Huisvuil- kwesties... TRICOTS i RODIERf TRICOTS DEREVE Venray's woningbeleid in 1969 THOMASSEN DE KATHOLIEKE RADIO OMROEP ACQUISITEURS fototentoonstelling drukwerk VRIJDAG 4 APRIL 1969 No. 14 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS GROTESTRAAT'28VEPOSTBUSI WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN AOVUTENTIEmiS 13 ct po, mm. ABONNEMENTS- ntus rei KWAIT AAI t 1- (iMto Vooray 125) De Burgemeester heeft in de jongste raadsvergadering de woning toewijzing bekend gemaakt voor de eerst komende drie jaren. Daaruit bleek dat de gemeente Venray elk jaar mag bouwen: 72 woningwetwoningen in hoogbouw, 36 premiewoningen voor huur of verkoop en 36 premiewoningen voor verhuur, (deze laatste door de woningvereniging). De eerste vraag, die dan naar boven komt is, wat denkt nu de man er van, die voor de woningverdeling moet zorgen i.e. wethouder Schols, die het beste kan beoordelen of deze toewijzing reëel of te klein is voor onze gemeente De oplossing van en het antwoord op die vraag zijn we dan gaan halen bij deze wethouder, die deze vraag niet met een simpel ja of neen kon beantwoorden SOCIALE WONINGBOUW „Het is intussen wel duidelijk", aldus wethouder Schols, „dat de re gering ernst gaat maken van haar voornemen de woningwetwoningen in de toekomst alleen beschikbaar te stellen voor wat men dan noemt de sociaal-zwakkeren, de mensen, die het moment doen met een minimum inkomenDe miensen, die een normaal salaris verdienen en meer, zullen ofwel een duurdere woning moeten huren of zelf gaan of laten bouwen De toewijzing voor woningwet woningen lopen dus terug, de toe wijzingen voor premie-woningen iets omhoog, terwijl daarnaast middels verbeterde subsidie-regelingen de bouw van eigen woningen wordt aangemoedigd Hij stelde verder, dat het kwan tum woningwetwoningen, dat Vlen- ray in de loop der jaren heeft ge bouwd, vrij groot is, zeker in verge lijking met wat aan premiewoningen en vrije bouw gerealiseerd is. Dat heeft inderdaad voor Venray tot ge volg gehad dat velen die zich ves tigden of gingen trouwen, ongeacht hun inkomen, in een woningwetwo ning terecht kwamen. Nu men een andere politiek gaat voreen die kon- sekwenter het standpunt in gaat ne men: woningwetwoningen alleen voor de laagste inkomens, moet er de mogelijkheid zijn tot doorstroming. DOORSTROMING „Vorig jaar", alduswethouder Schols, „zijn in de gemeente Venray gebouwd: 139 woningwetwoningen 100 woningen in de Hoge Beek 120 particuliere woningen 359 in toaal Dit heeft tot resulaat gehad dat uit merendeels woningwetwoningen meer dan 120 eohtparen zijn ver trokken en plaats gemaakt hebben voor mensen, die inderdaad, qua in komen, een woningwetwoning moe ten hebben1/3 deel van de ge reed gekomen bouw heeftdus voor doorstroming gezorgd Met dit on zich verheugende re sultaat voor ogen laat hij een ander lijstje zien, namelijk hoe het bouw plan voor 1969 er uit ziet: 72 woningwetwoningen in hoog bouw, uit. te voeren door Ne duco; 36 premiewoningen van het type drive-in, ook uit te voeren door Neduco (verhuur of koop) 36 premiewoningen, te bouwen door de woningbouwvereni ging 2 onder een kap, voor de verhuur; 52 Verhoeven woningen in het Groene Hart van Vel turn; 20 woningen te bouwen door het aannemingsbedrijf Raedts in Veltum en 16 idem door het makelaarskan toor Amak ook in Veltum. De laatste drie groepen allemaal voor de verkoop; 14 idem in Oostrum door Amak en de helft ofwel 50 woningen in plan Molenklef 296 totaal Het totaal van 1969 is dus op het eerste oog beduidend minder dan het totaal van 1968. In die zin noemt Wethouder Schols deze toewijzing wel wat teleurstellend, al heeft hij goede hoop dat b.v. de woningver- eniging het oorspronkelijke plan van 151 premie-woningen, zij het dan in een wat minder snel tempo, toch kan verwezenlijkenMaar belangrijk is uit deze lijst dat de doorstroming beduidend sneller zal moeten gaan verlopen. Men kan, dat blijkt duide lijk, nu niet met minder dan 1/3 van 1968 volstaan Daarover is het toch wel dat hij zich enige zorg maakt. Want zo veel is wel gebleken uit de Minis teriële voorschriften in deze, dat als die