S VVgrootse plannen Boerenleenbank het was een druk en nat weekend op weg naar de 1ste klasse? nieuwe spelers PULS PULS VRIJDAG 6 JUNI 1969 No. 23 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS is GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRI AD VOOR VFNRAY FN OMRTRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 12 ct p«r mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 »VCCr\DLMU »Wn V dIV11 AA T tlM UIVIOinCTNCIV PRUS PER KWARTAAL 2.(buiten Vanray f Z3S) S.V.V., de Sport Vereniging Venray, staat nu de competitie ten einde is, zowat midden in de tweede klas. Optimisten zeggen op de 7e plaats van boven, pessimisten op de 6e plaats van onder. Het is maar hoe je het bekijkt. Op de vraag: hoe het bestuur de behaalde resultaten in het afgelopen seizoen beziet, zijn we het antwoord gaan halen bij de heren Rooaykkers en Verberkt, resp. voorzitter en begeleider van Venrays grootste voetbalclub AFGESLOTEN PERIODE Vorig jaar was er tot het einde toe spanning in de competitie. Door een misstap van Venray werd het een nek aan nek race met Tiglieja. Een race die uiteindelijk beslist werd a, door een verloren partij van de grote concurrent en b. de over winning op Stormvogels van Sieben- gewald, die op het Bergense voet balveld verslagen werd. SW was kampioen derde klasse en de poor ten van de tweede klas stonden ein delijk weer open Dat is niet vanzelf gekomen S.V.V. is eerst door diepe dalen moe ten gaan en had mede op instignatie van voorzitter Rooyakkers een drie jaren-plan nodig om eindelijk tot dit resultaat te kunnen komen. Een drie jarenplan, waarvan de voornaamste facetten waren een totale verjon ging van het eerste elftal, verbre ding van de basis waarop dit elftal steunt: de lagere elftallen en ten slotte een verbetering van de finan ciële positie, die door allerlei oorza ken bepaald niet florissant was. Drie jaren voordat dit kampioenschap werd behaald deponeerde het be stuur dit 3 jaren-plan op tafel, waarbij de optimisten al een eerste klas club in de toekomst zagen, de pessimisten echter meenden dat veel te hoog gegrepen werd. Het blijkt nu dat S.V.V. het doel heeft weten te bereiken, zowel letterlijk als figuur lijk.... DE VOORBIJE COMPETITIE zo stelde de heer A. Verberkt, was feitelijk een proefjaar, enerzijds om te consolideren wat in de voorbije (periode bereikt is, anderzijds om 'n nieuw startpunt te vinden voor de komende periode. De oefenwedstrijden begonnen al moeilijk. Er gingen enkele spelers vertrekken of werden ziek en daar bij bleek al direct dat de basis fei telijk te smal was. Er was niet ge noeg materiaal om als vervanging te dienen. Desondanks werd in de eer ste helft van de competitie liefst een tweede plaats behaald. Daarmede toonde S.V.V. overduidelijk dat ze niet van plan was op de lauweren te rusten en haar plaats in de tweede klas waard is. Maar in de tweede helft van diezelfde competitie moest, ook al wegens ziekte, een fantas tisch draaiende middenlinie veel meer de verdediging gaan helpen, dan meer naar voren stormen. Een zeker teken dat die voorhoede haar stootkracht kwijt was en dat het overwicht van de andere clubs gro ter werd. Een 7e plaats werd ten slotte bereikt DE RESULTATEN van een eerste elftal, zo zegt voor zitter Rooyakkers, zijn belangrijk. In feite hangt het lot van 7 andere se nioren-elftallen en 17(!) junioren- elftallen hier van af. Zij zijn de mensen, die de broodnodige finan ciën binnen brengen. In dat opzicht is het afgelopen jaar voorspoedig geweest. Tegen een gemiddeld aan tal