SNEEUW '1 was weer carnaval Garage Linders VRIJDAG 21 FEBRUARI 1969 No. 8 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS P'OTTBSI'I TLC™f SiRoS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 12 cL per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.— (builen Venray 2J5) ONDANKS BERGEN SNEEUW ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM Kapelaan W. Kohier Leunseweg Tel. 2929 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS (zaterdag en zondag) ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen telefoon 1361 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur maandag voor letters A t.m. I dinsdag voor letters J. t.m. R. Toen zaterdagavond de eerste vastelaovendvierders zich in Venray centrum naar het Hofbal begaven, in Oostrum het jeugdbal veel jonge mensen trok, evenals in Castenray, Prins Tennie in Oirlo de laatste voorbereidselen trüf voer zijn installatie, Prins Gerrit 3 na de gekostumeerde wedstrijd in Leunen zich gereed maakte voor de receptie in zaal Martens en Ysselsteyn zich cpmaakte voor de ontvangst van Prins Gerrit, had niemand het vermoeden, dat de weergoden dusdanig met confetti zouden gaan gooien dat ze me nig vastelaovesprcgramma van de kaart veegden, of liever onder de sneeuw zouden bedelven. HOFBAL I De pret is er niet minder om ge weest op deze zaterdagavond. In een plechtige presidium-zitting, waarbij o.m. Burgemeester Schols met echt genote, de heren Wethouders, secre taris Vorst, een afvaardiging van de Iereraod, de Aid Prinse Kompenej, de jeugdraad en zijn bestuur en na tuurlijk leden en oud-leden van de véTeniging de Piëlhaas aanwezig wa ren, nam de Piëlhaas officieel af scheid van zijn voorzitter de heer J. Tillemans en zijn penningmeester de heer A. Gommans. Voor het begin van het Hofbal werden genoemde heren door vorst en secretaris dank gebracht voor het vele werk dat zij vanaf de oprichting van deze vastel- aovesvereniging hebben gedaan voor de officiële vastelaovendviering in Venray. Een dank die o.m. tot uit drukking kwam door hun benoeming als ere-lid van de Piëlhaas en in een persoonlijk cadeau, dat hen werd aangeboden. De daarop volgende af scheidsreceptie werd haast vanzelf het Hofbal, dat veel bezoekers trok. Op het begin van dit hofbal werd burgemeester drs. Schols plechtsta tig benoemd tot Opperpiëlhaas en kreeg naast de bul een te kleine vas- telaovesmuts, terwijl mevr. Schols bloemen kreeg aangeboden. Zijn eer ste daad als Opperpiëlhaas was de uitreiking van de tweede Federatie medailles aan de scheidende heren Tillemans en Gommans. En terwijl twee orkesten het druk hadden om de dans- en hoslustigen daar tevre den te stellen, ging in Ysselsteyn on der grote belangstelling in zaal van Asten Prins Gerrit de heerschappij over de Peelreuzen overnemen. In Leunen daverden de muren van zaal Martens van het geweld van de boerenblaoskapel, die prins Gerrit een welkom toeblies. In Castenray liep toen het jeugd bal al ten einde, maar in Oirlo was in de Ruif het feest om de inhuldi ging van Prins Tennie 1 nog volop bezig, terwijl in Oostrum het jeugd bal in zaal Linders het beste deed verwachten voor de komende dagen. ZONDAGMORGEN kwam dan de witte verrassing, die toch wel erg ingegrepen heeft in de drie vastelaovesdagen. Onbegaanba re wegen, grote hopen sneeuw maak ten het onmogelijk dat van de voor gestelde kinderoptooht ook maar iets terecht kon komen. Maar daarom was de inhuldiging van Prins Geert en zijn jongere collega van de Haze- keutels er niet minder om. Op het gemeentehuis, waar de ge meenteraad zelfs geen plaats meer heeft, had men de afdeling bevol king grotendeels ontruimd om het hoge gezelschap plaats te bied.en. En, zoals Vorst Jan zei, terwijl 25.000 papieren Venrayers in de kasten mee getuigen waren, ontving burge meester Schols de hoge gasten. Vorst Jan bood de burgervader 'n cadeautje aan, als herinnering, maar de