fy\öma66en Kerkelijke Diensten van 1 tot en met 7 november 1959 Huidgenezing U ROL Zaterdag 31 October 1959 No 44 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPFRRT AH VOOf? VPNRAY FTO OM^TRTOFTM ADVERTENTIEPRIJS 8 ct. per mm ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 If LdwIVDLAU V UVJA VLillimi ViVAÜ 1 I\LrI\Lrl> PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 PAROCHIEKERK VENRAY Priester v.d. week: Kap. v. Leipsig Zondag: Allerheiligen; 6.30 overl. fam. Lemmens-Croymans; 7.30 Chris Janssen en dochter; 8.30 Gertr. en Joh. van Heyster; 9.15 hoogmis voor parochie; 1030 Em. Beerkens; 7 uur pl. lof. Maandag: 6.30 Hendrina Frans- sen-van Gerven; 8 u. Em. Beerkens; 9.15 Elis. Swaghoven; 10 u. pl. Re quiem-hoogmis voor overl parochia nen; 21 u. (9 u.) Avondmis Piet Bae- ten. Dinsdag: 6.45 overl. ouders Maes- sen-Swaghoven; 7.30 int. Paus Joh. 23; 8.15 pl. Requiem P. Bom en overl. fam.; 8.15 bijz. int. t.e.v. O.L.V. van Alt. Bijstand; VELTUM: 7 u. Peter Derks en Hendrina Smits; 9 u. hoogmis tot int. jagersvereniging. Woensdag: 6.45 vd. Goor-Peeters en vd. Goor-Verdellen; 7.30 G. Ligt- hart; 7.30 Sjang van Bracht; 8.15 Josef Rouseau echtgen. en dochter 2kl.; 8.15 Dr. Bloemen. Donderdag: 6.45 Leonardus Too- nen en echtgen.; 7.30 J. v. Gemert; 8.15 Petra Camps ouders en zuster lh; 8.15 M. Linders (buurt); 78 u. biechtgelegenheid; om 8 u. lof daar na aanbidding tot 12 uur. lste Vrijdag: 6.30 Lambert de Lauw en overl. fam.; 7 u Harrie Ste vens en zoon Antoon; 7.45 H. Hart- hoogmis; 21 u. Avondmis int. R. Priesterzaterdag: 6.45 Gerard Pou- wels en ouders; 7.30 Hubertus Kus- ters en overl. fam. Kleuskens-Kus- ters; 8.15 Hendrica Jacobs; 9.30 pl. huw. van Velthoven-Ingenpas; 5.30- 7.30 biechtgelegenheid; 7 u. lof. Toties Quoties aflaat. Te bidden vanaf Allerheiligen 12 uur tot Aller- zielenavond. Gewone voorwaarden, biecht en Communie en zes maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader enz. De zieken kunnen deze aflaat thuis verdienen door een Onze Va der en Wees Gegroet meer te bidden. De ZIEKENCOMMUNIE zal ge woon gebracht worden op Eerste Vrijdag. Nieuwe zieken die de com munie willen ontvangen gelieven zich op te geven bij een van de pa rochie-geestelijken. RECTORAAT PATERSKERK Priester vd. week: Pater Rector Zondag:: 24e zondag na Pinkste ren; feest v. Allerheiligen; H. Missen 6.30, 7.45, 9 u., 11.45 en 10.15 plech tige hoogmis; le kollecte voor de kerk 2e voor bijz. noden; 7 u. rozen hoedje, predikatie en doden-her- denking. Maandag: Allerzielen; H. Missen vanaf 6 u.; 7.30 pl. gez. Requiemmis v.d. gelovige zielen; 8.15 cursus voor 18-jarigen. Dinsdag: Mis vd. 24e zondag na Pinksteren; 7.30 lof t.e.v. St. An- tonius. Woensdag: H. Carolus Borromeus, bisschop en belijder. Donderdag: gedachtenis der Heili gen, wier relikwieën in onze kerk zijn; van 5—8 gelegenheid om te biechten. Vrijdag: ZZ. Margarita en Joanna, weduwen; lste vrijdag; 6.45 gez. H Mis; 7.45 H. Mis v.d. schoolkinderen; 7.30 lof t.e.v. het H. Hart. Zaterdag: H. Willibrordus, bis schop en belijder; 6.45 gez. H. Mis; van 38 gelegenheid om te biechten. EERSTE