Treffer IQentays laad miQadetde MQïótinq WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BEHANDELING VAN DE GOMMANS VRIJDAG 31 JANUARI 1969 No. 5 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 et por mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL f l— {buiion Venroy 2.25] Een beetje onwennig in de grote ruimte van de foyer begon Ven- rays gemeenteraad aan de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Een vergadering zender Burgemeester Schols, die evenals de heren Vorst, Vermeulen en De Bruyn verstek moest laten gaan wegens ziekte. Zodoende ontbrak de nieuws jaarsrede en zodoende hanteer de voor de zoveelste maal loco-burgemeester van Dijck de voor zittershamer. Men maakte het hem niet te ongemakkelijk. VERDAAGD Bij de ingekomen stukken had 'ACHTEN gezien dat Ged. Staten de plannen voor een nieuwe riolering van Oirlo naar Oostrum en Venray voorlopig in de ijskast hebben ge borgen. ACHTEN wilde weten wan neer ze er weer uitkwamen. De VOORZITTER zei laconiek, dat hij dat ook niet wist. Men zal eerst de daartoe nodige gelden ergens los moeten peuteren en hoe lang dat ge peuter zal duren, weet op dit mo ment nog geen mens. De mededeling van B en W. dat de adviescommissie voor de nieuw bouw van het gemeentehuis, waar toe reeds eerder door de raad beslo ten is, nu spoedig van start zal gaan, ontlokte TIMMERMANS een opmer king. Hij had die samenstelling van die commissie nog eens bekeken, maar vond die vrij ambtelijk. Zijn vraag was of men daarnaast geen andere commissie kon benoemen van deskundigen, die de hele zaak is op een wat breder plan kon bekijken. Dan werd de zaak eens uit de amb telijke sfeer gehaald en komt er een frisse wind waaien, aldus deze spre ker. MEVR. RUTTEN wilde daarnaast eens wat beter geinformeerd wor den over wat er nu feitelijk gaande is met de architect. De VOORZITTER vertelde TIM MERMANS dat hij nog volop gele genheid zou krijgen eventuele wen sen naar voren te brengen als de commissie aan het werk is. Het thans ingediende schrijven was al leen maar een opfrissing van het ge heugen der raadsleden en de aan kondiging dat met het werk begon nen wordt. Wat de architectkeuze betreft wil de commissie vrij zijn, maar er schijnt in 1949 een bepaalde afspraak gemaakt te zijn met een ar chitect en dat mioet eerst in orde ge maakt worden. Het desbetreffende kontrakt zal een volgende keer bij de stukken komen. Met de belofte dat in een komende vergadering over dit alles nog gediscussieerd kan worden, werd het betrokken stuk voor kennis geving aangenomen. AANKOOP GRONDEN De aankoop van grond en opstal len van P. H. Maessen, Merselose- weg 93 voor 34.450,ging zonder meer onder de hamer door Dat gebeurde ook met het voor stel om nu het rechtsgeding aan te gaan, dat er toe zal leiden dat de ge meente de gronden door onteigening in bezit krijgt, die ze thans nog in Veltum nodig heeft. MEVR. RUTTEN en TIMMERMANS wilden weten tegen hoeveel perso nen nog geprocedeerd zal worden. Het bleken er vijf te zijn, met wie intussen de onderhandelingen langs minnelijke weg voort blijft gaan. Maar het moet niet zo worden, aldus de VOORZITTER, dat we over eni ge tijd met de rug tegen de muur komen staan. SCHOLEN De vraag om medewerking voor de aanschaf van 20 leerlingen-sets voor de Henseniusschool 1456, en 25 idem voor de Luciaschool 1820,—) ontlokte JANSSEN de vraag of de ellende weer begon dat in iedere raadsvergadering de raad maar weer bedragen moet voteren. „Is het nu helemaal onmogelijk dat al die scholen is aan het begin van het schooljaar een lijst maken van wat ze nodig hebben en geza menlijk indienenzo vroeg hij zich af. „Met een instituut als de centrale schooladministratie moet dat mogelijk zijn Hij werd uit de droom geholpen door EMONTS die vertelde dat hier mede de schooladministratie niets te doen had. Dit is en blijft een zaak van de schoolbesturen zelf. Nu daarbij