ontginnings gronden weer natuurterrein? Overpeinzingen met onze bossen Wai gaat er gebeuren pos^BSS" mT™fWEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN INGEZONDEN Mattheus Passie in Venlo' banden Garage v.d. Ven SIMCA 1301/1501 garage Linders Parochieraad Huurverhoging Rheuma bestrijding VRIJDAG 21 MAART 1969 No. 12 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS raus PER KWARTAAL [buiten Ven ray 235) In het dag-blad De Tijd heeft een verslaggever gewezen op een merkwaardig voorval, namelijk dat veel ontginningsgronden weer natuurterrein worden. De boswachterij Leende met 1600 hectare een van de grootste van Staatsbosbeheer wordt uitgebreid met 400 hectare „natuurpark". Door het aanleggen van vloeiweiden, het graven van een kronkelende beek bedding, het diepploegen van te vruchtbare landbouwgrond, het in zaaien van hei of het zomaar laten heenwoekeren van de natuur wil men er een scala van milieus laten ontstaan met een rijk gevarieerde flora en fauna. Merkwaardig is, dat het gebied pas in de jaren "vijftig aan de na tuur onttrokken is. Natuurbescher ming had zwaar gestreden voor het behoud, maar de boeren noemden ontginning een absolute noodzaak. Nu liggen diverse stukken al te ver wilderen, omdat de grond volkomen onrendabel is. Men wil er niet zonder meer het oude landschap herstellen, dat voor namelijk bestond uit droge en natte hei, met moeras- en beekdal-land schap langs het riviertje. De kaart van de toekomst handhaaft een deel van de jonge ontginningen, met dit verschil dat er onkruidaders en grasland zullen worden aangelegd. NIET HET LAATSTE Het Kranenveld, zoals het nieuwe natuurgebied gedoopt is, is zeker niet het laatste stuk boerenland dat aan de natuur wordt teruggegeven, zo konstateert deze verslaggever. In de komende jaren zullen vooral in oost- en zuid Nederland duizenden en zelfs tienduizenden hectaren wor den afgestoten omdat ze te weinig rendabel zijn. Over het algemeen zullen daarbij de laatste ontginnin gen het eerst aan bod komen, want die zijn voor agrarische exploitanten doorgaans het minst geschikt. In veel gevallen is de ontginning tegen beter weten van deskundigen in ge forceerd door plaatselijke boerenor- ganisaties, die meer aandacht hadden voor micro-sociale dan voor macro- economische problemen. Een goed voorbeeld van wat op veel plaatsen staat te gebeuren is, aldus De Tijd, het ontwerp voor het regionale park bij Oss en Uden, on derdeel van een struktuurschets zo als die is ingediend door de 14 sa menwerkende gemeenten van Maas land Welvaren. Ook hier zal het plan worden verwezenlijkt in het kader van een ruilverkaveling. Het gaat om een gebied van maar liefst 3000 hectare, waarvan grote oppervlakten bos en veel slechte landbouwgrond. Er zijn in het gebied nog geen ver harde wegen, zodat men met een schone lei kan beginnen aan de meest ideale ontsluiting en inrich ting. Het park, dat al is opgenomen in de ruimtelijke ordening, krijgt een afwisseling van deels nieuw aan te leggen bos en hei met daartussen groene recreatielandschappen waar in o.a. een manege met wildweide en het „recreatiedorp" Slabroek liggen. Aan de noordelijke entree komt een plas met restaurant, in de oostpunt een centrum voor verblijfsrecreatie en in 't midden een stiltegebied an nex vluchtplaats voor het wild. HOE ROND VENRAY We hebben deze bevinding voor gelegd aan enkele landbouwdes kundigen in deze contreien, waar 'n groot deel van het landbouwgebied ook bestaat uit vrij jonge ontgin ningsgronden en gevraagd wat zij van deze zaak dachtenMen vond het geen vreemde zaak, omdat het plan Mansholt ondanks alle protes ten en bezwaren, die men er tegen heeft feitelijk al in uitvoering is. Deze tijd dwingt tot grotere eenheid en tot meer specialisatie, tot een an dere, meer eigentijdse