W Hoe leven en werken we in Venray. Agrarisch ontwikkelingsplan toch gereed... Uit Peel en Maas Zondagsdienst huisartsen Gevonden: Donderdag 24 december 1959 No 52 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VAN "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PT7S"™™TAAL mBÜ.TENAS£7S GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 We zijn er eerlijk een beetje stil van geweest, toen daar drie keurig verzorgde boekwerken werden be zorgd, die als titel droegen: Ont wikkelingsplan ten behoeve van de agrarische bevolking in Venray Horst en Sevenum. Het intussen berucht geworden sociologisch onderzoek, dat ondanks het gezeur van jaren, maar nooit en te nimmer verscheen, ligt nu, op 'n tijdstip, dat iedereen het al afge schreven had, voor ons. Drie dikke boekwerken, waarin veel wetenswaardig te lezen staat. Niet alleen voor de hogere auto riteiten van provincie en regering, maar ook voor de mensen van deze streek, waarover het tenslotte gaat. Zoals de aandachtige lezer waar schijnlijk nog weet, is indertijd in de Venrayse gemeenteraad het plan geopperd een sociologisch onderzoek te laten instellen in onze gemeente, om aan de hand daarvan de noden en behoeften te kunnen bepalen en een toekomstig beleid hierop te richten. Dat plan is toen door Ged. Staten niet goedgekeurd, maar wel heeft dit College aan de Commissie voor de Agrarische Belangen in Lim burg opdracht gegeven een ontwik kelingsplan op te stellen voor de landbouw in de plaatsen Venray, Horst en Sevenum. Waardoor dus 't eerste voorstel een veel wijdsere strekking kreeg en men zich op de allereerste plaats met de land- en tuinbouw iri deze drie gemeenten ging bezig houden. Daarnaast werden echter ook de andere facetten van het maatschap pelijk leven in deze plaatsen onder de loupe genomen, daar de land bouw hiervan een onafscheidelijk deel uitmaakt. Genoemde Commissie heeft een sub-commissie in het leven geroe pen, die onder voorzitterschap van Deputé Peters z.g. zich met dit on derzoek heeft bezig gehouden, waarbij naast Prov. Waterstaat, de LLTB, het Landbouwschap, de Rijksconsulenten, de Prov. Planolo gische Dienst, de ETIL, de Cultuur Technische Dienst, ook Staatsbosbe heer, het Landbouw Economisch In stituut e.d. zich hebben bezig ge houden. WAT WILDE MEN Men wilde allereerst komen tot 'n soort inventarisatie, tot een sa menvattend geheel van al de pro blemen, waarvoor de agrarische groep zich in deze plaatsen gesteld ziet. En men heeft zich daarbij niet beperkt tot de economische kant van de vele problemen, maar daar naast ook de demografische en so ciologische aspecten aan een onder zoek onderworpen, om zo te komen tot één geheel, waaruit tenslotte de conclusies voor de toekomst te trek ken zijn. Na een inleidend woord van de burgemeesters van Venray, Horst en Sevenum, die vol trots dit werkstuk presenteren aan allen, die de be langen van Noord-Limburg en speciaal van deze drie gemeenten er harte gaan, wordt dan in het eerste hoofdstuk de doelstelling van deze studie naar voren gebracht. We hebben ze hierboven al in het kort samengevat. De feitelijke studie begint met de psychisch-geografische beschrijving van het milieu. Hierin wordt het klimaat (wist U dat deze streek de hoogste voorjaar- en zomer tempe ratuur had) de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, het bodemge- bruik (waarbij zeer interessante overzichtskaarten van vroeger en nu) en de ontginningen beschreven worden. Dan worden de wegen onder de loupe genomen, waarbij o.m. opge merkt wordt, dat de dichtheid van het wegennet in Venray 35 m per ha is en groter dan die in Horst, dat 33,5 m per ha heeft, maar veel kleiner dan Sevenum, dat liefst 65,5 m heeft; de spoorwegen, die men van weinig nut acht en de bus ondernemingen. Het tweede gedeelte van dit hoofd stuk