K.R.O. verbindt de wereld Kasteel „Spraeland" WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ÜS Grijpt uw kans vóór 31 dec. Ingezonden Zaterdag 19 december 1959 No 51 TACHTIGSTE JAARGANG KLEDING WINT 1 Oi PEEL EN MAAS Missie-uitzending op tweede Kerstdag een ongewoon experiment Wanneer wij op tweede Kerstdag de radio aanzetten om te luisteren naar de bijzondere missie-uitzen ding van K.R.O., dan verkeert de hele technische staf daar in span ning of alles naar wens zal verlo pen. Elf Nederlandse missionarissen in Afrika, Azië, Amerika en Europa zullen vanuit hun missie-post de Nederlandse luisteraars vertellen over hun missiewerk en over de Kerstviering daar Ben Brans, de welbekende verslaggever van de K.R.O., die wij in talrijke uitzendin gen en reportages hebben kunnen beluisteren heeft anderhalf jaar aan de voorbereidingen voor dit pro gram van anderhalf uur gewerkt. Het is een groots experiment om in dit korte tijdsbestek contact te krijgen met de microfoons, waar voor de missionarissen staan, want deze microfoons van plaatselijke radiostations staan overal verspreid in de wereld: IJsland, Philipijnen, Belgisch Congo, Unie van Zuid- Afrika, Portorico, Republiek van de Congo, Ghana, Suriname, Tanganyi ka, Pakistan en Hawaii. Duizenden kilometers moeten het tijdsbestek van enkele minuten worden overbrugd via kortegolfzen- ders en telefoonlijnen. De uitgebreide zendtechniek staat tweede Kerstdag in dienst van het menselijke verlangen om op het grote feest van Kerstmis even in en met elkaar in contact te komen. De missionarissen zullen recht streeks even kunnen praten met hun familie, die op kosten van de KRO n'aar de studio in Hilversum kan komen. Ouders spreken met hun zoon of dochter, die duizenden kilometers ver naar hun woorden luistert. Dit idee van Ben Brans, dat volkomen past in de steeds kleiner wodende wereld, zal er aanzienlijk toe bij dragen, dat luisterend katholiek Ne.- derland zich zijn verantwoordelijk heid voor de missie beter bewust zal worden. Het program op tweede Kerstdag van 14.30 tot 16.00 uur is opgedeeld in twaalf gelijke stukken van on geveer 6 a 7 minuten. In elk deel leidt een familielid de missionaris in. Dan komt de verbinding en ver telt de missionaris van het Kerst feest ter plaatse. Hierna volgt het gesprek tussen lopen ondanks de precieuze voor bereidingen. Er kan ihimers een kink in de ka bel komen omdat het schakelpro gramma van de K.R.O. bijna geen gebruik kan maken van kabels. In de meeste gevallen is men aangewezen op verbindingen door de lucht (met zenders dus) en dient men dus rekening te houden met het risico van storingen. In elk geval staat nu al vast dat er van de technische dienst van de Nederlandse Radio Unie een ware meesterproef gevraagd wordt. Ein deloos zijn de voorbereidingen die zij (en het secretariaat van de NRU) heeft moeten treffen om straks ver bindingen tot stand te kunnen bren gen met IJsland, de Philippijnen, Belgisch Congo de Unie van Zuid- Afrika, Portorico, de republiek van de Congo, Ghana, Suriname Tan ganyika, Pakistan en Hawaii. Het gesprek met Manilla op de Philippijnen slaat in deze uitzen ding alle records want om politieke redenen zal de verbinding tot stand moeten komen via San Francisco, New York en Londen, zodat de stemmen van zuster Magdala haar Nederlandse familieleden drie kwart van de aardbol zullen spannen. Aangezien men voor alle benodig de verbindingen op de korte j;olf en de ultra korte golf niet de guns tigste periode kon uitzoeken men was immers aan een bepaald tijd stip gebonden en men niettemin zo weinig mogelijk risico wilde lo pen, zijn de verbindingen allemaal een half uur te vroeg „besteld". In de wachttijd zal over deze lij nen het dan in de lucht zijnde pro gramma terug worden gevoerd op dat niet iemand die niets hoort, er gens de verbinding verbreekt zodat „de andere kant" op tijd kan invallen in de uitzending. Wanneer technisch alles volgens de plannen verloopt, zal elk land in de studio