Gelooft u nog in Cabnawfaófdócht VRIJDAG 28 FEBRUARI 1969 No. 9 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS GROTESTRAATG28VE POSTBuf N1 "ra.0™GIRO* 050652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 12 cL per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL Z— (builen Venray 125) De Knöllekes uit Leunen De Spurriemökke van Oirlo De Heilige Huuskes kregen de eerste sroepsprijs «-ÜB Staat U wel eens bij stil dat er in ons leven van de laatste tien, vijf tien jaar ontzaglijk veel veranderd is? Niet alleen dat U een bromfiets of auto hebt gekregen, dat uw woon plaats groter en anders geworden is, maar dat vooral onze leefwereld, ons aanvoelen van de dingen anders is geworden? Een film, die tien jaar geleden shockerend was, kan nu geen bioscooppubliek meer trekken, qen boek, dat we toen met interesse gelezen hebben, is nu te wijdlopend, personen die toen omwille van hun positie ons vertrouwen en ons ont zag hadden, bekijken we nu met de zelfde (of soms nog grotere) kriti sche instelling als ieder ander mens. NIET GELUKKIG Ook op het terrein van onze ge loofsbeleving is het een en ander veranderd. Het merkwaardige doet zich voor, dat velen van ons hier niet helemaal gelukkig mee zijn. Terwijl ze andere veranderingen als normaal beschouwen je moet toch met je tijd meegaan heeft men toch niet helemaal vrede met de ver anderingen die op godsdienstig ter rein zich aan het voltrekken zijn. Het niet meer gaan biechten is hier misschien het meest duidelijke voor beeld van. Van de ene kant de op luchting „dat het niet meer hoeft", van de andere is men er toch ook niet helemaal gerust op. Probeert men dit onbehagen te omschrijven, dan komt het ongeveer hier op neer: vroeger wist je duidelijk wat je moest doen om een goed christen te zijn en te blijven: als je zondags maar naar de kerk ging, als je re gelmatig biechtte, als je de rozen krans bad en 's avonds de drie wees gegroetjes, als je bij ziekte of exa men een kaars aanstak bij Maria dan had 'je van jouw kant alles ge daan om op Gods zegen te kunnen rekenen. Het was alsof we ermee zeiden: „God kan ons nu niets meer maken. Wij hebben gedaan wat Hij ons gevraagd heeft en nu is het zijn beurt om daar iets tegenover te stel len. „Natuurlijk werd het niet zo uitdrukkelijk gezegd, we waren ons van deze houding ook niet bewust, maar we hadden wel het gevoel nu veilig te zijn tegenover God. Hij mocht tevreden zijn over ons. GEEN KINDEREN MEER l Het besef dat je een goed chris ten bent, ómdat je een aantal ge beden en handelingen gedaan hebt is nu bij velen weg. Het is de vraag of dit zo erg is. In de m(ens zelf is blijkbaar iets veranderd, iets wat we willen omschrijven als: hij is geko men van een meer magisch geloven, zoals dat een kind eigen is, tot een meer persoonlijk geloven. Een kind mogen we niet kwalijk nemen, dat het nog gelooft in de magische groot- heid van zijn vader. Het mag nog leven in de prettige zekerheid dat vader en moeder overal raad op we ten en dat zij overal voor kunnen zorgen. Maar wij, volwassenen, zijn onder tussen in ons geloven geen kinderen meer. De moderne mens is kritischer en zelfstandiger geworden. Men weet dat het christen zijn niet be staat in een aantal gebeden, gebaren, riten, dat het niet bestaat in het veilig gevoel de Wet onderhouden te hebben. Waarin het dan wél ligt, weet hij niet zo goed te formuleren. Juist dit maakt hem zo ongelukkig met de veranderingen. Toch wil en kan hij niet meer terug naar het oude. Maar wel wil hij duidelijker gaan zien waar het in het christen dom om gaat. En bij wie zouden we dit duidelijker kunnen zien dan bij Hem, die de oorsprong is van dit christendom, Jezus van Nazareth? DE ANDERE CHRISTUS Ons gelovig denken over Christus is ook anders geworden. Vroeger was Hij voor ons de almachtige Zoon van God, die alles kon, alles wist en je was veilig en geborgen omdat je behoorde bij die machtige Persoon. Elke daad van Christus, maar vooral zijn machtige wonder daden lieten zien dat Hij zo totaal anders was dan wij, kleine mensen, en dat was voor ons geruststellend, dat