<s Ebberink Kerkelijke Diensten SPORT assen van 29 nov. tot en met 5 dec. St. Nicolaascadeaux Pluimveehouders opgelet P. v.d. Sferren-Weijs Natuurlijk.... Extra koopjes Eindsfraat 12 Serviezen Sola artikelen H. van Dijck-Hendriks Zaterdag 28 november 1959 No 48 TACHTIGSTE JAARGANG EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WFFKRT VHOR VFNRAY FN H M ^TRFif F1M ADVERTENTIEPRIJS 8 ct. per mm ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 ^IwlVDL/rlU V WUlV V 1 LwIV VJIVIJ 1 IVUlVull PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 PAROCHIEKERK VENRAY Priester vd. week: kap. Heymans Zondag: le zondag van de Advent 6.30 Jean Janssen; 7.30 vd. Vegt-vd, Boogaart; 8.30 voor de parochie; 9.15 Pastoor Keysers; 10.30 voor overle denen; na deze H. Mis apostolaat des Gebeds op Jerusalem; 7 u. n.m. lof. Maandag: overl. fam. Verheugen- Debts-Potten; 7.30 Jacob Deriks; 8.15 Julia Jos. Verbunt lh; 8.15 voor de oorlogsslachtoffers in het algemeen en de Engelsen in het bijzonder. Dinsdag: 6.45 int. Akerboom-Gou- mans; 7.30 int. Paus Joh. 23; 8.15 Mathijs Janssen en Lamberdina van Rens lh; 8.15 Piet Oudenhoven; 8 u. Avondmis hoogmis t.e.v. „St. Eloy". Woensdag: 6.45 Adolf Verbeek en echtgen.; 7.30 G. Ligthart; 7.30 Dr. Bloemen; 8.15 Ger. Cieophas lh; 8.15 leden en overl. leden der brandweer Donderdag: 6.45 Past. Keysers; 7.3u best. jd. J. de Bruin en echtgen., 8.15 Mart. Poels en echtgen. Cath. Joosten lh; 8.15 Jacob Deriks; 7c u, biechtgelegenheid; 8 u. lof; daar na aanbidding tot 12 uur. Vrijdag: le vrijdag van de maam. 6.30 overl. ouders van Dijk-Duykers, 7 u. Marinus van Es en overl. fam. 7.45 H. Hart-hoogmis; 8.15 leden en overl. leden van de Mijnwerkers' bond; 9 u. Avondmis zek. int. R. Zaterdag: priester-zaterdag; 6.4! W. Steerneman; 7.30 volgens belof ten; 8.15 best. jd. Joa M. Goumans- Hendriks; 8.15 v. vr. Schols-Leer: (buurt); biechtgelegenheid van 5.30- 7.30; 7 u. lof. Zondag 6 dec. speldjesdag voor hel priesterstudiefonds. De schoolkinderen leren deze week de 21e, 22e en 23e les van de kate- chismus. RECTORAAT PATERSKERK Priester vd. week: Pater Urbanus Zondag: le zondag van de Advent H. Missen om 6.30, 7.45, 9 u. en 11.45; 10.15 hoogmis; le kollekte voor de kerk, 2e voor bijz. noden; 's avonds om 7 u. Adventswake. Maandag: H. Andreas, Apostel; 8.15 kursus 18-jarigen. Dinsdag: Alleheiligen v. d. Fran- ciskaanse Orden; 7.30 lof t.e.v. St. Antonius. Woensdag: Mis van de eerste Ad ventszondag. Donderdag: F. Franciscus Xave- rius, belijder; van 58 uur gelegen heid om te biechten. Vrijdag: le vrijdag van de maand 6.45 gez. H. Mis; 7.45 H. Mis voor heel de schooljeugd; 's avonds 7.30 lof t.e.v. het H. Hart. Zaterdag: Mis van de eerste Ad- vents-zondagvan 35 u. gelegen heid om te biechten. ADVENTS-WAKE De Advent is begonnen, we han gen de Advents-krans weer op en gaan ons geestelijk voorbereiden op Kerstmis. Zo komen we elke zon dag-avond bij elkaar in de kerk, om daar