Verenigingsleven in moeilijkheden? Voor de politierechter Ouders... J. Beterams onderscheiden Vanuit Venray naar Rome en Assisië Oriëntatie-rit Zaterdag 24 October 1959 No 43 TACHTIGSTE JAARGANG i9 PEEL EN MAAS BI druk en uitgave firma van den munckhof WPPïfRI AH VnOR VPNRAV P1M HMQTPPIfPlM advertentieprijs 8 ct. per nf.m abonnements- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 WW V UUA VErlllXÜI EriW UlVlü 1 IVCrliCfll PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 We gaan de wintermaanden weer in, de maanden, die bij uitstek ge schikt zijn voor 't verenigingsleven. De krantenman, die qualitate qua met dit verenigingsleven het een en ander te doen heeft, moet constate ren, dat vele verenigingen steen en been klagen. Culturele verenigingen, verenigin gen op liefhebberij-gebied, kortom de meeste verenigingen, behalve die op het gebied van de sport, klagen. Klagen in navolging van andere plaatsen over de geringe belangstel ling die bestaat voor hun prestaties en voor hun doeleinden, zowel van buitenstaanders als van leden. Al ligt de zaak op de kerkdorpen misschien iets gunstiger, omdat daar in de gesloten gemeenschap meer onderling contact is, toch beginnen ook daar de klachten algemener en veelvuldiger te worden. Men klaagt dus over te weinig be langstelling. Nieuwe leden en vooral jongere leden zijn bijna niet te pak ken te krijgen, en de ouderen heb ben lang niet die belangstelling die men vroeger had. Het sterkste spreekt dat bij Cultu rele verenigingen, maar ook andere zelfs vak- en standsorganisaties ont komen hier niet aan. Het blijkt steeds moeilijker om ge schikte jonge krachten te vinden, die voldoende animo hebben om zich aan een liefhebberij te geven en om openvallende bestuursfuncties te be kleden De ledenaantallen der vereni gingen lopen telkenjare terug er hetzelfde is het geval met de dona teurs, Het is dus geen wonder, dat bij deze slechte gang van zaken het voor de oudere leden steeds moei lijker wordt om de prestaties dei- verenigingen op eenzelfde peil te houden, hetgeen ook bij hen de ani mo tenslotte doet verminderen. En men ziet teveel dezelfde gezichten in alle mogelijke verenigingsbesturen. De eerste en voornaamste zorgen der verenigingen betreffen wel de financiën. Contributies en donaties durft men niet te verhogen, ondanks stijgende kosten, uit angst dat dan nog meer als lid of donateur zullen bedanken. Het slinkende bezoek aan de uitvoeringen doet de inkomsten hieruit ook al dalen en bij velen is het al zo, dat deze uitvoeringen eer der geld kosten dan inbrengen. Er hebben al besturen moeten besluiten de activiteiten te beperken. Voor het gebrek aan belangstel ling zoekt men verschillende oorza ken. Er is veel meer te doen dan vroeger. Practisch iedere zondag is er iets anders en men kan volop kiezen uit alle mogelijke festivitei ten die hier, in de streek, of elders worden georganiseerd. Men heeft betere verbindingen, meer vervoer en men is dus nog al eens een keei>weg, waar men naar toe wil. Dan is er de televisie, die ook al meer mensen aan huis bindt, waar ze de beste programma's kunnen zien, die maar denkbaar zijn. En waarom hier naar een amateur uitvoering, als men de beste be roepsgezelschappen aan huis krijgt. Dan de jeugd, die kijkt, zo zegt men, alleen maar naar sport en de tijd, die daaraan niet besteed wordt is voor huiswerk, cursussen en wat dies meer zij. Terwijl ook hier de televisie weer een grote rol speelt en niet te vergeten de dansavonden, die volop gegeven worden. Zo kan men verder gaan en alle mogelijke factoren opsommen, die mede afbreuk doen aan de belang stelling voor het verenigingsleven in het algemeen en voor speciale ver enigingen in het bijzonder. Facto ren die natuurlijk moeilijk bewijs baar zijn en trouwens ook niet meer uit te schakelen zijn. Maar na deze overpeinzingen volgt dan automatisch de vraag wat ei aan te doen? Want met dit gebrek aan belang stelling heeft in vele verenigingen de armoede haar intrede gedaan. Nu is men er dan zeer gauw bij, om dan maar de overheid i.e. de ge meente te laten bijspringen. Die moet dan maar middels subsi dies, belastingvrije bals en wat dies meer zij financiële hulp bieden. Maar ieder weldenkend mens zal moeten toegeven, dat het weinig zin heeft water in een lek vat te stop pen. Trouwens de overheid, en zeker de