zeer kort worden ingeleid door een familielid van de missio naris ter plaatse. Deze vertelt iets over de moeilijkheden waarmee de missie in dat land te kampen heeft en vervolgens is het woord aan de missionaris zelf. Hij krijgt één minuut om te spre ken over de kerstviering ter plaatse en twee minuten om enkele woor den te wisselen met zijn familie leden. Tenslotte laat men een kerstlied uit het land in kwestie horen. GEEF DE KEIZER WAT DES KEIZERS IS... Zün er aftrekposten in 1959 mogelijk De belastingaangifte staat in de cember niet in het centrum van de belangstelling omdat het biljet meestal omstreeks 1 april moet worden ingeleverd, terwijl wij een gecombineerde inkomsten- en vermogensaangifte zelfs tot juli kunnen uitstellen. Toch moeten wij goed bedenken, dat wij na 1 januari as. niets meer aan inkoms tenstructuur van 1959 kunnen ver anderen. Wij kunnen dan alleen nog maar de gegevens ordenen. In de maand december in het nog mogelijk zijn fiscale inkomensge schiedenis over 1959 te wijzigen en wij geven daarom nog eens 'n opsomming van de voornaamste aftrekmogelijkheden, die er zijn. Dit jaar moet allereerst op de mo gelijkheid worden gewezen van af trek voor giften aan culturele, ker kelijke of liefdadigheid bewijzende nierna voigi net gespreK tussen -—j—- - missionaris en familielid en volgt de I instellingen. De eerste 100 afsluiting met een origineel kerst lied uit het desbetreffende land. Midden in de uitzending spreekt namens de missionarissen achter 't IJzeren en Bamboe Gordijn de Ne derlandse missie-bisschop Mgr. C. Kramer O.F.M., verdreven bisschop van Luan-fu uit China. Voor de missionarissen in Indone sië spreekt pater J. van Kempen SJ. Achtereenvolgens worden wij ver- bonden met pater Sera G. George S.M.M. uit Wylre, die vanuit Reyk javik, zuster Magdala van de Fran ciscanessen van Veghel uit Eind hoven die spreekt vanuit Manilla op de Philippijnen, vervolgens broe der F. Schwachöfer, Scheutist uit Gennep vanuit Leopoldstad in Bel gisch Congo, zuster M. Liguori Töns van de Dominicanessen van Venlo uit Rotterdam vanuit Johannesburg in Zuid-Afrika, pater A. Dunnewijk O.P. uit Eindhoven, die spreekt van uit Catano in Porto Rico, pater G. Soudant van de Congregatie van de H. Geest, uit Geleen, vanuit Kin- kala uit de republiek van de Congo, pater J. Sfeemers S.M.A. uit Zut- phen vanuit Pedu uit Ghana, zuster M. Assumpta van de Franciscanes sen van Roosendaal uit Den Haag vanuit Bagamoyo in Tanganyika, leken-missionarisse, mej. G. Poilesz uit Steenwijk, die spreekt vanuit Mirpurkas in Pakistan en tenslotte pater A. van Tilburg S.S.C.C. uit Baarle-Nassau vanuit Kiea op Ha waii. De K.R.O. heeft alle familieleden uitgenodigd in de studio en ver goedt voor twee personen per fami lie de reis. Voor het geval de verbinding mocht mislukken, gezien de enorme technische moeilijkheden, staan er in de studio reserve-bandjes klaar, die tevoren zijn gestuurd. De K.R.O., heeft voor de totstandkoming van dit programma diep in zijn beurs getast- De kosten van de diverse verbin dingen, waarvoor de aanwezigheid van honderden technici in geheel de wereld vereist is, bedragen onge veer 13.000 gulden. Zelden speelt de techniek bij een radio-uitzending zulk een belang rijke rol als in de missie-uitzending van tweede Kerstdag. Wat dit program tot zo'n belang wekkend experiment maakt, is nl. het feit, dat de vele hierbij betrok ken technici (alleen in de K.R.O.