diamanten fyióedei Zangerfjes van Sinf Frans Nieuwe kerk te Smakt GRorcUf^rosraurisnnwi WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN geen Zangertjes meer VRIJDAG 14 MAART 1969 No. 11 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS PRIJS PER KWARTAAL (buiten Venray 235) VENRAYSE MENSEN Hü sjouwt er in zijn eentje wat rond in de pas drooggelegde kan tine van Huize Servatius. Een pilske of een borreltje kan niet meer, nu daar alleen nog maar frisdranken verschud mogen wor den, maar een grote sigarendoos heb je meteen onder je neus van Breeder Bemulphus Coenders. En om hem waren we naar Huize Servatius gekomen, want komende week woensdag herdenkt hij zyn 60-jarig kloosterfeest. En dat begint ook tot de zeldzame feiten te horen Het heeft even geduurd voordat we hem tot den gesprek konden overhalen. Want hij vindt zo'n be richt in de krant feitelijk flauwekul. „Als O.L. Heer je de jaren geeft, komt dat allemaal vanzelfDaar heb ik geen verdiensten aanzo bromt de 78-jarige. Maar dan heb ben we hem toch aan het vertellen gekregen, de man die in 1891 in Broekhuizen vorst werd geboren, maar een half jaar na de geboorte met de familie Coenders naar Ven ray kwam KLOOSTERLEVEN Ja, en met de 16 jaren heeft hij zich dan bij de Broeders van Liefde gemeld in België, waar hij na het postulaat en noviciaat werd ingezet in de verpleging Neen, gemakkelijk is dat niet al tijd geweest. Daar was de eerste werldoorlog, die er zijn moeilijkhe den met zich bracht, ook voor de verpleging, ook voor het klooster leven. En dan moet men op kunnen schieten met de Belgische mentali teit, die gemakkelijker wat laten waaien, dan wij Nederlanders ge wend zijn. „Laten we er maar niet over praten", zegt Broeder Coenders, die er zijn zilveren kloosterfeest in België gevierd heeft, maar blij was dat hij in 1934, toen de Ned. Pro vincie van de Broeders werd ge sticht naar Venray kon komen, waar hij aan het hoofd kwam staan van paviljoen H, waar de half-onrustigen toen verpleegd werden, zoals men die noemde We vragen hem naar het klooster leven van toenHij peinst eens en wijst op de sigarendoos voor hem op tafel. „Acht stuks van die siga ren mochten we per jaar roken. En we hadden een hele dag vakantie in het jaarHet kloosterleven van toen, och dat was feitelijk een leven van hard werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, iedere dag opnieuw. Dat kloosterleven dat was één grote daad van naastenliefde voor al die ongelukkigen, die toen opgesloten moesten worden, omdat de maatschappij er in feite geen raad mee wist. Kloosterleven en verpleging was zodanig verweven, dat het een grote, drukke eenheid was, waarbij 8 sigaren per jaar of een dag vrij feitelijk helemaal niet teldenMen had dat werk vrij willig op zich genomen als een roe ping en het was een .voortdurend? inzet om die roeping te blijven vol genDe medemenselijkheid van nu, toen in de harde praktijk ge brachtNeen, Broeder Coenders praat daar niet over, maar hij wijst alleen maar op de grote verandering na de oorlog, toen er, wat hij noemt een REVOLUTIE kwam in de verpleging. Nieuwe be- handelings- en geneesmethoden kwamen in de psychiatrie en het was geen kwestie meer van opber gen en verzorgen, maar van verple gen en genezen en brachten daar mede een nieuw uitzicht in een we reld, die eens voor zovelen uitzicht loos geworden was. Daar wil hij rustig een hele middag over praten, omdat het hem een van de groots+e wonderen toeschijnt, die óver het mehsdom is gekomenDat te hebben mogen meemaken, geeft hem nu nog altijd de grootste voldoe ning. Want hij kon het maar slecht hebben dat zijn mensen, zijn ver pleegden de hele dag maar suf zaten te kijken, niets om handen hadden, opgeboren werden, zodat ze zo min mogelijk stukken konden maken. Hij was al vrij snel uit zichzelf ge komen tot een soort arbeidstherapie voor zijn mensen, die dan wat om handen