Kinderspeelplaatsen Het dienstencentrum voor de bejaarden Waar halen we het geld WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN drukwerk VRIJDAG 17 JANUARI 1969 No. 3 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 cL per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.— (buiten Vonray 2_2S) Venray mag terecht trots zijn op wat in de laatste jaren gedaan is voor de bejaarde mensen. Er zijn een behoorlijk aantal bejaar denwoningen gekomen, in kom en kerkdorpen, en een bejaarden centrum, met verzorgingshuis en doelmatige bejaardenflats, na dert zijn voltooiing. Er zijn bejaarden sociëteiten, waar een kaart je gelegd kan worden, er zijn jaar lijkse uitstapjes, kortom zo op het eerste gezicht is alles prima in orde. Kan in Huize de Kruuze de psychisch gestoorde bejaarde rekenen cp een goede verpleging, in de toekomst zal het huidige ziekenhuis waarschijnlijk een verzorgingshuis worden voor de be jaarden, die lichamelijk niet in orde is of revalidatie behoeft. Er is dus een scala van mogelijk heden gekomen voor de bejaarde Venray se mens, waarvan men voor enkele tientallen jaren nog niet durfde dromen. Maar zijn daarmede alle wensen vervuld? ENQUETE Het is al weer enige tijd geleden dat men via een enquete tot een soort inventarisatie is gekomen van Venrays bejaarden. Maar men ont komt niet aan de indruk dat als men thans nog eens een dergelijke en quete hield en men b.v. punten als huisvesting, behoefte aan huishoude lijke hulp, behoefte aan maaltijd voorziening, hun financiële toestand, behoefte aan maatschappelijk werk om maar enkele voorname punten te noemen eens nader zou bekij ken, men toch ongetwijfeld nog ont dekkingen zou doen, waaruit blijken zou, dat bepaaldelijk niet ajles zo prima is, als we wel denken. Afgezien daarvan, ontkomt men ook niet aan de indruk dat vele be jaarden de mogelijkheden niet ken nen, de diensten niet weten, die hen kunnen helpen. En de vraag is of een diensten centrum zoals men dat in verschil lende andere gemeenten reeds heeft, ook in Venray niet van groot nut zou zijn om bepaalde nood te helpen onderkennen en oplossen, anderzijds om de bejaarde mens die inlichtin gen te geven, die hij of zij op een bepaald moment nodig heeft. DIENSTENCENTRUM Een dienstencentrum dat ter be- schikkinug staat van de bejaarde mens. Zowel voor mannen een maal uit de arbeidsproces uitgetre den als voor vrouwen is het ge wenst, dat zij niet terzijde van het leven komen te staan. Zij moeten nieuwe kennissen kunnen maken en de weg vinden naar bezigheden van ontspannende aard. De bestaande bejaardenverenigingen komen enigs zins aan deze behoefte tegemoet. Enigszins, omdat zij als regel niet meer dan een of twee middagen in de week bijeen plegen te komen en dan in voor hun doel min of meer geïmproviseerde ruimten. Zonder iets aan het nut van deze sociëtei ten af te doen, voldoet een vast tref centrum, dat op alle uren van de dag geopend is, over rijk gevarieerde mogelijkheden tot ontspanning be schikt, beter aan, de verschillende behoeften. Een dergelijk trefpunt vormt als het ware de kern van het dienstencentrum. Men zou het kun nen omschrijven als een naar de eisen des tijds ingerichte conversa tiezaal, waar gelegenheid bestaat tot het gebruiken van consumpties, met in de nevenvertrekken eventueel een biljartkamer voor de vele liefheb bers van deze sport en aan de. ande re zijde een leeszaaltje, waar de vrienden van de stillere recreatie de dagbladen en tijdschriften en tevens de dependance van de openbare leeszaal kunnen aantreffen. Uiteraard zou een dienstencen trum geen dienstencentrum zijn, als er geen diensten werden verleend, zelfstandig of in samenwerking met bestaande instituten of instellingen. Te