Aan de Midden-Peelweg begonnen Oostrum ontving zijn herder Allerheiligen Allerzielen Overpeinzingen SPORT WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PRIjS*PER KWARTAAL0f.40 "bUITEN Gouverneur zaagde 'n boom om Vele goede wensen.' Venrays Mannenkoor op tournee Kou Gevut? 'tUets zogoed a£s Gevonden: Zaterdag 31 October 1959 No 44 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS ft DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 ABONNEMENTS- VENRAY 1.60 „Als geboren en getogen Noord-Limburger", zo sprak Burge meester Creemers van Helden-Panningen bij het diner, „sta ik tel kens verbaasd over de grootse ontwikkeling, die deze streken de laatste 40 jaren vertoont. Een ontwikkeling, die alleen maar voor delen kan brengen voor de jeugd, die nu in eigen streek en plaats werkgelegenheid vindt. Dat ook de aanleg van de Midden-Peelweg die werkgelegenheid weer mag stimuleren is mijn vurige wens". En met deze tafelrede omvatte Burgemeester Creemers feitelijk de quintencense van het grootse gebeu ren, dat vrijdag plaats vond, toen door de Commissaris der Koningin Mr. Dr. Houben, in aanwezigheid van vele autoriteiten een symbolisch begin werd gemaakt met de aanleg van de Midden-Peelweg. Burgemeester Janssen had hier ook al op gewezen, toen de gasten bijeen waren in een kleine legertent, die men langs de weg van de Vrede- peel precies op de kruising van de toekomstige Midden-Peelweg had geplaatst. Na zijn gasten, waaronder o.a. de leden van Ged. Staten, Maenen, Lebens, Achten en Hendriks, Ir. Egelie van de Prov. Waterstaat, Ir. Simons van de C..T.D. en de heer Blunders van Staatsbosbeheer, Ir. Hemmes van de D.A.W. en de heer Ten Boekhorst inspecteur der ge- meente-financiën, Deken Loonen, leden van de Raad, de rector van de Vredepeel, de Burgemeesters van Horst, Sevenum en Helden en de heren Laurensse en v. Haren van de Industriële kring, welkom te hebben geheten, wees hij er op, dat men thans vertoefde op een plaats, die ternauwernood 10 jaren geleden, niets was dan wat ruig peelgebied, wat zandverstuivingen en wat den nen. Hij bracht de peelontginningen der Vredepeel in herinnering en ge waagde dankbaar nog van de rol, die oud-deputé Peters in deze ge speeld heeft. Thans is dit vruchtbare grond, waarop 37 boerderijen, 4 woningen en een school, nieuwe verwachtin gen wekken voor de toekomst. VERBINDINGEN NOOD ZAKELIJK Brengt men een nieuw gebied in cultuur, dan zijn goede verbindingen een eerste vereiste, aldus Venrays Burgemeester De verbindingen, die Venray tot heden had met Brabant liepen al leen langs de Deurneseweg en de weg naar Overloon. Deze peelont- ginning vroeg nieuwe mogelijkhe den. Maar ook de zuidelijker gelegen peelontginningen, de ontginningen rond Ysselsteyn-America, Sevenum en Helden, vroegen ook om betere ontsluiting. Toen is het idee van de Midden- Peelweg geboren de weg zonder kop of staart. Men weet namelijk nog niet of deze weg, die aansluit op een reeds gerede weg in Brabant daar verder door getrokken zal wor den via Oss de Maas over. Evenmin weet men waar hij in het zuiden onder Helden, precies terecht zal komen. Maar voor deze streek is de verbeterde verbinding met Brabant al van groot belang. Voor Venray zelf is de weg be langrijk omdat een aparte doorver binding via de Beekweg nieuwe mo gelijkheden voor een betere door verbinding met Duitsland geeft. Dat van een en ander ook er vooral de industrie zal profiteren en daardoor iedere Venrayse werkne mer was een andere conclusie, die Burgemeester Janssen trok. Hij bracht dank voor de voortva rendheid