ra' fUielh 9. Peter Hendrix Bazar 1 A TfJ'sl Overpeinzingen Patronaat St Cecilia-feesten KAB.-agenda: Poppen-actie IAMEA St Nicolaas in Venray ATTENTIE Ververij Chemisch Reinigingsbedrijl Een goed jaar voor de Yenrayse zuivel Ir» b'Ü verwachting 'n Mooi geschenk Maillots keukenuitzetten Reclame Tornado- Brabantia- keukenuitzetten alle huishoudel. artikelen Zaterdag 28 novennber 1959 No 48 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VAN A TEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN £2™SKSLW £S ABONNEMENTS BUITEN VENRAY 1.60 SINTERKLAAS De tijd van de trippelende paar denvoetjes, van de schoentjes bij de kachel, van het gestommel van zwarte Piet is dan alweer daar. De tijd van het kinderfeest bij uitstek, omdat inderdaad de kinderhartjes naast de misschien zeer onpaedago- gische angst, vol verwachting zijn voor het feest van 6 december. Dan immers zal die goedheilige man de meest onwaarschijnlijke wensen in vervulling doen gaan. Maar dezelf de tijd is voor vele ouders een moei lijke tijd. Men wil de verwachtings volle hartjes niet teleurstellen, maai de portemonnaie spreekt hier een hartig woordje mee. Ondanks hoog conjunctuur en wat dies meer zij; staat deze echter velen geen te grote sprongen toe. Is het zelfs in zeei vele gezinnen nog mondjes-maai. terwijl bij sommige anderen de Sin. zelfs zal voorbij moeten rijden. Het is altijd weer goed in deze da gen ook eens te denken aan derge lijke huisgezinnen, waar kindere. de dupe worden. Kinderen, die van zorgen en moei lijkheden der ouders nog geen be grip hebben en alleen maar afguns tig naar anderen kijken, des te meer bevoordeelde kinderen. Iedereen kent in eigen buurt, ir eigen omgeving zulke gezinnen en misschien, dat dit stukje nu juist d; laatste aansporing is om die mense.' niet te vergeten, om ook daar in d; geest van St. Nicolaas voor Sinter klaas te spelen. Er is met oud speelgoed, wat U\. eigen kinderen niet meer gebruiken met wat snoep en zo meer, zo'r. wereld van geluk te scheppen vooi anderen. Zet dat nu al vast klaar. TELEVISIE-PROGRAMMA'- We zijn chauvenist genoeg om een uitzending van de Duitse televisie over het Ysselsteynse kerkhof graa^ te zien. En men betreurt het alleen maar, dat er niet meer van derge lijke uitzendingen komen, zelfs al is het van de Duitse T.V. Want bij dv: Nederlandse televisie heeft het Zui den schijnbaar helemaal geen kans. Het beste demonstreert zich dat bij de sportuitzendingen zondags avond, waar men strijk en zet d. belangrijke wedstrijden in het wes ten op het beeldscherm ziet en voo.. zover er dan nog tijd over is, dk van andere minder belangrijke wes telijke clubs. Maar van zuidelijke voetbalvelden nooit geen enkele opname. Misschien, dat de N.T.S. op hel standpunt staat dat in het wester, alleen de topclubs zitten, maar mis schien dat het stan denlijstje en de uitslagen van vorige jaren haar dan eens van het tegen deel kunnen overtuigen. Wat er van zij, de oude generali teits-gedachte viert ook schijnbaa- bij onze NTS nog hoogtij en daarom hebben wij met genoegen vernomen dat men van Duitse zijde bij Hie. und Heute, ook Limburg, meer no^ dan vroeger denkt te betrekken! Misschien, dat de NTS hieraan eei, voorbeeld nemen kan. BEGROTINC Het feit, dat