WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Oudheidkundige mededelingen uit Yenrays ver verleden... Veehouders... Einde der wereld en 't levensverhaal. SPORT Gevonden: deTFL£M\S/E specialist Legende van Sint Nicolaas. Zaterdag 28 november 1959 No 48 TACHTIGSTE JAARGANG Vf CONFECTIE VAI PEEL EN MAAS 01 druk en uitgave firma van den munckhof grotesraat 28 venray telef. 1512 giro 150652 ABONNEMENTS BUITEN VENRAY 1.60 Meldden wij in 'n artikel „Ven- rays oudste bewoners" in Peel en Maas d.d. 30 mei j.l., dat uit de oud> steentijd Paleoplithicum (4000-6000 vóór Chr.) in Venray en omstreken tot heden niets gevonden werd, thans kunnen wij met zekerheid be richten, dat 'n drietal hoogstmerk- waardige en zeldzame voorwerpen uit deze periode zijn ontdekt! Het betreft hier allereerst 'n twee tal z.g. Levallois-afslagen (naar de plaats Levallois-Perret, ten N.W. van Parijs, waar men voor het eerst der gelijke vondsten deed). Deze Levalloisien-cultuur wordt o.a. gekenmerkt door afslagen er klingen van een langwerpig kern stuk waarvan het slagvlak eerst vol gens een speciale techniek werd ge prepareerd. De werktuigen kunnen zowel drie hoekig, hartvormig als lansvormig zijn. In België is deze cultuur vrij goed vertegenwoordigd, voornamelijk ir het Hainedal en werd daar in ver schillende geologische lagen aange troffen. Deze lagen werden n.l. gevormd in de z.g. Würm-ijstijd (een der vier ijstijd-periodes), die ook resten be vatten van een fauna, welke wordt gekenmerkt door de Mammoet wolharige neushoorn. Wij weten zo goed als niet over de levenswijze van de mens uit de Mid den- ofo oud-steentijd (Paleoplithi cum), maar aangenomen mag wor den, dat in deze tijden de jacht en wellicht ook het verzamelen van wilde vruchten de bronnen van le vensbehoud vormden. Tot heden waren uit Limburg en Nrd.-Brabant alleen enkele geiso- leerde Levaillois-vondsten bekend. De twee hoogstzeldzame voorwer pen werden door landbouwer A. op het Hoogriebroek-Schoor bij het ploegen gevonden. Dat deze twee voorwerpen als op pervlakte-vondst zijn teruggevonden is vermoedelijk te wijten aan 't feit dat op deze plek vroeger leem werd opgegraven. In de onmiddellijke nabijheid hiervan stond 'n steenoven waar z.g. „geticheld" werd. 'n Tweede niet minder belangrijke vondst door ondergetekende op de Boshuizen gedaan betreft een hart vormig Moustérienachtig vuistbijl- tje, (genaamd naar de plaats Le Moustier Dardagne, Frankrijk). De Moustérien-cultuur is een ont wikkeling uit die der Levalloisien en wordt gekenmerkt door een toene mend aantal verschillend gespeciali seerde werktuigen, welke fraai zijr bewerkt met lange regelmatige re touches. Overblijfselen van wapens werktuigen, sporen van haarden er maaltiidresten werden aangetroffen in de Belgische grotten, waar gedu rende het koude en vochtige klimaa- van de ijstijd de mens beschutting zocht. Het is mogelijk en zelfs waarschij- lijk, dat er ook nederzettingen in de openlucht zijn geweest, althans in de zomer, de erosie en andere natuur lijke processen hebben echter als regel hiervan alle sporen wegge vaagd. Groot wild voorzag in hoofdzaak in de levensbehoeften. Er werd jach+ gemaakt op Mammoet, neushoorn oeros, wild paard, edelhert en wolf. Deze dieren werden waarschijn lijk gevangen in kuilen en de buit ter plaatse ontleed. Vondsten in Frankrijk tonen aan. dat de toen levende mens de z.g. Neanderthaler zijn doden reeds met een zeker ceremonieel begroef. Ondanks zijn nog bestiale