burgemeester bleek prima op de hoogte en er was ook die middag geen potje of er paste een deksel op. Het werd een gezellig feest daar op het gemeentehuis, waar Prins Geert zijn lijfspreuk volop tot gelding bracht: laot gaon, laot gaon, wat kumt, dat kurnt En dat kwam ook maar steeds, sneeuw en nog eens sneeuw, maar binnen sloeg Burgemeester Schols vakkundig een vat bi^s aan eji toon de secretaris Vorst zich een volleerd tapmeester. Maar voordien hadden verschillende Venrayers dan een grote onderscheiding gekregen en hun verdiensten werden breed uitge meten door Vorst Jan, die nu 'tijd en gelegenheid genoeg had zijn spreek- waterval bij het hemelse geweld te voegen. Prins Geert bood de burger vader ook al een knots van een me daille aan, iets waarmede hij trou wens gedurende al die dagen niet zuinig geweest is Onderwijl was de jeugd, die hun kinderoptocht versneeuwd zagen, bezig in de foyer van de schouw burg. Het is en blijft onvoorstelbaar wat de kleine Piëlheskes op het ge bied van hossen en springen pres teren kunnen. Ze gaven er deze mid dag weer volop blijk van. De ont hulling van het Vastelaovesmonu- ment ging weliswaar wel door, maar kreeg door de sneeuw niet het effect wat men van dit plechtstatig gebeuren verwachten mocht. Maar de receptie in de schouw burg werd wederom een gezellig feest waar nu in plaats van sneeuw medailles dwarrelden dat het een lieve lust was en waar de gezellig heid hoogtij vierde Dat gold zowel voor Prins Geert 'als voor de jeugd Prins Frans, waarbij ook burgemeester Schols en zijn echtgenote op receptie kwamen, voordat ze weer met de Landrover terug gingen naar Maasbree. Met een gewone auto was dat onmoge lijk gebleken In Oostrum viel ook de kinder optocht in de sneeuw, maar een in derhaast georganiseerd kinderbal vergoedde veel en de stemming in zaal Linders was prima. Ook hier toonden de kleine Karklingels zich onvermoeibaar. Maar ook hier was de receptie van Prins en Jeugdprins een gezellig gebeuren, waaraan de sneeuw geen afbreuk kon doen. Dat zelfde bleek in Oirlo waar de jeugd getrakteerd werd en op het jeugd bal duidelijk toonde dat ze zich zelfs door nog meer sneeuw niet uit het veld liet slaan. In Castenray kon de voetbalwed strijd niet doorgaan, maar ook hier wist Prins Frens 1 het zo te impro viseren, dat de stemming er niet on der leed. Datzelfde gebeurde ook in Leunen, waar de optocht door de sneeuw niet door kon gaan, maar Prins Gerrit er toch nog een kinder bal door wist te krijgen en de oude ren zich best warm hielden bij een biertje en een borreltje. In Merselo dreigde men in te sneeuwen, maar Prins Jan 4 en zijn college wisten, ondanks het feit dat de optocht daar niet trekken kon, toch de stemming er in te houden en kwam ook hier vooral de jeugd, maar ook de ouderen toch aan hun trekken. In Ysselsteyn deed men of er geen sneeuw gevallen was en gingen in garage Rooyackers, in het gemeen schapshuis en in zaal Bos de voetjes van de vloer En in Venray sloegen de damp wolken uit de foyer van de schouw burg, zo druk en zo warm was het er. Kreeg men in sommige café's de indruk dat de belangstelling voor het .natje" onder al die sneeuwmassa's veel geleden had in de foyer was daar heel weinig van te merken. Daar werd inderdaad volop gefeest en zo ooit dan heeft met met deze vastelaovend kunnen merken, dat de Beejekui-f inderdaad een middelpunt is geworden, dat moeilijk meer weg te denken is in het vastelaovesge- beuren MAANDAG had feitelijk de grote optocht moe ten brengenMaar ondanks het feit dat men volop bezig was met sneeuwruimen en hiervoor alle be schikbare materiaal was ingezet, bleek het onmogelijk straten en we gen voldoende sneeuwvrij te krijgen om enigermate verantwoord een op tocht te laten trekken. En dus be sloot Prins Geert zij het met pijn in zijn hart om de optocht af te lassen. De jeugd ging rustig door met hossen en springen en zowel in de schouwburg