Venray en zijn Spanjaarden nieuw Industrialisatie en technisch onderwijs SI MCA DE KATHOLIEKE RADIO OMROEP AQUISITEURS VRIJDAG 18 APRIL 1969 No. 16 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GOtÓ 1050852 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 12 d pw mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL (Mtoa Vaaray 2L25) „EI senor esté con vostrosIn het kleine St. Jozefkapelletje van de Smakt spreekt Pater Joannes Peeters deze zegewens uit tot een kleine groep wat kouwelijke Spanjaarden, die hier weer vereend zijn om in eigen taal de Eucharistie te vieren .Via een luidspreker is zo juist met gitaar en triangel-begeleiding het Spaanse Credo verklonken, terwijl buiten de sneeuw en hagel om de kapel zwiert Het zijn er niet veel deze zondag morgen, maar het weer is dan ook bar en boos. „Op andere zondagen' zo vergoeilijkt Pater Peeters later „kan het propvol zitten in de kapel.' Maar het vreemde is dat na de Eucharistieviering als de Spaanse kerkgangers zich mengen onder de kaarters van de Smakt in het Pel grimshuis, dat er dan plotseling veel meer zijn ERREMOEI Voor de buitenstaander doet het wat vreemd aan. Daar zitten mensen van de Smakt met hun borreltje te rikken en te toepen, dat de stukken er af vliegen, terwijl aan andere ta feltjes Spaanse families zitten met hun kinderen of Spanjaarden onder elkaar, die even heftig redeneren als die van de Smakt, die „erremoei' melden uit hun kaarten. Ze drinken er even goed hun bier tje en borreltje of ze nooit anders gedaan hebben. Het blijkt dat zon dags na de speciale Spaanse mis dit Pelgrimshuis het trefpunt is van ve le Spanjaarden, die in onze gemeen te werken. Ze zijn gekomen met bus jes van de fabriek of taxi's en ze treffen er Pater Peeters, die al sinds jaar en dag de geestelijke belangen van deze mensen behartigt, terwijl een mijnheer Jacobs uit Tegelen ook iedere zondag present is, die als vrij williger meer de praktische bezwa ren van deze mensen aanhoort. Een bont gemengd gezelschap waarvan de mensen op de Smakt niet meer warm of koud worden. Ze kaarten rustig door, terwijl om hen heen het Spaans geweld losbarst. Want ze zijn een en al beweeglijkheid, pra ten met handen en voeten en Pater Peeters is ternauwernood te pakken te krijgen voor een gesprek, want dan heeft die Spanjaard hen nodig, dan die SpaanseWant ook de Spaanse dames zijn hier kind aan huis, evenals de kleinen, die dan Ne- derlnads, dan weer Spaans tot hun geestelijke leider spreken Als ze dan tegen half een allemaal een hand gehad hebben ieder het zijne of hare hebben kunnen zeggen in rad Spaans en de eerste busjes naar Venray terugrijden, is er even tijd voqor wat meer gegeYens 150 VOLWASSEN SPANJAARDEN werken er om en nabij in Ven ray, een aantal dat straks nog zal toenemen. Verschillenden van hen zijn getrouwd, hebben een eigen ge zin en van die groep hebben er al 27 een eigen huis in Venray. Ze heb ben kinderen, die naar Venrayse scholen gaan en ze hebben allemaal hun problemen. Pater Peeters kan daar wel eens zwaar over zuchten, want met alle lifede die hij deze mensen toedraagt, maken ze het hem soms toch wel eens bar moeilijk. Het zijn en blijven individualisten pur-sang, die nog al eens met hun hoofd in de wind gaan staan en die het niet gauw naar de zin te maken is. „Een suprematie- complex, dar voor ons, die hun hui selijke omstandigheden kent in Spanje soms onbegrijpelijk is. Voeg daar nog bij dat elke provincie daar meent weer andere en betere kwali teiten te hebben