WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN JES'SgTSSgLi.* £S De goede oude lijd wordt beter...! Uit Peel en Maas Kerstkollecte deffL£V\SfE specialist de politierechter Welke winter staat ons nu weer te wachten...? Wij bidden morgen Ingezonden Zaterdag 19 december 1959 No 51 TACHTIGSTE JAARGANG ïf CONFECTIE VAN -EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 ABONNEMENTS BUITEN VENRAY 1.60 ii. De beschaafde wereld stond op het punt de ongebonden vrijheid van produktie, arbeid en handel te zien sterven. De tijd, die Maas in zijn boeken over het Goud van de Peel, voor deze streken in al haar nakende ellende heeft beschreven, liep ten einde, maar het liberalisme liet zich niet zonder meer door de sociale encyclieken der Pausen verdringen en het socialisme werd te vuur en te vlam tegengegaan. Maar de doorbraak was er, en de tijd was niet ver meer, dat men deze eeuw in tegenstelling tot de voorafgaande liberale 100 jaren, de sociale eeuw zou gaan noemen. SOCIALE OPGANG Nergens is zoveel aan gedokterd in de laatste halve eeuw als aan het economisch leven. Wij zien na 1900 de geboorte van de sociale wetgeving. Een onafzien bare rij van beschermende wetten voor de arbeid zag het licht, als re actie op de ellende van de goede oude tijd. Duizenden hebben de geboorte dag van deze eeuw aan de machine of in de fabrieken gevierd. Arbeids dagen van tien tot veertien uren waren normaal. De werkgever huurde niet iemands werkkracht, maar zijn leven, want van de dage raad tot zonsondergang stond men bij zijn baas, die zo hij wilde, met trucstelsels of gedwongen winkel nering zijn economische macht over de werknemers completeerde. Onze ouders en grootouders aten nog het verse cadet je, want nacht arbeid kwam voor op het werkroos- ter van elke bakkerij. Pas in 1919 kregen wij een acht urig^ werkdag, die in 1922 om eco nomische redenen weer tot 8,5 uur arbeid per dag werd verlengd. Stamt de fabel van de goede oude tijd uit de dertiger jaren, toen een crisis de wereld teisterde en voor het eerst ernstig aandacht werd besteed aan het werkloosheidvraag- stuk? Of proberen wij dan de toestand in te denken van voor 1914, toen een werkloze naar het armenhuis of St. Vincentiusvereniging en St Eli- sabeth-vereninging werd verwezen? Neen, het betere van voorheen wordt stellig afgeleid uit het op merkelijk prijsverschil met het ver leden van rond zestig jaar geleden. PRIJZEN TOEN EN NU Laten wij nog eens een oud krui deniersboekje bekijken en dat ver gelijken met eenzelfde lijstje van thans, waarbij we als tussenprijs die van voor de oorlog 1940-1945 vermelden. schappenbriefje, dat wij opnieuw met de prijzen van thans vergelij ken: - 1933 1959 1/1 blik doperwten 25 110 1 pot haring (4 stuks) 10 60 1 ons rookvlees 20 65 1 ons frou-frou 6 26 1 ons ontbijtspek 10 45 maizena per pak 6 25 capucijners per pond 8 52 havermout 10 48 Totaal in centen: 95 431 prijzen gemiddeld 1901/1910 1938 1959 Sigaren p. stuk 2,5 8 31 koffie p. kg 90 130 780 suiker 48 44 100 kaas (jonge volv.) 70 75 320 bruine bonen 16 16 100 rijst (siam) 18 16 106 eieren (p. stuk) 4 4 17 zout 8 8 16 boter 151 170 700 Totaal in centen 407,5 471 2170 In 1933, dat is dus ongeveer half- weg tussen 1900 en thans, konden de huisvrouwen nog zeer voordelig kopen, al hebben ze het niet beseft. Wij vonden nog het volgende bood- EN DE LONEN? Wij menen dikwijls, dat ons voor geslacht het bij zo'n laag prijspeil toch maar goed heeft gehad. Toch zal niemand van degenen, die deze tijden bewust heeft beleefd, om de economische voordelen naar die ja ren terug verlangen. Uit het boodschappenlijstje van 1901/1910 mogen wij niet zonder meer concluderen, dat onze prijzen ruim vijfmaal zo hoog liggen. We weten alleen dat het verschil aan zienlijk is. Maar niet minder aan zienlijk is het verschil in loonni veau met zestig jaar geleden. In 1902 verdiende een vakman in