WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Uitbreiding van INALFA. Pietje moet naar de B.L.0. Het nut van Thomasslakken. Uit Peel en Maas Voor de politierechler De Boeren-oorlog deed van zich spreken. Zaterdag 12 december 1959 No 50 TACHTIGSTE JAARGANG - "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 per m.m ABONNEMENTS- .40 BUITEN VENRAY 1.60 Als het K.L.M.-foto-vliegtuig het volgend jaar weer een serie lucht foto's van Venray komt maken, zo als men dit voor twee maanden 'heeft gedaan, zal blijken, dat Ven ray weer gegroeid is en dat ver schillende nu nog open liggende plekken weer zijn volgebouwd. Dat zal zeker gelden op de lucht foto van het industrieterrein, waar de nieuwe en grote hal van Custers dan gereed za] zijn, waar de nieu we eierfabriek van de Bameveldse Eierhandel zal zijn gebouwd, even als de nieuwe metaalwarenfabriek Limburg, aan wie de gemeenteraad onlangs gronden heeft verkocht. En last but not least zal het open stuk tussen Inalfa en de Smakter- weg weer een heel stuk kleiner zijn geworden. Want afgelopen week zijn op 't directie-kantoor der N.V. Inalfa de contracten getekend tus sen deze maatschappij en 'n bouw onderneming om de derde uitbrei ding, een nieuwe hal van ruim 5100 m2, te gaan bouwen. Men ver wacht binnen afzienbare tijd de goedkeuringen van het Rijk, nodig voor dergelijk soort gebouwen, en dan gaat het beginnen. In goed 5 maanden tijds zal deze hal, die geheel los van de bestaande bouw komt te liggen, gereed zijn. En daarmede zal dan de N.V. Inalfa ruim 21.100 m2 vloeroppervlakte gaan beslaan. „Natuurlijk was het voor ons een teleurstelling, dat het aparte ge bouw van een aparte N.V., nl. de Metaalwarenfabriek „Venray" niet in de termen viel van de rijkssub sidies voor de industrie in de te ontwikkelen kernen", aldus direc teur Burgman der N.V. Inalfa, „maar we zijn niet bij de pakken neer blijven zitten en hebben de uitbreidingsplannen voor de be staande fabriek klaar gemaakt en reeds gegund. Dank zij de voorvarendheid van Venrays Vroede Vaderen was de grond beschikbaar en nu hopen we maar op niet al te slecht winter weer, want de uitbreiding dringt". Dat is ook de conclusie, die men moet trekken als men op de afdelin gen een praatje maakt met de lei ders, die stuk voor stuk klagen over i ruimte-gebrek en gebrek aan per- soneel De fabriek is dermate goed van orders voorzien, dat er ruimte bij moet komen en ook het nodige per soneel om alles tijdig genoeg te kunnen uitvoeren. Want niet alleen de DAF staat te springen op zijn bumpers, voorfronten en stoelen, maar ook de haarden- en kachel- fabricage vraagt om telkens meer producten. Had men vorig jaar bergruimten te kort voor de haarden en kachels, nu zijn er haarden en kachels te kort. En dat wil toch wel wat zeg gen. Ook de omzet in de overige toeleveringsartikelen wordt steeds maar groter, terwijl het eigen pro gramma ook voortdurend wordt uit gebreid. Zo is met name de industriever warming, de NOBEL-heater, een groot en ongekend succes geworden en weet men nu feitelijk -geen goede raad met de vele bestellingen... Als men bedenkt, -dat vooral de export, die naar meer dan 20 landen in en buiten Europa gaat, steeds maar groeit en nu bijna 1/3 deel uitmaakt van de gehele omzet, dan kan men begrijpen, dat de directie haast zet achter deze plannen. Op onze vraag hoeveel Venrayse mensen in deze fabrieken uiteinde lijk wel werk kunnen vinden, werd kort en krachtig gezegd: ruim 400. Dat houdt dus in dat midden juni 1960 meer dan 400 mensen in deze fabriek werk zullen vinden, Een stormachtige