waarmede alle mogelijke instanties gewerkt hadden om met de aanleg van deze weg te kunnen beginnen en sprak de hoop uit, dat met dezelfde voortvarendheid ook gewerkt zal worden aan de tot standkoming van de E 3-weg (die de Midden-Peelweg snijdt), de aanleg van de Noordervaart. ALS EEN VELDHEER doceerde de Gouverneur in deze le gertent op een grote kaart het be lang van de Midden-Peelweg, die z.i. een einde zal maken aan de be trekkelijke isolering van de noord west hoek der provincie. Hij wees op de grote noodzaak voor goede verbindingen in dit ge bied, dat zulk een geweldige bevol kingsaanwas kent, welke mede door ontginningen en industralisatie moet worden opgevangen. Hij benadrukte, dat de provincie niet alleen de grootte der problemen kent, maar ook het hare bijdraagt om deze op te lossen. Hij wees in dit verband op de aanleg van waterleiding en uitbrei ding der electrificatie en door het tot stand brengen van uiterst waarde volle verbindingen met de rest van Nederland en zelfs met Duitsland. Men hoort, aldus de Gouverneur, wel eens mopperen op dat verre Maastricht, maar aan de hand van een soort geschiedkundig overzicht toonde hij aan, dat het provinciaal Bestuur 10 jaren lang alles op har-en en snaren moest zetten, voordat be gonnen kon worden aan het eerste gedeelte van deze weg op het Lim burgse. Nu het begin gemaakt is, hoopte hij, dat in 1960 het gedeelte van Ys- selsteyn naar Horst en in 1961 het gedeelte van Horst via Sevenum naar Helden kon worden verwezen lijkt. Met de hoop, dat deze nieuwe weg de huidige welvaart in deze streken zou consolideren en zelfs nog uit breiden zou hij graag een begin aan de werkzaamheden maken. En na een opgewekte mars van Merselo's fanfare, hield de Burge meester hem metterdaad aan zijn woord en overhandigde hem een trekzaag om de eerste van de hon derden bomen, die aan deze weg ten offer vallen, te doen sneuvelen. Samen met Burgemeester Janssen knapte de Gouverneur dit vakkun dig op, waarna het Wilhelmus het feestelijk gedeelte in de Vredepeel afsloot. Bij een diner wat de gasten werd aangeboden was Burgemeester Jans sen gul met ECHTE PIëLHAZE die hij aan de gasten meegaf als een klein bewijs van dankbaarheid voor hun aandeel in het tot standkomen van deze weg. Er werd natuurlijk nog gespeecht, o.a. door Burgemeester Creemers uit Helden, waaruit hierboven een klein uittreksel is afgedrukt, maar ook door de Burgemeester van Horst de heer Geurts, die toen hij geen kans zag om Venray ook voor het tweede gedeelte van de weg te laten opdraaien beloofde, dat ook Horst zich van zijn beste kant zou laten zien en het komende jaar ook Horst de verdere uitbouw van deze weg feestelijk „versierd" zou wor den. terminologie van Allerzielen; onze practijk blijft meestal beperkt met aan gestorven naaste familie te den ken, vijf Onze Vaders bidden op het graf en een bloemetje neer te leg gen. Neen, Allerzielen is veel grootser van opvatting, heeft een veel meer katholieke inhoud. Allerzielen wil wil zijn een medelijden met hen, die door Christus een zijn met ons, maar in wie de volheid van de genade zich tot hun eigen en tot Christus' droef heid nog niet kan ontplooien. Voor hen boeten, voor hen bidden. En dat niet alleen in het aflaat verdienen, „deurtje in, deurtje uit", maar voor al in de viering der gemeenschap in de eucharistie. Zo gezien vormen Allerheiligen en Allerzielen de viering van de liefde gemeenschap, die op aarde gesticht is en die wij in verouderde termen concretiseren in: de strijdende, dé lijdende en de zegepralende Kerk. Het meest merkwaardig