bezoekers van 800 in de derde klas, heeft SW in het afgelopen seizoen er 1200 gehad 50 pet. meer dusDat is net zoveel als er het afgelopen seizoen bezoekers in de schouwburg zijn geweest, met dat verschil, dat SW zijn eigen boontjes moet doppenDaarnaast zijn door eigen aktiviteiten waarvan de toto-commissie wel het meest spre kende voorbeeld is, ook de financiën nog eens behoorlijk versterkt. Dat was en is broodnodig, want een der gelijke vereniging „vreet" geld. Ter- reinenhuur, verlichting, trainers, reizen, dat kost allemaal handenvol geld, dat eerder meer wordt, dan minder. Daar moet dus wel een gro tere belangstelling tegenover staan. En dat die belangstelling er is, blijkt wel uit een beslissingswedstrijd van Boxmeer tegen Venlose Boys, toen 5.000 mensen rond de lijnen stonden. Maar terug naar de TOEKOMST Het blijkt dat het elftal van Rooyakkers, zoals het bestuur van S.V.V. wel eens genoemd wordt, nu een nieuw driejaren-plan op tafel heeft liggen. Een drie-jaren-plan, dat niets minder beoogt dan S.V.V. naar de eerste klas te brengen. Het jaar van bezinning is geen jaar ge weest van rust. IntegendeelMen heeft onderzocht wat de jongelui zelf dachten en wilden, men is gaan praten met meer dan 60 mensen, die iedere week en iedere zondag in de weer zijn om het zaakje organisato risch rond te hebben, men heeft ge praat met leiders en aanvoerders, met trainers en de mensen van de jeugdEn het resultaat is dan dat nieuwe drie-jaren-planOok hier weer enkele facetten: Op de eerste plaats moet de selectie groter wor denHet afgelopen jaar heeft be wezen dat minstens 16 man klaar moeten staan om een elftal goed te kunnen laten draaien. Dat betekent dat de basis naar onderen en dat speelt dan praktisch door in alle elf tallen danig verbreed moet wor den. Zelfs speelt men met de ge dachte, om reeds 8-jarigen kans te geven in verenigingsverband te voetballen. Op de tweede plaats denkt men aan een nog meer inten sieve training van het eerste elftal en een nog betere training van de lagere elftallen en meer uitgebreide oefeningen voor deze grote groep. Dat zijn dus voorzieningen op lan gere termijn. Om voor het eerste elftal de opengevallen plaatsen in tussen opgevuld te krijgen, worden spelers van elders aangetrokken. Bij een Mulders uit Bergen als rechts buiten en een Burhenne uit Venlo als midvoor, zal het waarschijnlijk niet blijven. Men schijnt in dat op zicht nog andere pijlen op de boog te hebben HULP BEDRIJFSLEVEN Veel hangt af van de rol die Ven rays gemeenschap daarbij speelt Want een sterk uit de kluiten ge wassen Venray heeft vele nieuwe werkers, vele nieuwe inwoners aan getrokken en daarmede ook nieuwe voetballersDat laatste is geen wet van Meden en Perzen, maar men moet ook met dat facet reke ning houden Er is met name met het bedrijfs leven in de intussen voorbije perio de nog al eens „mot" geweest. Be drijfsvoetbal, hoe nuttig en plezierig ook, wierp S.V.V. wel eens een stok tussen de benen. Maar dat is alle maal uitgepraat en gelukkig ziet men van die kant het belang in van een goede voetbalclub voor ontspan ning en recreatie van een hele ge meenschap. Als die lijn wordt door getrokken en m<en zich ook van die kant bewust is, dat men ook daar een voetbalclub kan helpen door het aantrekken van mensen, die behal ve hun vak ook voetballen ver staan, dan wordt op die manier een injectie gegeven, die S.V.V. en daar mede de voetbalsport in Venray ten goede kan komenVan bestuurs zijde verwacht men uit die hoek schijnbaar nog het een en ander EEN VOETBAL KAN RAAR ROLLEN