bestudeert de grootte der be drijven en constateert o.a., dat het aantal bedrijven van 15 ha in Venray in de loop der jaren afge nomen is, in Horst daarentegen met met 20% t.o.v. 1910 gestegen is. Het gaat de juridische vorm na van het grondgebruik en zegt zeer behartenswaardige dingen over de verkaveling, welks nut men boven dien nog aantoont met enkele re cente luchtopnamen van oud boe- ren-gebied en nieuw ontginingsge- bied. In het derde hoofdstuk wordt de maatschappelijke structuur van ge noemde plaatsen uitvoerig behan deld en bestudeerd, waarbij onder delen als geografische structuur, van genoemde plaatsen uitvoerig behandeld en bestudeerd, waarbij onderdelen als geografische struc tuur, welvaartsbronnen en maat schappelijke aspecten uitvoerig en breedvoerig besproken worden. In hoofdstuk 4 wordt de agrari sche groep onder de loupe genomen en vinden we, geloven wij, voor het eerst in het kort bestek nu eens bij eengebracht, wat en hoe deze groep is ontstaan, hoe haar ontwikkeling is geweest wat daaraan heeft mee- en tegengewerkt en wat de moge lijkheden zijn voor de toekomst. CONCLUSIES En deze laatste mogelijkheden worden dan nog eens uitvoerig in een apart hoofdstuk als een soort stellingen naar voren gebracht. Voor Venray tekenen wij in het kort en heel sumier aan: een betere waterbeheersing, een goede ruil verkaveling, een gedeeltelijk - hér ontginning, verharde landwegen, meer tuinbouw, betere credietrege- ling voor de boeren, uitgebreide be roepsvoorlichting voor boerenjeugd, die op eigen bedrijf geen plaats meer vindt. En dan eindigt het boekwerk met conclusies en maatregelen welke t.a.v. de complementaire voorzie ningen moeten worden getrokken. Ook hier weer als vluchtige noti ties: betere verbindingen met het noorden, westen en zuiden; moge lijkheden en zorg voor industrieves tigingen, waarbij de nadruk op Venray komt te vallen, meer diffe rentiatie in de woningbouw en meer woningbouw om oude gevallen op te kunnen ruimen, betere ont- plooingsmogelijkheden voor het ver- enigings- en organisatieleven, betere hygiënische mogelijkheden o.a. door uitbreiding waterleiding en voor zieningen in nieuwbouw, opvang centra voor de jeugd, bijdragen in 't volgen van de UTS en HTS, ter wijl het bezoeken van de LTS ge stimuleerd moet worden; en ten slotte een goede beroepsvoorlich ting. In twee deelrapporten is dan uit voerig ingegaan op de verschillende stellingen en zijn o.m. de cijfers on dergebracht, die in het hoofdrap port summier ter sprake komen. We zijn verheugd dat ondanks de wel zeer grote geheimzinnigheid waarmede een en ander is gebeurd, dit rapport toch nog ter tafel is ge komen. In verdere artikelen zullen de verschillende conclusies en stellin gen nader bestudeerd en het over gelegde cijfermateriaal bekeken worden. We volstaan hier met de consta tering, dat een en ander keurig en zeer uitvoerig is omschreven en sluiten ons graag aan bij het voor woord der commissie, die het be treurt, dat haar voorzitter Deputé Peters deze bekroning van het vele werk niet heeft mogen beleven. van 24 december 1909 Met ingang van 1 januari 1910 is de heer W. Schmitz, stationschef alhier benoemd tot adjunct-com mies te Lage Zwaluwe. Tot stationschef te Venray is be noemd de heer Verrijt, thans in ge lijke betrekking te Hedel. In de vergadering van pluim veehouders, leden van de V.P.N. onderafd. Venray, bleek, dat door de verschillende afdelingen in Ven ray waren geleverd ruim één mil joen eieren aan de mijnen te Roer mond en Maastricht. De opbrengst bedroeg ruim f 50.000. In Oirlo was het ledental gestegen van 58 tot 88. Met 1 april zal te Roermond een mijn in slachtlcippen en -hanen ge opend worden. Alhier werd een kleermakers patroonsbond opgericht. Slechts een paar kleermakers hebben zich niet aangesloten. Aanbesteed