als in Garage van Ha ren was het volop feest voor hen. Ook in Oostrum werd de openge vallen tijd gevuld met kinderbals, terwijl Prins Gerrit van Leunen voor de „joeks" toch maar naar Venray kwam om daar enkele bekende adressen te bezoeken. In Oirlo had de Raad in zaal Ron gen voor een prima kinderbal ge zorgd, terwijl in Ysselsteyn garage Rooyackers zijn deuren wagenwijd openzette om daar de jeugd tenmin ste enig soulaas te geven. Prins Jan in Merselo zorgde dat men ook in eigen huis zich die mid dag en avond goed amuseren kon en zo was men tegen de avond al vrii snel vergeten dat een der grootste hoogtepunten in de sneeuw ten on der is gegaan. En wat het cafébezoek betrof, het kwam allemaal een beetje later en wat onzekerder op gang, maar toen het tegen de kleine uurtjes liep, was menig kastelein tevreden En in de danszalen was in de ge hele gemeente de stemming en het bier weer opperbest leeft als het ware de vastelaovend weer op, als de boerenbruiloften gaan trekken. Voor die in Venray- centrum was nog eerst een aparte B. en W. vergadering nodig voor de „varkens-verloterij" maar ook daar wist men te improviseren en lukte het burgemeester Schols nog de be nodigde papieren en stempels zon dagmorgen gereed te hebben. Met het varken en veel muziek trokken de bruiloftsgasten naar het stadhuis, waar op het bordes het huwelijk vol trokken werd tussen Jantje Borghs en Mientje Janssen, die daarheen in een oud Fordje (waar zijn onze oude boerenkarren) heen getransporteerd waren. De sneeuwploegen hadden hun best gedaan en men kon zelfs op de Markt dansen, al deed men dat liever in de fover waar een overdrukke receptie begon en het varken zijn noodlot getekend zag toen het beestje onder grote hilari teit verloot werd. De prijzen zijn gevallen als volgt: half varken nr. 425; half varken nr. 580; krentenmik nr. 166; ontbijtkoek 279. Wat in Venray-centrum gebeurde, gebeurde ook in Oostrum, waar in het parochiehuis een gezellige boe renbruiloft gehouden werd. Ook de Spurriemökken trokken ter bruiloft in café Linskens en lie ten zich de pruumkesweg en de kof fie best smaken. In Leunen had Prins Gerrit in het gemeenschapshuis zijn handen meer dan vol met het bruidsoaar en daar had dit jaar voor het eerst een kin- derattractde bij ingelast, die kenne lijk een groot succes was. In Merselo zorgde Prins Jan voor een keurige „huwelijksinzegening" en haalde men de schade kennelijk in van voorbije dagen. In Ysselsteyn had men naar goed gebruik 's morgens de boerebruiloft gehouden, gezellig onder ons in het gemeenschapshuis en trok zowaar nog een echte optocht, nadat ge meentewerken ook hier gezorgd hadden voor enkele goede staan plaatsen, zodat het flink opgekomen publiek inderdaad droogvoets de rij wagens kon bewonderen. Op het Veulen kon Prins Wiel het jeugdbal 's middags openen en was ook 's avonds allerhand te beleven. Maar de klok tikte onherroepelijk door en hoe schoon en mooi het ook was in de café's en dansgelegen heden, het uur van asselegoensdag kwam steeds naderbij. En toen de klok twaalf sloeg kondigden vuur- oijlen. donderbussen, rotjes en meer van dergelijk spul het onherroepe lijke einde aan van drie dagen feest. Een heftruck reed de markt op, het vastelaovesmonument verdween in het duister en vastelaovend 1969 on dergesneeuwd en wel verdween. OPTOCHTEN Leunen en Oostrum organiseren, wind en weder dienende, zondag a.s. hun optocht, maar of en wanneer de grote optocht in Venray nog trekt, Is op het moment dat we dit schrij ven nog niet bekend. Daarover leest men elders of hoort men later RUSTIGE CARNAVALSDAGEN De Verrayse rijkspolitie kan over een rustige carnaval 1969 terugzien. Er kwam gedurende die dagen maar een melding binnen- van een aanrij ding en wel op het onoverzichtelijke kruispunt MarktstraatEindstraat. Daar verleende de bestuurder P. D. uit Wychen geen voorrang aan de personenauto bestuurd door J. D. De