uitbreiding, die wel best geïllustreerd wordt door e kele nuchtere cijfertjes, nl. dat in 1958 de Gouverneur de eerste 10.000 m2 kwam openen en tegelijk de eerste steen legde voor de twee de 6.000 m2. Terwijl men deze goed en wel in gebruik heeft genomen moet men al weer de spade in de grond steken voor de derde 5.100 m2. En in de tekeningkamer en bij de architect is men intussen al weer wat verder, daar zijn de eerste ontwerpen voor de 4e uitbreiding al op papier ge zet. Laten we intussen maar rustig wachten op deze derde uitbreiding, die eens temeer vele Venrayse han den werk verschaffen in eigen plaats en eigen omgeving. Met Pietje gaat het niet goed op school. Hij zit nu een paar maanden in de eerste klas, maar zijn kleine hersentjes kunnen de leerstof niet bevatten. Op een dag vindt het hoofd van de school het nodig, moeder bij zich te laten komen. Voorzichtig legt hij haar uit, hoe de zaken staan. Pietje lijkt niet op zijn plaats op een ge wone lagere school. Het gaat net iets boven zijn bevattingsvermogen; hij kan zich niet concentreren; wordt voortdurend afgeleid in de klas. Het zou voor Pietje beter zijn, als hij bizonder onderwijs ontving. Moeder moest Pietje eens laten tes ten! Wellicht dat hij beter naar de B.L.O. kan. Als moeder voelt, welke kant het opgaat, staat ze meteen op haar achterste benen. Ze is hevig agres sief en vraagt op diep-gebelgde toon, of haar kind soms voor een idioot aangezien wordt. Pietje is al tijd een heel normaal kind geweest. Een piénter kind zelfs. Hij hoeft bij geen ander onder te doen. Wat denkt het schoolhoofd wel, dat zij zich hier in haar kind laat staan be ledigen? Alle kinderen zijn speels, het eerste leerjaar. En laat hij eens een keer blijven zitten, wat dan nog? Dat komt in de beste families voor. Maar haar kind naar een b.l.o-school, dat nóóit! Ze zal het voor kennisgeving aannemen. ALS HET NU NODIG IS Geduldig tracht het hoofd de boze moeder aan het verstand te bren gen, dat een b.l.o.-school geen in richting voor imbecielen is, maar eenvoudig een school voor kinderen die om de een of andere reden bi zonder onderwijs nodig hebben. Het is béter voor haar kind. Het niet-mee-kunnen-komen wordt een kwelling, die in een minderwaar- digheidscomplex zou kunnen over gaan, waar het kind ook later nog onder gebukt kan blijven gaan. Moeder is voor geen rede vatbaar. Ze kijkt, of het hoofd haar de grootst mogelijke krenking heeft aangedaan. „Enfin, dwingen kan ik u natuur lijk niet", besluit hij. „Bespreekt u het eens met uw man". VALSE SCHAAMTE Dat doet moeder ook. Maar niet, om met vader te overleggen, wat ze in het belang van Pietje moeten doen. Nee, enkel om nog eens lucht te geven aan haar diepe veront waardiging over wat die „vent" haar te kennen heeft durven geven. Vader hoort het relaas bezorgd aan. „We zouden toch eens bij die school kunnen informeren", oppert hij tenslotte voorzichtig. „Als 't nu toch voor Pietjes bestwil is". „Begin jij ook al", stuift moeder op, „wat denken jullie wel! mijn kind naar een b.l.o.-school! nooit van mijn leven! Zeker om er op aangekeken te worden door de mensen! Wat zou ik moeten zeggen, als ze vroegen, waarom Pietje niet op de gewone school kan blijven?" Zoals Pietjes moeder zijn er velen helaas. Hun eigen ijdelheid zit hun hoger dan 't welzijn van hun kind, dat gedwongen wordt tot prestaties, die hij niet leveren kan. Geplaatst in een situatie, die boven zijn ver mogen ligt, kunnen zich complexen gaan ontwikkelen, waaronder het kind gebukt gaat. Ouders, bespaart dit uw kind. Laat liefde uw gids zijn en laat