Boerenleenbank Leunen had hei laatsle woord. Raadsvergadering PULS PULS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 2 MEI 1969 No. 18 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 cL per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.— (builen Venray 2.25) De voetbalwedstrijd op de televisie had menig Leuns ingezetene thuis gehouden toen B. en W. dit kerkdorp bezocht j.l. donder dag. Zo zaten er niet te veel in het Gemeenschapshuis, maar des ondanks werden vele vragen afgevuurd op het college. Scherpe vragen soms die ook wel eens aanleiding gaven tot een scherp antwoord, maar dan wisten beide partijen ook precies waar men stond. TE WEINIG BOUWGROND Zo blijkt Leunen geen bouwgrond meer te hebben, terwijl er toch nog al wat aanvragers zijn. Deze mensen kunnen thans niet bouwen en de vraag was waar het nieuwe bestem mingsplan blijft dat in deze soulaas moet gaan verschaffen. Uit het antwoord van het college bleek dat men inderdaad aanstuurt op een niuew bestemmingsplan Leu nen, maar dat is er niet in een-twee drie. Öp de eerste plaats moet men rond zien te komen met de ruilver kaveling waar eerdaags overleg ge pleegd wordt over de zgn. art. 13 gronden. Dat zijn die gronden uit een ruilverkaveling, die de overheid no dig heeft. Daar moet de raad zich nog eerst over uitspreken en dan de ruilverkaveling. Dan moet er nog geld voor gevonden worden en dan kan men verdere plannen gaan ma ken. Deze plannen hangen weer nauw samen met het zgn. sociogra fisch rapport, dat G.S. er thans bij wil hebben wil dit College een be stemmingsplan goedkeuren. Een en ander kost veel tijd en., „op korte termijn zit er geen mimiek in aldus burgemeester Schols. Hij kreeg verweten dat men deze situatie toch veel eerder had kun nen zien aankomen, wat hij ontken de. Hij gaf toe dat ook Venray-kom met zijn bouwgronden verkeerd komt zitten als de industriële ont wikkeling een stroomversnelling krijgt door vestiging van nieuwe industrieën of uitbreiding van be staande en ook daar werkt men met man en macht om alsnog een oplossing te vinden. Deze ontwikkeling is ook in de forensendorpen Leunen en Oostrum zo stormachtig geweest, dat men eenvoudigweg niet op tijd gereed kon zijn. Men doet echter alles om bepaalde achterstanden in te halen. In dit verband werd opgemerkt dat als Leunen forensenplaats is of wordt men het toch maar moeilijk verwerken kan dat aan de rand daarvan varkens-mestbedrijven mo gen gebouwd worden, die overlast en stank veroorzaken. Van zijn kapt stelde de burgemeester dat deze in zgn. agrarisch gebied gebouwd wor den en daaruit moeilijk geweerd kunnen worden. Een en ander eist een nadere toespitsing van de bouw voorschriften in die agrarische ge bieden, terwijl men bestaande be drijven via de Hinderwet kan voor schrijven minder overlast te ver oorzaken. VOETPAD De kinderen van Overbroek en Veulenseweg blijken naar school te Wij hebben Fabeltjesland-gordijnstof* bedrukt met vele vrolijke vriendjes uit Fabeltjesland! Fondkleuren oranje, goud Z en groen. Slechts 6,95 per meter BONTEKOESTR. VENRAY EINDSTRAAT TELEF. M7I Z 'eentwaalfkleuren gaan via de Vullingsstraat, zodat ze niet op de drukke verkeerswegen behoeven te komen. Die straat gaat in de ruilverkaveling vervallen en men vroeg om een veilige oplossing van dit probleem. B. en W. blijken bereid een voetpad te laten bestaan, een zgn. kiezelpad, maar vroeg te vens de heren landbouwers reeds op voorhand dit pad niet kapot te wil len varen met hun tractoren. VERKEERSREGELINGEN Ook hier vroeg men om betere verkeersregelingen door verschillen de straten voorrangswegen te ma ken. Maar daarop kwam een nega tief antwoord, ook al omdat men zulks bij Ged. Staten niet klaar krijgt. Men is aan het bestuderen voor de hele gemeente of men wat kan doen met parkeerverboden e.d. en door betere bebakening van de wegen, maar daar blijft het bij. Ook het college is niet op gebrand nog al meer verkeersborden te