Venrays Vroede Vaderen vergaderden Zaterdag 28 november 1959 No 48 TACHTIGSTE JAARGANG Meer vaart in de Industrie-cominissie gewenst. Blijven onze scholen in gebreke Veranderde inzichten. 30 Kilometer zandwegen worden verhard. PEEL EN MAAS B DEUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WFFKRI ATT VHOR VF1VRAY FN HMSTRFIfFlM ADVERTENTIEPRIJS 8 et per m.m ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 GLinUL/H-U UVJI\ VLdlUftl Will J 1 I\Lil\L,n PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 De kalender wees 24 nov. en de klok 6 uur, toen de VOORZITTER de jongste raadsvergadering opende. Een raadsvergadering, waarin wet houder van Boven en de heer v.d. Sterren op het appèl ontbraken. De ingekomen stukken waren grotendeels schrijvens van Ged. Sta ten, waarin deze mededeling deden van hun goedkeuring of verdaging van genomen raadsbesluiten. Zo werd o.m. de goedkeuring van het uitbreidingsplan Zuid II (sport park) en de Smakt nog opgehouden Fr. JANSSEN klaagde, dat Ged Staten sinds april j.l. het laatste raadsbesluit al in Maastricht had den. Door deze verdaging komt er weer een half jaar bij. Kan dat daar ook eens niet wat vlugger? Hierop kwam geen commentaar! COLSEN vroeg, waarom het einde maart genomen raadsbesluit over 't sportparkplan, eerst midden april naar Maastricht gestuurd was. Uit de VOORZITTER zijn ant woord bleek, dat dit plan, na goed keuring in de raad, nog bekend ge maakt moest worden in de kranten en dan nog 14 dagen ter inzage moest liggen. Alles bij alles kost dat die tijd ONBEWOONBAAR Het voorstel om de woning Lang straat 66 onbewoonbaar te verkla ren, viel schijnbaar niet in goede aarde. VERMEULEN vroeg zich tenmins te af, waarom B. en W. deze wonig drie jaren geleden nog aan mensen hadden toegewezen, terwijl die wo ning nu opeens totaal onbewoonbaar is. Hij vond dat wel onbegrijpelijk. En trouwens, wat gaat er nu mee gebeuren. Als het zo'n zelfde fraai geval gaat worden als die woning vóór op de Langstraat, heeft dit voorstel geen zin. Wethouder WINTELS beriep zich op het rapport van Wederopbouw in Maastricht, die dit advies geeft en weet dit verval aan het feit, dat aan deze woning totaal geen onderhoud gepleegd wordt. De VOORZITTER vertelde, dat er, nadat het besluit genomen is, na tuurlijk niemand meer in mag wo nen. Gaat men nog een schrede ver der en wordt het huis een bouwval, dan moet het gesloopt worden. Aan gezien het huis vóór op de Lang straat nog geen bouwval is, kan het dus hoe jammer ook niet ge sloopt worden. COLSEN had dat rapport eens doorgelezen, en merkte op, dat men op de gronden, die daarin werden aangevoerd, tientallen woningen in Venray onbewoonbaar kon laten verklaren. Hij vond dit geval ook onbegrijpelijk, temeer waar gemeen tewerken nog geen 3 jaren geleden op verzoek van de bewindvoerder, een rapport hadden opgemaakt waarin te lezen stond, dat, nada! enkele dakkapellen waren aange bracht, het huis verder in orde was En nu dan dit. Als men om vochtig»; muren, versleten ramen en het niet voldoen aan de bouwvoorschriften onbewoonbaar wil verklaren, dan kan men er nog veel in Venray on bewoonbaar verklaren. Waarom dan dit ene? Als dit de inleiding is voor eer grootscheeps saneringsplan, waarbij alle huizen met mankementen wor den opgeruimd, kan hij er vrede mee hebben, maar dit éne huis uit vele andere, soms slechtere, uit te pik ken, vond spreker wel een tikkeltje overdreven. Overdreven was niet wat de VOORZITTER voorlas uit het reeds genoemde