4fet mondei van Smakt WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Nieuwe Provinciale weg V enlo-V enray vordert langzaam maar zeker KVP afdelingen Venray willen meer leven I< VRIJDAG 7 MAART 1969 No. 10 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS GROTESTRAATG28VE POSTBUFI "TÉLZW? G l*RÓ^10S0652 PRUS PER KWARTAAL {buitan Vanroy 125) Donderdag stond een vrij groot en gewichtig gezelschap te wach ten nabij de ruine van het kasteel in Horst. Behalve de Hoofd ingenieur Directeur van de Provinciale Waterstaat en hoge amb tenaren van deze provinciale dienst, waren er verder de deputé's Horsmans en v. d. Voort, de leden van Provinciale Staten Emonts en Loonen, de loco-burgemeester van Horst, alsmede de burge meester van Venray, de directie van Vissers Wegenbouw en de directeur van het E.T.I.L. Het wachten was op de Commissaris van de Koningin, die die middag een in Horst geplaatste zandzui ger in gebruik zou komen stellen De gouverneur is niet gekomen. Hij was door dringende ambtsbezig heden elders, verhinderd. Doch de zandzuiger is toch in het werk ge steld, nu door Deputé Horsmans. IN 1850 zo vertelde Ir. L. Raedts in zijn be groetingswoord is al sprake geweest van een provinciale weg van Venlo via Horst en Venray naar Maashees. Dit naar aanleiding van brandbrie- vlen o.m. uit Venray, die wenste te komen tot een behoorlijke verbin ding met haar Brabantse buurge meenten, doch ook met Horst en Venlo. Uiteindelijk is toen Maas tricht gezwicht voor deze meermalen herhaalde vragen en in mei 1850 is de thans nog altijd bestaande weg aanbesteed. Het stuk van Venlo naar Horst kostte 34.000,van Horst naar Venray en Maashees 46.000,In otaal dus 80.000,in welke kosten Venray en Horst zelf 10.000,moesten bijdragen. De nieuwe provinciale weg gaat rond 30 miljoen guldens kosten, waar van alleen al de omlegging rond Horst 8,5 miljoen opeist. Van Horst naar Venray en vandaar naar de Maasheseweg zal nog eens 10 miljoen komen, zonder de via ducten, die op het Brukske en na bij de Stationsweg gemaakt moe ten worden Ir. L. Raedts kon alleen maar ho pen dat da nieuwe weg diezelfde kwaliteiten zal krijgen als de oude, want afgezien van de aanleg van rijwielpaden en het aanbrengen van verbeterde slijtlagen ligt die nog al tijd op dezelfde ondergrond als hij voor bijna 120 jaren werd aange legd. In zijn rijk met historische gege vens gespekte begroetingsrede be treurde hij het dat de burgemeester van Horst nog niet zo ver hersteld was dat hij deze plechtigheid kon bijwonlen. Hij bracht hem en de niet aanwezige heer Achten dank voor hun bereidwilligheid bij het onder handelen over het nieuwe tracé van deze provinciale weg, waarbij zij al le medewerking hebben gegeven. UITDAGING In zijn rede wees deputé Hors mans er op dat de weg Venlo Maashees in het verleden en in het heden een belangrijke funktie ver vulde en vervult. Niet alleen als ontsluiting van dit deel van Noord-Limburg, maar ook omdat hij het verkeersaanbod nog steeds heeft kunnen verwerken. Dat bij al de problemen in Limburg dat zelfde Noord-Limburg ook door de provinciale overheid niet vergeten wordt, moge blij kien uit de aanleg van deze nieuwe weg, die het steeds groter wordende verkeers-aanbod mee moet helpen verwerken, doch daarnaast zijn deel bijdraagt aan de verbetering van nde infra-structuur en dus aan de economie van dit deel der provincie. En Ir. Horsmans liet er geen twij fel over bestaan dat men in Maas tricht grote economische verwach tingen heeft van dit gebied. Overi gens noemde hij de aanleg van we gen een uitdaging voor iedere over heid, juist omdat wegen zoveel er toe bijdragen de economie en infra structuur te verbeteren. En wat de provinciale overheid betreft is het duidelijk dat deze die uitdaging aan neemt, ja, aan moet nemen, wil men niet achterop raken. Daarom zet men alle zeilen bij en was hij geluk kig dat in samenwerking met Heide My en Vissers Wegenbouw niet al leen deze omlegging rond Horst tot stand komt, maar daarnaast ook door de inzet van de zandzuiger na bij de ruine in Horst een stuk re creatiegebied zal ontstaan dat de moeite waard is. DIT JAAR