FILMVORMING Boerenleenbank Muziekfeesten Maashees deed hel „lekker PULS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PULS Een voorbeeld ter navolging Overpeinzingen bij de start van Venrays eerste wijkraad VRIJDAG 9 MEI 1969 No. 19 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 IS GOEDKOPER DAN U DENKT ADVERTENTIEPRIJS 12 ci per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.— (builen Venrny 2.25) Het feit dat nu na enkele jaren voor de buurt het Desselke een zgn. wijkraad in het leven geroepen wordt, heeft de buitenstaan der weer eens met zijn neus op de rapporten gedrukt, die in de voorbije jaren over deze „oude en nieuwe" buurt verschenen zijn. Rapporten, die een lange reeks van wensen en verlangens verza meld hebben en dan opsommen, maar waarin tussen de regels door feitelijk meer te lezen is Wensen naar speelgelegenheden voor de jeugd, naar een eigen kleu terschool, naar meer privacy, naar een telefooncel, naar meer en betere winkels zijn naar voren gekomen, evenals kritiek en klachten op be paalde voorschriften van de woning bouwvereniging en de uitvoering en plaatsing van de woningen. Ben deel hiervan is intussen al opgelost, een deel daarvan zal via de nieuwe wijk raad misschien verwezenlijkt wor den en andere zullen nooit vervuld of geregeld kunnen worden Maar nogmaals, tussen de regels door, is belangrijker nieuws te ha len. En dan geen opwekkend nieuws HONDERDEN WONINGEN Want wat is er in feite gebeurd op dat Desselke Men heeft daar gebouwd als gek ken. De ene straat na de andere is er verrezen, de ene woningwetwo ning na en op de andere. Men heeft die straten namen gegeven van hei ligen en pastoors en toen is dan de grote verhuispartij begonnen. Een verhuispartij, waarnaar de bewoners van de daar intussen al gebouwde witte woningen met enige verbazing hebben gekeken. Binnen enkele ja ren waren daar hektaren grond vol gebouwd, waren straten aangelegd, was zelfs hier en daar wat groen en werd het geheel afgerond met een rij flats, die er zijn mocht. Men had zoveel honderden mensen een dak boven hun hoofd gegeven en Ven rays woningnood voor een deel terug kunnen dringen Een knappe prestatie, waar men terecht een beetje trots op was. Wel iswaar had men in Oost en Zuid ook enige ervaringen opgedaan, maar zo grootscheeps al hier, dat was in Venrays geschiedenis met voor ge komen Maas pastoors en kapelaans die op huisbezoek gaan merken dan, dat weliswaar een hoop mensen een dak boven hun hoofd gekregen hebben, maar toch allerminst pret tig gestemd zijn. Er komen klach ten over winkels, over een tele fooncel, over een niet verhard pad, over te weinig speelgelegen- heid voor kinderen, over een on verstaanbaar dialect, maar het zijn meer tekenen van een soort onbehagen dan van werkelijk diepgevoelde wensen. Men rea geert daarop af, wat men niet zo goed onder woorden kan brengen. LEEFBAAR Men zou dat misschien kunnen vangen onder het ook vrij vage woord: leefbaarheid Men miste wat in die nieuwe buurtschap, dat dan konkreet ge vangen kon worden in klachten en wensen, maar dat in feite neer kwam op de conclusie bij velen: ik verveel me hier dood, want ik heb er te weinig kontakt met mijn mede mensen om me hier thuis te voelen. Bij de een was dat omdat zijn buurman van heel ander kaliber was, bij nummer twee was dat om dat de een uit Venray kwam en nummer twee hem ternauwernood kon verstaan, bij nummer drie sprak het standenverschil, nummer