gemeentelijke, kan daar in de hui dige omstandigheden niet aan den ken. Want waar is het einde. Wie de lijst van de verenigingen ziet in "®t Venrayse land, die vraagt zich ongerust toch wel eens af, of al die verenigingen toch wel levensvat baar zijn. Neem alleen maar eens de grote verdeeldheid op het gebied van lief hebberijen en sport, en hoeveel ver- enigingen zich al op dit terrein be wegen. Een terx-ein trouwens, dat n°g de belangstelling heeft, ook van onze jeugd. Hoeveel toneelclubs hebben we al, om nog maar niet van die voor mu ziek en zang te spreken. Zo kunnen we doorgaan. Wanneer het verenigingsleven in nood is en in nog grotere nood dreigt te komen door verminderde belangstelling dan zal het eigener beweging toch aller eerst moeten streven naar samen bundeling van krachten. Pas wanneer dat is geschied en de zelfwerkzaamheid van deze samen bundeling zo hoog mogelijk is opge voerd, kan eventueel op hulp van buitenaf gerekend worden, waarbij dan gemeentelijke steun voorhands nog alleen mogelijk zal zijn voor die verenigingen, die inderdaad cultuur uitingen brengen, die op hoog peil staan. We geloven bepaald niet dat de zelfwerkzaamheid dood is, daarvoor spreken trouwens de resultaten, die bepaalde verenigingen onder soms zeer moeilijke omstandigheden nog weten te boeken. Zij is hoogstens verminderd, mede door gebrek aan belangstelling. Men zal zich als verenigingsbe stuur dus allereerst dienen af te vragen of wel alles in het werk ge steld is om de zelfwerkzaamheid der vereniging zo hoog mogelijk op te voei'en. Of het indei'daad' verantwooi'd is, mensen, die totaal niets met een be paalde vereniging hebben uit te staan donateurskaax'ten onder de neus te duwen, omdat dit al jaren zo de gewoonte is, hoewel het feitelijk niets meer en minder is dan een af schuiving van de financiële moei lijkheden op mensen, die weliswaar niets met die bepaalde vei-eniging te doen hebben, maar door persoonlijk contact of zakelijke omstandigheden de aanbieder der kaax*t moeilijk kan weigeren. Daarnaast mag men van de leden van de vereniging eisen, dat zij de verplichtingen van hun lidmaat schap nakomen. Dat zij ook belangstelling tonen voor wat van bestuurszijde wordt voorgesteld en gedaan en dat de daaruit voort vloeiende consequenties door hen gedragen worden. Anders kan men zich beter als lid afmelden, want aan papieren-leden gaat iedere vereniging op de duur kapot. En tenslotte mogen de eeuwige thuisblijvers, de mensen van achter de kachel toch ook bedenken, dat zij weliswaar een aangename en mak kelijke plaats gekozen hebben, maar dat zij ook t.o.v. het verenigings leven een taak hebben, zoals ook de verenigingen een bepaalde taak voor de gemeenschap hebben. Dat ook van hen daadwerkelijke inzet gevraagd kan en mag worden en dat dan de stoel bij de kachel ook maar eens een keer leeg moet blijven staan. Wie zich zo lekker ovex*al buiten houdt, zal op de duur toch moeten ervaren, dat op een gegeven ogen blik ook hij daar buiten gesloten wordt, waar hij wel graag bij zou staan. En dan is het te laat Nu de wintermaanden gaan ko men en daarmede de meest gunstige tijd aangebroken is voor het vereni gingsleven, moge bovenstaande re gels een stimulans te meer zijn om ons verenigingsleven veel steun te geven en te blijven geven, in hun dikwijls zo moeilijke strijd om het bestaan. Na vele avonden en dagen van zwaar werk, kon het comité Kinder- vacantiewerk weer\ terugzien op en kele voor de jeugd van Venray zeer geslaagde weken. De meningen der vei-schillende leden liepen nogal eens uiteen, doch uiteindelijk kwam men toch tot, zoals wij reeds eerder ver meldden, een geheel nieuw en bij de leiding zeer in de smaak vallend programma. Na al deze vergaderingen kon men dan op 2 augustus met de meisjes starten. Hoe goed alles georgani seerd was, bleek wel na afloop toen het comité met werkelijke voldoe ning kon terugzien op een zeer ge slaagd en goed georganiseerde va kantiebesteding voor de jeugd. Te meer bleek dit uit het feit, dat de leiding haar. waardering uitsprak over de grote variatie die er gedu rende de twee weken aanwezig was. Zo werd er o.a. een prachtige oriëntatietocht georganiseerd, ter wijl er ook een bezoek gebracht werd aan 't oorlogmuseum te Over- loon door de vierde klassers. Deze klas bracht ook een bezoek aan het Engelse kerkhof, waarbij door