werd het timmer werk van 't woonhuis van H. Cree- mers, Stationsweg. Hoogste inschrij ver A. vd. Water met f 682,50, laags- Jac. van Dijck met f 578. Eerste Kerstdag, zal de Eerw. Pater Theodor Custers te Leunen, in de kerk aldaar, zijn plechtige eerste H. Mis opdragen. Voor de totstandkoming van de tram Nijmegen-Venlo, werd door de gemeente Arcen (1000 zielen) de respectabele som van f 10.000 be schikbaar gesteld, door mensen van elke stand en rang bijeengebracht, wat gemiddeld f 10 per persoon be draagt. van 22 december 1934 Voor de Kerstdagen adverteer de onze slagers de navolgende arti kelen en prijzen: Het rendement van een boeren bedrijf is afkomstig van verschil lende factoren. Zo zijn van gewicht de bedrijfsvoering en het prijspeil. Maar daarnaast zijn er een heel complex (zgn. externe) productie omstandigheden, die slechts ten dele beïnvloed kunnen worden. Deze factoren heeft o.m. de Com missie voor de Agrarische Belangen in Limburg onderzocht t.b.v. haar ontwikkelingsplan. Een van deze factoren is HET KLIMAAT Voor deze streek waren er geen exacte gegevens. Wel van Gemert en deze heeft men dus aanghouden. Hieruit blijkt nu dat die voor- jaars en zomertemperaturen hier tot de hoogste van het land behoren. (15-19,7). 's Winters is het hier minder koud dan aan de kust, maar kouder dan in Zuid-Limburg. Wat luchtvochtigheid betreft, moet Venray aangemerkt worden als droog, terwijl ook wat de regen betreft we in een der minst bedeel de streken van Nederland wonen, al regent het hier het meest van febr. t.m juni, maar voor het overi ge van 't jaar geniet de rest van ons land meer regen. En tenslotte wordt deze streek gekenmerkt door lage windsnelheden. BODEMGESTELDHEID Bij de bespreking van de grond in deze contreien, komt de commissie tot de conclusie, dat het peelgebied met zijn hoogveen- en veenontgin- ningsgronden ook al door de slech tere of betere ontginningen geen uniform beeld en uniforme op brengst geven. Over het algemeen mist men een goede afwatering en zijn de akkers over het algemeen slechts geschikt voor algemene be bouwing, die geen zware eisen stelt. Maatregelen tot verbetering der waterhuishouding hetzü door in filtratie, hetzij door beregening, of door beide, zullen deze gronden stabieler in hun productie moeten maken. Over de oudere zandgronden, die door het mest van jaren een diepe en homogene bovengrond hebben, is het rapport beter te spreken. Ze zijn zelfs tot kasteelt te gebruiken. Maar ook zij zullen over het al gemeen nog intensiever gebruikt kunnen worden bij een betere wa terhuishouding. De grote verscheidenheid van gronden in dit gebied heeft bijna automatisch het gemengde bedrijf als de meest geëigende bedrijfsvorm doen ontwikkelen. Hogere akkerlanden worden door stalmest regelmatig verbeterd en op peil gehouden, lagere worden als hooi-, en grasland gebruikt. Of door het gemis hiervan in de jongere peelontginningen de jonge boer niet naar een meer eenzijdige bedrijfs vorm wordt gedreven, laat de com missie zich niet uit. Zij constateert wel, dat deze tendens aanwezig is. In een apart gedeelte wordt nog eens de SLECHTE WATERHUIS- HOUDDING nader bezien. Van de 22.200 ha zandgronden in Venray, Horst en Sevenum, geeft 14 in minstens 10 van de 15 jaren een oogstdepressie van 10% en meer (klasse I); 62% hiervan zijn droogte- gevoelig en geven vooral in droge jaren een oogstdepressie die be- gekookte tong 35 ct. gekookte ham 22 ct. gebraden rosbief 20 ct, gebraden kalfsborst 20 ct. kalfsrollade 18 ct. schinkenrollade 16 ct. vleespastei 15 ct. mozaïkpastei 16 ct. leverpastei 14 ct. Berliner leverworst 16 ct. Haagse leverworst 8 ct. Alles per ons. - Aangewezen is als Directeur van het postkantoor alhier, de heer L. Paping. Het electrisch net in deze ge meente wordt uitgebreid in de rich