SPORT Kerkelijke Diensten Jeugd-toneel Film-agenda van 22 tot en r 28 november Zaterdag 21 november 1959 No 47 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS EB DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WFPKRT AH VOOR VFNRAY RN OM^TPRRF1M ADVERTENTIEPRIJS 8 ct. per mm ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 V UUi\ V A WiVlO A 1\L«1\L(1I PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 Er is indertijd nog al het een en ander te doen geweest over het feit, dat de Vereniging Ontwikkeling en Ontspanning op een gegeven ogen blik moest constateren, dat de be langstelling voor haar werk tot een dusdanig laag peil gezakt was, dat een verantwoorde programma-sa- menstelling niet meer mogelijk was. Men heeft daar toen alle mogelijke oorzaken voor gezocht, maar als een der voornaamste is indertijd wel aan gewezen het feit, dat men van jongs- af-aan feitelijk niet met culturele uitingen kennis kon maken, die op een wat hoger peil liggen, dan het doorsnee-amusement, waarvan b.v. Radio Luxemburg goede voorbeel den geeft. Wat er van zij, men heeft ook van O. en O.-kant toch wel bijzonder aandacht aan dit probleem gewijd en na een jaar van interne bedrij vigheid is men dan sinds enige jaren aan de gang met de schooljeugd en met name dan de wat oudere jeugd, via bepaalde jeugdmiddagen o.a. in aanraking te brengen met muziek in de jeugdconcerten, toneel, zang en dans. Behoorlijke gezelschappen, spre kers en deskundigen treden hierin op en men mag gelukkig constate ren, dat de aandacht niet alleen on verwacht groot was, maar ook nog steeds groeiende is. Deze jeugdmid dagen zijn een groot succes niet al leen wat het kwantum bezoekers aangaat, maar ook de aandacht die besteed wordt aan de kwaliteit van het gebodene, ook door de jeugd zelf Een ander initiatief, dat ook in deze richting gaat, is de samenwer king waarmede o.m. de Mulo, de Ambachtsschool en Huishoudschool toneelclubs hebben gevormd uit de leerlingen, die hierdoor de kam krijgen hun ongekende talenten op toneelgebied te verwezenlijken, maai daarnaast ook met deze vorm var goede ontspanning kennis maken er tevens met de rijke mogelijkheder van het toneel. Dat daarvoor ook wederom grotr belangstelling bestond, toont wel aan, dat de jeugd, beslist niet af wijzend staat tegen cultuur-uitin gen, die op een wat hoger vlak lig gen, dan men gewoonlijk stelt. Zaterdagmiddag stond nu in zaa Wilhelmina die schooljeugd op d< planken. Na het openingswoord door d< voorzitter van het organiserend co mité de heer A. Noyens, werden e achtereenvolgens 5 toneelstukje: opgevoerd, die door een deskundige jury werden beoordeeld. De meisjes van de Huishoudschoo brachten een sfeervolle opvoerinf van „De Heks van het Blauwe Ven' De meisjes van de Mulo gaven eer grappige vertoning van „De klas var jufrouw Schaap" en de jongens eer zeer verzorgde weergave van „Der duvel kocht een lapke grond". Ook de Technische school liet ziel niet onbetuigd: ten eerste met eer kostelijke kolderscène genaamd „Dc wachtkamer van de tandarts" er daarna met „Mijnheer Pumps", eer, spel waarbij vooral de hoofdrol op viel en het vlotte spel in de tweede helft. Tenslotte gaf de jury bij monde van de heer Janssen haar oordeel