Duitse belangstelling voor Nieuw Dalland Jaarverslag L.T.S. Pompei^ remmen De onoplosbare problemen BIAFRA en... IERLAND VRIJDAG 25 APRIL 1969 No. 17 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY U/FFKRI AR VOOR VENRAY EN OMRTRFKFN ADVBTENTlEmiJ 11 et GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VV tCrVDLMU VWWn V CIMnH T CIM WIVIO I nCTVCIM PtUS PU KWARTAAL De chauvenistische Venrayer zal zijn gasten graag langs Venrays industrieën leiden. Hij brengt ze naar de Maasheseweg, naar de Stationsweg en zijn hart zal van vreugde harder kloppen als die gasten dan bewonderend: „sjonge, sjonge..." zeggen. Maar het zal hem niet in zyn hoofd opkomen om diezelfde gasten te brengen naar Roosendaal 2 in onze zelfde gemeente, ondanks het feit dat daar niemand minder dan Neder lands grootste vleesfabrikanten 'n industrie hebben, waarin ook de nodige miljoenen zijn geïnves teerd. Een industrie die de merk waardige naam draagt: Varkens Opfokcentrum. Maar ook varkens opfokken is een industriële busi ness geworden in ons dierbaar vaderland. Nu moet eerlijkheidshalve toege geven worden dat deze industrie be paald niet uitnodigend gasten ont vangt. Hoge hekken houden gasten eerder buiten en men heeft ze bin nen liever niet dan wel. Vanwege besmettingsgevaren e.d. Boze tongen mogen dan beweren dat daarbij ook speelt een soort industriële spionna- ge, feit is en blijft dat men op be zoek niet bepaald gesteld is. Dat neemt niet weg dat Nederlandse kranten, televisie en radio er toch al het nodige over gebracht en ge toond hebben. Wat dat betreft valt de geheimzinnigheid dus best mee. NIEUW VARKEN We weten intussen wat daar ach ter de bossen van het Roosendaal „gemaakt" wordt. Of liever wat men er poogt te „maken". Een nieuw varkenstype, dat meer biggen geeft, minder voer verbruikt, minder spek levert maar wel meer vleesDat allemaal ten behoeve van de vlees- fabrieken, die nu met te veel onren dabel varkensvlees blijv"en zitten en ten behoeve van het kopende pu bliek, dat spek en vet niet meer „be lieven" en graag zoveel mogelijk lekker mager vlees wil hebben voor zo weinig mogelijk geld. onderzocht en daar de nodige krui- singsproeven mee heeft kunnen ne men. Dat duurt dus 5 jaren en op Nieuw Dalland is men pas 2 jaren aan de gang. Natuurlijk heeft men een bepaald verwachtingsschema opgesteld voor men begon en de re sultaten tot nu voldoen aan deze verwachtingen. Wel waarschuwde hij dat het best mogelijk is dat men niet komt tot 'n hybride-varken, maar de resultaten zullen dan toch dusdanig zijn, dat men een heel ander varken op de markt brengt, dan wat men tot he den kent. Betere, omdat de presta ties .veel groter zullen zijn dan die van de huidige fokdieren, maar ook vanwege de standarisering, die be langrijk is voor de verwerking. DE TOEKOMST Gevraag werd ook door de Duit sers, die kennelijk onder de indruk waren van de resultaten, die thans reeds door deze grote fokcentra in Nederland geboekt worden, hoe men de toekomst zag. Zowel de vertegen woordiger van Homburg als Ir. van Male dachten dat in de toekomst de fokbedrijven minimaal 160-220 zeu gen dienen te hebben, allemaal af komstig van een en hetzelfde moe- derbedr, terwijl de mestbedrijven 10002000 varkens zullen omvatten. De hygiënische kant, die daarbij om de hoek komt kijken, noemden bei den wel belangrijk, doch een bedrijf als Nieuw Dalland, met een kleine 1300 dieren bewijst metterdaad dat de lucht er helder bij kan blijven en dat men door goede preventieve maatregelen veel ziekten buiten de deur kan houden 25 MILJOEN GULDENS zo schatten deze deskundige Duit sers, wordt in Nederland alleen al in dergelijke onderzoekingen gesto ken. En Nieuw Dalland is daarvan zeker niet de kleinste. De Duitsers zelf, zo bleek uit dit