u niet verblinden door verkeerd ge richte ijdelheid. Een tégen uw kind gerichte persoonlijke ijdelheid. Voor een vrij goed gevulde zaal begon Ir. de Reit als afgevaardigde van het landbouwkundig Bureau voor thomasslakkenmeel zijn inlei ding. Hij wees vooral op 't feit, dat soms op de meest onvakkundige wijze kunstmest wordt uitgestrooid. Er is wel degelijk en grondige ken nis en voorlichting voor nodig wil men er zelf van overtuigd zijn een juiste hoeveelheid op de juiste ma nier en op 't juiste tijdstip te heb ben toegepast, 't Komt aan op de juiste verhouding t.o.v. andere ele menten N.P.K. Ca. Mg en verder sporenelementen. Nu is Castenray de bezitter van zeer uiteenlopende soorten van zandgrond, van de hoogste stuif- grond tot de laagste broekgrond en alles wat aan variaties daartussen mogelijk is. Dat is voor de dorpen in de omtrek voor ieder een groot geluk. Deze boeren is 't gelukt door harde arbeid en veel studeren, dank zij de kunstmest op 't ogenblik van de zandgrond bijna evenveel af te halen als de boeren dit kunnen van de kleigronden langs de Maas, die 't vroeger ook konden zonder veel studie, omdat de grond rijk was. Zij behoeven nu niet meer met afgunstige blikken naar de klei boeren te kijken en worden nu niet meer de „arme zandboertjes" ge noemd zoals dat vroeger nog al eens het geval was. Hij heeft door harde arbeid zijn kost gekocht. In 't begin was men huiverig voor de kunst mest men wilde het niet gebruiken. De boer kon niet aannemen, dat in zo'n zak dode stof zoveel goeds voor zijn akker kon zitten. Gebruik te men het wel dan deed men het 's nachts om te voorkomen dat de buurman wist dat men 't gebruikte. Het is vooral te danken aan de Duitser von Liebig, in het begin van de 19e eeuw, dat men de beschik king over het kunstmest gekregen heeft. Voordien kende men het niet. Door aanhoudende propaganda, voorlichting en proefvelden is men er later in geslaagd de boer te over tuigen. Later was deze zo overtuigd, dat hij het stalmest verkocht en voor dat geld kunstmest kocht. Dit was zoals later bleek zeer nadelig voor zijn akker. Er kwam tekort aan micro-organisme in de grond en de structuur liep sterk terug terwijl ook 't humusgehalte ongunstig werd beïnvloed. Het is later gebleken, dat de grond naast 6 hoofdelementen nog 30 spoorelementen moet bezitten om de planten volledig te doen groeien en zodoende ten goede ko men aan mens en dier. Het is vooral ook de grascultuur, die vaak tekorten aan fosfor ver toont. Het heeft niet alleen invloed op de opbrengst, maar ook op de kwaliteit van 't gras bestand. Bij een goede fosforbemesting zullen de goede grassen en klavers naar vo ren komen en de slechte grassen en onkruiden worden teruggedrongen. Daar de graslandproductie in de naoorlogse jaren vooral is inge steld op de hoeveelheid, laat de kwaliteit vaak te wensen over. Den ken we alleen maar aan 't ontbre ken van klavers hetgeen leidt tot een eenzijdige voeding van rundvee. Wordt dit belangrijke voer in de vorm van hooi of kuilvoer, dan niet aangevuld met doorgaans dure krachtvoer of mineralen-mengsels, dan zullen de schadelijke gevolgen van gezondheids- en vruchtbaar heidsstoornis slechte melk en vlees productie niet uitblijven. Als we zien dat 't geraamte van een volwassen rund 50% uit kalk en 35% uit fosfor bestaat, kunnen we nagaan welk een belangrijke rol thomasslakkenmeel speelt bij de voeding. Ook op akkerland is 't onontbeer lijk o.a. grote stimulerende invloed op de wortelontwikkeling vooral van belang bij hak vruchten; het speelt een grote rol fc>ij de adem haling