over het vertoonde. De jongens van de Mulo met hur bar-juffrouw kwamen als de beste uit de bus en kregen van de voorzit ter het erevaantje aangeboden. Zowel de toewijding en geestdrift der medewerkenden alsook de grote belangstelling van een volle zaal zal voor het comité een stimulans zijn om op dit eerste succes voort te bouwen en zo te komen tot een bloeiende vereniging van Venrays Jeugdtoneel. Met deze woorden besloot de voor zitter deze zeer geslaagde uitvoering die bewees, dat er op toneelgebied heel wat goeds met onze jeugd is te bereiken. Ook zondagmiddag werd nog een opvoering gegeven voor overige be langstellenden. De zaal puilde uit! Hoopvolle tekens op de weg naar Venrays schouwburg. S.V.V.-NIEUWS In de wedstrijd tegen Tiglia kon ons le elftal niet tot het spelniveau reiken van de wedstrijd tegen Minor. Men kan als mogelijke oorzaak aan voeren de op het laatste ogenblik noodzakelijk geworden wijziging van het elftal, waardoor thans weer in 'n veranderde samenstelling moest worden aangetreden. Het is begrijpelijk, dat dit een na delige invloed kan hebben op het goede ploegverband waaronder ook het samenspel komt te lijden. In 't algemeen was het plaatsen te on nauwkeurig waardoor veel moest worden goedgemaakt met een overigens zeer toe te juichen ijver en enthousiasme. Als een grote verdienste mag ze ker worden genoemd de vasthou dendheid en vechtlust welke de ploeg kenmerkte. Dit onversaagd volhou den werd dan ook kort voor het ein de beloond met de ruim verdiende gelijkmaker. De eindstand 22 gaf de verhou ding vrij goed weer, hoewel het Ven- ray overwicht in het laatste halfuur van de wedstrijd toch wel zodanig was, dat een kleine overwinning niet misstaan zou hebben. Venray 2 kon het in Tegelen tegen de beter spelende Tiglia-reserves niet bolwerken en verloor met 31. Door stug verdedigen slaagde men er in tot 10 min. voor het einde de achterstand tot 10 té beperken. Daarna werd er zelfs nog gelijk gemaakt doch met een paar verras sende schoten werd het vonnis ge veld. Een extra vermelding voor doelman Gommans, die het klaar speelde om tweemaal een penalty te stoppen, mag zeker niet ontbreken. Het 3e elftal haalde wederom een kostbaar puntje binnen door een 33 gelijkspel tegen E.W.C. Welis waar hadden we ditmaal ook op een overwinning gerekend doch daar de rust inging met een 20 achterstand mogen we met dit gelijkspel best te vreden zijn. Overigens schijnt dit elftal het best op toeren te komen indien men een achterstand moet vveg werken. Het 5e elftal kon in Meterik niet verder komen dan een 22 gelijk spel in een rommelige en onprettige wedstrijd, waarbij het voetballen als een bijkomstigheid werd beschouwd en waarin onze benjamins een legio aantal vrije trappen kregen te ne- .nen. Door dit resultaat bereikte men precies op de helft van de competitie de eerste plaats op de ranglijst, zij het dan met één wedstrijd meer gespeeld dan Merselo. Enkele andere clubs hebben nog een grotere wed strijd-achterstand, zodat deze stand mogelijk iets geflatteerd aandoet. Voor a.s. zondag staan SVV slechts iiwee wedstrijden te wachten n.l.: HaslouVenray I en Hegelsom Venray 3. Het le elftal komt opnieuw voor Je vuurproef te staan. Haslou bezet nomenteel