vraaggesprek, zijn zelf er ook van overtuigd dat men andere wegen moet bewandelen om te komen tot rendabeler varkens. Maar zo ver als men daarmede in Nederland is, is men in Duitsland nog lang niet. Daar is men eerst toe aan de vorming van een onderzoek commissie, die eerst eens de resul taten van deze Nederlandse pogin gen onder de loupe zal nemen. Voor eigen initiatieven in deze ontbreekt zowel het geld als die „treibende Kraft", die hier dan uitging van de vleesverwerkende industrieën Het is dan ook niet zonder reden dat de Duitse reporter als eind conclusie van zijn bezoek aan Nieuw Dalland zich afvroeg of de Duitse varkensfokker niet de boot gaat missen, gezien wat in Nieuw Dalland en andere grote fokcentra in Nederland gaande is. Een vraag, die misschien ook hier gesteld kan worden, nu door de zeer behoorlijke varkensprijzen van de laatste maanden en ook al omdat de gevreesde mond- en klauwzeer sinds 1967 verstek liet gaan. Want bij op lopende varkensprijzen krijgen goe de voederconversie, nrima groeisnel- heid en deugdelijke slachtkwaliteit wel eens minder aandacht dan nodig is. Maar nu zitten we midden in het varkens-vak en dat kan men beter aan de vaklui overlaten. Vast staat, dat Nieuw Dalland die vakmensen heeft, want zelfs tot over de grenzen trekt dit bedrijf of liever industrie de aandacht zoals wel blijkt uit deze Duitse reportage en dat terwijl er verschillende Ven- ra yers zijn, die het nog niet eens weten liggen. Wat de andere Afrikaanse landen hierbij dwars zit is de idee dat als men Biafra de kans geeft onafhan kelijk te worden (gesteld dat dit' te bereiken is door druk op de federa le regering in Lagos), hoe men dan kan tegenhouden dat in de ene Afri kaanse staat na de andere dergelij ke afscheidingen voorvallen. Ten slotte leven de huidige staten vrij wel allemaal in het tameliik wille keurig getrokken grenzenstelsel. uit de koloniale tijd, waarbij menig maal tradionele en culturele stam verbanden uit elkaar zijn getrokken. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. L. COENEN Henseniusstraat Tel. 1878 Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur We verraden geen geheim als we daarbij stellen dat onze varkenshou ders en dat is nog altijd een gro te groep landbouwers die aktivi- teiten met een scheel oog bezien. Men heeft natuurlijk alle begrip voor het feit dat de vleesfabrikanten een zo rendabel mogelijk varken willen hebben, maar vragén zich toch wel met enige zorg af of het dan de taak is van die fabrikanten om dan zelf maar die varkens te gaan fokkenWant waar blijft dan het einde Anderzijds hebben deze aktivitei- ten ook de nodige aandacht getrok ken in het biutenland, met name in Duitsland en zo kon het gebeuren dat vorige week een hele Duitse ra dio- en televisieploeg op Nieuw Dal land arriveerde om in een vraagge sprek met de leider van dit centrum, Ir. van Male, een gesprek te hebben. Een gesprek waaraan ook Dr. Höges deelnam, een van de leiders van het Duitse Tierzuchtambt in Rheinland- WestfalenDus niet de eerste de beste REDEN WAAROM In dat gesprek ging Ir. J. P. van Male nogmaals in op de reden, waar om in Nederland verschillende vlees- fabrieken, maar ook coöperaties be gonnen zijn met projecten als die van Nieuw Dalland. Hij stelde dat het fokken van een varken, zoals dat nu en voor de komende tijd gewenst wordt door de afnemers (want die bepalen uiteindelük zowel in binnen- als buitenland de vraag) een zeer kostbare aangelegenheid is. Men heeft daar nu eenmaal grote opfokcentra voor nodig om genoeg dieren te kunnen houden en daarme de afstammings-proeven te kunnen nemen. Die hoge kosten kunnen al leen goed gemaakt worden voor een optimale benutting van de hele ca paciteit van zo'n centrum, zowel wat betreft de daar werkende mensen