in de Ne derlandse viering van Allerheiligen heb ik sinds jaar en dag gevonden de discussie of winkels nu gesloten moesten zijn of niet. Hier merkt men daar niets van maar in het Noorden is daar telken jare heibel over. In de ogen van een massa gelo vigen is nu nog de winkelier, die zijn deuren sluit en zijn personeel vrij af geeft, de echte brave katho liek, doch middenstander of be drijfsleider, die dat niet doet, de man voor wie het geld en de service der klanten meer tellen dan de Kerk. Vroeger speelde in onze Aller heiligen-viering dan nog de benau wende kwestie van de Vastendag 'n rol. Met soortgelijke gedachten was dan het wezen van onze roomse le- venspractijk begin november be paald. Er is, naar velen menen te kunnerr vaststellen, een wijziging op til. Aan de ene kant is er de soepelheid der kerkelijke overheid tegenover win kelsluiting en mishoren, aan de an dere kant tekent zich^een verander de gedachtengang bij de katholie ken af. Zelfs het woord „feest van Allerheiligen" heeft misschien wel zijn langste tijd gehad. Want het gaat er niet langer om nu in één klap al die gecanoniceerde gelovigen te herdenken, die gedurende 't jaar niet aan hun trekken gekomen zijn, die in de volksdevotie geen plaats hebben kunnen vinden of in het ka- lendarium der Kerk naar de zo veelste plaats geschoven zijn. Goddank beginnen we dieper door te dringen in het wezen van ons ge loof. Het feest, dat wij nu nog Al lerheiligen noemen is veeleer de viering van de gemeenschap, die wij vormen in Christus, de gemeen schap, die overdreven wordt door de H. Geest. Deze gemeenschap omvat zowel de heiligen, die gestorven zijn of zij nu door Rome al of niet za lig verklaard zijn doet niets meer ter zake alsmede alle gelovigen, die hier op aarde leven. Deze gemeenschap omvat niet al leen katholieken, maar net zo goed orthodoxen als protestanten; en zelfs al degenen, die van goede wil zijn. Zij zal in beginsel ook de overlede nen omvatten, die op een of andere manier nog moeten worden gelou terd. Maar voor hen hebben wij een aparte dag gereserveerd, die we „herdenkingsdag" zouden moeten noemen. Nog zitten we aan een leeggezogen ELECTRIFICATIE EN STRAATSCHENDERIJ Dat Merselo in feeststemming is, omdat in 33 woningen de petroleum lamp vervangen is door electrisch licht, is begrijpelijk. Want wie rond wat butagas in de avonden heeft moeten zitten, die begrijpt het grote voordeel van dit nieuwe licht, dat nu overal straalt en ieder hoekje van het huis 's avonds zichtbaar maakt. Zo is het ook met onze straatver lichting gegaan. Men heeft gekan kerd op de oude gaslampen en waar niets was moest wat komen. Welaan, het is er gekomen en het kost onze gemeente jaarlijks handenvol geld. Nog is men niet tevreden, want men wil in deze of gene hoek nog wel wat lichtpunten bij Maar Op een tafel in het PLEM-kan- toortje lagen dinsdagmorgen 6 pak jes. Hun inhoud bestond uit moed willig kapot gesmeten straatlampen uit onze gemeente. De trieste buit van de zondagviering. Iedere week, aldus de bedrijfslei der, is het raak en nooit minder dan 2 lampen, Wél altijd meer. Lampen, waarvan de kostprijs tussen de 13 en 15 gulden liggen, afgezien van de montage-kosten. Kapotgeschoten met katapult of windbuks, kapotgesmeten met ste nen of een stuk hout. „En dan tel ik er nog niet bij, al die lampen, waaraan uiter lijk niets is te zien, maar die door stampen tegen de palen voortijdig 't loodje hebben gelegd. Het is nog niet zo heel lang gi den, dat op een zondagmiddag een stel Castenrayse jongens, in plaats van naar het lof te gaan, als