de metaalnijverheid 10.27 cent per uur, in de meelfabrieken verdien den de arbeiders 11,5 cent per uur en de werklieden in de bierbrouwe rijen gingen met ruim 17,5 cent per uur naar huis. Alle werknemers waren er jaloers op! Sindsdien hebben wij zowel de lonen als de prijzen zien stijgen. De lonen in de meelfabrieken b.v. ste gen van 1903 tot 1909 van 11,5 ct naar ruim 14 ct, in 1913 waren zij opnieuw 1,5 cent hoger, waarna de wereldoorlog een sprong veroor zaakte tot 45 cent. In 1929 verdiende deze meelarbei- der 22,50 tot 23,00 per week. Dat was een hoog loon. Twee jaar later zouden duizenden erg dankbaar zijn met inkomen van 15 tot f 20 per week! WIE WIL ER TERUG? Zodra wij de lonen van heden vergelijken met die van 1930 of 1902, dan is er geen verlangen naar een weg terug. Ook niet wanneer wij de koopkrachtverhouding in de be schouwing betrekken. Met weemoed kunnen ons oude middenstanders verhalen vertellen hoe het voor de oorlog van 1914 mo gelijk is geweest om van een ver mogen van 20.000 tot 25.000 een rustige oude dag te genieten, ter wijl nu de bekende f 100.000 nog slechts een bescheiden inkomen waarborgt. Realiseren wij ons voldoende hoe veel moeite het gekost zal hebben die 25.000 bijeen te garen en dat daarvoor gewerkt werd van zons opgang tot de duisternis in viel? Het opmerkelijke uit de finan- cieel-economische geschiedenis van deze eeuw en ook daarvoor is de al tijd voortdurende inflatie. Deze is wel door oorlogen versneld maar zelden geheel tot stilstand gekomen. De nadelen van dit proces onder vinden wij dagelijks. Toch heeft zij ook enkele goede krachten opge wekt. De industrie en de inspan ning der mensheid heeft er de ideeën aan ontleend om arbeidsbe sparende produktiemethoden uit te vinden. De rationalisatie heeft deels haar voedsel uit de inflatie ontvangen, waardoor de produktie per werk kracht is gestegen en de materiële vooruitgang bespoedigd. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Paterslaan 1 Venray Nieuwen aanwinsten ROMANS: Bauer J.M., Zijne eminentie Christie A., Moord in de Oriënt- expres Corsari W., De man die er niet was Eastwood C., Het afgewend gelaat Huizinga L., Ik en mijn ezeltje Nabben J., Hagar Pape R., Operatie „Cordon" Polet S., De steen Queffélec H., Gevecht met het onzichtbare Rawlings M. Kinman, Als een vreemdeling op aarde Scharten C. en M. Sharten-Antink 't Geluk hangt als 'n truiventros Schmitz M. Zonder pardon Wertheim M., Prenten aan de galg STUDIE-BOEKEN: Brachin P., Anton van Duinkerken Duke N., Testpiloot Egeraat L. van, Sicilië Germain G., Homeros Holm S., Alles over vlekken Kruyt J.P., Verzuiling Peppink H.J., De auto-hogeschool Postma W., Kooivogels in kleuren Riemens L., Elseviers groot operaboek Rosier I., Ik zocht Gods afwezigheid Schaafsma H., Televisie Zandstra E., Limburg van 18 december 1909 Onze dorpsgenoot, de heer Henri Vermeulen, is benoemd tot hoofd der openbare school te Berg bij 's Heerenberg (G.) Deze week is men hier bogon- nen met de nieuwe nummering der huizen, in verband met de a.s. volks telling. Nadat de slagers te Horst de prijs van rundvlees tot op 28 ct per pond hebben doen dalen, is de af name van vlees verbazend geste gen. In de afgelopen week werden niet minder dan zes zware koeien geslacht. Pater Peeters uit Venray viert a.s. dinsdag zijn zilveren priester feest. van 15 december 1934 Voor de inschrijving Dienst plichtigen, geboren in 1916 wordt 7 januari a.s. zitting gehouden. De jongelieden uit Venray, die de militaire Vooroefeningen heb ben meegemaakt, hebben allen zon der uitzondering het diploma be haald. Het echtpaar Cremers-Jans te Merselo, herdacht zijn gouden brui loft. De pluimveediefstallen nemen steeds toe. Waarschijnlijk dienstig voor de Kerstdagen werden hier dertig eenden gestolen. Diocesaan Dr. Poels-Comité Jaar in, jaar uit ondervinden vele honderden gezinnen op een of an dere