jaar van hoge prijzen HEI HOFBAL 1969 Bemeentelijke publicaties inzake carnaval 1969 Oproep aan alle Piëlhazen VRIJDAG 14 FEBRUARI 1969 No. 7 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS c DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY A/CTCILfDI A Pk X/nHR X/CNRAV PM OMQTRPlfPM ADVERTENTIEPRIJS 12 et p«r mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 VVCCrXDLHU V WWn V LlYnH T L-IN VJIVIO I ncr\CIV PRIJS PER KWARTAAL 2.(button Venray 1 2.25] WILT U DE TROTSE EIGENAAR WORDEN VAN EEN HALF VARKEN? Doe dan mee met de Boerenbruiloft! We zijn nu goed anderhalve maand in het nieuwe jaar. Een jaar dat begon met de invoering van de B.T.W., die op zijn beurt de lasten weer zwaarder maakt en de prijzen hoger. Zo kent de nieuwe omzetbelasting voorlopig alleen maar tegenstan ders. Dat is begrijpelijk. De konsu- menten betalen definitief meer en ook de producenten moeten voorloo- pig meer betalen. VERKEERD LICHT Die gestegen prijzen leveren mis prijzende opmerkingen op tegen za kenmensen. Soms zijn die direct en dan begrijpen wij tenminste wat er bedoeld wordt. Meermalen zijn de verwijten tegen de handel ook indi rect. Dat liikt ongevaarlijk maar heeft tenslotte tot gevolg dat de hele handel in een kwaad daglicht wordt gesteld, hetgeen bepaald on billijk moet worden genoemd. Mees tal wordt daarbij een houding aan genomen alsof men alle prijsverho ging, die uit de nieuwe situatie per 1 januari voortvloeit, op de vingers van één hand kan aflezen. Niets is minder waar. Uiteindelijk zijn er publikaties ge weest, zelfs van regeringswege, die allerlei konsumptieartikelen in groe pen indeelden en aangaven hoeveel verhoging er ingevolge de B.T.W.- heffing zou komen. Men raadde daarnaast het publiek aan om prijs bewust te zijn en de prijzen in de gaten te houden. „Dat doet de Eco nomische Controledienst ook!" zegt een pakkend zinnetje uit een publi- ktaie van het ministerie van econo mische zaken. VERDACHTMAKING j Hoezeer het ministerie van econo mische zaken zich ook gedwongen moge voelen op prijsmatiging aan te drignen, het heeft stellig niet het recht om te stellen dat het bona fide zakenleven het spiedend oog van de controledienst nodig heeft. Dat ruikt sterk naar een verdachtmaking en een oproep om zich negatief in te stellen ten opzichte van de detaillist. In vele gevallen zijn de prijzen meer gestegen dan alleen ingevolge de B.T.W. nodig zou zijn geweest. Er is immers omstreeks 1 januari nog veel meer gebeurd aan het eco nomisch firmament. In de eerste plaats de belangrijke loonsverhoging met zijn prijsstijgende gevolgen. Met name in de dienstverlenende be drijfstakken is het onmogelijk een loonkostenstijging van 6 tot 8 pet. door produktieverhoging op te van gen. Ergo volgt een doorberekening. De invoering van de export-belas ting van 4 pet. in de Duitse bonds republiek heeft directe gevolgen voor het prijspeil van veel artike len, die over Nederlandse toonban ken worden verkocht. De verhoging van het disconto door de Nederland se Bank heeft het lenen van geld duurder gemaakt voor het zaken leven. Voorts waren er vóór 1 jan. al verschillende prijsverhogende ten- denzen merkbaar. CORRECTIE Als wij al die factoren samenvat ten dan ds het duidelijk dat veel za kenmensen de kritieke datum van 1 januari hebben aangegrepen om tot een totale correctie van hun calcu latie te komen. Men kan dat stellig het bedrijfsleven niet euvel duiden. Indien immers datzelfde bedrijfs leven door calculatiefouten gedwon gen wordt