VRIJDAG Wij herinneren er aan, dat op lste vrijdag in de H. Mis van kwart voor 8 de gehele kerk gereserveerd is voor de schooljeugd. Slechts de laatste negen banken (2129) mogen door volwassenen bezet worden. Ga dus s.v.p. niet tussen de kleinen in zitten, dat geeft verwarring, de kin deren kunnen hun plaats niet vin den! Voor de volwassenen zijn er nog drie andere H. Missen beschik baar. Mis-intenties Zondag: 6.30 H. Mis v. Martinus Lenssen en zoon Mathieu; 7.45 voor Hendrina Franssen-v. Gerven; 9 u v. overl. ouders Slits en zoon Theo; 10.15 overl. ouders Theeuws-Bete- rams; 11.45 overl. ouders Janssen- Maurus. Maandag: 6 u. H. Mis v. Michel Lenssen; echtgen. en dochter Anna; 7 u. v. overl. fam. Frans Heinen; 7.30 Arnold Coenders; 8 u. overl. ouders Slits en zoon Theo; 8.30 voor verlaten zielen. Van maandag tot en met vrijdag om 6.15 H. Mis v. overl. ouders Phi- lipsen-Goosens en zoons Martin ên Peter. Dinsdag: 6.15 H. Mis v. Mathijs Goumans en Truus en Stina; 7 uur v. Jacobus Derekx; 7 u. (op een an der altaar) v. Jan Jenniskens; 7.45 v. Henri Slits; 8.30 v. Willem Jen niskens. Woensdag: 6.15 H, Mis v. overl. fam. v. Meijel-Willems; 7 u. v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. Theo Slits; 8.30 v. Jacobus Thomassen. Donderdag: 6.15 H. Mis v. overl. fam. Janssen-Doumen; 7 u. v. Jo hanna Peeters, echtgen. en Ferdi nand Beerkens; 7.45 v. overl. fam. Frans Heinen; 8.30 v. overl. fam. v. Meijel-Willems. Vrijdag: 7 u. H. Mis v. Antoon Janssen; 7 u. (op een ander altaar) v. Jacobus Derekx; 7.45 v. Henri Hoeijmakers; 8.30 v. Henri Slits. Zaterdag: 6.15 H. Mis v. overl. fam Keizers-Vermeulen; 7 u. v. Petrus Peters en Petronella Loonen; 7.45 v. Petronella van Sinten-Sijbers; 8.30 v. overl. fam. Vullings-Billekens. PAROCHIE OIRLO Zondag: 24e zondag na Pinkste ren, le zondag der maand, hoogfeest van Allerheiligen; 6.30 H. Comm.; lm om 6.45; kindermis 8 uur; 2e lm 8.45; parochie-hoogmis om 10 uur; 3 u. vespers voor Allerheiligen rozen krans en lof, miserere, allerzielen- preek en bezoek a.h. kerkhof; le col lecte is buitengewone coll. bijz. aan bevolen; 2e coll. voor 't bisdom. Maandag: Allerzielen; 6.45 zijn 2 H. Missen; 8 u. 2 H. Missen; 9 u. een lm gevolgd door de hoogmis, z.d. Anna L. Bos; 7 u. n.m. Kruisweg en lof voor de gelovige zielen. Dinsdag: 7.30 stichting Mathias Baeten enJoanna Smits. Woensdag: 7.30 zieled. Joannes Reintjes. Donderdag: 7.30 stichting Wilhel- mina Peters en Gerardus Houwen. Vrijdag: le vrijdag der maand; 6.30 H. Comm.; lm 6.45; hoogmis 7.30 stichting Baeten-Jeurissen; na de hoogmis uitstelling acte van toe wijding Tantum ergo en zegen; 's av. om 8 u. H. Familie mannen en vrou wen. Zaterdag: 7.30 zieled. Pater Hiero- nimus Rongen en overl. ouders; van 57 u. biechtgelegenheid. Vanaf 1 nov. middag t.e.m. 2 nov. is te verdienen de toties-quoties af laat. A.s. zondag St. Willibrordus-zon- dag met voorgeschreven collecte v. het Binnenlands apostolaat. Woensdag is de verjaardag van de Pauskroning. Na de H. Mis Te Deum. PAROCHIE LEUNEN 24e Zondag na Pinksteren: Hoog feest v. Allerheiligen; 7 u. H. Mis v. de pai-ochie; 8 u. v. Petronella Jans- sen-Martens; 9 u. v. Jan Beckers; 10 u. hoogmis v. overl. fam. de Bruyni- v. Ooi en Caroline de Bruyni; mnd.