rapport. Daar bleek intus sen wel wat meer in te staan dan natte muren e.d. Als alle feilen en fouten, die daarin stonden, moesten verbeterd worden, kon men goed koper een nieuw bouwen, hetgeen ook de conclusie was van dit rapport. Wethouder WINTELS wist te ver tellen, dat dit rapport opgemaakt was door Maastricht, op verzoek van de bewoner, wat VERMEULEN de opmerking ontlokte: Natuurlijk, eerst is men blij er in te komen, maar zit men dan goed en wel, dan wil men een nieuw en de eigenaar draait er voor op Fr. JANSSEN wou deze zaak aan gehouden hebben, zodat ook eens gehoord kon worden, wat de be windvoerder over een en ander wel zei en om zelf eens een onderzoek in te stellen of het allemaal wel zó erg was. Dit voorstel kreeg de steun van de raad en voorlopig wordt dus het bordje: onbewoonbaar verklaarde woning weer opgeborgen. RUSTIGE COMMISSIE De zittingstijd van de commissie van advies, als bedoeld in art. 8 van de woonwetruimtewet 1947, of om net gewoon te zeggen, de commissie van advies, die gehoord moet wor den, indien men een woning wil vor deren, was weer om. Met algemene stemmen herkoos de raad de zittende leden: H. v. Gerven, H. Janssen, L. Janssen, P. v. Opbergen(Markt) en P. Steeghs. In al de tijd, dat de commissie be staat, is men al één keer bij elkaai gekomen om kennis te maken HOGERE VERGOEDING Het volgende voorstel was om de vergoeding voor de Lagere scholen volgens art. 101 van de L.O.-wet voor 1958 vast te stellen. COLSEN was een en ander eens nagegaan. Volgens dit artikel moet ie gemeente aan de lagere scholen een bepaald bedrag per leerling geven, waaruit deze de onderhouds- Kosten, vernieuwing van leermate riaal e.d. moeten betalen. Dit bedrag wordt hier nu vastgesteld op 37 per kind. Tegenover een landelijk gemiddelde van 56,84 of het zeer lage Limburgse gemiddelde van 43 is dit bedrag zéér en zéér laag. Het is dus begrijpelijk, dat de onderwij zers steen en been klagen en er niet kunnen komen. Volgens spreker zal deze krappe toemeting ook zijn invloed hebben op het onderwijs, dat nu eenmaal, net als elk huisgezin, een bepaald bedrag moet hebben om fatsoenlijk voor de dag te kunnen komen. Trou wens wie de huis werkboekjes e.d. der kinderen bekijkt, moet constateren, dat men met totaal versleten, soms zelfs verouderde, leermiddelen bezig BARTELS wist in dit verband zelfs te vertellen, dat op een bepaal de school de kinderen onderling de atlassen door moeten geven, want die heeft men schijnbaar te weinig om aan ieder kind te geven. COLSEN drong er op aan, dat een en ander eens wat beter bekeken zal worden. Zeker voor de komende ja ren, indien aan het verleden niets te doen is. Want er zal toch zeker over leg plaats vinden tussen schoolbe sturen en gemeente. En sprekende over overleg zou COLSEN ook graag zien, dat het verband tussen school en huis ook eens wat nauwer zou worden aangehaald. De ouders heb ben totaal geen invloed op de gang van zaken en verliezen daardoor ook alle interesse. Kan de gemeente de oprichting van de elders zo goed functionerende ouderraden in onze gemeente entameren? De VOORZITTER had met belang stelling dit betoog aanhoord en moest inderdaad toegeven, dat de vergoe ding, die Venray geeft t.o.v. het lan delijk en Limburgse gemiddelde, schriel is. Maarer is nog geen enkel schoolbestuur geweest, dat ooit een klacht bij het gemeentebe stuur heeft ingediend. En dat is toch wel de eerste instantie, die hierover eens moet praten. Dat men de kinderen met ver ouderde boekjes