VENRAY? En daar kon zelfs de leek van ge tuigen, ondanks de hoge zandbergen, die daar nog op slechting wachten. Het hele terrein nabij de ruine, tien tallen hectaren groot, wordt name lijk geheel opgehoogd en zal als re creatiegebied van betekenis worden niet het minst door de waterplas, die de zandzuiger daar gaat maken. Er wordt over een behoorlijke op pervlakte zand opgezogen dat wordt gebruikt en weggepompt naar de opritten van de verschillende via ducten, die daar gelegen zijn en voor een deel reeds klaar zijn. Men schat er een tiental hektaren groot watergebied aan over te houden, dat voor velerlei recreatieve doeleinden beschikbaar komt. Toen ir. Horsmans de zuiger in werking zette, kwam al vrij snel de vieze gele drab door de buizen naar de opritten. Een watergeweld van je welste, waar iedereen met ple zier naar stond te kijken, want zo is een oprit nog al eens snel klaar, behoeven geen tientallen zandwa- gens ingezet te worden, die het toch al drukke verkeer komen storen en kan men de benodigde zand per buis aanvoeren Later onder het gezellige borreltje werd nog eens gepraat over de ver dere toekomst al moeten we eerlijk zeggen, dat m)en ook van Water - staat-wege de nodige slagen om de arm houdt Maar feit is dat het wegbed lang zaam maar zeker voortkruipt in de ricthing van Venray en dat men al dicht bij de Venrayse grens is. De heer Vissers van Vissers Wegen bouw was er van overtuigd dat men dit jaar zeker op Venrays grondge bied zal beginnen en dan achter Castenray's kom om doorgaat tot de doortrekking van de Deurneseweg op de Blakt en vandaar uit naar de Stationsweg ongeveer ter hoogte van de Vezelpers. Maar er is nie mand die een bepaalde tijd durft noemen, er is niemand die zelfs bij benadering kan zegden hoe de weg gaat lopen van de Stationsweg naar de Maasheseweg en er is geen mens, die zelfs durft zeggen, wanneer de eerste auto over deze nieuwe pro vinciale weg zal tuffen. „Laten we dankbaar zijn dat we die zandzuiger al in hebben kunnen schakelen en rustig afwachten wat de toekomst brengen zalwas het wat on wezenlijke bescheid op veel vragen Maar goed de zandzuiger werkt, zelfs zonder Gouverneur en de weg kruipt langzaam Venray waarts en dat is ook al wat waard DRS. H. NOOTENBOOM SPRAK Rector Moonen en Uw verslaggever wandelen in het dunne maart-zonnetje door de Smakt, vanaf de oude St. Jozefkapel naar de beekEen voorschietende diesel onderbreekt even de Rec tor, die een beetje kriegelig is. Natuurlijk ging het gesprek weer over kleine gemeenschappen, als die van de Smakt, die men van hogerhand wil bevriezen, zoals dat heet, omdat economisch die dorpjes soms zo duur zijn. Als men daarover dan met een paro chiegeestelijke begint, dan worden die mensen altijd wat kriege lig. In een poging om de leden van de K.V.P. beter politiek-minded te maken en eens wat meer te betrekken in het politieke leven van dit ogenblik heeft de K.V.P. Centrale in onze gemeente een niet al te grote groep maandag j.l. uitgenodigd in de foyer van de schouwburg, waar het lid van de Tweede Kamer drs. H. Nooten- boom zijn mening ten gehore bracht over de ontwikkelingen in de verschillende politieke partijen en bijzonder in de K.V.P. Zo kon voorzitter L. Laurensse maandagavond een behoorlijk aan tal mensen begroeten, waaronder de plv. voorzitter van de K.V.P. afde ling Limburg, de heer Felix ONZEKERHEID In zijn inleiding wees drs. Nooten- boom op de onzekerheid die deze tijd kenmerkt. Er is onzekerheid bij de kerken, bij de jeugd, op ieder terrein van het menselijk leven. On zekerheden, die spanningen met zich bx-engen. We worden geschokt door gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije, door honger in Biafra, dood nood in India, door oorlog in Vietnam. Maar tezelfdertijd zien we mensen naar de maan vliegen, mensen geboren worden in reageerbuizen. De tech niek schijnt nergens meer voor te staan en alles schijnt in beweging, alles schijnt te veranderenIn deze onzekere tijd, vol spanningen, blijft het een taak voor de staatkun de en de politiek die voorwaarden te scheppen voor een samenleving, die de mens in staat stellen geluk kig te leven