vier had weer wat anders, maar onder ling kontakt was er te weinig. „We missen hier veel....", zei een van de bewoners, „maar mis schien het meest een doodgewoon cafeetje, waar je met je medebur gers een pilsje kunt drinken Het was hem beslist niet om dat pilsje te doen, maar om een meer menselijk kontakt, dat rond een stamtafel en een tapkast eerder ge boren wordt dan in een straat met maar steeds eensluidende huisjes, waarvan alle huiskamers en alle w.c.'s op precies dezelfde plaats lig gen geen; keus Honderden mensen, groen en rijp, arm en rijk, jong en oud, bekwaam en onbekwaam, werden hier door de woningnood in korte tijd bijeen ge bracht. Zij hadden behalve de op dracht hun nieuwe huis in te rich ten, ook als opgave hun huis onder deel te laten worden van een wijk, van een nieuwe buurtschap, waarin het gezellig en goed is te leven En dat laatste is voor velen een on- vermeode en te grote opgave ge weest. Ze wisten niet dat ook dat 'n deel van hun leven zou gaan worden en dat ook zij daartoe een steentje hadden bij te dragen. Wie had trou wens hun advies gevraagd toen die nieuwe buurt op de schetstafel ont stond, hun mening over het bouwsel, dat later hun woning zou gaan vor men, hun mening over het groen dat hun wijk leefbaar moet houden, hun mening over de mede-bewoners Geen mens immers Men stond op een gegeven ogen blik voor de keus: dat huis pakken in die of die straat of anders nog maar meer wachten Ze hebben dat huis gekregen zon der veel meer te wetien dan dat zo veel gulden huur zou gaan kosten. Wie hun buurman zou worden, wie hun medeburger in dezelfde straat en wijk, dat zou de toekomst wel leren Die toekomst is thans enkele ja ren oud. En het resultaat vindt men in rapporten en enquêtes, die men uiteindelijk eens is gaan ma ken om te weten „wat voor vlees men feitelijk wel in de kuip had". Een misschien wat vreemde, maar daarom des te duidelijker uitdruk king. Die toekomst is ook merkbaar uit de verhuizingen, nu particuliere bouw, elders, goddank, wat meer mogelijk wordt SOORT VEROORDELING We hebben in het verleden reeds meermalen de wensen en verlangens van de mensen uit die buurt maar voren gebracht.... Het blijkt dui delijk dat er nog veel praktische wensen en verlangens zijn, het blijkt ook duidelijk dat er bepaalde stom miteiten zijn uitgehaald (moet wor den). Minder duidelijk, maar daarom niet minder belangrijk is hier nog eens naar voren gekomen dat men er niet is met honderden woningen te bouwen volgens een fraai patroon dat de een of andere stedebouw- kundige aan zijn werktafel klaar maakt Het is feitelijk een soort veroor deling van de woningbouwpolitiek, zoals die voor jaren werd gevoerd. Niets anders dan woningwetwonin gen en alles maar zo goedkoop mo gelijk. Zoveel mogelijk mensen maar pakken op zo weinig mogelijk groqd want anders worden de huren te hoog.Onder dit motto is in feite het Desselke ontstaan, waarbij een gemeente jammer genoeg niet kon selecteren noch naar de bouwwijze, noch naar de bewoners, noch ande re normen kon aanleggen. Voor schriften van hogerhand beletten dat zonder meer. De resultaten hebben aangetoond dat hiervan mensen de dupe wor denMen hoeft van het Dessel ke geen drama te maken, maar feit is dat in deze nieuwe buurt veel wrevel, eenzaamheid en zelfs leed voorkomen had kunnen worden, als men iets meer had kunnen selec teren. Selecteren in menig opzicht. Feit is dat de leefbaarheid eerst laat op gang