misschien wel eens mogelijk dat er wat meer samenwerking komt, maar deze gevallen zijn b.v. alleen ontstaan doordat Veltum vol loopt en dus meer kinderen naar die scholen komen. Daar is van te voren moeilijk een planning van te maken. De schoolbesturen zullen in ieder geval nog eens gevraagd worden om liefst aan het begin van het jaar een totaallijst op te stellen van hun wen sen, zodat niet iedere vergadering opnieuw hierover gepraat moet wor den. De wijziging van de bouwverorde ning en de verordening op de re creatie-woonverblijven gingen zon der meer onder de hamer door. En en passant koos men met alge mene stemmen Burgemeester Schols in het bestuur van de Stichting Cul tureel Centrum Venray. Wel kreeg hij de boodschap mee, dat de raad wel eens wat meer wil horen over de algemene gang van zaken in dit Centrum. Het schijnt dat de alge mene vergadering slechts eenmaal en dan nog zeer onvolledig bij elkaar is geweest. Nu men weet wat Rijk en provincie bij gaan dragen, kan de raad ook wel eens beter geïnfor meerd worden Nadat verder nog besloten was de zieke collega's een attentie te bezor gen, ging men dan rechts zitten voor de begroting 1969. Maar daarover leest U elders ZOMERHUISJES In deze vergadering kwam naar aanleiding van een ingezonden stuk nog een debat op gang over zomer huisjes. Een Rotterdammer heeft op de Maasheseweg een daar staand zo merhuisje gekocht, maar kreeg het bevel, toen hij daarbij een verwar mingskelder zonder vergunning ging bouwen, deze te slopen. Toen hij daaraan geen gevolg gaf, werd van gemeentewege gesloopt. TIMMERMANS vond deze sloperij een akelige zaak. B. en W. wijzen nu op bepaalde artikelen van de bouwverordening, maar z.i. zijn in diezelfde bouwverordeningen ook artikelen aan te wijzen volgens het wel kan. Want aan het esthetische veranderde die kelder niets Hij en ook MEVR. RUTTEN dach ten feitelijk aan een soort wraakne ming van het College omdat de be trokkene indertijd duidelijk had aan getoond dat de toestemming van Ged. Staten, dat deze huisjes, hoe wel clandestien gebouwd, toch een bepaald aantal jaren mochten blij ven staan, wel op het gemeentehuis aanwezig was terwijl het college van niets wist. Dit werd door de VOORZITTER ontkend. De betrokkene is reeds eer der duidelijk gesteld dat hij niets bij mocht bouwen of veranderen, zon der vergunning. Maar hij is zonder vergunning gaan bouwen en een kel der is en blijft een bouwwerk waar een vergunning voor nodig is. Op grond daarvan is gesloopt. „Het is toch al geen leuke zaak om elders hele huisjes te moeten laten slopen", aldus de VOORZITTER, „waarbij men dan altijd verwijten krijgt dat bepaalde huisjes aan de Maasheseweg wel mogen blijven staan. Men kan zich tegenover die mensen helemaal de luxe niet per mitteren dan ook nog uitbreidingen zonder vergunningen toe te staan". Toen werd de klacht voor kennis geving aangenomen. Ook een verzoek van een grond eigenaar aan de Breeheide om daar zijn zomerhuisje weer op te mogen bouwen moest de raad verwerpen. Men leze hierover verder in de begroting. (I) Begrotingsbehandeling 2 zie elders. het l-a-n-g-s-t-e laken van Nederland voor de laagste prijs! verkrijgbaar bij: Langstraat 61 Venray Telefoon 1281 GRASLINNEN- EN FLANELLEN LAKENS, GLAD EN GEBORDUURD, ook in sets TREFFER PYAMA'S OVERHEMDEN WEEKENDERS DUSTERS En dit is dan het echtpaar Borghs-Jansen uit de Jan Hensenstraat dat op Vastel- aovenddinsdag als boere- echtpaar de honderden bruiloftsgasten in de optocht zal voorgaan m mtï.i m De begrotingsbehandeling is telken jare een moeilijk geval voor de raad. Eerst werd ze in comité-generaal besproken, toen kwamen er deftige afdelingen, waarin de ping-ping binnenskamers bekeken werd en waarover dan vragen gesteld konden worden. Maar het zit allemaal niet lekker. Want dit jaar hebben b.v. maar enkele raadsleden van dat „vragenrecht" gebruik gemaakt (zie elders), terwijl