VENRAY 1968 IN VOGELVLUCHT KERSTCONCERT WEEKBLAD VOOR VENRAY EN GMSTRF*F^ VRIJDAG 3 JANUARI 1969 No. 1 NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 cl per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.— (buiten Venray 2.25) JANUARI 1968 Het noviciaat van de Broeders van Liefde, voorheen in Huize Pas- chalis te Oostrum gevestigd, wordt per 1-1-1968 overgebracht naar Til burg. Een nieuw type vleesvarken met meer ham en karbonades en minder spek van de N.V. Euribrid in Box meer toont aan dat op het varkens front het nodige te verwachten is. En dat daarbij het Varkensopfok- centrum in Merselo een behoorlijke rol gaat spelen, zal de toekomst leren. Mej. Erna Raedts nam op 3 jan. afscheid van Gezinszorg. Een groots opgezette duivenshow van de P.D.V. De Zwaluw werd zondag 7 januari voor de 4e maal gehouden in de kantine van N.V. In- alfa. De verhoogde rioolbelasting en reinigingsrechten gaan in met het nieuwe jaar. 14 Jan. neemt de heer Vissers af scheid als hoofd der school in Leu nen. 19 januari herdacht dr. H. Sala, dat hij 40 jaren dierenarts was. 21 januari vierde Harmonie Sub Matris Tutela te Oostrum haar gou den feest met een toneeluitvoering. Feestgeschenken van gemeente en gemeenschap 1803,—), een Kon. onderscheiding voor de dirigent, con certen van Oostrum zelf en Horst - America. Een tentoonstelling met werken van o.m. Charles Eyck en Henri Jo nas liet in de schouwburg Venray kennismaken met Limburgse schil ders in overgang. Een laatste poging werd gedaan om de kuip vol te krijgen. Van de 60.000,die Venray bij moest dragen om dit zwembad van ander half miljoen te krijgen, was pas 26.500,bijeen. Veltum is zo ver gevorderd dat de nieuwe straten aldaar namen krij gen. Namen naar oude Venrayse am bachten en families, die daar ge woond hebben. De trottoirs kwamen eerst op het einde van het jaar. Het jaarverslag van de openbare leeszaal toonde aan dat in 1967 112.663 boeken uitgeleend werden. Aan een autolicht-controle van de ANWB in Venray namen bijna 400 wagens deel. 95 pet. van hen had de verlichting niet in orde. In de schouwburg gaf Ir. Vallen tekst en uitleg aan de raadsleden van de 7 betrokken gemeenten van het door hem opgestelde recreatie plan t.b.v. het Recreatieschap Peel en Maas. In zijn nieuwjaarsrede vroeg bur gemeester mr. Custers zich af of de Venrayse gemeenschap in dit jaar niet uit dankbaarheid voor het vele dat zij hééft en krijgt een aktie moet ontketenen voor bevol kingsgroepen elders ter wereld, die onze welvaart nog niet hebben Deze vraag bleef onbeantwoord Het laatste bouwperceel op de No- tarisberg werd verkocht aan Ir. J. v. Leek, drecteur van N.V. Custers. Martien Creemers werd reserve- kampioen in de 5e klasse van de Kon. Ned. Biljartbond. In de schouwburg sprak de voor zitter van de LLTB, het Eerste Ka merlid Mertens over de veranderin gen die de landbouw moet onder gaan. Prof. dr. Fr. Kriellaars, voor zitter van de NCB, besprak de EEG. FEBRUARI 1968 17 februari werd ook in Venray de honderdste geboortedag herdacht van Mgr. Dr, H. A. Poels. Bij zijn standbeeld werden kransen gelegd en Dr. A. Comelissen hield voor een Eucharistieviering in de Dekenale kerk een herdenkingsrede. Op de Heide werd het jeugdhuis door brand vernield. Op vrijdag 9 februari werd de nieuwe telefooncentrale overgedra gen aan het telefoondistrict te Maas tricht. Hierdoor werd de nummer capaciteit verhoogd van 1800 naar 3000 nummers. 