voor komen was de geest van deze mens reèds in de ban van het mysterie van de dood en hiernamaals. Deze Neanderthalmens (behoort tot een nu uitgestorven soort) kende ondanks zijn nogal aapachtig voor komen het gebruik van vuur en kon voortreffelijk vuurstenen gereed schap maken. In Nederland was nog in 1947 niet meer dan één autenthiek stuk uit die periode aan te wijzen n.l. een vuistbijl uit de omgeving van Rimburg (L.) Thans beschikt men er over tegen de twintig restanten, die tot het vroege of midden-Palaeothicum kunnen worden gerekend. Zij zijn vrijwel alle gevonden ten zuiden van de grote rivieren slechts een enkel stuk is aan het licht gekomen in het noorden van ons land n.l. te Wijnjeterp (Fries land). Als regel gaat het om geisoleerd gevonden vuistbijlen, slechts twee maal werd op één vindplaats meer dan één restant gevonden. De Oudheidkundige Kring Venray mag zich gerust gelukkig prijzen met het vinden van de drie boven genoemde voorwerpen. Het Biologisch-archaeologisch In stituut der Rijksuniversiteit te Gro ningen heeft zich belast met de de terminatie dezer artifacten en stak haar bewondering over deze Ven- rayse Oudheidkundige vondsten, niet onder stoelen of banken. de tonger vondst onder merselo Zoals reeds gemeld, werd onder Merselo in de z.g. Usselo of Allröd- laag vondsten uit de Tjonger-cultuur (10.0009.000 vóór Chr.) ontdekt. Deze vondsten werden inmiddels dank zij geregeld en nauwkeurig veldonderzoek aanmerkelijk uitge breid. Ter plaatse werden tot heden meer dan honderd klingen, schrabers, ste kers, mesjes en spitsen opgespoord. Het Biologisch-archaeologisch In stituut heeft toegezegd zeer binnen kort enkele assitenten naar Venray te zenden, temeer daar een onder zoek ter plaatse door de Geologische Dienst heeft uitgewezen, dat een en ander nog interessanter blijkt dan men oorspronkelijk vermoedde. stenen strijdhamer Dank zij 'n uitvoerige documenta tie van kapitein T., is achterhaald kunnen worden, dat in de jaren 1948'49 op het Duits kerkhof op de .Paardekóp" te Ysselsteyn, 'n stenen strijdhamer werd opgegraven. Dit vrij zeldzaam voorkomend praehistorisch wapen uit het Jong Steentijd werd door 'n arbeider op 50 cm diepte in een der graven teruggevonden. Vermeldenswaard is, dat het vin den van zulk een hamer tot de zeld zaamheden behoort en dat de Oud heidkundige Kring alhier er tot he den niet in geslaagd is een dergelijk voorwerp voor het Oudheidkundig Museum te bemachtigen. Deze stenen strijdhamer, bruin van kleur met conisch toelopend gat (voor steelbevestiging) is thans in particu lier bezit van iemand te Den Haag, maar de kans bestaat, dat hij in bruikleen wordt afgestaan. late bekercultuur oirlo Bij verder veldonderzoek is op het aangrenzende terrein van de reeds eerder gevonden nederzetting (de aldaar gevonden voorwerpen werden door Dr. Modderman uit de Late Bekercultuur gedateerd 1500 vóór Jhr.), eveneens bewoningsresten aangetroffen. Gevonden werden o.a. 