dan de ander iets dat oqk hier doorwerkt dan is het duidelijk dat er al veel problemen zijn, voordat ze aan het werk zijn", aldus Pater Peeters. Voeg daarbij dan nog de proble men over het „eten" en „het werk", dan is het duidelijk dat Pater Pee ters vrijwillig op zich genomen taak niet altijd een pretje isMaar in tussen heeft hij veel geleerd en on- dervondien en in even rad Spaans weet hij klagers en klaagsters dui delijk te maken waarom een en an der zo is en zo moet en niet anders, punt uit HARDE WERKERS Na zijn hart gelucht te hebben over deze lastige kant van de aan hem toevertrouwden, is Pater Pee ters dan toch weer bang ze te zwart afgeschilderd te hebben, want hij is er als de kippen bij om te wijzen op het feit dat het merendeel van de Spaanse arbeiders harde werkers zijn. Ze zijn naar Nederland gekomen om geld te verdienen. Geld dat ze in eigen land niet zo snel en gauw bij een krijgen als in Nederland, waar de lonen hoger zijn en bijv. met as pergesteken een dubbel weekloon verdiend kan worden. Een weekloon, dat naarstig gespaard wordt omdat het na verloop van tijd voor hen in Spanje mogelijkheden opent, die ze zich nu niet veroorloven kunnen. Jonge kerels, die hier naar toe ko men om het geld bij elkaar te ver dienen voor een flat aan de rand van de grote steden, waarvoor men in Spanje niet alleen hoge huren vraagt maar ook enorme bedragen aan sleu- telgeldenZe willen daarheen hun Spaanse bruid voeren om ver lost te worden van de dikwijls on- ogelijke huisjes op het platteland, waar trouwens het zout in de pap niet verdiend kan worden. Ze nemen daarvor op de koop toe, dat ze „Nederlands" moeten eten, al vinden ze brood ezelsvoer en onze Hollandse aardappelen „meelbollen". Ze nemen daarvoor op de koop toe dat ze soms in pensions terecht ko men, die de naam inderdaad niet waard zijn. Ze nemen daarvoor ook op de koop toe dat hun suprematie- comlpex wel eens in de hoek ge drukt wordt door hun mede-arbei ders, die nog al eens graag discrimi neren, al is het alleen met dat laat dunkende: „vreemde arbeider Maar ze zijn bereid daarvoor da gen te maken van 's morgens 7 tot 's avonds 12 uurMaar vergeten daarbij niet, de kunst van het leven. VENRAY O LALA Zeg geen kwaad woord over Ven ray. O ja, er zijn er met een kwade kop vertrokken naar elders, want ze konden daar en daar veel meer ver dienen. Maar ze zijn teruggekomen of ze hebben een bepaald heimwee naar deze gemeente Pater Peeters kan dat niet goed verklaren, maar wie op een zondag morgen hem en zijn medewerkers door het Pelgrimshuis heeft zien rondgaan, hier een woord, daar een hand; wie hem gevolgd heeft in de keurige en dikwijls kleurige huiska mers op huisbezoek kan wel raden, waarom Venray groot geschreven staat in veler Spaanse harten Ze zijn dan ook vol lof over Ven ray, alleen verwijten ze ons dat we niet weten te levenNaar het werk, dan voor het televisie-kast je, dan naar bed en dan weer wer ken Dat is gqen leven. Werken is noodzakelijk, zo zegt de Spanjool, maar na dat werk da moet men met vrienden en bekenden tijd hebben om te praten. Te praten over van al les en nog watPraten, praten, praten. O.L. Heer heeft de mens zijn mond niet voor niets gegeven Dan sluit men vriendschap, dan vormt men een hechte gemeenschap, dan heeft men plezier, dan weet men wat leven is FEESTEN Iets van die joie de vivre kan men merken bij hun feesten. Als er kerstmis gevierd wordt op de Smakt dan dreunt na de Mis het Pelgrims huis van hun gezang. Dan worden inderdaad de