de werkgelegenheidspoor- ten te sluiten, dan wordt het ver wijt gehoord dat men niet eens cal culeren kon of vergeten is met de tijd mee te gaan. De eerste opdracht van elke zakenman is waarborgen te scheppen voor het voortbestaan van zijn zaak. Een juiste prijspoli tiek is van dat beleid een onmisbaar onderdeel. Er is meer te zeggen over dat aan fiscale regels gebonden prijsbeleid. Wij krijgen de indruk dat noch de ondernemers noch de fiscale ambte naren op 1 januari in staat waren de juiste gevolgen van de B.T.W. te overzien. OFFERS In zon klimaat is het onmogelijk dat er geen fouten worden gemaakt. In dit licht is het bovendien duide lijk dat de invoering van een geheel nieuw systeem van prijsvorming ook aanzienlijke offers vraagt in de ad ministratieve sector. Zo werden vele bedrijven ge dwongen om 1 januari 1969 te kie zen als de juiste datum om hun ad ministratie te mechaniseren. Is het niet veelzeggend in dit verband dat de I.B.M. Nederland in 1968 een om zetstijging zag van liefst 52 pet. en een winstgroei van 99 pet.? De hier duidelijk geïllustreerde investerin gen moeten toch in de prijs van het produkt gevoeld worden? Indien de ze veranderingen op de duur noch tans zullen leiden tot lagere kost prijzen zal de concurrentie het prijs peil vanzelf weer drukken. Daar naast moet ermee gerekend worden dat niet alle bedrijven in staat zijn direct kostprijsverlagende methoden in te voeren. Ook hen rest niets an ders dan doorberekening van de ho gere kosten. GEVOLGEN i De fiscale wijzigingen en andere aanpassingen per 1 januari vragen van het bedrijfsleven een andere vi sie op hun zaken. Zij vragen echter ook aan de consument om een aan passing aan een nieuw bestedings- oatroon. Want stap voor stap wor den de indirecte belastingen ver zwaard, die als gevolg moeten heb ben dat de directe lasten moéten verminderen. Van het laatste is echter nog geen sprake en toch zal onze regering ook dit moeten verwezenlijken. Vooral de middengroepen onder ons volk zullen daarbij gebaat zijn. Aan de voet is al enige verlicthmg geboden maar ook daar zullen verdere stap pen nodig zijn. Daarnaast en daar getuigen al langer hoe meer de advertenties van en de reclame laait de concur rentiestrijd weer volop op en ook die zal regulerend gaan werken op één markt, die inderdaad duurder geworden is maar bepaald niet om dat de zakenlieden in het algemeen van de omstandigheden misbruik hebben gemaakt. De burgemeester van Venray maakt bekend dat ingevolge het be paalde in artikel 127, sub b, der Al gemene Politieverordening Venray, aan de houders van voor het pu bliek toegankelijke lokalen en in richtingen, geen danstenten zijnde, toestemming wordt verleend om op zondag 16, maandag 17 en dinsdag 18 februari a.s. aldaar vrouwelijk personeel gedurende de uitoefening van het bedrijf dient te laten doen onder voorwaarde, dat de vrouwe lijke bediende de leeftijd van 16 ja ren moet hebben bereikt en van een onbesproken levenswandel zijn. Venray, 11 februari 1969 De burgemeester van Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, dat op maandag 17 en dinsdag 18 februari 1969, de kantoren en diensten van de gemeente zullen geopend zijn uit sluitend van 10 tot 12 uur. Venray, 11 februari 1969 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester H. P. L. Vorst, secretaris BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt bekend, dat hij gedurende de carnavalsdagen ontheffing verleent van het bezoeken door personen be neden de leeftijd