de 2e plaats op de rang lijst met een gelijk aantal punten als leider De Ster. Beide hebben een /oorsprong van slechts 2 punten op mze ploeg, zodat de kansen nog ge- ïeel open liggen. Een nederlaag zou mze jongens te ver achterop bren- jen, dit moet dus met alle mogelijke nspanning worden voorkomen. Be- Jen we het doelgemiddelde dan jlijkt Haslou met 23 goals vóór en .0 tegen wel over een schotvaardige ,-oorhoede te beschikken doch is de /erdediging het zwakste deel van 't elftal. Het zal dus zaak zijn voor mze verdediging om de Elslose /oorhoede in bedwang te houden. Aan onze voorhoede is dan de taak jm hun geschut op scherp te stellen >n bij elke kans welke zich voordoet os te branden. De laatste uitwedstrijden hebben /oldoende bewezen, dat we ook hier- n niet bij voorbaat kansloos zijn. We lebben dus alle vertrouwen op een joed resultaat. Gaarne verwachten ve een flink aantal supporters die le reis willen meemaken opdat de ;;pelers zich ook gesteund voelen loor het thuisfront. Reiskaartjes zijn /erkrijgbaar in clublokaal Schellen ,egen de prijs van 2,50. Ook het 3e elftal heeft een zeer belangrijke uitwedstrijd. Hegelsom bezet momenteel nog steeds de laats- e plaats doch het verschil is nog ;teeds vrij klein. Door de fraaie overwinningen van onze mannen te len de kopploegen zijn kostbare punten gewonnen. Zorg er met alle mergie welke men kan opbrengen ïu ook voor, dat deze kostbare winst liet verloren gaat tegen een ploeg welke men thans onder zich heeft. SCHAAKNIEUWS Donderdag 12 november speelde Venray III tegen Reuver II. Na een spannende strijd waarin eerst Reu ver en later Venray de leiding had, moesten wij tenslotte toch 't onder spit delven en verloren met 3,54,5. De persoonlijke uitslagen zijn als volgt: J. OpsteegJ. Janssen 0—1 R. JenniskensG. Teeuwen 0,50,5 A. SijbersGeerlings sr. 01 G. v. HamGeestman 01 J. HulsmanMakay 10 A. v. StratumCusters 10 J. PoelsEven 10 W. JeukenVerver 01 Ook de wedstrijd van j.l. zondag tussen Venray II en Venlo II is met dezelfde score door ons verloren. Ons 2e elftal leverde echter een goede prestatie door 't sterke Ven lo II, dat 2 jaar geleden nog kam pioen van de eerste klas was bijna een gelijk spel af te dwingen. Hier waren de persoonlijke uitslagen: G. Spee—W. Willers 0—1 A. Deykers—C. v. Oers 10 J. NugterenN.O. io A. MandersG. Smets 01 Mevr. L. Spee-Dorn-J. v. Voorst 10 T. Baldwin—P. v. Eeden 0,5—0,5 R. JenniskensPh. Begas 01 W. JeukenC. v. Dijk 0—1 ORIëNTATIERIT Op zondag 29 november a.s. zal, zoals we reeds meldden, de jaarlijk se Rode Kruis-rit in Venray weer verreden worden. Men verwacht hier een grote deel name aan en het parcours wil men zo aardig mogelijk houden, al zul len er natuurlijk ook weer de nodi ge listigheidjes aan verbonden zijn. Men zal ongeveer een 65 km die nen te rijden met een gem. snelheid van 30 km per uur. De pi-ijzen liegen er niet om, de eerste prijs is n.l. een oliehaard en een wisselbeker en de rest is navenant. De liefhebbers kunnen zich deze week melden bij het secretariaat van het Rode Kruis, Hoebertweg 12. Inschrijfkosten bedragen 7,50, waar dan natuurlijk Uw steun voor het Venrayse Rode Kruis-werk wel in vercalculeerd is. HET DAGBOEK VAN ANNE FRANK Het is juni 1945, vlak