wekte de grootste verwachtingen als Hij in ons kwam bij de com munie. Hoeveel mensen had Hij niet genezen door een eenvoudige aanra king. „Er ging een kracht van Hem uitWij geloofden dat die ma gische kracht ook ons genas, min stens geestelijk, en onze zonden wegnam. Kortom Christus was zo Prins Geert van de Piëlhaze Het weer, dat de vastelaovesvier- ders in de voorbije carnaval zo zeer in de steek heeft gelaten, heeft zon dag gezorgd dat we alsnog een vas- telaovesdag beleefden, die men niet gauw vergeten zal. Een vriendelijk zonnetje zorgde voor een voorjaars dag en dat was schijnbaar voor hon derden mensen aanleiding om dan maar eens een kijkje te gaan nemen, in Venray, waar immers de optocht, die met vastelaovend niet kon trek ken, alsnog gehouden zou worden. Zo kon het gebeuren dat het rond twee uur al een drukte van belang was en dat de parkeerplaatsen in de kom al vol waren en men zijn wa gen nog uitsluitend in de zij-straten kwijt kon. Ook die raakten vol, zo dat toen om 3 uur de kinderoptocht ging trekken, de mensen al rijen dik de straten omzoomden. De organisatoren hadden in deze optochten een zwaar hoofd. Wat zou er over zijn en hoe zou een kleine week na vastelaovend die bepaalde stemming wel zijn, zonder welke een vastelaovend-optocht gqen vastel- aovend-optocht is. Hun vrees scheen bewaarheid te worden bij de kinderoptocht, die kennelijk te lijden had aan enthou siasme, schik en plezier dat er spe cifieke kenmerken van zijn. Of het kwam doordat er weinig muziek v.as, of wat de reden dan ook ge weest moge zijn, in ieder geval was èn kwaliteit èn kwantiteit ver bene den het gewone peil en dat deed met angst en beven afwachten wat dan wel de grote optocht zou wordjen. PRACHTIGE WAGENS Intussen beleefde men op de hoofdwegen verkeersopstoppingen en liepen de straten, waarlangs de optocht trekken zou inderdaad ge heel vol mensen. De café's zaten voor het merendeel geheel vol al was van vastelaovendstemming wei nig te merken. Maar dan begon voor een record aantal mensen qen bonte stoet te trekken, die schijnbaar helemaal niets geleden had van het barre weer daarvoor. De muzikanten blie zen dat het een aardigheid was en voor het verbaasde publiek trok groot, omdat Hij zo'n bovenmense lijke kracht bezat, omdat Hij Gods Zoon was. De moderne mens wordt door iets anders gegrepen, als hij zich laat in spireren door het leven van Chris tus. Dat wordt duidelijk als je jon geren in de bijbel naar teksten laat zoeken voor liturgievieringen. Dan zie je dat voor hen die Christus niet belangrijk is, omdat Hij een wonder heeft gedaan. Het gaat hen om om iets anders. Ze zoeken naar iets, waarin Christus voor hen een inspi rerend voorbeeld is en onbewust ko men ze dichter bij de kern van het evangelie dan hen die verbluft raak ten door Christus' wonderen. De moderne mens ziet in Christus voor al „de mens-voor-anderen". Het is een bestaan voor anderen. Hij kiest partij voor de armen, de blinden, de zondaars, de overspelige vrouw, de hongerigen en de treurenden, voor allen die weten dat zij behoeftig zijn voor de minsten. Terwijl de leerlin gen verwachten dat Hij zijn heer lijkheid zal demonstreren carrière zal maken, neemt Hij het op voor de onderliggende partij. Hij probeert niet zijn leven en Zichzelf te redden, maar wil juist zijn leven geven ten bate van anderen. De weg die Hij doelbewust gaat staat loodrecht op de aspiraties van de leerlingen en van ons. „De Mensenzoon is niet ge komen om gediend te worden, maar om te dienen „Toen de farizeeën dat zagen, zei den ze tot zijn leerlingen: Waarom eet Uw Meester met tollaenars en zondaars? Hij hoorde dit en zei: Niet de gezonden hebben een dokter no dig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil lie ver barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen toen al de machtige prinsenwagen van Ysselsteyn, waaraan evenals aan alle officiële wagens bijzonder veel zorg besteed was. Fabeltjeskranten, de kruidendok ter, de B.T.W., monumentenzorg, Onassis en Jacky, het afgekeurde centrumplan, de agrarisch kapper, plan Vel turn, de