DE TOEKOMST TEGEMOET WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Indrukwekkende laatste eer aan vermoorde verpleegster Jaarvergadering fanfare Leunen VRIJDAG 24 JANUARI 1969 No. 4 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 cl per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.— (buitan Venray 2JJ) Het is altijd een plezierige bezig heid met mensen door het heden daags Venray te „trekken", die dat zelfde Venray zo'n 20-30 jaren terug gekend hebben. Men ziet dan ver baasde gezichten, men twijfelt soms of men inderdaad in Venray is en men ziet dat die mensen onzeker naar herinneringspunten zoeken Trouwens komt men zelf in andere plaatsen, dan ziet men ook daar vooruitgang in de vorm van nieuwe wijken, nieuwe straten, ziet men oude vertrouwde dingen verdwijnen en veel, veel nieuws tot stand bren gen De vooruitgang, in de ene plaats meer dan de andere, gaat in een der mate hard tempo, dat we soms moeite hebben ons te realiseren, dat men 25 jaren geleden het puin uit het kapot gesmeten Venray depo neerde ver buiten de kom op de grote vuilnisbelt aan de Maashese- weg /waar thans de fabrieken staan, die aan honderden werk geven. Dan heeft men moeite te realiseren dat Venray-kom in Oost bijv. ophield bij de wat eenzaam liggende telefoon centrale, die tesamen met een, twee huizen het hele plan Oost vormden. Een plan Oost dat intussen volge bouwd is en waarna nog het Dessel- ke, Zuid, West 1 en 2, Biezenvenne- ke en Notarisberg volgebouwd zijn. En wie enkele maanden niet in Vel- tum is geweest, herkent ook deze buurtschap niet meer, met zijn nieu we straten, met zijn rijen huizen, die in een steeds vlotter tempo de grond uitrijzen Wat voor de kom bijzonder geldt, kan men ook in min of meerdere mate ervaren in onze kerkdorpen, waar nieuwe buurtschappen geko men zijn, waar een ruilverkaveling het patroon van de omliggende ak kers en velden, van wegen en sloten ingrijpend dikwijls veranderd heeft. Er is in de voorbije 25 jaren veel gebeurd, veel veranderdOp alle terreinen van een mensen-leven Een van de merkwaardige dingen, die men daarbij ervaren heeft, is dat de mens, die veranderingen, die ver snelde groei, dat tempo opgevangen heeft en overgenomen, alsof niet in de voorbije halve eeuw meer ge beurd is, dat in al de tijd, die daar voor geweest is. Aan deze dingen moet men onwil lekeurig denken, als men de lange rij boeken en rapporten ziet liggen, die proberen de toekomst te „van gen" zoals dat heet. Een toekomst, die men kan vinden in een Wet op wde Ruimtelijke Ordening voor ons land, net zo goed als in de plannen voor de rioolzuiveringsinstallatie voor Venray. Een toekomst, die men zeker denkt te stellen door het aantrekken van een groot Frans aluminium-concern in het Sloe-gebied, even zo als door het opstellen van een centrumplan voor Venray. Een toekomst, die steeds meer vrije tijd gaat brengen, veel meer comfort zal moeten bie den. meer mensen moet bergen op dezelfde grondmeer werkge legenheid voor meer mensenhanden. Met dit in het achterhoofd, zal iedereen het belang in zien van plannen die worden opgesteld om tot een betere ontsluiting van onze gemeente te komen. Dat betreft dan niet alleen een doortrekking van een Deurneseweg, dat betreft ook de nieuwe provinciale weg HorstVen ray en op langere termijn de rijks weg 75, de nieuwe weg van Nijme gen naar Venlo, die over Venrays grondgebied gaat lopen, zoals ook de nieuwe provinciale weg Eindho venHelmondWanssum, waarbij de nieuwe brug in of nabij Well vanzelf aan de orde komt. Men dient zich daarbij ook af te vragen of inderdaad de aanleg van een vliegveld in de Peel ook niet on der datzelfde hoofdstuk valt alsmede de doortrekking van het Wilhel- minakanaal. Hier wordt al direct mee aange toond dat ook de tijd voorbij is, dat we als gemeente op eigen houtje en naar eigen inzien kunnen handelen. We kunnen hoogstens nog onderhan delen. Onderhandelen met de hon derd-en-een instanties, die in deze materie het voor het zeggen hebben of menen dit te kunnen doen Met dit toekomstbeeld in het ach terhoofd zal het duidelijk zijn dat een plan Landweert niet meer lang op zich kan laten wachten, dat be stemmingsplannen voor ieder kerk dorp wegen en wijken aan zullen gaan geven, waar nieuw gebouwd mag worden. Dat zal kostbare land bouwgronden vragen, kostbare in vesteringen vragen, maar het zal moeten om de steeds groter worden de bevolking op te kunnen