A. GOMi Sport in Venray V 7 x b zevensl udJïlunckl Kerkelijke Diensten Extra koopje dames en A. G0MMA van 28 mei tot en met 3 juni Glazenwasserij „De Lelie" 5daagse twee ,iis 3.75 Reclamedrukwerk PAROCHIE ST PETRUS BANDEN Priester vd. week: Kap v. Leipsig Zondag: le zondag na Pinksteren; 6.30 Th. Pouwels; 7.30 Em. Beer- kens; 8.30 J.C. Hendriks-Dommeck 9.30 hoogmis voor de parochie; 10.45 Harrie Janssen; 11.45 Martina Wil- lems-Strijbos (de kinderen); 12 uur autozegening; na de H. Missen kerk deurcollecte herwonnen levens kracht; 8 u. vertrek H. Familie naar Oostrum; 9 u. H. Mis; 7 uur n.m. lof. Maandag: 6.45 overl. parochianen; 7.30 L. Gerrits; 7.30 Mart. Jeuken en echtgen.; 8.15 Joha A. Jetten lh; 8.15 Deken Berden (ver. Missiebe- langen). Dinsdag: 6.45 M. Franssen en Pe- tronella Beklet; 7.30 Marie Kusters, beide echtgen. en dochter Marie; 8.15 G. Ligthart; 9.30 pl. huw. Pe ters-Verstegen; 10.15 gouden Brui loft P. Vollenberg-vd. Broek. Woensdag: 6.45 Hendrika Thuyls- Muysers; 7.30 best. dienst Deken Berden; 7.30 W. Broers, echtgen. en zoon Piet; 8.15 H. Mis voor alle vor melingen en hun ouders; 8.15 Leo nard Ghielen; 3.45 uur n.m. Vormen; 7 uur meilof. Donderdag: Sacramentsdag; 6.45 Sj. vd. Munckhof; 7.30 Sacr.-hgm.; 7.30 Chr. Smits; 9 uur Gerard Man- ders, Lambertus en ouders lh; 8.15 Deken Berden (Huishoudschool)) 7 tot 8 uur biechtgelegenheid; 8 u. lof, daarna aanbidding tot 12 uur. Vrijdag: le vrijdag; 6.30 Sj. Tac- ken (buurt); 7 u. zek. int.; R; 7.45 H. Hart-hoogmis; 8 uur Avondmis, best. dienst overl. ouders Toonen- Vermeulen. Zaterdag: priester-zaterdag; 6.45 O.L.Vr.-hoogmis; 7.30 Peter Josef Giesen; 7.30 Notaris Pluymakers; en Petra Theeuws; 8.15 overl. ouders Clephas-de Jong; 5.30-7.30 biecht gelegenheid; 7 uur meilof. Zondag 3 juni Sacramentsproces sie. Voor volgorde van H. Missen en processie, zie kerkberichten van de volgende week. H. FAMILIE Zondag a.s. gaat de aartsbroeder schap van de H. Familie ter bede vaart naar O.L.Vrouw te Oostrum. De H. Mis is om 9 uur.. Vertrek vanaf de Grote Markt kwart over 8. Wij verwachten ook weer grote opkomst. RECTORAAT PATERSKERK Priester van de week: P. Primald Drievuldigheidszondag: de H. Mis sen om 6.30, 7.45, 9 uur en 11.45; de hoogmis om 10.15; de koliekten (2 in 1) voor kerk en universiteit; 7 u. lof met gebeden der meimaand. Maandag: Z. Stefanus en Ray- mundus, martelaren; 7.30 rozen hoedje. Dinsdag: H. Ferdinand, koning; 7e dinsdag der S. Antonius-novene; 7.15 rozenhoedje; 7.30 lof met gebe den der novene. Woensdag: H. Maagd Maria; ko ningin; 7.30 rozenhoedje. Donderdag: Sakramentsdag; 7 uur Gezinsmis; 8.30 plechtig gez. H. Mis. Vrijdag: le vrijdag der maand; 6.40 gez. H. Mis; 7.45 H. Mis voor de schooljeugd; 7.30 lof. Zaterdag: votiefmis van Maria; van 3-8 gelegenheid om te biechten. H. Vormsel Woensdag a.s. om 2 uur komt Z. Exc. Mgr. Moors het H. Vormsel toedienen. Volwassen belangstellen den kunnen plaats nemen in het achterste gedeelte der kerk, aan beide kanten. Er zijn 268 vormelin gen, precies evenveel meisjes als jongens. De heer en mevrouw Lau- rensse-de Beaumont zullen funge ren als peter en meter. Sakramentsprocessie Donderdagavond om 7 uur plech tig lof, waarna de processie uit trekt. Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn en de regeling der orde-kommissarissen te volgen. Ieder kan tijdens de processie een kaars meedragen op het kerkplein verkrijgbaar a 25 cent. Route: Oude Oostrumseweg, Pr. Beatrixstraat, Poststraat, Henseniusplein (rust- altaar), Leeuwstraat, Langstraat, Paterslaan. Volgorde van de stoet: akolieten met kruis; meisjes- en jongensscho len, jongenskoor, gidsen, welpen, verkenners, Derde Orde, Kon. Har monie Euterpe, kolektanten, gees telijkheid, bruidjes, misdienaars, akolieten, Allerheiligste, kollege van B. en W., kerkbestuur. Steekt s.v.p. de vlaggen uit. Mis-intenties Zondag: 6.30 Herman Strijbos; 7.45 Martien Jansen; 9 u. overl. fam. Wilmsen-Linders; 10.15 Elis. Weijs-v. Ooi en Maria Weys-Pee- ters; 11.45 overl. ouders G. Thelo- sen-v.d. Broek. Maandag: 6.15 overl. ouders; 7 u. Peter Jan Emonds (v.d. buurt). Dinsdag: 6.15 Mathilda Wasscher; 7 uur overl. fam. Ambrosius; 7.45 Peter Jan Emonds; 8.30 Martien Janssen N.V.L. Woensdag: 7 u. overl. fam. Too- nen-Vermeulen. Donderdag: 7 u. Gezinsmis. Vrijdag: 7 u. Herman Strijbos. Zaterdag: 8.30 uit dankbaarheid. Reis naar Banneux, 4 juni a.s. Er hebben zich in totaal 176 deel nemers opgegeven. Er zijn nog en kele vrije plaatsen. Liefhebbers kunnen zich nog opgeven (zo spoe dig mogelijk) b» mej. Greefkens of bij mevr. Naus. Alle deelnemers ontvangen thuis een programma van deze tocht waarop hun naam staat, het nummer van de bus en het uur van vertrek. Het program is tevens bewijs van deelname. PAROCHIE OIRLO Zondag: Drievuldigheidszondag; lm om 6.30; kindermis om 7.30; 2e H. Mis om 8.30; parochie-hoogmis om 10 uur; 3 uur rozenkrans en lof t.e.v H. Machutus; le collecte voor de kerk; 2e collecte Bisdom. Maandag: 7.30 stichting Leonar- dus Heidens. Dinsdag: 7.30 jaard. Huberdina Linssen. Woensdag: 7.30 jaard. Martinus Tijssen. Donderdag: Sacramentsdag dag v. devotie; 3 H. Missen, om 7 uur-, 8.30 en hoogmis om 10 uur; 3 u. rozen krans en lof. Vrijdag: le vrijdag der maand, toegewijd a.h. H. Hart van Jezus; 6.45 lm; 7.30 hoogmis stichting Bae- ten-Jeurissen, na de hoogmis uit stelling Tantum ergo en zegen; 's av. om 8.30 vergadering van de H. Fa milie. Zaterdag: 7.30 zieledienst Henrica vd. Ven; zaterdagavond biechten v. 5-7 uur. A.s zondag Sacramentszondag; na de hoogmis de jaarl. sacraments processie. Dit jaar naar de Zand hoek. De H. Missen zijn om 6.30; kindermis om 7.30; 2e H. Mis om 8.30; hoogmis om 9.30, dus niet om 10 uur; le" zondag der maand bui tengewone collecte. Deze week de H. Communie aan de zieken. PAROCHIE LEUNEN Zondag: drievuldigheidszondag; 7 uur lm; 8 u. lm voor de parochie; 9 uur lm voor