andere weer algemene beschouwingen wilden houden en weer andere bij de hoofdstuksbehandeling hun op- en aanmerkin gen te berde wilden brengen. Die hele procedure-kwestie moest eerst opgelost worden, voordat men kon gaan beginnen. Voor de notulisten en het aanwezige publiek, zowel voor Uw verslaggever wordt het moeilijke zaak ieder aan zijn trekken te laten komen. Wellicht dat men voor een volgende keer tot een goede gedragslijn in deze kan komen. I TEKORT NIET ONTMOEDIGEND Sprekend over het tekort op deze begroting (bijna 1/4 miljoen) merkte JENNISKENS namens de kerdor- pen-fraetie op, dat dit mede veroor zaakt wordt doordat de hele exploi tatie van Venrays bosbezit nu op de gewone dienst is gebracht. Daarnaast staan op de kapitaals- dienst dermate grote bezittingen dat men zeker bij een herwaardering dit tekort niet bepaald tragisch behoeft te nemen. En het moet zeker geen aanleiding zijn voor angst om iets te ondernemen. Men zal en moet in een hoog tempo doorwerken om de leefbaarheid van Venray te ver groten, aldus deze spreker. Van de andere kant zal ook de nodige zui nigheid betracht moeten worden. Aankoop van panden voor sanering kan men voorlopig rustig in de ijs kast leggen en zal men in de toe komst zeer zuinig moeten bekijken. De grote tekorten op sportpark, cul tureel centrum en zwembad doet de vraag rijzen of hier niet iets te be zuinigen is BELEIDSNOTA Ook de werknemersfractie, aan gevoerd door VAN VALKENGOED zag in dit tekort hoogstens een sti mulans om te proberen via de fi nanciële verhoudingswet de rijksuit keringen verhoogd te krijgen i.v.m. uitgestrektheid van onze gemeente. Wel zou deze fractie graag een be leidsnota zien voor de eerst komen de 45 jaren en eens wat ingelicht willen worden over de investerin gen. Hoe ver kan men gaan. Hoe ver kunnen de inkomsten nog ver hoogd worden, via belastingen of door andere maatregelen? Daarnaast blijft de vraag of er niet te bezuinigen is. Deze vragen zouden b.v. eens in de Commissie van Financiële Aangelegenheden be handeld moeten worden, die veel te lang niet bij elkaar was. Deze frak- tie verwacht dat binnen 2 maanden hierover in de betrokken commissie uitsluitsel wordt gegeven. Ook BARTELS drong aan dat ge zamenlijk met andere in gelijke om standigheden verkerende gemeenten o.m. een aktie ondernomen zou wor den om alsnog iets te ontvangen van de uitkeringen voor kleine stedelijke gemeenten. Hij vroeg zich af, waar om B. en W. niet meteen konden vertellen welke belastingen omhoog zouden gaan en hoe hoog. Nu laat men de raad dan maar raden. RUIMTELIJKE ORDENING Bij de behandeling van dit hoofd stuk klaagde VAN VALKENGOED met anderen dat het sociologisch- sociografisch onderzoek nog steeds niet voltooid is. Laat men in de toe komst toch bepaalde data afspreken, anders zit men altijd fout ZOMERHUISJES Het voornemen van B. en W. om ergens op gemeentegrond alsnog de bouw van zomerhuisjes mogelijk te maken, werd van alle kanten toege juicht. In de raadsvergadering was een schrijven van de heer Rutten, die een zomerhuisje in de Breehei had moeten afbreken en die alsnog vroeg om toestemming. Die kon de raad niet helpen, maar misschien, zo werd door sommige leden geopperd, kan door eventuele ruil de betrok kene alsnog zijn huisje gaan bou wen, maar nu op gronden, die daar voor wel aangewezen worden. MEVR. RUTTEN deed nog een poging om de vrijheid van de mens ook voor zijn tweede woning tet ver dedigen, maar werd er op gewezen dat als men verlof gaf iedere bos- eigenaar in zijn bos een zomerhuis je te bouwen, het hek van de dam komt. VAN VALKENGOED drong aan deze grond in erfpacht uit te geven, waardoor ook aan BARTELS wens tegemoet gekomen wordt, dat een en ander betaalbaar blijft. BEGRAAFPLAATS TIMMERMANS had kritiek dat men nog niet verder was met de be graafplaats. Niet alleen heeft de ge meente nog geen gronden in bezit, maar sinds 1967 toen