der planten; bij vorming van sommige eiwitten en vetten, bij de celdeling en 't vervoer van koolhy draten der plant; het bevorderd de uitsstoeling der grassen en granen, alsmede de zaadvorming en uitstoe- ling hieruit blijkt wel de belang rijkheid van de goede fosforhouden- de grond. Naast de fosfor treffen we in het thomasslakkenmeel 4050% werk zame kalk, 23° o mg. en verschil lende sporenelementen, zoals cobalt mangaan en dergelijke. Het kan ge strooid worden in voor- of najaar en ter vergemakkelijking gemengd worden met kali. Het is een vaststaand feit, dat fos for de aardappelziekten tegenhoudt, vooral de virusziekten omdat door proeven is vastgestld, dat de blad luizen de percelen die voldoende fosfor bezitten niet zo veel bezoe ken dan andere. De aardappel speelt een grote rol in 't bouwplan van de Nederlandse boer, en is 't grote volksvoedsel, dus mag 't wel de bijzondere aandacht vragen. Wanneer we zien, dat in 1900 per ha 12.000 kg consumptie aardappelen werden geteeld en in 1953 24 800 dan constateren we een verdubbeling, hetgeen voor 'n groot deel toe te schrijven is aan betere bemesting. Ook de suikerbiet speelt vooral de laatste jaren een grote rol voor de boer op de zandgrond. De voor naamste eis van dit gewas aan de grond is goede structuur. Goede pH. Vooral voor dit laatste is op zure gronden het gebruik van de al kalisch reagerende meststof zoals thomasslakkenmeel absoluut nood zakelijk. Dit meststof speelt ook 'n grote rol bij 't suikergehalte van de biet. Wanneer we zien hoeveel ge- breksziekten zich kunnen openba ren bij teelt van bieten, o.a. mg, na trium, borium, mangaan en we we ten, dat deze elementen zich in tho masslakkenmeel bevinden, dan zijn we toch overtuigd van de grote waarde van deze meststof. De mensen die in de zaal aanwe zig waren hebben naast een aange name zeer zeker een leerzame avond gehad, vooral bij 't stellen van vra gen kwam ook meer de practische kant naar voren, zoals de fixatie op ijzerhoudende broekgronden, ma nier en tijd van uitstrooien hetgeen t best kan geschieden gemengd met kali en over de stoppel, vlak voor 't onderploegen, zodat dan de fosfor gelijkmatig door de grond wordt verdeeld. Spreker Ir. Reit, legde nog enkele technische problemen uit, waarna hij alvorens een duitse film over de uitwerking van thomasslakkenmeel nog enkele filmpjes draaide over 't prachtige natuurschoon op de we reld. Tijdens de pauze en gedurende de film kon men genieten van een glaasje bier, aangeboden door het Landbouwkundig bureau van tho masslakkenmeel te Wageningen. A.K. te C. van 11 december 1909 Plannen voor een slachthuis In de gemeenteraad van Ven ray op St. Nicolaasdag 1909, werd 'n rapport uitgebracht door de Ge zondheidscommissie over de slacht huizen onzer slagers. Daar het plan bestaat in onze ge meente een slachthuis te bouwen, heeft die commissie eens een onder zoek ingesteld naar de nu bestaande slachthuizen. Volgens dit rapport laat de toe stand veel te wensen over. Te wei nig ventilatie, te klein, de putten voor afvoer van afval, vuil water enz. waren nergens voldoende. Som migen gebruikten de slachthuizen voor wasplaats, men kookte er vee voeder enz. Het plan om een abattoir te bou wen wordt door deze commissie ten zeerste toegejuicht. De Voorzitter zegt, dat er al dik wij ls over gesproken is een slacht huis te bouwen, dat volgens inge wonnen inlichtingen ook wel zal renderen. De heer A. Loonen vraagt of hier voor al ëen plaats is aangewezen. De Voorztter zegt, dat het zover nog niet is, maar meent, dat de ge- schikste plaats op de landweerd