door gezamelijke liturgische gebeden en zangen ons te bezinnen op het komende Kerstfeest. Ik hoop van harte, dat geheel de parochie daaraan deelneemt. Tekstboekjes zullen op de banken klaar liggen. Eu laat U ze na afloop maar liggen. EERSTE VRIJDAG Dank voor de medewerking! Hel ging goed de laatste maal. Heel de kerk om kwart voor 8 was vrij vooi de kinderen. De laatste negen ban ken aan beide zijden kunnen dooi volwassenen worden ingenomen. Biechthoren St. Nicolaas-avond Op zaterdag 5 dec. wordt slechts biechtgehoord van 35 uur. Daarna niet meer. Mis-intenties Zondag: 6.30 H. Mis v. Grada en Dini van Teeffelen; 7.45 t.e.v. O.L. Vrouw tot zek. int.; 9 u. v. overl fam. Vollenberg-Aarts; 10.15 uil dankbaarheid bij gelegenheid van 'n 25-jarig huwelijksfeest; 11.45 vooi Jacq. Mommen. Van maandag tot en met vrijdag iedere dag om 6.15 H. Mis voor overl ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin en Peter. Maandag: 7 u. v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. Engelbert Emonts 8.30 v. Karei Thomassen, echtgen en kinderen. Dinsdag: 7 u. H. Mis v. Jan Jen- niskens; 7.45 v. overl. fam. Voer- mans-Lijssen; 8.30 v. Henri Slits. Woensdag: 7 u. v. Jean Muis en zoons Johan en Albert; 7.45 v. overl. fam. Voermans-Lijssen; 8.30 v. overl. fam. Michiels-Wijnen. Donderdag: 7 u. H. Mis v. overl. Frans Heinen; 7.45 v. Petronella van Sinten-Sijbers; 8.30 v. Willem Lem- men, als jaargetijde. Vrijdag: 7 u. H. Mis v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. Henri Slits; 8.30 v. Willem Lemmen. Zaterdag: 6.15 H. Mis v. bijz. int.; 7 u. v. Elisabeth Oudenhoven-Arts; 7.45 v. overl. fam. Voermans-Lijssen; 8.30 v. overl. broers. PAROCHIE St. GERTRUDIS OIRLO Zondag: le zondag van de Advent; 6.30 H. Communie; 6.45 leesmis; 8 u. Kindermis; 8.45 2e leesmis; 10 u. parochie-hoogmis; 8 u. lof en rozenkrans t.e.v. St. Machutus; le collecte v. d. kerk, 2e v. h. bisdom. Maandag: 7.30- stichting P. v. d. Beuken en Petronella Lemmen. Dinsdag: 7.30 maandstond Anna van Arsen. Woensdag: 7.30 zieled. Wilhelmina Spreeuwenberg, best. door de buren. Donderdag: 7.30 hoogmis t.e.v. St. Machutus v.d. fam. Sanders-Keizers. Biechtgel. van 5-7 en 8-9 vanwege de Eerste Vrijdag. Vrijdag: Eerste Vrijdag v.d. mnd. toegew. a.h. H. Hart van Jesus. 6.30 H. Communie; 6.45 leesmis; 7.30 hg. mis Baeten-Janssen. Na de hoogmis uitstelling, acte v. toewijding, tan tum ergo en zegen. 'sAvonds 8 u. vergadering H. Familie. Zaterdag: 7.30 zieled. Th. Peters, best. door de Jonge Boeren. Biecht gelegenheid van 5-7 en 8-9 in beide biechtstoelen. A.s. zondag, eerste zondag der mnd buitengewone collecte. Deze week H. Communie aan de .deken. PAROCHIE LEUNEN Zondag le zondag v.d. Advent en Solemniteit v.h. feest v.d. H. Catha- rina. 7u. H. Mis v.d. parochie; 8 u. H. Mis Jan v. Meijel; 9 u. Petronella ianssen-Martens; 10 u. hoogmis An- „oon Michels en Johanna v.d. Voort; J u. Lof met Kruiswegoefening voor alle gestorven