SPORT WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ^S^SSSSSLL') ZS mBS KERST-ACTIE voor de zieken 6700 Limburgse bedrijven ernstig getroffen door de droogte. Overpeinzingen Gevonden: Zaterdag 12 december 1959 No 50 TACHTIGSTE JAARGANG rcuNrti.iic vf fftf PEEL EN MAAS W DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 ABONNEMENTS- BUITEN VENRAY 1.60 Parochie St. Petrus-Banden. In de komende week, van 1319 december, zal de jaarlijkse Kerst- actie voor de zieken weer beginnen. Huis aan huis zal een bijdrage ge vraagd worden, liefst in geld, om daarmee alle zieken van de St. Pe trus Banden-parochie met Kerstmis een mooi pakketje te kunnen be zorgen. Ook de zieken, die buiten Venray verpleegd worden krjjgen een Kerstgave, mits ze by de rond gang opgegeven worden. Telken- jare blykt hoe sympathiek deze ac tie is, dit biykt uit de inzameling en uit de reacties van onze zieken. Meer dan tweehonderd pakketjes moeten klaar gemaakt worden, wy rekenen ook dit jaar op uw milde bydrage. ANT. LOONEN Pastoor-Deken. Een groot gedeete van zijn re devoering, die de voorzitter van de L.L.T.B., de heer C.G.A. Mer- tens hield ter gelegenheid van de jaarvergadering van de L.L.T.B. die maandag in Roermond werd gehouden, wijdde hij aan de droogteperiode van de afgelopen zomer en de funeste gevolgen daarvan. Hij bepleitte naast de materiële hulp voor een daadwer kelijke financiële hulp door de regering, waarbij hij vooral de nadruk erop legde, dat deze hulp niet te ingewikkeld moest wor den gemaakt. Een vergoeding per hectare, was volgens hem de eni ge doeltreffende oplossing, waar bij dan gebruik kon worden ge maakt van een indeling in drie klassen naar verhouding van de geleden schade. De voorzitter deelde mede, dat hoewel in geheel Limburgse droog te grote schade heeft veroorzaakt, vooral in Noord- en Midden-Lim burg veel landbouwbedrijven zwaar geteisterd zijn. Het sterkst demonstreert zich de schade in de veehouderij, waar, naast abnormale slechte groei van het gras in zomer en herfst een zeer ernstig tekort is ontstaan in de vee voederpositie op de bedrijven, ter wijl ook de opbrengsten van de ver schillende akkerbouwproducten bij zonder teleurstellend is. „Er is", volgens de bondsvoorzit ter, een werkelijke nood ontstaan in een groot gedeelte van onze provin cie, zowel in de veevoedervoorzie ning op de bedrijven als ook wat betreft de financiële positie". Uit een onderzoek, dat door de prov. Voedsel-commissaris werd in gesteld, is gebeken, dat er van de circa 10.000 bedrijven in Midden- en Nrd.-Limburg alsmede in de kring Gulpen ongeveer 6700 bedrijven voorkomen, welke zeer ernstige schade hebben geleden. De positie van vele van deze be drijven is van dien aard, dat ver dere hulp dan die welke tot nu toe is verstrekt noodzakelijk is, wil men voorkomen, dat de voortzetting van deze bedrijven niet meer behoorlijk mogelijk zal zijn. 35 MILJOEN Op grond van voorlopige gege vens, aldus de heer Mertens, is de totale schade in de droogtegebieden van Limburg op 35 tot 40 miljoen gulden te stellen. Gemiddeld per bedrijf van 10 tot 15 ha. betekent dit een schade van f 4600. „Deze cijfers", merkte spre ker op, „zijn zeker niet aan de hoge kant". Voorzitter Mertens dankte de boeren, die in minder of niet ge troffen gebieden zo spontaan hulp hebben geboden evenals de militai re autoriteiten, die het vervoer van bietenkoppen mogelijk maakten. Toch zal de overheid financiële steun moeten verlenen. Door de droogte is het redelijk bestaan van vele boeren sterk aan getast aldus de spreker: „Wij mo gen verwachten, dat de regering zal helpen met financiële steun. WATERBEHEERSING NOODZAKELIJK Alvorens zijn betoog betreffende de droogte te beëindigen wees de heer Mertens nog op het volgende: voorkomen is beter dan genezen". In Midden-Limburg zijn plannen om vanuit de Maas bij Panheel via het kanaal WessemNederweert, Zuid-Willemsvaart en van daaruit door bestaande en nog te verbete ren of door een nieuwe kanalensy- steem, een