amuse ment de gehele Castenrayse straat verlichting aan gruzelen schoten met hun windbuks. En later veront waardigd waren, toen men ze snapte en ze betalen moesten. Bijna 200 lampen per jaar sneu velen op deze manier. Dat wil zeg gen, dat in 200 lichtmasten op een bepaald moment de lamp niet brandt en dat daar dus mensen last van hebben. Maar de jeugd heeft zich uitge- kuurd en uit lamlendigheid ander mans goed vernield. Zo'n flinke jongens zijn het niet, dat ze dat openlijk doen. Wel stiekum! Zij en hun ouders mogen zich overtuigd weten, dat het de PLEM nu lang genoeg af is. Als men de zo vurig gewenste straatverlichting niet in ere houdt, dan zullen andere maatregelen nodig zijn. Degenen, die gesnapt worden, gaan voor de bijl, de stx-afrechter. Het is er mee af gelopen, dat ze naar huis kunnen na de lampeft betaald te hebben, zoals men het in het verleden nog wel eens deed. En helpt dit niet, dan kan nog altijd afsluiting volgen van een bepaald gedeelte- van het ver- lichtingsnet. Het wordt wel tijd, dat men deze vlegelstreken eens afleert en dat men deze heren zoveel beschaving bijbrengt, dat ze tenminste ander mans goed weten te eerbiedigen. Zo niet dan zal men ze er toe dwingen. STRAATSCHENDERIJ DRANKMISBRUIK EN Dan hebben we het mysterie van de kapotte vensterruiten. Zaterdag zijn er in Oostrum, Oirlo, Wanssum en Blitterswijck nog al enkele ruiten gesneuveld. Kapotge schoten, of kapotgesmeten. Een der tigtal ruiten hebben het moeten ont gelden en in sommige gezinnen nog al wat ontsteltenis te weeg gebracht. De politie, die dit karwei op krijgt te knappen, is van mening, dat hier weer een stel opgeschoten lum mels mee doende is geweest, want welk zinnig mens haalt zich in het hoofd een dertigtal ruiten kapot te smijten. Maar welk zinnig mens haalt het ook in zijn hoofd de zo broodnodige straatverlichting te vernielen? Men vraagt zich echter meteen af, hoe dan toch die jongelui tot een dergelijke straatschennerij komen. Doet men dit met een half-zat ge zicht of wat bezielt deze mensen. De tijd is toch wel voorbij, dat het enigste genoegen wat men op het Ze bibberden wat, de kleintjes Franssen en Broekmans, maar het was me ook geen kleinigheid de nieuwe Pastoor van Oostrum daar midden tussen zijn familie en vrien den en met de honderden mensen rondom, de herdersstaf te overrei ken. Hun stemmetjes klonken wat iel, zondagmiddag, daar bij het St. Anthoniuskappeltje, halfweg Oos trum en de vele Oostrumse mensen, die in een lange stoet daarheen ge trokken waren om hun nieuwe pas toor in te halen, hebben de woorden maar half verstaan. Maar men begreep wat het gebaar betekende. De herderstaf, dat oud symbool, werd door Oostrums jeugd aan de opvolger van Pastoor Assel- berghs overgegeven met de beide, dat hij hen allen leiden moge naar 's mensen uiteindelijke bestemming. De heer Volleberg als voorzitter van het Werkcomité Oostrum was de eerste, die Pastoor Thomassen mocht begroeten namens Oostrums gemeenschap. Hij wees er op, dat 20 jaren gele den Oostrums bevolking op dezelfde plaats Pastoor Asselberghs had mo gen inhalen. Een pastoor die in een zeer moeilijke tijd aan het hoofd gestaan had van Oostrums parochie en die nu, Oostrum zijn evolutie meemaakt van landbouw naar in dustrie, zijn bloeiende parochie ach ter liet voor een jeugdiger kracht, die nog beter dan hij die evolutie zou kunnen opvangen en tot heil zou doen zijn van allen, die aan hem zijn toevertrouwd. Dat Pastoor Thomassen zijn zware taak de volgzaamheid en medewer king zou krijgen van alle parochia nen, daarvan wist de