doorstroming niet goed schiks op gang gaat komen, dat dan desnoods kwaadschiks plaats gemaakt moet worden en dat is een zaak, die hem wat minder prettig in de orde klinkt Een lichtpunt bij dit alles is wel dat er een duidelijke bereidheid blijkt bij de mensen met de wat ho gere salarissen om uit de woning wetwoning te trekken, mits men een beter eigen of huurwoning kan krij gen. De 36 Neduco-premiewoningen en de 38 van de woningbouwvereniging gaan daarvoor ruimere mogelijkhe den bieden, terwijl ook de aanne mers en makelaars een steeds gro tere rol gaan spelen bij de eigen bouw.... DRIE JAREN Bekijkt men de toewijzing voor drie jaren dan is het totaal van de toewijzing afgezien van de eigen bouwers: 288 woningwetwoningen in hoog bouw; 144 Neduco drive-in woningen; 144 premiewoningen van de wo ningbouwvereniging 9 bejaardenwoningen 583 totaal. Naast het Groene Hart en de ove rige bouwkavels voor particuliere bouwers een dergelijk resnectabel aantal, aldus wethouder Schols, dat plan Veltum dan vrijwel op gesou peerd is Zaak zal dus zijn dat omgezien wordt naar nieuwe uitbreidingsplan nen. „Als we de aanlooptijden zien, die we voor plan Veltum en plan Molenklef nodig hadden, dan is het duidelijk, dat nog dit jaar de raad zal moeten beslissen of men uit gaat breiden in plan Zuid, tussen Leunse- weg en de doortrekking van de Deumeseweg en Brukske en dat de plannen voor Landweert gereed ko menDat is een konsekwentie van deze woningtoewijzing, waarop ook wel eens gewezen mag worden", aldus de wethouder. HUREN Op onze vraag hoe men feitelijk bij de woningverdeling te werk gaat, vöor wat betreft de woning- huren, gaf wethouder Schols ten ant woord, dat men in Venray zo onge veer de landelijke regeling volgt, die stelt dat men 15 pet. van zijn netto salaris over moet hebben voor het woongenot. Is de woning centraal verwarmd dan wordt dat percentage 20 proaent. Op grond van deze gegevens pro beert men dus voor mensen met 'n maandsalaris van 500,- tot 600,- een woning te vinden van rond de 80,huur. Voor salaristrekkers van 600,tot 700,per maand, zoekt men het in de huren van rond de 100,en wie daarboven zit, moet met een duurdere woning ge noegen nemen. JVan de bijna 2000 woningen, die er zijn, komen onge veer 550 aan een huur van 80, en 700 aan een huur van rond de f 100,en de rest is duurder Met deze thans bestaande aantal len moet men nu eenmaal rekening houden en natuurlijk zal in de laag ste categorie de doorstroming het snelst moeten gaan. KROTOPRUIMING „Bedenk wel", zo waarschuwde wethouder Schols nog, „dat bij deze woningverdeling ook van rijkswege duidelijk rekening is gehouden met krot-opruiming. Venray heeft behal ve een 70-tal noodwoningen ook nog een flink aantal krotten, waar men thans een onderzoek naar instelt. De noodwoningen hadden feitelijk al gesloopt moeten zijn (er gaan er dit jaar ook weer vertrekken bij het zie kenhuis en aan de St. Jozef weg) maar dan moeten er weer goedkope woningwetwoningen beschikbaar zijn om die mensen de overgang niet te zwaar te doen zijn. Voor wat de krotten betreft, weten we nog geen juiste cijfers, het onderzoek is nog gaande, maar ik ben bang dat het totaal wat tegen zal vallen INDUSTRIEëN Op onze vraag wat er zal gebeu ren als bestaande industrieën be hoorlijk zullen gaan uitbreiden of als inderdaad hier twee nieuwe in dustrieën zich op korte termijn zul len vestigen, antwoordde wethouder Schols kort maar krachtig: „In Maastricht aan de bel gaan hangen. Met het huidige contingent raken we al niet door onze woningnood heen, zelfs al blijft de belangstelling voor eigen bouw hetzelfde als ver leden jaar. Als er industrieën dus voor uitbreiding of vestiging nieuwe woningen nodig zouden hebben, dan zou dat de zaak alleen maar erger maken. Maar voor dit doel is er eni ge reserve in Maastricht en we gaan dan natuurlijk proberen daaruit een redelijk aandeel te krijgen CONCLUSIE „Als U mij dus vraagt of ik met deze woning-toewijzing tevreden bendan blijkt wel uit ons ge sprek dat ik daarop eerst een rede lijk antwoord kan geven, als te zien is hoe de doorstroming van goedko pere woningwetwoning naar