plaatsen Voor de Albionstraat werd weder om gevraagd voor behoorlijke bus halten, een verbetering van het ein de van het fietspad en de aanleg van enkele zebra-paden. Men zal hierover kontakt opnemen met de Provincie, aangezien het een provin ciale weg is. Of het wat uit zal ha len is een andere kwestie. VERLICHTING Reeds eerder ingediende vragen voor een betere straatverlichting zijn al gedeeltelijk gehonoreerd in het verlichtirigsplan, dat thans uit gevoerd wordt. Extra lampen voor het Kerkplein zitten er ook nog in, maar Teeuwenhofweg en Scheiweg moeten wachten tot de ruilverkave ling klaar is, dan wordt alles op nieuw bekeken. Een lamp naar het nieuwe voet balveld zit er wel aan. Maar een voorstel om de ochtendverlichting te ruilen tegen een nachtverlichting op de buitenwegen verdween onder de tafel. Men kon de redeijkheid daar van niet aantonen, terwijl het bo vendien technisch onmogelijk is. HEFTIGE DISCUSSIES leverde het doortrekken op van de trottoirs v.a. de boerenleenbank naar de kerk en de verbreding van de bestaande kerkweg van de Apollo- niastraat naar de kerk. Een en ander werd gevraagd op grond van het feit dat deze verbindingsweg thans op zondagmorgen zowel door lopende als door rijdende kerkgangers gebruikt wordt en dan te smal is B. en W. dachten er kennelijk niet aan om terwille van het zondag- ochtendverkeer daar veel poespas te maken, maar dit werd hen door een deel der aanwezigen kennelijk kwa lijk genomen. „U bagatelliseert de ze kwestiealdus een der woordvoerders de heer De Kroon, die prompt terug kreeg: „En U over drijft Er werd (te) lang over dit punt ge discussieerd waarbij o.m. ook de verkeersveiligheid ter sprake kwam, omdat auto's om de parkeerplaats te bereiken nu de drukke Albionstraat op moesten rijden. De directeur van gemeentewerken ging zelfs staande de vergadering nog aan het meten maar het was „neen" en het bleef ,neen". En dat terwijl datzelfde college even later toezegde voor de ,oude" kom van Leunen een trottoir-plan op te zul len stellen, dat er niet om loog. Want een en ander zal 130.000, gaan kosten en geen mens die thans weet waar die centen vandaan moe ten komen. SCHOLENKWESTIE De heer De Kroon had gezien dat de gemeente elders bij scholen de plantsoenen bij hield en vroeg zich af, waarom dat in Leunen niet kon. Hij bleek zich in zoverre vergist te hebben dat de grond, die hij elders door de gemeente had zien bewer ken, inderdaad gemeentegrond was. En men heeft in Leunen die grond over willen nemen, maar toen was het kerk- en schoolbestuur plotse- ing er op tegen. Ja wat wil men danHet blijkt dat intussen een nieuw schoolbestuur in Leunen ge komen is, dat er weer anders over denkt en dat trouwens ook nog met twee scholen zit, die een zijn ge worden en waaraan nog van aller- hand te doen is. Over en weer werd afgesproken, dat die problemen dan eens onder elkaar besproken zullen worden. VUILIGHEID is ook in Leunen genoeg te vinden langs 's Heren wegen. Of gemeente werken dat maar weer eens wil komen opruimen. Er blijkt nog al wat ongerechtigheid achter gebleven te zijn van de ruilverkaveling, maar wethouder Janssen had op zijn con- troletochten toch ook een hoop kunstmestzakken in de bossen ge vonden, die bepaald niet van de ruil verkaveling heen kwamen. Men zal alsnog een keer opruiming houden in de hoop dat ook de bewoners van Leunen het hunne zullen doen hun plaats ook in dat opzicht leefbaar te houden. EEN GEVRAAGDE TELEFOONCEL zal er niet komen, wel hoopt men nog wat brievenbussen los te peute ren en postzegel-automaten. Als er nog nieuwe straten komen, zal Leu nen zelf een stem in het kapittel hebben wat de naamgeving betreft. ZAADHANDEL STOORT SUBSIDIE De JBTB komt niet voor subsidie in aanmerking omdat ze zelf een zaadhandeltje hebben opgezet, dat nog wat winst aflevert. Dit acht men niet juist. Dat werd door B. en W. toegegeven, al moet de zelfwerk zaamheid ook van jeugdverenigingen niet geremd