overl. fam. v. Kempen- Houben; 10 u. hoogmis; geen lof. Maandag: lm v. overl. fam. Croy- mans-Michels; elders lm voor de familie Direks-Derks. Dinsdag: lm v. Elizabeth Rein- tjes-de Lauw; elders lm v. Petrus Joh. Rongen en echtgenote; om kwart voor 11 zal de Bisschop het H. Vormsel komen toedienen. Woensdag: lm. v. Johannes Voer- mans; elders lm v. overl. familie Claesens-Voermans. Donderdag: feest v.h. H. Sacra ment; 7 u. tot zek. int.; 8.30 lm. 10 uur hoogmis jgt. v. Petronella Janssen-Martens; elders lm v. overl. fam. Claessens-Willems. Vrijdag: le vrijdag vd. mnd.; 7 u. gez. dienst t.e.v. het H. Hart voor hen die offeren; 7.45 lm v. overl. fam. Wismans-Loonen; elders lm v. Martinus Claessens, echtgenote en zoon Gerard; 3.45 uur lof voor de kinderen. Zaterdag: lm van dankzegging; elders lm voor Hendrik en Piet Claessens; biechtgelegenheid van 4-5 en van 7-7.30 uur; daarna lof. A.s. zondag na de hoogmis Sa cramentsprocessie; de fanfare wordt verzocht de processie op te luis teren. Kerkpoetsen: Nelly Willems (Brienshoek) en Anna Bouten. RECTORAAT HEIDE Zondag: 7.30 H. Mis v. overl. fam. Droesen; 10 u. hoogmis voor 't i-ectoraat; Akolieten: J. Droesen en W. Derikx; aan de kerkdeur worden u speldjes aangeboden t.b.v. „San tos" na de hoogmis in het patronaat betaling v.d. pacht der kerkstoelen; 3 uur lof. Misdienaars vd. week: Jos. Derikx en Wi mFleuren. Maandag: 7.30 H. I. 's v. Hendri- kus Muysers v.w. de buurt. Dinsdag: 7.30 H. Mis voor Petro nella v. Dijck-Wismans; 3.45 Pl. toediening v.h. Vormsel door Z.H. Exc. Mgr. Petrus Moors. Woensdag: 7.30 H. Mis voor overl. fam. Elbers-Manders. Donderdag: H. Sacramentsdag; 7.30 H. Mis voor Hubertus Janssen, Anna Maria Philipsen en Johannes Janssen; 10 u. hoogmis voor het rec toraat. Vrijdag: le vrijdag vd. maand; 7.30 H. Mis uit dankbaarheid; 7.45 Avondmis t.i.v. de Heidse jeugd; biechtgelegenheid: vóór de Avond mis. Zaterdag: priester-zaterdag; 7.30 H. Mis voor overl. ouders Heesen- vd. Sanden-Loefs; 7 u. gelegenheid om te biechten; 7.30 lof. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: drievuldigheidszondag, 6.30 lm v. zek. int.; 8.10 lm voor de overl. fam. Teunissen-Gerrits9.10 kindermis; 10.15 hoogmis v. Jo Swin kels; 2.30 lof. Maandag: 7.30 lm v. overl. fam. Knippenberg-J anssen. Dinsdag: 7.30 lm v. overl. fam Potten-Coopmans. Woensdag: 7.30 lrn v. overl. fam Custers-Robins. Donderdag: 7.30 lm Verheyen- Peeters. Vrijdag: le vrijdag der maand; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. H. Hart na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel. Zaterdag: 7.30 lm v. Martinus en Henricus Arts. Donderdag zal de Bisschop het H Vormsel komen toedienen, cm 5 u. PAROCHIE CASTENRAY le Zondag na Pinksteren; feest vd. Allerheiligste Drieëenheid; 7.30 vroegmis voor Martinus Lenssen; 10 uur hoogmis voor de parochie3 u lof en rozenhoedje. Maandag: 7.30 gez. maandd. voor Piet Philipsen. Dinsdag: 7.30 gez. votiefmis voor de vruchten der aarde en de andere tijdelijke en geestelijke noodwendig heden van de parochie en in 't bij zonder voor de kinderen die van daag het Sacrament v.h. H. Vorm sel ontvangen. Algeme H. Comm. v. d. Vormelingen; 9.15 toediening van het H. Vormsel. Woensdag: feest vd. H. Maagd Maria Koningin; 7.30 gest. gez. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw v.h. H. Hart. Donderdag: feest v.h. Allerh. Sa crament; 6.30 vroegmis; 7.30 hoog mis gest. gez. jaard. v. Gerardus Philipsen. Vrijdag: le vrijdag vd. maand; i.30 gest. H. Mis t.e.v. H. Hart; 7.30 laatste vd. zesw. dienst voor Mat- thijs Classens; oefening van eerher stel en zegen met 't Allerh. Zaterdag: le zaterdag vd. mnd., toegewijd a.d. verering v.h. Onbevl. Hart van Maria; priester-zaterdag; 7 u. H. Comm.; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr. van A.B. tot int. van hen die hiervoor offerden; van 6.30-7.30 gelegenheid tot biechten; 7.30 lof en rozenhoedje. A.s. zondag solemniteit v.h. Al lerh. Sacrament; le zondag vd. mndd. maandel. buitengewone col lecte voor de kerk; 6.30 H. Comm.; 7 uur vroegmis; 9.30 hoogmis; daar na pl. Sacramentsprocessie. Kerkpoetsen: Miep Strijbos en Toos Strijbos. PAROCHIE OOSTRUM Drievuldigheidszondag: 7 u. pa- rochiemis; 8 u. lm.; 9 u. bedevaart vd. H. Familie Venray; 10 u. hoog mis; 3 u. lof met preek en omme gang over de Vlasakker; relikwie verering. Maandag: 7.30 Maria Potten. Dinsdag: 7.30 overl. fam. Tielen- Rutten. Woensdag: 7.30 gest. lm tot zek. int.; 9.30 pl. huwelijksmis bruids paar Deenen-Muyres. 1 Donderdag: Sacramentsdag; 7.30 mnd. Maria Verheij en-Hendriks. Antonetta Custers; 9 u. hoogmis Vrijdag: le vrijdag; 7 u. H. Com munie; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. het H. Hart van Jezus, Michel Vennekens en ouders; 8 u. avondmis tot zek. int. Zaterdag: le zaterdag; 7.30 Nelly Janssen; biechten van 3-4 uur voor de kinderen; van 6.30-7.30 voor de groten; 7.30 Marialof; 8.30 kring bedevaart voor de Jonge Boeren Venray. A.s zondag maandelijkse open- schaalcollecte voor onze kerk. PAROCHIE MERSELO Zondag: feest vd. H. Drievuldig heid; 6.30 communie-uitreiken; 7 u. lm voor de parochie; 8.15 lm tot int. van fam. Pluk-Ewals; 10 u. hoogmis t.e.v. H. Antoinus; 2.30 lof en rozen hoedje. Maandag: 6.45 lm voor overl. fam. Wismans-Pouwels; 7.30 gest. jgt. v. Bernadina Muijsers. Dinsdag: 6.45 lm overl. fam. vd, Hoogenhof en kinderen; 7.30 gst. jgt voor Antoon van Helden. Woensdag: feest van Maria Ko ningin; 6.45 lm v. Wilhelmus Arts; 7.30 gz. H. Mis t.e.v. H. Geest bijz. voor de kinderen "die vandaag het H. Vormsel ontvangen; 9.15 zal door Mgr. Moors het H. Vormsel worden toegediend; 'savonds om 8 uur ro zenhoedje aan de Maria-kapel als sluiting van de meimaand. Donderdag: H. Sacramentsdag, dag van devotie; diensten als op zondag; 6.30 communie-uitreiken; 7 u. lm tot int. van fam. Janssen- Poels; 8.15 lm tot bijz. int. (Janssen- Pubben); 9.30 hoogmis tot