groot gebied in onze provincie water toe te voeren. Deze plannen zijn nog in studie. Naast de technische uitvoerbaar heid zullen deze plannen uiteraard getoetst moeten worden aan de daarmede gepaard gaande kosten. Mede in verband met de uitvoe ring van de verkaveling in 't Lolle- beekgebied is het echter van groot belang, dat hier spoedig een beslis sing genomen kan worden. Wij vertrouwen hierbij op de me dewerking van de diensten van Rijks- en Provinciale Waterstaat alsmede op de cultuur-technische dienst". REEDS GEBODEN HULP Naar aanleiding van het door de heer Mertens gestelde, moge hier dan volgen de tot heden geboden hulp, in de actie „Boer helpt Boer". Gedurende de voorbije maanden^ waarin de landbouwers uit Noord en Zuid-Holland en Zeeland spon taan en gratis de veehouders en landbouwers in de door de droogte getroffen gebieden te hulp kwamen, zijn in Midden- en Noord-Limburg de volgende hoeveelheden veevoe der aangevoerd: 112 ton stro, 64 ton voederaardappelen, 35 ton erwten stro, 26 ton voederbieten, 17 ton hooi en 2275 ton bietekoppen en blade- in. In het kader van de actie suiker bieten werden hiervan 16.653 ton naar Midden- en Noord-Limburg gebracht waarvoor in totaal 645 mi litaire vrachtwagens de reis van Zeeland en omliggende gebieden naar Limburg ondernamen. Verplichte ontstoring voor alle motor-voertuigen Er zijn de laatste jaren nogal wat voorschriften uitgevaardigd, die de automobilisten en motor- en scoo terrijders noopten bepaalde voor zieningen aan hun voertuig te tref fen. Zo werd b.v. enkele jaren ge leden 't rijkskeur in de koplampen verplicht gesteld en van 1 januari a.s. af moeten de meeste auto's van spatlappen zijn voorzien, maar daarbij blijft het niet. De komst van de televisie in ons land heeft het noodzakelijk gemaakt voorzienin gen te treffen aan motorvoertuigen, opdat de kijkers in de huiskamer ongestoord van het programma kunnen genieten. Wanneer de voorgenomen maat regelen van kracht geworden zijn en dat is met ingang van juni 1960 het geval dan betekent dat, dat de televisie-kijkers definitief verlost zulllen zijn van de strepen en spikkels en het soms geheel ver springen van 't beeld op 't scherm, wanneer een auto of bromfiets pas seert. Vooral voor hen die in de grote steden wonen of langs een van de grote verkeerswegen, is de eerste juni van het volgende jaar een be langrijke dag, omdat de meesten van hen eigenlijk nog nooit geheel ongestoord een programma hebben kunnen volgen. Maar het zijn niet alleen de tele visiekijkers, die deze datum met belangstelling tegemoet zien. Ook radioluisteraars die naar FM-zen- ders luisteren, zullen dat voortaan ongestoord kunnen doen en zelfs de wetenschapsmensen, werkzaam bij de radio-telescoop te Dwingelo, die nu nog veel last hebben van passe rende bromfietsen e.d. zien met spanning naar de volgende zomer uit. FILTERS AANBRENGEN Het is op zichzelf natuurlijk alle maal wel heel mooi, dat men van overheidswege het besluit genomen heeft het televisie- en radiomin- nend pubiek op deze wijze te be schermen; voor alle eigenaren van een voertuig met benzine-motor is het in eerste instantie belangrijk te weten, waarin deze ontstoring nu eigenlijk bestaat. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden om tot dit doel te geraken. Er is echter een eenvou dig systeem ontwikkeld in de vorm van een filter, speciaal voor brom fietsen, auto's, scooters e.d., dat vol doet aan de wettelijke eis en dat op eenvoudige manier aangebracht kan worden. Men knipt daartoe bij de tweewielers de isolatiedop van de bougiekabel af, schroeft de bougiefilter eraan en schuift dit zo ver mogelijk over de bougie. Een werkje waarmee slechts enkele mi nuten gemoeid zijn. Voor auto's gaat men op overeen komstige wijze te werk voor elke bougie en verder brengt men op de stroomverdeler nog z.g. verdeler- suppressors aan. Deze worden van de kabels geschroefd en op de ver deler aangebracht. Ook hierbij komt geen gereedschap te pas. AANWEZIGE