worden doordat men dan toch maar subsidie vraagt. Maar voor een en ander zal men een op lossing zoeken, zodat eventuele zelf werkzaamheid niet afgestraft wordt door minder subsidie. En nu men toch aan de subsidies toe was legde de heer De Kroon maar een hele waslijs voor van wensen en verlan gens van de Leunse fanfare, maar hij werd verwezen naar de raads vergadering, waar dit punt aan de orde komt. DE HUISVESTING VAN DE JEUGD die men eerst gedacht had in de oude boerderij van Rein^es gaat daar niet door om dat die gesloopt gaat worden. Wel is misschien ter beschikking de oude stierenstal, die thans te koop is. Wat de gemeente lijke bijdrage betreft kan nog niets gezegd worden, omdat men niet weet wat de jeugd wel precies wenst en wat men tekort komt. Pastoor Jonkers hield zijn hart vast als hij de organisatoren bekeek van dit soort „open jeugdwerk", maar burgemeester Schols wees hem er op dat andere tijden andere zeden met zich brengen ook t.a.v. 't jeugdwerk. En zo kon men het be leven dat een burgemeester een pas toor aan het bekeren was. Maar veel verder als de algemene toezegging dat de gemeente wil helpen, kwam men deze vergadering niet EEN UUR IS TE LANG Nadat men het er aan alle kanten over eens was dat lozen van gier in sloten, zo maar niet kan en dat daar tegen zal worden opgetreden, kreeg de politie te horen dat ze bij inbra ken op het Veulen te laat gereageerd had. Op een alarm zou men 's nachts eerst na een uur gereageerd hebben. Uit een later ingesteld onderzoek bleek echter dat dit aanzienlijk min der was en dat men, zij het dan niet op het Veulen, de betrokken inbre ker toch te pakken had gekregen. Dan was er nog een klacht over te lage netspanning, maar die moet met naam en adres opgegeven wor den bij de PLEM. Men moet wel voorzichtig zijn met klandestiene aansluitingen, want die komen dan ook voor de dag. Dat was het dan. De zaal schoof snel leeg, want het was goed 10 uur en wellicht kon men dan nog wat van de tweede helft bewonderen VOOR GELDLENINGEN (o.a. voor de bouw van een woning) de btmk voor iederéén 29 agendapunten onder de hamer door te jagen in goed drie kwartier is een eerste record dat burgemeester Schols in Venray behaald heeft. En daaronder waren punten als een subsidieverorde ning voor kulturele verenigingen ,de stichting van een muziek school, openbare werken in Ysselsteyn, Oostrum en Leunen en een verandering van de vermakelijkheidsbelasting. Verder nog openbare werken in Veltum en lest best verpachting van jacht- rechten. Allemaal punten waar gewoonlijk de raad eens voor gaat zitten, maar die ditmaal behoudens een enkele opmerking roets, roets onder de hamer door gingen. Oordeelt U zelf maar. VERPACHTING EN VERKOOP VAN GROND Aan H. J. van Mil.Landweert- weg 26 werden wederom voor een jaar, 5674 m2 landbouwgrond ver pacht op de Landweert voor 130, per ha. P. Jeuken van de St. Antho- niusveldweg kreeg ook weer voor een jaar de pacht van 2.4 ha ge meentegrond aan de Maasheseweg voor 110,per ha. Aan F. Bergmans, Leunseweg 59, werd het vervallen stuk Molenhof weg verkocht, voor zover dat achter zijn woning ligt. Dat zijn 240 m2 ad 3.per m2. J. Nabuurs, Leunseweg 61, die de hele nu vervallen weg had willen kopen, kreeg nul op request. Hij kan wel het achter zijn pand liggende stuk kopen, maar heeft hierop niet gereageerd. GROND- EN PACHTZAKEN Met de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst, Helden, Horst, Maas- bree en Sevenum heeft de gemeente reeds eerder een gemeenschappelijke regeling getroffen omtrent grond- en pachtzaken. Het toen opgestelde re glement kreeg niet de goedkeuring van Ged. Staten die op enkele pun ten een andere redaktie wilden. Die werd nu zonder enig commentaar aangebracht en goedgekeurd. SCHOLENAFREKENING Geen woord maakte de raad ook vuil over de verrekening van de ex ploitatievergoedingen over 1968 met Venrays Lagere Scholen en de ULO, evenmin als over die van de BLO, terwijl ook de