9 Carnavalsprinsen zorgen dat Vastelaovend 1968 een goed Volks feest werd. 14 februari opende Mgr. E. Beel op het Bezinningscentrum te Smakt de cursus voor religieuzen, die zoeken de zijn naar een eigentijdse levens houding. MAART 1968 In maart werd gestart met de bouw van de nieuwe kerk op de Smakt, volgens een ontwerp van Ir. J. J. Franchamps uit Kerkrade. Het eerste onteigeningsbesluit voor plan Molenklef kreeg niet de vereiste ministeriële goedkeuring. De raad nam de verloren kostbare tijd spijtig benadrukkend, een twee de thans verbeterd onteigeningsbe sluit. Maandag 4 maart om 7 uur 's mor gens gingen de deuren van het bin nenbad „onofficieel" open. In het arbeidsbureau Venray werd een speciale funktionaris aangewe zen die ex-priesters of ex-religieu zen helpt bij het vinden van een passende werkkring. Jan Pieter Schols werd te Til burg voor de 2e keer kampioen kunstschaatsen voor Zuid-Neder land. Bij de traditionele motocross te Heide werd de nieuwe Ford ambu lancewagen aangeboden aan de Venrayse afdeling van het Ned. Roo- de Kruis. SW-jeugd kon in deze maand haar nieuw clubgebouw in de Hoen derstraat in gebruik nemen, dat in zijn opbouwperiode bijna klaar, door een storm totaal vernield werd. Pastoor Janssen uit Ysselsteyn deed mededeling dat i.v.m. de hoge kosten de plannen voor nieuwbouw van een kerk de ijskast ingaan. De bestaande kerk werd intussen uitge breid. Zaterdag 23 maart kreeg de Kon. Harmonie Euterpe uit handen van de voorzitter van de R.K. Federatie van Diocesane Muziekbonden dr. J. Sweens de blauwe wimpel als lands kampioen in de afdeling Uitmun tendheid. De Venrayse boerenleenbanken maakten bekend in 1967 50 miljoen gulden aan spaargelden toever trouwd gekregen te hebben. Dat le verde hima 1 5 miljoen rente op. Voor 17 miljoen kon uitgeleend wor den voor eigen-woningbezit. De Limburgse Vereniging tot Be scherming van Dieren hield in Ven ray haar jaarvergadering. De Heidse Peelweg, zo besloot de raad, wordt verbreed om de bus van Deume over Heide en Ysselsteyn te kunnen laten rijden. De Moto-cross op de Heide trok weer duizenden bezoekers. Voor een 20 mensen kwam een KRO-team proberen wat meer be grip te brengen voor de Kath. om roep. In plan Veltum begonnen een 10- tal SVV-voetballers aan hun eigen woning te bouwen. APRIL 1968 De Z.E. Heer J. Verdonschot wordt benoemd tot kapelaan van de Grote Kerk. Donderdag 18 april stak Mr. M. Custers de eerste spade in de grond voor de nieuwe sportvelden in Leu nen. Paaszondag herdacht pastoor Gee- rits zijn zilveren priesterfeest, ter wijl Paasmaandag Oirlo feestte om de zilveren pastoor Schoren. Met de Pentagon-Bar kreeg Ven ray de eerste gelegenheid waar men alle dagen van de week desgewenst een dansje kan maken. Een voorbereidingscomité voor een industrieschap in de gemeenten Broekhuizen, Horst, Meerlo, Venray, Vierilngsbeek en Wanssum ging in deze maand van start. De urneseweg werd afgesloten van Veltum tot Ysselsteyn om zo de verbetering en verbreding mogelijk te maken. De Boerenleenbank Leunen her dacht haar gouden bestaansfeest, waarbij voorzitter G. W. Claessens een Kon. onderscheiding kreeg. De raad besloot tot de bouw van 144 Neduco-woningen in het groene hart van Veltum. Een-mankement in de toch al te kleine toevoerleiding zorgde dat Venray rond Pasen praktisch zon der water zat. Koninginneverjaardag ging weer vergezeld van de traditionele lintjes regen, waarvan er 11 in Venray te recht kwamen. Met dr. Kortmann. die Officier in de Orde van Oranje Nassau werd, aan het hoofd, werden de gedecoreerden gehuldigd in een stijlvolle bijeenkomst in de schouw burg. In diezelfde schouwburg vergade- den op het einde der maand de Lim burgse Burgemeesters. MEI 1968 In mei herdacht de kerkelijke fanfare St. Oda te Merselo haar gou den bestaansfeest met de organisatie van een