naar huis stuurt was z.i. nergens voor nodig, daar gelden voor nieuwe leemiddelen uit art. 72 kunnen worden geput. Wat spreker betreft, hij is natuur lijk gaarne tot overleg bereid, al moest het hem wel van het hart, dat drie jaren geleden reeds de gemeen te op eigen houtje de vergoedingen rigoreus heeft verhoogd, zonder dat een schoolbestuur er ooit om ge vraagd had. En ook heden ten dage nog geen klacht over een te lage vergoeding heeft ingestuurd. Via een inmiddels aan de gang zijnde en quête. probeert het gemeentebestuur intussen al nadere en betere gege vens over deze materie te krijgen. Daar was ook STEEGHS erg voor, die wel geschrokken was van de enorme verschillen. En er bovendien op wees, dat kleinere scholen toch altijd nog met hogere kosten zitten. Fr. JANSSEN was ook voorstan der van een gedegen onderzoek, want ofwel men krijgt in de rest van Nederland te veel, of men krijgt hier te weinig. Dat is een studie ze ker waard. En daarmede had de raad het zijne over dit punt gezegd. De VOORZITTER ging niet verder in op COLSENS vraag naar ouder raden. De vergoeding voor de BLO, vol gens genoemd artikel, ging verder ook zonder meer onder de hamer door. Evenals het voorstel om de grond waarop de kleuterschool in Zuid gebouwd is, voor niets te geven aan net schoolbestuur. Later bij de afre kening komt dan de grondprijs nog wel eens aan de orde. De Vredepeelschool kreeg zonder .neer de gelden voor nieuwe gor dijnen en de ULO voor de inrichting /an de gymnastiekzaal. SCHOUWBURG De eerste grond voor de nieuwe schouwburg werd ook aangekocht. Met een hamerslag werd van de da mes Potten, Patersstraat, een stuk uit de Hölteren hoek overgenomen. Hoe groot dat stuk was en tegen welke prijs, vond uw verslaggever nergens vermeld. Wel vond hij ver meld, dat de gemeente stukjes grond aan het opkopen is, die indertijd bij de aanleg van de weg van Oirlo naar de Zandhoek zo maar zijn gebruikt. Hier wordt n.l. 0,20 voor betaald maar dat is dan ook geen prijs om geheimzinnig mee te doen Zowel Fr JANSSEN als STEEGHS drongen aan om ook in het overige Venray dergelijke stukjes aan te ko pen, maar de VOORZITTER meen de, dat er die niet veel meer liggen. STEEGHS wees op een weg in Kl.- Oirlo, die wel rechtgetrokken, maar nooit betaald was. Wethouder WINTELS maakte ech ter de opmerking, dat de boeren in tussen daar hun grond wel weer te ruggeploegd hebben, waar STEEGHS ze groot gelijk in gaf, als de ge meente haar zaak niet beter nakomt. Enfin het zal weer bekeken worden. De stukken voor de Midden Peel- weg, waarin blijkens de toelichting ook nog pachtersvergoeding werd uitbetaald, werden zonder meer aan gekocht. De prijs, de grootte, en de eigenaren kon uw verslaggever ner gens ontdekken. GRONDVERKOPEN De N.V. Inalfa heeft indertijd voor haar dochteronderneming de N.V. Metaalwarenfabriek Venray, een nieuwe fabriek alhier willen stich ten en daartoe 28.000 m2 industrie terrein van de gemeente gekocht. Aangezien het ministerie deze fa briek niet als een nieuwe vestiging wil beschouwen vroeg de N.V. Inalfa deze koop ongedaan te maken en nu aan Inalfa 5.000 m2 direct te willen verkopen en haar op de rest een op tie van 5 jaren te willen verlenen Op die genoemde 5.000 m2 wil men dan binnenkort de derde vergroting van deze N.V. gaan bouwen. De raad had natuurlijk geen be zwaar, maar uw verslaggever kon nergens een prijs ontdekken. Evenmin had de raad bezwaar te gen vaststelling van het op te nemen krediet in 1960. Hiervoor werd het maximum