Huwelijk in crisis? SPORT Interview c >p een dak Er zit méér in dan U denkt Rode Kruisrit 1959 Zaterdag 5 december 1959 No 49 TACHTIGSTE JAARGANG "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS BI DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPRKRT AH VOOR VPNRAY RN OM^iTRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 8 ct. per mm ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 E(Efl\DL</iU V UVJA V ErIVIV.«rt. I EriV UiVlO 1 I\Lrl\Cri> PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 Uit een opinieonderzoek, dat voor enige jaren in W.-Duitsland werd gehouden, bleek, dat slechts twee derden van alle huwelijken als werkelijk gelukkige huwelijken be schouwd konden worden. In dit land stonden dan ook in 1950 tegenover 100 huwelijkssluitin gen bijna 20 echtscheidingen. Verder waren maar 12% van de onder vraagde personen van mening, dat de meeste huwelijken in Duitsland gelukkig verliepen, terwijl 88% dit ontkenden of betwijfelden. Onder de duitsers heerst dus een waar cri- sisbewustzijn aangaande het huwe lijk. Ook in andere landen schijnt de situatie niet al te rooskleurig te zijn. In de V.S. stonden omstreeks 1950 tegenover 100 huwelijksluitingen on geveer 25 echtscheidingen. Men houdt er daar in de praktijk reke ning mee, dat 1 op de 4 huwelijken op een echtscheiding uitloopt. Wat voor het buitenland, geldt behoeft daarom nog niet noodzake lijk voor Nederland waar te zijn. In 1950 stonden bij ons tegenover 100 huwelijkssluitingen maar 7 echtscheidingen, dus minder dan in de V.S., Oostenrijk, Denemai'ken, W.-Duitsland, Zweden, Frankrijk, Zwitserland en Engeland; iets méér dan in België en Canada. Anderzijds dient men echter wel voor ogen te houden, dat ook bij ons het aantal echtscheidingen gestegen is van 1 op 100 huwelijkssluitingen in 1910, tot 4 in 1938 en 7 in 1950. En dit geeft menigeen reden tot be zorgdheid. Niemand zal ontkennen, dat ook al zien we af van de echtschei ding het in onze tijd moeilijk is, om volkomen gelukkig getrouwd te zijn. Denk je zelf dat je gelukkig bent, dan bemerk je soms uit enige uit latingen, dat je man of vrouw daar minder zeker van is. En denk je beiden, dat het toch niet onaardig gaat, dan hoor je van de oudere generatie, dat het tegenwoordig met de jonge huwelijken minder is dan vi'oeger. Of je krijgt van de kant van de Kerk te horen, dat het an ders, beter zou moeten zijn. We kunnen ons dit oordeel van de publieke opinie toch wel enigszins voorstellen. We behoeven onze ogen en oren maar open te zetten in de kring van onze familie, buren, vrienden en bekenden, om te zien, dat er heel wat moeilijkheden zijn, zelfs al zal het meestal niet op een echtscheiding uitlopen, omdat we nog in een enigermate beschut milieu leven. Welke zijn dan die moeilijkheden? Luisteren we eens naar de opmer kingen, die zoal gemaakt worden: „Mijn man is 's avonds dikwijls weg naar een of andere vereniging of om zijn kaartje te leggen en ik zit alleen thuis; is dit nu wel nodig?" „Mijn vrouw schijnt niet te willen begrijpen dat ik eens een avond uit wil; waarom wil ze me zo vast bin den?" „Mijn man vindt, dat hij het hoofd van het gezin is en dus alle beslissingen te nemen heeft en ik vind, dat de vrouw evenveel te zeg gen heeft als de man." „Mijn vrouw wil dingen dooi'drij- ven waar ik op tegen ben, terwijl ik het toch ben, die als gezinshoofd de leiding moet geven." „De mannen gebruiken alleen maar hun verstand, zij begrijpen 't gevoelsleven van de vrouw niet." „De vrouwen gaan veel te veel op hun gevoel af, ze moeten eens leren, nuchter te denken." „Mijn man bekommert zich wei nig om de opvoeding van de kin deren en ik sta overal alleen voor." „Ik heb geen tijd om de kinderen