muziekconcours, ere- en feestconcerten, een receptie en een Beierse avond. De heren P. Michels en van Osch ontvingen een Kon. on derscheiding. De fanfare Ons Genoegen wist een le prijs te behalen in de 2e afdeling, terwijl de fanfares van Ysselsteyn en Leunen een ie prijs kregen in de le afdeling op het Bondsconcours in Merselo. Ze werden op het gemeen tehuis ontvangen. Merselo 1 werd kampioen en pro moveerde naar de le klasse afd. Limburg. Dat was de inleiding op het kam pioenschap van S.V.V., dat door een 10 overwinning op Stormvogels de deuren van de 2e klasse wijd open gooide De jaarlijkse kringsportdag JBTB- MBL moest - onder minder prettige weersomstandigheden worden ge houden. Van een geallieerde verkeersoefe- ning Sampan IV hield Venray ver nielde dennen en bospaden over. Zaterdag 25 mei organiseerde de Leunse fanfare een drumbandcon- show in Leunen, waaraan 9 korpsen deelnamen. De raad gaf vast namen aan de :an te leggen straten in het plan Molenklef en stelde ruim 1 miljoen beschikbaar voor- de aanleg van rio lering in Oostrum en Oirlo. Van bei de zaken is echter nog niets gereed gekomen. De aspiranten van Lyceum '64 werden landskampioen volleybal. Bij de nieuwbouw van het Ly ceum, het Boschveldcollege, ging de vlag in top. Het hoogste punt was bereikt. In oktober werd de eerste steen op plechtige wijze gelegd. JUNI 1968 Traditiegetrouw was er in juni op de 13e, 14e, 15e en 16e de Jeugd- vierdaagse. Dit jaar voor de 10 keer. De Zangertjes van St. Frans open den deze maand met een le prijs in de le afdeling op een concours in St. Michielsgestel. En met hun eer ste grammofoonplaat. De eerste klaar gekomen woning in plan Veltum werd betrokken door de fam. Jacobs. Op Venrays wolkenkrabber ging de vlag in top, ten teken dat het hoogste punt bereikt was. Op zondag 23 juni werd op de Smakt door deken Loonen plechtig de eerste steen gelegd van de daar nieuw te bouwen kerk. Op het drumbandconcours te Lies- sel behaalde de drumband van Leu nen de le prijs in de eerste afdeling. Het jachthoornkorps van Venray werd eerste in de 2e afdeling terwijl die van Ysselsteyn een eerste prijs in de afd. uitmuntendheid kreeg. Het vertrek van liefst 7 leerkrach ten aan de Huishoudschool veroor zaakte nog al enige deining. Limagas begon met de ombouw van Venrays gasleiding. In twee maanden werd alle gasapparatuur bekeken en veranderd. 12 augustus had geheel Venray voortaan aardgas. Donderdag 27 juni bracht Konin gin Juliana een bezoek aan Ven ray waarbij ze aan het Cultureel Centrum de naam gaf van Beeje- kurf. Op het Veulen wijdde Mgr. Beel Pater Slangen tot priester. JULI 1968 De Zangertjes van St. Frans maak ten een tournee naar Duitsland. Jac. Siebers werd landskampioen handboogschutter. Bij een internationaal muziekfes tijn in Mol-Sluis te België kreeg de Kon. Harmonine Euterpe het hoogst aantal punten. In augustus stal ze de show bij eenzelfde treffen in Pey- Echt. Per 1 juli startte de centrale schooladministratie voor alle scholen uit het dekenaat. De Zusters van St. Jozef hebben het nieuwe Vincentiushuis geopend. Daarmee werd de verpleging van psychisch gestoorde vrouwen enorm verbeterd. Het „geval-Nooyen" die op ver keerd advies bouwgrond gekocht zou hebben aan de Beekweg en la ter tot de ontdekking kwam dat daar niet gebouwd mocht worden, gaf reden tot discussies in de raad en daar buiten. De raad trok een miljoen uit voor doortrekking van de Beekweg naar de Maasheseweg. Een allerlaatste voorstelling van Rooie Sien bracht het aantal bezoe kers alleen al aan dit evenement op meer dan 3300 in Venray. AUGUSTUS 1968 Met een gerust hart vierde Venray zijn