vangen. Een bevolking, die in nieuwe buur ten om kleuter- en lagere scholen zal vragen, om wijkgebouwen, om speelterreinen, om parkeerruimten, om groenPlan Molenklef mag dan ruimten gaan bieden voor klei ne bungalows en zgn. patio-wonin gen, maai- dat is voldoende voor mensen, die iets anders willen dan een woningwet- of een premiewo ning. Ook voor die categorie mensen zullen nieuwe mogelijkheden ge zocht moeten worden. Met het beeld van Venray als een centrumplaats in het achterhoofd, wier centrumfunktie zeker zal toe nemen als groot winkelbedrijven in derdaad naar Venray gaan komen en de onderwijsmogelijkheden zich uit blijven breiden in het tempo van de laatste 25 jaren, is sanering van het centrum onoverkomelijk. Ven rays centrum moet aangepast wor den aan die funktie o.m. met nieu we winkelstraten, een goede ver keersregeling, voldoende parkeer gelegenheid, goed openbaar vervoer. Aan en in dit nieuwe zich uitbrei dende Venray moeten de nuts-wer- ken voldoen. Het kan niet meer dat een electrificatie, die in 1928 begon, eerst in 1967,,40 jaren daarna zijn einde kreeg. En toch kunnen men sen, die aardgas wensen voor ver warming of hun keuken in 't groot ste gedeelte van onze gemeente thans niet geholpen worden. En toch zitten we in 1969 nog met stinkende vloeiveldjes te tobben, die niet be rekend zijn op Venrays riolering van nu en zeker niet op die van over 1015 jaren. Terwijl nu de beken al vergiftigd worden door de vuiligheid die de vloeivelden niet meer aan kunnen en ziekten onder het vee en ratten- plagen veroorzaken, moet niet alleen gedacht worden aan rioleringsverbe tering in kom, maar ook in de ver schillende kerkdorpen De steeds groter wordende bevol king van plaats en streek zal vra gen om werk voor hoofd en handen, wat vraagt om uitbreiding van be staande industrieën en wellicht ves tiging van nieuwe De tijd is voorbij, dat men angst en schrik had voor een nieuwe ves tiging, omdat het verleden geleerd heeft dat Venray dan ook plaats kan bieden voor velen, die naar hier wil len komen werken. Dat vraagt om nieuwe industrie terreinen, zoals die geprojecteerd zijn in Oostrum en in het Boschhui- zerveld, maar dat vraagt ook om „verkopers", die deze terreinen aan de man brengen i.e. die industrieën naar hier halen, welke het werkge legenheidspakket vergroten en ver breden kan Iets van die toekomst kan men ook lezen in de rede van de voorzit ter van de Kamer van Koophandel, die niet alleen het vliegveld in de Peel aan de orde stelt doch ook al heel gewoon stelt dat een Uitgebrei de Technische School in Venray noodzakelijk wordt, niet alleen als opvolging van het lager technisch onderwijs, maar ook omdat Venray in deze een centrumfunktie kan gaan vervullen voor het hoger ge plaatst personeel Die toekomst wordt ook gemar keerd door onze ruilverkavelingen, die dan wel eens soms wat zware sporen achterlaat in het oude ver trouwde landschap, maar die toch duidelijk aantonen dat de tijd voor bij is van het oude boerenbedrijf, zoals we dat tot voor enkele jaren terug nog zo dikwijls vonden. De diensten-sector in Venray, reeds altijd een voornaam deel van de werkgelegenheidspolitiek, zal in datzelfde Venray steeds meer men sen vragen. Doch niet alleen mensen al dan niet speciaal opgeleid in nieuwe scholen, doch ook ruimte, ook nieuwe mogelijkheden De toekomst brengt meer recreatie mogelijkheden. Dat wil zeggen meer vrije tijd, die de mens moet kunnen doorbrengen, zoals hij wil. Doch dat vraagt voorzieningen, dat vraagt ruimte Waarom we dit alles weer eens te berde brengenHet is immers al zo dikwijls belicht, gezegd en be schrevenOmdat het doodgewoon een fascinerende taak is aan die toekomst mee te mogen werken, mcc te mogen bouwen. Ieder op zijn plaats, ieder met zijn gaven. Dood gewoon, om vast te stellen dat wel veel is bereikt, maar nog veel meer moet gebeuren, niet zonder ons, maar met ons en door ons. Doodge woon om nog eens duidelijk te ma ken dat al deze problemen, die nog voor ons liggen, niet opgelost kun nen worden als we persoonlijk niet samenwerken, maar ook in gemeen telijk verband niet tot betere en grotere samenwerking met andere gemeenten in de regio. Doodgewoon, omdat het er wel eens de schijn van heeft dat we te veel naar het „nu" kijken en te wei nig naar „later". Maar „later" staat al aan de deur te -kloppen, of men dat leuk vindt of niet. En in dat „later" zullen de kinderen van nu, van U en