ONTSTORING ONVOLDOENDE Vele auto-eigenaren zullen zich verder afvragen of zij met de ont- storingsmiddelen die in de wagen aanwezig zijn voor ontstoring van de autoradio voldoen aan de wette lijke eisen die in de wagen aanwezig zijn voor ontstoring van de auto radio, voldoen aan de wettelijke eisen. Uit metingen is gebleken, dat men met de normale ontstoring voor autoradio (meestal bestaande uit een enkele suppressor-weer- stand in de centrale waterleiding) niet aan de wettelijke eisen voldoet. Omgekeerd geeft de ontstoring met bougiefilters en verdelerssuppres- sors een bizonder goede ontstoring voor de autoradio. Behalve de bezitters van radio- en televisieapparaten hebben ook de eigenaren van voertuigen zelf voordeel van het aanbrengen van de betrokken ontstoringsmiddelen en wel hierdoor, dat niet alleen de bougie-slijtage afneemt, doch ook de kans op ontstekingsstoringen door vuile bougies (storingen hier nu in andere zin bedoeld!) vermin dert. Vooral voor bromfietsen en andere tweetaktmotoren zijn deze punten van belang. Wie zijn auto,, scooter of bromfiets op deze wijze ontstoort, kan ervan verzekerd zijn, geheel overeen komstig de overheidsvoorschriften te hebben gehandeld en geen hinder meer veroorzaken. Bij de uitvoering van deze plannen echter is ieders medewerking nodig. Het doel is be langrijk genoeg om er aan mee te werken. GEESTELIJK ARTIKEL De blijmoedigheid keni geen echte zorgen. „Gaudette Verheugt U". Mij dunkt, dat deze woorden ons niet aan dovemansoren gezegd zijn, ook al heeft Paulus het al 19 eeuwen geleden tegen zijn eerste Christenen gezegd. Wij zijn nog wel altijd te vinden voor de pret. Zo tegen Carnaval loopt die pret op zijn hoogst, maar verder op verjaardagen en bij bij zondere jubilea zijn we ook wel voor feest te vinden. Vooral als de drank daarbij vloeit is dat best vol te houden. Maar buiten Carnaval, jubilea en verjaax'dagen om, zo in onze gewone manier van doen? Is er dan ook vreugde? Straalt er van ons ook in ons werk en in onze vrije tijd vreugde uit. Of voelen we ons dan veeleer mensen onder druk, mensen zonder blijde verwachtingen? Drukken ons de zox-gen om het materiële bestaan niet zeer teneer. En denken we niet met benauwenis aan de toekomst. Zijn we eigenlijk niet heel somber gestemd als we overwegen, dat die mijnheer Kroet- sjef eigenlijk de touwtjes van onze toekomst in handen heeft. Een bevel van die man aan zijn troepen en ze marcheren tegen Europa op en steken de wereld in bi-and Wat voor perspectieven hebben jonge mensen in zulk een wereld, waar het steeds groeiend commu nisme altijd nieuwe landen tot sla vernij brengt? Hoelang nog, dat zij alles wat wij hebben opgebouwd, zullen afbran den. Ik geef toe, dat in zo'n angstige toekomstverwachting geen plaats voor een Gaudette is. En wanneer we dan eens uitgelaten zijn, komt 't alleen omdat we de realiteit ver geten. De barre naakte werkelijk heid, die zoveel films de laatste tijd weten te bieden. Het is ook niet op deze realiteit, dat Paulus zijn levensblije opvat ting der christenen gebouwd wil zien. In zijn tijd was het stoffelijk gesproken geen botertje tot de boom. Er was in de oude Romeinse be schaving meer barbaarsheid dan be schaving. Het leven was hard. Toch schreef Paulus zijn Gaudette. Maar hij zeide dan ook blijmoedig te zijn in de Heer. En deze blijmoedigheid baseert zich op de overtuiging dat niet de communistische dreiging, maar de Heer dichtbij is. In deze blijmoedigheid is voor angst geen plaats, wel goedheid voor alle mensen. Een blijmoedige levenshouding kenmerkt zich door haar onbezorgdheid. En als een blij moedige toch ergens over in zit, dan geeft hij dat over aan de Heer. De Heer, dat is de enige realiteit. Alleen op Hem is een blijmoedige levenshouding te bouwen. In 19 eeuwen is niets veranderd. Het is nog altijd zo! S.V.V.