Jachthoorn - Trompettencorps 3 m 0 r 3T 1 mM 10-jarig bestaan met tuinfeest en shows PM UP ng eerste prijs met lof der jury WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Zangers van St. Frans VRIJDAG 30 MEI 1969 No. 22 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 ct par min. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 1- (buiten V.nroy Z25) Het zal me zaterdag a.s. een geweld geven als daar uit de verschil lende hoeken van Venray liefst 16 drumkorpsen met alles drum en daaraan optrekken naar het St. Odapark. Optrekken voor een grootse drumbandshow bü gelegenheid van het 10-jarig bestaans- feest van wat nu officieel heet het Jachthoorn- en Trompetten- korps St. Petrus-Banden, doch in de volksmond beter bekend is als de drumband van het Patronaat PATRONAAT Al ligt het huidige patronaat nog verborgen achter Venrays politie bureau en ziet die houten barak er wat schamel uit, dat wil niet zeg gen, dat het patronaatswerk in Ven ray ook maar een droeve bedoening is. Integendeel, dat bloeit tegen de verdrukking in om zo te zeggen en men weet dikwijls geen raad om de jongelui in de verschillende clubs op te vangen Een van de initiatieven, die wijlen kapelaan Heymans in het kader van dat patronaatswerk heeft genomen was de oprichting van een drum band. En zelfs het kleinste kind weet dat zulk een initiatief handen vol geld kost, dat ergens vandaan moest gehaald worden. Samen met de toen malige jeugdraad heeft men dat we ten klaar te boksen. Men heeft er een echte Sabena-helicopter voor naar Venray laten komen, waarin men de kans had Venray eens uit de lucht ie bekijken, men heeft er voor loterijen kapelaan zijn tuin vol bloe men gepoot, kortom men heeft van alle kanten gezwoegd, gewerkt en gespaard om in begin 1959 een stel jongelui aan instrumenten en een pakkie te helpen. Onder instructie van de heer Bakens, die zich jaren lang gratis daarvoor disponibel stel de, is men toen begonnen. Begonnen met repeteren in de houtschop van wat nu heet het Houtbedrijf Ven ray. Dat betekende dat men nog midden in de winter in de openlucht stond, maar dat mocht allemaal niet hinderen, want in de kermisproces- sie van 1959 zou en moest de drum band zich aan het Venrayse publiek presenteren. Met veel kunst- en vliegwerk is dat inderdaad dan ook gelukt en de verbaasde kermisgan- gers konden voor 10 jaren terug hun ogen nauwelijks geloven toen daar keurig geüniformeerd de patronaat drumband voor het eerst voor het voetlicht kwam. UITBREIDING Ja en sindsdien kan er in Venray weinig gebeuren of de jongelui laten zich zien en horen in een uitsteken de show. En Venray heeft langzaam maar zeker de metamorfose meege maakt van drumband tot jacht hoorn- en trompettenkorps. Want waren er eerst enkele trompetten, later kwamen er de bassen bij en de jachthoorns, de alten en nog meer trompettenAls nu een zui nige penningmeester in de boeken duikt, blijkt daar voor meer dan 25.000aan instrumenten en uni formen besteed te zijn, afgezien van wat men gratis kreeg. Voorzitter Fons Rooyakkers en later Jan van Toor wijten de grijze haren die ze krijgen aan de .bussiness", die 36 leden en 10 leerlingen iedere week opnieuw in het gareel roept om te repeteren. Toen instructeur Bakens voor enkele jaren terug zijn tam- boer-maitre-staf neerlegde, liet hü aan zijn opvolgers een goed getraind korps achter. Een korps ook dat met verlotingen van Parijs-reizen, met optreden buiten Venray en dank zij de voortdurende hulp van het rik- comité de zware financiële verplich tingen, die zij op zich hadden geno men, waar wist te maken. De heren van Eijk (exercisie) en Hoppenbrouwers (muziek) was het gegeven met de jongelui de moei lijke concoursen in Liessel en So meren te bemeesteren. Scheelde het in Someren nog maar een enkel punt, in Liessel werd de promotie naar de eerste Idas bereikt, waar in het korps thans nog altijd speelt. ST. ODAPARK Ze zijn voor geen kleintje ver vaard, die jongelui, dat hebben ze de afgelopen 10 jaren dubbel en dwars bewezen. Nu ze hun tienjarig bestaan herdenken, hebben ze ook gezorgd voor de nodige tam-tam. Niet alleen hebben ze 17 andere korpsen (waaronder dat van Over- loon bereid gevonden een grootse drumbandshow hier te komen geven, waarbij o.m. door allen gezamenlijk een marsg eslagen zal worden, maar daarnaast ook hebben ze het Oda park ter beschikking gekregen van de Zusters Ursulinen. Dit park leent zich, mede