wijze de weldaden van het om vangrijke sociaal-karitatieve werk van de Katholieke Arbeidersbewe ging Limburg. Ieder jaar worden honderden moeders, die lichamelijk en geeste lijk noodzakelijk rust behoeven, ter verpleging in het Dr. Poels-Oord opgenomen. Sinds de opening van dit rustoord in 1951 werden niet miijder dan 3.700 moeders en 400 babies verpleegd met in totaal 128.000 verpleegdagen. Ieder jaar genieten honderden kinderen een geestelijk en lichame lijk weldoende vakantie in het Va kantie-centrum „Groenewoud". In 10 jaar ruim 5.000 kinderen. Ieder jaar ontvangen vele tien tallen noodlijdende gezinnen er hulpbehoevende, zieken hulp er steun van onze Dienst Hulpverle ning. Ieder jaar worden tientallen zwakkp kinderen met steun van de K.A.B.-instelingen uitgezonden naar Kindervakantie-kolonies. Ieder jaar kunnen 100 en meer zieken voor rekening van het Lour- desziekenfonds een bedevaart naar Lourdes maken. Meer dan 1.000 arme zieken kinderen en volwas senen danken reeds een Lourdes- reis aan het Lourdesziekenfonds. Ieder jaar worden honderden ge zinnen, die gezinshulp'of gezinsver zorging nodig hebben, geholpen door „Ons Gezinszorgfonds". In 8 jaar werd een half miljoen gulden ver goeding uitgekeerd. Ieder jaar worden tientallen meis jes in de gelegenheid gesteld de op leiding tot gezinsverzorgster te kun nen volgen om dit mooie sociale be roep in onze gezinnen te kunnen uitoefenen. Jaarlijks worden meer dan 5.000 gulden vergoeding gege ven in de kosten voor opleiding. Dit noodzakelijke weldoende werk kost jaarlijks enorme bedragen, die slechts ten dele uit gewone midde len kontributie e.a. bijdragen gedekt kunnen worden- Voor de instandhouding en nood zakelijke uitbreiding van dit werk ten behoeve van onze lijdende even mensen wordt jaarlijks de grote Kerst-kollekte gehouden. Gij, die de rijkdom ener goede ge zondheid bezit, die geen armoede en ziekte kent, die met uwe kinderen blijde het Kerstfeest kunt vieren, denkt in de komende Kerstdagen 'n ogenblik aarf uw lijdende evenmen sen. Zij vragen om uw steun en uw hulp. Laat Kerstmis ook voor deze armen en zieken een feest van Licht en Liefde zijn. Geeft daarom, zoveel gij missen kunt, voor de grote Kerst-kollekte Een dezer dagen wordt huis aan huis een kollekte-zakje bezorgd. Laat elk gezin een kerstgave of feren voor dit grote werk van naas tenliefde. Voor De jeugdige metselaar had met veel moeite een motor bij elkaar ge ard. Het was wel een overjarig derderangs ding, maar het maakte toch nog minstens zoveel lawaai als een nieuwe. De jongeman had ech ter geen rijbewijs. En omdat hij al zijn spaarcenten in de motorfiets had gestoken, had hij ook geen geld voor rijles. Daarom besloot hij de kunst van 't motorrijden door zelf studie onder de knie te krijgen. Met dit doel begaf hij zich naar een stille straat. Daar nam hij de motor ter hand. Vervolgens ging hij op de starter trappen. Insiders kun nen verklaren, dat dit een ver moeiend en op de duur zelfs enigs zins vervelend karwei is. Men springt dan enthousiast op 'n stukje ijzer, ongeveer zoals een merel die een regenworm uit de grond haalt. Hierna brengt het technische deel van de motor enkele diepe zuchten voort. Daarna begint de behande ling opnieuw. Zelfs iemand, die nooit een motor van dichtbij heeft gezien, kan zich voorstellen, dat dit op de duur ta melijk eentonig wordt. Op een ge geven moment besloot de metselaar dan ook de zaken anders aan te pakken. Hij ging de motor aanlopen, zoals dat men bij races wel ziet ge beuren. Even later had hij zich het zweet van het voorhoofd gewist. Hij greep de handvatten en reed weg, de ku chende motor meevoerend. Ervaren motorrijders weten dat elke motor een eigen leven en een soort van ziel heeft. Dat had deze motor ook. Hij besloot plotseling alles goed te maken. Na enig gepruttel ging hij lopen. En dat niet alleen, eenmaal lopend kreeg het vehikel