bedrijfsvoe ring en dat wordt velen te machtig. Dat daarbij ook ontginningsgronden vrij komen, is vrij logisch, want als men het alleen van de grond moet hebben is er veel ontginningsgrond, die inderdaad ondanks alle bewer king een vrij schrale opbrengst geeft. Maar juist specialisatie geeft, en dat toont bijv. Ysselsteyn wel heel dui delijk, de ontginningsbedrijven grote kansen, ook al omdat men daar al een dikwijls goede verkaveling heeft en een en ander doelmatiger kan worden ingericht De grondhonger is hier in deze contreien nog steeds zodanig dat grond, of dat nu ontginningsgrond is of niet, nog altijd snel van de hand gaat. Zou de een of ander door om- stadigheden het moede hoofd in de schoot (moet) leggen, dan staan er ruimschoots anderen klaar om de zaak over te nemen. De situatie is hier beslist niet zo, dat men ten ein de raad naar Staatsbosbeheer loopt om de zaak maar weer over te ne men en te laten verwilderen. In tegendeel zelfs, want juist de ont ginningsgrond heeft vroeger vele landbouwers tot pioniers gemaakt, maar ook in deze tijd. Ze gaan voor op, zijn al aan het specialiseren als anderen daar nog zwaar over zitten te denken, beproeven al nieuwe me thoden als anderen zich nog met de oude tevreden willen stellen. In die situatie men heeft dat nog eens duidelijk kunnen horen bij het jubi leum van de boerenleenbank in Ys selsteyn is er geen sterveling die denkt aan ophouden, integendeel Daarnaast is het zo dat iin de twee aangehaalde voorbeelden hele com plexen ontginningsgronden natuur terrein worden. Dat zou in Venray betekenen dat dorpen als Veulen, Ysselsteyn, Vredepeel e.d. grote stukken van hun grond-areaal na tuurterrein zagen worden. Daaraan gelooft voorlopig nog geen sterve ling en voor de een of andere heel beroerde kavel heeft ook Staatsbos beheer geen belangstelling HUISVESTING Met ingang van 21 maart a.s. komt het avondspreekuur, dat wethouder G. Schols vrijdags houdt, te verval len. Het spreekuur op maandag (van 1112.30 uur v.m.) gaat normaal door). Voor degenen die op maandag het spreekuur niet kunnen bezoeken, be staat de gelegenheid met de wethou der G. Schols een afspraak te maken voor een onderhoud op een ander tijdstip. Daartoe kan men dagelijks van 912 uur v.m. de wens te kennen geven op afdeling II ter gemeente secretarie, eventueel ook schriftelijk of telefonisch. TRILLINGEN Voor wie het nog niet wist, is af gelopen week nog eens duidelijk ge worden, dat als men in den lande Zuid-Limburg bedoelt, men Limburg schrijft en noemtWe doelen hier op de kwestie van de toekomstige splijtstofindustrie met ultracentrifu ges. Samen met Duitsland en Enge land gaat Nederland zulk een indus trie opbouwen en o.m. houdt dat in dat hier een fabriek moet komen voor splijtstof. Daarbij werd logi scher wijze natuurlijk op de eerste plaats gedacht aan Zuid Limburg, waar door de steeds terug lopiende kolenwinning vele handen en hoof den om werk vragen We hebben toen ervaren dat jam mer genoeg Zuid Limburg als ves- tigingsgebied voor deze industrie niet in aanmerking kwam omdat de grond aldaar te veel rtilde. De nieu we fabriek zal nu in de buurt van Almelo komenTot zover de his torie, die voor de rest van Limburg toch ook nog andere nare nasmaak heeft. Wie zich namelijk in de be richten over deze affaire heeft ver diept, of ze nu via de t.v., radio of de kranten werden verspreid, die heeft moeten ervaren dat de mees ten daarvan de konklusies voor Zuid Limburg meteen maar voor heel Limburg lieten gelden In Zuid-Limburg trilde het, dus heel Limburg kwam niet meer voor deze industrie in aanmerking Het is niet de eerste maal dat we dit verschijnsel konstateren en dat men schijnbaar alleen Zuid-Limburg ziet, als men over Limburg spreekt of schrijft. We zeggen dit niet uit een eng