en te werken. Daartoe is op de eerste plaats nodig een duurzame vrede en het eerste doel moet derhalve op zulk een vrede ge richt worden. Dat is al een heel moeilijke zaak, ook al omdat de mens zelf nog wel eens ten kwade geneigd isMet al die onzeker heid en met die spanningen komen ook de politieke partijen in aanra king, worden daar als het ware mee besmet en hun doelstellingen wor den bediscussieerd. Dat is op zich niet zo ergf, mits dit in opbouwende zin gebeurt en uit die discussies nieuwe en goede dingen geboren worden. Zo is ook in de KVP de si tuatie, evenals in verschillende an dere politieke partijen. INTERMENSELIJK Het is gelukkig dat de mens van deze tijd zelf oordelen kan over de punten die de verschillende politieke partijen in hun programma voeren. Ze zullen bij die beoordeling mer ken dat de KVP de intermenselijke verhoudingen, zoals die in deze tijd zo groot geschreven worden, metter daad tot uitdrukking komen. Ze zulien dan merken dat die partij met alle bevolkingsgroepen rekening houdt, met de belangen van alle mensen, niet van enkele groepen, maar van iedereen. Het is dus met recht een volkspartij, die ieder het zijne wil geven, daarbij stoelend op ERE WIE ERE TOEKOMT. Toen wfi vorige week uit de vele carnavals-optocht-foto's een kleine keus moes ten maken ter publikatie in dit blad, hebben wjj de Venrayse jeugdcarnaval geheel over het hoofd gezien. Deze Hazekeutels heben het gepresteerd met de mooiste wagen aan de optocht deel te nemen en dat is voor ons aanleiding alsnog een foto van die wagen hierboven op te nemen. foto Hoedemaeckers het geloof, dat juist de inzet voor de eveneens in deze tijd naar voren schuift POLITIEKE PARTIJ RADICALEN In de daarop volgende discussie bleek drs. Nootenboom tot zijn eigen verbazing niet geconfronteerd te worden met belastingvraagstukken of regionale problemen, zoals hij kennelijk had verwacht, doch wou men van hem eens precies weten hoe het nu feitelijk wel gekomen is, dat de Politieke Partij Radicalen ge sticht is geworden, dat verschillen de vooraanstaande KVP'ers daar heen zijn overgelopen en wat de toekomst wel voor deze afgescheide- nenen gaat brengen. Hij moest heel diep in zijn geheugen terug grijpen, voordat hij enige verklaring kon vinden. Hij dacht het te moeten zoe ken in het feit dat een deel der ra dicalen liever samenwerkten met de P.v.d.A. dan met de VVD. Toen de nacht van Schmelzer een einde maakte aan die samenwerking met de PvdA zijn de eerste konflikten gekomen, die later nog werden ver breed door het feit dat zij in het partijbestuur die plaatsen niet kre gen, die ze wensten. Dat de KVP sa menwerking met de CHU en AR ho ger aansloeg dan met andere par tijen, de ontwikkelingshulp lager werd en de defensie-uitgaven hoger dan zij verwachtten waren evenveel aanleidingen om hun vertrouwien in de fraktie in zijn geheel op te zeggen en zich af te scheiden Hij persoonlijk was van mening dat deze mensen meer hadden kun nen bereiken in de fractie dan door deze afscheiding, maar dat zal de toekomst leren. Dezelfde toekomst zal leren of hun aanhang inderdaad zo hoog is als men wel meent. Hij kon volledig onderschrijven, wat een der bezoekers in de discussie stelde, namelijk dat het in Nederland wel een wat vreemde zaak gaat worden, als iedereten die het niet eens is in een bepaalde politieke partij, maar weer een ander gaat stichten. De zo gewenste duidelijkheid wordt daar mede allerminst bereikt. Verder kwamen in deze discussie nog naar voren de ontwikkelings hulp, die schijnbaar misbruikt gaat worden voor politieke doeleinden. Drs. Nootenboom stelde dat de KVP op grond van de desbetreffen de encycliek deze zaak aanhangig heeft gemaakt. Voor zover Neder land met Zweden samen de ontwik kelingsgebieden de zekerheid geeft dat jaarlijks een bepaald bedrag voor hen ter beschikking komt, kon hij dit alleen maar een goede juiste politiek nomeen. Dat men de hoogte en het percentage gaat ge bruiken voor binnenlandse doelein den is een andeer en soms inderdaad kwalijke zaak. VOORUIT De vraag die o.m. gesteld werd of de KVP van een bestaand onbeha gen iets merkte door o.m. teruggang