- collecte v. onze kerk; 2.30 rozen hoedje, vespers van Allerheiligen, Allerzielenpreek en Absoute op 't kerkhof. Maandag: Allerzielen; half 7 3 H. Missen; le voor alle gelovige zielen; 2e tot int. vd. Paus; 3e voor overl. ouders Emonts-Janssen; 8u. 2 lm: le v. alle gelovige zielen; 2e tot int. vd. Paus; 9.30 gez. jgt. v. Johanna Jans sen-Vereij eken; 's avonds 7.30 ro zenhoedje en lof voor alle gelovige zielen. Dinsdag:: 7 u. voor overl. ouders Baltussen-Groeneweg; 7.30 v. Fre- derica Loonen-de Ponti. Woensdag: voor Gerardus Smits echtgen. en dochter Maria; 7.30 voor Gerai-d en Lena Verkoeijen; 's av. 7.30 cursus voor 18-jarigen. Donderdag: 7 u. v. wed. Willemse- Geerarts; 7.30 gez. jgt. Martinus Manders en Maria Jenneskens. Vxüjdag: le vrijdag; 7 u. H. Mis; 7.45 t.e.v. 't goddelijk Hart tot int. v.d. offeraars en oefening van Eer herstel; 3.30 lof voor de schoolkin deren. Zaterdag: de zaterdag v.h. Onb. Hart van Maria en feest vd. H. Wil librordus, Kerkpatroon van Neder land; 7 u. H. Mis; 7.30 voor wed. Vorstermans-vd. Munckhof; biech ten van 45 en 77.30; 7.30 lof t.e.v. O.L.Vr. A.s. zondag St. Willibrorduscoll. voor het Apostolaat der bekering in Nederland. Kerkpoets: Maria van Kempen en Mia Weijs(Wijnen). A.s. zondag hoogmis voor de over leden leden der Broederschap van den H. Rozenkrans. PAROCHIE YSSELSTEYN 24e Zondag na Pinksteren: Hoog feest v. Allerheiligen; 6.30 maandd. v. Petronella Verheyen-Peeters; 8.10 lm v. Jo Swinkels; 9.15 kindermis; 10.15 hoogmis best, jaarg. v. Johan nes Peeters en Egberdina v. Asten; 3 u. vespers, waarna Allerzielen preek en processie naar het kerkhof. Maandag: Allerzielen; 6.30 2 H. Missen waarna lm v. Petronella v. Vegchel-Ewals; 7.30 2 lm waarna gez. H. Mis v. alle overledenen v.d. parochie; 7 u. lof zegening van het St. Hubertus-brood. Dinsdag: 7 u. weekd. v. Renier Swinkels; 7.30 gez. H. v. zek. int. Woensdag: 7 u. maandd. v. Anna Bus-Poels; 7.30 gez. jaarg. v. Louis Custers. Donderdag: 7 u. lm v. overl. fam. Hellegers-Maas; 7.30 maandd. voor Jan Geurts. Vrijdag: le vrijdag der maand; 7 u. maandd. v. Gerardus Vergeldt; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. H. Hart voor zek. int.; na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel a.h. H. Hart. Zaterdag: 7 u. geen H. Mis; 7.30 gez. H. Mis uit dankb. vd. fam. Jen- niskens-v. Meyel; 9.30 pl. huwelijks mis v.h. bruidspaar Duykers-v.d. Ven; 6 u. Marialof; tot 7.30 gelegen heid om te biechten. PAROCHIE OOSTRUM 24e Zondag na Pinksteren: feest v. Alle Heiligen; onder beide H. Mis sen maandcoll. voor onze kerk; 7 u. H. Comm.; 7.30 vroegmis; 9 uur H. Comm.; 10 u. hoogmis waarna Te Deum bij herdenking Pauskroning; 2.30 lof met rozenhoedje, miserere, allerzielenpreek en processie naar 't kerkhof. Maandag: Allerzielendag; 7 u. H. Mis v. Hubertus Linskens; 8.30 gez. H. Mis v. alle overleden gelovigen; 7 u. avondmis tot int. van Z.H. de Paus. Dinsdag: 7.30 gest. gez. H. Mis v. de overl. leden v.d. Broederschap, waarna zegening