zal zijn, tussen de beide krankzinnigen gestichten. Enige leden merken op, dat men ook rekening dient te houden met de exportslagerijen. Er werd besloten een onderzoek in te stellen en hiervoor een voorlo pig crediet uit te trekken van 50 a 100 gulden. In diezelfde vergadering vroeg de heer Geurts een kiezelweg te maken van Oirlo naar Castenray. De Metselaarsbond alhier be sloot zich aan te sluiten als onder- afdelng van de R.K. Volksbond. Maandagavond werd in café Verbeek Hoenderstraat een man nenkoor opgericht. Een 36-tal leden traden toe. Een voorlopig bestuur werd gekozen, bestaande uit de he ren M. van Aarssen, J. Theunissen en P. Schols. Maandagavond werd in café wed. Thielen aanbesteed het bouwen van een woonhuis voor rekening van Fr. van Gerven, Maasheseweg. Er wa- -ren 7 inschrijvers. De hoogste met f 3.995 en de laagste P. Oudenhoven en L. Verbeek met f 2.340, aan wien het werk werd gegund. Deze week is een cursus begon nen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. 17 leden waren aanwezig. Het nieuwe klooster Si. Joseph te Tienray, van de Eerw. Zusters v. h. kostbaar Bloed te Aartje-Rixtel, is thans geopend. „Als U zo'n behoefte hebt aan va kantie dan kunnen we U daar wel aan helpen", zei de officier gastvrij „We hebben hier achter een pracht van een logeergelegenheid, met cen trale verwarming en alles. Zelfs met tralies voor de ramen. Dat vind je in een gewoon hotel nog niet eens". Maar zo groot was de vakantie-be hoefte van de verdachte nu ook weer niet. Hij hoopte op een boete, zei hij. De oorzaak van deze narigheid ligt in het verre verleden, namelijk tien jaar terug, toen de reisclub werd gesticht. De reisclub ging aan vankelijk niet op reis. Zij beperkte zich tot organiseren van kaart- avondjes .Van leverlede echter werd haar aktiviteit steeds groter. Eerst werden de leden in bussen de grens over gesleurd op eindeloze dagtoch ten. Later stonden er zelfs meer daagse reizen op het programma. En alles zou in vrede en harmonie zijn verlopen, als de penningmeester niet was gaan sparen voor het tienjarig bestaan. Hij vorderde jaren achtereen van ieder lid een wekelijkse bijdrage, die hij in een apart potje stopte met 't opschrift „jubileum". Uit dit pot je kwam ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan een flink bedrag te voorschijn. De vraag was alleen maar wat men ermee zou gaan doen. Er is heel wat over vergaderd. Maar het resultaat van alles is, dat van het geld een reis voor twee personen werd gekocht. Deze reis zou onder de leden worden verloot, en het winnende paar behoefde al leen maar nu en dan een ansicht te te sturen aan de achtergeblevenen. De loting had plaats, het winnen de echtpaar werd gefeliciteerd. Maar nu kwam de secure penning meester op een onheilspellende ge dachte. „Veronderstel", zei hij, „dat dit paar niet kan. Dan moet er een reserve zijn". Zonder nadenken stemden allen hiermee in. Het lot wees deze verdachte met zijn echt genote als reserve-echtpaar aan. De eindeloze zomer van 1959 brak aan, en het tijdstip van vertrek na derde. Enkele dagen tevoren kwam de verdachte op bezoek bij het win nende paar. Hij begon over de ge varen van het reizen in het drukke hoogseizoen. Hij had statistiekjes meegebracht van het aantal slacht- deJfL£\l\SfE specialist 'TEL. 1070 Zestig jaar geleden begon er, ver van ons vandaan, een oorlog tussen Nederlandse boeren, die 'n onafhankelijke staat stichtten en de aloude erfvijand Engeland. Tot 1902 duurde de ongelijke strijd. Toen legde het laatste handjevol boeren, dat zich nog tegen de Brit se