is kunnen komen en wel licht door de nieuw te vormen wijk raad nog beter op gang komt, maar dat intussen kostbare jaren zijn ver vlogen BEGELEIDING En men mag zich afvragen of in de nieuwe bestemmingsplannen, die Venray thans nog onder handen heeft, niet rekening gehouden kan worden met de ervaringen, die men in het Desselke heeft opgedaan. Ge lukkig dat in Veltum, een deel van het woningpotentieel bestaat uit eigen-bouw, wat op zich al een soort selectie is. Maar er is rekening ge houden met de praktische bezwaren, die b.v. het Desselke naar voren heeft gebracht t.a.v. het daar gevoeav de woonbeleid? Komt daar een ca feetje, of liever eten trefpunt, waar de mensen eens onder elkander kun nen zijn, komt daar een telefooncel en komen er winkels? Komt daar voldoende speelgelegenheid voor de jeugd, een speel wei, die niet opge slikt wordt door een school? Komt daar iets meer begeleiding van de binnenstromende mensen, die zich soms voelen als een kat in een vreemd pakhuis, letterlijk en figuur lijk? Duurt het daar jaren en jaren voordat een wijkraad namens de hele buurtschap met gemeente en woningbouwvereniging, met PTT en politie eens kan gaan praten? Duurt het daar jaren voor „ons" „ons" kentDoet men daar meer dan een dak boven het hoofd geven? Zijn we goed ingelicht dan heb ben we in ons eigen Venray een in stituut dat zich presenteert onder de naam samenlevingsopbouwDat heeft o.m. op het Desselke zich bezig gehouden met de enquetes en de rapporten en het is mede op haar in- stignatie dat daar de nieuwe wijk raad gevormd wordt. Is het vreemd dit instituut in te schakelen als be geleiding van de mensen, die in de nieuwe buurten van Veltum komen wonen? Is het vreemd van haar er- varigrDen te profiteren, nu men uit breidingsplannen aan het maken is voor Zuid en voor de Landweert Is dit geen samenlevingsopbouw in optima forma Het moet mogelijk zijn fouten en feilen, die in het Desselke naar vo ren kwamen in de toekomst te ver mijden. De woningpolitiek van de tijd, waaruit het Desselke stamt, heeft veel van zijn oude strengheid verloren. Eigen-bouw, particuliere bouw wordt meer mogelijk en geeft gelegenheid tot afwisseling, tot een juiste proportdoneringWaarom dan niet van de ervaringen daar op gedaan elders geprofiteerd. Want uiteindelijk gaat het om het gelui van de mensen BIJ 50-JARIG BESTAAN FANFARE „ST. CECILIA" Maashees bereidt zich voor op het houden van grote muziekfeesten in de komende week, ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig be staan van haar fanfare „St. Cecilia". Bij een dergelijk jubileum gaan op de eerste plaats de gedachten uit naar hen, die het initiatief namen tot de oprichting. In Maashees is dat gebeurd toen een stel jongelui bij een kwamen in café „lm Grünen- wald" Op den Bosch, tijdens een der carnavalsdagen in 1919. Spoedig daarop, men neemt aan op 19 mei, was de oprichting van een muziek gezelschap in Maashees een feit. Er kwam geld bijeen voor de aankoop van instrumenten en er werd een directeur benoemd. De eerste direc teur was de bekende musicus Henri Welting uit Venray. Van de 22 muzikanten ten tijde van de oprichting zijn er nog ver schillende in leven. Eén van hen mag hier niet onvermeld blijven, n.l. de heer Frans Kersten, of zoals ve len hem in Maashees noemen „Frenske de schilder". Vanaf de op richting tot heden is hij een der meest trouwe leden gebleven. Als 2e tuba-blazer verzuimt hij praktisch geen enkele