toegestane vastgesteld, nl. een half miljoen. WETHOUDERSPENSIOEN In het volgende punt kwam een verandering ter sprake van het wet houders-pensioen, ingevolge de nieu we weduwen- en wezenwet. En nu gebeurde het vreemde, dat de raad. die overigens haar wethouders gaar ne hun pensioen gunt, tegen stem den en wel bij monde van de heren Derickx, Colsen, Bartels, Ponjee, Tanssen, Berkhout, Vermeulen en Steeghs. Nogmaals, men deed dit kennelijk niet om de wethouders in het vaar water te zitten, maar men vond het wel onjuist, dat voor deze heren de volle pensioenpremie betaald moet worden, terwijl hun pensioen later van hun A.O.W. wordt afgetrokken. Een maatregel, die geldt voor alle ambtenaren-pensioenen en nu ook gaat gelden voor de wethouders. Bij monde van Fr. JANSSEN en BARTELS, wees de raad op de on billijkheid van deze regeling, waar tegen de ambtenaren-organisaties al jaren vechten, maar die door de re gering als gewoon wordt beschouwd, terwijl geen enkele particulier er aan zou denken, dat op zijn pensioen de AOW gekort wordt. Hoe het nu verder zal verlopen, wist men ook achter de groene ta fel niet, maar de Venrayse raad heeft in het algemene protest-koor dit maal toch wel een bijzonder lied ge zongen Het voorstel om in de toekomst de gronden benodigd voor de speeltuin aan dat comité te verhuren voor een dubbeltje per m2, ging ongestoord onder de hamer door. KOMMERVOLLE „COMMER" Dan waren de begrotingswijzigingen aan de orde. Mag uw verslaggever dan al sommige dingen op de toe lichting van de agenda niet vinden, nu bleek, dat raadsleden bij de offi ciële stukken ook lang niet alle ge gevens gevonden hadden. Zo had Fr. JANSSEN de betref fende gegevens over die begrotings wijzigingen niet kunnen vinden en vroeg dus om voorlezing. Behalve de financiële consequen ties van de in deze en vorige raad genomen besluiten, bleek toen ook 'n nieuwe laadinstallatie voor de meentelijke vrachtwagen a raison van 6.800 op deze lijst te prijken. En daarnaast ook de aanleg van een plantsoen in Oostrum. Fr. JANSSEN wilde over die laad installatie meer weten en vroeg waarom dit zo geheimzinnig weg ge toverd werd De VOORZITTER vertelde, dat een en ander niet opzettelijk was gebeurd. De betreffende stukken waren ter inzage gelegd, maar bij controle had men een telfout ont dekt en die verbeterd. Terwijl men dan daarmede bezig was, is waar schijnlijk de heer Janssen komen kijken en heeft inderdaad de stuk ken niet gevonden. Daarnaast was nog een fout ge maakt, want B. en W. hadden be slist de aanschaf van deze nieuwe installatie op de „Commer" in een afzonderlijk agendapunt ter tafel willen brengen. Fr. JANSSEN had kennelijk moeite deze fouten te verstouwen en wilde die hele „Commer"-ge- schiedenis aanhouden tot een vol gende vergadering, opdat de raad tenminste wist waar ze af en aan was. Maar de VOORZITTER had hier kennelijk weinig zin in. Met deze in stallatie spaart men een arbeider uit, die men anders in dienst moest ne men en de zaak doet haast. Hij ver zocht daarom alsnog aanname van dit punt, waarbij de raad achteraf nog altijd de bevoegdheid heeft om prijzen en kwaliteit te beoordelen. Fr. JANSSEN gaf toen zijn verzet op en had er vrede mee. COLSEN had liever gezien, dat ook het plantsoen in Oostrum in een afzonderlijk punt ter tafel was ge komen, temeer omdat men hier al mee begonnen is. Dit ontkende wethouder WIN TELS, die vertelde, dat de zaak bij de kerk in Oostrum alleen maar was opgeruimd en de teeltaarde, die men