parochianen. Na de H.H. Missen en Lof verering der Relikwie v.d. H. Catharina. Maandag: Feest v.d. H. Apostel Andreas; 7 u. Theodorus Swinkels an echtgenote; 7.30 Wed. Willemse- Geerarts. Dinsdag: 7 u. overl. fam. Loonen- Cruijsen; 7.30 gest. jgt. Petronella Smits-Claessens; 8.30 Hoogmis t.e.v. H. Cecilia voor levende en overleden leden v.h. kerkbestuur en kerkelijk zangkoor. Biechten v.d. meisjes school (11 uur). Woensdag: 7 u. Martinus Claessens echtg. en zoon Gerard; 7.30 Johanna Jenniskens; 's avonds 7 u. cursus v. 18-jarigen. Donderdag: 7 u. Gerard Voesten; 7.30 Jean Holtackers; Biechtdag-v.d. Jongensschool. Van 6-7 biechtgel. Vrijdag: le vrijdag v.d. maand; 7 u. H. Mis; 7.45 H. Mis t.e.v. het Goddelijk Hart van Jezus tot int v.d. offeraars; 3.30 u. Lof v.d. school kinderen. Zaterdag: de zaterdag van het On bevlekte Hart van Maria. 7. H.Mis; 7.30 gest. jaargetijde Peter Andreas Peters,Theodora Thielen en Godfried Lit j ens. Biechten van 4-5 en 7-7.30. 7.30 Lof t.e.v O.L.Vrouw. A.s. zondag maandcollecte voor onze kerk. Kerkpoets: Jet Heesen en Truus Claessens. PAROCHIE MERSELO Zondag: le zondag van de Advent .30 H. Comm.; 7 u. lm t.e.v. Don Bosco(Janssen); 8.15 lm overl. fam. Wilmsen-Litjens; 10 u. hoogmis vd. parochie; 2.30 Kruisweg en lof. Maandag: feestdag vd. H. Apostel Andreas; 7 u. gest. jgt. voor Antoon Poels, echtgen. en zoon Henricus; 3 u. lm v. Carol. Ewals-Rambags; s avonds om half 8 vergadering vd. 3e Orde voor beide afdelingen, met plechtige professie. Dinsdag: 7 u. gez. H. Mis t.e.v. H. Antonius; 8 u. lm voor de meest ver laten ziel in het vagevuur. Woensdag: 7 u. gez. H. Mis t.e.v. de H. Joseph; 8 u. lm v. zek. int. (Janssen). Donderdag: feestdag vd. H. Fran ciscus Xaverius; 7 u. gez. H. Mis t.i. v.d. leden v.d. Voortplanting des Geloofs; 8 u. lm v. Wilhelmina Hen- drix-Engelen; na de H. Missen pau- lelijke zegen; de leden v.d. Voort planting des Geloofs, kunnen onder de gewone voorwaarden een volle aflaat verdienen; geen biechtgele genheid; geen H. Uur. Vrijdag: le vrijdag van de maand 6.30 H. Comm.; 7 u. hoogmis t.e.v. 't H. Hart t.i. van hen die daarvoor bijdragen; 8 u. lm v. overl. fam. vd. Hogenhof, Drabbels en Driesen; 3.45 lof voor de schoolkinderen; 's avonds half 8 avondmis t.e.v. 't H. Hart. Zaterdag: le zaterdag vd. maand, toegewijd a.h. Onb. Hart van Maria; tevens priesterzaterdag; 7 u. gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vrouw om van God vele priesterroepingen te verkrijgen; 8 u. lm voor Wilhelmina Engels- Weys; 46.30 biechtgelegenheid; 7.30 Marialof. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: le zondag van de Advent I.30 leesm. v. Jan Swinkels; 8.10 H. Mis v.d overl. fam. Willems-Vos; .15 kindermis; 10.15 Hoogmis v. An- tonetta Smeets-Vergeld, best. door de buurt. 