hier al over ge praat is, is er niets gebeurd. Voor die begraafplaats er is zijn we min stens een jaar verder en dan is het waarschijnlijk al te laat. Ook anderen (van Valkengoed en Mevr. Rutten) drongen op spoed aan. 1 HERZIENINGSPLANNEN De werknemersfraktie vond dat 't nu onderhand tijd wordt dat de Mo- lenklef bebouwd kan worden. Het heeft nu lang genoeg geduurd. In Landweert dient de grondverwer ving zo te gebeuren, dat er zo weinig mogelijk renteverlies komt. Van deze fraktie stamde het voor stel om in plan Zuid uit te brei den tot aan de doortrekking van de Deumeseweg en het Brukske. Scholen, kerk en grond is daar aanwezig. CENTRUMPLAN I Vreemd vond deze fraktie het dat voor weer een nieuw centrum weer een nieuwe inventarisatie moest plaats hebben. Die is er toch al en kan ook gebruikt worden voor het nieuwe plan. Wel zou men wel eens beter geïnformeerd willen zijn, wat nu de gevolgen voor sommige men sen zijn van deze verwerping en de herziening. BARTELS drong aan op spoed bij de opstelling van een verkeersplan. Nu is het soms een pan VOLKSHUISVESTING J JENNISKENS waarschuwde het college nadrukkelijk dat woning bouw op de kerkdorpen noodzake lijk is en blijft. Hij zou graag zien dat de daartoe benodigde bouwgrond zo snel mogelijk veilig gesteld wordt. BARTELS vond dat hij geen af doende antwoord gekregen had op zijn vragen over dit hoofdstuk en dat men hem o.m. met de overdracht van woningwetwoningen en de wo ningen voor gehandicapten vrij vaag beantwoord had. Hij had liever een wat grotere duidelijkheid. Van be zitsvorming komt zo wel weinig te recht en hij vond dat de woning bouwvereniging te veel zeggings macht heeft en te weinig informaties geeft. TIMMERMANS drong aan op het samenstellen van een lijst van de genen, die in goedkope woningwet woningen wonen, doch qua hun sa laris daarin niet thuis horen. Hij zou graag zien, dat ook de namen van de ambtenaren niet vergeten werden, want op dit punt bestaat veel kritiek en men kan dan tevens zien of die gerechtvaardigd is. VAN VALKENGOED was onzeker of het woningpakket dat de gemeen te Venray biedt iedereen bevredigt. Zou dat op een of andere manier niets uit»-te zoeken zijn, zodat men ook beter aan de weet komt wat er aan wensen leeft. En moet, aldus spreker de doorstromingsverorde- ning niet eens opnieuw onder de lou pe, om ze te vervolmaken, waardoor nog een betere doorstroming moge lijk wordt? BARTELS vond het geen stijl dat men ook de raadsleden in wilde schakelen bij het aangeven van klandestiene bouwers, zoals B. en W. suggereerden. „De raad is geen politie", aldus de spreker. TIMMERMANS drong nog aan op de afbraak van de 12 noodwoningen o.m. in de buurt van het ziekenhuis. Dan kan daar een behoorlijke, par- ondanks het feit dat parkeren ver- keerruimte gemaakt worden, want boden is langs de weg, had hij zon dag liefst 80 wagens geteld, die wel op de weg geparkeerd stonden. OPENBARE WERKEN De werknemers-fractie zag zeker t.a.v. de verschillende nutsvoorzie ningen hier nog een grote taak lig gen voor de gemeente. Een gemeen te, die zulks niet kan, als de Cen trale Overheid niet bijspringt. Men zal alle zeilen bij moeten zetten om een gunstige financiële wind van die kant op te vangen. TIMMERMANS meende dat het doortrekken van de Hofstraat naar de Overloonseweg een zaak is, die men onderhand aan moet gaan pak ken. De verkeersveiligheid is hier mede gediend, alsmede een betere verkeersplanning. Ook hij drong aan, dat bijv. een nutsvoorziening als het gas voor al le inwoners bereikbaar wordt. En dat niet alleen maar dat ook ieder een hetzelfde moet betalen voor de aanlegkosten. En daarmede reed hij precies in het straatje van JENNIS KENS, die namens zijn fractie stel de, dat gas-krijgen geen zaak moet zijn van een rendabele basis alleen, maar dat ook andere factoren daar bij bekeken moeten worden. JENNISKENS waarschuwde onder dit hoofdstuk