- studio zullen er straks tien de han den vol hebben) ook op tweede Kerstdag eigenlijk alleen maar kun nen hopen, dat alles goed zal ver- mer aftrekbaar en evenmin mag het eerste procent van het zuiver inko men afgetrokken worden. Wie dus een inkomen heeft van 15.000, moet minimaal 150 aan giften voor eigen rekening nemen. Daarboven mag het geschonkene van het inkomen worden afgetrok ken tot een maximum van 4%. De gift moet met een schriftelijk stuk bewijsbaar zijn. Er zün dit jaar voor verschillen de kerkbouwacties nogal grote schenkingen gedaan en bovendien hebben de leden van de onderschei den kerkgenootschappen nog hun normale verplichtingen. Telt u de gift voor een kerkbouwactie op bü de gewone vrijwillige büdrage of kerkelijke belasting, dan zult al spoedig 1% van het inkomen overschreden. Het meerdere is dus aftrekbaar. Het heeft zin dit in de cember nog uit te puzzelen. Komen we niet aan de 1% dan kunt u nog overwegen een gift te doen of bijvoorbeeld in dit jaar reeds de bijdrage voor 1960 te vol doen. Niet het jaar van aanslag is beslissend, maar het jaar van beta ling. DE EXTRA KOSTEN Het volgende terrein van aftrek is dat der „buitengewone lasten". Hiervoor komen we in aanmerking wanneer we in 1959 uitgaven heb ben gedaan voor de voorziening in levensonderhoud van naaste ver wanten of voor ziekte, invaliditeit en sterfgeval. Er zijn meer moge lijkheden maar er is nogal spoedig een grens. Wendt u zich daarom in twijfelgevallen tot een deskundige. Om in de termen te vallen moe ten deze uitgaven gezamelük 6% van het inkomen bedragen met dien verstande, dat voor elk kind met kinderaftrek deze 6°/o met 0,5 pro cent vermindert. Ook voor het on derhoud van kinderen mag men een beroep doen op deze regels mits voor deze geen drievoudige kinder aftrek kan worden verkregen. Indien dit niet het geval is, of wanneer we andere hoge uitgaven als bovenbedoeld hebben gehad, is het zinvol vroegtijdig te berekenen of we voor deze bizondere aftrek in aanmerking komen. Wanneer we nog niet voldoende uitgaven hebben gehad om de grens te halen kunnen we in deze maand nog lopende re keningen opvragen en betalen, waarmee het totaal weer stijgt. Ook kan een ziekteverzekering mee tel len om deze grens te halen, alhoe wel deze op zichzelf weer niet af trekbaar is. DE KINDERAFTREK Hoe komen we nu voor drievou dige kinderaftrek in aanmerking? c Daarvoor moet een kind tussen de 16 en 27 jaar oud zijn, geheel of nagenoeg geheel op kosten van de belastingplichtige worden onder houden en tenslotte niet tot diens huishouden behoren. Er bestaat geen mogelijkheid om te kiezen tussen de drievoudige kin deraftrek en de buitengewone las ten. De belastingheffing is nog steeds geen zaak van loven en bie den. Vanzelfsprekend moet de tijd van het bedoelde jongmens grotendeels in beslag worden genomen door het volgen van onderwijs. Als nadere verklaring voor het nagenoeg ten laste komen kunnen we hier aan toe voegen, dat dit momenteel bete kent: voor minstens 90%>. Voordat we nu nog even 't hoofd stuk verzekeringen aansnijden mo gen we er nog op wijzen, dat ver mogende ouders mogelijk gebruik willen maken van de vrijheid om onbelast 2.000 aan de kinderen te schenken. Dit bedrag van 2.000 per kind is vrij van inkomstenbe lasting en successie- of schenkings recht. In het jaar van huwelijk mag zelfs 10.000 belastingvrij worden geschonken en wie zoveel verdient dat hij in het vorig jaar meer dan 20.000 inkomen had, mag aan reeds gehuwde kinderen zelfs 10% van zijn inkomen in 1958 schenken met een maximum van 5.000. Dit geldt voor elk gehuwd kind. Keren wij terug tot lagere inko- mensregionen en zien wij nog even de verzekeringskansen. Tot een be drag van 3.600 per jaar mogen wij ZORG DAT JE ER BIJ BENT OP HET BOERENBAL 1 1 '60 aftrekken voor lijfrente-verzekerin gen en daarmee gelijk gestelde as suranties. Wie dit bedrag nog niet genoeg vindt voor verzekeringpre mie kan dit nog aanvullen met een invaliditeitsverzekering, waarvoor de premie nog bij die van 3.600 per jaar mag worden gevoegd. Alle mogelijkheden om tot die 3.600 per jaar te komen, kunnen wij in deze beperkte beschouwing niet onder ogen zien. Dat laten wij gaarne over aan de verzekerings mensen, die ons vrijblijvend met genoegen willen voorlichten. Wie deze inderdaad ruime aftrek kans overweegt, bedenke dat hij als nadeel heeft de jaarlijks terugke rende betaalplicht. Ook in de jaren van ongunstige conjunctuur moet er betaald worden en de inflatie luidt er ook toe dat de geldswaarde van het uit te keren