EUTERPE topklasse Boerenleenbank Venrays Wijkraad noord-west Venrays Landbouw WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN SSWRKMWEl expansief maar ook onzeker drukwerk VRIJDAG 16 MEI 1969 No. 20 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE GROTESTRAAT 28 De vierde Cultuur-uitwisseling tussen Belgisch Limburg en Ne derlands Limburg in Beek is het afgelopen weekend een groot muzikaal festijn geworden. Korpsen uit Nederlands Limburg als die van Beek en Schinnen, Pey-Echt en Venray (alle trots met het koninklijke voor hun naam) hebben daar de muzikale hand schoen opgenoemen tegen de Belgen uit Hament, Herderen, Leut en Kaulille. En het mag zonder chauvenisme rustig gezegd worden dat de Kon. Harmonie Euterpe uit Venray daarbij de grote uit blinker was i. ABONNEMENTS- »iten Venray Z25) VOOR AAN- EN VERKOOP VAN BUITENLANDS GELD tie lm ui; voor Iederéén De laatste drie weken is Venrays Harmonie in Venray alleen al een kleine 11 keer uitgerukt. Voor gou den bruiloften, koninginnefeesten en eerste communies. Men hoort dan de bekende marsen en men vindt toet feitelijk heel gewoon dat aan al deze plechtigheden de harmonie een muzikale omlijsting geeft, zonder welke zo'n feest feitelijk geen echt feest is. ren zeggen, tot welke andere pres taties dirigent Steyvers zijn mensen gebracht heeft, dan goede marsen blazen. Spreekt men daarover met het be stuur, dan is men ook daar over tuigd dat Venray zijn eigen harmo nie slechts „gedeeltelijk" kent en te weinig op de hoogte is van de mu zikale prestaties, die dit gezelschap brengt. „Maar", zo zegt men, „een dergelijk concert kan moeilijk ge geven worden in de openlucht en men moet daarvoor dus naar de schouwburgVerleden jaar is dat o.m :een keer gedaan doch de pu blieke belangstelling was zo gering, dat de kosten te hoog werden en dat kan een gezelschap als Euterpe zich niet veroorloven Van de andere kant vraagt men zich af, of hier het spreekwoord dat een profeet in eigen land niet ge- ered wordt, ook geen opgeld doet Een ding is echter zeker, Harmonie Euterpe zal een weg moeten vinden om zich ook in Venray te presen teren zoals ze dat j.l. zondag in Beek deed en op Hemelvaartsdag in Dort mundWant een kennismaking met die vele andere facetten die Venrays muziekgezelschap in de vreemde laat zien, zal hopelijk ook in Venray die waardering krijgen, die ze elders gelukkig wel ondervin den timale bedrijfsvoering mogelijk gaan maken. ALTIJD KLAGEND Maar wie eens achter de scher men kan kijken, die ziet en ervaart dan toch wel dat het niet allemaal rozegeur en maneschijn is. Natuur lijk is men verheugd over een ruil verkaveling, wahr weliswaar de overheid flinke bedragen in stort, maar waar en dat wordt wel eens vergeten ook de betrokken land bouwers behoorlijke bedragen voor op tafel moeten brengenZoals hij voor zoveel behoorlijke bedragen neer moet tellenNu heeft de landbouwer van oudsher de naam altijd te moeten klagen: is het niet over het weer, dan over de op brengsten; is het niet over het vee, dan over de melk, en dat is mis schien de reden, dat men wel eens wat te achtelioos langs hun proble men heen loopt. Problemen, die nu niet meer liggen op het terrein van slechte landbouwwegen, beroerde afwatering of verkeerde bedrijfs indeling, maar nu veel zwaarder drukken omdat modernisering, in- vesterignen vraagt en uitbreiding en vernieuwing idem dito tistieken blijkt reeds dat het aantal mensen dat in Venray de kost ver dient in de landbouw gestaag terug- uit loopt. Dat komt niet alleen om dat de industrieën veel „vreemde mensen" hebben aangetrokken en de dienstensector zich enorm uitbreidt, doch ook door het simpele