'n vrij dui delijke houtskoollaag (vuurhaard?) talloze vuursteenafslag, fragmenten ran Urnescherven alsmede 'n prach tig geretoucheerde Neolitische pijl punt, enkele schrabers en klingen. De Rijksdienst voor het Oudheid kundig Bodemonderzoek heeft toe gezegd in het komende voorjaar een onderzoek in te stellen. Allereerst zal echter de grond al daar door en door nat moeten zijn. stenen bijlen Vermeld dient nog dat eind Octo ber j.l. landbouwer A. van het Lie- zeven (tussen Steegsbroek en Heide) bij het ploegen 'n fragment vond van n grijze vuurstenen bijl, daterende uit het Jong Steentijd, wat wel kan lijzen op 'n vroegtijdige bewoning dezer streek. Deze bijl werd bruikleen afgestaan. Door de heer S., werd ons een grijze vuurstenen bijl van 20 cm lengte toegezegd. Deze bijl werd in 1935 bij ont ginningswerkzaamheden in de na bijheid van boerderij „Weidelust' (Lorbaan) opgeploegd. Beide bijlen dateren zoals reeds gezegd uit het Neolithicum (Jong- steentijd) en hun uiterlijk verraad dus, dat de Neolithische mens niet alleen lette op het praktisch nut maar ook esthetische eisen ging stel len. Zelfs de grote vuurstenen bijlen die in feite alleen één scherp snij vlak nodig hebben, worden met ein deloos geduld tot een zuiver symme trische vorm en uiterlijk en een sier lijke lijn geslepen en gepolijst. Nogmaals wil ik eenieder op het hart drukken om alle vondsten, wel ke de praehistorische mens in de Venray se bodem heeft achtergelaten bij mij te melden. BERN. KRUYSEN Markt 15 Tel. 1971. vee verkopen of voer bijkopen? Om deze vraag enigszins bevredi gend te kunnen beantwoorden, dient men zich van bedrijf tot bedrijf van de situatie op de hoogte te stellen. Het is echter wel mogelijk, enkele factoren aan te geven waarop men bij de beoordeling van die situatie moet letten. Voor de radio zei ir. E. H. Ketelaars van het Rijks veeteelt- consulentschap voor Gelderland over deze brandende kwestie het volgen de: Indien er weing ruwvoer van het eigen bedrijf is gewonnen dient men na te gaan of met de voorraden een minimaal noodzakelijk ruwvoeder- rantsoen 6 k 7 kg d.s. per dag uit het droge ruwvoer) samen te stellen is. Is dit niet het geval, dan zal men bij moeten kopen tegen vaak zeer hoge prijzen. Of het dan niet beter is, de veebezetting in te krimpen, hangt af van het antwoord op de volgende vragen: ïs op het betreffende bedrijf een behoorlijke voorraad eigen graan? Gemiddeld zal men mogen stellen, dat bij gebruik van eigen graan de Jcrachtvoederaanvulling goedkoper is. Hoe is de productie-capaciteit van de veestapel? Vanzelfsprekend zullen eventuele verliezen hoger komen te liggen in dien tegenover de hoge voederkos- ten minder inkomsten uit de melk worden verkregen. In welke maand kalven de koeien af? Naarmate de dieren later in het seizoen afkalven wordt de rentabili teit tijdens het stalseizoen onder de huidige omstandigheden ongunstiger. In verreweg de meeste gevallen zal men tot de conclusie komen, dat bij de huidige hoge ruwvoederprij- zen doch de verhoudingsgewijze nog niet zo hoge krachtvoederprijzen en de goede melkprijs, men het ver standigste doet de volgende gedrags lijn te volgen: 1. Zo min mogelijk te duur ruw- voeder bij kopen Zo veel mogelijk graan in het rantsoen verwerken 3. Nauwkeurig werken 4. Eventueel de laag-produktieve dieren die laat afkalven uitstoten. In het laatste geval dient men aan de hand van de bedrijfsgegevens te berekenen hoe groot de besparing ongeveer kan zijn. Het is n.l. zeer goed mogelijk, dat de „winst" welke men aldus maakt, niet opweegt tegen de extra uitgave welke men in het voorjaar bij aan koop van een dergelijke koe zal moeten geven. drogepulp - distributie voor door droogte ge troffen gebied Aan in ernstige mate door droogte getroffen veehouders zal half decem ber 1959: Melasse-pulp, op bestelbon worden beschikbaar gesteld door de plaatselijke bureauhouders. Aanvragen hiertoe kunnen tot december a.s. bij de plaatselijke bu reauhouder worden ingediend of via