Amsterdam zijn be groting op tafel legt met een te kort van liefst 23 miljoen, heeft on. doen denken aan onze eigen begro ting, die, naar we vertrouwen, ooi. binnenkort zal gaan verschijnen. En die waarschijnlijk ook met een fik.: zij het dan niet zo'n groot te kort de deur uit zal gaan. Nu kunnen we rustig zeggen, dal we met die 23 miljoen van Amster dam niets te maken hebben en mee,, als genoeg hebben met de 3 ton, die wij gemiddeld de laatste jaren in Venray te kort zijn gekomen. We zouden zelfs zeggen, dat ge zien die 23 miljoen het hier ook noj wel wat lijden kan, maar als we re- eel zijn, dan moeten we ons toch af vragen, waar dit allemaal toch wel heen gaat. Hoe is het mogelijk, dal Amsterdam een tekort heeft van 23 miljoen en dat Rotterdam een slui tende begroting op tafel legt? Hoe is het mogelijk, dat Venray ondanks verhoogde uitkeringen va.) rijk en gemeente nog altijd met te korten zit? En vooral, hoe komen we er ooil af Want geen zinnig mens zal zich zelf wijs maken, dat de zaak toch wel draaiende blijft, al wordt het zc dan wel eens gesteld We hebben reeds eerder bij begro tingsbehandelingen deze vraag ge steld, maar een antwoord nergern kunnen vinden. Jaren nadien komt dan eens d: uiteindelijke afrekening van zo'n be groting op tafel, dan is de zaak op de een of andere manier wel klop pend gemaakt, maar hoe en wat, weet geen mens. Dit zou bepaald niet erg zijn, als aan de begroting niet het hele ge meentelijke beleid voor een bepaald jaar is verbonden. We hebben de laatste jaren de meest nietszeggende begrotingen ge had uit de plaatselijke geschiedenis Maar iedere raadsvergadering op nieuw komen begrotingswijziginger. ter tafel en ter sprake, zo naar de trant van: zoals de wind waait, waait mijn rokje. Kunnen we hier wat le nen, nou jongens dan kunnen we dat uitvoeren en kunnen we daar nog wat lenen, dan doen we eens ein delijk dat En kunnen we geen geld krijgen, dan gebeurt er niets Hoe op een dergelijke manier in een gemeente, die midden in een on gekende groei-periode staat en de zware overstap moet maken van dorp naar stad een behoorlijk beleid is te ontwerpen en uit te voeren is en blijft ons een raadsel, 'al moeten we direct toegeven, dat de resulta ten, die men desondanks de laatste jaren nog heeft weten te boeken, eerbied afdwingen. Maar, of dat nu maar meteen het argument moet zijn, deze in zich dwaze regeling te laten voortbestaan, wagen we ern stig te betwijfelen en we zijn daar om eens nieuwsgierig wat het rijk zal gaan doen in Amsterdam. Want het lijkt ons, dat men die 23 mil- ;'oen nu maar niet direct voor zoete koek aanneemt, al zitten we dan in de Sinterklaastijd. Gevonden: bril in étui, Willems Fr. Michels- .craat 15; witte angora muts, A. Kre- lers Stationsweg; rozenkrans- jjursje met 1, J.G. vd. Vorst .empweg 30; sigarettenaansteker, Joppus Oostsingel 10; houten balk area 8 meter lang, Kessels Merselo fleindorp 5; kinderstep, Janssen Overloonseweg 1; lap stof (rood) en ijaal, v. Soest, p.a. Patersstraat 12. Dit weekend zal in het teken staan /an de goeie Sint. Hij komt zater- aagavond tussen 7-9 voor de zater- .iagavondgroepen. Zondag van 57 /oor de zondagmorgengroepen en /an 79 voor de zondagmiddag- groepen. Wij wijzen er liefhebbers nu