feit dat veel keuterboertjes reeds eerder er mee zijn opgehouden, maar thans ook grotere bedrijven er mee „kap pen". GEEN ROZEGEUR ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY- KOM Hemelvaartsdag PASTOOR POTHOF Leunseweg Tel. 2929 Leunseweg 5 tel. 2929 Kapelaan W. Kohier zondag 18 mei VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST EN KLEUTERBUREAU GROENE KRUIS zie hiervoor de mededelingen aan de binnenzijde van dit blad, le kolom UITLEENMAGAZUN Groene Kruis s Maandags t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur ZONDAGDIEN ST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruü sen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) bg.g. 04709-1639 SCHOOLVOETBALCOMPETITIE Woensdag is de voetbalcompetitie voor lagere scholen in Venray op het sportpark van start gegaan. Uitslagen: St. Franciscussch.St. Petrus-B. 0-2 LeunSt. Petrus-B.sch. 1-1 Prot. schoolHenseniussch. 0-4 St. Franciscussch.Leunen 3 0 Henseniussch.Prot. school 30 St. Petrus-B.Dr. Poelsschool 2-0 LeunenProtestantse school 20 St. Franciscussch.St. Petrus B. 1-0 UITSTAPJES BEJAARDEN In aansluiting op de uitgereikte enquêteformulieren aan de leden van de Vereniging voor Bejaarden en Gepensioneerden, bestaat er ook nog gelegenheid voor de niet aan gesloten bejaarden om aan de halve dagtrip deel te nemen. Deze halve dagtrip wordt georganiseerd in sa menwerking met de Middenstands vereniging en zal merendeels per auto's worden gemaakt. Bijdrage momenteel nog niet bekend, zulks mogelijk afhankelijk van de grootte der deelname. Er zij nogmaals op gewezen dat aan deze halve dagtrip door alle bejaarden kan worden deelgenomen, ook zij die zich reeds voor de hele dagtrip bij de vereni ging hebben opgegeven, kunnen ook nog aan de halve dagtrip meedoen. Opgave deelname halve dagtrip tot uiterlijk 19 mei bij Jan Arts, Hoenderstraat 21. De hele en halve dagtrip worden NIET op dezelfde dag gehouden. Middenstandsvereniging en Be jaardenvereniging hopen ook voor de halve dagtrip op een flinke deelna me, de datum worden nader bekend gemaakt. EXCURSIE Leden van de Genealogische Ver eniging Venray zullen op zaterdag 7 juni a.s. een bezoek brengen aan het Bonnefantenmuseum in Maastricht en aan het Rijksarchief aldaar. Een en ander mits er voldoende belang stelling is. Ook belangstellenden bui ten de vereniging kunnen meedoen mits ze zich nog vandaag opgeven bij de heer M. P. J. v. d. Brand, Merseloseweg 30a. BB-ERS DIE UIT DIENST KLAPTEN ONTSLAGEN Drie ambtenaren van de dienst Bescherming Bevolking in Noord- Limburg zijn vrijdag ontslagen we gens het schenden van de ambtseed. De drie B.B.-ers hebben onlangs tegenover een verslaggever van een Limburgs dagblad dire topfunctio narissen van de Noord-Limburgse BB beschuldigd van discriminatie, dagdieverij, diefstal en verkwisting van overheidsgelden. De beschuldigde functionarissen reageerden onmiddellijk op het ar tikel met het aanspannen van een kort geding tegen het dagblad, haar hoofdredakteur en de journalist die het artikel schreef. Woensdag 21 mei zal de Roermondse rechtbank uit spraak doen. ORKEST Maar men heeft een dergelijk ge beuren nodig als een concert in Beek om weer eens echt te ervaren dat de Kon. Harmonie Euterpe uit Ven ray onder leiding van zijn dirigent P. J. Steyvers is uitgegroeid tot een waar orkest. Men heeft zo'n uitvoe ring als van zondag nodig om weer eens te beseffen dat deze harmonie met de wimpel van landskampioen in de ere-afdeling aan het vaandel intussen al weer veel verder is en klaar staat voor de superieure af deling, waarin de allergrootsten spelen. Dat ze daarbij behoort, bleek zondag voor een muziekminnend