2. Lof. Maandag: 7.30 maanddienst Ren. Swinkels; zij-altaar: leesmis v. Lamb Arts en Theodora Poels. De tweede H.Mis, die iedere dag wordt aange geven, wordt gelezen op het zij-al taar, ook om half acht. Dinsdag: 7.30 maandd. v. Petro nella Verheyen-Peeters; z.a. v. ALb. Wöensdag:~7.30 maandd; v. Jan Geurts; z.a. leesmis t.e.v. H. Jozef voor genezing van een zieke. Donderdag: 7.30 weekdienst Maria Geurts-Schreven; z.a. leesmis v/.d. overl. fam. Claessens-Poels. Vrijdag: le vrijdag van de maand 7.30 gez. H.Mis t.e.v. H. Hart voor zekere intentie. Na de H.Mis uitstel ling en eerherstel aan H. Hart. z.a. weekdienst v. Antonetta Smeets- Vergeld. Zaterdag: 7.30 weekd. v. Johanna v. Schijndel-Buets; z.a. maandd. Anna Bus-Poels; 6. Marialof; tot 7.30 gelegenheid om te biechten. PAROCHIE CASTENRAY Zondag: le zondag van de Advent. 7.30 Vroegmis voor de parochie; 10. Hoogmis overleden familie Cox- Spreeuwenberg; 6.30 Lof en rozenh. Maandag: feest v.d. H. Andreas, apostel; 7.30 gez. mndd. Carolina Ewals-Rambags. Dinsdag: 7.30 gez. jrd. Godefridus Philipsen en Petonella Cox. Woensdag: 7.30 gest. gez. jgt. Mar tinus Philipsen. Donderdag: feest v.d. H. Francis cus van Xaverius, patroon van de missiën; 7.30 4e v.d. zesw.d. Antoon Steeghs. Vrijdag: le vrijdag v.d. maand; 7u. H. Comm.; 7.30 gest.H. Mis t.e.v. H. Hart; 18.30 Avondmis 3e v.d. 6 we kend. Peter-Jan Strijbos; Oef. van Eerherstel en zegen met 't Aller- heigste. Vanaf 6.u. gelegenheid tot biechten. Zaterdag: le zaterdag v.d. maand, toegewijd a.d. verering van het On bevlekte Hart van Maria. Priester zaterdag. 7. H. Comm.; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vrouw v. Alt. Bijstand tot int. v. hen, die hiervoor offerden. 6-7. gelegenheid tot biechten. 7. Lof en rozenhoedje. A.s. zondag le zondag vd. maand, maand, bui tegewone collecte v.d. kerk. Kerkpoets: Mia Jacobs, Riek Dinghs. PAROCHIE OOSTRUM Zondag: le zondag van de Advent 7. vroegmis; 8.30 Hoogmis v.d. par ochie; 10. leesmis v. Jean Hendriks. Geen Lof. Maandag: 7.30 zielemis v. Hend. Martens en familie Dinsdag: 7.30 gest. gez. jrd. v. W. Meyer, echtg. en zoon. Woensdag: 7.30 gest. gez. jrd. v. Wilhelmina Jeuken en ouders. Donderdag: 7.30 zielemis v. Joh. Broekmans. Vrijdag: le vrijdag van de maand 7.30 gez. H.Mis t.e.v. H.Hart. 19.00 avondmis: zielemis v. H. Hermans. Zaterdag: le zaterdag; 7.30 best. gez. jrd. Leonard Maas. Biechten v. 3-4 v.d. kinderen, v.6.30-7.30 v.d. gro ten. 7.30 Marialof. A.s. zondag maand open-schaal-collecte v.d. kerk. RECTORAAT HEIDE Zondag: le zondag van de Advent; 7.30 voor Hubertus Janssen; 10 uur hoogmis gez. jgt. voor Martien Pee- ters; 3 u. lof. Maandag: H. Andreas Apost.; 7.30 voor overl. vader; Dinsdag: 7.30 Sibertus Muysers en Mechelina Martens. Woensdag: 7.30 Leon. Potten en Peter Litjens. Donderdag: H. Franciscus Xave rius; 7.30 Leon. Willems; 7 u. biech ten; 7.30 H. Uur. Vrijdag: le vrijdag; 7.30 hoogmis voor Hub. Camps en Maria vd„ Pas; 's avonds 7.30 biechten; 8u. Avond mis voor een bijz. intentie. Zaterdag: le zaterdag, priester zaterdag; 7.30 overl. fam. Droesen; 7 u. biechten; 7.30 lof. Accolieten: W. Drabbels en W. Voesten. S.V.V.