van brood t.e.v. de H. Hubertus. Woensdag: 7.30 gest. gez. H. Mis v. Gertrudis Rongen en Petronella Ste vens. Donderdag: 7.30 zm v. Johanna v. Hei j ster. Vrijdag: le vrijdag; 6.30 H. Mis v. Leonardus Maes; 7.30 gez. H. Mis v. Martinus Custers en Henrica Wis- mans; 7.30 lof t.e.v. H. Hart van Jezus. Zaterdag: le zaterdag; 7.30 zm v. Pierre Maessen; biechten voor de kinderen van 34 u.; voor de groten van 6.307.30 u. 7.30 Marialof. A.s. zondag collecte voor de St. Willibrordvereniging. Vanaf vanmiddag 12 uur en mor gen de hele dag kan men een volle aflaat verdienen bij ieder bezoek aan de kerk: 6x Onze Vader en 6x Wees Gegroet en 6x Eer aan de Vader enz. PAROCHIE CASTENRAY 24e Zondag na Pinksteren: feest v. Allerheiligen; maandel. buitengew. collecte voor de kerk; 10 u. hoogmis voor parochie; na de hoogmis Te Deum vanwege de le verjaardag v. de Pauskroning van Z.H. Paus Joan nes XXIII op 4 nov. a.s.; 2.30 lof met rozenhoedje, miserere, allerzielen preek, en processie naar het kerkhof Libera. Maandag: Allerzielen; 7 u. 2 lm, gevolgd door rozenhoedje met gebed tot St. Joseph; 7 u. avondmis Re- quiemdienst voor overledenen der parochie, Libera. Dinsdag: 7.30 gez. H. Mis v. overl. fam. Friesen-Driessen; 10 u. lm tot int. v.d. ruiterverenigingen v.d. kring Horst. Woensdag: 7.30 gez. jaard. voor Jacques Rambags. Donderdag: 7.30 gez. jaard. voor Jos. Willemse. Vrijdag: le vrijdag der maand, 7 u. H. Comm.; 7.30 gest. H. Mis t.e.v. H. Hart; 7 u. Avondmis: gez. H. Mis, opgedragen voor Mechelina Visers- Aarts, oefening van eerherstel en zegen met Allerheiligste Zaterdag: feest vd. H. Willibror dus,bisschop, belijder, patroonheili ge vd. Nederl. Kerkprovincie; le za terdag vd. mnd, toegewijd a.d. ver ering v.h. Onb. Hart v. Maria; 7 u. H. Comm.; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr. van A.B. tot int.van hen die hiervoor offerden; van 67 u. gele genheid tot biechten; 7 u. lof en ro zenhoedje. A.s. zondag, Willibrordzondag; 2e coll. voor het binnenlands Aposto laat. Kerkpoets: Lena Emonts en Coba Swinkels. Toties-quoties-aflaat voor de zie len in het vagevuur onder de gewo ne voorwaarden te verdienen op het feest van Allerheiligen vanaf 12 u. t.m'. Allerzielendag, ofwel zaterdag a.s. vanaf 12 u. t.m. zondag 8 nov. a.s. RECTORAAT HEIDE Zondag: Hoogfeest van Allerheili gen; 7.30 overl fam. Linders-v. Dijck en Wilhelmina Bruns; 10 u. hoogmis overl. fam. Wientjes- van der Ster ren; 3 u. lof, waarna processie naar het kerkhof. Maandag: Allerzielen; 7 u. H. Mis tot int. van Z.H. de Paus; 7.30 voor Wilh. Jenniskens vanwege de buurt; u. gez. Requiemmis voor alle over ledenen; 's avonds 8 uur Kruisweg voor de overledenen. Dinsdag: H. Hubertus; 7.30 overl. fam. Lemmen-Nillissen. Woensdag: 7.30 Leon. Spee, Lamb. Aarts en overl. dochter. Donderdag: 7.30 voor Martinus Janssen; 7 u. biechten; 7.30 H. Uur. Vrijdag: le vrijdag; 7.30 hoogmis uit dankbaarheid; 7.30 biechten; 8 u. Avondmis tot een bijz. int. Zaterdag: le zaterdag en H. Willi brordus; 7.30 Catharina Litjens-Arts; 7 u. biechten; 7.30 lof. PAROCHIE MERSELO Zondag: Hoogfeest van Allerheili gen; 6.30 