na te lopen, opvoeding is het werk van de vrouw." „De vrouw is voor de man, wat het spek is voor de kat; ze denken alleen maar aan hun rechten." „De vrouwen zijn vaak zo gevoel loos en koud." „Zolang je nog verkering hebt, ben je in de zevende hemel, maar later blijkt het allemaal anders te zijn." „Wij kunnen ons niet meer zoveel kinderen permitteren en zijn ook niet meer voor zulke grote gezin nen als vroeger. Zijn we daarom egoïstischer, of integendeel verstan diger?" „Je moet volgens je geloof leven, maar dat word je wel erg moeilijk gemaakt, als je getrouwd bent?" „De biecht is voor gehuwden on aangenaam. De priesters kunnen zich vaak het huwelijksleven niet indenken." Men zou deze uitlatingen nog met vele kunnen vermeerderen, om te laten zien, dat er tegenwoordig pro blemen te over zijn. Hoe kan "het anders? Waar de hele maatschappij tegen over vroeger vex*anderd is, waar man en vrouw een andere plaats in de samenleving gekregen hebben, kan het niet uitblijven, dat ook de vorm van het huwelijk zich gewij zigd heeft, dat men met andere ver wachtingen het huwelijk ingaat en er andere eisen aan stelt. De wijze, waarop men zijn partner zoekt, het gezag in huwelijk en gezin verdeeld wordt, de contacten met de omge- ving onderhouden worden is anders dan weleer. Liefde, genegenheid en geslachtelijkheid hebben een andere betekenis gekregen. Het kind speelt een andere rol voor de gehuwden, zij staan heel anders tegenover hun kinderen en gaan er met een andere manier mee om. Zijn dat allemaal veranderingen ten goede of ten kwade? Is het echt waar, dat onze moder ne huwelijken zoveel meer moeilijk heden opleveren dan vroeger? Zijn wij minder tegen de proble men opgewassen, die een dergelijke levensgemeenschap stelt? En als er werkelijk meer moei- lijkhetden zijn, is dit dan 'n blijvend verschijnsel of zijn het perikelen van een overgangstijd? Dit zijn allemaal vragen, die men met recht kan stellen; vragen, die men eens dient uit te diepen en die om een oplossing vragen. Proble men, die de moeite van het over wegen waard zijn, waar toch het huwelijk voor de meesten de levens vorm van alledag is, het milieu, waarin we ons geluk in het hier en het hiernamaals moeten zien te vin den. We leven weliswaar niet in de grote stad, waarin het leven heel anders is dan in ons gebied, Maar wel verkeren we in een omgeving, waarin enerzijds de oude tradities nog bloeien ook inzake huwelijk en gezin en anderzijds nieuwe levensgewoonten en nieuwe ver wachtingen hun invloed doen gel den. Het is dus begrijpelijk, dat in ons milieu, waarin oud en nieuw op el kaar botsen, wel eens moeilijkheden opduiken, die zich vroeger en elders niet voordeden en voordoen. Het lijkt daarom gewenst dit ook op verzoek van verschillende gehuwden eens heel uitdrukkelijk op deze moeilijkheden in te gaan, ons de vraag te stellen, waaruit ze voort gekomen zijn, in welke situatie wij onszelf nu eigelijk bevinden. Want pas als we op deze wijze tot wat meer zelfinzicht gekomen zijn, zal het ons mogelijk zijn de oorzaken van de moeilijkheden weg te nemen en de kwalijke gevolgen er van te bestrijden. Daarom heeft het Bestuur van de D O. een CURSUS VOOR GEHUW DEN georganiseerd, die uit 5 scho- lingsavonden bestaat. Deze cursus, die een voortzetting is van de Ver loofdencursus, die reeds jaren ach tereen in Venray wordt gegeven, is bestemd voor alle gehuwden, die hiervoor belangstelling hebben. Gespreksleider is drs. Osmund Schreuder O.F.M. Datum en onder werp: 1) Maandag 21 december: HET HUWELIJK, VROEGER EN THANS 2) Maandag 11 januari: LIEFDE EN GENEGENHEID; 3) Maandag 25 januari: LICHA MELIJKE LIEFDE; 4) Maandag 8 februari: HUWE LIJK EN KINDEREN; 5) Maandag 22 februari: HET