ruimtevaart, de heilige huuskes, dat werd allemaal op een bijzonder leuke en soms bij zonder goed afgewerkte vorm over de hekel gehaald, waar tussen door alle Venrayse prinsen en Raden zich presenteerden. Een bont schouwspel dat niemand meer had durven ver wachten, maar daardoor des te op vallender werd. De jury had dan ook geen gemak kelijke taak en het duurde vrij lang voordat men overeenstemming be reikt had hoe de prijzen verdeeld moesten worden. Hieronder volgen de uitslagen: Kleine groepen: 1. Mijnheer d'n Lil (v. d. Wijngaard) 2. Venray's 25.000ste (K. Beerkens) 3. Teun de Straatmuzikant (Jacobs) 4. Afkeuren Centrumplan (v. Goch) 5. Schoonmoeder v. Pellenaars (veteranen MHCV) Grote groepen: 1. Raodse Heilige Huuskes (Grotestraat en Markt) 2. Wej helpe de Gement verhuuze (Dames Gymclub) 3. Plan Veltum (Julianasingel) 4. V.V.V. (N.N.) 5. Groep Prins Geert 1 (Muvero) Wagens: 1. Hedde gillie het zoë al gezien? (Rank Xerox) 2. Sneeuwwitje (Merselo) 3. Ruimtevaart (Inalfa) 4. Pipo (v. d. Vorle, Neer) 5. Kapersschip (Patronaat St. Petrus-Banden) Mooiste Prinsenwagen v.d. kerkd.: Ysselsteyn. Met een bal werd toen od de mees te plaatsen deze extra vastelaoves- dag besloten en een definitieve punt gezet achter Vastelaovend 1969 te roepen, maar zondaars." Hij heeft de armen, de zieken, de zondaars genezen door ze vanuit de ze instelling van totale dienstbaar heid tegemoet te treden, door ze als volwaardig mens te accepteren. Dit „bestaan voor anderen" is de weg die Hij ons wijst en het is ook uit eindelijk de weg naar God en de diénst aan God. Deze gestalte van Christus doemt in onze dagen op in figuren als Ab- bé Pierre, Pater Pire, Ds. Martin Luter King, Camilo Torres, Che Guevara. Juist vanwege hun inzet voor de armen en verdrukten. Wil len we dit doorzetten naar onze ei gen leefwereld, vlak om ons heen, dan gaat dit betekenen een inzet voor die mensen, waar men omheen loopt, met wie men liever niet ge zien wordt, de moeilijke mlens. Dat kan een bejaarde zijn die toch al leen maar kan zeuren, of de man met een tik, de vrouw met een slechte naam, de ex-gevangene, de homofiel, de ex-priester. En in bre der verband stoot men hier onher roepelijk op onze verantwoordelijk heid voor de mensen in de ontwik kelingslanden. Het solidair zijn met deze mensen ten einde toe, is leven in de mentaliteit, de geest van Christus. Zo zien we, dat het wezen van het christendom voor de goede verstaan der helemaal geen aanleiding geeft voor het aannemen van een magi sche geloofswereld. Christendom blijkt een keiharde realiteit te zijn: De andere mens volledig in zijn waarde laten, je nooit groot maken ten koste van de anderen maar de anderen groot laten zijn zelfs als dit moet ten koste van jezelf: het is geen gemakkelijke zaak en het is een toaak waar je nooit mee klaar bent; nooit meer zullen we het veilige ge voel hebben dat we alles gedaan hebben wat God van ons vraagt. Om dit alles is het een goede zaak dat de priesters van de dekenaten in Noordelijk Limburg samen hebben afgesproken om in de vastentijd en kele keren te preken over dat fun damentele dat Christus bezielde en daarover met de mensen een ge sprek te hebben. Werkgroep Volwassenen Katechese Gennep, Horst, Venray NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Telefoon 1335 Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. VAN THIEL Patersstraat 30 Tel. 1887 ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM PATER SERAPHINUS ELSCHOT Leunseweg Tel. 2929 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS (zaterdag en zondag) ZR. TACKEN Tel. 04709-1414 of 04780-1269 GROENE KRUIS ZUIGKLLNGKNBURKAU kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen; Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo. Smakt Woensdag bureau kom voor de let ters S t.m. Z. ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGEN Vroedvrouw Kruflsen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 Vroedvrouw Stevens-Helnen Merseloseweg 23 Venray telefoon 1152 (04780) De Pielreuze van Ysselsteyn

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1