Gemeenteraadsvergadering TRICOTS iRODIER? TRICOTS DEREVE KELDER-SLOOP THOMASSEN bracht deining in de Raad Pater Otg er Janssen ofm 50 jaar priester VRIJDAG 28 MAART 1969 No. 13 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS ^oKTE^TGrPOSNtb5SNI Sik'S WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PtUS PEt KWARTAAL (bvitan Vin ray 125) Men keek er wel even op. Want de voorzitter van de raad over trof- zie hin deze raadsvergadering niet alleen in snelheid van woordvoering, maar haalde soms zeer fel uit. Hij wilde kennelijk een door zijn ziekte opgelopen achterstand o.m. in de begrotings behandeling in halen, doch daarnaast ook duidelijk laten zien, dat hij, zelfs al vergadert men in het Cultureel Centrum, baas in eigen huis wil blijven. Mochten buitenstaanders in een vorige vergadering daaraan wel eens getwijfeld hebben, thans liet drs. Schols daar geen twijfel over bestaanEn zo knalde de hamer dat het een lieve lust was en vielen er reprimandes, waar men zo een-twee-drie geen goede raad mee wist. De teugels zijn ken nelijk aangehaald en zo op het eerste cog zit de oude vaart er in. Wat de VOORZITTER nog toe te voegen had aan de begrotingsbe schouwingen van de verschillende raadsfracties vindt U elders in dit blad vermeld. Eveneens zijn ant woord op de opmerkingen van TIM MERMANS naar aanleiding van het slopen van een kelder nabij een klandestien gebouwd zomerhuisje aan de Maasheseweg. Bij de mededelingen vertelde hij eerst over de WONINGTOEWIJZING 1969 voor de gemeente Venray. Die blijkt de komende 4 jaren in hoogbouw 4 x 72 woningwetwoningen te kunnen bouwen en 4 x 36 premiewoningen voor koop of verhuur. Daarnaast zijn aan de woningbouwvereniging nog extra 36 premiewoningen toegewe zen voor 1969 voor de verhuur, welk aantal misschien verdubbeld kan worden. PLAN MOLENKLEF heeft nu de koninklijke goedkeuring van het onteigeningsbesluit, zodat daar nu niets meer in de weg staat om te gaan bouwen Dat was dan mededeling 2, terwijl nr. 3 een excuus was omdat ver schillende raadsleden met de officië le stukken propagandamateriaal van een politieke partij toegezonden ge kregen hadden. Het bleek dat het gemeentehuis gevraagd was dit na de raadsvergadering uit te willen reiken aan belangstellenden, doch door een misverstand was het bij de agenda verzonden. De VOORZITTER bood hiervoor zijn excuses aa nen in de toekomst zijn excuses aan en in de toekomst da gemaakt worden voor welke par tij ook Dan kon met de officiële agenda begonnen worden. AANKOOP BOERDERIJ De boerderij Steegse Peelweg 7 in Leunen is ten offer gevallen aan de ruilverkaveling. In die zin dat de daarbij gelegen gronden elders wor den gebruikt o.m. voor het bestem mingsplan Leunen. De boerderij zelf is ook verkocht en de gemeente kan koper zijn voor 8500,De raad keurde dit voorstel goed. VERMEULEN wilde weten of dit gebouw wordt doorverkocht, doch de VOORZITTER voelde meer voor sloop. Dat wordt echter nog be keken. VOORSCHOTTEN De besturen van de verschillende scholen hebben voorschotten aange vraagd voor dit jaar. De raad keur de goed dat aan de kleuterscholen als voorschot wordt verleend op ba sis van 1225,per lokaal en 22.50 per leerling 79.830,25. Voor de lagere scholen keurde men het bedrag goed van f 366.016,- op basis van 112,per leerling. Voor de BLO, die een basis heeft van 235,per leerling werd dat 37.600,—. VERKOOP VAN GROND 120 m2 bouwgrond aan de Gus- senstraat kan, ingevolge raadsbe sluit, C. H. Creemers Gussenstraat 1 nu kopen voor 12.50 per m2. De grond heeft voor het bestemmings plan Leunen geen betekenis meer, doch de koper kan er eventueel een garage op bouwen. Hij mag zonder toestemming van B. en W. de grond niet doorverkopen. De verkoop van 2 kavels bouw grond aan de Klein Oirloseweg aan de N.V. Gebr. Dinghs