ndringers verweerde, na rijp beraad de wapens neer. Daarmede kwam een einde aan de heldhaf tigste vrijheidsstrijd die de we reld ooit gekend heeft. Een oorlog, door 's werelds grootste mogend heid uitgelokt ter verovering der goudvelden en diamantmijnen, en door Neerlands dapperste zonen tot het bittere einde toe uitgestre den. Twee en een half jaar bestreden de boeren met groot succes de ge hate x-ooirok. Wat niemand gedacht had gebeurde: de beste generaals van Engeland werden achtereenvol gens verslagen. Europa trilde van vreugde. Toen greep de machteloos ziedende John Buil naar het laatste en laagste middel om de oorlog te winnen. 's Werelds eerste concentratie kampen zijn niet uitgevonden door nazi-beulen, maar door de Engelse generaal F.S. Roberts. 26.370 vrou wen en kinderen lieten er in luttele maanden het leven. Zes en twintig duizend driehonderd en zeventig vrouwen en kinderen Hoewel de hoeven verbrand wer den, het vee geroofd, vrouwen en kinderen vermoord, vochten de Zuidafrikaanse boeren onvermoeid voor hun vrijheid. Waar de rooirok zijn voet zette was de aarde door drenkt van het bloed. Een leger van 300.000 man met de modernste wa penen werd in het veld gebracht om een handjevol mannen van Neder landse afkomst te onderwerpen. Inderdaad is het hun gelukt het begeerde grondgebied in handen tc krijgen, maar de bevolking is nooi' Engels geworden. De boeren behiel den hun taal, de kiem voor de toe komstige onafhankelijkheid; de taal. die gans een volk is. EEN LOOT VAN NEER LANDS STAM Nog nimmer heeft een buiten landse strijd zóveel ontroering en 'n dergelijk medeleven gewekt in alle lagen der Nederlandse bevolking als de Boerenoorlog van 1899—1902. Geen wonder, het betrof hier een aloude loot van Nederlands stam, die gevestigd in de vreemde opkwam voor Vrijheid en Recht. Schreef niet L. Penning in zijn driedelig werk „De oorlog in Zuid- Afrika" reeds: „De slag is gevallen de lont in 't kruit! In het zelfde jaar, dat de grote offers, dat langs de wegen valt. En hij vertelde lugubere verhalen over roofovervallen in vreemde landen Het winnende paar echter bleef standvastig. De volgende dag was hij er weer. Nu begon hij te wijzen op de bleek heid van de echtgenote. Hij vroeg of het wel verantwoord was nu op reis te gaan. Of zij niet tevoren 'n dokter zou raadplegen. Of zij niet ergens iets voelde. Nochtans bleef 't winnende paar bij het reisplan. Maar de avond voor het vertrek kwam hij ten derde male. Hij voer de een litersfles met zich. „Goed spul!" riep hij, op de bleke inhoud wijzend. Het bleek een middel tegen reisziekte. Een paar kopjes koffie met een flinke scheut van dit won dermiddel mochten niet ontbreken. Het smaakte beroerd, zei hij, maar het hielp goed. De winnende "dame rook aan haar koffer en bedankte, 't Is voor aje eigen bestwil!" riep de verdachte, zich opwindend. En toen zij bleef weigeren, trachtte hij haar te over meesteren om zijn fles ten dele in de dame leeg te gieten. De echtgenoot protesteerde, en het slot van het lied was, dat de reser ve-winnaar-verdachte de deur werd uitgegooid. Doch niet dan nadat hij vakantieganger een oog had dicht geslagen. Deze waarschuwde de po litie, die aan de fles rook. „Ik dacht het wel", zei de verbalisant, „won derolie". Twee tientjes moet de reserve nu betalen wegens dat dichte oog. waardoor de winnaar maar de helft van het natuurschoon heeft kunnen zien. .Hindert niet", zei hij, „ginds re gende het toch". Vredesconferentie werd gehouden, zal de mogendheid die daar zo luide sprak voor menselijkheid en erbar ming, een klein en dapper