denken valt hierbij onder meer aan warme maaltijdverstrekking. Van deze service zullen velen ge bruik maken die door bepaalde om standigheden zelf niet kunnen ko ken. Voorts aan de mogelijkheid tot het laten verzorgen en behandelen van voeten (pedicure) enz. Verder zou er ruimte dienen te zijn voor gymnastiek, die op bepaalde tijden en wijze gegeven, voor vele bejaar den heilzaam kan zijn. Aan de leidende figuur van het centrum kunnen problemen worden voorgelegd waar men in het dage lijkse leven mee in aanraking komt b.v. de behoefte aan huishoudelijke hulp, omdat de huishouding tijdelijk of wellicht blijvend te zwaar wordt. De bezoeker van het dienstencen trum moet zich realiseren dat hij er raad en daad kan vinden voor een hele reeks van dagelijkse voorko mende problemen. Daartoe is beslist niet nodig, dat al deze dienstverle ning dóór het dienstencentrum zelf geschiedt. In het algemeen zal de leiding van het dienstencentrum zich beperken tot het geven van inlich tingen en bemiddeling. Het centrum moet dus beschouwd worden als een centrale van waaruit het uitgebreide net van dienstverlening voor de be jaarden geactiveerd en bereikbaar wordt gemaakt. Qua vormgeving betekent zulks, dat in het centrum verschillende ruimten beschikbaar moeten zijn, waar men naast de recreatieve ruimten instanties van maatschappe lijk werk of gezondheidszorg kan treffen. Voor dit alles is de voorlopige rijksbijdrageregeling dienstencentra bejaarden 1967 beschikbaar, die rea lisatie mogelijk maakt Dank zij de ingreep van veearts Loonen (keizersnede) werd de koe van de landbouwer v. d. Ligt, Erica hoeve aan de Lorbaan te Veulen verlost van een maalkalf met twee koppen. Het diertje heeft enkele da gen geleefd. FANCY-FAIR TE OVERLOON Het afgelopen weekend werd te Overloon een fancy-fair gehouden ten bate van fanfare De Vrienden kring. Deze is bijzonder geslaagd; er werden goede zaken gedaan, zodat de financiële toestand van de fan fare weer eens wat opgefleurd werd. Ook de gehouden loterij bracht goed op. Gezien de prachtige prijzen was dit ook te verwachten. De prijzen kunnen worden afgehaald bij H. Weymans. Een briefje van de directeur van Gemeentewerken verzoekt de bewo ners van huizen in plan West om medewerking om het rond die hui zen aangelegde „openbare groen" zo veel mogelijk als het kan in orde te houden. Hij vraagt daarin o.m. de kinde ren de plantsoenen niet te laten ge bruiken als speelterrein en honden hun behoefte niet te laten doen op de gazons. Dit overigens vriendelijke en ook begrijpelijke briefje heeft reacties gewekt bij verschillende van die be woners. Ze zijn van de ene kant blij dat ook hun buurt de zaak netjes is opgeknapt, dat er gazons en strui ken zijn gekomen, maar van de an dere kant blijft er voor de kinderen ook meer veilige speelgelegenheid over dan, zoals een verontrustende vader schreef, een stukje „balkon- beton" Daar schuilt beslist een groot stuk waarheid in. We hebben al eens meer geschreven over kinderspeel plaatsen in onze verschillende uit- breidings- of bestemmingsplannen, maar behalve op het Desselke, waar dan enkele zandbakken zijn geko men, zijn noch in oude, noch in nieuwe buurten werkelijke oplossin gen voor dit probleem gevonden, zij het dan ook dat in Zuid voor de flats ook een zandbak voor de kinderen beschikbaar is. En het is inderdaad een probleem als men kleine kinderen heeft, zeker op een flat. Men kan de kinderen niet de heel dag binnen houden en de straat is gewoonlijk veel te ge vaarlijk. Wat danDan worden gazons, speelvelden, dan wordt open baar groen de enige mogelijkheid om te ravotten en te spelen. Als men op het Veulen al een „kuitveldje" nodig heeft en in Oos trum in zijn nieuwe