na de bevrij ding. Otto Frank keert terug uit een concentratiekamp en begeeft zich naar de zolder van zijn kantoor en specerijenfabriekje te Amsterdam, waar hij tijdens de oorlog met ziin familie ondergedoken was. Hij ont moet er Kraler en Miep, de dappere medewerkers in zijn bedrijf, die de steun en toeverlaat waren van de onderduikers, die het „Achterhuis" bevolkten. Otto Frank ontvangt uit handen van Miep het dagboek van zijn dochter Anne en begint het ont roerd te lezen Het dagboek voert ons terug naar de maand juli, 1942. De mensonteren de jacht op de Nederlandse Joden is in volle gang en tot hen die een on derduikadres hebben behoren Anne Frank (toen 13 jaar oud), haar vader, haar moeder en haar 16-jarig zusje Margot alsmede de familie van Daan, bestaande uit man, vrouw en 16- jarige zoon Peter. Voor deze zeven mensen wordt het achterhuis een overbevolkte gevan genis, door de verstandige Otto Frank economisch ingedeeld en psycholo gisch geregeerd. Op werkdagen is 't beslist zaak de gehele dag absolute stilte te bewaren, aangezien de fa brieksarbeiders geen vermoeden mo gen hebben van de aanwezigheid der onderduikers. Kraler en Miep ver richten vlak onder het achterhuis hun administratieve werkzaamheden en onder hen draaien de specerijen- molens. Behalve het gebeier van de klokken van de Westertoren en het sinistere geloei van de tweetonige politiesirenes dringen er nagenoeg geen geluiden door in het achterhuis. Het dagboek vertelt het verhaal van de ontwikkeling van een zeer gevoelig opgroeiend meisje, dat met lezelfde problemen geconfronteerd wordt als ieder ander meisje van Anne's leeftijd. De gedwongen opsluiting smoort uiteraard Anne's aangeboren energie en uitgelatenheid. Zij voelt zich voortdurend geremd door de lood zware last der dagelijkse observatie van ieder gebaar, iedere beweging, ieder woord. Zij denkt dat alle vol wassenen voortdurend kritiek op haar hebben en trekt steeds meer naar haar vader. Als ten overvloede de reeds be perkte ruimte en de magere rant soenen nog meer verminderen door de komst van de tandarts Dussel, de achtste onderduiker, die in Anne's kamertje wordt ingekwartierd, ziet 't meisje haar laatste restje „privacy" verdwijnen. Naarmate de maanden verstrijken worden de spanningen in het achter huis steeds groter. Door dodelijke schrik bevangen horen zij op een avond een inbreker in het kantoor aan het werk en niemand durft een beweging te maken uit angst dat de dief hen aan de Grüne Polizei zal veiraden. Kraler en Miep vertellen hen de volgende dag, dat het de in breker niet gelukt is de safe te openen. Er is altijd kans, dat hij terug zal komen. In december 1942 proberen de on- duikers hun ellende te vergeten door de viering van het Joodse Chanuka- feest, dat door kleine kaarsjes en de originele zelfgemaakte cadeautjes van Anne enige vrolijkheid brengt. Opnieuw horen de acht opgeslo- tenen echter de inbreker en Peter veroorzaakt lawaai als hij zijn kat probeert te pakken. De inbreker vlucht en laat in de haast de buiten deur openstaan. Een nachtwaker vertrouwt de zaak niet en roept twee juist passerende manschappen van de Feldgendarmerie tehulp. Het gebouw wordt doorzocht de geopende safe wordt aangetroffen en de