boeren volk, welks enige misdaad het is, dat het opkomt voor zijn recht en onafhankelijkheid, verpletteren on der haar granaten en dum-dum- kogels. Onze harten kloppen sneller, want die Boeren zijn van ons vlees en ons bloed, en met omfloerste ogen staart de Nederlandse maagd naar het zonnige zuiden...." Nu nog leren de Engelse kinderen op school, dat de Britten in 1877 Transvaal moesten inlijven, omdat de Boeren er hun Kaffers zo on menselijk behandelden. Doen zij dat nu anders? GOUD EN DIAMANT Ondanks alles zond Zuid-Afrika een deputatie naar Engeland om de kloof te overbruggen. Het lukte wonderwel, in 1884 werd een uit breiding van grondgebied verkregen een gedeelte der schulden werd kwijtgescholden. Maar niet lang daarna werd het eerste goud in de hieuwe gebieden gevonden Diaman ten werden ontdektEngeland sloeg opnieuw begerige blikken op 't lokkende land. Britse maatschappijen met Brits kapitaal verkregen het recht van de exploitatie. De „uitlandersquestie" werd op de spits gedreven. In januari 1896 ontwapende Cron- jé, één der voormannen der Boeren, Jameson met zijn beruchte rovers bende. Paul Kruger ontving geluk wensen uit alle delen van de \ve- relcf, zelfs van de Duitse keizer Wil helm II. Maar de Engelse machina ties duurden voort. Niet eeuwig kon de tegemoetko mende houding van president Kru ger duren. Een ultimatum aan En geland noodzaakte Joe Chamberlain openlijk voor zijn bedoelingen uit te komen. En 11 oktober 1899 kwam 't afwijzende antwoord. De Boeren oorlog, de bloedigste vrijheidsstrijd van alle eeuwen begon. HET LOOG ER NIET OM Ouderen onder ons herinneren zich waarschijnlijk de vele liederen, rake spotprenten en de voordrach ten uit die roemrijke tijd. „De boe ren hebben 't overwonnen, hiep hiep hoera!" is er slechts één van. Het mooist maakte het een kunste naar, die, gegrimeerd als de Britse minister-president, met een strop om de hals een dichtwerk decla meerde, dat eindigde als volgt: Ik,Chamberlain vol knepen, waarop heel Engeland bluft, Zo huichelachtig gluip,rig, zo vol van vuil vernuft. Eergierig, gauwdiefachtig, Schurkachtig als een fielt. Ik, Englands grootste glorie, Wordt binnenkort ontzield. En dan hang ik, hang ik, hang ik in de strop, 't Is zo erg wel niet, maar 't spijt me van mijn kop. Dr. Kakebeeke van de Neder landse ambulance, de Engelse jour nalist Stead vele ooggetuigen verha len van de gruweldaden der Britse lanciers. die de gewonde boeren, die hun wapens hadden weggeworpen met hun lansen doorstaken; van de slachtpartij bij Elandslaagte op 21 oktober 1899, waar generaal Koek, geheel uitgeschud en beroofd van zijn kleren bleef liggen. WILHELMINA REDDE PAUL KRUGER Het is goed, dat wij Engeland in middels in deze laatste wereldoor log aan onze zijde vonden en de Britten als menselijke overwin naars hebben leren kennen. Maar omstreeks 1900 lag dat alles anders. Toen was het Nederland, dat een menslevende en dappere daad ver richtte: ten einde Paul Kruger uit de handen van de vijand te redden, zond de jonge koningin Wilhelmina een oorlogsschip naar de Zuid afrikaanse wateren. Aan boord van de „Gelderland" bereikte de grijze staatsman ons land. Niet in het veld verloren de Boe ren de oorlog; alleen ten behoeve van hun vrouwen en kinderen in de concentratiekampen staakten zij de strijd. Het was te laat. Velen von den hun gezinnen niet weer. En toen de ex-president van Oranje Vrijstaat, M.Th. Steyn, in 1916 het beroemde Vrouwenmonu ment te Bloemfontein onthulde, ter eeuwige nagedachtenis aan die

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1