KINDERTAL. De scholingsavonden worden ge geven in San Damiano en beginnen 7.30 uur precies. Men kan zowel mondeling als schriftelijk via een vragenbus, allerlei problemen for muleren. Folders met de onderwerpen in extenso kan men verkrijgen bij broe der Portier, Leunseweg 1; Mevr. Naus, Julianasingel; Mevr. V. Pijls, Stationsweg en bij Mej. P. Hoede- makers, Leeuwstraat. De onkosten aan deze scholings avonden vei'bonden bedragen 1 per avond per persoon. Wanneer man en vrouw tegelijk de cursus meemaken 1,50. Men geeft zich op voor de gehele cursus. De folder is tevens bewijs van toegang. PATER URBANUS Hoe is het zo kan men zich af vragen mogelijk, dat er steeds „weer verkeersongevallen gebeuren, waarbij blijkt dat er alkoholgebruik in het spel is. Er gaat welhaast geen week voor bij of wij huiveren bij het lezen van een krantenbericht over wat een be- schonkene op de weg heeft aange richt of misschien nog nèt niet heeft aangericht. Telkens weer staan wij versteld van de onverschilligheid, waarmeé bepaalde weggebruikers hun eigen èn andermans levensgeluk in de waagschaal stellen. Zijn zij blind voor het leed, dat bij drankgebruik in het verkeer steeds weer aan de medemens wordt toegebracht? Geeft het hen niet te denken, dat de automobilist die misschien on gemerkt iets meer dronk dan hij op dat moment kon verdragen door het rijden „onder invloed" zijn exis- tie in de waagschaal stelt? Misschien zijn gezin en zijn werk voor maanden zal moeten vaarwel zeggen voor het uitzitten van een straf, waarom de publieke ver gel - dingsdrang schreeuwt, maar die hij gemeten aan zijn schuld jegens de getroffene(n) misschien niet eens verdient Vragen die moeilijk te beantwoor den zijn. Maar waarbij wèl met ze kerheid gezegd kan worden, dat één groot misverstand nog maar al te vaak een (fatale) rol speelt. Het feit nl., dat nog te velen niet inzien of willen inzien, dat er in wat zij noemen een „onschuldig glaasje" méér zit dan zij wel denken. Zo zijn er veel weggebruikers, die weloverwogen voor en tijdens het rijden een borrel mijden omdat het hoge alcoholpercentages (35 a 40%) hen daarvan weerhoudt. En die dan met een serieus gezicht hun toe vlucht noemen tot een glas bier, dat „immers" maar een alkoholpercen- tage heeeft van slechts 4,5%. Ziedaar het misverstand. Want in zo'n (groot) glas bier zit uiteinde lijk even veel alkohol als in zo'n klein glas jenever, nl. 14 gram. Zo zijn er meer voorbeelden. Hoevelen realiseren zich, dat er in een glas sherry 5 gram alkohol méér zit dan in een glas jenever? Er is ti'ouwens nog een tweede misverstand in het spel. Maar al te dikwijls hoort men lieden de stelling verkondigen, dat zij, er wel tien op kunnen" voordat ze dronken zijn. Mensen die ijverig meedoen en na een paar borrels met een gezicht van „wie doet me wat" (uiterlijk) onbewogen weer in de wagen of op de fiets stappen. Misverstand! Ook wanneer men niet dronken, doch „onder invloed" is, schept men grote, héél grote gevaren op de weg. Ieder jaar weer worden rond 5000 weggebruikers (waarvan méér dan 50% wielrijders) onheri-oepelijk ver oordeeld omdat zij „onder invloed van alkohol" aan het verkeer deel nemen. De hieronder weergegeven cijfers laten zien, dat er weliswaar We hebben hem weer gezien, de goed Heilige Man, met zijn beste tabbert an, rijdend over de daken. Verschillende avonden zijn we op stap geweest, alsmaar naar boven loerend. We zijn tegen mensen op gebotst door dat geloei* en hebben netjes pardon gezegd. Er waren er bij die „boer" terugzegden, hetgeen niet netjes was. En het rare is, als één man naar boven loert, beginnen anderen ook naar boven te loeren en zo'n hele straat met naar boven kijkende mensen is een vreemd en bizar