dankzeg ging; vandaag evenwel geen lof, in plaats daarvan zal er na de hoogmis Tantum ergo gezongen worden en zegen met het Allerheiligste gege ven worden. Vrijdag: le vrijdag der maand; 6.30 communie-uitreiken; 7 u. gez. H. Mis t.e.v. H. Hart tot intentie van hen, die voor deze H. Mis bijdragen; 8 u. lm voor Joh. van Osch en echt genote; 3.45 lof voor de schoolkinde ren; geen avondmis. Zaterdag: le zaterdag vd. maand, bijz. toegewijd aan het Onb. Hart van Maria; tevens priester-zaterdag; 6.45 lm voor vrouw Muijsers-Steegs; 7.30 gez. H. Mis om van God vele en goede priesterroepingen te verkrij gen; van 5-7 uur biechtgelegenheid; 8 u. lof en rozenhoedje. Zondag a.s. bijz. kollekte voor de bestrijding van de onkosten van de H. Sacraments-processie. RECTORAAT VREDEPEEL Drievuldigheidszondag: 7 uur H Mis t.i.v. fam. v. Keijsteren-Geurts; 10 u. t.i.v. fam. Muysers-Vullings; 2.30 lof. Door de week zijn de H, Missen om 7.30 uur. Maandag: t.i.v. fam. Janssen-Tim- mermanns. Dinsdag: t.i.v. fam. Bloemen- Brienen. Woensdag: feest v. Maria Konin gin; 7.30 t.i.v. fam. Bloemen-Brie- nen; 20 u. lof t.e.v. O.L.Vrouw Ko ningin. Donderdag: feest v.h. H. Sacra ment; 7 u. gez. H. Mis met Uitstel- lineg t.i.v. allen die hun gift gaven in de offerblok. Vrijdag: le vrijdag der maand; 7 30 t.i. voor welslagen in examens; 20 uur H. Mis (gezongen) t.e.v. het H. Hart t.i.v. de fam. Comelissen- Hendriks. Zaterdag: priester-zaterdag; t.i.v. fam. Hertsig; 20 u. lof t.e.v. O.L.Vr. van de Vrede, biechtgelegenheid: dagelijks voor de H.. Mis, zaterdag van 3-4 na de middag en voor en na het lof. RECTORAAT VEULEN Zondag: feest vd. Allerheiligste drieëenheid; 7 uur gelegenheid tot communiceren; 7.30 lm tot dankzeg ging; 9.30 hoogmis voor de bekende intenties; daarna plechtige Sacra mentsprocessie; vanmiddag is geen lof; vandaag onder de H. Missen de maandcollecte voor onze kerk. Maandag: lm voor overl. fam. Nijssen-Coolen. Dinsdag: 8ste dinsdag vd. novene t.e.v., St. Antonius; hoogmis voor Hendrikus Geurts. Woensdag: hoogmis uit dankbaar heid t.e.v. de H. Maagd Maria. Donderdag: H. Sacramentsdag; 7 u. hoogmis; 8 u. lm v. Petronella Geurts; 8 u. n.m. aanbiddingsoef. t.e.v. het Allerh. Sacrament. Vrijdag: le vrijdag, toegewijd aan 't H. Hart van Jezus; 7 u. hoogmis; u. lm v. Petronela Geurts; 8 u. n.m. avondoef. t.e.v. het H. Hart v. Je zus. Zaterdag: Priester-zaterdag; 8 u. lm; 8 u. n.m. avondoef. t.e.v. O.L. Vrouw. A.s. zondag accolieten: Hub van Kempen, Martien Cleven en Gerrit Reintjes. Kerkpoetsen: Jet Burgers, Jo Leyssen en Mia Reintjes. RECTORAAT SMAKT Zondag: Drievudigheidszondag; i.15 lm voor een overl. vader; 7.30 lm voor overl. Leo Koopmans; 10 u. hoogmis voor 'n bijz. int.; 3 u. lof en rozenhoedje; vandaag aan de kerk deur speldjes verkoop ten bate van de vereniging tot bescherming van meisjes. Maandag: 6.30 lm voor overl. fam. Geurts-Verschuren; 7.30 lm voor overl. ouders en familie. Dinsdag: 6.30 lm voor