augustus-kermis en gingen ve len op vakantie. Spio organiseerde in Venrays zwembad de zwemkampioenschap- pen openbaders. Alles werkte mee, behalve het weer. Nattigheid was er trouwens ge noeg, menige vakantie, verregende en Venrays straten kwamen zelfs blank staan. De Duitse jeugdigen, die de gehele maand augustus weer in het kader van de aktie Verzoening over de graven heen, in Ysselsteyn hebben gewerkt, werden door B. en W. ont vangen. Mater Amabilisschool veranderde in SAMSAM, een modernere aanpak van het vormingswerk voor meisjes. Zondag 25 aug. organiseerde het wielercomité in Ysselsteyn aldaar de orov. kampioenschappen van de RKNWB. Op woensdag 28 augustus opende de Staatssecretaris van Sociale Za ken dr. R. Kruisinga Venrays Zwem bad officieel. Een en ander bleek 2,5 miljoen gulden gekost te hebben. De beide psychiatrische centra St. Anna en Servatius maakten bekend het convict Mariannhill om te bou wen tot een verplegingsschool. Met ingang van het nieuwe jaar gaat die starten. - Of de t~*~re5ncn v^n St. Pascha lis zullen een drietal paviljoens worden gebouwd die ieder plaats zullen bie den voor 60 zwakzinnigen, die hier heen worden overgebracht uit Huize Servatius. Burgemeester Mr. M. M. L. G. M. Custers werd na 7 jaren „Ven ray" benoemd tot burgemeester van Roermond. Aannemersbedrijf Verhoeven kon digt aan in Veltum midden in de bossen 50 semi-patiowoningen te gaan bouwen. SEPTEMBER 1968 Op 1 september begon de Zuid ooster met een bescheiden stadsver voer. Men kan nu via Maasheseweg- Gasstraat-Beekweg en Westsingel naar het ziekenhuis. In de Vredeskerk werd Pater Leo Simons tot priester gewijd door Mgr. E. Beel. In Merselo herdacht de plaatse lijke boerenbond zijn gouden be staansfeest. De afbraak van een tweetal week end-huisjes die volgens de gemeente klandestien gebouwd zouden zijn, bracht tongen en handen in bewe ging. De heer A. C. Hoogeveen werd be noemd tot directeur van het Bejaar dencentrum Het Schuttersveld. In Huize St. Anna werd het jaar lijkse ziekentriduum wederom een groot succes. Zaterdag 14 september nam Ven ray afscheid van Burgemeester Custers met een Eucharistieviering een buitengewone raadsvergade ring en een afscheidsreceptie in de schouwburg. Als cadeau van Venrays gemeenschap bood de heer Leurs hem een antieke bank De laatste wedstrijd voor het Ne derlands kampioenschap van de Kon. Ned. Motorrijdersvereniging werd door Janslust georganiseerd. De belangstelling was weer zeer groot. Mère Marcella vierde in Jerusalem haar diamanten kloosterjubileum. Nero, de Mechelse herder van L. Janssen in de Luciastraat, werd voor de tweede maal landskampioen bij de politiehonden. Trouwens ook Arno van dezelfde baas kreeg de meeste punten bij de jonge honden. Bekend werd gemaakt dat in de Brier nabij plan Zuid, een nieuw gas-ontvangststation zal worden ge bouwd voor de distributie van aard gas. De heer P. Loonen kreeg bij het 75-jarig bestaan van de Zuid. Ned. Zuivelbond de orde van St. Grego- rius de Grote. De drumband van Euterpe kreeg in de afdeling Uitmuntendheid de le prijs, de Oirlose drumband werd le in de 3e afdeling. OKTOBER 1968 Op 1 oktober werd Dr. Lie genees heer-directeur van het psych. cen trum Den Eckart te Eindhoven. 