duurde re huurwoning of eigen woning zal gaan lopen. Gezien de resultaten van vorig jaar ben ik wel optimis tisch. Een andere faktor is, hoe pre- miebouw en eigen bouw zich zal ontwikkelen. Vast staat dat en in plan Veltum en in plan Molenklef voor de eigen-bouwers meer moge lijkheden liggen dan er ooit zijn ge weest. De vraag is of men van die mogelijkheden gebruik maakt. Ge zien de belangstelling voor plan Mo lenklef mag mfen ook hier weer op timistisch zijn. Persoonlijk vind ik het beschikbaar komen van een premie-woning voor verhüur voor Venray ook van belang omdat ook in de categorie met de wat hogere salarissen nog altijd vele mensen zijn die om de een of andere reden niet zelf kunnen of willen bouwen, doch die nu ook een kans krijgen om een betere woning te huren Maar voorlopig blijft het woning- front in Venray nog wel in bewe ging en ook dat is een beeld van de vooruitgang onzer gemeente, dat men niet moet onderschatten Bij gemeentewerken is men niet erg gelukkig met de opmerking van een der raadsleden, dat de vuilnisophaaldienst de veranderin gen, die er in de laatste tijd bij deze dienst allemaal zün inge voerd, te slecht bij het publiek bekend maakt. Men ontkent dat namelijk pertinent. Bovendien, zo zegt men, is men nog aan het experimenteren VERHOGING Er is inderdaad bij de vuilnisop haaldienst wat aan het veranderen. Het eerst was dat vorig jaar de ta rieven behoorlijk omhoog gingen. Betaalde men in de voorafgaande jaren gemiddeld 18,voor het tweemaal per week ledigen van de vuilnisemmer, toen werd het me de op aandrang van het rijk 25,- gemiddeld Voor de mensen, die een klein beetje op de hoogte zijn, was die verhoging wel te verwachten, want bij de vuilnisophaaldienst moet al sinds jaar en dag dik geld bij en zelfs met het optrekken tot 25, is men lang niet uit de kosten HUURWAGEN Daarnaast wilde men de dienst dusdanig reorganiseren dat ook daar de steeds maar stijgende kosten minstens een halt zouden worden toegeroepen en zo mogelijk zelfs drastisch verlaagd zouden worden. Voor een jaar terug was het zo dat de eigen vuilniswagen 38 uur per week bezig was in kom en kerk dorpen vuilnis op te halen en dat daarnaast dan nog een wagen uit Deurne gehuurd moest worden die ook 28 uur in de week in touw was om Venrays huisvuil van de meer dan 4000 aangeslotenen 2 keer in de week te gaan halen. 15.000 m3 Die wagens haalden elke week zo'n kleine 300 m3 huisvuil bij el kaar, wat per jaar het lieve pakket je was van ruim 15.000 m3. Een en ander kostte per jaar een bedrag van 120.000,Zelfs de leek kan zien dat mien met de heffing van 25,per jaar en met 4.000 aange slotenen nog altijd 20.000,onder de werkelijke kosten ligt. Daarbij mag ook gesteld worden dat bij al deze berekeningen niet ingecalculeerd zijn de pakketjes, die men voortdurend langs de vuilnisemmers ziet staan en lig gen. Een voorzichtige steekproef toonde verleden jaar aan dat btf iedere twee emmers ook nog een apart pak met vuil stond, waar van men verwachtte dat de vuil- nisdienst dat gratis maar mee zou nemlen Maar terug naar de maatregelen, die men heeft genomen en nog zal gaan nemen. De proeven die men op andere plaatsen genomen had met het invoeren van PLASTIC ZAKKEN bleken daar goed voldaan te hebben. Een plastic zak in plaats van een vuilnisemmer bleek voor de dienst vele voordelen te hebben. Een vol le vuilnisemmer weegt 12 kg, name lijk 6 kg van zichzelf en 6 kg van het daarin gestorte vuil. Een plastic zak iets meer dan 6 kg. De vuilnis ophalers hebben dus heel wat mni- der gewicht te tillen, of kunnen in een keer veel meer vuil meenemen. Hun taak wordt dus aanmerkelijk verlicht, ook al omdat ze geen lege emmers meer terug behoeven te zet ten, waardoor ze ook daar vlotter werken kunnen. De hygiëne is er mee gebaat, want de zaak kan eenvoudig dicht ge maakt worden, zodat er geien vuil op straat valt, geen honden of kinderen er in kunnen grabbelen en geen half aangebakken emmers soms uren op straat staan te kijken. Als de vuil niswagen voorbij is, is de straat schoon Er zat een dusdanige arbeidsbe sparing in, dat men, bij een iets an dere indeling van