van 18 jaar van voor het publiek toegankelijke in richting, waar vermakelijkheden worden gegeven. Deze ontheffing geldt niet voor dansgelegenheden en voor inrichtin gen, waarin muziek wordt gemaakt. In deze inrichtingen mogen bedoel de personen alleen verblijven onder geleide van een voor hen verant woordelijk meerderjarig persoon. Venray, 11 februari 1969. De burgemeester voornoemd. Drs. F. G. L. L. SCHOLS Openbare vermakelijkheden tijdens de carnavalsdagen De burgemeester van Venray brengt ter algemene kennis dat de navolgende regeling voor de open bare vermakelijkheden gedurende de a.s. carnavalsdagen is getroffen. 1. SLUITINGSUUR. Carnavalszcndag 16 februari 1969 en camavalsmaandag 17 februari 1969: Sluitingsuur in de gehele gemeente om 1 uur na midder nacht. Carnavalsdinsdag 18 februari '69: Sluitingsuur in de gehele ge meente om 24.00 uur. 2. DANSEN. Carnavalszondag in de gehele ge meente van 18 tot 0.30 uur. Carnavalsmaandag in de gehele gemeente van 17 tot 0.30 uur. Carnavalsdinsdag in de gehele gemeente van 10 tot 14 en van 17 tot 23.30 uur. 3. MUZIEK en VOORDRACHTEN. In de gehele gemeente mag mu ziek gemaakt en mogen voor dracht gehouden worden tot een half uur vóór sluitingstijd. Venray, 11 februari 1969. De Burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS DRINGENDE OPROEP De burgemeester van Venray doet een dringend beroep op de bevol king volledige medewerking te wil len verlenen om alle wanordelijk heden en drankmisbruik tijdens de carnavalsdagen te voorkomen en om met name aan de kasteleins op car navalsmaandag en -dinsdag vanaf 15 tot 19 uur geen sterke drank te vragen. De vergunninghouders worden verzocht op carnavalsmaandag -dinsdag vanaf 15 tot 19 uur geen sterke drank aan het publiek te schenken. Aan ouders en verzorgers wordt in Hun eigen belang en dat hunner kinderen de dringende uitnodiging gericht, ervoor te zorgen dat de hand wordt gehouden aan het verbod van het bezoeken van avondvermakelijk heden door kinderen, voor zover daarvan geen ontheffing is verleend. Dit verbod is in het belang van de ouders en de kinderen zelf. Venray, 11 februari 1969 De Burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS De burgemeester van Venray ves tigt met het oog op de aanstaande carnavalsdagen bij deze nogmaals de aandacht op de volgende bepalingen. Artikel 32 van de Brandveilig- heidsverordening Venray 1964. Be houdens het bepaalde bij of krach tens de Wet van 26 april 1884, Stbl. 81, en de Vuurwapenwet 1919 is het verboden vuurwerk, buskruit of an dere ontplofbare stoffen ten verkoop voorhanden te hebben of aan het publiek af te leveren, tenzij met vergunning van burgemeester en wethouders. Artikel 33 van de Brandveilig heidsverordening Venray 1964. 1. Het is verboden zich met vuur werk, buskruit of andere ontplof bare stoffen of voorwerpen, in het openbaar te bevinden, deze neder te leggen of te ontsteken, tenzij zulks geschiedt met ver gunning van burgemeester en wethouders of krachtens enige andere wettelijke bevoegdheid. Het verbod van het eerste lid geldt niet in de gevallen, waarin artikel 19 van het Provinciaal Wegenreglement van toepassing is. Artikel 25 van de Algemene Poli- ieverordening. Behoudens het bepaalde in artikel 56, sub 1, van het Provinciaal We genreglement is het verboden op af aan de openbare weg of op een zo danige afstand daarvan, dat de ge bruikers van de weg er gevaar, schade of hinder van kunnen heb ben, zonder vergunning van burge meester en wethouders, hetzij