door de verlichting, die men er aangebracht heeft uitste kend voor dit feest en de jongelui hebben gezorgd dat er behalve die show op zaterdag in de namiddag verder nog van alles te beleven is. Zo treden daar zaterdag en zondag Tirolers op, die zorgen voor de no dige stemmingsmuziek, terwijl de donateurs van het korps vrije entree hebben voor alle festiviteiten. Men kan er dansen, men kan er een glaasje drinken kortom het be looft een gezellig weekend te wor den, waarbij de jongelui geen kosten gespaard hebben, doch van de ande re kant ook hopen een guldentje of wat te verdienen, want de penning meester schijnt de bodem van zijn kas voor de zoveelste keer weer te zien. Het zal aan Venrays liggen of de jongelui in hun verwachting niet beschaamd worden. VOOR EEN AUTOFINANCIERING de bunk voor iederéén Een luid gejuich, gejoel en ge schreeuw ging er zondagmiddag op toen op het internationaal zangcon cours te Vught bekend gemaakt werd dat de Venrayse Zangers van St. Frans de eerste prijs met 333 p. behaald hadden in de klasse uit muntendheid en bovendien: lof der jury! Ze hadden het dan toch maar weer „gefikst"; de zenuwen waren weg, het plezier het geluk en de vol doening bleven over. Gelukkige zangers gelukkig bestuur en zeer voldane ouders, die het vele gerepe- teer van hun jongens ten volle be loond zagen. ST. MICHIELS-GESTEL Het internationaal zangconcours Vugt dat gehouden werd in de gro te aula van huize „Ruwenberg" te St. Michiels-Gestel heeft dit jaar voor de 19e maal Belgische en Ne derlandse koren tesamen gebracht en mag daarbij steun ontvangen van zeer vele vooraanstaande personen en bedrijven, die kennelijk de „zang wereld" een warm hart toedragen. De Zangers van St. Frans die het vorig jaar schoorvoetend voor de eerste maal aan dit concours deel namen in de eerste afdeling, kregen toen reeds een uitstekend jury-rap port met 319 punten. Toen kon het niet anders of zij moesten dit jaar opnieuw de vuurproef doorstaan, maar dan in de afdeling uitmun tendheid. Een hoge gooi, want de zeer deskundige jury: prof. Marinus de Jong uit Antwerpen, Antoon Krelage uit Hilversum en Karei Mengelberg uit Amsterdam, zouden onherroepelijk mogelijke fouten en feilen noteiten. De heren hebben daar echter geen grote moeite mee gehad, want hun commentaar kan men fei telijk samenvatten in een paar woorden: „een fantastisch koor". De punten liegen er dan ook niet om: 333, dat wil zeggen dat van de 140 die elk jurylid maximaal kan geven, de Venrayse Zangers er 111 behaal den en dat betekent in doorsnee op alle onderdelen een 8. HET CONCOURS Hoewel de Zangers van St. Frans als no. 2 op het programma stonden, werden zij onverwacht als no. 1 op de „bühne" gevraagd. Een Belgisch gemengd koor dat als eerste zou op treden had verstek moeten laten gaan. Dit betekende even een kleine schrik voor de jongens maar het mocht hun prestaties niet verminde ren. Voor de vele ouders, belangstel lenden en de andere koren werden „Tu es Petrus" en „O Jesu Christe" kennelijk feilloos uitgevoerd, want een daverend applaus beloonde deze zang. En daarna was het maar wachten op de uitslag terwijl intus sen de andere deelnemers aan dit concours voor en na hun beste been tje voorzetten. En toen tenslotte het concours voorbij was, doch de jury en de concours-commissie nog niet gereed waren met hun beoordelin gen en diploma's schrijven, toen werden de Zangers van St. Frans nogmaals op de „bühne" gevraagd om een tweetal nummers ten gehore te brengen als aangename tijdspas sering. Ook hier was een daverend applaus de beloning voor een waar lijk schitterende uitvoering. En ja, toen kwamen tenslotte de uitslagen met het bekende resultaat, met het luide gejuich en de over moedige bravour van geleverde prestaties. Begrijpelijk dat de terug reis veel en veel rumoeriger was dan de heenreis en het geluid van bijna 20 claxons bij de aankomst in Venray bracht overduidelijk het uit stekende humeur van de zangers ten gehore. Burgemeester Schols en Pater Pot hof gaven weldra blijk van hun be langstelling en onderhielden zich geruime tijd met de Zangers, de di rigent W. Buys, organist J. v. d. Til- laart en het bestuur. Voor Venray is de uitslag van dit concours opnieuw een bewijs van de vele muzikale kwaliteiten die onze gemeente herbergt en voor de zan gers een prachtige afsluiting van hun 10-jarig bestaan dat zij dit jaar herdenken en in het najaar feeste lijk willen vieren. Allen die de Zangers van St. Frans een warm hart toedragen zullen hen graag willen feliciteren met het prachtige resultaat. Het bestuur zal daartoe recipiëren a.s. zaterdag van 7 tot 8 uur n.m. in Hotel Kemps, Henseniusplein. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur Dr P. CORVER Oostsingel 6 tel. 1393 event. 3765 Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. LANK VELD - Tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1802 (b.gg. 2110) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM KAP. J. VERDONSCHOT Grote Markt 5 - Tel. 1882 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. TACKEN Tel. 04709-1414 of 04780-1269 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur maandag voor letters A t.m. I dinsdag voor letters J t.m. R; woens dag voor leters S t.m. Z. UITLEENMAGAZIJN Groene Kruis s Maandags t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur ZONDAGDIEN ST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Knifj sen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) bg.g. 04709-1639 EERVOLLE UITVERKIEZING VOOR FANFARE OVERLOON Op uitnodiging van de Bossche Bond van Muziekgezelschappen zal fanfare De Vriendenkring uit Over- loon deze bond vertegenwoordigen op een officiële Belgisch-Nederland se muziekmanifestatie in België en wel a.s. zondag 1 juni. Dit muziektoernooi, georganiseerd in het kader van het Belgisch-Ne derlands akkoord, heeft plaats in het historisch vermaarde Kempendorp Tongerlo in de provincie Antwerpen, tevens bekend als de zetel van de Oostpriesterhulp. De Koninklijke Federatie van Ka tholieke Muziekmaatschappijen van de prov. Antwerpen heeft de organi satie op zich genomen in samenwer king met de Bossche Bond. Vanwege de Bossche Bond nemen drie Nederlandse gezelschappen deel t.w. buiten Overloon nog de Kon. Harmonies Drunen en de R.K. Gil- debondsharmonie te Boxtel. Van Belgische zijde nemen deel: Kon. Fanfare De Vriendenbond te Voort- kapel-Westerlo, Kon. Harmonie St. Cecilia te Herentals en de Kon. Kath. Harmonie St. Cecilia te Ede- gem. De muzikale beoordeling is opge dragen aan Marinus van 't Woud (Nederland) en Ivo Mortelmans (Bel gië). Het muziektoernooi heeft plaats in de hallen van de Oostpriesterhulp te Tongerlo. DERDE ORDE-NIEUWS Op zondag 8 juni a.s. zal het jaar lijkse reisje zijn. Deze dagtocht gaat naar het Bergisehe Land, d.w.z. wij gaan bij Venlo de grens over en rij den via de bekende zijdestad Kre- feld naar Essen. Daar ligt o.a. het prachtige meer „Baldeneysee" en de vroegere residentie van de familie Krupp: Villa Hügel; nu is het een zeer interessant museum. Als het weer meewerkt kan het evenals vorig jaar een prachtige dag worden. De onkosten zijn ge steld op l 15,een eenvoudig diner inbegrepen. Vertrektijd: half acht, bij het Busstation Zuid Ooster. Geeft u zich zo spoedig mogelijk op (uiterlijk 2 juni) want de grens- formulieren moeten tijdig in orde worden gebracht (familienaam, voor namen, geboortedatum en plaats). Opgave bij: mevr. C. Naus-v. Gorp, Julianasingel 27. tel. 1409; mej. Greefkens, Kolkweg 6, tel. 1018; dhr. A. Jeuken, St. Servatiusweg 13, tel. 2046; Pastorie Leunseweg 5, tel. 2929. HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray liggen de volgende verzoe ken ter inzage, met bijlagen van: M. Arts, Klein Oirlo 25, Casten- ray om vergunning tot oprichting van een inrichting (varkensfokkerij) waar propaan wordt gebezigd. H. J. Versleijen, Castenrayse- weg 14, Oirlo om vergunning tot op richting van een inrichting voor het opslaan en afleveren van propaan en butaan in flessen. J. Nijssen, Veulenseweg 20, Veulen om vergunning tot oprich ting van een drooginstallatie met 'n propaangasinstallatie. J. H. G. Weijrs, Veulenseweg 17 Leunen om vergunning tot oprich ting van een inrichting (varkensfok kerij) waar propaan wordt gebezigd. Th. P. H. Hendrix, Brienshoek- weg 3, Leunen om vergunning tot oprichting van een inrichting (var kenshouderij) waar propaan wordt gebezigd. M. P. Swinkels, Spurkt 4, Ven ray om vergunning tot oprichting van een propaaninstallatie uitslui tend t.b.v. huishoudelijk gebruik. H. Heidens, Overbroekseweg 4, Leunen om vergunning tot oprich ting van een kuikenmesterij met een propaaninstallatie t.b.v. de verwar ming. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op 16 juni 1969 om 15 uur in het gemeentehuis.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1