als het aanwezige fokmateriaal. Daarnaast vereist dit een dermate goede en uitgebreide organisatie, dat men wel tot zeer grote eenheden moet komen. „Het is onmogelijk", aldus Ir. van Male „om fokdieren van een bepaalde standaardsoort te leveren voor een groot aantal jaren, op bedrijven, die kleiner zijn dan het onze NOG LANGE WEGEN De Duitse pleeg vroeg de heer v. Male, hoe ver men intussen is met de onderzoeking'en, die hoofdzakelijk bestaan in kruisingen, waarbij men probeert te komen tot een wat in vakkringen genoemd wordt, hybride varken. Een soort standaard-varken dus, dat voldoet aan de reeds eerder gestelde eisen Uit het antwoord bleek dat hier over eerst iets zinnigs te zeggen is als men 5 generaties varkens heeft Het deze week uitgekomen jaar verslag van de stichting tot bevor dering van het nijverheidsonderwijs voor Venray en omstreken over 1968 bevestigt jammer genoeg datgene, waarop wij vorige week reeds we- zten. Ondanks dat een defintief ont werp voor de tweede uitbreiding van het LTS gebouw reeds enige tijd bij de Miinster is, is tot heden nog geen toestemming verkregen tot de bij bouw van 2 theorielokalen, 2 teken zalen, 2 instruktielokalen, 3 prak tijklokalen, 1 gymnastiekzaal en 1 kantine met de verdere benodigde dienst- en magazijnruimte. En zulks is toch noodzakelijk. Op de eerste plaats wil men de volgende maand kunnen aanbesteden om in augustus 1971(!) met een goed geoutilleerde school te kunrien starten. Tot dan moet men jammer genoeg de huidi ge toestand laten bestaan, waarbij in alle gaten en hoeken les moet worden gegeven en volgens lesroos ters, die die naam feitelijk niet ver dienen. De ruim 200 leerlingen, die moeten overblijven hebben niet eens een fatsoenlijke plaats om hun bo terham op te eten. Dit jaarverslag zegt diplomatiek: „Voor een school, die ruim 20 jaren bestaat, is het ook teleurstellend nog geen enkele vierjarige opleiding te bezitten, evenmin als I.T.O. (indivi dueel technisch onderwijs). Dat alles hangt ten nauwste samen met de ge plande uitbreiding. Het bestuur hoopt dat er aan deze noodtoestand nu spoedig een einde komt en ver trouwt daarbij op een voortdurende medewerking van het Ministerie, de Inspectie en de Gemeente Daarnaast zal ook de toestemming voor de uitbreiding snel moeten ko men, anders wordt weer een jaar de zaak opgeschoven en wordt het 1972 voordat Venray eindelijk een LTS krijgt, die qua ruimte en outillage die naam inderdaad verdient Een meer dan ergerlijke zaak, te meer waar ook uit dit jaarverslag blijkt de „de zaak" ondanks deze te genslagen een zeer goede basis heeft door de volledige inzet van het lera ren-corps, die de extra verwikkelin gen die het ruimtegebrek met zich bracht, ook ten aanzien van de ver anderingen die via de Mammoetwet zoveel mogelijk heeft overwonnen. Vooral met de formatie van de zgn. T. Stroom voor leerlingen, die even tueel in aanmerking komen voor verdere studie op middelbaar niveau blijkt men zeer tevreden. Waarbij dan rustig vermeld mag worden de goede samenwerking met de MTS te Helmond, waarin de toelatingscom missie ook de LTS Venray vertegen woordigd is. Behalve goede kontakten met de hoofden van de lagere scholen, blijkt ook het kontakt met de ouders ook via het oudercomité zeer goed te zijn, waarbij vooral aan de voor lichting van de ouders, en de leer lingen alle aandacht is gegeven. CIJFERS Uit de cijfers, in dit rapport ver meld, kan worden opgemaakt dat het aantal aanmeldingen vorig jaar iets terugliep namelijk van 151 naar 121. De schoolbezetting was in oktober 341 leerlingen, waarvan meer dan een derde de metaal-lessen volgt. De liefhebberij voor de hout-, schilder en metselvakken schijnt iets terug te lopen. De school betrekt zijn leer lingen behalve uit Venray uit de ge