de dienst, die huurwagen zelfs niet meer nodig zou hebben. En dat betekende dus een grote verlaging van de kosten KERKDORPEN PROEF Men besloot einde van het vorig jaar op de kerkdorpen de proef te gaan nemen, waarbij men toen aan iedere aangeslotene een aantal plas tic zakken gaf, met de boodschap, dat die eenmaal per week en wel 's maandags zouden worden opge naaid' en dat iedere aangeslotene 2 zakken goed voor het vroegere tweemaal ophalen kon meegeven. Dat is de betrokkenen allemaal netjes van te voren met een brief meegedeeld en men had zelfs de mo gelijkheid zijn op- en aanmerkingen over deze nieuwe methode via dat zelfde formulier aan de vuilnisdienst retour te sturen. Daar hebben van de 728 aangeslotenen op de kerkdor pen dan 62 van gebruik gemaakt Van die 62 was de grootste helft feitelijk geschrokken van de ver hoogde aanslag, die ongeveer tezelf dertijd was rondgestuurd. Men dacht kennelijk dat die plastic zakken de zaak zoveel duurder maaktjen Een ander deel klaagde dat men AUTOMOBIELBEDRIJF BOM STATIONSWEG 183 TELEFOON 2325 OOSTRUM VENRAY geen hete as meer in de zak kon smijten, wat overigens begrijpelük is en weer anderen dat men er geen kapotte flessen zo maar in kon gooien, wat ook begrijpelijk is. Maar laat mien de as afkoelen en doet men de scherven in een krant dan is het probleem natuurlijk snel op gelost. De ervaringen op de kerkdorpen opgedaan zijn zeer bevredigend. De mensen hebben er even aan moeten wennen, maar nu na een klein half jaar is men er zeer tevreden over. Dat men echter ook hier het weer niet kan laten volgepropte kunst- mestzakken naast de plastic zak ken te plaatsen en zo op gratis transport van nog meer vuil hoopt toont aan dat ook dit euvel zich aanpast aan de tijd GROF VUIL is een ander probleem, waarmee en de dienst en de aangeslotenen zitten te tobben. Onder grof vuil verstaat men dan resten van meubilair, fiet sen, grote blikken, kortom wat er bij iedere schoonmaak zo los komt of bij klusjes thuis afval is gewor den Soms legt men dat slinks versierd met een sigaar langs de vuilnis emmer, maar tot nu toe haalt de dienst het eens per maand op via een extra rit. Het blijkt echter dat men de aankondiging van die extra ritten nogal eens vergeet en dan blijft dat probleem bestaan VENRAY-KOM zal dit jaar zeker ook kennis gaan maken met deze plastic zakken. Al leen is men nog aan het bestuderen hoe men een en ander het beste in vraagt voor spoedige indiensttreding voor zijn wekelijks verschijnend programmablad U kunt rekenen op: Een vast inkomen tijdens de inwerkperiode, daarna: Goede provisie vakantie en vakantietoeslag. Vergoeding van kosten, zoals reiskosten, koffiegeld Goede sociale voorzieningen. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens Hoofd Personeelsdienst K.R.O. Emmastraat 52, Hilversum. kan voeren. Per wijk, per buurt,1 want door het sneller afwerken krijgt mien ook een andere route- indieling. Daarnaast speelt ook nog een ander probleem. Laat men de 825,voor de huisvuilrechten dan zou men de mensen voor zoveel we ken als het jaar nog heeft een dub bel aantal plastic zakken uit kunnen rijken. Zijn die op, voordat het aan tal weken verstreken is, dan zal men er bij kunnen kopen, want dan blijkt men meer dan normaal huisvuil te produceren. Dat houdt dan meteien in, dat alle mogelijke pakjes en kunstmest-zakken gaan verdwijnen en dat men dus alleen de van ge meentewege gewaarmerkte zakken meeneemt. In verschillende plaatsen doet men het nog anders. Daar legt men geen aanslagen meer op, maar stelt men de zakken te koop van een bepaald bedrag. Wie huisvuil mee wil geven, die koopt in verschillende zaken maar zo'n plastic zak, die daar van gemeentewege is neergelegd _gn be taalt met de zak tevens het recht om hem aan de vuilniswagen mee te geven Het is duidelijk dat bij de laatste methode de grof-vuil ophalerij na tuurlijk zal verdwijnen, omdat er dan in feite geen lijst meer ter be schikking is van mensen, die een aanslag betaald hebben. De vraag is wat tegen elkaar opweegt. Legt men geen aanslagen meer op, dan ver dient men natuurlijk geld, want dan kan een heleboel