extra vergoeding voor de vakonderwijzer van de ULO zon der commentaar onder de hamer ging. DE JAARWEDDEN DER WETHOUDERS werden thans van de zijde van Ged. Staten vastgesteld op 15.975,De raad ging er zonder meer mee ak koord en vond het zelfs best dat de VOORZITTER Ged. Staten zou ver zoeken in de toekomst deze trend matige verhogingen zonder meer van toepassing te verklaren. DE AANKOOP PAND HOENDERSTRAAT 21 van J. Arts voor 34.000,bracht geen tong in beroering. Alleen we zen zowel DE BRUYN als VERMEU LEN er op dat na sluiting van de koop het pand afgebroken moet wor den en als parkeerplaats moet wor den ingericht. Maar dat stond al in de toelichting. DE DRANK- EN HORECA-VERORDENING moest reaktioneel gewijzigd worden, maar geen mens die er een stom woord van zei OPENBARE WERKEN Evenmin trouwens als de aanleg van trottoirs langs het winkelge deelte van de Timmermannsweg en rond het Lovinckplein. Een karwei, die 18.500,gaat kosten, maar waarbij de betrokkenen zelf wel beloofd hebben hun tuintjes aan te passen. Maar nu komt er dan goedkeuring van Ged. Staten een einde aan de vieze boel daar ter plaatse na regen en zo In Oostrum moet de Witte Vrou wenstraat en de Geeststraat worden voltooid en parkeerplaatsen gemaakt worden langs de Hatendonkstraat en Herenpasweg. Een en ander kost 40.000,maar de raad knikte maar SUBSIDIES Een subsidieverzoek van de Stich ting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg van 2500,om reclame te kunnen maken voor de vestiging van een universiteit in Limburg werd zonder meer goedgekeurd. Een verzoek om de subsidie voor het Limburgs Symphonie Orkest te verhogen van 16.953,- op f 24.904,- werd eveneens zonder meer goedge keurd. PERSONELE BELASTING De snel uitbreidende kom heeft ook de belastingen voor problemen gesteld. Voor de personele belasting was vroeger Venray-kom in klasse 7 ingedeeld, kerkdorpen en buurt schappen als Veltum in klasse 8. Dat zou inhouden dat in Veltum dus ver schillen zouden gaan bestaan tussen de belasting aangeslagen in de ene straat en in de andere .Om hier van af te komen en ieder gelijke lasten te laten dragen besloot de raad zon der meer om voor de gehele gemeen te klasse 7 te laten gelden. BERGRUIMTE VOOR HET SPORTPARK Het voorstel om een gebouwtje van 12 x 6 m. in het sportpark te bouwen voor de opberging van het rollend materiaal en de pompinstal- latie a raison van 16.500,- kreeg alleen wat zijdelings commentaar. Zo merkte VERMEULEN op dat dit voorstel niet in de commissie van Openbare Werken is geweest, wat de VOORZITTER toegaf, al be twijfelde hij of dat nu directe nood zaak was. JENNISKENS had geen bezwaar mits men ook zo voortvarend te werk ging met de regeling voor het onderhoud van de sportvelden op de kerkdorpen. „Daaraan wordt hard gewerkt", aldus de VOORZITTER en toen vond de raad het al weer best. REKENING COURANT Het feit dat Venray nieuwe bank instellingen krijgt en gekregen heeft maakt het noodzakelijk dat reke- ning-courat overeenkomsten afgeslo ten worden met die banken. De raad had geen bezwaar dat dergelijke overeenkomsten worden afgesloten met de Boerenleenbank, de Crediet- bank en de Algemene Bank Neder land.... (Waarom er de Amrobank niet bij stond, noch de Midden- standsbank, vroeg geen mens). PERSLEIDING VERANDERD De raad besloot eveneens, zij het als mosterd na de maaltijd, een kre diet van 40.062,50 beschikbaar te stellen voor de verlegging van de riolering en persleiding nabij het kruispunt van de Deurnese- en Leunseweg. Daarbij wordt dan met een een deel van de riolering reeds aangelegd die men later nodig heeft voor de uitbreiding in Zuid. Dat gaat nu in een moeite door, maar kost later meer geld ERFPACHT Het Cultureel Centrum krijgt o.m. een Rijkssubsidie van 195.000, dat in de vorm van een eerste hy potheek gegeven wordt. Men heeft dan de zekerheid dat het gebouw ook gebruikt wordt voor het doel, waarvoor het indertijd gesticht is. Dat houdt in dat er een