meenten Vierlingsbeek (36), Meerlo (30), Wanssum, Horst, Oploo en Deurne. Gemiddeld 78 pet. van de jongelui behaalden hun diploma ofwel 98 leerlingen. Van deze 98 gingen er 26 verder dagonderwijs volgen. De 72 resterenden vonden praktisch alle maal werk, al dan niet via bemid deling van het arbeidsbureau. heid heelt geen succes gehad met 'n poging de Nigeriaanse burgeroorlog bij te leggen. En geen wonder: de organisatie die de eenheid van het werelddeel in haar blazoen voert, moet er wel iets tegen hebben een oplossing voor Biafra te vinden waarbij dit zich van Nigeria af scheidt, en met minder nemen de Biafranen geen genoegen. Na bijna twee jaar oorlog is trouwens ook moeilijk te zien hoe de twee partij en in dit conflikt weer op een eni germate redelijke voet met elkaar kunnen verkeren. PRAKTIJK Wat de staten nog tot staten maakt is daardoor minder de samenhang der bevolking dan wel het apparaat dat men van de kolonisator heeft geëerfd. Er kunnen wellicht ge moedsredenen zijn om de sinds een eeuw of meer verstoorde verwant schapsbanden weer aan te knopen, maar daarmee zou de structuur van de ambtelijke apparaten alom wor den verstoord. De resulterende, zeer veel kleine staatjes zouden de grootste moeite hebben op eigen kracht de vervan ging van die bestuursstructuren op nieuw op gang te brengen of op te bouwen; een gebalkaniseerd Afrika zou politiek en economisch nog ver der achterop raken. EN HET ONOPLOSBARE PROBLEEM IERLAND Met bittere spot vragen Britse kranten aan hun regering waarom ze wel zo'n haast had met politie mannen en troepen in te grijpen op Anguilla, waar eigenlijk niets aan de hand was, en pas nu soldaten stuurt naar Noord Ierland, waar het van demonstraties met vechtpartijen zo langzaam komt tot een halve bur geroorlog. Zo schijnt het tenminste wel, als waterleidingsbedrijven en electriciteitsvoorzieningen bezwijken onder bomgeweld, en postkantoren en andere openbare gebouwen in de as worden gelegd. De aanleiding tot het geweld is nog steeds het oude zeer dat de rooms- katholieke minderheid zich - in vele gevallen niet zonder reden - berooft voelt van rechten die iedere staats burger toekomen. Lange tijd hebben deze groepen vrijwel geen kans gekregen hun grieven te luchten, laat staan om ze weggenomen te krijgen. Daarvoor hebben militante organisaties als die van dominee Paisley wel weten te zorgen. Maar dat is aan het veran deren, zoals ieder had kunnen zien aankomen. worven positie van bevoorrechten ontnemen. Londen heeft nu soldaten gestuurd om het plegen van aanslagen min der makkelijk te maken. Het wach ten is voor de rest op een mentali teitsverandering, maar het ziet er naar uit dat die nog komt in de diensttijd van de nu gestuurde sol daten: er zal nog wel eens een aan slag je worden gepleegd voor de rede dè overhand krijgt. Waarbij kan worden opgemerkt dat juist die aan slagen dit proces niet zullen bespoe digen. Dr P. CORVER Oostsingel 6 tel. 1393 event. 3765 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1092 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM KAP. J. VERDONSCHOT Grote Markt 5 - Tel. 1882 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) A.s. zondag om half 12 is er ver gadering van het Apostolaat des Ge- beds in Jerusalem. MEN HEEFT UW BLOED NODIG Hetb eroep wat de afdeling Ven ray van het Nederlandse Rode Kruis gedaan heeft op de Venrayse bevol king, nu juist een maand geleden, om bloed af te staan voor de berei ding van plasma, werd gehonoreerd door 237 donors. Het Rode Kruis is deze bloed-gevers zeer erkentelijk voor hun menslievende daad. Velen van hen hebben zich nog tijdens deze plasma-avond zelf ge meld om donor te worden van de bloedtransfusiedienst, welke ten dienste staat van het Venrayse zie kenhuis. Eerst over