repetitie. Verder zijn er nog verschillende leden met een staat van dienst van vele jaren (25, 40 en 45 jaar en nog langer) op het gebied van de blaasmuziek. Opgericht als harmonie werd „St Cecilia" in 1930 omgezet in een fan fare, omdat met een dergelijke be zetting betere resultaten konden worden bereikt. Als we de keurige feestgids door zien, bij het gouden bestaan van St. Cecilia werd uitgegeven, moeten we vaststellen dat het kleine dorp Maashees in staat is om een werke lijk groots feest op touw te zetten. Op 15 mei (Hemelvaartsdag) wordt begonnen met een Hoogmis uit dankbaarheid. Tijdens deze eucha ristieviering zal de feestvierende fanfare uitvoeren „Ambrosianischer Lobgesang" van E. Gebhardt. Van 11.30 - 13.00 uur is er een feestelijke bijeenkomst met receptie in het Gemeenschapshuis, 's Avonds om 8 uur zal er een gala-concert gegeven worden door de Koninklijke Harmonie van Thom. Gezegd moet worden dat hier een bijzonder goe de keuze is gedaan. Het was immers „de Koninklijke" van Thorn, die bij de laatstgehouden kampioenswed strijden van de federatie van r.k. muziekbonden in het Concertgebouw te Amsterdam de hoogste titel wist te behalen. Maashees mag zich in derdaad gelukkig prijzen dat het juist dit korps heeft kunnen enga geren voor het gala-concert. Ver wacht mag worden dat vele muziek minnaars uit de gehele streek dit uitgelezen concert willen bijwonen. Op zaterdag 17 mei (aanvang 7 u.) verzorgt „St. Cecilia" het muziek concours van de federatie van mu ziek- en zanggezelschappen in de gemeente Vierlingsbeek. Hieraan nemen deel 5 muziekkorpsen en 3 zangverenigingen. De jury wordt ge vormd door de dirigent van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht te Nijmegen, Maj. van Diepenbeek. Na afloop is er vrij dansen in de feest tent. Zondag 18 mei om 2 uur is er feestviering voor de kinderen op de Speelweide met o.a. vliegerwedstrij den en ballonwedstrijd en een oriën tatie-wandeltocht. Het feest wordt 's avonds besloten met een groot bal met muziek van het alom bekende dansorkest van Tony Bass. De feestviering vindt plaats op de Speelweide te Maashees, gelegen aan de Vennenweg (vlak bij 't dorp). Op het terrein wordt een grote feest tent gebouwd, terwijl ook de daar gelegen blokhutten van de Verken ners en de Gidsen, ingericht tot ge zellige gelegenheden, tot een bezoek uitnodigen. Het feestterrein, rijk aan natuurschoon, zal in de avonduren prachtig verlicht zijn. Geen wonder dat Maashees gonst van bedrijvigheid met een feestpro gramma als boven in het verschiet. Wij wensen de feestvierende dorps fanfare St. Cecilia van harte geluk bij het bereiken van deze gouden mijlpaal. Mogen de organisatoren van de te houden feestelijkheden veel succes behalen door een grote belangstelling ook van buiten het dlorp. Zoals we reeds eerder meldden heeft de Werkgroep Filmvorming haar zesde bestaansjaar alleszins be hoorlijk afgesloten. Het aantal abon nees op de verschillende series was hoger dan ooit. Zo haalde de A serie, voor de jeugd van 12-16 jaren ruim 1300 abonnees, terwijl de B serie, voor de jeugd van 1619 jaren 600 abonnees telde. De volwassenen ofwel de C serie meldden zich met ruim 150 Uit het aangeboden jaarverslag blijkt dat voor de film vorming 46 filmvoorstellingen werden gegeven. De jeugd in de B serie en de vol wassenen konden via een. enquete zich uitspreken over de keuze. Dit heeft men ook in het verleden ge daan en het is duidelijk