reeds op dat we in januari met jen nieuwe groep beginnen. Tot zo lang geduld. Zaterdagavond 19.00 uur vossen jacht, zondagmorgengroep. Wandelclub: zondagmiddag. In Kom en Kerkdorpen is het Ce- jiliafeest door de verschillende mu- jiek- en zanggezelschappen op de „raditionele wijze gevierd. In Oirlo werd bekend gemaakt, dat er zondag door de zangver- jniging een bezoek zal worden ge bracht aan Westerbeek, waarbij degenen, die mee willen, zich zo spoedig mogelijk moeten opgeven bij le secretaris. Bij Venrays Harmonie bood men Je leden een variété avond aan, waarop de Poolse duizend-kunste- iiaar Moretti aardige trucs liet zien. Bij het zangkoor van de Petrus landen, werd Jo Maurer hartelijk jehuldigd i.v.m. zijn 25-jarig lid- ïaatschap en werd hem o.m. door leken Loonen dank gebracht voor sijn opmerkelijke plichtsbetrachting n zijn ijver voor het koor, waaraan lij zijn hart heeft verpand. Tevens werden gehuldigd de leden leterams en Lucassen, welke laatste loor een verkeersongeval niet aan- vezig kon zijn. Herdacht werd de ;estorven voorzitter de heer Ver meulen, alsmede de Z.E. Heren Key- ;ers (oud-adviseur) en Lümmen uit .Vuppertal, die terzelfdertijd is over- 'eden als pastoor Keyzers en met wie het koor vriendschapsbanden had gesloten. Maandag 30 november 8 uur, in :aal Modern Maasheseweg werk- /ergadering voor het K.A.B.-kader. Dinsdag 1 december feestdag van 3t. Eloy, 8 uur in de Grote kerk ivondmis, waarbij alle metaalarbei- lers en zeer veel K.A.B.-leden ver vacht worden. Iet Bureau Rechtskundige Bijstand houdt geen zitting op 1 dec. maar jp woensdag 9 dec. zelfde plaats en ':ijd als anders. De Poppenactie van St. Liduina in het Dekenaat Venray, verloopt naar .vens. Op 3 december a.s. is de actie af gelopen om dan de Rijkspolitie in de gelegenheid te stellen de winnaars uit te zoeken welke op pakjesavond ie poppen of de ham als extra prijs krijgen thuis bezorgd. Mocht door bepaalde omstandig heden Uw formulier niet thuis zijn opgehaald dan bestaat er nog. tot bovengenoemde datum de gelegen heid om dit alsnog in te leveren bij de redaktie van ons blad. EVANGELISCHE DODEN HERDENKING Zondag j.l. had voor de derde maal in successie een dodenherdenking plaats op het Duitse kerkhof in Ys- selsteyn. Waren de voorbije zonda gen de katholieke en algemene her denking gevierd, zondag kwamen afgevaardigden van de duitse Evan gelische Kerk hun doden herdenken. Dominee Kaetzke uit Den Haag, ging voor in gebed, nadat kransen waren gelegd namens de Evangeli sche Kerk en de Volksbund. In de morgenuren hadden afge vaardigden van de bond van oor logsverminkten uit de Kreis Geldem een krans gelegd, waarbij o.a. de voorzitter dank bracht voor aanleg en onderhoud van dit kerkhof. Dezelfde groep legde op het Engel se kerkhof in Overloon eveneens een krans ter nagedachtenis aan de ge vallen Engelsen. Zij brachten tevens een bezoek aan het Oorlogsmuseum aldaar. Zondag zal de Sint zijn traditio neel bezoek aan Venray brengen. Om 2 uur vertrekt hij, gezeten op zijn schimmel en vergezeld van zijn pietermannen, uit Huize Servatius, waar hij in de morgenuren een be zoek heeft gebracht. De Sint heeft dit jaar een nieuwe schimmel, aangezien zijn oud paard de geest heeft gegeven in het afge lopen