heer Volleberg zich overtuigd en hij wenste de nieuwe herder veel succes toe bij zijn werk in deze parochie, die op zo'n bijzondere wijze aan de Moeder Gods is toevertrouwd. Dan zag Pastoor Thomassen zich ter kerke geleid door een grote stoet, waarin behalve alle Oostrumse ver enigingen practisch alle pax*ochianen aanwezig waren. Langs de bevlagde kerkweg kwam men aan de feestelijk versierde hoofdingang, waar de heer Joosten, het oudste lid van het kerkbestuur, Pastoor Thomassen welkom heette in zijn nieuwe standplaats. De heer Joosten vertrouwde op een goede samenwerking met het kerkbestuur, dat met de nieuwe pas toor zijn beste krachten zou geven in de verschillende bestuursaangele genheden. Burgemeester Janssen sprak dan een begroetingswoord, waarin hij de nieuwe pastoor gelukwenste met platteland had, de jaarlijkse uitvoe ring was en café bezoek. Men kan tegenwoordig dansen, kortom er is iedere zondag en ook nog dikwijls in de week wat te doen en de jeugd die zich verveelt kan terecht. Toch ziet men ze op een bevrij dingsdag lallend langs de straat val len, zoals we vorige week waar heidsgetrouw schilderden en gaat men zich aan bovengenoemde exces sen te buiten. Daar moet een deel geweten wor den aan het drankmisbruik. We hoorden deze week de cijfers van de bier-omzet van een parochie-huis, op een van deze kerkdorpen, waar dus niet geregeld wat te doen is. We hebben die eens mogen vex-gelijken met andere, zelfs grote stads-café's. Welnu, men kon rustig met de bier- omzet concurrex'en. We drinken zelf te gx*aag een glaasje bier om 't bier gebruik te veroox'delen. Maar als men nu werkelijk geen ander genoe gen kent dan zich te „bezuipen" dan is het met een jongeman toch wel treurig gesteld. Als men alleen lol kan hebben' als men 3040 glazen bier achter zijn kiezen heeft, dan is het geen wonder als die lol ontaardt straatschenderij van genoemd soort STRAATSCHENDERIJ EN BESCHAVING Dit alles komt voort uit een ge brek aan innerlijke beschaving. Deze straatschenderij, het nozem-pro bleem en wat dies meer zij, heeft tot grond-ooi'zaak, dat de jongelui doodgewoon nooit geleerd hebben hun fatsoen te houden. We leren ze aardrijkskunde en geschiedenis, re kenen en taal, maar innerlijke be schaving bijbrengen, dat is maar bijzaak, dat is niet nodig. Men gedraagt zich als varkens op sti'aat en als varkens in de kex-k, als varkens aan tafel en in gezelschap en men probeert dit weg te spoelen met kwantums bier, waar een gewoon mens van huivert Als hoogtepunt van de lol moeten dan lampen, bomen en ruiten het ontgelden We geloven, dat aan dit probleem ook op de scholen te weinig aan dacht wordt besteed. Het is en blijft natuurlijk op de eerste plaats een taak der ouders, maar als deze niet kunnen of willen, dan zal toch zeker de school hier meer aan moeten doen. En als het dan niet helpen wil, dan moet de politie er zich maar hardhandig mee bemoeien deze parochie, die bekend stond door saamhorigheid. Hij wees even als de heer Volleberg op de evolutie die Oostrum doormaakt en die ook van de geestelijke leider veel zal vragen. Het werk van Pastoor Asselbex-ghs zal moeten worden uitgebouwd, al dus de Burgemeester en vele pro blemen zullen daarnaast Uw aan dacht gaan vragen. Maar in onder ling vertrouwen en in een geest van samenwex-king en volgzaamheid is er van de schone Oostrumse pa rochie nog heel veel te verwachten. Met de wens, dat 't Pastoor Tho massen gegeven zou zijn lange jaren vruchtbaar in Oostrum te werken, besloot Bui'gemeester Janssen zijn begx-oetingsrede, waarin hij ook de samenwerking