H. Comm.; 7 u. vroegmis v. afgest. fam. Verhaag-Linders; 8.15 lm v. afgest. fam Bouten-v. Vegchel; Het gezin dat weet wat het heelt, is waard dat het leeit Natuurlijk, dit gezin heeft zijn keuze gemaakt uit de nieuwe, vol modische kollektles van onze dames* meisjes- heren- en jongenskonfekcie en... is volkomen geslaagd. Vader in zijn prachtige Ital. tweedjas, altijd even modieus. Moeder is in haar schik met de keus van deze prachtige mantel met praktische, gedistingeerde kraag. Elsje is een echt dametje in haar 7/8 manteltje; het is haar eigen keus en het zit heerlijk warm. Rob voelt zich geweldig in zijn echte duffel coat. Een tevreden gezin, dat geslaagd is bij KLEDINGMAGAZIJN THOMASSEN 10 u. hoogmis v. parochie; na de 2 eerste H. Missen gen. absol. voor de D.O.; 2.30 pl. Vespers van Allerhei ligen, Allerzielenpreek en processie naar het kerkhof heden vanaf 12 u. en morgen de gehele dag gelegen heid om de toties quoties-aflaat te verdienen, onder de gewone voor waarden. Maandag: Allerzielen; 6 u. 3 lm: le overl. fam. v. Dijck-Hendriks; 2e alle overledenen; 3e t.i van Z.H. de Paus; bij het begin vd. 2e H. Mis wordt de H. Comm uitgereikt; 7.30 2 lm, le voor alle overledenen, 2e t.i. Z.H. de Paus; 8.45 Laudes voor de overledenen; 9 u. gest. hoogmis v.d. overl. weldoeners der kerk; daarna processie naar het kerkhof; 's av. 7 u. lof met kruisweg voor de gelo vige zielen. Dinsdag: feest v. H. Hubertus; 7 u. gez. H. Mis t.i. v.d. jagers; 8 u. lm wed. Schols; na de H. Missen ze gening v.h. H. Hubertus-brood. Woensdag: verjaardag vd. Paus kroning van Z.H. Paus Joan. XXIII; 7 u. gest. jgt. v.d. priesters alhier werkzaam geweest; na deze H. Mis Te Deum; 8 u. lm v. Carol. Ewals- Rambags. Donderdag: 7 u. jgt. v. Mart. Arts- Verkoeijen; 8 u. lm v. Anna Poels- Geurts; geen biechtgelegenheid. Vrijdag: le vrijdag der maand; 6.30 H. Comm.; 7 u. gez. H. Mis t.e.v. 't H. Hart t.i. van hen die daarvoor bijdragen; 8 u. lm v. Leonardus Ver linden en echtgen.; 3.45 lof voor de schoolkinderen. Zaterdag: le zaterdag der maand, toegewijd a.h. Onb. Hart v. Maria; priesterzaterdag; feest vd. H. Willi brordus, patroon vd. Nederl. Kerk provincie; 7 u. H. Mis om van God vele priesterroepingen te verkrijgen; 8 u lm vd. eerstvolgende overledene; biechtgelegenheid voor het lof. Deze week iedere avond om 7 uur lof met kruisweg voor de gelovige zielen. A.s. zondag Willibrordzondag: spe ciale collecte voor het binnenlands apostolaat. Maandagavond na het lof gods- dienscursus voor 18-jarigen. RECTORAAT SMAKT Zondag: Hoogfeest v. Allerheili gen; 6.15 lm v. Leo Koopmans; 7.30 lm t.e.v. alle heiligen; 10 u. hoogmis, jaard. v. Maria P. Kersten-Assel- berghs; na de hoogmis Te Deum bij gelegenheid v.d. verjaardag der pauskroning; 3 u. lof, Allerzielen preek en processie naar het kerk hof; vanaf vanmiddag 12 u. en mor gen de gehele dag kan mén de To ties-quoties aflaat verdienen onder de gewone voorwaarden, zo dikwijls men 6x het Onze Vader, Wees ge groet en Eer aan de Vader bidt. Maandag: Allerzielen; 6 u. de le 3 lm; 7 u. 3 lm, waarna om 9 u. pl. requiemmis voor de overledenen v. 