bedrag t.z.t. wel lager zal zijn dan die van de nu daarvoor te storten guldens. Tenslotte wijzen wij erop dat met achtneming van de voordelen van een verzekering deze assurantie als vermogensvorming uit econo misch oogpunt lang niet altijd moet worden gekozen. Want we krijgen belastingaftrek maar moeten van zelfsprekend wel het gedeelte van de verzekering, dat voor de assu rantiemaatschappij winst vormt als kosten van het fiscaal voordeel af trekken. En dan blijft er niet zo veel voordeel over. Van een behoorlijk inkomen blijft helaas te weinig over bij de be staande tarieven. Van welke hoek uit we het probleem ook bezien. Horst heeft zijn kasteel Ten Horst I land neemt de bezittingen van zijn gekend, waaraan het zelfs de naam vader over en van hem en zijn van de gemeente heeft ontleend. Deurne had dat prachtige ni totaal verwoestte slot aan de in gang van het dorp. Geijsteren had zijn bastion aan de Maas, waarop in de laatste we reldoorlog zoveel Engelsen als Duit sers zich de tanden hebben uitge beten. Heeft Venray iets dergelijks dan niet gehad! HET VENRAYS KASTEEL OP SPRAELAND Ja, inderdaad heeft Venray zijn kasteel „Spraeland" gehad. De burcht Spraeland, was immer verbonden met de villa, dat is het landgoed, hoeve of dorp Oostrum (Oeserham), gelegen onder 't Kers- spel Raede (Venray). Hoogstwaarschijlijk werden deze Oostrumse hoeven en gronden door de lijfeigenen van het allodium (vrijgoed) Spraeland bewoond en beakkerd. Op enige afstand van het dorp Oostrum, duidt een prachtige groep eiken de plek aan, waar eens dit Middeleeuws bouwwerk was opge trokken. Een terp, waar het hoofdgebouw op stond, omringd door een gracht, beide nog waarneembaar. Deze kasteelgracht werd door in de onmiddellijke nabijheid stro mende Molenbeek, gevoed. Men schatte de defensieve waarde van deze z.g. Waterburcht niet te gering. Liggend in lage weilanden (eer tijds moerassen) omringd door vrij diepe en brede grachten, was deze burcht moeilijk neembaar. Langs Spraeland liep (en loopt nog) een weg, die een oude heer baan genoemd wordt. Daar trokken de handelslieden met hun goederen oven en werden dan door de roofridders van Sprae land overvallen en uitgeschud. Andere volksverhalen doen de ronde als zou het in het midder nachtelijk uur op Spraeland spoken, Het zouden de geesten van de vroegere roofridders zijn, die zo schrikbarend te keer gaan. De voormalige burcht draagt he den ten dage nog de naam van „ge zonken kasteel", want zo vermeldt verder de volksmond, de burcht zou op klokslag twaalf uur plotseling in de diepte verdwenen zijn. Wel na te gaan is, dat het onge veer 500 jaar geleden is, dat de be woning van burcht Spraeland op hield te bestaan. Vijf eeuwen zijn echter niet in staat geweest alle sporen volledig uit te wissen. Contact werd opgenomen met de Rijksdienst, voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en ons werd toe gezegd, dat t.z.t. een opgraving zal volgen. Reeds eerder gaf de grond aldaar iets van zijn geheimen prijs. Bij enige niet beduidende opgra vingen indertijd door wijlen Cle mens Baron de Weichs de Wenne op dit ronddeel onderdemomen, brachten enkel Middeleeuws aarde werk, stukken ijzeren of koperen potten aan het licht. Enkele benamingen herinneren ons nog aan de oude eigenaren. In de nabijheid van Spraeland ligt de „Heerenpas" of weide. Verder vindt men onder Oostrum ,den Valkenkamp", waar weleer de Valken tot het edel jachvermaak werden afgericht. Terugkomende op het dorp Oos trum of zoals het oudsher was Oes terham. (De afleiding'duidt dus op een bewoning, verblijf of bosch (heim) in oostelijke richting, ten Oosten van de hoofdplaats Venray, kan vastgesteld worden, dat deze heerlijkheid met zijn burcht Sprae land altijd door de eeuwen heen een gebleven is van het Kerspel Rode en van de gemeente Venray. Geen enkel kerkdorp is dan ook zo nauw met Venray verbonden, als Oostrum met zijn rijke historie. Een voorbeeld nemen wij slechts, als wij melden, dat op 14 septembesr