in Castenray kreeg zonder meer de goedkeuring van de"raad. Dit bouwbedrijf gaat hier twee woningen bouwen. De be nodigde grond is groot 724 m2 en de prijs 15,per m2. Een gedempt stuk sloot in het ka der van de ruilverkaveling Lolle- beek kwam J. Martens, Brienshoek- weg 14 in Leunen prima van pas. Hij heeft daarom de gemeente gevraagd 45 m2 hiervan te kunnen kopen, waartegen de raad geen bezwaar had, mits hij 3,per m2 betaalt. J. L. A. Coenen, Grotestraat 9, kan, ingevolge raadsbesluit, nu 1950 m2 bouwgrond kopen aan de Hoop weg voor de bouw van een bunga low. De prijs is 5,per m2, terwijl aan de gemeente bovendien betaald moet worden 19,per m2 als bij drage in de nog te maken ontslui- tingskosten voor het bestemmings plan, waar toe die grond behoort. BARTELS wilde wel weten of de ze verkoop geen konsekwenties heeft t.a.v. het bestemmingsplan aldaar. „Neen, natuurlijk niet", was het ant woord, „anders werd er niet ver kocht SCHOLENBOUW IN VELTUM De vereiste medewerking voor de bouw van een zesklassige lagere school met gemeenschapsruimte in het nieuwe plan Veltum gaf de raad natuurlijk graag. Men schat dat de bouw 580.000zal gaan kosten, inclusief de inrichting. Het school bestuur van de Christus Koning parochie wordt bouwheer. Datzelfde gebeurde ook met de plannen voor een vierklassige kleu terschool in Veltum, waarmede een bedrag gemoeid is van f 350.000, Alleen wilde G. JANSSEN weten of die scholen nu wel groot genoeg zijn om alle kinderen op te vangen die in plan Veltum wonen en komen wonen en zo niet, wordt dan vol doende rekening gehouden met uit- br eidingsmogelij kheden. WETHOUDER SCHOLS wist te vertellen dat hiervoor prognoses zijn opgesteld, op grond waarvan men is gekomen tot dit aantal klassen. Deze prognoses liggen eventueel voor de raad ter inzage. Of er uitbreidings mogelijkheden zijn aan de scholen wist de VOORZITTER niet te ver- tellien. VAN VALKENGOED vond het 'n beroerde zaak, dat men zo laat komt met deze plannen. Want men ver wijt nu de gemeente dat de kinderen uit Veltum nog naar school moeten in west en telkens de drukke West singel over moeten steken. Doch niet de gemeente bouwt, maar 't schoolbestuur. Dat wilde hij nog wel eens uitdrukkelijk stellen. Hij hoopte dat men als het plan Landweert aan de orde komt, eerder aan scholenbouw toe is dan in Vel tum. Dan moet de gemeente de be trokken schoolbesturen maar wat harder achter de broek zitten. De VOORZITTER betwijfelde of dat wel direct mogelijk is. Ondanks alle prognoses is van te voren toch moeilijk te zeggen, hoeveel leerlin gen er precies zullen komen, als een bepaald plan eenmaal wordt uitge voerd. Maar wel onderstreepte hij dat dit op de eerste plaats een zaak is van de schoolbesturen. BARTELS vond het prima dat dit gemengde scholen worden, maar hoopte dat de prognoses zouden kloppen met de werkelijkheid. Het is niet de eerste keer, dat als men aan het bouwen is, blijkt dat de school al te klein is. Ook hem antwoordde de VOORZITTER dat men natuurlijk allerlei prognoses kan maken, maar dat de werkelijk heid soms heel anders zal uitkomen. In dit opzicht moet men wel afwach ten. VERMEULEN drong er op aan dat Venrayse aannemers een kans zou den krijgen. De VOORZITTER be loofde een openbare aanbesteding. GRONDRUIL De Caltex benzine-maatschappij heeft eertiids 1050 m2 grond gekocht op de hoek MerselosewegWestsin gel, dus naast het bejaardencentrum, voor de bouw van een benzine-ser- vicestation. De grond zou de ge meente nu graag terug hebben om dat men in die buurt het Sociaal Medisch Centrum heeft geprojec teerd. Met de Caltex is onderhandeld en die wil nu ruilen met hoek Hoen derstraat—Westsingel. De raad had hiertegen geen bezwaar. Wel merkte BARTELS op dat we „verzuipen" in de pompen. Hij had gehoord dat ook een witte pomp