de zaakvoerders van de C.O.V.A.S. Deze malasse-pulp zal worden af geleverd door de C.O.V.A.S. uitslui tend op bestelbonnen, welke moeten worden ingeleverd via de zaakvoer ders aan de C.O.V.A.S. voor tijdige aflevering door de Coöp. Suikerfa brieken: Dinteroord en Puttershoek. De prijs per 100 kg, franco afdeling Boerenbond, zal 28 bedragen, in clusief zak 1,50). Aan in ernstige mate getroffen veehouders zal maximum 50 kg me lasse-pulp per stuks grootvee kun nen worden toegewezen. Aanvragen, na 2 december inge diend, kunnen niet in behandeling worden genomen, aangezien het to tale kwantum beperkt is. Na 5 december zullen de bestel bonnen aan de daarvoor in aanmer king komende veehouders worden toegezonden. Betaling van deze melasse-pulp uitsluitend aan de zaakvoerders van de C.O.V.A.S. bij aflevering. Spreken over een gezellig weekend over een dansfeestje over een ver huizing spreken, over een te ver wachten baby, over huwelijk en ver loving, spreken tenslotte over het eerste naar-school-gaan of het eind examen: dat alles vormt onze dage lijkse bezigheid. Wij graaien als het ware naar de gelukkige momenten in ons leven, wij verafschuwen te denken aan onaangenaamheden en wij vermijden te denken aan het eind. Maar er is een eind, onherroepe lijk. Het eind ligt er voor ieder van ons persoonlijk, het eind komt voor de gemeenschap, het eind is er voor deze wereld. En wat voor een eind! Een afschuwelijk, zoals dat door Christus Zelf op de eerste Advents zondag wordt beschreven. Maar ik geloof, dat we maar de helft van de waarheid zien, als we alleen naar die verschrikkingen kijken. Want voor de christen gelden zij niet, of althans zij zullen hem minder raken. Voor wie gelden zij wel? Het is zo goedkoop en afgezaagd om te zeggen voor de bozen. Die kennen we niet: voor ons zijn con creet de communisten, de kapitalis tisch fabrieksdirecteuren, producen ten van gemene films, uitgevers van schunnige boeken en tijdschriften, oprichters van concentratiekampen. Voor ons zijn ook de bozen de kleine gnieperige mensen, die anderen pes ten, die anderen bekladden of de po ten onder de stoelen wegzagen. Het zijn degenen, die tegen hoge huren kamers verhuren aan uitgewekenen, de flessentrekkers en oplichters. In de mate dat ieder schuldig zal zijn op de dag van de ondergang der wereld zal hij de volle laat der el lende ondervinden. Dan zal heel het kaartenhuisje van zijn „gelukswe- reld" ineenstorten. Voor de echte christen echter zullen zelfs deze sombere voorspellingen niet anders zijn dan de verwezenlijking van het ideaal waarvoor zij geleefd hebben, omdat zij erin geloofden. En welk was dat? Het geluk, dat ons wacht is van bovennatuurlijke aard; het ligt aan de andere kant van de doodslijn in de definitieve ontmoeting met God. Reeds hier op aarde bezitten wij dit geluk als in broze vaten; in Christus' kracht zal het zijn vol tooiing bereiken. Alles zal dan onderworpen zijn aan Christus en Hij zal dan de heer schappij overdragen aan de Vader, opdat God zij Alles in allen. Zo gezien moet men als christen en als katholiek het sombere verhaal van de ondergang der wereld aan horen. biljarten Na enige voorafgaande bijeen komsten werd op donderdag 12 nov. j.l. besloten met een winter-compe- titie te starten, waaraan zes clubs deelnemen. De volgende wedstrijden werden die avond vastgesteld: KLASSE A. Wilhelmana IV.O.P. I 23 nov. K.O.T. IAlles of niks I 25 nov. Rats der nève IO.N.A. I 26 nov. Aanvang 8 uur n.m. KLASSE B. V.O.P. IIWilhelmina II 23 nov. Alles of niks II—K.O.T. II 25 nov. O.N.A. II is vrij. Competitieleider: J.W. Kessels. Als bestuur werd gekozen: Van Buggenum, voorzitter; L. Jacobs, se cretaris; H. de Bruin, penningmees ter; v. Mill, W. Leenen, P. Michels, leden. hockey-bal Heden zaterdag 28 nov. zal de Hockey-club haar jaarlijkse St. Ni- colaas houden, ditmaal in de cantïne van de Inalfa, terwijl de zondag daarop de veteranen nog eens in het veld zullen treden. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING sleutelring met 3 sleutels, huis sleutel, grijze halsdoek, Politiebu reau; wieldop (volkswagen), G. Kus- ters Langstraat 43; bruine heren- portemonnaie met inh., A. Derick Pensionaat Jeruzalem; kinderporte- monnaie met inh., Schaeffers Ju- lianasingel 45dames glacé-hand schoen, bruin, Custers Smakterw. 2; dubbele rijwieltas, Jaspers Putten- weg Ysselsteyn; beige damesporte- monnaie met inh., L. Vogelzangs Leunen K 45; nikkelen dierdop van personenauto. Hoofd der school Cas- tenray; muntbiljet 2,50, H. Poels Langstraat 11. TEL. 1070 nieuwe zaken De groei en bloei van een bepaald dorp kan men afmeten naar zijn winkels. Derhalve betekent de opening van de verbouwde zaak van de fa. Baltissen in Ysselstyn, niet al leen een vooruitgang van de zaak zelf, maar van geheel Ysselsteyn. Door de verbouwing die vooral 'n vergroting is geworden van de reeds oudere textielzaak, is Ysselsteyn een zaak rijker geworden, die er werke lijk mag zijn. De klant kan hier keuze maken uit een groot assorti ment en heeft door deze verbouwing behoorlijk gelegenheid tot keuren. Er bestond een behoorlijke belang stelling voor deze heropening, waar ook de nodige bloemen fleur aan al het nieuws gaven. Met de opening van de nieuwbouw Sassen in de Schoolstraat, is zo mag men dat wel zeggen een be gin gemaakt met een vernieuwing van de Schoolstraat. Men heeft in raadsvergaderingen e.d. wel eens horen zeggen, dat die straat winkel straat moest worden, maar nood woningen van de gemeente zelf heb ben pogingen hiertoe altijd verhin derd. Dit nieuwe pand een kolos van beton en glas, biedt dan de bezoe ker een groots overzicht over de ge voerde artikelen, die met name be trekking hebben op woninginrich ting en de woningtextiel. Een prachtige showroom is het re sultaat, dat het aannemingsbedrijf Kersten uit Overloon, verwezenlijkt heeft en de fa. Sassen heeft met de aankleding daarvan al getoond op het terrein van woninginrichting e.d. voor geen kleintje vervaard te zijn. Ook hier bestond grote belangstel ling voor deze opening, waarop vele gasten acte de presence gaven en bloemen de nodige kleur. venray bouwt in den haag Nu het aannemingsbedrijf Gebr. Janssen N.V. de nieuwe St. Bene- dictuskerk te Rijswijck practisch aan het opleveren is, heeft zij opdracht Iedere heilige is een „Sint": Sint Jozef, Sint Jan, Sint Pieter. Maal ais er gesproken wordt van „de" Sint, dan is de heilige van 6 decem ber bedoeld: Sint Nicolaas. Onder alle mannelijke heiligen is hij, en hij alleen „de" Heilige Man; aan hem is het unieke epitheton or- nans „goedheilig" toegekend. Wie was deze Nicolaas, die zonder een opvallende plaats in te nemen in het feesteigen der heiligen en zonder door de Kerk onderscheiden te zijn met ongewoon plechtige liturgische viering, ex zo algemeen bekende en geliefde volksheilige kon worden? welke eigenschappen zijn het die hem zo populair hebben gemaakt in stad en land? en welke speciale re laties heeft Nederland