enkele maanden (mini maal 3) zal door de bloedtransfusie dienst weer een beroep op hen kun nen worden gedaan. Dat wil dan zeggen dat deze donors eerst me disch onderzocht worden, waarbij dan tevens hun bloedgroep zal wor den vastgesteld. Eerst daarna kan de donor in voorkomende gevallen door het ziekenhuis worde-- opgeroepen, zowel overdag als 's avonds om bloed te geven. Dit bloed kan reeds enkele ogenblikken na de afname gebruikt worden b.v. bij een operatie. GOUDEN ZANGER Zondag zal de Leunse gemeen schap de heer J. Reintjes gaan hul digen, die op die dag zijn gouden ju bileum als kerkzanger herdenkt. Om half elf is er ter zijner inten tie in het Leunse gemeenschapshuis e enreceptie aangeboden, waarbij hem o.m. de onderscheiding van de Gregoriusvereniging wordt uitge reikt. Natuurlijk zal ook de Leunse fanfare waarvan de jubilaris al vele jaren lid is, een muzikale felicitatie komen brengen. 40 JAAR ONDERWIJZER A.s. vrijdag herdenkt in Oirlo de heer L. Claessens dat hij 40 jaren werkzaam is bij het onderwijs. De thans 62-jarige onderwijzer, geboor tig uit Oostrum, begon op het ein de van de twintiger jaren ziin onder wijzersloopbaan aan de school te Oirlo, waar hij na enkele jaren „vo lontair" in 1932 als onderwijzer werd aangesteld. Onder de oorlog volgde zijn benoeoming tot hoofd van de la gere school op het Veulen, maar toen het hoofd van de Oirlose school, wij len de heer Peters, lid van Ged. Sta ten werd, volgde de heer Claessens hem als zodanig op in de Oirlose school. Onder zijn leiding werd dit een gemengde school, toen de zusters zich terugtrokken. In het Oirlose verenigingsleven speelde en speelt de heer Claessens een grote rol. Bij deze herdenking is er komen de vrijdag een plechtige H. Mis om 9 uur in de St. Gertrudiskerk. TWEE GEWONDEN OP MIDDEN PEELWEG Op de kruising Midden Peelweg Deurnesewdeg werden de voorrangs- regels niet in acht genomen en daar door ontstond een botsing tussen een bestelauto en een personenauto. De bestuurder van het volkswagen busje K. uit Odiliapeel werd zodanig verwond dat hij naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Datzelfde lot trof ook de bestuurder van de personenauto, een in Bergenhohne gelegerde Nederlandse Nato militair, evenals zijn echtgenote. De bestelauto, welke geladen was met pootaardappelen, verloor een deel van zijn lading op de Deurnese- weg. Beide auto's werden zwaar be schadigd. Rijkspolitie en Kon. Ma rechaussee deden gezamenlijk het onderzoek. BLIKSCHADE Harde rukwinden waren oorzaak dat de bestuurder R. uit Ortrop Did. zijn luxe wagen op de Wanssumse- weg niet meer in het rechte spoor kon houden en tegen een dienstbus van de Zuid-Ooster botste. Het bleef bij behoorlijke blikschade. BALDADIGHEID De rijkspolitie tracht achter de identiteit te komen van een stel bal dadige Oost Brabanders welke in het Chinees restaurant nogal onfat soenlijk hebben huisgehouden. Di verse tafels, wanden en gordijnen werden met Chinese delicatesse be smeurd. Voor de eigenaar een be hoorlijke schadepost, welke nu wel op de baldadige jeugd verhaald zal worden. DRUK PROGRAMMA De Kon. Harmonie Euterpe heeft de komende tijd de handen vol. Be halve de serenades en de begeleiding van de communicanten, heeft ze op haar agenda staan: 11 mei een concert in het kader van het uitwisselingsprogramma tus sen Nederlands Limburgse en Bel gisch Limburgse fanfares en harmo nieën. Ditmaal vindt het concert in Beek plaats, terwijl volgend jaar de Belgen en Nederlanders naar Ven ray zullen komen. Op 15 mei verzorgt Euterpe een concert in de Westfalen-hallen in Dortmund, men gaat dan voor de eerste keer buiten de grenzen, ter wijl men ook uitgenodigd is op 12 augustus in diezelfde Halle nogmaals een concert te komen geven. Tussendoor verzorgt men