er pas goed schik in, zodat het zijn snel heid aanzienlijk vermeerderde. De leerling-rader had niet ver wacht dat zijn pogingen tot een der gelijk succes zouden leiden. Amech- Reeds in het voorjaar voorspelden de Duitse meteorologen een prach tige zomer en voor de maand okto ber beloofden ze ons enkele fraaie dagen. Beide voorspellingen zijn in derdaad uitgekomen. Laten we nu maar hopen, dat hun voorspellingen voor de zomer 1960 uitkomen, want die belooft eveneens mooi te wor den, al zullen er dan ook wat meer onweersbuien ontstaan. Vanzelfsprekend zijn we be nieuwd naar hun wintervoorspel- ling 1959'60. Deze is nu niet zo be moedigend. Allereerst zal het win terseizoen snel invallen. Na een paar weken regen in de maand no vember zal Thialf zich aankondigen. Sneeuw en nog eens sneeuw zal de cember ons brengen en ook de beide eerste maanden van 't nieuwe jaar zullen sneeuwrijk zijn. Al zal het dan ook geen uitge sproken strenge winter zijn, toch zal februari flinke koude brengen. Maarzullen we een en ander maar niet kalmpjes afwachten? Zelf zijn immers de weervoor- spellers allang content, wanneer er 80% van hun voorspellingen uit komt! Een ander geluid Wanneer we letten op de gedra gingen van de bevers in Canada en de eekhoorntjes in het Duitse ge bergte Sauerland, dan mogen we op een zachte winter rekenen, voor al ook gelet op het feit, dat gedu rende de laatste halve eeuw alleen 1917, 1929, 1940, 1942, 1947 en 1956 strenge winters waren met veel ijs. Ook de Duitse geleerde Fischer heeft iets te berde gebracht aan gaande de winterseizoenen. Hij nam als norm aan voor de strengheid van het winterseizoen het aantal ijsdagen, d.w.z. de dagen, waarop de temperatuur niet boven het vries punt komt. De winter kreeg het predikaat streng wanneer er van zulke dagen meer dan 36 voorkwamen. Kwamen er per winter niet meer dan 6 ijs dagen voor, dan bestempelde hij die met „zeer zacht". Zachte win ters hebben 710 ijsdagen, koude 2535. De winter van 1829'30 tel de 68 ijsdagen. Deze was dus wel zeer streng, die van 187980 49, on middellijk gevolgd door de winter van 1946—'47 en 1928—'29 met resp. 48 en 44 ijsdagen. Geen enkele ijsdag kende de win ter van 1833'34. Eén ijsdag telde die van 1909'10, twee die van 1929—'30. Na 1895 kwamen maar zelden strenge winters meer voor en ook de laatste „barre seizoenen" waren zacht. Tot welke categorie zal de winter van 1959'60 behoren? tig rende hij naast de genoeglijk ronkende motor voort. Hij draaide aan alle handles en knoppen die hij kon bereiken. Toen de snelheid van de motor die van de mens reeds lang had overschreden trachtte de jongeman zich in het zadel te slin geren,, zoals men dat cow-boys in goedkope films wel ziet doen, ter wijl zij van de heup schieten. Een mustang echter wil nog wel eens een enkele keer naar de baas luis teren. Een op hol geslagen motor evenwel raast door tot de benzine op is. Zover is het in dit geval niet ge komen. Nadat de motor de berijder over enige afstand had meegesleurd, wierp hij die af. Daarna kwam hij tegen een geparkeerde auto tot stil stand. De metselaar nam zijn ver fomfaaid spaargeld ter hand en duwde het naar huis. Maar nu kwam de politie in actie De ongelukkige kreeg een proces verbaal omdat hij na een aanrij ding, waarbij schade was veroor zaakt, was weggereden zonder naam en adres achter te laten. Want ook de geparkeerde auto was er niet zonder kleerscheuren afgekomen. „Ik bereed de motor niet, toen het gebeurde!" riep hij. ,U hing er dan toch maar aan", vond de officier. „Of wilt U soms beweren dat ik er op reed?" Neen, dat wilde de metselaar niet. .Maar ik ben naderhand niet weg gereden" sputterde hij, „ik ben weg gelopen". „Hebt U die motor gedragen?" vroeg de rechter. Neen, dat was niet het geval. „Dan heeft hij gereden", luidde de conclusie, met vijfentwin tig gulden boete. Het kan vriezen of dooien Hoe het ook zal