ge zicht. Maar goed, op de vierde avond hadden we Hem te pakken, of lie ver Hij ons, want terwijl we zo naar boven kijkend door Venray zwier ven, werden we op onze schouder getikt en vroeg iemand achter ons: „wat zoekt u toch?" En verhip, het was Hem zelf Gewoon te voet, maar een beetje mank. „Ja maar, St. Nicolaas, hoe heb ben we het nu?" „Man praat er niet vanje hebt het toch van mijn paard ge hoord, hartstikken doodvan het dak gevallen.... in plan Zuid.... en ik, omdat ik heilig was, heb al leen mijn voet verstuikt, maar het had ei*ger kunnen wezen. Ik heb van het Veulen een nieuwe schimmel gekregen, voor zolang, te leen Maar die is nog niet zo goed in het dakwerk en dus doe ik het maar zoveel mogelijk te voet Nu val je wel op als je zo mid den op straat met een Heilige Bis schop staat te klessebessen en we hebben hem dus maar meegetroond, om Hem op een wat rustiger plekje naar zijn jaarlijkse bevindingen over Venray te vragen. Bevindingen, die Hij bereidwillig gaf, zonder, zoals Hij dat uitdrukte, zich te laten verleiden om in de po litiek te geraken. Dat is goed voor alle mogelijke lijsten en wat dies meer zij„Laat ik u dan zeg gen", aldus de Sint, „dat ik Venray weer schoner en mooier terug heb aangetroffen dan het vorig jaar. In plan Zuid, al heeft men daar onge lukkige daken, zijn nieuwe huizen verrezen en daarmede is mijn rayon alweer groter geworden. En zoals in plan Zuid trof ik het op de kerk dorpen, in de peel en overal. Dat Venray van u, dat breidt zich maar uit en men denkt totaal niet aan de oude botten van een Sinter klaas, die ieder jaar meer bezoeken af te leggen krijgt en ieder jaar plattere daken moet berijden. Maar van de andere kant is het een teken van gezonde groei en bloei en on danks de moeilijkheden die het voor mij persoonlijk oplevert, zie ik dat liever dan dat alles bij het oude blijft. Och, ik ken dan veel van uw pro blemen, industrialisatie, nozempies, zandwegen, al of niet vastelaovend, electriciteit, kerktoren, zwembad, sportpark, waterleiding riolering, plan West, schouwburg en weet ik hoe ze allemaal heten. Maar ver geet niet, mijn beste jongen, dat net zo goed als iemand, die niets meer te wensen heeft, bar voorzichtig moet gaan worden, want dan deugt er iets niet, ook een gemeenschap voorzichtig moet zijn, die geen pro blemen meer heeft. Want dan is ze een kleine teruggang kan worden gekonstateerd, maar dat wij in feite niet zo heel veel verder zijn dan in 1952 Aantal onhei*roepelijke veroorde lingen wegens het rijden onder in vloed 1952 5068 1953 4544 1954 4869 1955 5181 1956 5691 1957 5478 1958 5078 In de zgn. eufore toestand die gepaard gaat met een gevoel van vrolijkheid en van alles-best-aan- kunnen komt tevens de gevaar lijke bereidheid om bewust risico's te scheppen voor zichzelf èn an deren. Die toestand kan voor de één ontstaan bij twee, voor de ander bij vijf glazen bier. Maar zelfs bij de laatsten kunnen omstandigheden optreden vermoeidheid, geeste lijke spanningen, weersinvloeden, aard van hoeveelheid van genoten spijzen die de vermeende grens plotsklaps verleggen. Dan is het maar al te vaak te laat! Zwitserse onderzoekingen hebben aangetoond, dat een normale vol wassene (70 kg) al na drie glazen bier alkoholgehalte van 0,5% in zijn bloed heeft. Onderzoekingen kwamen tot de konklusie, dat bij een alkoholgehal- te van 1 de ongevalswaarschijn- lijkheid 2,5 maal groter is dan bij 'n alcoholgehalte van een 0,5% En bij een bloed-alcoholgehalte van 1,5% stijgt deze waarschijnlijkheid tot 't TIENVOUDIGE. Deze cijfers spreken voor zichzelf. Laat het daarom óók voor zichzelf spreken, dat wij ons voor en tijdens het rijden altijd rekenschap geven van wat er eigenlijk in het glas