Harrie Cop- pis; 7.30 lm voor de meest verlaten zielen. Woensdag: 6.30 lm uit dankbaar heid t.e.v. St. Jozef; 7.30 lm voor bijz. bijstand in een gezin. Donderdag: feest v.h. Allerh. Sa crament; 6.30 lm voor priesterroe pingen; 7.30 lm t.e.v. het Allerh. Sacrament; 's avonds om 8 uur ge zongen Avondmis. Vrijdag: le vrijdag der maand; 6.30 lm voor een gebedsverhoring; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. het H. Hart, daarna uitstelling litanie en zegen. HOCKEY-NIEUWS De junioren van M.H.C.V. zijn in het Pinksterweekend wel bijzonder actief geweest. Alles bij elkaar wer den vijf wedstrijden gespeeld. Vier hiervan vonden zaterdag plaats in Helmond tegen Huac. Het A-elftal van de heren speel de een goede wedstrijd tegen hun veel oudere en grotere collega's Zo doende kreeg de achterhoede druk werk en meestal brachten ze het er uitstekend af. Wel ging het soms ten koste van vele strafcorners maar deze werden telkens goed wegge werkt. Vooral de keeper verdient 'n pluim voor zijn moedig en vaak doeltreffend ingrijpen. Dat dit elftal tenslotte met 2-1 verloor is hun vol strekt niet te verwijten. Het B-elftal verging het slechter. Onervarenheid en gebrek aan tech niek speelden hun parten. Door de meer geroutineerde Huac-spelers werden zij dan ook volkomen over speeld. Slechts zelden zag men ge vaar voor het Huac-doel. 6-0 werd hier de uitslag. Het A-elftal van de dames liet echter een uitstekende indruk ach ter. Zij redden op grootse wijze Venrays eer door Helmond met liefst 10-0 te verslaan. Goede combinaties vloeiden steeds van de sticks van onze dames die veel meer wedstrijd ervaring bleken te bezitten d-m hun tegenstandsters. Het B-elftal ontging op het nip pertje een gelijkspel. Tien minuten voor het einde was de stand nog 0-0. Helmond scoorde echter, zodat ook dit elftal verloor. Dinsdagmiddag speelden de dames junioren weer een vriendschappe lijke wedstrijd. Nu tegen de juniores van Venlo Girls. In een goede wed strijd wisten zij de Venlose meisjes met 2-1 te verslaan. Al met al hebben de jun.oren met deze wedstrijden weer ervaring op gedaan die zij zo nodig hebben. Winnen is weliswaar een stimulans maar ook een verloren wedstrijd zal vruchten afwerpen. Zondag a.s. zullen het eerste da mes- en heren-elftal van Venray 'n vriendschappelijke ontmoeting heb ben met H.C. Blerick. Om twee uur spelen de dames en om half vier de heren. MOTORCROSS HEIDE Liefhebbers van de motorsport kunnen op 25 juni a.s. hun hart op halen op de Heide, waar ten bate van de nieuwe kerk, een motorcross wordt gehouden over een circuit, dat er zijn mag. De belangstelling van renners kant voor dit gebeuren is groot, want reeds nu al hebben meer dan 100 renners zich voor deze cross aangemeld. KONINGSCHIETEN Pinkstermaandag werd op de doe len van St. Oda, het jaarlijks ko- ningschieten gehouden. De hoogste schutters na 32 schoten waren: A. Loonen 279 p.; A. van Ooi 264 p.; J. v. Zwamen 256 