-NIEUWS In de serie Venray-Horst-ont- moetingen hebben beide partijen de balans in evenwicht weten te hou den voor wat betreft de totaaluit slag. Van de 4 gespeelde wedstrij den wonnen Horst en Venray er elk één en eindigden 2 wedstrijden on beslist. De ontmoeting tussen de eerste elftallen in Venray leverde een uit stekende wedstrijd op in een hoog tempo gespeeld en spannend tot het laatste fluitsignaal. De puntjes deze fel betwistte, doch in de beste verstandhouding gespeelde wed strijd, werden broedex'lijk gedeeld met als einduitslag 11. Onze ploeg heeft ruimschoots be wezen de depressies de baas te zijn. De achterhoede vormde een goed sluitend geheel en was zeer moei lijk te passeren. De middenlinie in samenwerking met de binnenspe- lers waren verreweg 't grootste ge deelte van de wedstrijd heer en meester op het middenveld. Talrijke aanvallen werden van daaruit op gebouwd vol afwisseling en zeer snel uitgevoerd. Bij de afwerking van deze aanvallen wilde het echter wederom niet te best vlotten. Het verrassende en harde schot ont breekt nog steeds en met een en kele uitzondering kwam het meeste gevaar voor de Horster-goalie nog van de rechtshalf die vooral in het begin van de wedstrijd pech had toen zijn zeer onverwacht en oer- hard schot precies langs de ver- keerde kant van de paal verdween. Na een langdurig Venray-over- wicht was het echter Horst, dat na een half uur spelen de leiding wist te nemen. Uit een afgeslagen Ven- ray-aanval wist Horst zich los te rukken en voordat onze achterhoe de er goed en wel op bedacht was, werd een gloeiende kogel afgevuurd die onze doelman weliswaar stopte, doch de van hem wegspi'ingpnde bal werd een prooi voor de Horst rechtsbinnen die toen onhoudbaar kon inschieten Venray ging op nieuw verwoed ten aanval en wel dra was het doelman Peters die alle gelegenheid kreeg om zijn niet ge ringe talenten te tonen en eenmaal door zich manmoedig op de bal te werpen een zeker schijnend doel punt wist te voorkomen. Enkele mi nuten later kwam echter toch de gelijkmaker, toen Vennekens ieder een te vlug af was en een verdedi- gingsfout wist uit te buiten en van dichtbij kon scoren. Na rust kwam het eerste gevaar voor het Venray-doel. Horst pi-o- beerde door te drukken en bijna lukte het om de leiding te nemen, doch nu was het de beurt aan van Boven om door keurig ingrijpen redding te brengen. Snel echter wij zigde zich het spelbeeld en vanaf dat ogenblik werd de wedstrijd vol ledig beheerst door Venray. Daar het juiste schot uitbleef, leidde dit echter niet tot sukses. Met enkele uitvallen probeerde Wittenhorst het ook nog eens, doch eveneens zonder sukses, zodat de stand geen wijzi ging onderging, dus gelijk bleef. Een kleine Venray overwinning zou o.i. zeker niet misstaan hebben als beloning voor het ontegenzegge lijk beter veldspel. Venray 2 moest met 31 de vlag strijken voor de Horsterreserves. Het zat onze jongens beslist niet mee in deze wedstrijd, waarin zij zeker niet de minderen waren maar wat bij hen niet wilde lukken, lukte bij de tegenstanders wel, waardoor de gelukkigste won. Venray 3 speelde thuis tegen Wit tenhorst 3 met 22 gelijk. Ook hier een tamelijk gelijk opgaande strijd met toch wel 'n klein Venray over wicht, dat echter door een te veel missen van goede kansen niet in doelpunten tot uitdrukking kwam. Tot tweemaal toe nam voor de rust Venx-ay de leiding, doch beide keren was de gelijkmaker spoedig een feit. Na de rust bleven doelpunten uit. Venray 4 speelde in Horst tegen het 4e elftal een van haar slechtste wedstx-ijden, doch won niettemin nog met 32, na oorspronkelijk met 0 te hebben achtex-gestaan. Met nog 2 uitwedstrijden en 6 thuiswed strijden voor de boeg, staan hun kansen hoog genoteerd. Venray 5 wist een moeilijke klip te omzeilen door in Merselo een 1-1 gelijkspel te bewerkstelligen, waar door hun plaats in de kopgroep be houden bleef. Programma voor a.s. zondag: BudelVenray Venray 2Roermond 2 D.I.S.Venray 3 Venray 4D.I.S. 2 We zijn benieuwd of ons eerste elftal er in zal slagen om ook in Budel de gelijknamige club er on der te houden. Thuis werd met 31 gewonnen, in een wedstrijd