onderduikers wachten muisstil tot het drietal vertrokken is. Alge meen is de angst voor het feit, dat de inbreker, als hij eens gepakt wordt, het veroorzaakte lawaai zal combineren met de mogelijkheid dat 't huis onderduikers herbergd Er gaat weer een jaar voorbij. Anne en Pe ter zijn verzonken in de droomwe reld van hun langzaam rijpende lief de. De onderduikers vernemen tot hun grote vreugde, dat de invasie begonnen is, maar geleidelijk maakt het optimisme weer plaats voor doffe wanhoop, temeer als Miep weet mede te delen, dat de inbreker ge pakt moet zijn, aangezien een door hem gestolen schrijfmachine door de politie is achterhaald. Er komt nog bij, dat een van de arbeiders 't ver moeden heeft, dat zich onderduikers in het huis ophouden, en Kraler door hogere salaris-eisen chanteert. Augustus 1944Peter en Anne praten over de toekomstPlotse ling horen zij de doordringende po litiesirene. Remmen knarsen, Duitse commando's weerklinkenDe deur wordt geforceerd. Peter en An- PAROCHIEKERK VENRAY Priester vd. week: Kap. v. Leipsig Zondag: laatste zondag van het kerkelijk jaar; 6.30 Chr. Janssen en dochters; 7.30 vd. Vegt-vd. Bogaart; 8.30 H. Mis vd. parochie; 9.15 Caeci- lia-hoogmis; 10.45 fam. Janssen-Hu- berts; 9.45 congregatie op Jerusalem voor de groten; 7 u. lof. Maandag: 6.45 overl. fam. Lens- sen-Jeuken; 7.30 M. Verstegen en echtge. en overl. fam.; 8.15 best. jrd afgest. fam. Mulders-Verhulsdonk; 8.15 voor Piet en Jean Takken en overl. ouders. Dinsdag: 6.45 overl. fam. Pouwels- Wismans; 7.30 fam. Janssen-Klaes- sen en M. en G. Janssen; 7.30 voor de zieken van de K.A.V.; 8.15 A. Hanraets, echtgen. Fr. Roeffs en dochter Marie 3kl.; 8.15 Jacob Deriks. Woensdag: 6.45 Gerardus Gossens en echtgen.; 7.30 G. Ligthart; 8.15 Ant. Klaassen en Hendrica Jennes- kens lh; 8.15 Dr. Bloemen. Donderdag: 6.45 overl. fam. Hen driks (Wevers-Kamps); 7.30 overl. fam. Verheugen-Debets-Potten; 8.15 Gerard Custers echtgèn., ouders, broers en zusters 3 h; 8.15 afgest. fam. Baeten-Martens. Vrijdag: 6.45 Adolf Verbeek en echtgen.; 7.30 zek. int. R; 8,15 Petro- nella Sinten. Zaterdag: H. Oda; 6 u. uitstelling; 6.30 overl. fam. de Bruin-Janssen; 7.30 Fr. Paulissen en overl. ouders; 8.15 25-jarig huwelijk v.d. Heuvel- Albers lm; 9 u. pl. huwelijk van Gerven-Jacobs; 9.45 uit dankbaar heid zilveren huwelijksfeest lh; 10.30 pl. huwelijk Maassen-Buur- man; 5.30 lof met Te Deum; daarna biechtgelegenheid tot 7.30 u. AANBIDDING OP HET FEEST VAN DE H. ODA 11.1511.45 hoogste klassen van de jongens. 11.4512.15 hoogste klassen van de meisjes. 12.1513 u. misdienaars. 12 u. H. Familie. 23 u. Congregatie. 34 u. vereniging H. Stede. 45 u. Christelijke Moeders. 5.30 lof (om 7 u. geen lof). Morgen na de hoogmis processie in de kerk met Te Deum. De laatste H. Mis is om 10.45. RECTORAAT PATERSKERK Priester v.d. week: Pater Rector Zondag: laatste zondag na Pink steren; na de hoogmis Te Deum tot sluiting van het kerkelijk jaar; H.H. Missen om 6.30, 7.45, 9 u. en 11.45; 10.15 hoogmis; le kollekte voor de kerk, 2e voor het Gemeenschapshuis; 7 u. lof en overweging. Maandag: H. Clemens, Paus en martelaar; van daag GEEN kursus 18-jarigen. Dinsdag: H. Joannes van het Kruis belijder en martelaar; 10 u. huwe