zit, dat wij vragen of aangeboden krij gen. Want één ding is zeker: hoe klein of onschuldig ook het glaasje is, er zit méér in dan u denkt. dood, zonder dat ze het zelf weet. En dat kun je bepaaldelijk niet van Venray zeggen Nu wil ik je, mijn beste, een ge heimpje verklappen, maar hou je mpnd toe Als een goede St. Nicolaas heb ik ook voor uw gemeenschap iets mee gebracht. U zult daar binnenkort ongetwijfeld meer van horen Van een karretje dat over de zandweg reed en nog wel langs een schouwburgMaar dat is nog ge heim Zeker Venray heeft nog altijd zijn stoute kindertjes, die zoals uw bur gemeester in zijn welkoms woord al zei, de lampen kapot stampen en gooien, over de straat lallen en met frietzakjes knoeien. Maar dat zijn geen kindertjes meer, maar lummels en nog wel hele grote. Maar ook zij krijgen beslist nog wel eens ver stand, al moet het er misschien wel in geslagen worden. Jongeman, als je zo als ik de be trekkelijkheid der dingen gezien hebt, dan maak je je zo heel dik niet meer. Uw Venray groeit lang zaam maar zeker van servet naar tafellaken en dat doet wel eens zeer, net als bij babies, die tandjes krijgen, Men is dan vervelend en kriegelig, maar 10 jaren later lopen de babies met een sterk gebit rond en zo gaat het ook met uw plaats. Mits men eensgezind blijft werken. En zo zal er beslist ook wel weer vastenavond komen, want al is het dan een dwaze vertoning, het moet verstandig georganiseerd worden en moeilijkheden zijn er om opgelost te worden. En dat verstand komt be slist welAl duurt het soms jaren Neen, ik heb over Venray lang niet te klagen, al zal ik de indivi duele zondaars persoonlijk wel on derhanden nemen, maak u daar maar geen zoi'g over. Zorg alleen, dat ik jaar-in, jaar- uit me telkens verwonderen moet over nieuwbouw, over nieuwe we gen en straten, over nieuwe fabrie ken, scholen en gemeenschapshui zen, dan komt alles gemakkelijk in de busDan leeft uw Venray en groeit het verder naar een gezonde toekomst". Peinzend sti*eek de Sint over zijn golvende witte baard. En peinzend keken wij Hem aan. „Kom jong", zei hij dan: „ik stap op, ik moet naar Oostrum". Aan de deur draaide hij zich la chend om: ,„weet je wel, dat ik het zinnebeeld ben van de verhouding kom-kerkdorpen? We keken hem vragend aan. „Ja", zei hij, „in Oostrum een Sin terklaas met korte baard, in Oirlo met lange, in Castenray met een gouden staf, in Leunen met een zil veren en ga zo maar door. 10 ver schillende Sinterklazen en toch maar een Sint Nicolaas Maar nu kom ik op politiek ter rein en daar loop je net zo goed als in plan Zuid de kans je benen te breken. Laat mij het dan maar doen in plan Zuid. En toen strompelden de wit-ge- baarde vermoeide Heilige heen. Be loning brengend aan hen, die wel deden; straf end hen, die dat niet deden En buiten scheen de maan S.V.V.-NIEUWS De wedstrijd van ons le elftal te gen Lindenheuvel werd een gi*ote tegenvaller, zowel voor wat betreft het vertoonde spel als de einduit slag: een 21 nederlaag. De bezoekei's kregen hiermee meer dan ze zelf hadden durven verwachten en ondanks pover spel van onze ploeg toch meer dan ze verdiende. De krachtsver houding gedurende de gehelee wed strijd gaf- het beeld te zien van een steeds maar oprukkend SW, dat echter niet bij machte was haai veldmeerderheid uit te drukken. De zeker niet imposant spelende Lin- denheuvel-achterhoede had steeds ruimschoots de gelegenheid om in te grijpen bij de wel veelvuldig, doch al te simpel opgezette Venray-aan- vallen welke op een enkele gunstige uitzondering na, zo slordig werder. uitgevoerd dat de kans op een over rompeling wel haast bij voorbaat was uitgesloten. Venray miste voor rust de gele genheid een behoorlijke voorsprong te