ting Overloonseweg. Te Helmond zijn 5 personen aangehouden verdacht van kerk diefstallen in de gemeente Venray en Maashees. - Wegens het slachten van var kens zonder vergunning werd pro ces-verbaal opgemaakt tegen ver schillende personen en de varkens in beslag genomen. - Wederom werd een geval van diphteritus geconstateerd. Tot onderwijzer aan het Veu len werd benoemd de heer van den Heuvel uit Melick. De jager P. van Arsen heeft in de Oirlose bossen een wild zwijn geschoten. In die buurt werden nog twee van dergelijke dieren aange troffen. langrijk hoger ligt dan 10% (klasse II); 22 heeft geen droogteschade (klasse III) en 2 heeft last van te veel water (klasse IV)). Voor de 4.300 ha peelgrond gelden de volgende percentages klasse I; 9 klasse II: 5.6%; klasse III 33 en klasse IV 2%. Van de zandgronden heeft dus 78 van de peelgronden 68 geen goede waterhuishouding. Dit heeft zijn gevolgen t.a.v. de produc tiviteit van de grond, (te lage of mislukte opbrengsten) en de moge lijkheden voor grasland en dus voor veeteelt, zijn beperkt. Een en ander hoopt men voor een deel te ondervangen met 't nieu we waterbeheersingsplan via het gemaal in Panheel, waarvoor ge noemde cijfers wel zeer sterk pleiten! GESCHIEDENIS In haar studie heeft de commissie ook de ontwikkeling van 't bodem- gebruik betrokken. In 1890 golden voor Venray de volgende cijfers. Totale oppervlakte 14.478. Hier van was: Grasland 11.1%. Bouwland 22.1%. Bos 8.4% Woeste grond 51.5%. Wegen, wateren enz. 6.9%. In 1920 kwam men tot de volgen de percentages: Grasland 16.4. Bouwland 25.1. Bos 16.5. Woeste grond 33.0. Wegen, wateren enz. 9.0. Hieruit blijkt dus, dat van de woeste grond een deel ontgonnen is, dat als gras en bouwland is gebruikt (5.3 en 3%), maar dat vooral ge bruik gemaakt is van de mogelijk7 heid om met renteloze voorschotten woeste gronden te bebossen (8.1%). Dan komen de grote peelontgin ningen en zo krijgen we het volgen de beeld in 1950: Grasland 20.6. Bouwland 40.4. - Bos 12.5 Woeste grond 14.0. Wegen en wateren 12.5. Hierbij valt niet alleen op de gro te teruggang van de woeste grond n.l. van 33-14, maar ook de bos grond van 16.5 op 12.5. Men kan de cijfers ook iets an ders groeperen, waardoor het gron den bestemd voor niet agrarische doeleinden, even nader onder de loupe genomen kunnen worden. We verwijzen hiervoor naar de volgende tabel: ha 1900 1930 1938 1949 1957 cult.grond 4112 6686 7427 8816 9732 indexcijfer 100 163 181 214 237 bos 1500 2334 2415 1625 2027 indexcijfer 100 156 161 108 135 woeste grond 8388 4723 3^26 2230 567 ind.cijfer 100 56 47 27 7 overige oppervl. 478 735 710 1807 2294 ind. cijfer 100 154 149 378 480 Er is dus nog steeds een groeiende hoeveelheid cultuurgrond, maar de woeste gronden nemen ook angst wekkend af; en het niet agrarisch bodemgebruik heeft vooral na 1945 een flinke uitbreiding ondergaan. Zo is het tekenend, dat Venr-ay alleen al na de bevrijding 36.6 ha cultuurgrond en 54 ha overige grond nodig gehad heeft voor wo ningbouw (23.6ha), industrie (13.5ha) recreatie (29.5 ha) en wegen en stra ten (24 ha). Indien deze ontwikkeling, welke neerkomt op een verbruik voor niet-agrarische doeleinden, bijna 7 ha per jaar, doorzet, zal men toch dienen te waken, dat waar woes te grond nog gedeeltelijk voor handen is, deze gebruikt en zoveel mogelijk cultuurgrond gespaard wordt. ONTSLUITING Over de interregionale verbinding van deze streek is de commissie slecht te spreken, eveneens als over de nationale en internationale ver bindingen. Allereerst stelt zij, dat de E 3-weg gereed zal moeten komen met daar op aansluitingen van de plaatsen Venray, Horst en Sevenum via Mid- den-Peelweg, waaraan men intus sen is begonnen. De E 3-weg zal van Lissabon-Pa- rijs-Antwerpen, via Eindhoven- Venlo, verbinding geven naar Ham burg en