lijksplechtigheid bruidspaar Kers- ten-Bergmans; 7.30 lof t.e.v. Sint An- tonius. Woensdag: H. Catharina, maagd en martelares;-10.30 huwelijksplech tigheid bruidspaar Megens-Lichte- veld. Donderdag: H. Leonai'dus, belijder; Vrijdag: Z.Z. Bernardinus en Hu- milis, belijder; 7.30 lof. Zaterdag: H. Jacobus, belijder; van 38 gelegenheid om te biech ten. Mis-intenties Zondag: 6.30 H. Mis voor Jacobus Derekx; 7.45 v. Henri Slits; 9 u. voor Johanna Vollenberg; 10.15 t.e.v. St. Antonius voor verkregen gunst; 11.45 v. overl. fam. Verkoyen en Marti- nus Arts. Van maandag tot en met vrijdag iedere dag om 6.15 H. Mis voor overl. ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin en Peter. Maandag: 7 u. v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. Engelbert Emonts; 7.45 (op een ander altaar) v. Annie Janssen; 8.30 v. overledenen. Dinsdag: 7 u. v. Engelbert Emonts; 7.45 v. Jan Jenniskens; 7.45 (op een ander altaar) v. overl. fam. Janssen- Holten; 8.30 v. overl. fam. Frans Heinen. Woensdag: 7 u. v. Hendrina Frans- sen-van Gerven; 7.45 v. overl. fam. Bardoel-Kusters-Janssen; 8.30 voor Willem Lemmen als jaargetijde. Donderdag: 6.15 v. Jacoba Spee- van Osch en zoon; 7 u. v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. overl. ouders ne kussen elkaar. De acht pakken hun bundeltjes kleren in hulpeloze berusting. Het is weer juni 1945. Otto Frank deelt Miep en Kraler mee, dat hij de enige van de acht is, die de hel heeft overleefd. Hij leest in Anne's dag boek: „Ik geloof nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens". Van dit bekende dagboek is nu een film gemaakt, die hoewel niet op alle fronten, toch geslaagd mag he ten. Een bezoek kunnen wij warm aanbevelen. Voermans-Lijssen; 8.30 v. Engelbert Emonts. Vrijdag: 7 u. v. overl. fam. Jacobs- Theunissen; 7.45 voor Engelbert Emonts; 8.30 v. Henri Slits. Zaterdag: 6.15 voor de verlaten zielen in het vagevuur; 7 u. voor Ge rardus Mommen en echtgenote; 7.45 v. Engelbert Emonts; 8.30 voor overl. Willem Hulsman en fam. PAROCHIE OIRLO Zondag: octaafdag vd. H. Machu- tus, laatste zondag v.h. kerkel. jaar, 27e zondag na Pinksteren; 6.30 H. Comm. lm 6.45; kindermis 8 u.; 2e lm om 8.45; parochiehoogmis 10 u.; na de hoogmis Te Deum wegens slui ting v.h. kerkel. jaar; 3 u. plechtig lof met bijz. gebeden t.e.v. de H. Machutus; na alle H. Missen ver ering vd. relikwie en zegening van brood en water; le collecte is voor de kerk; 2e collecte voor 't bisdom. Maandag: 7.30 jaard. Aloysius Gommans; 9 u. hoogmis t.e.v. de H. Cecilia voor de levende en overl. le den van 't zangkoor kerkbestuur en priesters van de parochie; Dinsdag: 7.30 stichting Christiaan Steegs en Petronella Smits. Woensdag: 7.30 maandstond Theo- dorus Peters. Donderdag: 7.30 zieled. Wilhelmina Spreeuwenberg. Vrijdag: 7.30 jaard. Francisca Si mons. Zaterdag: 7.30 maandstond Eleo- nora Linders; biechthoren van 57. PAROCHIE MERSELO Laatste zondag van het Kerkelijk jaar: 6.30 H. Comm.; 7 u. vroegmis v.d. parochie; 8.15 lm v. overl. fam. Arts-Noyen; 10 u. hoogmis t.e.v. de H. Drievuldigheid om God te danken voor de ontvangen weldaden; na de hoogmis Te Deum en processie dooi de kerk; onder de H. Missen spe ciale maandelijkse collecte voor de noden van onze