kregen en zich nuttig konden maken DE VOETBALLERIJ Hij schakelde ze zoveel mogelijk in bij het gestichtsleven van die da gen. En als daar de voetbalclub ge boren wordt uit het verplegend per soneel, dan is hij er met zijn patiën ten bij als ze uit de lagere klassen promoveren naar de 4e klasse KNVB. Hij laat ze bloemen aanbie den en dat is voor het toenmalig be stuur dan aanleiding geweest Br. Coenders maar in het bestuur te ha len. Hij kreeg de zorg over het ter rein en met een machientje en met een stel patiënten heeft hij daar veel kostbare tijd liggen „Weet je dat er patiënten gehuild hebben toen ze hoorden dat dat prachtig terrein kapot geborbardeerd was Maar dan is de oorlog al haast uit en we willen eerst het verhaal ho llen van de roemruchte „SJEKBOYS" Broeder Coenders waait dat weg, maar komt even later met een leuk schilderijtje aan, waarop de Broe der prijkt tussen zijn voetballers en pakjes Dobbelman shag. „Er is in feite niets anders ge beurd dan dat ik de jongens in die tabak-schaarse tijd een pakje shag beloofde als ze zouden winnen En als ze wonnen heb ik ze dat in derdaad een paar maal gegeven. Maar je weet hoe het dorp in twee kampen verdeeld was, tussen Ser vatius en De Valk, de twee aan-el- kaar-gewaagde voetbalclubs. En toen dat uitlekte toen had de andere par tij al gauw het scheldwoord klaar van sjekboys, omdat men meende dat zo de jongelui werden omge kocht Hij kan er nu smakelijk om lachen evenals over het feit dat hem wel eens zelfs officieel door de KNVB verweten werd iets in de thee van tegenstanders van Servatius gedaan te hebben, al hebben die valse be schuldigingen hem toten wel pijn ge daanEn het is heus de voetbal niet alleen, die Broeder Coenders terwille van zijn patiënten vooruit geholpen heeft. Hij is toch ook de oprichter geweest van de wandel club Servio en trok zelfs 6 keer met zijn patiënten naar de vierdaagse, ia een tijd, toen men dat voor onmoge lijk hield. Een kast vol medaille overal in de lande bij elkaar gewar.- deld, houdt daaraan de gedachtenis vast. KLOOSTERLEVEN NU Over het kloosterleven van deza tijd zegt hij weinig anders dan d&t het zijn tijd wel zal duren„Men heeft een hele hoop dingen over boord gegooid en dat was en is voor veel dingen ook goedOok een kloostergemeenschap moet met zijn tijd meegaan. De vraag is of men niet te veel over boord heeft ge gooidDe vraag is ook of he< kloosterleven, dat vroeger feitelijk verolegen was, nu deze verpleging wettelijk en in materieel opzicht ge regeld is, die grondslag missen kan?" Wat er van zij, Broeder Coenders is met pensioen en brengt zijn dager, door om de kantine piekfijn in or de te houden, zijn praatje te makten met zijn patiënten en met de spor ters en voor de rest„laten wc het rustig aan O.L. Heer over...' Die is en blijft de baas Maar woensdag om half een staac deze Venray se feesteling op zijn receptie voor zijn diamanten feest in het ontspanningsgebouw Den Kerkdijk. Niet alleen zijn patiën ten, maar ook de velen buiten de inrichting, die van en met Broeder Coenders veel plezier hadden, zul ten dan zeker acte de presence geven Toen 10 jaar geleden het koor werd opgericht gaf de toenmalige rector van de rectoraatskerk O.L. Vrouw van Zeven Smarten, Rector A. Schmitz het koor de naam: „Zan gertjes van Sint Frans". Een toepas selijke naam. Immers de jongens waren klein van stuk, en het koor zong in een parochie, die geleid werd door paters Franciscanen. Franciscus zelf zong het hoogste lied toen hij gevangen zat in de gevangenis van Perugia. Inmiddels zijn tien jaren verstre ken en de zangertjes van toen zijn het koor trouw gebleven, zijn tiien jaartjes ouder geworden en zijn een stuk Zij willen graag bij het koor blij ven ,maar voelen zich nu toch zo langzamerhand een beetje „unhei misch" bij die naam „Zangertjes". Als je met vrienden praat, zo bewe ren zij, dan lachen ze je uit