hartig ehauvenisme, maar we vin den het een bedenkelijke zaak. Zon der aan de grote problemen van het zuiden onzer provincie te kort te willen doen, lijkt het ons onjuist dat die alleen maar telllen en dat de rest van de provincie daaraan wordt „op gehangen". Al dan niet met trillin gen. We geloven dat dit toch nog wel eens gesteld mag worden, want dat dit verschijnsel blijft bestaan, toont o.i. duidelijk aan dat er iets scheef aan het groeien is. Al is dat dan de publieke voorlichting op de eerste plaats „Zowel de begroting van de ge meente Venray als de vergaderingen van het recreatieschap Peel en Maas stellen iemand teleur, die belangstel ling heeft voor de toekomst van Venrays bossen. Zoals ook U bekend zal zijn, worden de bosden niet meer beschouwd als hout-leverancier, maar als recreatie-gebieden. Als zo danig zullen ze dus een grote rol gaan spelen in het recreatieschap en in de gemeente zelf. Nu het accent dusdanig verlegd is, had men mo gen verwachten dat, toen het recreatieschap Peel en Maas het plan Vallen, waarin de verschillen de recreatiegebieden staan aangege ven, had goedgekeurd, verder gegaan zou zijn en een plan op zou (laten) stellen om deze bossen inderdaad tot recreatieverblijven om te vormen. Nu is het allemaal recht-toe, recht aan en zonder veel variatie in hout soorten. Daar heb ik nog niets van gehoord en evenmin biedt in dat op zicht Venrays begroting enig hou vast. Die beperkt zich tot wat finan cieringsperikelen, maar zegt ook geen woord over de toekomst Kunt U misschien hier iets meer over zeggen 1 Aldus de verkorte inhoud van een briefje, waarop het antwoord ook voor anderen wellicht van belang is. Het zal duidelijk zijn, dat men er niet is met op een bepaald bosgebied dat is aangelegd voor houtproduktie, een kaartje te hangen, dat het vanaf die datum recreatie-gebied is ge wordenHet zijn, zoals de schrij ver van deze brief al zegt, twee hele verschillende dingen (al zijn er plek ken in ons vaderland aan te wijzen, waar ze samengaan). Venray heeft een groot bosgebied, omdat men vroeger de slechtste grond beplantte en heeft dank zij de opbrengst van het mijnhout daar niet slecht mee gevaren. De mijnen gaan dicht en men wordt het hout aan de straatstenen niet kwijt, om het maar eens populair te zeggen. Er moest geld bij en het Rijk wilde dat de boseigenaren wel geven, mits ze de bossen dan openstelden voor het publiek t.b.v. recreatie Een recreatie, die zich wat de Venrayse bossen betreft dan hoofd zakelijk beperkt tot het wandelen in brandgangen, recht-toe, recht-aan door de bossen aangelegd. In de bos- sien zelf wandelen is veelal onmoge lijk Het plan Vallen dat het recreatie schap heeft goedgekeurd, is feitelijk meer een inventarisatie van het na tuurschoon en de recreatiemogelijk heden in deze contreien en wat ge daan moet worden om dat natuur schoon te bewaren en de recreatie mogelijkheden uit te breiden. Voor wat Venrays bossen betreft vinden we daar praktisch alleen in de mo gelijkheid om te komen tot vakantie huisjes in een deel van de bossen nabij het Roosendaal Verdere uitwerking van deze plan nen, in die zin dat men konkreet op tafel legt, dat en dat gaan we in die en die bossen doen, met zoveel ruimte, met die en die houtsoorten, is eenvoudig nog niet mogelijk. Op de eerste plaats is het recrea tieschap zo ver nog lang niet, maar kan een gemeente ook nog weinig doen, zo lang de bekende en soms beruchte Boswet nog niet gewijzigd is. Een Boswet, die voorschrijft dat voor iedere boom die geveld wordt, een nieuwe in de plaats moet ko men, had vroeger zeker zin en nu nog, mits hij wordt aangepast aan de moderne inzichten. Daar is men over aan het studeren en dat zal ook wel een keer loskomen, maar eerst dan kan men concrete plannen op tafel leggen. En ook daarmede