mij moeten kunnen leven, prettig en beter kunnen leven, dan wij nu. En dat is een machtige op gave, die ons doen en laten nu mede moet bepalen. STATIONSBUS DOOR NAAR OIRLO Voor de goede orde verklaart de redaktie dat het ingezonden stuk in ons blad van 10 januari over het verder rijden van de stationsbus naar Oirlo en ondertekend door K. A., niet afkomstig is van de heer Karei Achten uit Oirlo. Het viaduct te Oostrum nadert zijn voltooiing. De grote bouwkraan, die maandenlang boven dit werk uitstak, is vorige week weggehaald Nu is men volop bezig met het grondwerk voor de opritten, zoals uit deze foto van „de Oirlose kant" blijkt. Bekend is, dat alleen de bouw van dit viaduct ruim 1.300.000,kost. Onder overweldigende belangstel ling vond zaterdag in de Vredeskerk te Venray de plechtige H. Mis van Requiem plaats van de dinsdag 14 februari vermoorde 26-jarige ver pleegster Hermine van der Vorst. De kist met het stoffelijk over schot werd de kerk in gedragen door verpleegsters van Huize St. Anna. Op stijlvolle wijze werd deze laatste dienst geleid door pastoor W. Gee- rits, in samenwerking met kapelaan Snijders. De wisselende gezangen werden uitgevoerd door het koor van het psychiatrisch ziekenhuis. Voor de H. Mis was gelegenheid bij de in gang van de kerk de familie van de overledene te condoleren. De moeder van het slachtoffer was daarbij niet aanwezig. In een predikatie ging pastoor W. Geerits dieper in op de brute wijze waarop deze jonge vrouw aan haar einde is gekomen. Bij de laatste dienst waren o.m. aanwezig burgemeester drs. Schols en de wethouders van Dijck en G. Schols, oud-burgemeester mr. Jans sen, vertegenwoordiging van de jus titionele en politionele apparaat, welke nauw bij de oplossing van de ze moordzaak betrokken zijn. Op de onlangs gehouden jaarver gadering van de Fanfare en Drum band St. Catharina in Leunen was de bestuursverkiezing een voornaam punt. In de plaats van de heer De Kroon, die zich niet meer hiervoor beschikbaar stelde, werd tot presi dent gekozen de heer Fr. Manders, Veulen. Hij op zijn beurt werd als vice-president opgevolgd door de heer W. van Osch, terwijl de heer H. van Vegchel sekretaris werd. De heer Vissers bleef penningmeester alsmede de heer Reintjes van het Veulen, die al sbestuurslid herkozen werd. Voordien had president De Kroon nog eens gememoreerd de successen vna het voorbije jaar, zoals de deel name van de fanfare aan het bonds- concours te Mersejo, waarbij een goede eerste prijs behaald werd. In verband hiermede ontvangst ten ge meentehuize, tegeijlk met de korpsen van Oirlo en Ysselsteyn. De zeer geslaagde drumband show van de Federatie van Muziek gezelschappen van de gemeente Ven ray, waaraan deelnamen 11 drum bandkorpsen. Hiermee werd tevens luister bijgezet aan het 121/*-jarig bestaan van de tamboerkorpsafde- ling van de fanfare. Deelname federatief drumband- concours te Liessel met de resulta ten: Eerste prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid en de dagprijs. Op het bidprentje van Hermine van der Vorst staat o.m. te lezen: „Haar grootste, langdurigste en meest diepgaande engagement lag op St. Anna bij de verpleegden en ver- plegenden van dit psychiatrische ziekenhuis. Hermine bleef haar werk bij de zieken tot het onverwachte einde op voorbeeldige wijze trouw. Zij was bemind bij iedereen om haar lieve charme en opgewektheid maar vooral om haar hulpvaardigheid, zorgvuldigheid en opofferingsgezind heid. Hoewel bedreven en moedig in haar omgang met onbeheerste, ver ziekte mensen werd zij in haar laat ste ontmoeting overrompeld door de agressieve drift van een mede mens." Na de dienst in de Vredeskerk volgde haar begrafenis op het kerk hof van St. Anna. Ook hier was de belangstelling groot, zeker van de kant van haar collega's en verpleeg den. Haar zwager, de heer Muys, sprak hier een afscheidswoord. Op het kerkhof bleef tenslotte een schat van bloemen en kransen ach ter, die haar graf sierde. Onze foto geeft daarvan een pover zwart-wit beeld. Dit alles heeft nog al wat geld ge kost en het verslag van de penning meester, de heer Vissers toonde dan ook aan, dat er een behoorlijke bres in de fanfare-kas is geslagen. Geen al te p rettig geluid, nu men in 1970 het 50-jarig bestaan denkt te vieren en daarbij het hele korps in nieuwe uniformen wil steken. Verder kwamen ter sprake het repetitie-bezoek, werd de heer M. v. Vegchel bedankt voor zijn inzet en