L cm? JH Peter Hendrix Bazar SPORT Klompen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN advertentieprijs 8 ,pHM ABONNEMENTS Wegenverbetering in Noord-Limburg Kippenhouders gedupeerd. Veulenkeuring te Horst Derde Orde- nieuws Patronaat ,,^amp6 ft toiletartikelen Met muziek! Het Witte Huis korsetten Ebberink Econoom M. MUYSERS Dry Cleaning Ebberink cadeaus waar men jaren plezier van heeft. Wij brengen in alle afdelingen ongekende koopjes en EXTRA KORTING. Bij alle aankopen 10 pet. GRATIS KOPEN. Een extra voordeel bij alle koopjes die THOMASSEN brengt. Gratis Speelgoed Luxe-artikelen Serviezen Lederwaren Byouterieën Parfumerieën Grotestraat 13 Zaterdag 21 november 1959 No 47 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VAI PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 prijs PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 Ten aanzien van de wegenverbete ring in Noord-Limburg vertellen Ged. Staten van Limburg in de be groting voor 1960 o.m. het volgende In de weg Venlo-Horst-Venray zal het gedeelte in de kom van Leunen worden verbeterd. Tussen km 13.320 en km 14.320 (onder Horst) en tussen km 16.800 en km 18.000 (onder Castenray) zal de deklaag worden vernieuwd. Ter ver betering van de bocht nabij de Nieu we Lindt zullen opstallen worden aangekocht. Het eerste gedeelte van de om legging van de weg Venray-Wans- sum-Well om de kom van Venray, tussen de tertiaire weg no. 10 Ven- ray-Deurne onder Vel turn en de pro vinciale weg Venlo-Maashees zal in 1960 worden voltooid. De tracering van het meer oostelijk gelegen ge deelte van deze weg, hetwelk de spoorlijn Venlo-Venray zal kruisen, wordt thans in samenhang met het plan van de wegen in de ruilverka veling Lollebeek nader bestudeerd. Vaststelling van 't tracé zal spoe dig kunnen volgen. Zo mogelijk zal met de grondaankoop een aanvang worden gemaakt. Verder vindt men in deze begro ting, dat overeenkomstig een aan dit college verleende bevoegdheid, G.S. aan de gemeente Venray een bij drage uit het fonds voor tertiaire wegen toekent in de hoge kosten van de aanleg van het eerste gedeelte van de zgn. Peelweg groot f 573.200. zijnde 40 pet van de werkelijke kos ten. Alhoewel in de totale kosten van het bedoelde werk aan de gemeente Venray rijksbijdragen zijn toege kend ten bedrage van 719.695 heb ben G.S. bij de toekenning niet be paald, dat deze rijksbijdragen bij de berekening van het provinciaal sub sidie zullen worden afgetrokken. Op tientallen bedrijven in Noord- Limburg en met name ook in Ven ray lijden kippenhouders grote stroppen. Hun kippenstapel is n.l. aangetast door verschillende kwaadaardige be smettelijke ziekten, als pseudo-vogel pest, brochitis snotziekte en blauw- kamziekte. De dieren die vandaag nog nor maal eieren produceren, zijn mor gen doodziek en totaal van de leg. Het duurt meestal enige weken voor dat de dieren weer zover zijn opge knapt, als ze intussen niet gestorven zijn, dat ze weer heel kalm aan be ginnen te leggen. Het pluimveeschap wijdt deze ziekten aan een te weinig enten, maar daartegenover stellen verschil lende getroffen pluimveehouders, dat deze ziekten ondanks enting toch op hun bedrijf is gekomen. Deze ziekten, die neerkomen op een ingewand-stoornis verzwakken de kip zodanig, dat van een eier- productie practisch geen sprake meer is. Hetgeen voor de verschil lende