bloemen buiten gezet en weet men onvoorstelbare hoe veelheden Spaans eten te verorbe ren. Maak een doopfeest mee, dat peter en meter de dopeling en de hele Spaanse gemeenschap aanbiedt en dan proeft men iets van die kunst om te leven VERLANGENS Praat men met deze mensen, alles bij elkaar zo rond de 200, dan blijkt men naast allerlei problemen en probleempjes een verlangen te heb ben in een eigen trefpunt. Een verlangen dat voortkomt uit verschillende overwegingen. Men kijkt eens naar Venlo, waar een der gelijk trefpunt is gevestigd voor Turken, Marokkanen, Italianen, Grieken en Spanjolen. Ze vragen zich terecht af, moeten we nu altijd naar Venlo of naar de Smakt als we eens onder elkaar willen zijn. Niet om zich af te scheidien, maar feite lijk om duidelijk te stellen: kijk, hier zijn wij Spanjaarden, Venrayers als U en ik, die weliswaar een aparte groep vormen, maar even goed betrokken willen worden bij het Venrayse leven in het algemeen. Daar liggen dan verschillende klem men en voetangels, als een andere kuituur, een andere taal, maar juist in zo'n trefpunt, zo'n casa, zou men voorlichting kunnen geven, vor mingswerk kunnen doen. Het is na tuurlijk leuk dat een twintigtal Spanjaarden een leraar gecharterd hebben, die hun de Nederlandse taal probeert bij te brengen, het is prach tig dat men onder elkaar pogingen doet om een uitstapje naar Keuken hof te organiseren, maar vanuit zo'n trefpunt zou dat allemaal veel mak kelijker, veel intensiever kunnen ge beuren, waardoor een nauwer kon- takt tussen Spanjaarden en Neder landers i.e. Venrayers automatisch wordt. Men <vil die kontakten, die kennis, die ontwikkeling, ook in hun iegen belang, want zij begrijpen dat ze zonder dat, praktisch altijd ge dwongen zijn het „lagere" werk aan te pakken en daar willen sommige, die voldoende know-how aan vak kennis hebben, doch te weinig taal kennis hebben, niet de dupe van worden Er is ook nog een andere reden, behalve dat ze in zo'n casa eens ge woon Spaans kunnen eten en hun vrienden kunnen ontvangen en die heeft weer een tikkeltje te maken met dat suprematie-complex, al is het dan in de goede zin van het woord. Ze willen de Venrayer Spanje laten zien, hun geboorteland presen teren, hun kuituur laten proeven en als het ware bewijzen dat ook hun land, ook hun kuituur er zijn mag. We geloven dat het een goed ding is dat verschillende instanties be zig zijn met te proberen een der gelijk trefpunt voor Spanjaarden in Venray verwezenlijkt te krij gen. Een streven, waarbij men echt niet mag vergeten de eigen inbreng van deze mensen, die goe de organisatoren blijken. De groep Spanjaarden in onze gemeenschap is in de loop der jaren gegroeid en verschillenden van hen leven al jaren onder ons, maar veelal zon der ons. Ook al om die reden is het misschien goed dat er een trefpunt gaat komen, dat ook vele buiten staanders duidelijk maakt dat de groep die meehelpt onze economie en onze welvaart te versterken, groter is dan wij dachten en meer aandacht mag hebben, dan we veelal in het verleden getoond hebben. Het verslag van het arbeidsbureau over de voorbije maand geeft gunstige cijfers te zien. Het getal werklozen en werkzoekenden is vrij laag en bedrijvigheid is er op alle fronten. Geruchten over twee nieuwe industrieën in de nabije toekomst, uitbreiding van bestaande bedrijven accentueren nog eens extra dat in onze ge meente de werkgelegenheid niet bepaald zorgen baart Zij, die ooit ervaren hebben wat werkloosheid is, zullen dankbaar zijn voor deze