Stockholm. Daarnaast bepleit zij een verbin ding met de E 9-weg, dus de weg van Amsterdam-Eindhoven-Weert- Maastricht, Luik-Bazel-Genua. En tenslotte een goede verbinding naar de E 36-weg, de weg die van Rotterdam via Arnhem naar Duits land loopt, waarmede dan waar schijnlijk het boveneinde van de Midden-Peelweg is gedacht, die nu tot Zeeland loopt. Men wil dus nog al watmaar de huidige bewoner zal meer inte resse hebben in de voorgestelde re visie van de hoofdverbindingen, die aan de huidige eisen van het ver keer niet meer beantwoorden. Wel nu de commissie stelt dat: op dit ogenblik een duidelijke achterstand valt waar te nemen tussen de samenstelling en de aard van het wegen stramien en de functies waaraan het moet vol doen. In haar deelrapport wijst de com missie met name wat Venray be treft, op een verbetering van de weg Venlo-Horst-Venray-Maashees, met meer rijwielpaden en inkorting der bochten, verbreding van de Deurneseweg en de aanleg van rij wielpaden hierlangs. Natuurlijk benadrukt zij een aan sluiting van Venray-centrum via de Beekweg met de Midden-Peelweg. Wat de tertiare en andere wegen betreft merkt het rapport op dat buiten de wegen en de bebouw de kom Venray 510 km wegen heeft. Hiervan zijn er 106 verhard, 29 km semi verhard en 375 km onverhard. Hoe de toestand te Venray is blijkt uit het volgende staatje: Aantal m wegen per ha. semi on totaal verhard verhard verhard Venray 35 7 2 26 Horst 33.5 12 1.5 20 Seven. 65.5 12.5 1 52 Venray vormt, aldus het rapport, nog een gunstige uitzondering wat zijn ontginningen betreft, waar door betere verkaveling 't aantal meters weg per ha heel wat minder is voor ontsluiting dan in de oude weide en bouwlandgebieden. Voor dit laas- te gebied zal op de eerste plaats de herverkaveling in het Lollebeekplan ook de dringend gewenste verbete ring der zandwegen moeten bren gen. Op de tweede plaats zal de ge meente in het dan nog resterende terrein al of niet met hulp der overheid schoon schip moeten gaan maken. Waarbij echter 't rap port niet zegt, dat hiervoor een vrijwillige verkaveling nodig zal zijn. Over de bus- en spoorverbindin gen is het rapport verder zeer kort. Over de busverbindingen naar alle alle kanten is men tevreden, over de treinverbindingen niet. Nu echter in mei a.s. uurdiensten worden ingevoerd naar Nijmegen en Venlo, wordt aan de wens voor betere en snellere verbindingen wel tegemoet gekomen. Alleen zal de busdienst naar het station nog duurder worden dan ze al is. Er wordt ook hier nog even ge wezen op een nieuw spoorweg-tracé maar men gelooft daar schijnbaar zelf niet in. De mogelijkheid, dat zowel Venray centrum als Horst daardoor sneller kunnen reizen, schijnt niet op te wegen tegen de kosten van deze omlegging. BEDRIJFSGROOTTE Bij het bestuderen van de be- drijfsgrootte der boerderijen in deze streek blijkt dat het aantal middel grote bedrijven (10-20 ha) is toege nomen, wat natuurlijk aan de ont ginningen is te wijten. De percen tages liggen als volgt: meer dan 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20 ha 1910 53 22 22 3 1921 45 26 23 6 1930 36 29 27 7 1947 28 30 34 8 1950 26 32 34 8 1955 26 29 39 6 Wat de groootte betreft, ligt Venray niet slecht, ook al niet i.v.m. de zandgronden, waarvan ongeveer 40 tot de groep 1-5 ha wordt gere kend. Het hoogste percentage bedrijven van 1-5 ha ligt rond Venray-cen trum (44 stuks) het laagst in Yssel- steyn, waar echter wel 67 bedrijven van 10 tot 20 ha liggenEen unicum in deze streek! Van de 865 grondgebruikers in de gemeente Venray hebben 613 geen inkomsten uit tuinbouw, 151 leven er voor ongeveer 50% uit de tuin bouw en 2 leven er helemaal van, (in Horst 243 en in Sevenum 21). De vraag of er meer tuinbouw bedrijveni.e. kleinere bedrijven moeten of zullen komen, laat de commissie onbeantwoord. Wel