2 oktober werd Venrays 25.000ste inwoner geboren. Het is Mare Ja cobs. Zaterdag 12 oktober was H. J. Sijbers 50 jaren in dienst bij Peel en Maas. 16 oktober werd het nieuwe be drijfspand van Coenen C.V. door loco-burgemeester van Dijck in de Hofstraat geopend. De heer H. J. Verwiel werd be noemd tot directeur-secretaris van het Recreatieschap Peel en Maas. De voetbalclub Leunen organiseer de ook nu weer een nationale skel terwedstrijd. Bij het ziekenhuis ging de vlag in top. De top van het 7 bouwlagen 22 m. hoge gebouw is daarmede bereikt. Men hoopt het hele gebouw medio 1970 gereed te hebben. Bij die gelegenheid werd aangekondigd dat er nauwe samenwerking gaat komen tussen de ziekenhuizen van Venlo, Tegelen, Horst en Venray o.l.v. de oud-staatssecretaris Bartels. Venray kreeg de gelukkige mede deling dat deze gemeente ook in de komende jaren weer te stimu leren kern is en blijft. Ze kan nieuwe en zich uitbreidende in dustrieën daardoor grote voordelen aanbieden en haar eigen infra structuur verbeteren. Prof. Dr. G. Veringa, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, kwam hoogstpersoonlijk derzelve de nieuwe levensschool openen. Met ingang van 16 november werd benoemd tot burgemeester van Venray drs. F. G. L. L. Schols, burgemeester van Maasbree. De Venrayse aannemerspatroons bond herdacht het 40-jarig bestaans feest van de plaatselijke afdeling. Voorzitter Raedts ontving later de pauselijke oderscheiding Pro Eccle sia et Pontifice. NOVEMBER 1968 Huize St. Anna opende haar nieuw centrumgebouw en kondigde daarbij aan dat in de nabije toekomst een stichting het bestuur over dit psy chiatrisch ziekenhuis van de Zusters zal overnemen. Venrays centrumplan waaraan ja ren gewerkt en gedokterd is, werd door de Rijksoverheid afgekeurd als zijnde te kostbaar en te weinig economisch. Zaterdag 16 november werd Bur gemeester drs. F. Schols geïnstal leerd. Na een plechtige Eucharistie viering was er een benauwend volle raadsvergadering waarin de instal latieplechtigheid plaats vond met aansluitend een receptie voor de gasten. In de foyer kwam in de na middag Venrays burgerij kennis maken en zondags bezocht de nieu we burgemeester alle kerkdropen, waar de belangstelling ook zeer groot bleek. In Leunen vierden de leden van de plaatselijke LLTB het 50-jarig bestaansfeest van deze afdeling. Met de traditionele Hazepaeper startte 2 weken later dan gewoon het carnavalsseizoen. VW startte met geschenkbonnen en gaf een schetsboek uit van Giel Kusters. We kregen bericht dat Venray met ingang van 1 juli 1969 kan beginnen met de opbouw van een eigen poli tiekorps. De Zuivelfabriek hield een jaar vergadering over 1967. Het blijkt dat het aantal leden verminderde, maar de melkplas groeide met het aantal koeien tot 28 miljoen kg melk. Maandag 18 november herdachten de oudstrijders in een feestelijke reünie hoe ze voor 50 jaren optrok ken tegen degenen die in Den Haag revolutie wilden maken. Een Eu charistieviering, een feestelijke ont vangst op het gemeentehuis en een gezellige koffietafel waren hun deel. Voor een zestal mishandelingen op het politiebureau alhier moest adjudant P. zich voor de Roermond- se Rechtbank verantwoorden. Uit eindelijk werd hij veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijk. De feestverlichting dit jaar in grootse vorm lichtte de feestwe- ken in en het oude oude jaar uit. Riolering langs de Deurneseweg raison van 165.000,zal worden aangelegd, aldus Venrays Raad. De ruilverkaveling Lollebeek kon digde aan in 1969 te beginnen met de samenstelling van het plan van toedeling en in 1970 dit plan ter vi sie te zullen leggen. 1 november 1970 zal dan de aanvaarding der kavels volgen, waarmede de Lollebeek-ver- kaveling gereed is. DECEMBER 1968 St. Nicolaas kwam hoogst persoon lijk de St. Nicolaastijd inluiden, die veel kopers naar Venray bracht, me de door zegelakties, extra bussen, verlichting c.d. Een kwaliteitsonderzoek naar wo ningen gebouwd voor 1926 werd aan gekondigd. De kersttijd kondigde zich aan met een concert van de Zangertjes van St. Frans en het Mannenkoor, terwijl met de kerstdagen zelf de harmonie en de koren in de Grote Kerk een concert organiseerden. De kerststal op het Henseniusplein trok de nodige aandacht. Met een plechtige Eucharistievie ring werd juist voor Kerstmis het nieuwe orgel in de Vredeskerk in gebruik genomen, dat Pastoor Gee- rits bij zijn zilveren priesterfeest was aangeboden. 