nemen. De wedstrijd speelde zich toen meestal af op het middenveld maar in deze periode deden zich enkele scoringskansen voor. O.a. ns 11 min. een fraaie kopbal van Phi- lipsen juist over de lat. Direct hier op een prachtig en onverwachts af standsschot van Smits even fraai door de doelman tot corner ver werkt. Eenzelfde lot was een oer- hard schot van Konings beschoren Lindenheuvel kwam slechts eer enkele keer voor onze doelman wel ke dan ook weinig gelegenheid kreeg zijn kunnen te tonen. Na rust lijkte het weldra de links buiten van Lindenheuvel uit een van rechts toegespeelde bal ineens een kogel te lanceren welke on houdbaar in het Venray-doel ver dween. Meteen werd het spel ver plaatst naar de Lindenheuvel-helft maar doelpunten bleven om boven omschreven redenen uit. Na een half uur spelen werd onze veropgedrongen achterhoede over speeld waardoor de midvoor van dc gasten met een vrij veld voor zich kans zag, om via de paal de voor sprong op 20 te brengen. Fel stuwde onze verdedigers hierna de aanvallen op het Linden- heuvel-doel af waar de verdediging in paniek geraakte en één van hen in eigen doel schoot 12. In de allerlaatste minuut kreeg onze linksbuiten nog een kans vooi open doel om gelijk te maken doch zijn schot ging jammerlijk naast. Onze reserves hadden eveneens 'r. volkomen off-day. Vooral na rusi ruststand 1-0 voor VVV 3 was alle fut eruit en brachten de onzen er niets van terecht. Regelmatig kon VVV de stand opvoeren en kwam het einde met een zware 7-0- nederlaag. Het derde bleef doorgaan op de goede weg en bleef ook de vijfde achtereenvolgende wedstrijd onge slagen. Ditmaal werd met 20 van Meterik gewonnen. Een mooi resul taat waardoor zo langzamerhand 'n goede plaats op de ranglijst wordt bezet. Venray 4 had een schotvaardge bui. Met 92 moest Griendtsveen 2 er op eigen veld aan geloven, na dat met rust reeds een 60 voor sprong was bereikt. Met slechts 3 verliespunten staat dit elftal er bij zonder goed voor. We zijn benieuwd of de race kan worden volgehouden Venray 5 kwam voor de competi tie niet aan bod. Programma voor a.s. zondag: Venray IWittenhorst I Wittenhorst 2Venray 2 Venray 3Wittenhorst 3 Wittenhorst 4Venray 4 MerseloVenray 5 Evenals de eerste competitie-zon dag ditmaal wederom een wed- strijdag welke op een uitzonde ring na geheel staat in het teken van Venx*ayHorst ontmoetingen. De hoofdschotel wordt gevormd door de ontmoeting van de eerste elftallen in Venray. Nog vers in hel geheugen ligt de eerste ontmoeting in Horst, welke mede door de strafschoppensensatie een uiter mate spannend verloop kreeg. Ven ray won met 10, veel krachtsver schil was er niet. Beide ploegen blijven beneden de gestelde ver wachtingen en behaalden een gelijk aantal punten. Al is ditmaal dan niet direct de strijd om de bovenste plaats erbij betrokken, de strijd om de suprema tie in de Peel staat toch altijd weer op het spel. Deze gezonde rivaliteit geeft aan deze ontmoetingen steeds een bijzonder cachet en is de plaats op de ranglijst, welke men dan ook inneemt, van bijkomstige betekenis. Hoi*st zal zeker alle zeilen bijzet ten om ditmaal als overwinnaar uit het strijdgewoel te voorschijn te treden Onze jongens zijn er op ge brand om te bewijzen, dat zij beter kunnen dan afgelopen zondag. De 2e competitiei-onde wordt ingezet en met minder tegenslag dan tot nu toe het geval is geweest moet de goede draai weer spoedig gevonden worden. Hopenlijk is dit zondag reeds het geval. Moge een als van ouds groot aantal toeschouwers ge tuige zijn van deze traditionele der by opdat de ouderwetse gezellige drukte de spelers aanzet tot de grootst mogelijke krachtsinspan ning. Het 2e elftal zal in Horst flink van zich af moeten bijten