welke wij niet spoedig zullen vergeten. Het was in deze wedstrijd, de 2e van het seizoen, dat onze spil en midvoor geblesseerd werden als ge volg waarvan eerstgenoemde nog is uitgeschakeld en de ploeg sedert dien niet meer volledig is uitgeko men. Spelend als zondag jl. geven wij onze jongens echter een goede kans temeer daar ook Budel de laatste wedstrijden niet tot grote verrichtingen is gekomen. Gaarne rekenen wij op de aanwe zigheid van een flink aantal sup porters als tegenwicht voor 't Bu- delse enthousiasme. Plaatsbewijzen ad 2,—. Venray 2 krijgt bezoek van Roer mond 2 en moet zondag weer eens 2 puntjes binnenhalen. In Roer mond werd reeds met 20 gewon nen, op eigen veld moet het ook nu nog kunnen. De Roermond-reserves tot jl. zondag slechts povere resul taten, doch hun laatste wedstrijd was een plotselinge en grote over winning. Gemakkelijk zal het dus niet gaan, maar met stug volhouden zal het ditmaal toch wel lukken. Venray 3 zal het in Oirlo zwaar te verduren krijgen. Wij betwijfelen het of men er in zal slagen een ne derlaag te ontlopen. Het elftal is echter met de beste voornemens bezield en zal tot de laatste sekonde vechten om de suksessenreeks niet te onderbreken. Venray 4 krijgt ogenschijnlijk een mooie gelegenheid om hun toch al aardig doelpuntensaldo wat hoger op te voeren. Laat men echter se rieus aanpakken en alle mogelijke verrassingen bij voorbaat uitsluiten. Venray 5 is wederom vrij. Weer Yasienavond in Venray-centrum? Deze week is dan eindelijk de vastelaovesvereniging de Piël- haas in zijn gewijzigde samenstel ing bijeen geweest. Zoals bekend heeft men de ver antwoordelijkheid voor een goede vastenavond-viering willen sprei den, in die zin, dat nu in tegen stelling tot vroeger vertegen woordigers uit verschillende orga nisaties het hunne zullen bijdragen voor een goed verloop van de Ven- rayse vastenavond. Voorzitter Tillemans heette de nieuwe leden hartelijk welkom en gaf een beeld van de organisatie mogelijkheden en moeilijkheden. Hij betreurde het dat van de zijde der Venrayse jeugd, die toch een der voornaamste belanghebbenden is bij een goed georganiseerde vas- tenaovendviering in eigen plaats nog steeds geen vertegenwoordigers waren aangewezen. Verschillende commisssies zijn dan op deze vex-gadering gevormd die ieder voor zich bepaalde onder delen uit de viering zullen gaan verzorgen. De eerste opgave voox deze commissies zal zijn een zo zui ver mogelijke begroting samen tc stellen van de te maken kosten, op dat de financiële commissie uitein delijk kan gaan bepalen hoeveel en wat er nodig is en waar dat alle maal vandaan moet komen. Dar zitten we dus weer midden in d( centen-kwestie en het zal dus ovei enige tijd weer de vraag zijn, ko men die centen bijeen ja of neen.. Wat er van zij, op nieuwjaarsdaf is het weer boerenbal en zal dus wat het centrum betreft het eerste teken van leven in de vastelaovend- beweging te bespeuren zijn. Op deze vergadering werd vex'dei mededeling gedaan van een vrucht baar overleg met het gemeentebe stuur, dat van haar kant alles in 'i werk zal stellen moeilijkheden uil het verleden mee te helpen oplos- in. En dus is het nu weer duimpjes draaien en afwachten wat er uitein delijk uit de bus gaat komen. He1 enthousiasme op deze vex-gadering en de belangstelling uit Venray zeil deed de Voorzitter echter voorspel len, dat een en ander wel los zal lo pen en dat in 1960 de Venrayse vas- telaovend weer als vanouds gevierd gaat worden. AFBETALING Reeds vaak hebben vei'standigen een waarschuwend woord laten ho ren voor de onverstandigen over de gevaren van de afbetalingsmetho den. Zuver financieel gezien is hel werkelijk absurd kostbare appara ten te kopen, als het geld daarvooi er nog niet is en misschien ook niel komen kan. Economisch bezien vergt deze wijze van verkoop grot€ investeringen, die de handelarer node kunnen missen, zodat de ban ken krediet moeten geven, nota bene van geld waar de industrie om zit te springen in het belang var. de