ook, dat men welis waar met het herstel en aanleg van landbouwwegen reeds een goed eind gevorderd is, maar dat de toestand van Twistweg en Paardenkopweg toch allerbelabberst is. Ook die heb ben een opknappertje nodig. REINIGINGSDIENST Z TIMMERMANS stelde voor de rei- ningsrechten te verhogen opdat toch eindelijk een einde komt aan het grote tekort op deze post. En met hem was praktisch de heel raad er voor dat zgn. groot-gebruikers van de vuilnisbelt, als slopers, fa brieken e.d. een bepaald bedrag zou den moeten betalen voor alle arbeid, die voor hen verricht wordt. TIMMERMANS vroeg ook verho ging van de marktgelden, maar kreeg te horen dat daartegen wel verzet zou komen. Venray ligt be hoorlijk. Tenslotte was hij voor een kleine verhoging van de stationsbus tarieven, die ook mee zoü helpen het grote tekort te dekken. ONDERWIJS T.a.v. het onderwijs had de werk nemersfraktie toch nog wel enkele wensen. Zo zou zijn nagegaan willen zien, wat nog de behoeften zijn t.a.v. het kleuteronderwijs. Daarnaast zou zij een totaalbeeld willen van het lager onderwijs ook wat betreft nieuwbouw, onderhouds- en uit- breidingskosten. Verder wil zij weten de bezettings graad van de bestaande gymnastiek lokalen, welke behoeften er op dat terrein nog zijn en hoe de onderlin ge samenwerking is. Het woord UTS voor Venray is gevallen. Wat denkt B. en W. daar voor te doen en hoe zit het met de uitbreiding van de LTS. De raad keurde dit hoofdstuk eerst goed, nadat men zich het recht had voorbehouden terug te komen op de vergoedingscijfers voor de Venrayse scholen, omdat die, zoals EMONTS stelde, duidelijk onder het landelijke gemiddelde lagen. Er ontstond hier over een heel debat waarbij EMONTS er op wees dat verschil lende kleine scholen onmogelijk iets konden reserveren voor onderhoud, MEVR. RUTTEN aandrong op de reeds lang beloofde uiteenzetting van de inspecteur en VAN VAL KENGOED er op wees dat de ge meente toch al 68.000,beschik baar stelt, die ze nergens van terug krijgt. BARTELS wilde de reden weten dat het aantal leerlingen op de LTS terugloopt. SUBSIDIES 'JENNISKENS maakte bij de post subsidies voor het Limburgs Sym- phonie Orkest 4516,de restric tie ,dat hij die eerst goedkeurde, in dien de nieuwe regeling voor mu ziekgezelschappen zeker dat bedrag haalde. Ook wees hij er bij de post voor de bibliotheek op dat de kerkdor pen nimmer akkoord zullen gaan met de biblio-bus en voorstander blijven van een eigen bibliotheek in het dorp. Zo zulks niet centraal mogelijk zal deze post opgevoerd moeten worden met een subsidie voor afzonderlijke bibliotheken op de kerkdorpen. Hij waarschuwde trouwens het college dat in het hele subsidiebe leid voor cultuur sport en jeugd nog altijd de oude normen gehandhaafd zijn, terwijl reeds vorig jaar toege zegd was, dat die zouden verande ren. „Laat de Financiële Commissie hier zo spoedig mogelijk zijn tanden inzetten", zo raadde hij aan. CULTUREEL CENTRUM TIMMERMANS vond het onjuist dat in de begroting als gemeentelijke bijdrage voor het Cultureel Centrum 63.700,vermeld stond terwijl dit centrum zelf een begroting indient van twee ton. MEVR. RUTTEN was in deze ma terie gedoken en nu bleek dat 60.000,tekort was bij de schouw burg en 40.000,op het Cultureel Centrum. „Waar het aan tekort is, is het aan te kort", aldus TIMMER MANS „maar dat tekort is 40.000 hoger dan in de gemeentebegroting staat. Doch kennelijk had JENNIS KENS op deze uitleg zitten wachten. Heel fijntjes deponeerde hij op tafel dat op de kerkdorpen de mensen hun eigen boontjes moeten doppen wat betreft het gemeentehuis, maar in het Venrayse gemeenschapshuis moet 40.000,subsidie extra ge stopt worden. En dat was hij en zijn fractie-genoten kennelijk niet van plan. Daarom zullen B. en W. eerst behoorlijk tekst en uitleg geven van hoe die zaak nu feitelijk precies in elkaar zit.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1