merkbaar uit de cijfers, die men het afgelopen jaar mee gaf aan de vertoonde films dat men het doel: de propaganda voor de goede film, inderdaad weet te bereiken. De waardering steeg van 58 naar 71 procent. Nieuw was dit jaar een zgn. D serie, een discussie-serie, die in kleiner verband voor rijpere jeugd en volwassenen georganiseerd werd. In deze serie werden een dietal 16 mm filmen vertoond en bediscus sieerd. Het bleek dat bij bepaalde groepen van scholieren onderwijs krachten en andere belangstellenden deze mogelijkheid zeer gewaardeerd inleidingen van de verschillende films meer dan de nadruk gelegd worden op de filmtechnieken dan wat tot heden veelal gebeurde op de inhoud. DIPLOMA-UITREIKING Rest nog te vermelden dat er een diploma-uitreiking plaats vond voor de cursisten die deelnamen aan de reeds gehouden filmcursussen A eh B te Venray, verzorgd door docen ten van de filmkaderschool K.F.A. te Den Haag. De volgende cursisten behaalden na het afleggen van een eindexamen: le Diploma A voor beginners: Mevr. J. Janssen-Wijnhoven, Venray Dhr. A. de Jong, Venray Dhr. J. Labro, Cuyk 2e Diploma B voor gevorderden: Mevr. A. Vossenscholtes, Horst. De heren M. Borghs en A. Noyens, Venray; J. Eyssen en R. Eyssen, Merselo; L. Salemans, Afferden. werd en men hoopt ondanks grote kosten en moeiten hiermede in de toekomst verder te gaan. NIEUW PROGRAMMA Intussen is ook het programma voor het komende seizoen reeds be kend. Het zal er als volgt uitzien: A-cyclus, 12-16 jaar: De jeugd van Iwan (of andere Rus sische film); Samen uit - samen thuis; Judith; Kanonnen van Navarone; Quo Vadis. B-cyclus, 16-19 jaar: Grand Prix De jeugd van Iwan Bonny en Clyde Getemde Feeks Bruid in het zwart De nacht van inspecteur Tibbs. C-cyclus, volwassenen: Repulsion Het uur van de wolf Bonny en Clyde Getemde Feeks De bruid in het zwart De nacht van inspecteur Tibbs. Wat de discussie-serie zal gaan brengen is nog niet bekend. Weikan men hier eerst aan deelnemen als men een B of C abonnement heeft. In het komende seizoen zal bij de tie bank voor iederéén ZWEMCLUB SPIO Uitslagen Kring Limietwedstrqden Venray De prijswinnaar en uitslagen van Spio waren als volgt: 100 m. schoolslag j. o. 16 jr.: Sjef Wester (2) 1.31.0 Ted Gieling 1.40.5 Peter Scholten 1.36.2 50 m. schoolslag m. o. 12 jr.: Jeanne Philipsen 0.49.8 Lianne Peeters (1) 0.48.0 50 m. schoolslag j. o. 12 jr.: J. Joseph Schaeffers 0.58.5 Ad Coenen (2) 0.49.6 50 m. schoolslag m. o. 10 jr.: Monique Buys (2) 0.50.9 100 m. schoolslag Heren: Ben Janssen (2) 1.24.9 Peter Hanen 1.40.7 100 m. rugslag j. o. 16 jr.: Gerard Plugge (2) 1.24.7 Sjef Wester (3) 1.29.3 100 m. rugslag j. o. 14 jr.: Sraar Berkens (1) 1.31.2 Peter Borghs 1.36.9 50 m. rugslag j. o. 12 jr.: Paul Janssen 0.49.2 J. Joseph Schaeffers (3) 0.48.9 100 m. vrije slag heren George Homminga 1.17.7 Ben Janssen 1.20.5 100 m. vrije slag j. o. 16 jr. Sjef Wester 1.20.8 Gerard Plugge (2) 1.11.3 Peter Scholten 1.28.0 100 m. vrije slag m. o. 14 jr.: Karin van Loo 1.32.3 Dorothé Oudenhoven 1.53.5 50 m. vrije slag m. o. 12 jr.: Wilmie Thielen (2) 0.40.3 Yvonne Buys 0.42,6 Annemie Arts 0.45.1 Jeanne Wismans 0.47..4 Betsie Broeren 0.44.0 100 m. vlinderslag j. o. 16 jr.: Peter Scholten 1.40.0 Ted Gieling 2.09.2 John Dircks 1.44.3 50 m. vlinderslag m. o. 14 jr. Karin van Loo 0.45.5 Mechtild van Zwamen 0.45.5 50 m. vlinderslag j. o. 14 jr. Sraar Berkens (2) 0.48.4 Peter Borghs (1) 0.46.1 4x50 m. wisselsl. estafette j. o. 14 j. Spio 1 (2) 2.39.2 Spio 2 2.54.0 4x50 m. wisselsl. estafette m. o. 14 j. Spio 1 (1) 2.58.7 Spio 2 3.08.6 We zagen op deze dag dat vooral onze jongere ploegleden al heel wat presteren. Zij zijn dan ook. al lang aan 't trainen en wanneer ze dit blijven doen zullen de trots van Spio worden. Jong geleerd is oud gedaan. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. BLOEMEN - TeL 1465 Stationsweg 15 Venray Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. j LANKVELD - TeL 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray Hemelvaartsdag DR. VAN THIEL Patersstraat 30 Tel. 1887 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1592 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM KAPELAAN FR. SNIJDERS Vlakwaterweg 1 Tel. 1274 Hemelvaartsdag PASTOOR POTHOF Leunseweg Tel. 2929 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. G. HENDRIX Tel. 1269 of 04763-267 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU kerkdorpen van 2 tot 3 urn- Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen; Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo, Smakt UITLEENMAGAZIJN Groene Kruis s Maanddgs t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur ZONDAGDIEN ST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruqsen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 PAROCHIERAAD ST. PETRUS-BANDEN VENRAY De parochieraad St. Petrus-Ban den heeft in samenwerking met de Zusters van Jeruzalem de mogelijk heid onderzocht tot stichting van 'n kindercrèche tijdens de liturgievie ringen op zondag. De crèche zal ge huisvest worden in het klooster van Jeruzalem, alwaar de kinderen aa.n de hoofdingang aan twee zusters en een lid van de parochieraad overge geven kunnen worden. De crèche is alleen bestemd voor kinderen vanaf twee jaar tot en met zes jaar, voorzover deze kinderen nog niet op de lagere school zitten. De mogelijkheid voor de ouders om van deze service gebruik te maken zal voor het eerst aanwezig zijn op de zondagen 11 en 18 mei a.s. en wel tijdens de H. Mis van 9.00 uur wel ke op genoemde zondagen de mis zal zijn onder welke de kinderen de Eerste H. Communie zullen ontvan gen. De kinderen kunnen dan van 8.30 tot 9.00 uur gebracht worden en direkt na de H. Mis opgehaald wor den. Op 15 mei (Hemelvaartsdag) en de zondagen na 18 mei zal van de crè che alleen gebruik gemaakt kunnen worden tijdens de H. Mis van llu. Wanneer na een aantal zondagen zou blijken dat de crèche niet in de belangstelling van de ouders kan ko men, zal deze ook niet verder voort gezet worden. Niettemin hoopt de Parochieraad dat van deze service volop geprofiteerd zal worden. ASTHMA-FONDS De hujs-aan-huis kollekte in de kom van Venray bracht het mooie bedrag op van 1240,98. Alle gevers hartelijk dank! Asthma-comité afd. Venray GESLAAGD Voor het diploma jeugdsport- begeleider(ster) slaagden te Venray: mej. Loes Ewalts en de heren S. Roos, H. Ewalts, Th. v. d. Werken, L. Lenssen en L. Jenneskens. ZITDAGEN LANDBOUWTELLING 1969 Heide 9 mei 912 uur, café Rongen Vredepeel 9 mei 13-16 u. Gemeen schapshuis; Wanssum 12 mei 9-14 u. café Poels Smakt 12 mei 15-16 u. café Wismans Melderslo 13 mei 9-16.30 café Kuy- pers Blitterswijck 13 mei 9-12.30, gemejen- schapshuis Geysteren 13 mei 14-16 u. café Bal- tussen. Veulen: 14 mei 9-15 u. café v. Gassel Ysselsteyn 16 mei 8.30-17 u. café v. Asten.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1