verder op, bij het klaar maken van een weg vrij kreeg, hierop had neergestort. Toen ging de raad dan maar met de begrotingswijzigingen mee, om zich vervolgens in een debat te stor ten over CO-EDUCATIE Er waren namelijk zij het dan daags voor de vergadering nog :nkele extra punten aan de agendr toegevoegd. Een hiervan was dc /raag of de raad bereid wou zijr, 52.000 te fourneren voor de ver andering van de meisjesschool in Oirlo in een jongens- en meisjes school en de jongensschool in een kleuterschool. STEEGHS kon dat allemaal niet goed begrijpen. Hij was 25 jaren ge leden als raadslid voor de vraag ge steld, of er in Oirlo een aparte meis jesschool moest komen ja of nee. De raad had er indertijd geen zin in, want het kostte nog al wat Maar toen werd van hogerhand ge suggereerd, dat het voor het ziele- heil van de hele streek bitter nood zakelijk was, dat er een aparte meis jesschool zou komen, die een bijzon dere zegen zou zijn voor Oirlo. En onder die druk heeft de raad toen ja gezegd. Dat heeft grote en zelfs treurige consequenties gehad, aldus Steeghs, die hierop niet verder inging maar nu 25 jaren later, terwijl er veel méér kinderen zijn als toender- tijd, gaan we de rollen weer om draaien en moeten we als raad liefst 52.000 neertellen, feitelijk om de oude toestand weer te herstellen. Spreker hoopte, dat de Voorzitter kon begrijpen, dat een en ander wel boven sprekers petje ging Ja en dat kon de VOORZITTER dan ook wel enigszins, maar in die 25 jaren is ook wel wat veranderd en heeft men b.v. het schone woord co-educatie" uitgevonden, wat zeg gen wil, dat men heden voorstander is van gezamenlijk onderwijs voor jongens en meisjes. Nu moet men tegen die 52.000 ook weer niet te zwaar aan kijken. Doen we niet, aldus de VOORZIT TER, die er tussen haakjes op wees, dat de raad indertijd in principe al zijn medewerking had gegeven en dus nu moeilijk terug kon krabbe len, doen we het niet, dan moet men eerstdaags een kleuterschool bouwen en die gaat meer kosten. Bovendien zitten in die 52.000 ook nog een centrale verwarming en dat is be paaldelijk geen luxe. Hoewel niet van harte, ging dan ook STEEGHS met dit voorstel mee, daarbij gesteund door VERMEULEN, die er hem op wees, dat het toneel nooit verandert, maar wel de spelers en die verder aandrong op publieke aanbesteding, welke werd toegezegd. Het aanbod van de boerenleen bank Ysselsteyn, om 23.000 te le nen voor de uitbreiding van de la gere school in Ysselsteyn en dat van 52.000 van deze bank in Venray om de zaak in Oirlo te financieren werd dankbaar aanvaard. De leningen lopen 30 jaren, tegen 4,1/4%». GRONDVERKOOI Een tweede toegevoegd punt was de verkoop van een perceel gronc van 480 m2 5 per m2 in dc. Schoolstraat aan P. Manders, Markt straat. Dit voorstel bracht enige re acties. Deze verkoop is namelijk ge koppeld aan de verkoop van een be- drijfstraatje, dat er naast loopt. Hiertegen had VERMEULEN be zwaar. Niet tegen dat straatje, maai indertijd heeft men bij de onteige ning de bezitter van dit straatje be loften gedaan, waarover nu hele maal niet gepraat wordt. En dat woi hij eerst uit de doeken gedaan heb ben. Het bleek, dat met deze ex-bezit ter nog gepraat zal worden en da de indertijd gedane beloften gestanc zullen worden gedaan. Toen was en Vermeulen en dc raad tevreden en zaten we al direct in de rondvraag. WEGSCHAAF STEEGHS bleek meer dan tevre den over de prestaties van deze ma chine, maarhij zag toch wel graag, dat na afloop van bepaalde operaties