werd oud-president De Kroon tot ere-voorzitter benoemd. TWEE GEWONDEN Op de kruising Deurneseweg Midden Peelweg geraakte de auto, vermoedelijk bestuurd door de 22- jarige H. J. v. M. uit Deurne in een slip en raakte de langs de weg lig gende rioolbuizen waardoor bestuur der en mede-inzittende de 21-jarige Th. v. B. eveneens uit Deurne, uit de auto werden geslingerd. Beiden moesten met vrij ernstige verwondingen naar het ziekenhuis te Deurne worden vervoerd. De auto werd totaal vernield. WIELRIJDER AANGEREDEN Op de kruising StationswegOost singel werd de wielrijder J. W. uit Venray bij het oversteken door de personenauto bestuurd door mevr. B. A. gegrepen. De weirijder kwam te vallen en bekwam daarbij een niet ernstige hoofdwonde en andere verwondingen van lichte aard. Na verbonden te zijn kon de wielrijder naar huis worden vervoerd. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. W. J. A. BLOEMEN Stationsweg 5 Tel. 1465 Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. LANKVELD - Tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM KAP. J. VERDONSCHOT Grote Markt 5 - Tel. 1882 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS (zaterdag en zondag) Zr. A. JANSSEN Pr. Bernhardstraat 66 Tel. 1504 GROENE KRUIS ZUIGELINGEN BUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur maandag voor letters A t.m. I dinsdag voor de letters J t.m. R. ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1592 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGEN Vroedvrouw Kru ij sen-Meester* Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 Vroedvrouw 8tevens-Hein«n Merseloseweg 23 Venray telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST HUISARTSEN In 1969 zulen de zondagsdiensten van de huisartsen anders geregeld worden. Het weekeinde zal bestaan uit twee diensten en door twee art sen worden waargenomen. Het eerste gedeelte is van vrijdag nacht twee uur tot zaterdagnacht twee uur. Het tweede gedeelte is van zaterdagnacht twee uur tot zon dagnacht twee uur. Voor de enkele feestdagen, die op gewone dagen vallen, zullen dezelf de uren gelden. Voor zeer dringende gevallen zal de dienstdoende arts, indien hij niet onmiddellijk zelf ter beschikking kan zijn, een andere arts ter beschikking hebben. Dit zal echter worden ge regeld via het huis respectievelijk de telefoon van de dienstdoende arts. De huisartsen doen een dringend beroep op iedereen om tijdens de dienstdagen uitsluitend in dringende gevallen de hulp in te roepen van de dienstdoende arts, om zodoende overbelasting te voorkomen. De Huisartsen van Venray. LEZING KINDERBESCHERMING De Vereniging voor R.K. Gezins voogdij en Patronage organiseert heden, donderdagavond in het Cul tureel Centrum een voorlichtings avond, waarin Dr. L. Timmermans, seksuoloog te Schaesberg, zal spre ken over Seksuele voorlichting en al datgene, wat daarmede in verband staat. Deze bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk die be langstelling heeft voor het werk van de Kinderbescherming en voor dit onderwerp. VERPLEEGDE AANGEREDEN DOOR AUTO VAN ZIEKENHUIS Mej. Maria Evers, een verpleegde van het psychiatrisch ziekenhuis St. Anna was dinsdag op weg naar haar verpleegadres, de familie J. op de Overloonseweg. Zij stak zonder uit te kijken plotseling de weg over, juist od het moment dat de perso nenauto van deze inrichting haar wilde passeren. De bestuurder V. kon de verpleegde niet meer ontwij ken. Deze werd geschept en bekwam diverse verwondingen, o.a. been breuk, verwondingen aan het hoofd en inwendige kneuzingen. Zij moest in levensgevaarlijke toestand naar het ziekenhuis worden overgebracht, waar zij enkele uren na aankomst aan de bekomen verwondingen over leed. Zij was 65 jaar oud. INHALEN WERD NOODLOTTIG De Spaanse gastarbeider B. M., tijdelijk in Venray woonachtig, sloeg plotseling met zijn personen auto af op de Maasheseweg, zonder hiervoor richting aangegeven te hebben. Deze manoeuvre leverde hem een botsing op, want juist op dat moment was de bestuurder J. M. uit Venray met zijn personenauto aan het inhalen. Het bleef bij ma teriële schade. BEZOEK ZUIVELFABRIEK De leden van de zuivelfabriek, als mede hun echtgenoten en gezins leden kunnen wederom een bezoek brengen aan de zuivelfabriek Ven ray. In de eerste 3 maanden yan dit jaar zijn de dinsdag- en donderdag morgen voor dat doel gereserveerd.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1