't rectoraat en allen die op het kerk hof rusten; In de kapel: om 7 u. 3 lm waarvan de laatste v. Maria Petr. Kersten-Asselberghs; 8 uur 3 lm, waarvan de laatste voor Cornelis Michiels. Dinsdag: 6.30 lm v. fam. Rudolf Deenen en overl. kinderen; 7.30 lm tot zek. int. Woensdag: 6.30 lm v. fam. Rudolf Deenen en overl. kinderen; 7.30 gez. jaard. v. Victor Asselberghs en Joh. Verberkt. Donderdag: 6.30 lm v. overl. fam. Philipsen-Gellings; 7.30 lm v. overl. fam. de Haart-Creemers: van 57 u. biechtgelegenheid; 7 u. H. Uur. Vrijdag: le vrijdag der maand: 6.30 lm v. overl. ouders; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. 't H. Hart; na de H. Missen uitstelling, litanie v.h. H. Hart en ze gen met Allerheiligste; voor en na de H. Missen biechtgelegenheid. Zaterdag: priesterzaterdag; feest vd. H. Willibrordus, patroon vd. Ne derl. Kerkprovincie; 6.30 lm v. fam. Rudolf Deenen en overl. kinderen; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr. van de berg Carmel; van 55.30 en van 7 u. tot na het lof gelegenheid om te biechten; 7.30 lof. A.s. zondag Willibrordzondag; col lecte voor het binnenlands apostol. RECTORAAT VEULEN Zondag: Hoogfeest van Allerheili gen; 7 u. H. Comm.; 7.30 lm tot int.; 10 u. hoogmis als jgt. voor vr. ele ven; de hoogmis is met intocht; 3 u. vespers v. Allerheiligen en Allerzie lenpreek; daarna Libera en Absoute op 't kerkhof; Acolieten met Allerh.: H. v. Gassel, G. Reintjes J. Reintjes en W. Hermus; In de vespers zullen 4 vd. accol. dienen, welke 's mor gens hebben gediend. Maandag: feest v. Allerzielen; 6.30 3 H. Missen, waarvan de eerste is voor P.M. Kunen; de 2e is tot int. v. alle overl. gelov. en de 3e is tot int. v. Z.H. de Paus. Om 9.15 weer 3 H. Missen, waarvan de lste voor al le overl. gelov.; de 2e tot int. v. Z.H. de Paus. Omstreeks 10 u. is de 3e en tevens de Hoogmis welke wordt op gedragen voor overl. fam. Houben- Derkx. Onder ale H. Missen geleg. tot communiceren, 's Avonds 7.30 u. kruisweg en lof voor alle overl. v.h. Rectoraat. Onder de Hoogmis collec. voor de missen v.d. overl. gel. van het Rectoraat. Zondag onder de Ves pers v. Allerheiligen collecte v.h. onderhoud v.h. kerkhof. Dinsdag: 7.30 lm. v. Fra. Aarts. Woensdag: 7.30 lm. v. L. Heidens en echtgen. Donderdag: 7.30 lm. v. L. Jacobs. Vrijdag: 7.30 communieuitreiken; Algemene H. Communie voor de schooljeugd en de jeugd-standsorg. 7 u. Hoogmis t.e.v. H. Hart. Zaterdag: 7.30 lm. v. vr. Linders; Biechtgel. van 6-7 u. Om 8 u. lof t. e.v. Maria Na het Lof kernbijeenkomst op 't zaaltje boven de sacristie. A.s. zondag is de 2e collecte voor het Willibrordus-Liefdewerk, welke collecte wij u ten zeerste aanbevelen Accolieten: a.s. zondag Jan Bur gers en Gerrit Reintjes. Kerkpoetsen: Bertha Janssen en Alda Smedts. Katechismus: klas 3 en 4 les 10; klas 5 en 6 les 17-18. Zondag 1 nov. na de Hoogmis Te Deum vanwege de verjaardag van de kroning van paus Joh.XXIII. Dinsdag na de H. Mis zegening v. h. Hubertusbrood. RECTORAAT VREDEPEEL geen opgave ontvangen Huidzuiverheid - Huidgezondheid Houdt da winter jiiÜundta en Kotten.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1