situatie. Er is werk volop en ook voor de naaste toekomst schijnen op genoemde gronden de vooruitzichten goed. Venray blijkt een goede greep gedaan te hebben toen het ging industrialiseren en daarmede in eigen plaats en streek een belangrijk stuk werkgelegenheid opende. Rijk en provincie hebben daar hun onmisbare steun bij gege ven en het feit dat Venray als te ontwikkelen kern ruime subsidie mogelijkheden kreeg, mag dankbaar gememoreerd worden NIJVERHEIDSONDERWIJS ACHTER? Een van de voorwaarden om te kunnen industrialiseren was de mo gelijkheid om in Venray technisch onderwijs te volgen. Zo hebben we dan meegemaakt dat in een gebom bardeerde school, die daarom voor lager onderwijs niet meer geschikt was, na een provisorische opknap beurt het nijverheidsonderwijs in Venray is gestart. Een vorm van onderwijs, die bleek aan te slaan en al snel dwong tot de bouw van de huidige school aan de St. Jozefweg. Maar sindsdien schijnt er „ergens" een kink in de kabel gekomen te zijn. Het steeds groeiend aantal leer lingen kon ternauwernood worden opgevangen, omdat de school niet of slechts ten dele mee kon groeien. De uitbreidingen, die intussen aan deze school gegeven konden worden, wa ren of te weinig of net voldoende. Aan andere vormen van technisch onderwijs hoefde men dus helemaal niet te denkten, ondanks dat daartoe toch wel behoefte blijkt. Metselen, hout- en metaalbewerking, alsmede schilderen namen alle ruimten in be slag, voor verruiming van het on derwijs en voor nieuwe mogelijkhe den ontbrak het aan ruimte en geld, twee handicaps, die het Venrayse nijverheidsonderwijs reeds dikwijls geremd hebben. Zelfs een stichting van een nieu we LTS in Horst waardoor de Ven rayse school een groot deel van de Horster leerlingen verloor bood wei nig soulaas. Bij de begrotingsbehandeling werd nog eens duidelijk gesteld hoe pri mitief feitelijk Venrays nijverheids onderwijs moet werken. In elke ruimte, die de school ter beschik king heeft worden theorielessen ge geven, o.m. ook in de lerarenkamer en in de handenarbeidlokalen, ter wijl men de praktij kruimten heeft verdeeld door scheidingswanden, ook al weer om ruimte te winnen. Een vijfdaagse werkweek is er niet bij, ook zaterdags moet les gegeven wor* den en het rooster heeft men zo uitgeschoven dat in plaats van 8 nu dagelijks 10 lesuren gegeven wor den. Men start al voor achten s morgens en 's avonds is men na half zes nog bezig Uitbreidingsplannen zijn al gerui me tijd weer bij de Minister, maar er schijnt geld noch bouwgelegen- heid te zijn Dat men van deze kant wel eens een tikkeltje jaloers naar het rian te schoolgebouw in Horst kijkt, waar men in de aanvang zelfs nog zoveel ruimte over had, dat men achter elkaar met het individueel technisch onderwijs kon beginnen, is begrijpelijk. Al moet meteen ge zegd worden dat de samenwerking voortreffelijk is. Zo werkt de Lagere Technische School in Venray weliswaar hard en goed, maar onder omstandigheden, die beneden ieder peil liggenEn dat niet voor een paar maanden, maar al verschillende jaren. Ieder jaar opnieuw wordt de kreet geuit van: „dit jaar gaan we nu eens flink uitbreiden, zodat we aangepast aan de evolutie in Venray zelf weer de nodige jaren mee kunnen en de nieuwe mogelijkheden van het Majn- moetonderwijs ten volle kunnen uit buiten', maar na ieder jaar is het resultaat dat men hutje op mutje zit, een leerrooster moet samenstel len dat in feite een idioot ding is en dat het onderwijs daar de weerslag van ondervindt. Venrays