is een oud gezegde en niemand die dat meer onderschrijven als heren Rooyakkers en VerberktZijn hun verwachtingen voor een eerste klasserschap te boute beweringen? „De Venrayse gemeenschap", zo stelt de voorzitter het, „heeft recht op een eerste klasser. Vergeet niet dat 10 jaren geleden Venray al tweede klasser was en dat dus in feite er al een eerste klasser moest zijn. Dat is door allerlei redenen en omstan digheden niet het geval geweest. In tegendeel men is gedegradeerd en men heeft drie jaren in de derde klas geploeterd. Maar intussen is er in de vereniging het nodige gedaan. Niet alleen om de zaak technisch op hoger plan te brengen, maar ook de sfeer en de geest met name in de lagere elftallen is enorm verbeterd. Op die basis mag en moet men dur ven stellen dat Venray ëen eerste klasser op moet kunnen brengen. En daar gaan we met behulp van de hele Venrayse gemeenschap dan rus tig verder aan het werkenDe tijd zal het wel leren Maar voor de zoveelste keer wedt voorzitter Rooyakkers privé, om een etentje, dat het lukken zalWe hebben het idee dat als het lukt, diezelfde voorzitter op dieet moet worden gezet, maar dat is van later orde remmen tie bunk voor iederéén GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VENRAY EN OMGEVING Excursie naar „Deventer" op zondag 15 juni a.s. De Geschied- en Oudheidkundige Kring zal op zondag 15 juni 1969 een bezoek brengen aan Deventer. Deventer is een stad, die kan te rugblikken op een wel zeer rijk ver leden, ontstaan in de 8e eeuw, ver kreeg het reeds zeer vroeg stads rechten. Als Hanzestad was het in de 14e en 15e eeuw een der belang rijkste handelscentra van de Lage Landen. Ook als cultureel centrum is De venter van grote betekenis geweest. Het was de stad van Geert Grote (19401381) de Vader van de Moder ne Devotie, van Floris Radewijnsz (13501400) de opvolger van Geert Grote en stichter van de Broeder schap des gemenen Levens en het klooster Windesheim in 1387. Nog vele andere beroemde man nen heeft Deventer voortgebracht: De boekdrukker Richard Paffraet die reeds in 1477 in Deventer werk zaam was, de cartograaf Jacob van Deventer, de grote organist Jan Pie- tersz. Sweelinck, de schilder Gerard Terborch en de staatsman Rutger Jan Schimmelpenninck. Deventer bezit nog vele historische gebouwen. De belangrijkste zijn: De Lebuinus- kerk (crypte uit 1040)bekend is An dreas van Venray in 1515 proost (voorzitter van het kapittel) van de ze kerk was. De Berg- of St. Nico- laaskerk, de Broederkerk en de Waag uit 1528. Vertrek om 8.30 uur vanaf het Henseniusplein te Venray. Aankomst te Deventer om ca. 11.30 uur waarna rondleiding door de Le- buinuskerk door de stad en bezoek aan het Oudheidkundig museum. Ca. 16.00 uur vertrek uit Deven ter. Na een kort bezoek aan Diepep- veen, waar een klooster van de Win- desheimer Congregatie gevestigd was, zal de terugtocht worden aan vaard. De excursiekosten bedragen inclusief entrees en rondleidingen 13,per persoon. De terugreis zal via Emmerik- Kleef worden gemaakt. Aanmeldingen voor deze reis moe ten vóór 12 juni binnen zijn, ook dfi reisgelden moeten voor deze datum zijn overgemaakt of gestort. VRIENDENKRING VAN DE MEDISCHE MISSIEZUSTERS Sinds tien jaar bestaat de Vrien denkring in Venray. Deze is opge richt ten behoeve van de taak, die in de ontwikkelingslanden door de medische missiezusters wordt ver richt. Zij werken in plm. 30 volledige medische centra in de jonge landen, die slechts voor een klein percenta ge subsidie krijgen van de betrokken regeringen, omdat deze zelf