als je zegt dat je zangertje bent. Kom je bij verschillende uitvoeringen (en dat zijn er wat geweest), dan ver wachten de mensten zangertjes, maar niet van die „palen". Er zijn bij die zangertjes knapen, waar je een beet je voor opzij gaat als er gestoeid wordt, er zijn er die al een behoor lijk weekgeld verdienen, er zijn er die eerste en tweejaars op de uni versiteiten zijn. Een half jaar geleden is er in be- stuurskringen al over een naams verandering gesproken. Het bestuur was tegen. Elke vergadering kwam het probleem opnieuw terug en nu is dan het besluit gevallen: „De naam zangertjes van St. Frans zal verdwijnen". De argumenten van de groten van het koor hebben de door slag gegeven. Het bestuur meent dat die „groten" positief en democra tisch gewerkt hebben, al die jaren door. Het klinkt misschien wat overdre ven om te stellen: overal wordt veel naar jongerenmeningen geluisterd, in de kerk, in de politiek enz. Als men niet luistert ontstaat rebellie, protest en verdere narigheden. Voor beelden dagelijks in kranten, op ra dio en T.V. Het bestuur nu meent, dat gediscussieerd er is niiets van rebel lie enz. en het bestuur meent dat er een wijs besluit is gevallen. Bovendien hoopt het bestuur dat vrienden, relaties, overheid, ouders en verdere belangstellenden van het koor niet reageren met: Ze lopen van verwaandheid naast hun schoe nen of iets dergelijks, maar alles op juiste waarde schatten. Mag ik voor- 'en tegenstanders, die er ongetwijfeld zullen _zijn, de vol gende gedachte geven: „What's in a nameAll is in a name Probleem twee is dan welke naam zullen ze gaan voeren? Dat is nog niet bekend, wel is be paald, dat „St. Frans" of „Francis cus" in de nieuwe naam verweven zal dienen te worden. Er is voor de jongens een wed strijd aangekondigd met als hoofd prijs 25,voor diegene die de ori gineelste naam instuurt, die o.a. aan bovenstaande voorwaarde voldoet. Omdat het bestuur nu meent, dat het koor in Venray en omstreken wel zo ver is ingeburgerd dat de Venray se bevolking ook voorstellen tot naamsverandering kan insturen bij het secretariaat: Esdoornstraat 16. Het bestuur zal bepalen wat de nieuwe naam wordt en zal de prijs winnaar de prijs overhandigen en in dit weekblad bekend maken. Bij meerdere inzendingen van dezelfde naam zal het bestuur tot loting over gaan. Reacties worden gaarne inge wacht voor Palmzondag 30 maart a.s. Het bestuur heeft nog een mede deling te doen aan iedereen die het maar lezen wil: Het koor zal in de maand oktober van dit jaar haar 10- jarig bestaan vierten. Over het alge meen is het vieren van een tweede lustrum een zaak die intern in een vereniging gevierd zal worden. Het bestuur is echter van mening, dat tienjarig bestaan van een jongens koor, dat louter amateuristisch be staat, een feit is dat gevierd mag worden, zeker als datzelfde koor de gemeenschap, waar het in werkt re gelmatig vertegenwoordigt en als door dat koor verscheidene mal'en een beroep op die gemeenschap is gedaan. Beide zaken zijn toch mei Venray en het koor aan de orde ge weest. Denken wij slechts aan de vertegenwoordiging in Rome, twee jaren geleden, en nu weer in Loreto (Pasen) aan de huldiging van H.M. de Koningin in 1968. Enerzijds heeft het koor getracht Venrays naam hoog te houden in ons land en ver daarbuiten .anderzijds heeft de ge- metenschap dit het koor mogelijk ge maakt. Daarom wil het bestuur dit feest van 10-jarig bestaan niet al leen binnenskamers houden, maar zal het bestuur proberen de Venray- se gemeenschap een programma te bieden waar blijheid uit zal spreken, maar ook dankbaarheid. Er wordt o.a. voorbereid een plechtige kerke lijke viering en een buitenkerkelijke viering in de schouwburg van Ven ray. Een en ander dan met mede werking van plaatselijke muziekge zelschappen en met medewerking van buiten Venrayse gezelschappen. Gedetailleerde gegevens zullen U on