met het gemeente bestuur in het vooruitzicht stelde. Dan was het de beurt aan de jonge dametjes Pluk en van Oyen, die de herder de sleutels aanboden van zijn kerk. Nadat de deur geopend was begon in een overvolle, maar fantastisch versierde kex-k de installatie-plech tigheid, die geleid wex-d door deH.E. Heer Deken Loonen, die o.m. de be noemingsbul voorlas en de installa tie verrichtte. In zijn dankwoord tot de pa rochianen vertelde Pastoor Tho massen overweldigd te zijn door deze ontvangst. Hij hoopte, dat het hem index-daad gegeven zou mogen zijn veel in Oostrum tot stand te kunnen brengen, waarvoor hij bij voorbaat aller medewerking inriep. Na het plechtig lof, waarin het zangkoor op verdienstelijke wijze de gezangen ten gehox-e bracht, volg de een druk bezochte receptie, waarvan aan het begin Oostrums Harmonie en Gemengd koor de tra ditionele serenades brachten. Hier maakte zich de heer Volle- bex-g als voorzitter van de Harmonie weer tot spreekbuis van allen, toen hij Pastoor Thomassen gelukwenste met zijn benoeming in Oostrum en hem de beste wensen deed toekomen voor zijn pastoraat. Op de receptie ontbrak practisch geen enkele parochiaan, zodat Pas toor Thomassen en zijn familie met een volledig kennis maakten met alle inwoners der parochie. De parochianen van de barokke Maximilian-kirche in oud Dussel- dorf keken zondag vreemd op, toen zij een koor van liefst 80 mannen oksaal op zagen klimmen, die daar o.l.v. de dirigent Timp, de kwart- over-elfse-mis op kwamen luisteren. En hoeToen het koor de Kyrie van de Kerle inzette, kon men in de overvolle kerk een speld ho ren vallen en men bleef deze aan dacht tonen tot ver over tijd de Mis uit was. Index-daad met reden, want Ven rays Mannenkoor liet zich van zijn beste kant horen en zowel in de profane liederen als in de Misgezan gen wist het een hoogte te bex-eiken, die de Duitsers na het H. Offer luid keels prezen. De heer Timp liet metterdaad ho ren, dat Venrays Mannenkoor ook op het gebied der kerkzang de laats te jax-en een grote vooruitgang heeft gemaakt en met recht mocht hij daarvoor van Pfarrer Hoffman de gelukwensen in ontvangst nemen. Een en ander gebeurde bij gele genheid van een dagtocht, die Ven rays Mannenkoor ondernam naar Dusseldorf en Krefeld. Later op de dag wex-d de opvoering van Verdi's Rigoletto in het Dusseldorf se opera gebouw bijgewoond, een uitvoering, die aller bewondering wekte. Na de maaltijd vertrok men naar Krefeld, waar men in de avond de gast was van het 40 leden tellende mannenkoor Sans Souci, waarmede men x-eeds lang connecties heeft. Bij het daar uitgevoerde program ma was ook de leiding van dit koor enthousiast over de vorderingen welk Venrays Mannenkoor heeft ge maakt. En zij konden hierover in derdaad oordelen, want Sans Souci is afgelopen jaar Deutsche Meister geworden en wordt o.m. door de Regering naar Iex-land gezonden om daar Duitsland te vertegenwoordi gen op eèn internationaal concours. Trouwens de door hen gebx-achte nummers toonden wel overduidelijk aan, dat dit koor feitelijk bestaat uit ras-solisten. Maar nadat dan ,het programma afgewerkt was, werd natuurlijk Bruderschaft gedronken en werd 't een gezellig feest, dat men in het kleine uurtje ongaarne onderbrak, omdat men nu eenmaal naar huis moest. Deze goed geslaagde dagtrip van het Venrays Mannenkoor zal wel in de annalen geboekt worden. S.V.V.