getroffen kippenhouders scha deposten betekenen, welke tot in de duizenden guldens lopen. Van al deze gevallen bestaat de meldingsplicht, maar alleen de door speudo-vogelpest besmette dieren moeten worden afgemaakt. De voorlichtingsdienst geeft voor de andere ziekten als parool uit: volle melk geven,, terwijl men als afweer de gezonde kippen karne melk adviseert. Intussen is het niet zo, dat de eier-productie in zijn geheel hier schade van ondervindt, want de toe voer is nog steeds groter dan verle den jaar. Maar voor de getroffen kippenhouders is, zoals reeds ge zegd, het een beduidende schade post. De veulenkeuring te Horst mocht zich dit jaar wederom in een grote belangstelling ^rheugen. Ook van Belgische, Frans en Duit se zijde. Voor Venray was deze show in zo verre een succes, dat alle kam pioenen Venrays eigendom waren, n.l. Emma, gebr. Wijnhoven Oos trum; Carla v. Aldengoor, P. Ram- bags Castenray en Ellie v. Welpen hof J. Jonkers Oostrum. De voornaamste Venrayse uitsla gen waren: Categorie 2, merrieveulens, geb. in 1959, van 23 april tot 25 mei: la Irma van Timmermannsweg, H. Stiphout, Ysselsteyn. Categorie 3, merrieveulens, geb. in 1959 van 26 mei tot 9 augustus: la Emma, Gebr. Wijnhoven, Oostrum; ld Germa van Smakt, J. v.d. Win kel Smakt. Categorie 4, merrieveulens, geb. in 1959 grote maat: lb Mimie van Dijck W. v. Dijck Venray; kleine maat lc Brunette van Smakt, J. v.d. Winkel Smakt; middenmaat la Ellie van Welpenhof, J. Jonkers Oostrum; lb Betsie van het Nieuwe Huis, G. Goumans Venray; lc Els v.d. Nieu- wenhof, P. Hendrix Geysteren. Categorie 5, merrieveulens, geb. in 1957, gx-ote maat: la Carla van Al dengoor, P. Rambags Castenray; kleine maat lc Ria van Thewshof, M. Claes Heide; middenmaat la Astrid v.d. Nieuwenhof, P. Hendrix Geijs- teren; lc Piëta van Martinenhof, g. van Osch Venray. Categorie 6, hengstveulens, geb. in 1959 van 10 maart tot 19 mei: la Ga min van Honda, H. v. Vegchel Vredepeel. BIJBELCURSUS De traditionele Bijbelcursus begint dit jaar a.s. maandagavond 23 no vember 7.30 uur in San Damiano. Gespreksleider is pater Domitia- nus Rurup O.F.M. Deze cursus is zoals andere jaren niet alleen voor tertiarissen bestemd, maar voor een ieder, die zich wil verdiepen in het Woord van God. Wij hopen van harte en we sporen met de meeste nadruk ook de jon geren aan deze cursus, die uit 10 gespreksavonden bestaat, te volgen. Noteert u nu reeds deze avonden in uw agenda: 23 en 30 november: 14 en 28 december; 4 en 18 januari 4, 15 en 29 februari; 14 maart. Wordt de Bijbel door ons Katho lieken niet veel te weinig als woord gehoord. De Bijbel bestaat uit verhalen tel kens oververteld, uit liederen, ge beden; liturgische voorlezingen, overgeleverde profetieën samen met brieven, kronieken en evangelieën tot één band verzameld. Het grote verband van enkele hoofdthema's, die telkens terugkeren die ons telkens worden voorgehou den. Het is de bedoeling van deze cur sus, dat de grote lijnen van Gods heilsboodschap aan ons, weer meer gaan leven. Moge deze cursus ook dit jaar weer veel belangstellenden trekken en ons allen dichter brengen bij de Heer. PATER URBANUS ROME-ASSISIëREIS Er schijnt bij sommige mensen misverstand te bestaan, dat deze reis alleen door tertiarissen kan onder nomen worden. Met de meeste nadruk willen wij allen langs deze weg nog eens mee