een aanvraag had ingediend. Is die nog niet gehonoreerd? De VOORZITTER wist van niets, maar zou het na laten kijken. MEVR. RUTTEN wilde weten wanneer het Sociaal Medisch Cen trum nu op die ene hoek gaat ver schijnen, doch ook hier moest de VOORZITTER het antwoord schul dig blijven. De geméenteraad heeft 7 ton gefourneerd, aldus drs. SCHOLS en nu is men bij andere instanties geld aan het lospeuteren. Wanneer dat rond is, is nog moeilijk te zeg gen. VERHUUR VAN GROND De raad ging er mee akkoord dat wederom 5 jaren 1 ha gemeente grond aan de Wanssumseweg aan Vissers' Wegenbouw en Aannemers bedrijf N.V., die daarop een asfalt installatie hebben geplaatst. De huurprijs is wel verhoogd van 300 op 500 per jaar. TIMMERMANS merkte op dat de ze verhoging wel terugbetaald zal moeten worden bij de eerstkomende gemeentelijke opdracht. WIJZIGING PACHTOVEREENKOMSTEN Links en rechts, van de oude Deur- neseweg zijn o.m. stukken gemeen tegrond gebruikt om deze weg te verbreden en te verbeteren. Dat houdt als consequentie in dat de pachters van die gronden nu dus feitelijk kleinere stukken hebben, dan in de pachtcontracten staat aan gegeven. Billijkheidshalve moeten deze pachtcontracten nu op de wer kelijke nieuwe maten worden terug gebracht. De raad had hier geen be zwaar tegen. VERMEULEN wilde wel weten wan neer de Deumeseweg nu eindelijk gereed zal zijn. WETHOUDER JANSSEN vertelde dat men de laatste asfaltlaag nog moet opbrengen en dat men daar voor dacht op goed weer. Datzelfde geldt voor de verlichting, terwijl men met de ANWB kontakt heeft over de bewegwijzering. Wanneer die gereed zal zijn, is op het moment niet te zeggen Geen bezwaar had de raad ook te gen regularisatie van nde begroting 1967, evenmin tegen wijziging van een hypothecaire geldlennig, waar voor de betrokkene in staat wordt gesteld andere verbintenissen aan te gaan En na dit officiële, ging men dan nog even onofficieel doorOok dat wordt dus weer als vanouds Drie maanden reeds prijkt eenzelfde brief bü de ingekomen stuk ken cp de raadsagenda. Het is de brief die namens de eigenaar van een der zomerhuisjes aan de Maasheseweg aan de raad ge zonden is in september van het vorig jaar. Hierin wordt gevraagd niet tot sloop te willen overgaan van een door betrokken eigenaar zonder vergunning bijgebouwde verwarmingskelder. Die kelder is intussen reeds lang gesloopt, maar de stof daarvan dwarrelt nu al drie maanden lang in iedere raadsvergadering. En zo te merken blijft die nog wel even hangen ook De lezer zal zich ongetwijfeld her inneren dat zich het raadslid TIM MERMANS deze zaak heeft ..aange trokken". Reeds in de januari-ver- gadering stelde hij dat hij over deze brief wilde discussiëren. Die discus sie had dan in de februar-vergade- rng plaats, al was die dan zeer een zijdig. Want in deze vergadering kwam genoemd raadslid met een he le reeks artikelen uit de gemeente lijke bouwverordening en andere wetten aandragen, die allemaal moesten bewijzen, dat B. en W. ten onrechte bevel gegeven hadden tot sloop van deze kelder. Een kelder, die dan weliswaar zonder vergun ning was gebouwd, m.aar die op grond van vele bepalingen gerust gebouwd had mogen worden, zeker indien B. en W. wat coulanter wa ren opgetreden Bovendien verweet hij B. en W. nog dat men de eigenaar onjuist had voorgelicht, omdat het zgn. klandestiene zomerhuisje reeds lang niet meer klandestien was, daar Ged. Staten achteraf toestemming hadden gegeven om het te laten staan. Deze toestemming was noch ter kennis van de betrokkenen gebracht, noch ter kennis van de raad, maar bleek „verloren". De veelheid van artikelen, waarop TIMMERMANS zijn betoog had op gebouwd, dwong in de februari-ver- gadering de VOORZITTER tot uit stel van zijn antwoord. Een ant woord dat dan dinsdag j.l. werd ge geven