in de St Petrus Bandenkerk te Venray, de plechtige kroning plaats vond van het miraculeus beeld van O.L.Vrouw van Oostrum, door de 90-jarige Mgr. J.A. Paradis, bis schop van Roermond. ENKELE BEWONERS VAN KASTEEL SPRAELAND De oudste bezitters, vrije heren van Spraejand vinden we terug in de 13e eeuw. Zij stamden van het huis Ooyen bij Nijmegen. Een dezer, Gerhard van Ooyen, ook Gerhard van Spraeland ge noemd, werd in 1268 bij Keulen ge vangen genomen, na een mislukte aanval op deze stad, tesamen met Hertog Walram van Valkenburg op touw gezet. Zijn zoon Gerard II vafi Sprae- vrouw Mechtildis vermelden de an nalen, dat tengevolge van de ver koop der tienden aan het Cister- cienserklooster te Roermond, twist was ontstaan over de novaal- tiende, welke sedert de dood der verkopers op het vrijgoed Sprae land, behorende tot het Kerspel Venray, geheven werd, Enige tijd later maken meerdere erfgenamen of bloedverwanten aan spraak op de bezittingen. Op 17 april 1375 verklaart Daniel van Apeltern afstand gedaan te hebben van zijn aanspraak op de tienden van Oostrum (toen Oeste- rem), ten behoeve van de abdis van het klooster der Cistercienserorde te Roermond. Waarschijnlijk was deze ridder een Maaswaals edelman, verwant aan de heren van Oyen. Deze oude stam verdwijnt weldra en na een kwart eeuw treedt een nieuwe familie, waarvan in de Gel ders geschiedenis menig dapper feit is geboekt, op de voorgrond n.l. HET GESLACHT BROEKHUISENS DER wier bakermat en stamzetel in het oude land van Kessel moet gezocht worden. Alhoewel over de overige heren van Spraeland nog veel te melden is willen wij ons slechts beperken tot de heren uit het geslacht Broek- huisen. Reden hiervan is, dat ongeveer in deze tijd de burcht Spraeland niet meer bewoond werd. Wat is de oorzaak hiervan? Niet door plotseling wegzinken de bodem, doch door oorlogs geweld gebeukt, door zorgeloosheid en financiële moeilijkheden raakte het bouwwerk langzamerhand in verval, waaruit het zich nooit meer verheven heeft. De Broekhuisens schijnen er wei nig belang, eer of voordpel in ge zocht te hebben de burcht weer op te bouwen. Zij voerden hiervan nochtans de titel en genoten de z.g. heerlijke rechten en inkomstenk Uit het geslacht Bröekhuisen ver melden wij slecht Johan van Bröek huisen, heer van Loë, Geijsteren. Oostrum en Spraeland (1429-1450). Deze persoon, een te lang ver geten ridderfiguur uit de 15e eeuw, was ee der meest belangrijke rid ders, die het Gelderse land heeft voortgebracht. Enkele gebeurtenissen uit zijn le ven, slechts die rechtstreeks be trekking hebben op Oostrum en Venray, zullen we aanhalen. 1431, Jan van Bröekhuisen, drost van het land van Kessel, in tegen woordigheid van de schepenen en Kerspellieden van Venray, Alard v. Gruysdonck, pastoor van Lochem en andere, houden op het koor der Venrayse kerk een getuigenverhoor in verband met een overeenkomst, die 32 jaren geleden te Venlo ge sloten werd tussen de Hertog van Gelder en het Cistercienserklooster van Roermond in betrekking tot de tienden van Roy (Venray). 1435, Arnold, Hertog van Gelder bekend schuldig te zijn aan Jan van Bröekhuisen zijn hofmeester 6000 Overlandsche Rijnsche gulden. Omdat de Hertog deze som om „Oirloghswille" niet kon betalen, verpand hij zijn renten, pachten etc, die hij heeft in Raede(Venray) in 't land van Kessel. 1450. In dit jaar besloot ridder Johan 'n reis te ondernemen naar het H. Land. Voor zijn vertrek stichtte hij het Augustijnerklooster op zijn erfgoed Oostrum. Het testament werd opgemaakt op het slot Wissen bij Weeze. Ridder Jan v. Bröekhuisen over leefde zijn verre reis niet. Hij overleed in hetzelfde jaar in het H. Land. De diverse stichtingen van deze grote edelman hebben land en volk van Kessel (waartoe Venray be hoorde) in de loop der eeuwen tot heil en zegen gestrekt. Moge daarom dit artikel ertoe bijdragen niet alleen de aloude boeiende historie van de Heerlijk heid Oostrum met z'n burcht Sprae land, levendig te houden. Wanneer t.z.t. 