p.; P. v. Ool 246 p.; J. Arts 242 p.; L. v. Aarssen 237 p. Deze zes schutters schoten nog elk 12 pijlen, waarna de stand was: A. Loonen 383 p. (koning); A. v. Ooi 367 p. (ridder); J. v. Zwamen 346 p.; J. Arts 344 p.; P. v. Ooi 338 p.; L. v. Aarssen 332 p. KONINGSCHIETEN YSSELSTEYN De handboogschutterij „Ons Ge noegen" te Ysselsteyn, hield op le Pinksterdag haar jaarlijks Koning- schieten. Na spannende strijd wist Fr. Janssen voor het derde achter eenvolgende jaar het Koningschap op zijn naam te brengen, zodat wij volgend jaar een Keizerkamp krij gen tussen Fr. Janssen en de oude keizer A. Fleurkens. Dit zal voor het koningschieten van het volgend jaar moeten gebeu- in. De uitslag van het koningschieten was als volgt: In 32 pijlen. Fr. Janssen 253 p. (koning); Fr. v. Soest 249 p.; A. Franssen 246 p.; Jac. Baltussen 235 p.; H. Verstegen 233 Claessen 241 p.; B. Camps 241 p.; A. p.; W. Janssen 226 p.; P. Bus 224 p.; A. Fleurkens 224 p.; P. Winnen 222 p.; M. Rongen 222 p.; M. Verstegen 206 p.; G. Linders Jr 201 p. KRINGSPORTDAG IN YSSELSTEYN Het programma vd. kringsportdag cp zondag 28 mei op het sport terrein te Ysselsteyn, begint om 12.30 met onofficiële voorprogram ma. Dit duurt tot 2.30 uur, daarna lof. Om 3 uur is de officiële opening van het middagprogramma, welk als volgt is: 1. Bondsoef. 1960 (jongens). 2. Hoepeloefening (meisjes). 3. 100 m lopen in series. 4. Afdelingsoefening (jongens) 5. Piramidebouw. 6. 4x100 m estafette. 7. Finale hoogspringen. 8. Knotsoefening (meisjes). 9. Finale 100 m estafette. 10. Afdelingsoefeningen (meisjes). 11. 800 m lopen. 12. 1500 m lopen. 13. Gecombineerde oefeningen (meisjes en jongens). 14. Prijsuitreiking. Na afloop dansen in het Gemeen schapshuis. SCHOOLVOETBAL Onder grote belangstelling en mooi weer werd het Pinkstertoer- nooi gehouden van het schoolvoet- bal in Ysselsteyn te Yselsteyn. De uitslagen waren als volgt: HeideVeulen 70 LeunenYsselstyn 02 CastenrayMerselo 01 MerseloYselsteyn 05 YsselsteynHeide 32 Ysselsteyn werd hierdoor defini tief winnaar van de wisselbeker. Pastoor Janssen reikte na afloop de prijzen uit. MATER AMABILISSCHOOL VENRAY Dinsdag 30 mei a.s. gaan onze 2de en 3de jaars leerlingen een excur sie maken naar het blindeninstituut te Grave. Vertrek vanaf het clubhuis om 2 uur in de namiddag. De bedoeling is om na afloop nog een bezoek te brengen aan Nijme gen. Wij rekenen er op dat iedereen meegaat. slaapt U Of De matras met garantie, (Ie vering, maar op het gek Spreien, wollef halfwojtl •EKENS vh. Coopma Langstraat Ook wij kum>ea niet achterblijven. Met ingang van 1 juni a.s. ww-dt ook in ons bedrijf de 5daagse werkweek ingevoerd. I.v. daarmee worden onze weekklantè ^.p.v. vrijdags voortaan donderdags bediend. .Popel no-iron spo vh. Coopmans Langstraat Tel. 1281 folders in meer "kleuren, geïllustreerde prijs couranten, kranten in een of rn^er kleuren en in elke oplage, jaarverslagen. W t Schot

Peel en Maas | 1961 | | pagina 6