een strenge controle ge houden zou worden. Nu blijken dik wijls sloten dicht te komen zitten en fietspaden worden hobbelig. Als ei één man achter de wegschaaf aan gaat en deze onvolkomheden meteen in orde maakt, dan is de zaak ge zond Wethouder WINTELS zou dit pro bleem bekijken met gemeentewer ken Dan vroeg STEEGHS zich af, hoe het nu staat met het uitbreidings plan in Castenray waarop de VOOR ZITTER laconiek zei, dat hiervoor de actes al klaar liggen bij de nota ris. „Ja, maar", aldus STEEGHS, „ze worden niet getekend, omdat de mensen dat weigeren. En dat geefl andere stukken, want waarheen moei een uitbreiding, waarheen moet men met de nieuw te bouwen kleuter school e.d.?" Hij zou het liefst zien iat men eens aan onteigening ging denken. Maar kennelijk voelde men daar achter de bestuurstafel weinig voor. Er kwam tenminste geen com mentaar. MAATREGELEN TEGEN DRONKEN CHAUFFEURS VAN HAAREN vroeg zich af, het groot aantal ongelukken, dat, zo lis b.v. onlangs in Deurne, veroor ïaakt wordt door dronken chauf :eurs, motor- en bromfietsberijders /oor de gemeente geen aanleidin; noet zijn op dit terrein de veiligheic /an het verkeer en daarmede de vei igheid van het publiek te vergroten Tij had daarover lang nagedacht er was van mening, dat in de Venrays» politie-verordening een artikel opge nomen moest worden, waarin d< kasteleins verplicht werd, dat hij dc politie meteen waarschuwt, indier ?en persoon, die onder invloed var irank is, zijn zaak wil verlaten er /an plan is in een auto, op een mo tor of brommer te stappen. Dan kan tenminste voorkomer worden, dat een dergelijke dronker man zijn, maar vooral het leven var indere mensen, in de waagschaa stelt. De gemeente, die verplicht i: jm b.v. een krankzinnige uit d' maatschappij te houden, omdat -hi gevaar op kan leveren voor de an lere mensen, kan en mag zich z.i jok niet aan deze taak onttrekken m zal zeker bij de goedwillende kas teleins begrip hiervoor vinden. De VOORZITTER nodigde spreke' lit, zijn gedachten hierover in t» dienen op de secretarie, waar mer fan deze materie nader zal bekijken PONJEE vroeg waarom de grond verkoop aan de Gebr. Göbbels, nie op de agenda stond, maar deze moe eerst nog door B. en W. behandeld worden. JENNISKENS vroeg naar de ver keersregeling op de kerkdorpen er. kreeg te horen, dat hier volgende week aan begonnen wordt. EEN VAN DE 200 ZWEMBADEN Fr. JANSSEN had gedacht, dat de VOORZITTER volgens beloften iets meer zou gezegd hebben over het zwembad en de waterleiding op de Vlakwaterweg. Om met het laatste te beginnen, aldus de VOORZITTER, men is wachtende op bericht van de Water- leidingmy, die deze zaak bestudeert. Wat het zwembad betreft, hier voor zijn de plannen nog steeds bij het Adviesorgaan voor de Ver. van Ned. Gemeenten, die zo'n 200 aan vragen voor zwembaden moet on derzoeken. Ergens tussen die hoop zit ook Venray De laatste maand zijn er zo'n klei ne 100 al bekeken, dus volgens dit rekensommetje moet Venray voor I960 bescheid hebben. Dat hoopt men dan ook, en intussen heeft men ook maar vast het Departement van Ec. Zaken er achterheen gezet, die inge- /olge de steun aan de te ontwikke- .en kernen in deze nog veel kan doen. Maar voorlopig is het dus nog afwachten geblazen. VERHARDE ZANDWEGEN Dan wees Fr. JANSSEN op een ar akei van Peel en Maas, waarin ge wezen werd op de succesvolle po gingen van Deurne om haar zand wegen verhard te krijgen. De VOORZITTER haakte hier op .n, met de opmerking, dat er na de uevrijding in Venray, toch ook veel aan de wegen was gedaan, maar werd prompt (figuurlijk althans) op zijn vingers getikt, dat men daar al- .erwege respect voor heeft, maar dat .iet hier gaat over verharding van -andwegen, een probleem waarmede /enray zit te tobben en naar aanlei- aing daarvan alleen gevraagd wordt, •jf men hier niet dezelfde methode .