krachtens wettelijke bevoegdheid, kamers, kattekoppen of donderbus sen af te schieten, met een vuur wapen, windbuks, windroer of der gelijk wapen te schieten, vuurwerk af te steken of voetzoekers of derge- 'ijke ontplofbare stoffen te werpen, e ontsteken of af te schieten. Op eën en ander zal nauwlettend 'oezicht worden uitgeoefend terwijl bij overtreding proces-verbaal zal worden opgemaakt. Venray, 11 februari 1969 De burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. LANK VELD - Tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. W. J. A. BLOEMEN Stationsweg 5 TeL 1465 ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM PASTOOR POTHOF Leunseweg Tel. 2929 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS (zaterdag en zondag) Zr N. VAN SCHIJNDEL telefoon 3297 (04780) GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen; Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo, Smakt Woensdag bureau kom voor de let ters S t.m. Z. ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1092 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGEN Vroedvrouw Kruijsen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 Vroedvrouw 8tevenf-Hein«n Merseloseweg 23 Venray telefoon 1152 (04780) BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag van 910 uur; woensdag van 18.30—19.30 uur. Gemeenschapshuis Oirlo: woens dag van 9.3010.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrij dag van 9.3010.30 uur. Vrijdag 14 febr.: 18.30 repetitie jongens; 18.45 Tenoren en Bassen er bij. Zaterdag: 16.4517.45 gymnastiek in de sportzaal. Deze heeft een an dere indeling gekregen en wel als volgt: 16.4517.00 13 jaar en ouder 17.0017.15 onder 13 jaar 17.1517.30 13 jaar en ouder 71.30—17.45 allemaal. Dan is er nog volgens traditie het karnavalsbal in San Damiano en wel om 19.00 uur. Iedere jongen brengt een meisje mee. Ook wordt de prins van ons koor bekend gemaakt. Heel veel plezier. Zondag: 10.15 Hoogmis in de Pa terskerk voor allemaal. Maandag en dinsdag natuurlijk geen repetitie. Heel veel plezier en denk een beetje aan je stem. We hebben hem zo hard nodig. Aswoensdag: 18.30 rep. Ie stem; 19.15 rep. 2e stem. Donderdag: 18.30 rep. 2e stem; 19.15 rep. Ie stem. GESLAAGD Te Tilburg slaagde op vrijdag 31 jan. j.l. voor zijn doctoraal exa men sociologie Theo Lemmens uit Ysselsteyn. GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY Met ingang van zondag a.s. zullen de tafelvieringen in de levensschool aan de Bevrijdingsweg, die daar el ke zondagmorgen gehouden worden, niet meer om 10 uur maar om 10.30 uur beginnen. Een aanwinst voor het muzikale gedeelte van de viering is de komst van de heer Jan Theelen. Hij heeft de leiding van het koortje op zich genomen. Ook begeleidt hij tijdens de viering de liedjes op de piano. Dit heeft in de twee weken dat dit gebeurt niets dan bijval ontlokt. DE POST MET CARNAVAL De tweede bestelling vervalt tij dens de carnaval. Maandag en dins dag post afhalen van 16.0018.00 u. BESTUURSKADER CURSUSSEN TREKKEN BELANGSTELLING Op het ogenblik worden in Horst, Venray en Gennep een aantal avondkursussen gehouden voor be sturen van sport- en jeugbdvereni- gignen. Deze worden georganiseerd door het kringbestuur Horst-Venray van de K.N.V.B. in samenwerking met het Regionaal Jeugdcentrum Noordelijk Limburg. De bedoeling van deze kursus is om besturen van verenigingen beter in te lichten over hun taak en de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Aan elk van deze onderwerpen wordt een