dringt ze aan, de nog aanwezige op pervlakte te ontginnen grond ook daadwerkelijk te ontginnen. VERKAVELING Bij haar onderzoek bleek, dat on danks de ontginningen, waar dus in het algemeen de boer zijn bouw- en weiland rond zijn bedrijf heeft lig gen in één kavel, het in Venray zo lag dat gemiddeld per bedrijf op 4,7 kavel gerekend kan worden met een gemiddelde oppervlakte van 2,12 ha. Een kleine verbetering t.ov. 1947 toen deze cijfers op 4,9 en 2,04 lagen. Meer dan 50% van de kavels is gelegen op een afstand van een hal ve kilometer en verder, terwijl 26,2 is gelegen op meer dan 2 km af stand. Waarbij dan niet gerekend is de onderlinge afstand tussen de kavels. Hoe noodzakelijk een nieuwe ruil verkaveling tevens dienstbaar ge maakt aan een betere waterhuis houding wel is, blijkt volgens de commissie wel uit deze cijfers. En hiermede is dan haar schets van het phisisch geografisch milieu en het cultuurlandschap, waarover zij moet oordelen voltooit. Zoals U ziet zijn hierbij cijfers en gegevens verzameld, die onbekend waren en waaruit men dus geen conclusies kon trekken. Over de onderzoekingen willen we een volgende maal een uittrek sel publiceren. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING lste Kerstdag Dr. L. COENEN Hensseniusstraat Telefoon 1878 2de Kerstdag Dr. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 m Telefoon 1393 Zondag 27 december Dr. VAN DER MEER Patersstraat 30 Telefoon 1887 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag 24 december Zuigelingenbureau voor de kom. Donderdag 31 december Zuigelingen-bureau vopr de kerk dorpen. Zondagsdienst Groene Kruis: lste Kerstdag Zr. Janssen, Kard. van Rossum- straat 4, tel. 1504. 2de Kerstdag Zr. WILMSEN Telefoon 1651 Zondag 27 december Zr. J. Janssen Leunen K 3 tel. 1361 BEKENDMAKING Op de secretarie der gemeentee Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van de firma J. van den Borst en Zonen te Venray Bos weg, om vergunning tot oprichting van een kippenslachterij, adres in richting Bosweg kad. bekend ge meente C sectie no. 7603. Schriftelijke bezwaren kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen schrifturen worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren tegen de in williging van het verzoek kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting, te houden op woensdag 6 januari a.s., om 15 uur in het gemeentehuis te Venray. Beroep tegen een genomen be schikking kan o.a. worden ingesteld door: de verzoeker om de vergunning; b. degene, die in persoon of bij ge machtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen; c. degene die, zonder op de open bare zitting te zijn verschenen, binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht, indien hij niet woonach tig is in een gemeente, waar deze openbare kennisgeving is gedaan. Venray, 16 december 1959. Burgemeester en wethouders van Venray, A.H.M. JANSSEN, burgemeester J. v.d. BOOM, loco-secretaris DRANKWET Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat is ingekomen een verzoek schrift van Joseph Hubert Marie Rutten,wonende te Venray, Eind- straat 27, om een tapvergunning voor de benedenvoorkamer van het pand Eindstraat 25. Binnen twee weken na de dagte kening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verlenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij burgemeester en wethouders in brengen. Venray, 22 december 1959. Burgemeester en wethouders vnd., A.H.M. JANSSEN, burgemeester H. VORST, secretaris GESLAAGD: Te Venlo slaagden voor het di ploma typen, de dames Trudie Troifontaine en mien v.d. Berg. gebreide handschoen rood-blauw gestreept, Politiebureau; licht ge kleurde ballpen, Manders Markt straat 3; glacé dameshandschoen. Arts-v. Woerkum Marktstraat 6.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1