gaan deze winter, men dient tijdig maatregelen te ne men ter voorkoming van ongemak ken als b.v. bevroren sanitair. Niet alleen mensen, dieren en planten moeten beschermd worden. Zoals algemeen bekend mag wor den verondersteld, bevriest water althans als er geen andere stoffen in zijn opgelost bij een tempera tuur van 0 graden Celsius. Dat be tekent, dat zodra de temperatuur de grens van 0 graden C. heeft bereikt, de mogelijkheid bestaat dat het wa ter in de waterleidingbuizen in ijs verandert, zodat de watertoevoer ophoudt te functioneren. Er zijn mensen die nu denken, la ten we maar rustig afwachten tot de vorst voorbij is, dan smelt het ijs wel en is het leed weer geleden, maar dat is lang niet altijd het geval. Ook de pijpen verwar men is niet altijd de beste oplossing, want vergeet niet dat veelal na ont dooiing het grootste ongemak komt. n.l. dat we kunnen komen te zitten met een stuk gevroren pijp. Men bespeurt dit al heel gauw aan het sissende geluid, dat plotseling te ho ren is en de waterplas, die zicht baar wordt. De druk op de waterleiding is veelal groot, zodat een minder stérk stukje pijp de druk niet kan weer staan enhet leed is geboren. Water doet het anders Alle stoffen hebben de eigenschap bij verwarmine uit te zetten en bij afkoeling in te krimpen alleen water maakt hierop een uitzondering. Bij 4° C. bereikt water zijn grootste dichtheid. Bij verdere afkoeling be neden deze temperatuur zet het weer uit. Een bepaalde hoeveelheid water neemt na bevriezing dus een grotere ruimte in dan voorheen. Hoe kunt u nu ongerief zoveel mogelijk voorkomen? Bij lichte vorst zal het water niet direct bevriezen, vooral niet over- wanneer de kranen geregeld gebruikt worden. Het buizenwerk ligt veelal wat beschermd. Buizen die dicht bij een buitenmuur of deur liggen, komen het eerst voor bescherming in aanmerking. Het is dus zaak deze buizen warm in te pakken. Hiervoor kunnen we ge bruik maken van oude dekens en wollen lappen. Vooral wollen kleden bewijzen goede diensten, maar wikkel deze er goed omheen en bind ze vast, zo dat de omwoeling niet los kan gaan. Bewaar uw kranten Ook Jute, stro en papier kunnen goed dienst doen, en vrijwel ieder een kan er nu al rekening mede houden oude kranten te bewaren, de opkopers geven er toch vrijwel geen cent. voor. Plak vooral het pa pier niet vast om de pijpen, dit heeft geen zin, want door vocht lost het plaksel spoedig op en dan laat het papieren jasje los en doet geen dienst meer, Alle bereikbare plaat sen moeten worden ingepakt, dit verhindert het gevaar voor bevrie zing aanmerkelijk. Vergeet vooral niet uw leidingen goed in te pakken, als u het huis enige tijd verlaat met wintersport vakantie of tijdens de feestdagen. Het is niet uitgesloten, dat ge bij uw thuiskomst tot de ontdekking komt, dat uw vergeetachtigheid u parten heeft gespeeld. Veilig is, bij komende vorst (en bij uitstedigheid) de hoofdkraan af te sluiten, en uw leidingen geheel leeg te laten lopen. Zet daartoe uw aftapkraantje(s) open en open ook al de waterkranen, dan pas bent u. na verwijdering van al 't water ver zekerd tegen bevriezing van uw kostbare leidingen want vanzelf sprekend kunt u bij mogelijk defect geraken door bevriezing geen' aan spraak maken op betaling der kos ten door de huiseigenaar. GEESTELIJK ARTIKEL weer om regen Het jaar 1959 is een jaar met wei nig regen geworden. Statistieken hebben ons bij bena dering leren kennen, hoeveel schade er aan de land en tuinbouw gedaan is door het gebrek aan regen. En de groentenwinkel maar al te goed, dat de prijzen behoorlijk zijn gestegen. Maar ons staan geen statistieken ter beschikking over het aantal klachten en verzuchtingen, geuit om het gebrek aan regen. Hoeveel is er niet gebeden en gesmeekt om re gen. Wie geloofde, bad tot God om regen. Vandaag zitten wij God wéér om regen te bidden. Neen niet die ake lige koude