577 kinderen moesten in het zwem bad hun eerste zwemexamen afleg gen. De eerste resultaten van het schoolzwemmen dat sinds maart in dit bad beoefend wordt. Tweede Kerstdag bracht het da mes-, heren- en jeugdkoor van de St. Petrus-Bandenkerk, onder des kundige leiding van de heer Rob Berben, het bijna traditionele kerst concert voor een vrij groot publiek. Op zeer verdienstelijke wijze wer den in ruim een uur tijds vele be kende en minder bekende gezangen ten gehore gebracht. Persoonlijk vonden wij het jammer dat geen der drie koren afzonderlijk optrad, doch steeds in twee- of driecombinatie de liederen vertolkte. O.i. zouden ook een of meer solisten uit de verschil lende koren de gehele opvoering nog meer afwisselend gemaakt hebben. Ontegenzeggelijk kon men konsta teren dat het kerstconcert voor de zangers het hoogtepunt is van een jaar lang repeteren en het opluiste ren van kerkelijke plechtigheden; het is of dan eerst al hun capacitei ten tot volle uitdrukking kunnen komen. De blokfluitsolo van Paul Martens met Rob Berben aan het clavecym- bel, alsmede de sopraan Willy Pee- ters met clavecymbel-begeleiding van Theo Berben, waren evenzovele prettige en mooie afwisselingen in dit op hoog peil staande kerstcon cert. Ook de volkszang is niet meer uit een kerstconcert weg te denken en onderschrijft meer dan iets anders de directe beleving door het publiek van zulk een uitvoering. Rest ons nog te vermelden dat de heer Mathieu Arts als vanouds de orgelbegeleiding verzorgde, zonder daarbij uitdrukkelijk op de voor grond te treden, hoewel een orgel- solo, hetzij als inleiding, hetzij als „tussen-nummer" zeer zeker op zijn plaats zou zijn. Het tweede gedeelte van dit kerst concert werd verzorgd door de Kon. Harmonie Euterpe, onder leiding van Pierre Steyvers, die na een viertal nummers, waaronder de Panis An- gelicus van César Franck, aller be wonderingoogstte met de Huldi gingsmars van Evard Grieg. Wat daarbij ten gehore werd gebracht zou de kerk op zijn grondvesten hebben doen schudden, ware het niet dat de Petrus Bandenkerk ste vig op eeuwenoude fundamenten verankerd is. Het spontane applaus na dit nummer vertolkte dan ook méér dan woorden zouden kunnen uitdrukken. Ook de begeleiding van het dames- en herenkoor door Euterpe voldeed zeer goed en toonde de veelzijdige capaciteiten van Venrays landskam pioenen. Het slot- en dankwoord van de heer Laurensse mag men dan ook zien als uit het hart gegrepen van allen die dit tweeledig kerstconcert bijwoonden, en die meer dan tevre den na bijna twee uren huiswaarts keerden. Wij zouden de organisatoren in overweging willen geven bij volgen de kerstconcerten gebruik te maken van Venrays schouwburg. Een vrij kille en sober verlichte kerk is o.i. niet erg geschikt voor zulk een grootse uitvoering. Bovendien is er dan bij combina tie met andere koren en zangvereni gingen een werkelijk Venrayse kerstavond te brengen. Onze plaats heeft ontegenzeggelijk vele zeer goe de zangcapaciteiten en het is jam mer het publiek daarvan niet ten volle te laten genieten. Ook een wel verdiend applaus komt in een kerk niet zo spontaan tot uitbarsting als dat in de schouwburg het geval zou zijn.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1