-NIEUWS Een door invallers danig gehandi capt le elftal behalve Philipsen en v. Mill, moest men thans ook nog Rutten en Peeters missen heeft tot de rust Haslou uitstekend partij ge geven. De ruststand 21 in 't voor deel van Haslou, gaf dan ook geen zuiver beeld van de tot dat moment geldende krachtsverhouding. Venray was tot dan absoluut niet de mindere, integendeel zelfs, doch het ontbrak de voorhoede aan door zettingsvermogen en schotvaardig heid. Haslou zocht het voornamelijk in enkele overrompelende aanvallen, bij één waarvan na 24 min. de links binnen ^en onvefwacht en hard schot loste waartegen onze debute rende doelman Dericks volkomen machteloos was. 4 min. later was de stand echter gelijk toen Vennekens over rechts zich keurig vrijspeelde en een afgemeten pass naar M. Lu- cassen gaf die keurig vrijstaand niet aarzelde en fraai inschoot. Tegen de verhouding in scoorde de linksbuiten na 37 min. het 2e Haslou doelpunt, waarmede de rust aanbrak. Na de rust aanvankelijk eenzelfde spelbeeld, dat zich echter ging wij zigen na 10 min. toen onze rechts back van zijn tegenstander een har de trap tegen zijn enkel kreeg te in casseren. Hij kwam weliswaar na te zijn opgelapt, weer in het veld maar kon zich niet meer ten volle laten gelden en verdween spoedig van zijn plaats om elders zijn heil te zoeken. De Haslou-linkervleugel kreeg 'n ongelimiteerde vrijheid om op te rukken, waardoor gevaarlijke situa ties voor ons doel ontstonden. Na 15 min. werd het 3—1 toen een hard schot in le instantie door Direcks werd gestopt en de terugspringende bal na veel geharewar een prooi werd van de Haslou-midvoor die dit maal niet miste. Te ver opdringen van de achter hoede werd noodlottig, 41. Na 25 min. een vrije trap op het Venray doel waaruit ongehinderd het 5e doelpunt werd ingekopt. Een paar minuten voor tijd kwam het 6e doel punt en in de laatste min. kreeg Haslou nog een penalty wegens hands te nemen, die echter werd naast geschoten. Van de lagere elftallen speelde alleen het 3e elftal en dit kwam met een uitstekend resultaat uit Hegel- som terug. Met een 41-overwin- ning drukten zij deze ploeg vaster op de laatste plaats en werd tevens hun voorsprong hierop wat ruimer. Na de eerste 4 wedstrijden te hebben verloren heeft men zich thans toch wel volledig hersteld. 7 winstpunten uit de 4 laatste wed strijden is niet mis. Door gaan jon gens, jullie hebben bewezen, dat 't wel kan en dat men heus niet in de onderste regionen van de ranglijst behoeft te vertoeven. Programma voor zondag a.s.: Venray ILindenheuvel V.V.V. 3Venray 2 V enrayMeterik GriendtsveenVenray 4 Venray 5 speelt heden zaterdag middag een vriendschappelijke wed strijd. Veel krachtsverschil zal er tussen Venray I en Lindenheuvel momen teel niet zijn. Lindenheuvel boekte de laatste 3 wedstrijden evenzovel overwinningen en heeft thans slechts I punt achterstand op Venray. Na een langdurige