uitbreiding al vraagt om een bepaald terrein te reserveren voor kinderspeelplaats, hoeveel te meer dan niet nabij de flats, in de dichtbebouwde straten van de uitbreidingen rond het cen trum. Er is al veel over gepraat, veel over geschreven, maar de reactie die het briefje van genoemde direc teur opriep, toont aan dat er te wei nig aan gedaan is. En ook dergelijke speelterreintjes dragen bij tot de leefbaarheid van een wijk en een buurt en zijn een zegen voor kinde ren en ouders De nieuwe Landbouwschool aan de Zuidsingel-hoek Lindenstraat, die woensdagmiddag officieel werd ge opend dcor de directeur van het landbouwonderwijs, dhr. P. van der Schans. Meer hierover elders i.d.b. De Raad van Ellef van de Piëlhazen, de Aid Prinse Kompaiieaj en de Hofkapel, vertegenwoordigden Ven ray jl. bij het 88 jarig bestaansfeest van de Vastelaovend in Sittard. Op de heenweg werd Burgemeester Schels in Maasbree een serenade gebracht, die die dag z\jn 43ste verjaardag vierde. Terwijl de raad zich in verschil lende af delings vergaderingen al buigt over Venrays gemeentebegro ting voor het thans lopende jaar, blijft er „ergens" het tekort van bij na 2'/s ton hangen. Een niet sluitende begroting is geen prettig iets. Als men in een huishouden meer uitgeeft dan men verdient, dan loopt het mis. Dat zelfde geldt ook voor de gemeente. Ze kan niet ongestraft meer geld uitgeven dan ze ontvangt. Ontvangt van eigen belastingbetalers, ont vangt van provincie en rijk. Hoewel in 1967 en 1968 eigen belastingen verhoogd werden met ruim 2 ton en daarnaast de rijksuitkering procen tueel ook is toegenomen, is dat al les niet voldoende om de begroting sluitende te krijgen. Een der grootste lasten-posten is ongetwijfeld rente en aflossing van geïnvesteerde kapitalen. Wie geen vreemdeling in Jerusa lem is, weet dat er in de voorbije jaren ontzaggelijk veel geïnvesteerd is moeten worden, ontzaggelijk veel kapitaalswerken onder handen zijn genomen en daarvoor wordt nu in zekere zin de rekening gepresen teerd. Ergens is het kenmerkend dat B. en W. in het verleden nog wel eens bij de begroting een lijstje voegden van de kapitaalswerken, die naar hun idee in de komende jaren moes ten worden uitgevoerd. Dit jaar is die lijst er niet bijMaar zonder dat weet men dat b.v. een doortrek king van de Beekweg achter de Gas- straat om, in feite pas het begin is van de omleidingswegen rond Ven- ray-centrum. En het is even ken merkend voor Venrays financiële positie dat de Zuidsingel niet, zoals te verwachten was, doorgetrokken wordt naar de Langstraat, doch nu slechts even verlengd wordt tot aan de Kruisstraat. Voor de rest is er gewoon geen geld De doortrekking van de Oostsin gel via de Akkerweg wordt noodza kelijk al is het alleen maar ter ont sluiting van het plan Landweert, dat toch binnen nu en enkele jaren er zal moeten komen.... Dan praten we nog niet over de andere omleidingswegen, die het verkeer in Venray-centrum moeten ontlasten.... Men kent de zorgen intussen van de stank bij de vloeivelden. Vloei- velden die niet meer in staat zijn de riolering van Venray naar behoren op te vangen. Het waterschap kan kert over vuile beken; de volksge zondheid is met deze stinkende poe len niet gebaat en er zal een zuive ringsinstallatie moeten komen om snel het nog steeds groeiende riole- ringsnet te kunnen verwerken. Al leen die rioolzuiveringsinstallatie kost (als we het ons goed herinne ren) om en nabij de 3 miljoen en dat vraagt bijna 2,5 ton rente en af lossing per jaar. Maar ook Oostrum en Oirlo moe ten aangesloten worden op de riole ring. Daar moeten persleidingen ko men en gemalen, en ook dat vraagt een bedrag van 8 ton... De raadszaal is nu bezet en het gemeentehuis puilt