publiek in Beek weer eens overdui delijk. Het programma werd begonnen met de vlotte mars van Alford: Mad Major, een mars, die meteen de de stemming er in bracht en duide lijk toonde dat de heer Steyvers zijn mannen onder uitdrukkelijk ap pel heeft. Zomergemse Butleda, van Duijck, is een vrij moeilijk stuk, dat echter feilloos gebracht werd en waarin de saxofoon solist, de heer P. van Els, terecht een open doekje kreeg, alsmede de hele harmonie, voor de uitvoering van dit stuk. Het volgende nummer Fedio Chris- tu van Schorer maakte een enorme indruk. Men weet dat dit het ver plichte nummer is voor het a.s. con cours in de superieure afdeling en men was dus zeer nieuwsgierig wat Venrays Harmonie 4-5 maanden voor het concours hiervan terecht zou brengen.... Weer bleek de hoge kwaliteit van dit orkest want zo mag men Eu terpe intussen rustig noemen want ook dit beslist moeilijke stuk werd gaaf en doordacht gebracht, waarbij de klankrijkdom van „onze" harmonie uitdrukkelijk naar voren kwam. Terecht was zowel de Bel gische als de Nederlandse jury vol lof over wat men in dit opzicht reeds wist te brengen. P. Scheffer's Highroad Impres sions zijn intussen gesneden koek geworden voor Euterpe en het was dan ook geen wonder dat het pu bliek enthousiast was over het ge mak en de falit waarmede dit toch veel eisende werk ten gehore werd gebracht. De Huldigingsmars van Grieg toonde weer andere facetten van de Koninklijke, die ook met de Symfonie van Schrijver duidelijk toonde een zeer gemeleerd reper toire te hebben, dat in alle opzich ten verantwoord en klankvol ge bracht wordt. In Rechte Baan, de bekende mars van Wichers. besloot dit vijf kwartier durende concert, waarbij de tuba-partij bijzonder op viel. Het is een concert geworden, we herhaler, dat nogmaals, waarbij o.m. de vele oude getrouwen, die als supporters Venrays Harmonie blijven vergezellen, soms stil en sprakeloos werden. Hoewel deze te kleine groep zich geinformeerd mag weten, overdonderde ook hen de vooruitgang van dit amateur korps, dat in luttele jaren tot een dergelijke prestatie kon komen. WAAROM NIET? Terugkerend van dit muziek-fes- tijn, waarop Euterpe een machtige indruk heeft achter gelaten, blijft de vraag, waarom in Venray zelf het „image" van Venraps Harmonie fei telijk alleen daaruit bestaat dat het een goed marsen-blazend gezelschap is, dat de nodige show weg kan ge ven, maar wier muzikale kwaliteiten wel elders te bewonderen en te ho ren zijn, doch in Venray zelf ternau- nwemood de aandacht krijgen die ze beslist verdienen. Het is niet voor niets dat deze harmonie, dit orkest (want zo mag men intussen Euterpe rustig noe men) uitgenodigd wordt een ruim 2 uren durend concert te verzorgen in 'de Westfalen Halle in Dortmund en dat zelfs tweemaal in een seizoen, terwijl ze daarnaast ere-gasten zijn op een concours in Haelen Venray zelf weet slechts van ho De dames Spee-Dom, St. Cecilia- pad 19; Schonen, Hoge Beek 58 en Tersteeg, Hoge Beek 40, alsmede de heren Ermers, Paulusstraat 12; v. d. Broek, Past. v. d. Gaetstraat 16; Fre- deriks, Houten Hoek 20 en J. van 't Hoen, Hoge Beek 57, zullen de eer ste Venrayse wijkraad gaan vormen voor Venray Noord-West. Aldus werd besloten op een ver gadering die voor dit doel donder dag j.l. was opgeroepen in het Cul tureel Centrum. De heer Kooien noemde, als voor zitter van het initiatief-comité, deze verkiezing een belangrijk moment voor deze gehele buurtschap. Hij ging nog eens uitdrukkelijk de ge schiedenis na van deze -betrekkelijk nieuwe wijk, waar men door middel van enquêtes had willen achterhalen welke mensen er nu feitelijk wel waren komen wonen en wat hun wensen en