en dat er niet om loog. KWALIJKE ZAAK De VOORZITTER stelde dat TIM MERMANS zeker het recht had om over ingekomen stukken te discus siëren. Hij had echter ernstige be zwaren tegen de wijze waarop dit in het onderhavige geval gebeurd is. In een besloten zitting namelijk had B. en W. reeds in januari de raad op de hoogte gesteld van de feitelijke gang van zaken. Dat TIMMERMANS met de daar opgedane wetenschap reeds in januari en later in februari tegen B. en W. ten aanval trok, vond hij een kwalijke _zaak. Want afge zien van het feit, dat de VOORZIT TER niet voor de vergadering op de hoogte gesteld was van de kritische bemerkingen om meteen te kunnen antwoord/en, vond hij het helemaal onnodig en onjuist dat B. en W. in het openbaar een reeds eerder toe gegeven fout werd verweten. Inderdaad is de brief van Ged. Staten, waardoor de voor 1964 aan de Maasheseweg gebouwde zomer huisjes niet gesloopt behoefden te worden, weg geweest. „Weg ge weest" in die zin, dat de brief is op geborgen zonder dat hierop geant woord werd of zonder dat hij ter kennis van betrokkenen en raad ge bracht werd. Dat hebben B. en W. erkend en toegegeven, toen einde 1968 die brief inderdaad tevoorschijn kwam. „Het gaat echter niet aan dat B. en W. als in het land van Mao en andere hierover in het openbaar een soort zelf-beschuldiging af te laten leggenaldus de voorzit ter. Hij stelde dat deze brief overigens met de hele kwestie niets te maken heeft. De nieuwe eigenaar van dat huisje is op zeker moment een kel der bij gaan bouwen. Zonder toe stemming en zonder vergunning. Hij kan nu wel stellen dat het alleen was om een centrale verwarmings ketel te kunnen plaatsen, maar feit is en dat blijkt uit de tekeningen en het onderzoek, dat fundering en grootte duidelijk nog andere (uit- breidings)doeleinden hadden B. en W. hebben op grond daar van en op grond van de Woning wet de zaak stop gelegd en laten slopen. De bouwverordening, waar op TIMMERMANS zich beroept, heeft dus met de kwestie niets te maken Hierop heeft de betrokken eige naar een brief naar de raad gezon den. Een brief waarvan hü zelf schrijft, dat daarvoor de formeel ju ridische gronden ontbreken. En dat klopt uitstekend, want B. en W. had den deze protest-brief helemaal niet in de raad behoeven te brengen. Dat B. en W. zulks wel gedaan hebben, is een kwestie van elegance, aldus drs. SCHOLS. Hij stelde nog eens uitdrukkelijk dat alle bepalingen van de bouwverordening, waar TIM MERMANS zijn bezwaren stoelde, in dit geval niet ter sprake zijn. Zijn bezwaar dat hangende het beroep op de raad, toch gesloopt is, valt daar mede weg. Trouwens zelfs met art. 116 van de bouwverordening was er geen pardon, omdat dit artikel reeds in 1959 is ingetrokken. Zo B. en W., zoals TIMMERMANS beweerde, fout zouden zijn geweest door bij de achteraf ingediende aan vrage voor een bouwvergunning geen bewijs van indiening af te ge ven, blijft de vraag open, waarom de aanvrager er dan niet op heeft aangedrongen. Ook het beroep op de intussen ver nieuwde bouwverordening van TIM MERMANS miste elke grond, omdat men toen met de oude te maken had. En die gold weer niet, omdat de kwestie, zoals van het begin af aan duidelijk gesteld is. onder de woningwet valtSpreker bleef er bij dat het onjuist en onnoodig was deze kwestie aan te grijpen om Venray in het discrediet te brengen, temeer waar intussen de zaak gere geld is. VERKEERDE VOORLICHTING TIMMERMANS kon op zijn beurt het antwoord van de VOORZITTER maar matig waarderen. Opmerkin gen als over Mao en openlijke schuldbekentenissen vond hij derma te overdreven dat hij om intrekking verzocht. Hieraan werd overigens door de VOORZITTER niet voldaan, Het leven van de Rotterdammer Huib Janssen is ten nauwste met Venray en het Venrays Gymnasium I.C. verbonden. Al