jaar. Vanaf Huize Servatius gaat het via de Hofstraat naar het Gemeente huis, waar de goed Heilige Man door de Burgemeester wordt ontvangen en wordt toegesproken. Dan volgt de stoet, waarin o.m. ook Harmonie Euterpe mee gaat, een nieuwe route. Vanaf het Ge meentehuis gaat men n.l. via de Marktstraat naar Jerusalem, om daar het traditionele bezoek af te leggen. Vanaf Jerusalem gaat men dan via de St. Jozefweg en Langeweg naar de Kempweg, vandaar naar 't Hen- seniusplein en Langstraat, tot aan de kazerne. Vanaf de kazerne weer terug via Paterslaan Patersstraat en Grote straat naar hotel de Zwaan, waar de stoet ontbonden wordt en de Sint 'n verversing wordt aangeboden door het St. Nicolaasgilde, voordat hij verder het land in reist. Pakjes moeten voor hedenavond 6 uur bij fa. Tacken Schoolstraat, worden gebracht. rectoraat smakt Zondag: le zondag van de Advent; 6.15 lm v. Maria Gommans-v.d. Ven; 7.30 lm v. P.A. Koenen; 10 u. hoog mis tot zek. int.; 6 u. Adventsoefe- ning. Maandag: 6.30 lm v. het welslagen van een examen; 7.30 lm v. Martinus Bonants en echtgen.; 9.30 gez. H. Mis v. levende en overl. leden van het kerkelijk zangkoor. Dinsdag: 6.30 lm uit dankbaarheid voor een verkregen gunst; 7.30 lm v. de zielen van het vagevuur. Woensdag: 6.30 lm t.e.v. St. Jozef; 7.30 lm v. overl. fam. Evers-Koenen. Donderdag: 6.30 lm v. een zieke; 7.30 lm v. de missies in Afrika; van 5 tot 7 uur gelegenheid tot biechten; 7 uur H. Uur. Vrijdag: le vrijdag van de maand; 6.30 lm t.e.v. 't H. Hart; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. 't H. Hart; na de H. Mis sen uitstelling, litanie v.h. H. Hart en zegen met het Allerheiligste; voor en na de H. Missen gelegenheid tot biechten. Zaterdag: priesterzaterdag; 6.30 lm voor priesterroepingen; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. berg Carmel; van 55.30 en van 7 uur tot na het lof biechtgelegenheid; 7.30 lof en rozenhoedje. rectoraat veulen Zondag: le zondag van de Advent; 7 u. H. Comm.; 7.30 lm tot int.; 10 u. hoogmis als jaarget. v. Jan Nabuurs 2.30 lof. Maandag: feest vd. Apostel An dreas; 7.30 lm v. Fra. Aarts. Dinsdag: 7.30 lm v. alle overl. v.h. Rectoraat. Woensdag: 7.30 lm v. L. Heidens en echtgen. Donderdag: 7.30 lm v. Drini van Rijswijk. Vrijdag, le vrijdag van de maand, bijz. toegewijd a.h. H. Hart v. Jezus; 6.30 H. Comm.; 7 u. hoogmis t.e.v. 't H. Hart v. Jezus (z.i.); onder de H. Mis algem. H. Comm. der schoolkin deren en der jeugdstandsorganisa- ties; na de H. Mis uitstelling v. eer herstel en zegen met het Allerhei ligste. Zaterdag: le zaterdag v.d. maand, bijz. toegewijd a.h. Onb. Hart van Maria; 7.30 lm v. vr. Linders; 8 u. Marialof. Deze week vrijdagavond geen lof. Accolieten: Harrie Reintjes en Wim Hermes. Kerkpoetsen: J. Leijssen en Th. v. Rijs wij ck. Katechismus: klas 1 en 2 les 7; klas 3 en 4 les 15; klas 5 en 6 les 25. De heer VOESTEN, wonende Langeweg 26, Venray, werkt NIET meer voor de „LIBELLE" ii WinkelbedrijfHoogstraat 6 YENL0 Tel. 3291 Het jaaroverzicht van de Zuivel fabriek hier ter plaatse over 1958, is uitgegroeid tot een klein boekwerk. Hiermede is men dus afgestapt van het „beruchte" velletje papier, dat vroeger wel een heel summier overzicht gaf van het doen en laten der fabriek. Dit houdt in, dat men nu een heel wat overzichtelijker en uitgebreider verslag tezien krijgt, wat voor de meeste leden wel zo prettig zal zijn. Want met een steeds maar stijgende omzet en een steeds maar groter wordende fabriek valt het voor het individuele lid soms wel eens moei lijk, er nog uit te komen, waarbij hem dan dit uitgebreidere verslag helpen kan. Het is logisch, dat het doen en la ten van Venrays zuivelfabriek sterk afhankelijk is van de zuivelpositii in Nederland. 