getwijfeld nog wel bereiken. In Peel en Maas van 14 april 1967 schreef men: „Er is om het koor al veel te doen geweest, zoals wel eens eerder de Zangertjes van St. Frans over de tong zijn gegaanHet bestuur ziet niets liever dan dat het koor, in de goede zin van het woord, nu weer over de tong gaat, maar dan over de nieuwe naam en in verband met het 10-jarig bestaan. In een zeer stijlvolle plechtigheid heeft Mgr. Beel zondag j.l. de nieu we kerk van Smakt gewijd tot Gods huis. Een plechtige concelebratie van de bisschop tesamen met deken Loonen, pater Provinciaal, paiter Ca- sianus, pater Bemardus en pater Rector, was het hoogtepunt van deze feestdag voor de inwoners van Smakt en Holthees die in grote ge tale naar het nieuwe kerkgebouw gekomen waren. Daarnaast waren vele gasten als de burgemeester van Venray en echtgenote, de burgemeester van Vierlingsbeek, delegaties van ver schillende kloosters in Venray even eens getuigen van deze wijding, ter wijl de architect Ir. Fanchamps en de aannemers Gebr. Koenen de ere plaatsen innamen, evenals de kun stenaar Ramaekers. De liturgieviering, geheel aange past aan deze wijding, begon met de inzegening va de biechtstoel, waar na de eucharistieviering begon. In de predikatie wees Mgr. Beel op de betekenis van deze plechtigheid die officieel van de nieuwe kerk Gods huis maakt temidden van de men sen. Hij was de initiatiefnemers, de plannenmakers, de uitvoerders, de medewerkers en de bouwers dank baar dat ze de last en de zorg voor dit bouwwerk hebben willen dra gen en kon de gemeenschap alleten maar gelukwensen met het uiteinde lijke resultaat. Wat hem in de plan nen van de Smakt zo frappeerde is, dat, als alles gereed is, daar ener zijds aan dat kerkplein dit moderne kerkgebouw zal liggen, anderzijds de kleine kapel. Dit beeld geeft aan, dat veel veranderd is in het leven van de mensen, de kerk en de we reld. Maar daarnaast is ook veel ge bleven, ook de mens, die kontakt zoekt met zijn Heer, toen in een kleine eenvoudige kapel, nu in een riant kerkgebouw. En de Smakt is de Smakt niet zonder St. Jozef, de man, die de weg gevonden heeft naar het Mysterie, de man, die de weg gevonden heeft naar de medemens. „Een weg, die wij nog steeds zoekenaldus Mgr. Beel, „waarbij St. Jozef onze voorganger en leidsman kan zijn." Met de wens dat het nieuwe kerk gebouw een plaats zal worden, die mensen trekt omdat men er liefde vindt, kontakten en bezinning, be sloot Mgr. Beel zijn predikatie. Bij de offerande versierden kinde ren het altaar, terwijl Gerrit Kers ten uit Holthees en Els Nellen uit de Smakt namiens de geheel rectoraats gemeenschap 3.000,aanboden als feestgeschenk bij deze wijding. De gezangen werden uitgevoerd door het gemengd koor en de aan wezigen, waarbij voor deze laatsten de gezangteksten op de muur achter het altaar werden geprojecteerd. Na de H. Mis concerteerde de fan fare van Holthees-Smakt in het nieuwe kerkgebouw, terwijl de gees telijke en wereldlijke autoriteiten architect en aannemers gelukwens ten met de totstandkoming van deze kerk. Mgr. Beel begaf zich minzaam onder de gelovigen en begroette o.m. hartelijk de oude koster, de heer Jos Nellen, die op deze feestdag natuur lijk extra naar de Smakt gekomen was Ook in de middaguren was er nog steeds belangstelling voor de nieuwe kerk. Vrijdag: 6.30 jongenskoor; 6.45 bassen en tenoifen komen erbij. Zaterdag: 4.45 uur gym in zaal Beukenlaan. Zondag: 10.15 uur alle jongens zin gen de hoogmis, mannen zijn niet verplicht te komen. Maandag: zoals eerder gemeld re petitie in Venlo i.v.m. Mat. Passie. Tijd van vertrek wordt nog mede gedeeld. Dinsdag: noten en tonen in school (zoals gewoonlijk op maandag). Woensdag: 6.30 eerste stem; 7.15 tweede stem; 8.00 uur tenoren en bassen. Donderdag: 6.30 eerste en tweede stem. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. L. COENEN Henseniusstraat Tel. 1878 Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur Dr. H. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 - telefoon 1393 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1592 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM KAP. J. VERDONSCHOT Grote Markt 5 - Tel. 1882 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS (zaterdag en zondag) ZR. G. HENDRIX Tel. 1269 of 04763-267 GROENE KRUIS ZUIGELINGEN BUREAU kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen; Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo. Smakt Woensdag bureau kom voor de let ters S t.m. Z. ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGEN Vroedvrouw Kruisen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray telefoon 1152 (04780) BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag van 910 uur; woensdag van 18.30—19.30 uur. Gemeenschapshuis Oirlo: woens dag van 9.3010.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrij dag van 9.3010.30 uur. GEEN SPREEKUUR Heden vrijdag en volgende week vrijdag (14 en 21 maart) houdt wet houder G. Schols geen spreekuur be treffende woonruimte-aangelegen heden. TIENERMIS Kinderen van de aarde In de paterskerk zal a.s. zondag in de Eucharistieviering van 11.45 uur deze moderne Mis worden uitge voerd door een jeugdkoor uit de pa rochie, een studlentenkoor van het lyceum, begeleid door het orgel en een band van het lyceum. De lied-teksten van deze geheel eigentijdse Mis zullen voor de aan wezigen in de kerk beschikbaar zijn. Teksten van Bruno de Roeck; mu ziek van Jo Beijersbergen van He negouwen. INBRAAK IN GROSSIERDERIJ Onbevoegden hebben zich in de nacht van vrijdag op zaterdag toe gang verschaft tot de grossierderij van de fa. Oudenhoven in de Hense niusstraat. De aanwezige voorraad sigaretten, een waarde vertegen woordigend van rond de 12.000, werd in een bestelauto geladen. Hoewel de rijkspolitie over aan- wijzigingen beschikt is het tot op heden nog niet gelukt de daders te achterhalen. GOUDEN KLOOSTERFEEST Op 7 april a.s. zal te Eikenburg bij Eindhoven Broeder Remedius zijn gouden kloosterfeest vieren. Broeder Remedius (Huub Kusters Schoolstraat) is afkomstig uit Ven ray en trad 50 jaar geleden in de congregatie van de Broeders van Liefde in te Gent, België. Zijn gehele kloosterleven heeft hij zijn krachten in dienst van het on derwijs gesteld o.a. te Eikenburg, Kaatsheuvel en diverse scholen in België. De gouden broeder is 67 jaar en het feest zal in Eikenburg worden gevierd. KATH. VROUWENGILDE VENRAY Maandag 17 maart a.s. komt de heer J. Bongie uit Heerlen spreken over „Perzische Tapijten". Een spe ciaal verzoek van hem is om enkele kleinere perzische kleedjes mee te brengen, zodat hij hierover wat. kon vertellen. De verdiepingsdag zal dit jaar niet gehoudën worden op 25 maart, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag. De afd. Gennep is dit jaar gastvrou- we en heeft dit georganiseerd op dinsdag 1 april a.s. en wel te Otter- sum in de nieuwbouw van Maria Roepaan. Het onderwerp zal zijn: De kwaal van onze vooroordelen. Op donderdag 10 april begint de cursus „Beter Bewegen", in het ge meenschapshuis, Jan Hensenstraat om 2 uur. De kosten zijn 12, voor 12 lessen. Men kan zich opge ven bij Mevr. Hermans, Julianasin gel 26, tel. 1129. COMBYNE IN BRAND Maandagmorgen omstreeks 10 uur brak waarschijnlijk door kortsluiting in de stuurkolom brand uit in de dorsende combyne in Peelplan Zuid te Ysselsteyn, toebehorende aan de loondorser v. S. uit Deume. Arbeiders zagen nog kans de bran dende dors- en maaimachine van 3 roggemijten weg te rijden en deze voor brand te behoeden. De Venrayse vrijwillige brandweer bluste de brand, maar kon niet ver hinderen dat deze combyne voor het grootste gedeelte als verloren moet worden beschouwd. De schade be draagt meer dan 20.000,

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1