ruim vóór de le wereldoorlog volbracht hij er zijn gymnasiale studie. Na voltooiing van zijn priesteropleiding en zijn univer sitaire studie doceerde hij er gedu rende 40 jaar latijn en grieks. Hij heeft in ongeveer een halve eeuw tijds volop de kans gehad Venrayer met de Venrayers te worden. Geboren te Rotterdam op 21 febr. 1893, trad hij in bij de Paters Fran ciscanen in 1912. Op 30 maart 1919 werd hij priester gewijd. Na zijn wijding liet hij zich als student in de klassieken inschrijven aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij ontving er de grondige scholing volgens de destijds door Duitse vor sers beheerste „Klassische Alter- tumswissenschaft". Na deze studie-periode te Leiden werd hij als leraar in de klassieken verbonden aan het Gymnasium der Paters Franciscanen te Venray. De school had pas de zogenaamde „er kenning" verworven. Er was een se- minari-intemaat aan verbonden, dat dertig jaar lang samen met Rol- duc het enige seminarie was, dat znn leerlingen een opleiding kon aanbieden aan een eigen volledig er kend gymnasium. Inmiddels zette Pater Otger zijn eigen studies v oort. Aan de nog prille Katholieke Universiteit te Nij megen vervolmaakte hij zijn weten schappelijke vorming in de school van prof. dr. Jos Schrijnen. In Nij megen was het onderricht meer taal kundig gericht dan in de filologische traditie van Leiden. De school van Schrijnen had een sterke taalhistori sche belangstelling, vooral gericht op het oud-christelijk latijn. Pater Otger heeft in dit verband een be langrijke bijdrage geleverd door het proefschrift, waarop hij in 1937 pro moveerde tot Doctor in de Klassie ke Letteren: een studie over de zeg gingskracht van de woorden bij Sal- vianus van Marseille, de felle zeden meester tijdens het verval van het Romeinse christendom in Gallië. Ook na de bekroning van zijn we tenschappelijke studies door zijn promotie bleef hij zijn kennis en energie, nog meej dan twintig jaar, wijden aan het onderwijs. Terecht zag deze priester-franciscaan een ge wichtige levensopdracht in de gron dige en gewetensvolle vorming van goed begaafde jongelui, waarvan er talrijke op hun beurt hun levensver vulling gevonden hebben in het priesterambt. Maar ook tal van an dere,. veelal intellectuele, beroepen treft men zijn oud-leerlingen aan. Bij zijn onderricht had speciaal het latijn op de hogere klassen van het gymnasium zijn grote zorg, een zorg die soms zwaar op hem drukte. Ve len van zijn leerlingen kon hij ver rijken met een fijn gevoel voor de nuances van de latiinse taal en tege lijkertijd leerde hij hun de mogelijk heden van hun eigen taal ten volle te benutten. Ongetwijfeld zullen de meesten van zijn leerlingen zich in TIMMERMANS stelde verder dat hij weliswaar 24 uren tevoren een afschrift gekregen heeft van de za kelijke inhoud van des burgemees ters antwoord (dat overigens toen niet aan de pérs werd gegeven), maar dat men moeilijk kon eisen dat hij daar nu meteen maar even zijn commentaar op zou geven. Dat laatste vroeg de VOORZITTER ech ter wel, want hij meende dat er nu tijd genoeg aan dit onderwerp was gespendeerd. TIMMERMANS bleef er bij dat hij geen tijd genoeg had gekregen voor een verweer. „Als U nu stelt dat ar tikel 116 van de bouwverordening al in 1959 is ingetrokken, hoe is het dan mogelijk dat ik officieel van ge meentewerken in 1968 een verorde ning krijg toegesturud, waarin dat artikel nog vermeld staat? Om deze dingen uit te zoeken heb ik meer tijd nodigaldus TIM MERMANS. Maar deze tijd wilde de VOORZITTER he mkennelenk niet geven, al behoudt dit raadslid het recht om er bij de notulen van deze vergadering op terug te komen. De rest van de raad sprak zich uit over al of wel aanhouden. Wel waarschuwde VERMEULEN dat als die zaak nog een keer ter sprake komt, hij