geen geld hebben. Het werk in de medische centra omvat verantwoorde behandeling en verzorging van de vele zieken en mindervaliden; noodzakelijke hulp en medische bijstand aan moeder en kincl; zij zijn het vooral die het meest te lijden hebben van de ontoerei kende leefsituaties; algemene voorlichting aan de be volking inzake hygiëne, kinder verzorging, voeding enz. de opbouw van erkende opleidin gen ten behoeve van de gezond heidszorg. Dat wat opgebouwd is in de ont wikkelingslanden via deze 30 medi sche centra is dan ook mede uw werk door uw bijdrage aan de Vriendenkring. Wilt u het nóg konkreter? Een kleine greep uit de noden van de dagelijkse dag zal u hierover enigs zins kunnen inlichten: melkpoeder voor honderden kinderen; medicij nen voor wormkuren; vitaminen om weerstand te verhogen en blindheid voorkomen; medicijnen voor typhus, dysentrie, t.b.c. enz. enz.; bloedtrans fusie voor kraamvrouwen; behande ling van melaatsen; opleiding van eigenlandse verpleegsters. En dit alles voor 2 a 300 patiën ten die dagelijks het ziekenhuis be zoeken, komend van 50 en meer ki lometers. Denkt u hierbij ook aan de wekelijkse poliklinieken die in de omringende dorpen worden ver zorgd en aan het veelomvattende medische werk dat in het ziekenhuis zelf gebeurt. Zo zouden we kunnen doorgaan. Binnenkort zullen de dames van de Vriendenkring weer bij U langs komen. Ook dit jaar hopen we dan ook dat u zult meedoen, onder het motto: „Wie aan één mens toekomst geeft, bouwt aan een toekomst voor velenHet gironummer is 10.482.90. Kranslegging op het Engelskerkhof door Rotary Demonstraties door Drumbandcorpsen Receptie van Zangers van St. Frans ENGELSE ROTARIANS TE GAST BIJ HUN VENRAYSE COLLEGA'S Vrijdagavond arriveeren bij de le den der Rotaryclub Venray leden van de Royal Forest uit Mitcheldean Engeland voor een tweedaags be zoek. Hun eerste bezoek gold Rank Xerox, waar ze na een lange zee- en busreis vrijdag arriveerden. Hier werden ze ontvangen door de direc tie en werd het bedrijf bezichtigd. Zij logeerden bij verschillende Venrayse families. Zaterdagmorgen ontving burge meester drs. Fr. Schols met wethou der G. Schols de Venrayse en Ep- gelse Rotarians in de foyer van het Cultureel Centrum, waar zowel bur gemeester Schols als des voorzitter van de Venrayse Rotarians, de heer van Trier, in het Engels een begroe tingswoord sprak. De burgemeester benadrukte dat het bezoek der En gelse gasten op hoge prijs werd ge steld, zeker nu men binnenkort de. bevrijding van Venray voor de 25e maal gaat herdenken. Een bevrij ding waarvoor vooral de Engelsen indertijd zich hebben ingezet. Bo vendien waren de gasten zeer wel kom omdat zij komen uit Mitchel dean, een plaats groot geworden me de door de Rank Xerox vestiging. Venray hoopt een tweede Mitchel dean te worden. De heer van Trier kondigde in zijn begroetingswoord aan dat de Venrayse Rotarians in de nabije toe komst ook Duitse collega's zullen be zoeken en hoopte door dit interna tionaal kontakt bij te dragen tot een betere onderlinge verstandhouding. Na een bezoek te hebben gebracht aan de St. Petrus Bandenkerk werd het Engels soldatenkerkhof bezocht waar een krans aan de voet van het centrale kruis weg gelegd. Vervolgens werd een bezoek ge bracht aan het Nationale Oorlogs- en Verzetsmuseum, waar een lunch werd aangeboden. Een bezoek aan de verregende drumbandshow en een gezamenlijk diner in de foyer van de schouwburg besloot dit kontakt V enrayMitcheldean. DRUMBANDSHOW VIEL IN HET WATER Het moet voor de organisatoren en voor de leden van