industrialisatie dreigt te verstoppen bij een van zijn voor naamste bronnen, het technisch on derwijs. Den Haag geeft en gaf ons voor industrialisatie grote bedragen doch voor beter technisch onderwijs schijnt er geen geld beschikbaar. INDIVIDUEEL TECHNISCH ONDERWIJS Het meest schrijnende komt dat tot uitdrukking bij het zgn. indivi dueel technisch onderwijs. Op het moment dat men voor plaats en streek kwam tot de oprichting van een BLO was het duidelijk, dat deze school als „opvolging" het indivi dueel technisch onderwijs moest hebben. Jongelui die de BLO ge volgd hadden, kunnen door dit ITO nog gevormd worden tot vakmensen en op die wijze hun handicap voor een groot deel inhalen. De BLO is gekomen en heeft zo danige vormen aangenomen dat men in Horst een nieuwe schoql moest bouwen (die deze week geopend is) en in Venray, waar men druk bezig mee is. Intussen hebben honderden kinderen de school bezocht, maar het individueel technisch onderwijs is er tot heden nog niet. Weer kij ken we jaloers naar Horst, waar het intussen al jaren is en zo sturen we sinds jaar en dag onze BLO kinderen naar Horst of Nijmegen om daar de aanvullende kennis op te doen,, die Venray hen niet kan geven. En ook hier vinden we telkenjare weer op nieuw de kreet: De vooruitzichten zijn gunstig, men hoopt dit jaar te kunnen startenMaar er is tot j heden nog niets gestart. Was jaren lang een van de oorzaken dat ITO in Venray niet gegeven kon worden, dat men geen ruimte kon bieden, zelfs nu, nu men een dggl van het Lyceum hiervoor wil bestemmen, is tot de dag van vandaag nog geen zekerheid dat Den Haag gunstig be schikt. Nu staan we 4 maanden voor het nieuwe schooljaar en terwijl de leerlingen zich op moeten geven voor dit nieuwe schooljaar, moet men blijven wachten of Den Haag ofwel een ander smoesje gebruikt dan ruimtegebrek of nu eindelijk ja zal zeggen VERKEERD We zeiden het al, geldgebrek schijnt de oorzaak te zijn dat hier iedere uitbreiding geremd wordt. En we nemen aan dat in een snel indus trialiserend land als het onze de be trokken Minister het niet eenvoudig zal hebben het iedereen naar zijn zin te maken. Maar zien we het dan zo verkeerd dat technisch onderwijs, vraagt voor spoedige indiensttreding voor zijn wekelijks verschijnend programmablad U kunt rekenen op: Een vast inkomen tijdens de inwerkperióde, daarna: Goede provisie vakantie en vakantietoeslag. Vergoeding van kosten, zoals reiskosten, koffiegeld Goede sociale voorzieningen. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens Hoofd Personeelsdienst K.R.O. Emmastraat 52, Hilversum. zeker in plaatsen als het. onze, even nooodzakelijk is dan lager onderwijs. Zien we het verkeerd als we het vreemd vinden dat plaatsen, waarin een grote BLO school jaarlijks tien tallen kinderen „aflevert", geen ITO krijgen en plaatsen waar nog geen eens BLO is, wel I Zien we het verkeerd dat tech nisch onderwijs in een streek en in een plaats als de onze, mede bepa lend is voor een verdere industria lisatie en is dus mede bepalend voor de toekomst en de welvaart Zien we het verkeerd dat ruimte gebrek zeker bij dit soort onderwijs funest en fnuikend is, dat men niet ongestraft jaren kan laten duren Maar noch voor ITO noch voor de LTS is thans enig officieel bescheid dat het komende schooljaar enig soulaas zal bieden voor een van bei den of allebei. En dat vier maanden voordat dat schooljaar begirit, vin den we maar een veeg teken De 1501 Spécial, luxueus, comfortabel, met een top van 160 km p/u GARAGE