om kans op sukses te hebben. De thuiswed strijd werd een Venrayse overwin ning. De nedei*laag in Venlo is ver geten dus aanpakken in Horst, het woi*dt weer eens tijd voor een over winning. Venray 3 dat Wittenhorst 3 ont vangt achten we nu wel in staat de balans in hun voordeel te doen doorslaan. In Horst werd een stevi ge nederlaag geleden maar sedert dien is het elftal aardig op elkaar ingespeeld. Het is zaak ook deze tegenstander er onder te houden. Venray 4 wist in Venray slechts op het nippertje te winnen van Hors 4. Het is te hopen, dat de grote overwinning van jl. zondag geen re den is om nu de zaken wat gemak- Keiijker op te nemen want dan kan men in Horst wel eens op de koffie Komen. Tempo jongens vanaf het eerste fluitsignaal. Venray 5 moet naar Merselo. De thuiswedstrijd werd weliswaar met J1 gewonnen, maar nu zijn we niet zo gerust op een goede afloop. Merselo is vooi*al op eigen veld tot heel wat in staat, getuige de aitslagen. Zorg er voor dat jullie .liet worden gedwongen daar in het „zand" te moeten bijten. SCHAAKNIEUWS De Zondag jl. gespeelde wedstrijd VenrayArcen is geëindigd in een overwinningg voor Venray, nl. 6,5 3,5. Geen enkele partij werd door Venray verloren. De persoonlijke uitslagen zijn: J. PetersG. v. Megen 0,50,5 O. JanssenW. Peters 0,50,5 P. RouvroyeJ. v. Megen 0,50,5 J. VerhaaghC. Beeker 0,50,5 A. LucassenH. Munten 0,50,5 F. Broens— F. Rayer 1—0 A. VermeulenJ. Keltjens 0,50,5 J. KokP. Walboomers 10 V. v. MillM. Verstappen 10 J. WismansH. Litjens 0,50,5 6,5—3,5 Voor de dei*de maal organiseerde de afdeling Venray van het Neder landse Rode Kruis haar jaarlijks auto-railly in Venray en omstre- Ken. En dat deze rit intussen al de nodige bekendheid heeft gekregen mogen blijken dat er zelfs deelne mers uit Noord-Holland zich kwa men melden. Maar tevergeefs, want vooi'al de Noord-Limburgers gingen met de prijzen naar huis, na eerst uren gedwaald te hebben in Ven- ray-kom, Oostrum-Wanssum, Meer- io, Horst, Castenray, Oirlo, Leunen en wederom in de kom. De ruim 90 deelnemers kregen hun portie mee van de honderden strafpunten, die te vergeven waren en die met alle mogelijke listighe den over het heel niet gemakkelijke traject waren uitgestrooid. De Venrayse rijders kwamen er ook niet aan te pas, al slaan ze op andere plaatsen dan wel eens een goed figuur. De eerste prijs, de oliehaax*d nam Crooymans naar Venlo mee, met de uitgeloofde wisselbeker. Hij had 7 strafpunten, op de voet gevolgd door Smeets Maasbracht met 8. 3e werd Slagter uit Blerick, met 11 str.p. evenals nr. 4 Aben uit Ven lo. 5e werd Custers uit Meyel met 14 en 6e Muller uit Reuver met 14 sti*afpnt. Kuys Oss, werd 7e, met 20, Collaer Venlo 8e met 21 en vd. Hom- oergh Lomm met 31, en Gerarts uit Broekhuizen met 49 strafpunten. De eerste Venraynaar was Th. Claessens met 51 strafpunten, die 12 werd, terwijl nr. 2 J.K. v. Haren was met 118 pt, waardoor hij naar Je 25e plaats verwezen werd. Op de 27e stond F. Janssen met 137 pnt. en Halmans op de 30e met 158 straf punten. Laten we nog vertellen, dat het bij de Burggi*aaf avonds bij de prijsuitreiking een drukte van be- lang was en dat we niets als lof tuitingen hoorden over opzet en or ganisatie van deze railly, die zeer in ie smaak is gevallen en het volgend jaar zeker weer alle deelnemers van afgelopen zondag aan de start zal zien. Intussen is door een en ander de kas der Venrayse afdeling weer be hoorlijk gespekt. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DER MEER Patersstraat 30 Telefoon 1887 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de Kom. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. WILMSEN Telefoon 1651

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1