is men natuurlijk uiterst voorzichtig. Er zal gekapt moeten worden (wat in zich iets onherroepelijks is) en men zal opnieuw moeten plantien (wat 20 jaren nodig heeft om vol groeid te worden). Dat houdt in dat men dus minstens 15-20 jaren voor uit moet zien, als men thans begint om bossen geschikt te maken voor recreatie. Recreatie, waarvoor de een grote ruimten wil hebben, de ander een pretpark, nummer drie rustige brede lanen en nummer 4 weer andere wenaen heeft. De ontwikkeling van het recreëren is in de laatste paar jaren zo storm achtig geweest, dat men soms moei te heeft om dat allemaal bij te hou den, terwijl het bos minimaal 15 ja ren nodig heeft om echt bos te zijn. Er wordt binnenskamers en heus niet in Venray alleen, hard gewerkt en gestudeerd over deze materie. Maar er is thans nog weinig con creets uit de bus gekomen en nog KRAAMHULP TE DUUR? Geachte redaktie. Er wordt in deze tijd veel over prijzen e.d. geschreven en gezegd. We beleven een prijsverhoging, waarvan de e'en zegt dat hij 4 pet., de ander dat hij wel 6 pet. is. Doch schijnbaar voelt niemand de behoefte om iets te zeggen over de prijzen van de kraamhulp, die 15 jaren geleden voor niet-verzekerden 75,per 10 dagen bedroeg, 2 jaren geleden nog 250,maar sinds 1 januari j.l. 510,In 15 jaren een prijsverhoging van 680 pet. In 2 ja ren tijds 100 pet. Is dat niet een beetje veel van het goede en kan dat nu beslist niet anders? Mevr. H. We hebben gepoogd een antwoord te vinden op deze brief, maar moe ten op voorhand enkele ding'en dui delijk stellen De kraamverzorging, zoals die in Venray en in verschillende andere plaatsen gegeven wordt, kent twee soorten. De interne kraamverple- ging, waarbij de kraamvrouw gedu rende 10 dagen de gehele dag een kraamhulp ter beschikking heeft en -de zgn. wijkverpleging waarbij de kraamhulp 's morgens en 's mid dags de kraamvrouw komt helpen. De interne kraamhulp kost voor die 10 dagen 510,De wijkverpleging 195,—. Verplicht-verzekercien krijgen van het ziekenfonds bij interne kraam hulp 450,vergoed en moeten dus zelf 60,betalen, terwijl ze bij wijkverpleging 180,terugontvan gen en zelf dus voor 15,op moe ten komen. Vrijwillig, verzekerden krijgen via hun ziekteverzekering ook een deel terug. Dat kan variëren, want als we de twee meest gangbare verzekerin gen nemen als VGZ en OVM, dan betaalt de VGZ in deze kosten 250- en de OVM 300,Die niet ver zekerd is, moet inderdaad zelf het volle pond betalen. Wie bovenstaand bekijkt, die zich beperkt tot de vrijwillig verzeker den, ziet in feite meteen het pro bleem. In 1966 heeft namelijk de toenma lige Staatssecretaris voor Volksge zondheid gesteld, dat het rijk het moe was de kraamzorg te subsi diëren. Daar had de goede man zijn redenen voor en hij deed ook met een de oplossing aan de hand, name lijk dat de ziekenfondsen deze kraamzorg grotendeels voor hun re kening hadden te nemen. Daarmede liepen de verplicht verzekerden geen gevaar. Hun kosten werden, zij het dan nu uit een ander potje, groten deels betaald, doch de niet verplicht verzekerden waren daarmede het haasje. Weliswaar hebben verschil lende vrijwillige ziekteverzekeringen zich gehaast ook een deel van die kraamzorg voor hun rekening te ne men, doch dat aandeel was en is be duidend kleiner dan dat van de ver plicht verzekerden ontvangen. Door deze maatregelen van het Rijk werd de kruisvereniging, die de kraamzorg organiseerde ineens de rijkssubsidie kwijt en moest het vol ledige kosfenbedrag aan de kraam vrouw in rekening brengen. Waren de eerder gegeven subsidies zodanig dat een deel van de kosten door het rijk gedragen werden, nu moet de kruisvereniging het volle pond reke nen. En men rekent U inderdaad haarfijn voor dat het niet minder kan dan voor de bovengenoemde be dragen Het is