afwezigheid zal Philipsen volledig hersteld weer van de partij zijn, zodat, zon der nieuwe tegenslagen, mag worden aangenomen, dat een vrijwel com pleet elftal hieruit de inspiratie zal putten om met frisse moed aan een nieuwe overwinningsreeks te gaan bouwen. Wij houden het op een Ven- rayse overwinning. Ook het 2e elftal is niet kansloos in Venlo tegen V.V.V. 3. Weliswaar zijn de Venlonaren op eigen veld niet gemakkelijk te verslaan, doch wij achten onze reserves toch wel in staat om tenminste een puntenver deling te bereiken. Venray 3 zal een zware dobber iiebben om hun suksesenreeks voort te zetten. Meterik speelt dit jaar nogal wisselvallig en kan Verrassend voor de dag komen. Gezien de stand is er geen sprake van een groot krachtsverschil. Me terik heeft een winstpunt meer, maar onze jongens hebben het voor deel van eigen terein. Moge dit laatste dan de doorslag geven. Venray 4 gaat voor de eerste maal dit seizoen naar Griendtsveen en zal tegen het 2e elftal aldaar zeker een overwinning behalen, tenminste wij rekenen daarop, want wil men met Griendtsveen 1 op gelijke hoogte blijven zal van het 2e elftal gewon nen moeten worden en dat kan ook. V.C.ROOY-NIEUWS Het eerste heren-elftal van V.C. Rooy heeft zich na een zwak begin m deze competitie, uitstekend her steld. Werd vorige week reeds met 30 van Tupos(tsaarlo) gewonnen, deze week werd sterke Concordia, na een boeiende en prima gespeeiae wedstrijd met een 31 nederlaag naar huis gestuurd. V.C. Rooy II speelde in Venlo an dermaal tegen P.S.O.V. II en ver diende stellig meer dan een gelijk spel en één verloren wedstrijd. ïen- siotte werd zaterdag thuis gespeeld .egen Concordia, dat te sterk Dieek voor ons tweede team (03). De beide heren-zestallen spelen zaterdag a.s. een thuiswedstrijd te gen V.C.T. uit Tegelen, terwijl het eerste team zondag a.s. deelneemt aan een volleybal-tournooi in Venio, waaraan de sterkste 2e klasers deel nemen. De stand bij de heren 2e klasse: Concordia 8 5 1 2 11 T.V.C. II 6 5 0 1 10 R.A.S 6 4 2 0 10 V.C.T. II 5 4 10 9 V.C. Rooy I 6 3 2 1 8 Inalfa 6 2 2 2 6 U.V.S. II 6 12 3 4 P.S.O.V. II 7 114 3 T.V.C. III 5 10 4 2 V.C.Rooy II 6 0 2 4 2 Tupos 5 0 14 1 De dames deden weer goed werk door een verdienstelijk gelijkspel tegen koploper V.C.T. 3 22. Voorlopig is voor dee dames geen competitiewedstrijd vastgesteld. De stand bij de dames 2e klasse: V.C.T. 3 5 4 1 0 9 Valuas 3 4 3 1 0 7 V.C.Rooy 4 2 2 0 6 Resia 3 0 12 1 Valuas 4 4 0 1 3 1 Tik-Aan 3 4 0 0 4 0 HOCKE Y-NIEUWS De dames speelden afgelopen zon dag thuis tegen Sittard. Traditie getrouw wonnen ze deze wedstrijd. Aanvankelijk was het spel erg on zeker en onoverzichtelijk. Dit resul teerde in een doelpunt tegen, maar na hard werken werd nog in die zelfde helft deze achterstand omge zet in een 21 voorsprong. Na de rust bleek duidelijk wie de sterkste was. In een beetje onnauw keurig maar toch wel aardig spel wist men deze voorsprong op te voe ren tot 