administratieve rompslomp verdwijnen, die de zaak ook al weer voordeliger maakt. Maar dan moeten de mensen zelf het grof vuil naar de stortplaats brengen en dat vinden anderen weer een beroer de zaak, gezien de vele vuilnishopen, die men links en rechts aantreft in bossen en langs wegen Hierover is men druk aan het stu deren. Intussen duimen de vuilnis ophalers voor de plastic zak. Het scheelt hun honderden kilo's per dag en men is vlotter klaarWe zul len het intern beraad rustig moeten afwachten. En degenien, die foeteren dat ze 'n nieuwe emmers gekocht hebben, kunnen zich troosten. Men kan daar de plastic zakken netjes in doen. Een keurige opbergplaats, die meteen aangeeft of de zak niet te vol is. Overigens hoeft men dat zware ding dan ook niet meer naar buiten en binnen te dragen. Het kan blijven staan waar het staat Al jaren loopt de Venrayse Foto club met plannen rond voor een foto-ekspositie. Tot voor kort was dit niet mogelijk omdat er geen ge schikte ruimte gevonden werd om dit te verwezenlijken. Nu Venray over een eigen schouwburg beschikt hebben de plannen een vastere vorm gekregen en worden deze zelfs wer kelijkheid. A.s. zaterdag 5 april zal om 16.00 uur de burgemeester van Venray, drs. Schols, de tentoonstelling offi cieel openen in de foyer. Als vertegenwoordiger van de Bond voor Ned. Amateur-fotografen zal de heer P. Heynen een korte in leiding verzorgen. Daar de toegang tot de tentoon stelling welke duurt van 5 tot en met 13 april gratis is, mogen wij wel aannemen, dat de Venrayse be volking in grote getale de foyer van de schouwburg zal bezoeken. Naast een honderdtal eigen foto's zijn ook enkele panelen ingericht door bekende mateurs elders uit Ne derland. Voor de liefhebbers van dia's zal er op geregelde tijden 's avonds wat kleurrijks op het pro jectiedoek verschijnen, terwijl an dere geintersseerden wellicht een demonstratie willen meemaken in de donkere kamer. De juiste opennigstijden van deze unieke ekspositie kunt u lezen op de raambiljetten welke her en der in Venray en omgeving zijn aange bracht. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. LANKVELD - Tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. L. COENEN Henseniusstraat Tel. 1878 Tweede Paasdag: Dr. H. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 - telefoon 1393 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1002 (b.g.g. 2110) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM Eerste Paasdag: PASTOOR POTHOF Tweede Paasdag: Kapelaan W. Kohier VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Pasen 5, 6 en 7 april: ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen telefoon 1361 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBURKAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur dinsdag 8 april voor de letters J t.m. R ZONDAGDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruisen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 NIEUWE MEERSTEMMIGE MIS De Zangertjes van St. Frans zin gen in de Hoogmis van Pasen in de Paterskerk de Missa Sanctorum Martyrum van Rafaël Casimiri. Deze meerstemmige mis is ingestudeerd voor het congres van de Pueri Can- tores, dat de volgende week in Lo- reto wordt gehouden. Bovendien worden enige motetten uitgevoerd, die ook in Loreto worden gezongen, o.a. Diffusa est, van It. Bianci en Ave Verum van W. Byrd. NIEUW KANTOOR WONINGBOUWVERENIGING Door de woningbouwvereniging St. Oda werd aanbesteed de bouw van een kantoor met woonhuis op de hoek LangewegMerseloseweg. Het kantoor, dat de benedenverdieping vormt bestaat uit een bestuurska mer, kantoren voor de administratie en voor de techinsche dienst. De tweede verdieping wordt ge vormd door de woning van de ad ministrateur. Een en ander wordt ongeveer 1400 m3 groot en is ont worpen door de architect van Ons Limburg, de heer Beckers. Op de vrijdag gehouden aanbesteding kwa men de volgende cijfers uit de bus: Fa. Verhoeven 152.311, Fa. H. Oudenhoven Lzn. 177.598, Fa. Akerboom 180.208, De begroting was 180.000,De gunning is aangehouden voor al uw van den munckhol n.v.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1