onmogelijk om op alle facet ten van deze materie in te gaan, daar zouden kolommen mee vol ra ken, maar men mag wel stellen dat door deze regerings-maatregel de groep niet-verplicht verzekerden in derdaad (als zo dikwijls) weer het hardst getroffen is Dit jaar wordt de Mattheus-Passie weer in Venlo uitgevoerd en wel op dinsdag 25 maart a.s. in de schouw burgzaal van Venlo. De uitvoerenden zijn: verschillen de solisten, het Limburgs Symfonie Orkest, de Venlose Oratoriumvereni ging en de Zangertjes van St. Frans uit Venray. De Zuid-Ooster verzorgt eventueel het vervoer van en naar Venlo en verstrekt desgewenst een gecombineerd vervoer- en entree biljet. Inlichtingen worden U gaarne verstrekt ten kantore van de Zuid- Ooster. Ook het enkele entreebiljet is ook op dit kantoor te verkrijgen. Wij kunnen niets anders doen dan U aansporen dit geweldige grootse werk van Johan Sebastiaan Bach te gaan beluisteren. We hebben jaren gekend dat dit uitvoerende gezel schap ook naar Venray kwam om dit werk uit te voeren. Helaas zijn de kosten zo hoog, dat het onmoge lijk blijkt te zijn een uitvoering van de Mattheus Passie weer in Venray te doen plaats vindien. controleer ze, wjj leveren altijdgoedkoper Leunsew. 47a tel. 3535 Venray Maak een proefrit F? Zuidsingel Venray telefoon 1683 CHRISTUS KONING Op de parochieraadsvergadering van vrijdag j.l. in de Christus Ko ningparochie kwam o.m. aan de or de: De sluiting gespreksgroepen is op vrijdag 11 april a.s. met een geza menlijke eucharistieviering in de ka pel van het Lyceum, waarna in de aula gezellig samenzijn. De heer Jans, peningmeester van het kerkbestuur, lichtte het finan cieel jaarverslag toe, dat mettertijd aan de parochianen zal worden uit gereikt. De vertegenwoordiging van Ted- derstraat en Veltum is nog niet ge heel rond. Men gaat op zoek naar kandidaten die bereid zijn voor deze wijken in de parochieraad zitting te nemen. Het ontwerp van de statuten voor de parochieraad, dat men het bis dom had toegezonden, kwam met enkele op- en aanmerkingen retour.. Ofschoon de goedkeuring van het bisdom hiervoor niet nodig is, vond men het ook daar een goede basis om mee te werken. De parochieraad zal terwille van de veiligheid van de schoolgaande jeugd in Veltum B. en W. vragen om zebrapaden op de Langstraat, vooral bij de oversteek bij de West singel. Zolang de wegen van de Vel- tumse Kleffen naar de Westsingel nog niet klaar ziin moeten zij van deze oversteekplaatsen gebruik ma ken. De volgende vergadering is 9 mei 1969. Volgens mededelingen van de mi nister van volkshuisvesting en ruim telijke ordening zullen de voorgeno men huurverhogingen ondanks ver zet van een deel van de tweede ka mer toch per 1 april aanstaande in gaan. Het betreft een huurverhoging met zes procent die voor bepaalde groepen van woningen verplicht is en voor andere als facultief geldt. De verplichte huurverhoging geldt voor na-oorlogse woningwetwonin gen en particuliere woningen waar voor het rijk nog een jaarlijkse bij drage geeft. De wet voorziet in een jaarlijkse verplichte verhoging van deze categorieën die steeds per 1 ja nuari zal ingaan. De verhoging be draagt zes procent gerekend over de huurprijs per 31 december vooraf gaande aan de dag van de verho ging. Voor de verhoging op 1 april geldt de huurprijs per 31 maart. De facultatieve verhoging heeft betrekking op alle huurwoningen en andere panden die voor 5 mei 1945 zijn gebouwd. Tevens geldt ze voor de na-oorlogse particuliere wonin gen, waarvoor het rijk vóór 1960 een zogenoemde premie heeft gegeven. Ook is ze van kracht voor een be perkt aantal woningwetwoningen waarvoor de rijksbijdrage inmiddels is -vervallen. Wat deze laatste groepen betreft kan de huurverhoging alleen bij overeenkomst tot stand komen, maar ze mag niet hoger zijn