naast deze bestuurder zittende echtgenote moest met diverse ver wondingen naar het ziekenhuis wor den vervoerd. De wagens werden zwaar beschadigd, ook al omdat een der wagens tegen de gevel van de bloemisterij opbotste. SIMCA1000 Maak een proefrit bij: TELEFOON 04780-1683 ZUIDSINGEL VENRAY Opperpiëlhaas drs. Schels wordt met Prins Geert. :ijn benoeming gelukgewenst door Een dergelijke overvloed van sneeuw als we dit jaar hebben ge kregen rond de vastelaovend be hoort gelukkig tot de zeldzaam heden. Want men mag dan vele hon derden guldens uitgeven voor win tersport-reizen om daar in de sneeuw te kunnen wandelen en spor ten, als dit goedje in eigen plaats en omgeving valt is het bar lastig. Dat hebben de krantenbezorgers ontdekt, ie mensen van de PTT, de melkbe zorgers en de vele anderen, die zor gen dat ons gewone dagelijkse le ven ondanks die overlast toch nog funktioneren kan. Zij hebben het in de voorbije dagen niet gemakkelijk gehad en hebben een pluim ver diend, dat ze zich niet door sneeuw massa's hebben laten tegenhouden. Een pluim hebben ook verdiend de mensen van de ruimingsdiensten, die voor de vrijwel onmogelijke taak stonden pleinen, wegen en straten te klaren van dat witte spul. Een bijna onmogelijke taak omdat we nu een maal in een grote en uitgestrekte ge meente leven, met vele kerkdorpen en buurtschappen, die allemaal uit de sneeuw bevrijd moesten worden. Het is mede dank zij hen, dat we geen noodtoestanden gekregen heb ben en dat doktoren, ambulance en politie hun werk konden blijven doen en dat het gewone leven niet al te veel ontwricht is. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag- lacht 2 uur DR. L. COENEN Henseniusstraat Tel. 1878 De scheidende vc/jrzitter van de Piëlhaas, de heer J. Tillemans, krijgt uit handen van Prins Geert zün be ncemingsbul als erelid. ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1592 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGEN Vroedvrouw Kruisen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray telefoon 1152 (04780) BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag van 910 uur; woensdag van 18.30—19.30 uur. Gemeenschapshuis Oirlo: woens dag van 9.3010.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrij dag van 9.3010.30 uur. BLIKSCHADE Blikschade viel waar te nemen bij de uitrit oo de Kruisstraat bij de nieuwbouw van het Boschveldcolle- ge. Hier was onvoldoende opletten oorzaak van een botsing tussen twee oersonenauto's bestuur door v. O. uit Tilburg en Th. uit Venray. LANTAARNPAAL OMVER GEREDEN Vorst Jan overhandigt de scheidende penningmeester van de Piëlhaas, de heer A. Gommans, een gouden sigarettenaansteker als bewijs van dank voor zijn werk. (Foto's: Gerard Kruijsen) Op de overweg te Oostrum reed een vrachtauto tegen een lantaarn paal. De bestuurder bemerkte niets van de aanrijding en reed door. Er waren echter getuigen van dit onge val. Deze gaven het nummer van de auto door en de brokkenmaker zal achteraf wel het procesverbaal krij gen opgemaakt. Dat hun werk wat meer verlicht had kunnen worden door de inwo ners zelf, mag ook rustig gesteld worden. Want te velen hebben schijnbaar vergeten dat het des bur gers plicht is, trottoirs voor de wo ningen zelf te reinigen en te ruimen. Op menige plaats en in menige straat heeft men de sneeuw de sneeuw gelaten en anderen het werk laten doen. Het is dat de politie in deze zeer coulant is opgetreden, maar nogmaals een deel van het werk zou waarschijnlijk vlotter van stapel gelopen zijn als ieder zijn eigen trottoir schoon had gehouden. Dr. H. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 - telefoon 1393 Bij de installatie van Prins Geert op het gemeentehuis kwam men dit jaar cp de afdeling bevolking terecht. De stemming was echter ook daar opperbest. WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag-

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1