verlangens waren. Daar uit kwam een dergelijke massa ma teriaal dat men in die drie gespreks groepen dit alles onder handen heeft genomen en daarin tot de conclusie kwam dat voor een goede samen levingsopbouw in die buurt een or gaan nodig zou zijn, dat namens de bewoners kan onderhandelen. Een service-instituut dat met gemeente, woningbouwvereniging, politie, PTT en andere instanties kan praten over de wensen en verlangens van deze wijk en eventuele problemen, die er zijn kan mee helpen oplossen. Deze wens was ook weer eens nadrukke lijk naar voren gekomen door een voor dat doel speciaal gehouden en quête, waarover wij reeds eerder publiceerden. Bij deze laatste enquê te bleek duidelijk dat een groot aan tal mensen uit deze buurt bereid was zitting te nemen in de te vor men wijkraad en de resp. werkgroe pen, die samen met de wijkraad de problemen zal aanpakken. De heer Kruisinga, die deze en quête had geleid en verwerkt, gaf in deze vergadering nog eens uitvoerig aan, hoe een en ander in zijn werk gegaan was en welke taakstelling de geënqueteerden uitdrukkelijk voor de nieuw te vormen wijkraad stel den. Geen buurtvereniging, die zich aktief inzet voor meer gezelligheid en feesten, doch een service-orgaan voor overleg. Overleg in de wijk zelf, om zo de behoeften vast te kunnen stellen, die daar leven, om zo ook nieuw-komers eventueel op te kunnen vangen en lest best om de leefbaarheid van die hele buurt te bevorderen. Overleg ook naar buiten uit om zo middels kon takten met bestuur de kloof tussen bestuur en bestuurden te overbrug- Dit onderstreepte ook burgemees ter Schols, die met drie wethou ders op deze vergadering acte de presence gaf. En om meteen maar de nieuwe wijkraad zin te geven, kondigde hij aan dat op dinsdag 10 juni Venrayse gemeentebestuur een bijeenkomst wil houden met alle Venryase mensen, die wonen tussen Overloonseweg, Langeweg en Veltum. De wensen en verlan gens van deze mensen kunnen via deze nieuwe wijkraad reeds ver zameld worden, opdat een zo goed mogelijk overleg mogelijk kan werden Hij stelde dat een van nabij ken nen van de verschillende bevol kingsgroepen, die gezamenlijk do gemeente vormen, nodig Was voor een evenwichtig beleid. WERKGROEPEN Er is in deze vergadering ook lang gepraat over de werkgroepen. Men had er aanvankelijk 5 willen oprichten, doch na een discussie over en weer besloot men twee groepen hiervan te maken, die eventueel la ter, als meh aan het werk is, weer zouden kunnen worden uitgebreid. Voor kommunikatie en de kontak ten binnen de wijk zullen gaan zor gen mej. v. d. Berg, Hoge Beek 85 en de heren J. Janssen, St. Lucia- straat 8 en H. Willems, Ambrosius- straat 5. Voor verbetering van het aanzien van de wijken op het Des- selke gaan de heren Philipsen, Tol straat 12 en Apers, Past. v. d. Gaet straat 77 nu zorgen. Dit is dan een werkgroep. Voor dienstverlening aan de be volking of groepen daaruit zorgt de heer W. Rutten, Imkerstraat 6; voor de kinderen en de jeugd zetten zich in de heren A. Janssen, Past. v. d. Gaetstraat 2 en J. Koersen, St. Ur- sulastraat 28, terwijl Mevr. v. d. Broek, Past. v. d. Gaetstraat 16 zal zorgen voor culturele aktiviteiten. Deze drie sekties vormen op hun beurt de tweede werkgroep. Ook al in verband met de opdracht die Burgemeester Schols de wijk raad had gegeven, besloot men zo spoedig mogelijk te gaan vergade ren. Degenen, die zich alsnog willen inzetten in de verschillende secties van de werkgropeen, kunnen zich met de daarbij genoemde dames en heren verstaan, die dan op hun beurt zullen zorgen, dat deze lief hebbers alsnog worden ingescha keld. 45 MILJOEN Als men in Ysselsteyn terecht trots