van leden werd beantwoord door de heer Felix, die stelde dat de laatste verkiezingsuitslagen natuurlijk een tegenvaller waren voor de KVP, die allerminst gerekend had op een dergelijke zetelwinst van D'66. Het opmerkelijke doet zich echter voor, dat de laatste jaren de opbrengst van de kontributie omhoog gaat en dat dus een terugloop, die er enkele jaren geleden inderdaad was, nu weer wordt ingelopen. AFSPRAKEN Drs. Nootenboom wees er in zijn slotwoord nog op dat hij als Twee de Kamerlid iedere eerste zondag van de maand vanaf 8 uur 's avonds een open deur houdt, waar men bij hem thuis in Venlo rustig over po litiek kan komen praten. Voor per soonlijke gevallen is hij bereikbaar, mits van te voren een telefonische afspraak is gemaakt. Voor het overige deelde voorzitter Laurensse mee, dat binnenkort we derom een dergelijke bijeenkomst zal worden gehouden, waarbij de re gionale en aktuele problemen aan de orde worden gesteld. ,Neen, riolering voor Smakt is economisch niet haalbaar", zo wijst hij naar de beekdat zeggen de hoge heren in Maastricht, maar dat we de hele riolering van Venray door ons dorp krijgen, dat weten ze niet, dat ruiken ze niet Inderdaad stinkt de beek, waar men twintig, dertig jaren geleden bij een verlegging nog emmers vis uithaalde, maar die nu alleen maar vuiligheid Maaswaarts spoelt. Ven rayse vuiligheidvan Venrayse vloeivelden. ,Smakt ligt dichter bij Rank Xe rox en het industrieterrein dan plan Vel'tumis een andere opmer king, die we noteerden. Maar Rector Moonen wil daar mede allerminst zeggen dat dus op de Smakt flats gebouwd moeten worden en dergelijke dingen. Wat hij wel wil, dat is dat de Smakt leef baar blijft voor de mensen die daar wonen en dat er ook mogelijkheden zijn en blijven dat er nieuwe men sen kunnen komen wonen LEEFBAAR is zo'n moeilijk begrip, maar iets daarvan kun je merken als hij bij de nieuwe kerk op het oude pel grimshuis wijst. „Dat ding is uit de tijd en als pel grimshuis èn als gemeenschapshuis. Er moet nodig een aan de tijd aan gepast gemeenschaps- of parochie huis komen. Maar als je dat voor zo'n kleine gemeenschap durft vra gen. kijken ze je aan, of je niet wijs bentMaar mag ik a.u.b., het is van belang voor de mensen van Smakt en Holthees, zo'n gebouw maakt van die dorpen meer dan woongemeenschappen, het maakt er leefgemeenschappen van NIEUWE KERK Dat hele gesprek was feitelijk een uitloper van een gesprek over de nieuwe kerk, die zondag a.s. door Mgr. Beel gewijd zal worden tijdens een Eucharistieviering. Hij was zo al een beetje kriegelig, de rector, want zo'n gebeuren brengt er zijn rompslomp mee. En hij had gedacht voor die bewuste dag de oude kerk nog gesloopt te krijgen, maar daar is door allerlei omstandigheden niets van gekomen. Zodoende is zijn parkeerterrein niet klaar, zoals hij wil en laten we eer lijk zijn op een dag van de wijding wil men toch alles zo goed mogelijk in orde hebben Maar afgezien van die tegenvaller, is hij over zijn nieuwe kerk en terecht best tevreden. Architect Fanchamps uit Kerkrade heeft een gedurfde visie gehad, die de Gebr. Koenen vlug en vlot verwezenlijkt hebben. In maart 1968 gestart kon de goegemeente van Smakt en Holt hees Kerstmis al vieren in de nieu we kerk. En die van de Smakt vinden het al helemaal niet vreemd meer in een ruime grote hal de Eucharistie te kunnen vieren. Vinden het al niet vreemd meer in een andere hal net jes hun overjassen aan de kapstok te hangfen en de dames maken graag gebruik van de spiegel om te zien of hun hoedje nog goed zit en of hun haar niet verwaaid is. Ze vinden het machtige altaar van de kunstenaar Ramaekers met dat kruis, de mozaïeken in de hoeken van diezelfde kunstenaar passen in dat ruime geheel en men weet al niet beter meer dat men op nette stoelen zit en knielbanken taboe zijn geworden HET WONDER VAN SMAKT „Neen", zegt Rector Moonen kei hard, „die oude kerk was onbruik baar geworden. Hoewel ze pas in 1887 is gebouwd, is vooral het oor logsherstel zodanig slecht geweest, dat het vocht er niet meer uit te krijgen wasBovendien was het koor voor een behoorlijke liturgie viering te klein en ondoelmatig. En