dan met de Kon. Harmonie van Thom. Bo- cholts en Loon op Zand nog een feestconcert op 6 juli in Haelen bij gelegenheid van een feest van de harmonie daar ter plaatse. Dat allemaal terwijl men zich aan het voorbereiden is voor de deelna me aan het bondsconcours in Herten op 27 september a.s., waar men zal deelnemen in de ere-afdeling 50 JAREN IN DIENST VAN HUIZE ST. ANNA Op vrijdag 16 mei a.s. zal de heer B. v. d. Pasch de dag herdenken dat hij voor 50 jaren in dienst kwam van Huize St. Anna. De heer van de Pasch die aan het fioofd staat van de tuinderij in deze inrichting is een van de eersten die in dienst gekomen is bij Huize St. Anna en gaat nu de gouden verjaardag van dat feit her denken. Natuurlijk zal St. Anna de jubilaris die dag in de bloemen zet ten. Er zal een plechtige H. Mis zijn, een diner met zijn familie en van half 5 tot half 6 zal hem op die dag een receptie worden aangeboden. Dat het noch aan de Inspectie, noch aan de Gemeente ligt, is intus sen wel duidelijk. En het Ministerie laat niets van zich horen, ondanks het feit dat men met ITO nog het volgend schooljaar wil starten, de voorbereidingstijd toch wel bijzon der krap gaat worden. Aan het semi-parti-time onderwijs namen 83 leerlingen deel, een duide lijke stijging t.a.v. het voorafgaande jaar toen 66 zich meldden. 39 leerlingen namen deel aan de cursus OBAO, terwijl 46 de lascur- ussen volgden. (2) OOK NIET-KATHOLIEKEN De voor burgerrechten agerenden zijn trouwens ook lang niet allemaal meer katholieken die voor zichzelf opkomen, maar ook niet-katholieken die terecht alleen maar ellende ver wachten van een systeem waarbij 'n deel der bevolking als tweederangs wordt beschouwd. En zelfs in de machtige Unionisten-partij begon dit besef door te dringen al heeft het premier O'Neill stemmen gekost door er voor uit te komen. Zo langzamerhand is het de aan hang van dominee Paisley en der- gelijken die de minderheid gaat wor den, wat slechts als een zegevieren van het gezonde verstand kan wor den beschouwd. Maar deze groep laat zich niet zonder verzet de ver Het ziekenhuis heeft echter nu reeds dringend nieuwe donors nodig. Het Rode Kruis doet een beroep op U, inwoner van de ge meente Venray, om U te melden als donor. U kunt zich telefonisch opgeven aan de Administrateur van de bloedtransfusiedienst tel. 04780-2222 of met een briefkaartje naar het ziekenhuis in Venray. Het Rode Kruis rekent op U. UITREIKING MISSIEKRUIS Zondag zal in de rectoraatskerk te Veulen onder de hoogmis het missie- kruis uitgereikt worden aan Zuster Jet Janssen. Deze zuster is lid van de congregatie van de Zusters van het Kostbaar Bloed uit Tienray. De morele overwegingen moeten dan wijken voor zeer praktische van hoe landen zich in de praktijk van een moderne wereld het beste kunnen handhaven en een basis leg gen voor een steviger economie, die hun kans geeft de kwalificatie van „achtergebleven" kwijt te raken. Voor het welzijn van de grote mas sa's in al die landen zijn de afschei dingen inderdaad funest en de beste oplossing is nog altijd, dat de on derlinge twisten waaraan men con flicten als Biafra-Nigeria dankt, zo veel mogelijk voorkomt door een zinnige federale structuur op z'n Zwitsers om maar een beroemd voorbeeld te noemen. Maar hoe zo iets nog kan worden bereikt in Ni geria lijkt een puzzel, die onoplos baar is geyorden na zoveel strijd en bitterheid. ZONDAGSDIENST GROENE KRUI6 ook voor woensdag 30 april a.s. Zr. A. JANSSEN Pr. Bernhardstraat 66 Tel. 1504 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, en Veulen, Dinsdag géén bureau. ZONDAGDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruüsen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 APOSTOLAAT DES GEBEDS

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1