in de bijeenkomst van B. en W. met de bewoners van dat kerkdorp kan zeggen: Laat Mansholt maar komendan duidt dat aan, dat men in dat overwegend agrarisch derp de moderne tijd verstaat, die vraagt naar de meest rationele boerenbedrijven, die een zo groot mogelijke produktie leveren met een zo gering mogelijke bezetting. Dat wil dan nog niet zeggen dat men het helemaal eens is wat deze oud-minister allemaal wil decreteren, men wil alleen tot uitdrukking brengen dat men de eisen van de nieuwe tijd verstaat en wil pogen daar aan te voldoen. Als men een dergelijke uitspraak hoort, als men dan daarnaast ziet een uitbouw van coöperatieve in stellingen, uitbouw van bedrijven in het Venrayse land, dan zou men de indruk kunnen krijgen van een be paalde vooruitstrevendheid, die zon der een bepaalde welvaart niet mo gelijk schijnt. En men is dan geneigd dit deel van onze bevolking, dat bij na nog altijd een kleine dertig pro cent uitmaakt, als mensen in bonis te beschouwen. Temeer omdat wer ken als een ruilverkaveling Lolle- beek en over enkele jaren de ruil verkaveling Merselo immers een op- mogen dan de Venrayse boerenleen banken op hun spaarbankboekjes hebben staan, hoe veel er gaat naar Venrayse landbouwers voor kort of langlopende kredieten wordt niet gezegdOp zich is dat ook niet erg, want een ondernemer die niet investeert gaat ten gronde. Maar en nu komen we al aan een van de grote problemen, de Nederlandse belastingpolitiek is dusdanig dat de boer die hard werkt en veel van zijn grond weet te halen, als beloning een veel hogere aanslag krijgt in de inkomstenbelasting. Zijn geld, dat hij wil sparen voor zijn hogere investe ringskosten, gaat grotendeels naar de belastingen en is als zodanig ver loren voor zijn bedrijfDit in tegenstelling tot andere landen, waar men b.v. de landbouwers aan slaat naar hun grondbezit. Of ze er dan veel of weinig afhalen is dan hun eigen zaak. Maar wie hard werkt, kan met dat geld investeren. E.E.G. Nu is het woord „andere landen" reeds gevallen. Het is een opmerke lijke zaak als we thans met onze landbouwers praten, hoe goed die op de hoogte zijn van de ;toestand in ander landen. Speciaal in die lan den, die bij de E.E.G. zijn aangeslo ten. Terwijl voor ons die EEG wei nig zegt en we zelfs in onze vakan ties in het buitenland nauwelijks moeite doen om enig inzicht te krij gen in de andere levensgewoonten en levensstijl, weten hier de boeren precies te vertellen, hoe de Duitse, Franse en Italiaanse boer de markt aan het bederven is Het is logisch dat ze daarmede beter op de hoogte zijn dan de door snee Nederlander. Want de EEG stelt immers al voor hen de prijzen vast voor vlees, graan en melk en het is daarom dat men de gedragin gen van de EEG mensen in Brussel ook hier nauwgezet volgtOp zich mag de Nederlandse en daarmee Venrayse boer niet hard klagen over die prijsvaststelling Alleen houdt men in Brussel geen rekening met de steeds stijgende be drijf s- en gezinskosten, die met na me in ons land het laatste jaar be hoorlijk zijn gestegen. En een boer kan die niet als de werknemer com penseren door hogere looneisen. Dat is een tweede en misschien wel het grootste probleem. Want het blijkt zo langzaam maar zeker dat er land bouwers zijn ook in onze gemeente, die niet op kunnen tegen deze prij- zen-politiek. Een politiek die als het ware de prijzen bevriest, terwijl de kosten van het boerenbedrijf en het boerengezin, als in ieder ander be drijf en ieder ander gezin enorm op lopen Dat betekent dan ofwel sanering aanvrgaen ofwel de fabriek in stappen Men krijgt nog al eens te horen dat voor de afvloeiende landbou wers plaats is in Venrays indus