uit. Een nieuw gemeentehuis moet er komen. Maar ook een nieuwe brandweerkazerne; ook een nieuwe materiaalloods voor Gemeentewerken. Een ander kapitaalswerk is, en dat zal bij de komende contact-bespre kingen ongetwijfeld weer naar vo ren komen, de sportaccomodatie van kom en kerkdorpen. Leunen en Ys- selsteyn zijn geholpen aan velden, maar andere wachten nog, terwijl 't onderhoud van bestaande velden ook weer financiële hulp vraagt. Weer andere kapitaalswerken lig gen op het vlak van onderwijs. De stichting van nieuwe scholen in Vel- tum kan geen jaren meer wachten. De muziekschool begint intussen 'n wens van jaren te worden. Gymnas tiekonderwijs kan op verschillende kerkdorpen niet in die mate gege ven worden als thans nuttig en ook noodzakelijk geacht wordt, en dat vraagt op de een of andere manier om voorzieningen. Zelfs als we ons beperken tot dit overigens summiere lijstje dan is 't duidelijk dat naast rente en aflos sing, die thans reeds betaald moet worden en waar nog weinig aflo pende posten bij zijn, dit „lasten- pakket" alleen nog stijgen zal. Men kan deze kapitaalsuitgaven wellicht nog wel eens een jaar verschuiven, maar ze moeten gedaan worden wil Venray bewoonbaar en leefbaar blij ven. En dan zit men met een soort oumulatie van steeds maar stijgende lasten.... Men vraagt zich dan als buiten staander wel af waar zulks naar toe moet. Er zijn thans nog twee mogelijk heden om 't tekort van het lopende jaar in te halen. Dat is op de eerste plaats door bepaalde belastingen nog eens te verhogen, al kan men daar niet mee door blijven gaan tot in het oneindige. Op de tweede plaats, door nog 'ns te proberen iets los te peuteren op grond van een verfijningsregeling voor kleinere stedelijke gemeenten Dat is als eens eerder geprobeerd, maar misschien dat de 25.000ste nu de heren in Den Haag er van over tuigen kan dat we inderdaad uitge groeid zijn tot een kleine stad, die dat stad-worden moet betalen met extra voorzieningen en met grote kapitaalslasten. De uitkeringen van de Wet Uitke ring Wegen schijnen zwaar tegen te vallen. Hoewel Gedeputeerde Staten de afrekeningen op grond van deze wet al heeft doorgestuurd, zijn ze in de begroting nog niet opgenomen. Maar de zinsnede van B. en W. in de inleiding zegt voldoende, als ze opmerken dat ze weinig soulaas zullen bieden aan de kosten die Venray moet maken voor de wegen. De grote verwachting die men in dit opzicht had, schijnen dus niet be antwoord te zijn. Erger is, dat nog steeds een ge meente als Venray moet constate ren dat de normen waarop de uit keringen uit het Gemeentefonds zijn gebasseerd, nog steeds algemeen zijn en geen enkele rekening houden met de uitgestrektheid van onze gemeen te, noch met het feit dat hierin 11 kernen liggen, die ieder voor zich hun eigen wensen hebben.... Daar zal men tegen moeten blij ven vechten, waarbij b.v. ook poli tieke partijen ingeschakeld dienen te worden. Want men lost een niet- kloppende begroting niet op, door 'n meneer naar Venray te sturen met een groot rood potlood, die dan wel eens iedere uitgave zal gaan becri- tiseren en kapitaalswerken voor het gemak maar naar de toekomst ver schuift. Men lost ze wel op door ob- iectief te bekijken, waardoor derge lijke tekorten ontstaan zijn en ont staan zullen, en daarbii de helpen de hand te bieden. Want alleen zo kan de toekomst van Venray ook op financieel terrein veilig gesteld worden van den mvnekhof n.v. Ex-Verst Karei Wijnen werd zaterd ig op het bal van de Aide Prinse Kcmpaneej gehuldigd om zün verdiensten voor Venrays Carneval. Iiy entving de „prinseplak" die hem uitgereikt werd door de Deken van de Kcmpaneej, de heer J. Verheugen-

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1