1958 is bepaald voor de Neder landse zuivel geen jaar geweest orr over te juichen. Zeker in de eerstf helft niet, toen de afzetmoeilijk heden, die in 1957 reeds begonner waren, steeds maar groter werder en o.m. dwongen tot een sterke ver laging van boter- en kaasprijzen. Het onverwachte herstel in de 2d' helft van 1958 heeft heel wat goec" [emaakt, maar een en ander kor toch niet verhinderen, dat de netto opbrengst der melk daalde van 24,4f ct. tot 21,03 ct. en dat de Overheir" in het kader van de garantie-poli tiek 407 miljoen gulden moest bij passen. In 1957 was dat 211 miljoen. Gelukkig is de gunstige ontwikke ling zich door blijven zetten er iedereen kent nu b.v. uit eigen on dervinding de hoge prijzen van d< boter. HOE IN VENRAY Hoewel het aantal leden met en kele verminderd is n.l. van 1009 tot 1006, is het aantal koeien groter ge worden. Er staan nu 4600 beesten bi^ onze landbouwers op stal, die ir. 1958 liefst 13,8 miljoen kg melk heb ben geleverd, ruim 1 miljoen meei dan in 1957. Een vergrootte toevoer van liefst 8,48% tegen een landelijke toename van 5,1% en een Limburg:, gemiddelde van 7,6%. Een behoorlijk resultaat dus, temeer waar het vet-percentage gestegen is van 3,652 tot 3,698 (Limb, gemiddel de 3,62% en landelijk gemiddelde 3,78%). Met aankopen e.d. meer hèeft dc zuivelfabriek ruim 14 miljoen k£. melk te verwerken gekregen. Hier van werd 48,5% in klasse 1 gekeurd 23,9% in klasse 2 en 27,6% in klasse Alleen aan toeslagen werd ruin. 33 duizend gulden extra uitbetaald 14 MILJOEN kg MELK Ruim 5 miljoen van deze aanvoer werd verkocht aan de Zuivelbond in Roermond, 2 miljoen in Venray zeil'., terwijl bijna 2 miljoen terug ging naar de leden. Tenslotte werd 5 mil joen kg verwerkt tot melkpoeder. Als we zo lezen dat er 2 miljoen kg van deze melk in allerlei vormen aan de Venrayse klanten zijn ver kocht, dan betekent dit, dat alleen meer dan 1 miljoen flessen de zui velfabriek verlaten hebben. Een respectabel aantal, dat o.m. vooral aan de opslag zijn eisen stelt. De boterproductie van de fabriek steeg in 1958 van 350.000 kg tot 464.000 kg. Bracht deze echter in 1957 ruim 4.23 per kg op, in 1958 was dat maar 3.415, hetgeen dus neerkomt op resp. 1.480.000 en 1.585.000. De drastische verlaging van de boterprijzen, zoals we die hierboven hebben genoemd, speelt daarbij na tuurlijk een grote rol. De melkpoederproductie is ook ge stegen. Er werd n.l. ruim 5 miljoen kg tot melkpoeder verwerkt, tegen bijna 4 miljoen in 1957. Zij bracht bijna een half miljoen op. Al met al hebben melk en melk producten 3.726.140,72 opgebracht. WAT ZIJN DE RESULTATEN Nu mogen dat wel allemaal grote en zelfs belangrijke cijfers zijn, voor de boer is het allerbelangrijkste wat hij er nu beter van geworden is. En dat is