trieën. Maar zo vragen landbou wers zich op hun beurt af, of dat dan zo'n gelukkige situatie was, omdat het merendeel als onge schoolden te werk (moet) worden gesteld VOOR 50 JAREN was een groot gebied van Venray nog kale peelgrond. Die is intussen tot zelfs tot op dit moment toe, ont gonnen en er zijn boerenbedrijven op gekomen. Boerenbedrijven, die dank zij de landbouwtechnieken enorme produkties leveren. Dat is op dit moment niet voldoende voor een goed inkomen, daarvoor moet men thans fors investeren en de be drijf scapaciteit verhogen met machi nes, met vee- en varkensstallen, met kuikenhokken en melkkoelers. Dat wordt bemoeilijkt door de belastin gen, dat wordt bemoeilijkt door de bevroren prijzen en dan is het lo gisch dat er slachtoffers vallen. Men rekent dus op een kleiner aantal landbouwers. Trouwens uit de sta zo stelden we, is het in het Venrayse boerenleven. Al mogen pluspunten als voorlichting, onderwijs, ruilver kaveling, krediet-garanties via borg stellingsfondsen niet verzwegen worden, van de andere kant biedt genoemde situatie veel onzekerheid. Grotere onzekerheid dan men vroe ger ooit gekend heeft. Wat zal er te recht komen van een plan Mansholt, dat ideaalbedrijven voor ogen heeft met minimaal 60 koeien, 600 var kens en tienduizenden kippen. Ze zijn in het Venrayse land al aan te wijzen. Doch is het de enig juiste weg of heeft een klein bedrijf met hardwerkende en vakbekwame on dernemers ook nog een kans. Geven de samenwerkingsvormen, die de boeren steeds meer organiseren en waarbij ze komen tot gezamenlijke investeringen die ze alleen niet aan kunnen, nog soulaasEr is op het moment allemaal nog zo weinig van te zeggenMen kijkt van de ene kant trots naar de boeren uit het Noorden. De vee- en akkerbouwba- ronnen uit het Noorden komen im mers hier kijken hoe die keutertjes van vroeger de zaken nu aanpakken, omdat ook zij al tot de ontdekking gekomen zijn dat specialisatie en omschakeling heel moeilijk is voor mensen die nooit meer gehad heb ben dan een akkerbouw- of weide- bedrijven. Maar van de andere kant is er de onzekerheid over diezelfde toekomst Onzekerheid, die thans reeds vra gen doet of men de toch beslist niet klein opgezette ruilverkaveling Lol- lebeek niet grootscheepser en ingrij pender had moeten maken. Onzeker heid, die thans boeren bij de laatste ontginningen in de Heidse Peel zich niet afvrgaen of men niet beter die peel, peel had kunnen laten, want, EN MANESCHIJN Men mag terecht trots zijn op de prestaties, die geleverd zijn en gele verd worden.. ..Maar bij alle grote silo's, bij de nieuwe afwaterings kanalen en verharde landwegen, bij de nieuwe champignonkelders, de kassen en varkensstallen (al of niet aan de rand van het dorp), die deze prestaties nog eens onderlijnen, moet men niet vergeten dat onzekerheid in een mensenleven nooit goed is, dwaar de buitenstaander zich te weinig van rearliseert en te weinig van hoartWant op deze punten wortd b.v. ook door de landbouw- fractie in Venrays raad te weinig de aandacht gevestigd, wanneer het gaat om een beleid voor de toe komst. En dat heeft het gevolg dat men rozengeur en maneschijn ver wacht waar deze letterlijk en figuur lijk niet is voor al uw van don munckhof n.v. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Hemelvaartsdag DR. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Telefoon 1335 Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur Dr P. CORVER Oostsingel 6 tel. 1393 event. 3765 Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. L. COENEN Henseniusstraat TeL 1878 ZHKINAUTO Bel. 04780 - 1892 (b.f.g. 2116)

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1