aparte avond besteed. Deze week is de taak van de sekretaris aan de orde. Ondanks het feit dat de hoofd aandacht van de kursus gericht is op de sportvereniging, blijkt er ook veel belangstelling te bestaan bij de verschillende jeugdverenigingen. Het totaal aantal deelnemers be draagt voor Horst: plm. 29 deelne mers, voor Venray plm. 30 deelne mers en voor Gennep plm. 25 deel nemers. Van het totaal aantal deel nemers is globaal de helft afkomstig van jeugdverenigingen. Deze opkomst doet vermoeden dat er duidelijk een behoefte aan te wij zen is bij besturen en leiding om hun taakuitoefening te verbeteren. In de toekomst zal daar dan ook meer aandacht aan moeten worden besteed. BESPARINGEN BIJ DE BOEREN LEENBANKEN Bij de Boerenleenbanken in de gemeente Venray werd in de maand januari een spaaroverschot geboekt van 174.000,Ingelegd werd 2.664.000,en terug betaald 2.490.000,—. Vorig jaar bedroegen de inlagen en terugbetalingen in januari resp. 2.526.000,— en 2.485.000,—. Het totale spaartegoed bedroeg per 31 januari 1969 43.698.000, HOFBAL HOFBAL HOFBAL HOFBAL HOFBAL HOFBAL HOFBAL HOFBAL HANG NIET DE BEEST UIT met de boerenbruiloft, maar neem een VARKEN MEE! X O MONTFORT-BEDEVAARTEN De paters Montfortanen organise ren dit jaar hun 79e, 80e en 8e bede vaart naar Lourdes. In die lange traditie van meer dan 40 jaar is er heel wat aanpassing in de vorm no dig geweest om van de bedevaarten steeds een eigentijds gebeuren te maken. Vooral de laatste jaren, nu we anders over de Kerk zijn gaan denken, is het belangrijk om de pel grims te laten ervaren wat de nieu we gedachte oven de Kerk als Gods Volk onderweg betekent: „gemeen schap in lief en leed, gemeenschap in wier midden de Heer wonderen van genade doet." In deze geest trachten de paters Montfortanen hun bedevaarten naar Lourdes en het H. Land te leiden. Informaties en folders: Montfort Bedevaarten, Berg en Dal (08805- 1900 m.i.v. mei 08895-1900). Programma 1969: Lourdes: 22-30 mei; 31 juli - 8 augustus; 19 -27 sep tember. H. Land: 13 - 21 maart; 14 - 29 april; 23 - 31 oktober; 3-18 novem ber. WILT U HET ROOYSE VARKEN 1969 ZIEN? Kom dan naar de Boerenbruiloft! Op de vooravond van Vastelaovend 1969 brengt de Piëlhaas op veler verzoek een nieuw bal dat zal worden gehouden in de foyer van de Beejekurf en dat begint om 8.11 uur n.m. Een bal, dat de vastelaovend inluidt en ditmaal zelfs met een bijzondere klank, omdat daarop o.m. Burgemeester Drs. F. G. L. L. Schols het Opperpiëlhaasschap verleend zal worden. Een bal ook, waarop alle medewerkers aan de organisatie van deze vastelaovend genodigd zijn, om zo gezamenlijk aan de vooravond van het grote gebeuren nog nieuwe krachten op te doen voor de dingen die gebeuren gaan. Een bal ook voor de ouderen, die met de komende dagen terwille van de jeugd dikwijls thuis (moeten) blijven, maar die op dit bal toch de kans krijgen een voorproef te nemen. Een bal voor iedere vastelaovesvierder, omdat hij of zij daar zijn vastelaovespekske al vast in kan wijden, zodat het hem of haar niet meer zo onwennig zit. Een bal voor U, lezer, voor mij, voor iedereen. De Piëlhaas houdt open hof en we missen er graag niemand. Mogen we ook U verwachten? De entreeprijs van 3.50 zal geen bezwaar zijn voor een gezellige Rodse avond. Tot zaterdagavond dan. En op voorhand al, van harte welkom. VORST JAN en ZIJN RAAD VAN XI x O Tl BB CD X O X O X O D3 w ïvadOH ïvadOH ïvadOH ivadOH ïvadOH ivadOH ïvadOH ivadOH

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1