dan ook nog moeilijk te bepalen en wel in die zin, dat door alle mogelijke toeslagen uit zuivel- fondsen en landbouw-egalisatie- fondsen en daarnaast prestatieprij- zen door de bomen het bos niet meer te zien is. Door de leden werd in 1958 in to taal ontvangen per 100 kg melk (met aen gemiddelde van 3,698% vet) het volgende: 18,516 3,047 10,294 prestatie-prijs toeslag zuivelfonds melkprij stoeslag ;otaal 31,857 Het vorig jaar was dat cijfei 25,126 maar men kan deze beide liet naast elkaar zetten, omdat in .958 verschillende uitkeringen over .957 hebben plaats gehad en boven- iien meer voorschotten zijn ver strekt Wat de balans betreft, die blijkt :eer gezond te zijn. Naast een eigen ■eserve van ruim 120.000, is er nog .•en ledenlening van ruim 3 ton en .liermede kan deze fabriek de zaak .uimschoots draaiende houden. De overdeelde melkgelden k raison /an 182.772,15 is de feitelijke winst jver het afgelopen jaar en nu is dus afwachten wat het bestuur voorstelt liermede te willen doen. Daarnaast blijkt ook de K.I. nog jen winst van 3.408 "gemaakt te ïebben, zodat dus over het algemeen le leden niet mogen klagen over de jehaalde resultaten. MELK EN VEEVERBETERING In het zelfde verslag wordt een Juidelijk beeld gegeven van de po- jingen die men doet om te komen „ot een melk- en veeverbetering. De melkcontrole blijft haar werk loen tot volle tevredenheid van de leden, in Overloon en Merselo wer- ien weer melkcursussen georgani seerd, terwijl ook begonnen werd aan een cursus machinaal melken. Het veescheren neemt al langer noe meer toe, waarbij opgemerkt Jient te worden, dat de meeste land- oouwers zelf de nodige apparaten Jaartoe aanschaffen. De runderhorzelbestrijding blijft Joorgaan en de t.b-bestrijding even- jens. Bijna 11,000 dieren zijn weder- jm onderzocht en 20 reageerders zijn ar uitgehaald. Men is intussen be- jonnen met een 2-jaarlijkse tuber- ailnatie van de gehele veestapel der .eden. De abortus-bang bestrijding heeft aok nog altijd plaats, terwijl men ook door het voederkernwerk en de aiwit-controle tot nog betere resul taten hoopt te komen. JAARVERGADERING Gisteren vrijdag, hield de zuivel fabriek haar jaarvergadering, waar in genoemd jaarverslag uitvoerig werd behandeld en de saldi van de fabriek en de K.I. hun bestemming kregen. Voor de aftredende bestuursleden, P. Peeters uit Overloon en G. Wis- nans in Merselo, werden herkozen Poels te Overloon en A. Poels te Merselo. De heer J. Loonen werd gekozen in de raad van toezicht. In ons blad van komende week hopen we over deze vergadering een uitvoerig verslag te brengen. Zo heef dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis is in gesloten bij een Babyderm Set, «vaarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huigje. ,rj[5ÈD"g ligstoelen rieten stoelen kinderstoelen kinderlooprekken reuze keuze Het Warenhuis fa. Th. Pouwels Zn. Hofstraat 10 Pél. 56' Julianaslngel 2 broek-kous voor dames en meisjes in de modekleuren EBBERINK Prachtsorteiing en alle huishoudel. artikelen Het Warenhuis fa. Th. Pouwels Zn. Hofstraat 10 Tel. 566 Julianasineel 2 spaar onze kassa bons Bij aankoop van 5 gulden hebben ze geldwaarde. artikelen artikelen Grotestraat 13

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1