regeling moet komen voor de grondprijs, waarvoor men aan erfpacht de voor keur geeft, de raad besloot derhalve de grond voor dit Centrum in erf pacht te geven voor 25 jaren voor de prijs van 3.000,per jaar. JACHTRECHT Op 1 juli a.s. verloopt het kontrakt tussen de gemeente en de Stichting Venrays Jachtbelang t.a.v. de jacht op gemeentegronden. Voor de ko mende jaren besloot de gemeente rechtstreeks aan een 50 tal jagers de jachtrechten te verpachten voor de lieve som van 11.195.07 per jaar, met een looptijd van 6 jaren. De raad bleek er lang en breed al een voorvergadering aan besteed te hebben. Men was dan ook vrij snel klaar. Alleen drongen EMONTS en VAN VALKENGOED aan dat jagers, die door handtekeningen-verzamelen van particuliere jachten zich schul dig maken aan jachtbederf, omdat ze hierdoor andere jachtterreinen te klein maken, onherroepelijk moeten worden uitgesloten. De VOORZITTER beloofde dat hier streng op gelet zal worden. Zo wel JANSSEN als VERMEULEN vroegen of het mogelijk was dat la ter nog andere jagers zouden kun nen worden ingeschakeld. En die mogelijkheid blijft open. OPENBARE WERKEN IN VELTUM Nu de woningbouwvereniging St. Oda op korte termijn begint met de bouw van 41 premiewonignen en 9 bejaardenwoningen in Veltum en bovendien de firma Verhoeven in 't groene hart volop bezig is, is het no dig dat daartoe de nodige openbare werken te gaan realiseren. Zonder slag of stoot gingen de plannen daartoe ter hoogte van 330.000, onder de hamer door. Een hamer die die avond 29 keren geslagen had in een tempo, dat Mevr. Rutten, Wethouder van Dijck en de heren Timmermans en Vorst gemist hebben. Zij waren niet aan wezig. De heer Timmermans krijgt, zo werd uitdrukkelijk gesteld, bij de goedkeuring van de notulen van de beide laatste vergaderingen nog kans om terug te komen, zo hij dit nodig oordeelt op de bouw van een klan destiene kelder aan de Maashese weg. evenals de heer Bartels, die de laatste notulen uit tijdgebrek niet had kunnen bestuderen. KEUKENS in vele kleuren en elke gewenste maat, met of zonder electrische apparatuur. GARAGE DEUREN Stalen kanteldeuren, geheel ge galvaniseerd en gegrond, in vele maten. Deuren voorzien van cy linder slot. ASBEST BLOEM- EN PLANTBAKKEN grote sortering in vele vormen en afmetingen. TUIN- EN TERRASTEGELS VLOER- EN WANDTEGELS MARMERTEGELS NATUURSTEEN ALLE BOUWMATERIALEN Bezoekt geheel vrijblijvend onze toonkamer. Dagelijks geopend. Zaterdags van 8.30-12.00 uur. HENDRICX Bouwmaterialen St. Catharinastraat 12 Leunen-Venray - Tel. 04780-3400* NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. VAN THIEL Patersstraat 30 Tel. 1887 Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Telefoon 1335 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1092 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM PASTOOR W. GEERITS Vlakwaterweg 1 Tel. 1274 VOORTDURENDE VERLO SKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Zr N. VAN SCH1JNDEL telefoon 3297 GROENE KRUIS ZUIGEUN GEN B UREA U Zuigelingenbureau kom van 23 uur maandag voor letters A t.m. I dinsdag voor letters J t.m. R; woens dag voor leters S t.m. Z. UITLEENMAGAZIJN Groene Kruis s Maandags t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur ZONDAGDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruüsen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 MOEILIJKHEDEN BIJ JEUGDSOCIETEIT Zaterdagavond ontstonden moei lijkheden voor het betalen van en tree bij de jeugdsociëteit. Hulp werd ingeroepen van de rijkspolitie. Toen de mannen Hermandad arriveerden waren de moeilijkheden snel opge lost. DAMESTAS IN BESLAG GENOMEN In een flat aan de Tedderstraat heeft de rijkspolitie een damestas in beslag genomen die van diefstal afkomstig was. In de damestas be vond zich een portemonnaie met 55.In hoeverre nog meer van dergelijke diefstallen zijn gepleegd wordt door de politie onderzocht.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1