met deze wonderlijke bisschop, dat het zijn feestdag zo uitbundig herdenkt en he mzelfs eert als patroonheilige van zijn hoofdstad? Wie was deze Nico laas? Ter beantwoording van deze vra gen zijn wij geheel op legenden aan gewezen; van bijna geen ander hei lige staat historisch zó weinig vast Volgens het beroemde middel eeuwse legendenboek Legenda Aurea zou Nicolaas omstreeks het jaar 27C geboren zijn in de havenstad Patara of Patras aan de zuidkust van Klein- Azë, ter hoogte van het eiland Cy prus. Nicolaas was enig kind van zeei rijke ouders; reeds voor zijn twin tigste jaar was hij erfgenaam var. 'n groot fortuin. Hii was zeer vroom overwoog sinds zijn jeugdjaren dc lessen in het evangelie vervat, en hi„ zocht wegen om die lessen in prak tijk te brengen. Wij lezen niets var zijn woorden, maar uitsluitend van zijn daden. De weg die hij vond was deze: zijn rijkdom te benutten tot beoefening van weldadigheid op grote schaal, zijn goede gaven rondstrooiend ovei vromen en zondaars, over christe nen en heidenen, daarbij steeds ei naar strevend een onbekende gever te blijven. Hier beginnen zich de hoofdtrekken van onze Sinterklaas al af te tekenen. Welke daden vermeldt nu de Le genda Aurea? Daar is om te begin nen, reeds uit de jongelingsjaren van Nicolaas, het verhaal over zijn buurman, die van voorname afkomst was maar zo verarmd, dat hij zijn drie knappe dochters geen behoor lijke huwelijksuitzet kon meegeven met het gevolg dat de huwelijkskan sen van de drie meisjes gelijk nul waren. De vader, een christen maar blijkbaar nog met enige heidense op vattingen behept, gaf zijn dochters te verstaan dat zij door haar eer te verkopen het benodigde bedrag voor uitzet en bruiloftsmaal zelf konden verdienen. Nicolaas die enige woorden van dit gesprek had opgevangen, be greep de situatie en redde de meis jes van de schande, door driemaal achtereen „een klomp goud", in een doek gewikkeld, door een open staand venster in de slaapkamer van zijn buurman te gooien, zodat deze zijn dochters fatsoenlijk kon uithu welijken. Daarom wordt St. Nicolaas ook afgebeeld met drie gouden bol len als attribuut, door misverstand gekregen voor de bouw van een 14- kalssige lagere school in diezelfde parochie. De bouwkosten van deze onder hands gegunde school zullen onge veer 450.000 bedragen. - In Overloon hebben de gezame- lijke middenstanders 'n St. Nicolaas- actie op touw gezet, waarbij degene, die het gezamelijke gewicht raadt van de deelnemende winkeliers fraaie prijzen kan Winnen. - In Boxmeer werd deze week het nieuwe postkantoor o.l.v. ar chitect Strik aanbesteed. Gebr. Jans sen uit Venray,die inschreven voor f. 217.000.- moesten in de Gebr. Pee- ters uit Boxmeer hun mindere er kennen (f. 183.880.-). aili \im«8<finj«n j ftypotfwfwn ■financieriaqen J JULIANASINGEL 41 'tó/lOÓI (K4780) van de kunstenaar dikwijls veran derd in drie gouden appels of drie broden. Reeds kort na deze eerste welda den, op echte Sinterklaasmanier be wezen door de geschenken vanuit 't nachtelijk duister een woning bin nen te werpen, volgde de verkiezing van Nicolaas tot bisschop van de veertig mijl oostelijk van Patara ge legen havenstad Myra. In Myra was de oude bisschop ge storven; de bisschoppen uit de om liggende streken waren er bijeen om een opvolger aan te wijzen. Na lange en vruchteloze beraadslagingen noorde een van de bisschoppen een inwendige stem, die hem zei: „Ga morgenvroeg, vóór de dageraad, bij de kerkdeur staan; de eerste