-NIEUWS Ons le elftal heeft in elk geval in zoverre aan de gestelde verwachtin gen beantwoord, dat een 3—2-over- winning op Almania werd behaald. Weliswaar nog geen overwinning om lang over na te bomen, maar de punten, waar het uiteindelijk in de competitie om draait, zijn binnen. Een goed gespeelde wedstrijd werd het dus niet, mogelijk ook als ge volg van de door de tegenstander gehuldigde spelopvatting. Dit, voor het merendeel op afbraak ingestelde spel gaf onze ploeg geen gelegenheid om zich hieraan op te trekken, in tegendeel vooral in de tweede helft toen Almania eerst de achterstand op 21 wist te brengen en direct hierna gelijk wist te maken, was de intelligentie vaak ver zoek. Er werd zelden goed geplaatst en met de af werking wilde het maar slecht luk ken. Nadat de onzen wedei-om 'n voor- sprong hadden weten te nemen moest er heel hard worden gewerkt om deze voox-sprong te kunnen be houden. Vooral in de laatste fase van de strijd kwam onze verdedi ging nog onder zware druk en was het een opluchting toen de goed lei dende scheidsrechter het einde aan kondigde. Een ditmaal nog zwaarder geha vend 2e elftal moest van Wit- Zwart 2 een 20 nederlaag incasse ren. Een onmachtige voorhoede zag geen kans om uit voortdurende aan vallen gesteund door de wind in de 2e helft tot treffers te gera ken. Wit-Zwart slaagde er in deze periode in met 2 doelpunten de overwinning veilig te stellen. Door goed verdedigen was ook de eerste helft met een 00 stand afgesloten wat goede perspectieven bood, doch helaas anders uitkwam. Voor de grote verrassing zorgde ditmaal de mannen van v. Daal i.g. het 3e elftal door 't leidende Brug- husia met 4—3 te kloppen. Na de serie zwax-e nederlagen een buiten gewoon fx-aai resultaat, bereikt door grote wilskracht, enthousiast aan- valsspel en fanatiek verdedigen. De grootste verdienste was wel de kracht welke men kon opbrengen om de aanvankelijk opgelopen 20- achterstand nog voor rust om te zetten in een 32 voorsprong. Profi ciat en nu doorgaan op de goede weg. Ook het 5e elftal zorgde voor een uitstekende prestatie en klopte America 3 op eigen veld met 20. Voor a.s. zondag zijn er i.v.m. het feest van Allerheiligen geen wed strijden vastgesteld voor de ama teurcompetitie en afdeling voor zo ver het de provincie Limburg be treft. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DER MEER Patersstraat 30 Telefoon 1887 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de Kom. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. Janssen, Kard. van Rossum- straat 4, tel. 1504. AANBESTEDING UITBREI DING GEMEENTEHUIS Onder leiding van architect Col- sen, werd dinsdag j.l. aanbesteed de eerste uitbreiding van Venrays ge meentehuis. Daarbij kwamen de volgende cijfers uit de bus: L. Volleberg, Vlakwater 25.230 P. Potten 25.600 W. van Gend 25.980 J. Verhoeven 26.050 Koenen, Holthees 27.820 Gebr. Janssen n.vf 27.850 G. Janssen 29.065 P. Vollebergh Zn29.390 H. Oudenhoven 30.840 Haegens, Horst 31.900 Gunning volgt na goedkeuring door Ged. Staten. blauw wollen das, huissleutel, halsketting, bruine herenoverjas, mapje met lessen Godsdienstcursus, driewieler, schooletui, rode autoped en grijze dames glacé-handschoen, Politiebureau; sjaaltje, Janssen Langstraat 54; licht grijze regenjas met puntmuts, van Lierop Veltum 23; geruit tasje met beursje met inh.. H. Vermeulen St Jozefsweg nw 30; muntbiljet, T. Jeuken Stationsweg C 70;Jongensjas (monty-coat), Hees been, Hoebertweg 28; kinderarm bandje, M. Willems Langeweg 10; zilveren rozenkrans, P. v. Bergen Langeweg 70; dames glacé hand schoenen, L. Fransen Past. Rutten- straat 13; 2 sleutels, P. Hendriks Merseloseweg 61; kinder rozenkrans, Bertrams St Odastraat 20.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1