de hele vuile was buiten zal hangen met naam en toenaam. MEVR. RUTTEN en BARTELS vonden wel dat TIMMERMANS in derdaad het recht moet hebben op het antwoord van de VOORZITTER terug te komen. Daar bleef het ech ter bijEn met een fikse hamer slag wer dtoen deze brief maar voor kenispevïng aangenomenMaar o fdat het einde isDat zullen we dan in april wel merken hun later leven wel niet meer ver diept hebben in de lectuur van Ta citus of Vergilius. Maar de waarde ring en cultivering van de taal als eigen menselijke expressievorm kre gen zij als blijvende gave voor het leven mee. Ook tijdens zijn druk bezette le raarschap vond hij nog tijd voor en kele publikaties. Zo verscheen er van zijn hand een zeer goede bloem lezing uit Livius en een nadere uit werking van zijn thesis over de ver banning van Ovidius. De eerste pu blicatie is ejen resultaat van zijn ja renlange ervaring als examinator. De andere publicatie getuigt van zijn intens leven in de wereld van de door hem gelezen schrijvers. Het aanbreken van de zogenoem de pensioengerechtigde leeftijd was voor de huidige jubilaris nog geen reden zijn werk te staken. Hij bleef nog enige jaren doceren zowel op Jerusalem als aan het Lyceum in Venray. En als dan tenslotte het werk in de klas wordt gestaakt, zet hij zich op zijn studeerkamer aan een nieuwe, wetenschappelijke taak, waaraan hij nog dagelijks naarstig werkt, en waarvoor zijn grote ken nis en zijn acribie hem bijzonder ge schikt maken. Hij wordt medewer ker aan de heruitgave van het grote middeleeuws-latijnse woordenboek van Du Cange. Dat is een grootse onderneming van Europees formaat op wetenschappelijk gebied. Reeds veel geschriften van onze vaderland se middeleeuwers, die zich in hun vrome en geleerde werken soms op wat eigenzinnge wijze bedienden van de taal van Latium, heeft Pater Ot ger zorgvuldig nageplozen. Het eigen woordgebruik in deze geschriften heeft hij vastgelegd op ontelbare fi ches. Of hij de voltooiing van deze enorme „monnikenarbeid" zal zien, is een vraag. Ook hier geldt: „ars longa, vita brevis", de kunst is lang, het leven kort. Maar de grote vitali teit van de jubilaris zou het tweede gedeelte van dit aforisme wel eens kunnen logenstraffen. Na veertig jaren lesgeven aan woe lige knapen besteedt Pater Otger dus nu zijn emeritaat aan de studie van het mediaevistisch latijn. Zijn verpozing vindt hij in zijn wandelin gen en in zijn platenspeler. Als avonds de studieboeken opzij ge zet zijn, kan hij stil zitten genieten van een mooie grammofoonplaat. Op zondag 30 maart a.s., valt de vijftigste verjaardag van Pater Ot- gerus' priesterwijding. De officiële viering is verschoven naar 't week end van 12 en 13 april. De gouden jubilaris zal op zaterdag, 12 april 's namiddags tussen half drie en vier uur recipiëren in de aula van het gymnasium. Zijn vele oud-leerlingen vrienden en bekenden zijn daar van harte welkom. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. LANKVELD - Tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. BLOEMEN - Tel. 1465 Stationsweg 15 Venray ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1592 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRA Y-KOM KAPELAAN FR. SNIJDERS Vlakwaterweg 1 Tel. 1274 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS (zaterdag en zondag) Zr N. VAN SCHIJNDEL telefoon 3297 (04780) GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Maandag geen bureau Dinsdag voor Castenray, Oirlo Merselo en Smakt Woensdag bureau kom voor de let ters S t.m. Z. ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGEN Vroedvrouw KruQsen-Meeaten Jullanasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 Vroedvrouw Stevens-Helnen Merseloseweg 23 Venray telefoon 1152 (04780)

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1