werkgelegenheid in ons land. En nu hebben dan de artsen hur stem laten horen bij monde van een sanatoriumdirecteur, die moet con cluderen, dat de Nederlandei's ter- wille van de bromfiets, de koelkast, de televisie of de auto zo scherp be zuinigen op het voedselpakket, dat de aanvankelijk onderdrukte t.b.c. opnieuw de kop opsteekt en de ver zwakte afbetalers nog vóór het be talen van de laatste termijn het zie kenhuis in stuurt. Als waarschuwing willen wij ex- eens op wijzen, dat in ons land nog geen enkel ziekenhuis, ook geen en kel sanatorium gezondheid ver koopt op. afbetaling. HARD Koning winter heeft, nog onvei*- wacht zijn intrede in ons land ge daan en menigeen verrast die nog geen voorzorgsmaatregelen had ge nomen tegen bevriezing van gewas of waterleiding. Tot het nemen van wintermaat- regelen zouden wij ook de militaire autoriteiten willen uitnodigen. Tot nog toe hebben wij vele soldaten zien vei-voeren in open vrachtwa gens. Nu kan het een kwestie van militair beleid zijn, om de jongens die ons grondgebied moeten verde digen bij voorbaat te harden tegen regen en wind, maar het lijkt ons niet noodzakelijk, dat zij daarbij nog de handen, voeten en oren zien bevriezen. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Telefoon 1335 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de kerk dorpen. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. M. JANS Overloon Tel. K 4788262 hond(Mechelse herder, reu), Gies- berts wachtpost Boshuizen; kinder- portemonnaie met inh., van Ham Julianasngel 37; rozenkrans, Ver- heijen Hoebertweg 24; geldsbedrag an aangebroken doosje sigaretten, Hendriks Grotestraat 5; zwart kin derschoentje met hielbandje, Sijbers Kempweg la; huissleutel, L. Cox Leunen K 28c; damespolshorloge, Henemans Pr. Bemhardstraat 58; zwarte dames glacéhandschoen en rode portmonnaie met inh., Politie bureau; zwart gelakte auto-claxon, W. Verhallen Langstr. 62; bankbil jet, Buijssen Schoolstr. 37; kana rievogel. Jansen Patersstraat 18. Dr. LOENEN Onze oud-dorpsgenoot Dr. J.H.M. M. Loenen, heeft dinsdag 1 decem- oer j.l. onder grote belangstelling aan de universiteit te Leiden het lectoraat aanvaard met het uitspre ken van een openbare les in het groot-auditorium van de academie xan het Rapenburg. Hij sprak over iet onderscheid tussen een weten- :chappelijk en een niet-weten- schappelijk deel der wijsbegeerte. Dr. Loenen werd geboren te Ven ray op 26 nov. 1919. Hij studeerde aan het gymnasium van de paters franciscanen te Venray en deed in Rolduc eindexamen, waarna hij al- iaar twee jaar filosofie studeerde, [evolgd door een jaar theologie te Roermond. Hij studeerde tot zijn kandidaatsexamen in de klassieke etteren aan de Nijmeegse universi- ;eit en deed in 1949 zijn doctoraal examen aan de gemeentelijke uni versiteit te Amsterdam met als "ïoofdvak: geschiedens van de an- ;ieke wijsbegeerte. In verschillende plaatsen bekleedde hij de neven functie van lex-aar in de klassieke talen. In 1951 promoveerde Dr. Loenen bij prof. H.J. Pos op het proefschrift: De nous' in het sy- steem van Plato's filosofie. Na één jaar leraarschap aan het Vossius-gymnasium te Amsterdam, vestigde hij zich in 1952 te Leiden, .vaar hij een leeropdracht in de vijsbegeerte ontving aan de univer siteit. Daarnaast was hij tijdelijk leraar aan het stedelijk gymnasium. Op 27 juli 1958 werd bij Konink lijk Besluit de leeropdracht omge zet in een lectoraat. Van die datum xf wijdde Dr. Loenen zich uitslui tend aan zijn universitair werk. AANBESTEDING Onder leiding van architect J. Colsen Venray, werd aanbesteed, het bouwen van een 1-klassige R.K. kleuterschool, voor rekening van 't R.K. schoolbestuur Heide. K. v. Bergen Heide 53.250 L. Volleberg 45.720 P. Potten f 45.559 fa. P. Volleberg Zn 43.019 J. Verhoeven 42.720 Jac. Haegens Horst f 41.615 G. Janssen Venray 38.370 In afwachting van overheidsver- gunningen is 't werk aan de laagste inschrijver gegund.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1