die de kerk binnentreedt, moet gij tot bis schop wijden". De eerste kerkbezoeker was de jongeling Nicolaas uit Patara, die toevallig in Myra verbleef en vol gens zijn gewoonte de dag begon met gebed; hij werd zonder meer met de oisschoppelijke gewaden bekleed en aaar de leegstaande bisschopszetel ✓an Myra geleid. Nicolaas wees slechts op zijn on kunde en onwaardigheid, maar pro- ;esteerde niet en hij werd de wonderdadige heilige, die op uitzon derlijke wijze tot ieders verbeelding spreekt. Na zijn verheffing tot bisschop van Myra muntte Nicolaas uit door ne derige en ijverige plichtvervulling, door grote weldadigheid en door .vondermacht. Zo verhaalt de legen de, dat eens de opvarenden van een schip dat in nood verkeerde, tot St. Nicolaas gebeden zouden hebben om redding. Plotseling stond een onbe kende op het dek, die de schepelin gen ging helpen bij het bedienen van roer en zeilen en het schip behouden de haven van Myra binnenbracht. Toen de geredden zich naar de kerk begaven om God te danken, stond juist bisschop Nicolaas aan het altaar en zij herkenden in hem de onbekende die zo onverklaarbaar aan boord verschenen was en hen ;ered had. Dan is er het verhaal van het graanwonder. Er heerste in Myra en omgeving een zware hongersnood; velen stierven van gebrek. Op zeke re dag ankerden in de haven enige schepen, geladen met graan. Bisschop Nicolaas wendde zich tot de kapiteins met het verzoek, hem een deel van de lading af te staan. Maar de kapiteins antwoordden: „Dat durven wij niet te doen, want onze lading is in Alexandrië nauw keurig uitgemeten en wij moeten de genoteerde hoeveelheid afleveren aan de keizerlijke opslagplaatsen". Nicolaas drong aan: „Doet wat ik u vraag; ik beloof u in naam van God, dat de keizerlijke beambten geen vermindering van uw lading zullen vaststellen". Elke kapitein liet toen honderd mud graan aan land brengen. Op de olaats van bestemming aangekomen bleken de schepen evenveel graan ;e bevatten als in Alexandrië was in geladen; en het graan dat Nicolaas ter beschikking gekregen had ver minderde nauwelijks ondanks zijn vrijgevige uitdelingen. Toen na twee jaar de hongersnood eindigde, was ar nog voldoende over om er de ak kers mee te bezaaien. Zo is er ook de legende dat Nico laas drie onschuldig veroordeelden redde uit de handen van de beul, die al met opgeheven bijl klaar stond voor de onthoofding; op het gebed van de heilige verstijfden de armen van de beul, zodat het vonnis niet kon worden uitgevoerd. De onschuld van de veroordeelden werd aange toond en zij werden vrij gelaten. Een vervolg (misschien variant) op deze legende is, dat drie hoge staatsdienaren, die toevallig oogge tuigen waren geweest van de juist verhaalde wonderbare redding, bij de keizer werden beschuldigd van onbetrouwbaarheid en zonder ver hoor gevangen werden gezet en ter dood veroordeeld. In hun nood baden zij tot St. Ni colaas, hoewel zij heidenen waren. In de nacht voor hun terechtstelling had de keizer 'n wonderlijke droom: bisschop Nicolaas verscheen hem en bewees hem de onschuld van de drie staatsbeambten. De keizer liet toen de aangeklaag den voor zich brengen en onder vroeg hen. Alles bevindend zoals St. Nicolaas had uiteengezet herstelde hij de gevangenen in hun ambten. De dankbare geredden bekeerden zich tot het christendom. Tenslotte is er nog de legende van de man, die elk jaar in zijn woning de feestdag van St. Nicolaas zeer

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1