A. LINDERS ZUIDSINGEL VENRAY TELEFOON 04780-1683 NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. LANKVELD - Tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. BLOEMEN - Tel. 1465 Stationsweg 15 Venray ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1602 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENKAY-KOM KAPELAAN J. DRIESSEN Dr. Poelsstraat 2 - telefoon 2385 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen telefoon 1361 GROENE KRUIS ZUIGKLINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur maandag voor letters A t.m. I dinsdag voor letters J. t.m. R. ZONDAGDIEN ST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruij sen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 JONGEMAN KREEG ONVERDIENDE KLAPPEN De Venrayer v. D. kreeg, toen hij stond te kijken bij een vechtpartij bij het gemeenschapshuis te Leunen enkele klappen mee, zodat hij met een geschonden gezicht naar het zie kenhuis moest worden vervoerd. De rijkspolitie tracht te achterha len wie de vechtenden waren en wie de klappen aan de Venrayer heeft uitgedeeld. RHEUMA-KOLLEKTE 1969 Het bestuur van het plaatselijk comité van het Nationaal Rheuma- fonds deelt mede. dat dank zij de medewerking van de inwoners van de gemeente Venray de in de week van 24 31 maart j.l. gehouden kollekte 3.947,90 heeft opgebracht. Deze record-opbrengst werd verkre gen in: Venray 2.399,28 Castenray 120, Heide 90, Leunen 240,77 Merselo 211, Oirlo 194,79 Oostrum 220,06 Veulen 112, Vredepeel 58, Ysselsteyn 302, NIEUW STATENLID De voorzitter van het Hoofdstem bureau in Maastricht heeft de heer L. Laurensse mededeling gedaan dat hij is aangewezen om als opvolger van de heer Achten zitting te nemen in de Provinciale Staten van Lim burg voor de Statenkieskring Horst. In de vergadering van mei a.s. zal de heer L. Laurensse als lid van de ze staten beëdigd worden door de Commissaris van de Koningin Mr. dr. Ch. van Rooy. De heer L. Laurensse was reeds lid van deze staten gedurende de perio de 1962—1966. GESLAAGD Op een te Eindhoven gehouden examen voor gastechnisch installa teur slaagde de heer P. Custers, Langstraat. OOSTRUMS HARMONIE VERZORGT MUZIKALE MEDEWERKING IN VREDESKERK De harmonie van Oostrum zal a.s. zondag 20 april, onder de hoogmis van 10 uur in de Vredeskerk de vol gende nummers uitvoeren: Intredelied: De processiemars „Sympathie". Tussenzang: Zolang er mensen zijn op aarde. Offerandelied: „Andank". Communielied: „Judex". Nazang: Laat ons op blijde wijze. VROUWENGILDE Maandag 21 april worden de le den om 8 uur 's avonds verwacht in de schouwburg van St. Anna. waar dr. J. C. Marlet zal spreken over en muziek zal laten horen van Dvorak. Op dinsdag 29 april begint om kwart voor 3 aan de Oude Lind in Horst een wandeling door de Kas- teelse Bossen aldaar, die wordt afge sloten met ëen pannekoekreetpartij. BEWUSTELOZE WAS DRONKEN Venrays rijkspolitie werd gealar meerd dat op de Langeweg een on bekende in bewusteloze toestand langs de weg lag. Bij een ingesteld onderzoek kwam aan het licht dat dit de Venlonaar D. was die niet bewusteloos was, maar dronken. Hij werd ter ontnuchtering ingesloten bij de rijkspolitie. BLIKSCHADE Blikschade ontstond toen de voor- rangsregels op de Stationsweg niet in acht werden genomen en een bot sing ontstond tussen de personen auto's bestuurd door A. W. v. B. uit Oploo en J. V. uit Uden. Bij het afslaan was te weinig acht geslagen op het achteropkomend verkeer.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1