het 10-jarige jachthoorn- en trompetterkorps een bittere pil geweest zijn dat zowel zaterdag als zondag de weergoden alles behalve gunstig gestemd wa ren t.o.v. het groots opgezette tuin feest in het St. Odapark. Zaterdag was de hele dag het weer al dreigend, maar toen van al le kanten de drum- en showkorpsen optrokken naar het St. Odapark, dat feestelijk versierd en geillumineerd was, toen vielen de eerste druppels. En die werden gevolgd door meer dere zodat men met pijn in het hart had moeten besluiten om na het op treden van de drumband van Sub Matris Tutela uit Oostrum, die van Moed en IJver uit Bliterswijck en van de Leunse fanfare St. Cathari- na, maar de zaak te stoppen. Men had toen al kunnen genieten van het keurig en gedisciplineerd optreden van genoemde bands en van het korps van het Theobaldusgilde uit Receptie van Tafeltennisclub Red Stars Overloon, dat met zijn majorettes inderdaad de show stal, maar het gaf natuurlijk een onvoldaan gevoel i om toen de hele organisatie, waar maanden aan gewerkt was, maar op te doekenEn toch dwong het weer daartoe, dat ook zondag niet precies zo gezellig was dat tenmin- ste die tweede avond alles goed maakte. Het is er niet van gekomen en het jubilerende korps dat gedacht had uit dit tuinfeest een flink bedrag over te houden voor de toch al be rooide kas, zal met spijt bemerken, dat ze van de drup in de regen te recht zijn gekomen. Men kan alleen maar hopen dat a.s. zaterdag als men weer dit tuinfeest organiseert en de weergoden betere zin hebben en de bezoekers in grote getale zul len komen. RED STARS RECIPIEERDE Ter gelegenheid van het behalen van het kampioenschap en promotie van het le team naar de le klas; van het tweede team naar de 2e klas en van het 3e team naar de 3e klas, recipieerden zaterdag be stuur en spelers van de tafeltennis vereniging Red Stars in Hotel Kemps. Zij mochten daar naast de H.E.H. Deken A. Loonen, burge meester drs. Schols en wethouder G. Schols, bestuursleden van vele tafel tennisverenigingen in Limburg en Brabant begroeten, alsmede be stuursleden van andere sportorgani saties. Kon. Harmonie Euterpe bracht een muzikale gelukwens, die door Red zeer op prijs werd gesteld. ZANGERTJES VAN ST. FRANS RECIPIEERDEN In een druk bezochte receptie her dachten de Zangertjes van St. Frans het grote succes dat zij vorige week in Vught behaalden. Daar wisten ze in de afdeling Uitmuntendheid met 333 punten een eerste prijs bijeen te zingen en te promoveren. Tijdens deze receptie kwam weer eens vast te staan welke plaats de Zangertjes van St. Frans ook wel eens de Venrayse ambassadeurs ge noemd door hun vele optreden in binnen- en buitenland, in het Ven rayse leven hebben weten in te ne men. Burgemeester drs. Schols was met wethouder G. Schols aanwezig om de erkentelijkheid namens het gemeentebestuur tot uitdrukking te brengen. Ook hier bracht Euterpe weer de gebruikelijke serenade, waarbij dhr. Laurensse in zijn toespraak de hoop hoop uitsprak dat de Zangers van St. Frans binnen afzienbare tijd ook de Kon. Harmonie een serenade zou kunnen brengen.... De heer Laurensse maakte tevens van de gelegenheid gebruik er de algemene aandacht op te vestigen dat het niet mogelijk is bij een pro motie of iets dergelijks op stip en sprong met de Harmonie klaar te staan ter verwelkoming. Hoe graag men dat ook zou doen, dat is niet mogelijk. Intussen was Euterpe met deze serenade inbegrepen al vier uur op de been, en dat op een vrije zater dag Waarvoor onze hulde

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1