vergeet niet, dat toen in 1947 de Carmelieten naar de Smakt kwa men, men meteen al de opdracht had om voor een nieuwe kerk te zorgen En daarmee zitten we alweer de vooroorlogse historie toen rector Wonders z.g. met plannen rondliep om van dit enigste bedevaartsoord van St. Jozef in Nederland iets heel bijzonders te gaan maken. Hij kreeg daarbij van niemand meer de hulp dan van Pater Harry de Greeve, die zich volledig achter deze Rector schaarde en dank zij zijn welspre kendheid in de kortste keren een ton bijeen had gebracht en ge bedeldMaar de oorlog haalde een dikke streep door alle schone plannen en wat nog erger was, na die oorlog bleek het geld dusdanig belegd te zijn ,dat de Staat der Ne derlanden het rustig inpikte bij de geldzuivering. Men heeft in deze contreien Rector Wonders wel eens scheel aangekeken of dit geld door hem zelf gebruikt zou zijn, maar men kan hem hoogstens verwijten het ondoelmatig belegd te hebben en de staat die kansen geboden te heb ben. Zo waren niet alleen de centen weg, maar verdwenen ook de schone plannen. En wat erger was de kapel werd dusdanig provisorisch en slecht op gekalefaterd van zijn oorlogswon den, dat wind en weer hun kansen kregen en voor een vervroegde af braak gingien zorgen In 1962 besloot het kerkbestuur dat het zo niet langer kon en dat er een nieuwe kerk zou moeten komen. Een kerk, die feitelijk een te zware be lasting vormt voor de kleine ge meenschap al blaast Holthees zijn partij mee. Pater B. Heemskerk heeft toen de vrienden van Smakt te hulp geroe pen en dat het er niet weinig zijn, bewijst het feit dat ook hij nog in de voorbije jaren zo'n kleine 1.5 ton op taf él wist te brengen Architect Fanchamps kreeg toen zijn kans en zal zodanig mee beleven dat Mgr. Beel zijn kerk, die intus sen de kerk van Smakt en Holthees is geworden voor de eredienst ko men wijden. VEEL VERANDERD Er is intussen veel veranderd. De studenten van de Carmelieten zijn naar elders vertrokken. De 13 over gebleven paters en broeders helpen mee assisteren, ze hebben die taak grotendeels overgenomen van de vertrokken Minderbroeders. In het klooster wordt nu aan cursuswerk gedaan voor religieuzen, die in het klooster hun ontmoetingscentrum vinden, zoals het ook een bezin ningscentrum is, waarin verdie- pdngsdagen gegeven worden, week ends en waar het retraitewerk in zijn nieuwe vorm van de grond gaat komen. Daarnaast is er nog altijd het provinaialaat voor de Onge schoeide Carmelieten in gevestigd. In de pastorie zitten deftige bu reaux en Pater Rector heeft zich teruggetrokken in het klooster, waar men ook weer aan het verbouwen is KLEINE KAPEL Over al dat drukke gedoe waakt in de oude en kleine kapel St. Jo zefPater Moons kan wat giftig kijken naar de oude bankSen in die kapel (afkomstig uit Venrays Grote Kerk) die van Monumentenzorg niet vervangen mogen worden, al kan geen mens er fatsoenlijk op zitten of knielenVraag het de Spanjolen maar eens, die hier soms een Mis vieren „Neen, de tijd van grote bus-bede vaarten is voorbij, al komen er in maart nog wel eens mensen met bussenzo antwoordt hij op on ze vraag naar de drukte rond deze kapel. St. Jozef is gelukkig niet meer de enige attractie in de Vastentijd, de enige mogelijkheid om onder het mom van een bedevaart met het meisje op stap te kunnen of de heilige huisjes langs de bede vaartroute te bezoeken Maar men maakt nu veel meer mee, dat behalve in maart het hele jaar door personenauto's stoppen en mensen in deze kleine kapel even bij St. Jozef aan komen kloppen St. Jozef merkt er niet veel van, dat de heiligen wat op een achterplan raken, men blijft hem bezoeken, al dus de Rector, die dit nog altijd een gelukkig teken vindt in deze soms wat wilde tijd Ja en toen zijn we over de kleine gemeenschap van Smakt aan het klessenbessen gegaan, waarover we al verslag deden. „Hoe leefbaar de Smakt nog is, zal men zondag merkenzo ver zekert ons de Rectorwant zon dag gaat de vlag uit en is het feest omdat die kleine gemeenschap weer eens getoond heeft, weer wat grotos aan te durYenMgr. Beel mag rustig komen

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1