'n oudheidkundige opgraving op Spraeland heeft plaats gevonden, zullen wij hiervan een uitvoerig verslag brengen. BERN. KRUYSEN. olU «rzsÜsrin^a. ,1AKM> •fcvpdh.kn IWnrCUl L_ fi'nan«ri«seO' JULIANASIN6EL41 •têkf. 1061 (K4780) VERBETERINGEN IN CASTENRAY Sinds een jaar is Castenray in 't bezit van een prachtig Boeren bondsgebouw. Van plaatsen uit Noord-, Midden- en Zuid-Limbui-g, heeft men hier diverse excursies ontvangen. Tot op heden was 't echter bij re genweer een en al modder voor het gebouw, terwijl men in de droogte periode van 't afgelopen jaar steeds de ogen vol zand had, wanneer men zich buiten waagde. Het gebouw, dat op een hoogte ligt, had tot dusverre niet de be schikking over een volmaakte,, wa terafvoer, vandaar dat het in de vorige winter dagelijks gebeurde, dat vrachtauto's of paardewagens moesten worden vlot getrokken door een tractor, die daarvoor spe ciaal was aangesteld als 't ware. Het is 't bestuur echter gelukt het terrein voor 't gebouw nog voor de komende winter verhard te krijgen, door wegenbouw N.V. Vissers Dru- nen, terwijl de gemeente 't op zich genomen heeft een strook van en kele meters breed langs de weg te verharden met klinkers Dit alles klaar te krijgen, hebben wij te dan ken aan 't goede woord van de heer P.J. Steeghs, die in Venray zeer ze ker voor Castenrays belang heeft gestreden. Dit verharden is aan 't uiterlijk van 't gebouw zeer ten goede geko men, evenals aan de waterlossing. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. W.J.A. BLOEMEN Stationsweg 15 Telefoon 1465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de Kom. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. J. Janssen Leunen K 3 tel. 1361 BEKENDMAKING Op de secretarie der gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van de Directie der N.V. Nederlandse Spoorwegen, ge meente Utrecht, om vergunning tot oprichting van een dieselnoodaggre- gaat in een hoogspanningshuisje a.d. Stationsweg te Venray, kad. bekend E sectie no. 3211. Schriftelijke bezwaren kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen schrifturen worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren tegen de in williging van het verzoek kan een ieder persoonlijk of bij gemachtig de inbrengen op een openbare zit ting, te houden op woensdag 30 de cember a.s., om 15 uur in het ge meentehuis te Venray. Beroep tegen een genomen be schikking kan o.a. worden ingesteld door: de verzoeker om de vergunning; degene, die in persoon of bij ge machtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen; degene die zonder op de open bare zitting te zijn verschenen, binnen genoemde termijn schrif telijke bezwaren heeft inge bracht, indien hij niet woonach tig is een gemeente, waar deze openbare kennisgeving is gedaan Venray, 9 december 1959. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter algemene ken nis, dat bij besluit van gedeputeer de staten van Lmburg van 23 no vember 1959, no. B 22435, is goed gekeurd het besluit van de raad dezer gemeente van 29 september 1959, no. 780, tot onttrekkng aan 't openbaar verkeer van het gedeelte van de weg, gelegen te Oostrum ten zuiden van de Stationsweg, voor zover gelegen tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Ven ray sectie E no. 3136 en 3137 en een gedeelte van dezelfde weg ter lengte van 56 meter, gelegen tussen de percelen sectie E 3137 en 3138. Ingevolge het bepaalde in artikel 12, 2e lid van de Wegenwet ligt het goedgekeurde raadsbesluit vanaf 19 december 1959 gedurende veertien dagen voor eenieder op de secreta rie afdeling I, ter inzage. De aandacht wordt erop geves tigd, dat ingevolge het bepaalde in artikel 11a van de Wegenwet voor iedere belanghebbende uiterlijk tot de dertigste dag na deze aankondi ging van de beslissing van gedepu teerde staten beroep open staat op de Kroon. Burgemeester en Wethouders van Venray. A.H.M. JANSSEN, burgemeester H. VORST, secretaris

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1