regen, gepaard met mist en gure wind, maar een milde zach te regen, een goddelijke regen. De Vierde zondag van de Advent smeekt om Regen. Zij gebruikt daarvoor een gebed, dat vele dui zenden jaren geleden al gebruikt werd om aan God dezelfde Regen te vragen n.l. die van de Verlosser. De mensen uit het Westen mogen nog zo technisch georganiseerd zijn en van apparaten voorzien, zij kun nen het verlangen naar Regen niet onderdrukken, want die komt van de hemel. Zij, die leven in het Oos ten, die van China en van India, en de grote boeren uit Canada weten wat het is op genade en ongenade aan de hemel te zijn overgeleverd, om regen. In heviger mate worden diezelfde mensen bewogen door het verlan- langen naar andere Regen, die on onheugelijke tijden de komst van Christus betekent. Ze mogen gedoopt zijn of niet, zij mogen geloven in Mohammed of Boedha of in de geesten, zij alleen hebben gemeenzaam hun verlangen naar een Verlossing van ellende een opheffen van de droogte, die hun menselijk bestaan beheerst. Er moet iets onverwachts, iets groots en ver hevens komen, daarvan is de wereld overtuigd: een bevrijding. De communisten zien deze in de klassenloze maatschappij; Moham medanen verwachten haar in de materialistische hemel van Allah, de Bramanen zien haar in het Nir wana. Slechts de Christenen verwach ten haar van Christus Zelf. Zij we ten reeds, dat de Verlossing ver diend is en aan de goedwillenden geschonken. Maar nog in gebed ver pakt als men het zo zou mogen zeggen. Zij kennen het bezit van hun Verlossing als een broos en breek baar geschenk, als een nog niet vol tooid geluk. En zo bidden zij als Kerk bij de nadering van Kerstmis: „Dauwt hemelen van boven en dat de wolken de Rechtvaardige neer- regene. Moge de aarde zich openen en de Verlosser voortbrengen". Ziet wij allen gaan met Kerst mis de Verlossing herdenken en te- ;elijk de Verlossing vragen. Het ge bed daarvoor stijgt deze zondag ten hemel, zowel voor de Christenen als voor de communisten, de boeddhis ten, de bramanen en de onkerkelij- ken, „Dauwt dan hemelen". Aan allen die het wel menen, met de toekomstige ontwikkeling van Venray Het gemeente-bestuur van Ven ray heeft gemeend, dit jaar ons tweemaal aan te slaan voor het verrichten van hand-, span- trek- diensten. Dat zij hiermede inbreuk doen op de belangen van de bur gers, schijnt haar niet te deren. Zij handelt hiermede in strijd met de bepaling: „dat eens per jaar zullen worden aangeslagen enz." Of meent zij voor het feit gesteld te worden, deze feodale belasting te doen opheffen, daar deze in strijd is met het algemeen welzijn en de menselijke verhoudingen. Het kan U lezers, niet onverschil lig zijn wat er in Venray gaat ge beuren, daarom zou ik U dringend willen verzoeken niet tot betaling over te gaan, maar uw diensten de gemeente te willen aanbieden. Ik meen dat, door een massale deelname, het gemeentebestuur zich verplicht gaat gevoelen, toch te to nen dat het haar ernstige wil is de consequenties te aanvaarden voor haar Kern-verzorgingsfunctie te midden van de kerkdorpen en als probleem-gebied Reeds te lang heeft zij deze func tie verwaarloosd. Laten wij door massale deelname haar in het open baar op dit verzuim wijzen. De gemeentenaren kunnen niet anders, dan er ons straks dankbaar voor zijn. Rust U ten strijd". Loont U de lust, ach! het leed wacht er.neven. Rust U ten strijd! Wat bekoort, moet U eenmaal begeven: Voort rolt de tijd. Kracht brengt het kampen, en sterk maakt het streven. Mensch, wie gij zijt. Op uw banier zij de leuze geschreven Rust?.... Ja rust na den strijd. C. Honigh. Dit vers kunt U vinden in: „Onze beste schrijvers", door Boswijk en Walstra. De laatste strofe vond ik toepasselijk om U op te roepen voor de strijd tot opheffing van deze on populaire inning van belastinggel den. Venray onwaardig. V. VUGHT

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1