delen, dat een ieder, jong en oud, aan deze reis kan deelnemen. Er zijn nog enkele folders bij broeder por tier voorradig. In verband met een goede organisatie van deze reis is 't noodzakelijk, dat U zich definitief moet opgeven vóór 1 december s HOCKEY-NIEUWS Ofschoon het wegens omstandig heden in dit blad niet vermeld was, is er afgelopen zondag toch gespeeld. Om een uur of elf trokken onze dames met een onvolledig elftal en een pessimistische stemming naar Weert. Om half drie waren ze terug en hadden met 51 gewonnen! Uit deze cijfers blijkt wel. dat ze het niet al te moeilijk hebben gehad. Toen ze na de eerste helft reeds met 41 voorstonden, was de spanning er af, en was er reeds een beslissing gevallen. Bij de heren was heel wat meer werk aan de winkel. Aan de Leun- seweg werd een keiharde wedstrijd gespeeld tegen Tegelen I. Tot en met de laatste minuut vochten de onzen, in een snel en fanatiek spel, als leeuwen tegen een even hard van zich afbijtende tegenstander. De aan vankelijke 10-voorsprong voor Te- gelen, werd in de eerste helft nog omgezet in 'n 21 achterstand voor dezelfde ploeg. Hier bleef het bij, ondanks de vele pijnlijke situaties voor beide doelen. Al met al weer een buitengewoon resultaat. Zowel de dames als heren hebben in deze competitie nog geen enkele wedstrijd verloren! Supporters, zorg dat ook a.s. zon dag de victorie aan ons is, wanneer de dames thuis tegen Sittard spelen. De heren gaan naar Deurne. Aan vang beide wedstrijden 13 uur. Zaterdagavond worden alle leden om 7.30 u. in 't patronaat verwacht. Zondagavond om 7.30 is voor alle jeugdleden een ontspanningsavond. De wandelclubleden worden maan dagavond om 7.30 in het patronaat verwacht. De Vossenjacht voor de zondag- morgengroep is verplaatst naar vol gende week zaterdag. Al 115 jaar is Buren Grand Prix een fabrieksmerk uit Zwitserland, waar over horlogers louter .j vol bewondering spreken. Het Sinterklaascadeau voor haar of hem Horlogerie De mooiste keuze in alle parfums, eau de colognes enz. Het Warenhuis Hofstraat 10 Telef. 1566 Julianasingel 2 Bij aankoop van een paar nylons een ingesloten grammofoonplaat gratis Langstraat 13 Tel. 1230 J. de Bruyn-Delsing WETTIG GED. electr. veescheermachine gemakkelijk regelbaar, loopt niet heet, absoluut bedrijfszeker. Geringe slijtage en veilig voor mens en dier, 1 jaar garantie. Wij demonstreren gaarne ge heel vrijblijvend. Verder leveren wij alle andere merken veescheer- machines, electr., handkracht en voor op melkmachines. Reparatie en slijpwerk van alle soorten scheermachines, tondeu ses en scharen, wordt door ons in de kortst mogelijke tijdverzorgd Langstraat 28 Tel. 1756 in alle soorten HET WARENHUIS fa. Th. Pouwels Zn. Hofstraat 10 Tel. 1566 Julianasingel 2 beter dan stomen Vóór dinsdag 1 uur gebracht vrijdag terug. Voor dames Voor heren Voor de hele familie HANDSCHOENEN VESTEN VLOERKLEDEN SHAWLS SHAWLS TAFELKLEDEN ZAKDOEKJES HANDSCHOENEN» DIVANKLEDEN NYLONS OVERHEMDEN KAPSTOKKLEDEN BLOUSEN DASSEN DRESSOIRLOPERS JUMPERS ZAKDOEKEN SCHOORSTEENLOPERS VESTEN ROKKEN PEIGNOIRS Extra aanbieding SUEDE JASJES Voor de kleinen LEUKE TRUIEN MAILLOTS VESTJES ROKJES WANDKLEDEN O. H. DOEKEN THOMASSEN Bij aankoop van 5 gulden hebben de kassabons reeds geldwaarde. Gloednieuwe sortering legen lage prijzen jjSp

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1