kerk; 2.30 lof met rozenhoedje. Maandag: 7.30 jgt. voor Jo Kessels. Dinsdag: 7.30 gez. H. Mis t.e.v. St. Jan. Woensdag: 7.30 gez. H. Mis t.i. v.h. kerkelijk zangkoor en fanfare; na dt hoogmis verloting v.d. kerkbanken. Donderdag: 7.30 gez. H. Mis t.i. vd. Boerinnenbond. Vrijdag: 7 u. gez. H. Mis t.i. v.h. H. Hart; 8 u. lm voor speciale int. (Janssen). Zaterdag: feestdag v.d. H. Oda; 7 uur gez. H. Mis t.e.v. de H. Oda t.i. van hen die daarvoor bijdragen; 8 u. lm voor Car. Ewals-Rambags; van 46.30 biechtgelegenheid; 7.30 Marialof. PAROCHIE LEUNEN Zondag: 27e en laatste zondag na Pinksteren: 7 u. H. Mis vd. parochie; 8 u. v. Piet Reintjes; 0 u. v. Maria Litjens-Smits; 10 u. hoogmis vooi levende en overl. leden der fanfare St Catharina, hoogmis v. dank t.e.v. de Allerheiligste Drieëenheid; na de hoogmis Te Deum; 3 u. lof. Maandag: 7 u. v. overl. fam. Loe- nen-Tielen; 7.30 gez. jgt. Hendrik en Lena van Soest. Dinsdag: 7 u. voor overl. fam. Leijssen-van der Walle; 7.30 sol. gest. jgt. Mathijs Goemans. Woensdag: feest der H. Catharina, patrones van onze kerk; 7 u. voor levende en overl. leden der boerin nenbond; 9 u. hoogmis als gest. jgt voor Johannes Meijers en echtgen.; na de H. Missen verering der reli kwie v.d. H. Catharina; 's avonds 7 u. cursus voor 18-jarigen. Donderdag: 7 u. voor overl. fam. Willems-v.dr Munckhof; 7.30 voor Wed. Willems-Geerarts. Vrijdag: 7 u. H. Mis; 7.30 voor Al- bert Loonen. Zaterdag: 7 u. H. Mis; 7.30 gest. jgt. Peter Loonen en Johanna Wilm- sen; biechten van 45 en 77.30; 7.30 lof t.e.v. O.L.Vrouw. A.s. zondag 1ste zondag vd. Ad vent Kerpoets: Rika Vullings en Jet Heesen. PAROCHIE CASTENRAY Zondag: 27e en laatste zondag na Pinksteren; 10 u. hoogmis voor de parochie; votiefmis v.d. H. Drievul digheid tot dankzegging; daarna Te Deum en processie in de kerk; con gregatie afd. meisjes; 3 u. lof en ro zenhoedje; daarna H. Fam. afd. vrouwen. Maandag: 7.30 3e vd. zesw.dst. v. Antoon Steeghs. Dinsdag: 7.30 gest. gez. parochie- mis t.e.v. O.L.Vr. v. A.B. tot dank zegging Woensdag: 7.30 2e vd. zesw.dst v. Peter J. Strijbos; 9 u. gez. H. Mis t.e.v. de H. Caecilia, patrones v.d. kerkelijke zang, t.i. v.h. kerkel. zang koor. Donderdag: 7.30 gez. maanddst v. Joannes Rambags en echtgenote. Vrijdag: 7.30 gez. maanddst v. En gelbert Emonts. Zaterdag: 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr. van A.B. tot int. van hen die hiervoor offerden; van 67 u. gelegenh. tot biechten; 7 u. lof en rozenhoedje. A.s. zondag, le zondag v.d. Advent en le zondag vd. maand; maande lijkse buitengewone collecte voor de kerk. PAROCHIE OOSTRUM 27e en laatste zondag na Pinkste ren: 7 u. H. Comm.; 7.30 vroegmis; 9 u. H. Comm.; 10 u. hoogmis t.e.v. de H Drieëenheid uit dankbaarheid met processie en Te Deum; 3 u. lof. Maandag: 7.30 gest. gez. jrd. voor Jan Hendrix. Dinsdag: 7.30 Caeciliamis voor het koor. Woensdag: 7.30 best. zielemis voor Antoon Valckx, echtgen. en zoon Herman. Donderdag: 7.30 Caeciliamis voor de Harmonie. Vrijdag: 7.30 best. jrd. voor Ger- truda Wijnhoven-Achten. Zaterdag: 7.30 best. gez. H. Mis v. Theodora Janssen-Tacken; biechten van 34 u. voor de kinderen; van 6.30-7.30 voor de groten; 7.30 Maria lof. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: 27e en laatste zondag na Pinksteren: 6.30 lm Henricus Maes- sen-Mans en Jacques Maessen; 8.10 lm v. Henricus Verstegen en Helena Hubers; 9.15 kindermis; 10.15 hoog mis, best. jaarg. voor Theodora Win- nen-Holtermans; 2 u. lof; 2.30 con gregatie v.d. vrouwen. Maandag: 7.30 gez. jaarg. v. Gerrit v. Well en Wilhelmina Mulders. Dinsdag: 7.30 gez. zieled. v. Petro nella Claessens-Keijzers. Woensdag: 7.30 weekdienst voor Maria Geurts-Schreven. Donderdag: 7.30 gez. H. Mis v. zek. intentie. Vrijdag: 7.30 lm uit dankb. v.d. fam. Cox-Derikx. Zaterdag: feest vd. H. Oda patro nes van de kerk; 7 u. lm v. lev. en overl. leden vd. boerinnertbond; 8.30 im tot dankzegging vd. fam. Arts- vVillemse; 10 u. hoogmis v. zekere mtentie; 6 u. Marialof; tot 7.30 gele genheid om te biechten. RECTORAAT VEULEN Zondag: 27e en laatste zondag na Pinksteren; 7 u. H. Comm.; 7.30 lm cot int.; 10 u. hoogmis v. overl. fam. Timmermans-Jacobs; de hoogmis is cot dankzegging bij gelegenheid vd. .aatste zondag v.h. kerkel. jaar; na Je hoogmis uitstelling, Te Deum, processie door de kerk en zegen met .iet Allerheiligste; 2.30 lof; vandaag uitsluitend maandcollecte voor de kerk, welke wij in uw milddadigheid een zeerste aanbevelen. Maandag: 7.30 hoogmis tot int. v.h. kerkel. zangkoor bij gelegenheid v.h. ceest van St. Caecilia. Dinsdag: 7.30 lm v. Fra Aarts. Woensdag: 7.30 lm v. L. Heidens an echtgenote. Donderdag: 7.30 lm v. P.J. Broek- mans. Vrijdag: 7.30 lm v. vr. Hendriks van Dijck. Zaterdag: 7.30 lm v. vr. Linders; biechtgelegenheid van 67 u. 8 u. lof t.e.v. Maria. Katechismus: klas 1 en 2 les 6; klas 3 en 4 les 1314; klas 5 en 6 les 23-24. Kerkpoetsen: J. Bovee en C. Spreeuwenberg. Accolieten: Harrie en Wim Geurts. RECTORAAT SMAKT Zondag: 27e en laatste zondag na Pinksteren; 6.15 lm uit dankbaar heid; 7.30 lm voor Leo Koopmans; 10 u. hoogmis tot zek. int.; na de hoogmis Te Deum om God te dan ken voor de verkregen gunsten in 't afgelopen kerkel. jaar; 6 u. lof en rozenhoedje. Maandag: 6.30 lm voor een overl. moeder; 7.30 lm vd. zielen van het vagevuur. Dinsdag: feest v.d. H. Johannes v. h. Kruis; 6.30 lm v. overl. fam. Theu- nissen-Derks; 7.30 lm t.e.v. de H. Jo hannes van het Kruis. Woensdag: 6.30 lm t.e.v. St. Jozef; 7.30 lm v. overl. moeder. Donderdag: 6.30 lm voor Antoon Janssen en Theodora Vermeulen; 7.30 lm v. overl. fam. Asselbergs- Keursten. Vrijdag: 6.30 lm uit dankbaarheid voor een verkregen gunst; 7.30 lm v. Martinus Bonants en echtgenote. Zaterdag: 6.30 lm v. priesterroe pingen; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw vd. berg Carmel; van 55.30 en van 7 uur tot na het lof biecht gelegenheid; 7.30 lof en rozenhoedje. RECTORAAT HEIDE Zondag: laatste zondag v.h. kerke lijk jaar; 7.30 uit dankbaarheid; 10 u. hoogmis uit dankbaarheid; 3 u. lof. Maandag: 7.30 voor Renier en Jo Swinkels. Dinsdag: 7.30 Lamb. v. Vegchel en Gertr. Arts. Woensdag: 7.30 Catharina Litjens- Arts. Donderdag: 7.30 overl. fam. Jans- sen-Muysers. Vrijdag: 7.30 Wilh. Loonen en Eli sabeth van Heyster. Zaterdag: H." Oda; 7.30 voor H. Rutten; 7 u. biechten door een Eerw. Pater; 7.30 lof. Accolieten deze week: P. Janssen en G. Voesten.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1