dan 6%>. Buiten de regeling vallen alle wo ningen en andere panden die zon der enige overheidssteun zijn ge bouwd na 1945. Voor deze panden kan soortgelijk als de regeling geldt in de zogenoemde gelibrali- seerde gebieden de huurprijs ge heel vrij worden overeengekomen. Men is dan dus niet gebonden aan 'n bepaald maximum. weinig gegevens los gekomen hoe het allemaal wel moet. Daarnaast zullen de financiën bij een dergelijk uitgestrekt bosgebied als Venray heeft, natuurlijk een belangrijke rol gaan spelen en dwingen tot een be paalde fasering, zo men binnen een x aantal jaren inderdaad zal kun nen gaan beginnen om dit rijke bos gebied nog rijker te maken Maar duren zal het nog wel wat jaren DANKBAAR WERK In het afgelopen jaar zijn weer vele Nederlanders slachtoffer van de rheumatiek geworden. Een kleine gelukkige minderheid van hen zal wellicht volkomen genezen. Een groot deel zal zij het alleen met behulp van anderen en met gebruik van aan hun handicap aangepaste hulpmiddelen een beperkt maar betrekkelijk normaal leven lijden. Sommigen echter zullen bijna of ge heel invalide worden. Het Nationaal Rheumafonds stelt zich ten doel het leven voor rheuma- patiënten weer zinvol te maken. Door de financiële middelen be schikbaar te stellen voor de ver strekking van hulpmiddelen van de meest uiteenlopende aard, door fi nanciële steun aan de bouw én in richting van rheumaklinieken en -verpleeghuizen waar rheumapatiën- ten opgenomen, behandeld en gere valideerd kunnen worden en door grote sommen gelds te besteden ter stimulering van het wetenschappe lijk onderzoek naar oorzaken van rheuma. In de laatste week van maart is de landelijke kollekte voor de rheumabestrijding. U kimt van Uw sympathie voor ons werk doen blijken door een gulle gift te doen in het zakje dat bij U thuis wordt bezorgd. De dames kollektrices van het rheumafonds Venray zullen tus sen 24 en 30 maart dit zakje weer bij U ophalen. Moge de gedachte bij U leven, dat een offer brengen aan de minder bedeelde evenmens U niet armer maar rijker maakt. GEVONDEN VOORWERPEN die zich op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Wilhelminastraat 17 te Venray bevinden: Diverse brillen met en zonder ko ker; diverse beurzen met en zonder inhoud; Diverse soorten en merken sleutels, ook met étui. Verder bevinden zich daar nog de navolgende voorwerpen: 1 rood zwart gebreide das; 1 groen-zwart wollen gebreide das; 1 groene khaki- broek; 1 regenpijp; 1 gebreide kin dermuts (Noors motief); 1 rood-zw. geblokte sjaal; 1 gewatteerde wind jack in plastic zak; 1 kogellager, merk TIMKEN; 1 donkergrijze hoed merk BADGERS, initialen H.v.G.; 1 witte B.H. (nieuw); 2 gevaren drie hoeken; 1 groene zaklamp (militair); 1 p. witte damesschoenen met hoge hak; 1 welpenpetje van P. M. Mar tens, Venray; 1 p. gele leren hand schoenen; 1 rode badmantel; 1 blau we badmantel; 1 zwarte inschuifba re paraplu in foedraal; 1 wit geblokt overhemd; 1 zwart smal bontje; 1 groene badmuts waarbij 3 washand jes en een badhanddoek; 1 donker grijze weekendtas; 1 grijze fietstas; 1 groen schuimrubber kussen; 1 lichtbruine damesparapluie; 3 wiel doppen, merk Fiat, Renaut en VW; 1 kompleet autowiel, merk band Good-Year, maat band 4.00.8. In de schouwburg te Venray zijn na de carnaval achtergebleven: 4 wollen dassen, 5 sjaals, 1 vestje en 1 truitje. GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VENRAY EN OMGEVING Op dinsdag 1 april a.s. zal Drs. H. Douma, Chartermeester van het Streekarchivariaat Land van Cuyk een lezing houden over het onder werp: „De betrekkingen tussen het Land van Cuyk en Land van Ven ray in de loop der tijden." Deze avond wordt gehouden in het Cultureel Centrum (bovenzaal) te Venray en begint om 8 uur njn.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1