^an toepassen als in Deurne. Toen wist de VOORZITTER dan te vertellen, dat er nu bü de Cul tuur Tecnmsche Dienst een aan vrage is ingediend om ongeveer 15 km in en 20 km zandwegen buiten het ruilverkavelingsgebied Lollebeek te verharden. En dat men goede hoop heeft, dat inder daad hiervoor subsidies gegeven zullen worden, zodat in 1960 35 km zandweg verhard wordt. HOUBEN vroeg of men dan nu niet meer op de ruilverkaveling be noef t te wachten. Dat bleek inder daad niet meer nodig. Wegen, die m het ruilverkavelingsgebied hun oude ligging behouden, kunnen op /oorhand reeds klaar gemaakt wor den en dat wil men dan proberen. Men hoorde STEEGHS harop zuchten, dat dit zou mogen slagen. INDUSTRIECOMMISSIE dOLSEN bleek allerminst tevre den over de gang van zaken bij de industriecommissie. Men is indertijd /ol enthousiasme gestart, maar het nele resultaat is, dat men zegge en schrijve 2x vergaderd heeft en de aatste vergadering was dan midden augustus. Spreker vroeg zich af, of een in dustriecommissie dan wel enig nut neeft en waarom er gezien de /ele problemen niet meer verga derd kan worden. Trouwens hoe staat het met het industrieterrein. Sinds jaar en datum weet men, dat we bijna door de industriegrond heen lijn en dat we nog maar hele kleine stukjes hebben. Komt er een goede .clant, dan is hij niette helpen. De VOORZITTER vertelde, dat nen feitelijk wachtende is op de ge- ;evens van het ETIL, die langer uit aleven dan verwacht is. Hij zal zo jauw mogelijk de industrie-commis sie bij elkaar roepen, om dan verder e werken, o.m. aan het industrie- errein. De BRUYN vroeg of B. en W. nog ian haar belofte wou dijken: de aadsleden een kostprijsberekening e laten zien van de bouwgronden n plan Zuid. Men schrikt wel even /an een bouwgrond van 16 zeker ils men hoort, dat men in naburige ;emeenten 7 hoog-uit betaalt, maar nen kan hierover niet oordelen, als nen de berekening niet gezien heeft, lie dan bovendien ook nog te „he iraten" is. Wederom werd beloofd, lat deze aan de raadsleden zou wor- len toegezonden. BERKHOUT sloot de rij sprekers net de vraag of B. en W. al een on- lerzoek hadden ingesteld naar de te jouwen Ambonezen-woningen. Dat was inderdaad gebeurd en het jleek, dat men op enkele plaatsen liermede proeven aan het nemen is. jukt het, dat deze mensen acclima- iseren, clan zal dit op uitgebreider :chaal dienen te gebeuren en dan :al de raad te beslissen krijgen of >ok Venray hiervoor in aanmerking venst te komen. Verder bracht BERKHOUT de mi- ;erabele toestand van de Bosweg ter ;prake en wees hij op de beroerde oestand van wegen en waterlossin- ;en rond de Leunense kerk. Maar die kwestie wordt nog be studeerd, aldus het bescheid van de /OORZITTER, die hiermede dan 'n inde maakte aan de openbare ver gadering, om op verzoek van VER MEULEN in geheime vergadering over te gaan. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DEN HOMBERGII Oostsingel 6 Telefoon 1393 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de kerk dorpen. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. Janssen, Kard. van Rossum- straat 4, tel. 1504.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1