61. Sittard kwam er niet meer aan te pas. De heren trokken naar Deurne. Misschien was men wel iets te zeker van een overwinning, maar er viel in het begin heel wat werk te ver zetten. Toen Venray, na ongeveer 'n kwartier spelen, de score opende, kwam er eindelijk wat perspectief in. Ondanks een hard verdedigend Deurne slaagde men er toch in de stand op 30 te brengen. Dat er de tweede helft niet zo veel meer te vrezen was, had ongetwijfeld tot ge volg, dat het spelbeeld nonchalant werd. Deurne probeerde hier ge bruik van te maken, maar onze ach terhoede wist wat er te doen stond. Toen kwam Venray weer in actie. Steeds feller werd het Deurnese doel onder vuur genomen en het was 60 toen de scheidsrechter voor de laats- te keer floot. Zondag a.s.- spelen de heren om 12 I uur tegen Helmond, de dames om 13.30 u. tegen Weert, en hierna dus om 15 u. zal de traditionele vetera- nenmatch worden gehouden. Alle wedstrijden zijn aan de Leunseweg. Wij hopen, dat iedereen die enige belangstelling heeft voor de hockey- sport, deze belangstelling a.s. zon dag ook daadwerkelijk toont. Aan Helmond zullen we een zware dob ber hebben, én de beroemde vetera nen zijn ook lang niet voor de poes. P.D.V. DE ZWALUW De jaarlijks terugkerende nacht vlucht voor onze liefhebbers, zal dit maal wederom plaats hebben, en wel hedennacht. Deelnemers moeten om half elf in het vereningingslokaal aanwezig zijn. Zij die nog een ereprijsje willen schenken, kunnen dit alsnog doen bij een van de bestuursleden. Bijzettafeltjes Mimitafeltjes Smyrnakleedjes Tafelkleden L-igstoelen Ligstoelkussens Schoolstraat 29 Tel. 1334 Onze speciale service op 5 en 6 december alles wordt op het door U vastgestelde uur bezorgd Het C.P.I.-kuiken doet zijn intrede Het komende seizoen leveren wij u onder controle van het Coöperatieve Pluimveefokkers Instituut te Nuland, 1 daags kuikens met C.P.I. certificaat. Door Jarenlange onderzoe kingen is men erin geslaagd een goede gebruikshybride te fokken. Het C P l.-certificsat is een waarborg voor vitale en produktieve hennen Wij kunnen diverse kruisingen leveren nl. de W 32 R 97 x R 80. welke in Putten no. 1 smn^oo Beete! spo^d-o Beleefd aanbevelend, erkende C.P.I. kuikenbroederij Electrische Broedetij LEUNEN K 82a Tel. 047g0—1873 St. Nicolaascadeaux van DEZE ZIJN altijd welkom en mogen geruild worden. Worden desgewenst leuk verpakt En dan krijgt U ook nog voor iedere 2.50 een Idé spaarzegel welke ook na St. Nicolaas bun waarde behouden en zo doende een aardig spaarpotje voor U kunnen vorm en. kleerkasten, slaapkamers, huiskamers, stoelen, dressoirs, fauteuils met stoelen enz. Prachtsortering kolfie- eet- drinkserviezen kop en schotel borrels gebakstellen bierglazen Sola lepels vorken messen keukengarnituren broodzagen, suikerscheppen taartvorkjes, dienstellen theelepels, taartscheppen vleesvorkjes enz. pracht St. Nicolaascadeaux MERSELO Tel. 230

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1