de leiding in het kort de afgelopen oor log werd gememoreerd. Op een tact volle en paedagogisch zeer verant woorde wijze werd hier door enkele leiders en leidsters aan de kinderen bijgebracht, niet de verschrikkingen van een wereldoorlog, maar wel wat deze gevallen helden hebben over gehad voor de bevrijding van de ons zo dierbare streek. In verband hiermede werd hun verzocht niet mee te doen aan het vandalisme, zoals dat in de voorbije weken had plaats gehad, maar in plaats daarvan eens een gebed te bidden of een bloemetje te brengen op het graf van deze bij de heden daagse jeugd zo onbekende bevrij der. De overige dagen werden doorge bracht in het terrein Vlakwater, dat ook dit jaar weer welwillend door de gemeente beschikbaar gesteld, en in de nieuw opgerichte speeltuin. In verband met de Jeugdvierdaag- se kon de tradionele sluitingsdag niet worden uitgevoerd. De kroon op het Kindervakantie werk 1959 was wel de zoeven ge noemde Jeugd vierdaagse, die met zijn 410 deelnemers voor de eerste keer zeer geslaagd mag heten. Het welslagen van het werk is te danken aan verschillende factoren: 1. De buitengewone weersomstan- heden, die voor dit werk zo be langrijk zijn; 2. De goede verstandhouding tus sen leiding en kinderen enerzijds en prettige samenwerking tussen leiding en comité anderzijds; 3. Het idealisme van de leiding, die dit werk geheel gratis doen, ir tegenstelling met andere plaat sen in onze provincie; 4. De intensieve voorbereiding van het comité om dit jaar te komen tot een geheel nieuw program ma en grotere variatie; 5. De voorbereiding en voorlichting die het comité telken jare geeft aan de leiding, alvorens zij met werk begint; 6. De financiële steun welke het comjté ook dit jaar weer van verschillende instellingen, be drijven, particulieren en ge meente mocht ontvangen. Nog maals vanaf deze plaats onze hartelijke dank aan allen die hierdoor 't Kindervakantiewerk mogelijk maakten. KINDERVACANTIEWERK Evenals andere jaren had het co mité ook nu weer een W.A.-verze- kering algesloten voor de kinderen. In de toekomst zal men ook over gaan tot het sluiten van een onge vallen verzekering, daar de practijk de noodzakelijkheid hiervan wel heeft aangetoond. Ook zal men in de toekomst de sluitingsdag weer doen doorgaan, bv, door volksspelen in wedstrijdvorm. Door de jeugdvierdaagse was deze middag komen te vervallen. Mocht tot nu toe blijken, dat alles goed gegaan is, toch zijn er fouten gemaakt. De ervaring maakt de mens echter wijs, met het gevolg dat nu gemaakte fouten het volgend jaar vermeden kunnen worden en zo bij dragen tot een beter succes van het Kindervacantiewerk. Ditzelfde geldt ook voor de tot stand gekomen Jeugdvierdaagse, in 't comité K.V.W, wel eens genoemd „het kind" van het K.V.W. Laten we hopen, dat we in de toekomst nog meer van deze „kinderen" mogen krijgen. Het gouden feest van Venrays KABO heeft zondag j.l. een feeste- besluit gekregen toen Deken Loonen namens zijne Z.H. Paus Joannes XXIII kon mededelen, dat aan J. Beterams de onderscheiding Bene Merenti was verleend. In een feestelijke bijeenkomst in zaal Wilhelmina waren op dat ogen blik behalve familieleden van de ge ridderde aanwezig het bestuur en leden der KABO, afgevaardigden van het hoofdbestuur, bestuur en leden van het kerkkoor en vele be langstellenden. Deken Loonen die op de feestdag zelf niet aanwezig kon zijn nam de gelegenheid te baat om alsnog zijn beste wensen uit te spreken voor de KABO en haar dankte voor al het werk, dat zij voor het geestelijk en maatschappelijk welzijn van haar leden in de afgelopen halve eeuw heeft gedaan. Al wordt op dit moment, aldus de Heer Deken, het belang van vak- en vooral standsorganisaties nog wel eens betwist, volgens hem heeft ook de huidige maatschappij een vak- en standsorganisatie grote betekenis. Een betekenis, die o.m. wordt on derstreept door de pauselijke onder scheiding van een der eerste leden en het latere bestuurslid der KABO de heer Beterams. Hij deelde mede, dat Z.H. de Paus deze onderscheiding had verleend voor het vele verdienstelijke werk, dat Beterams gedaan heeft in de KABO, de KAB en het kerkkoor, waarvan hij al 48 jaren lid is. De heer Willems was de eerste die de gedecoreerde zijn gelukwensen aanbood en wel namens het hoofd bestuur. Burgemeester Janssen sprak een gelukwens namens het gemeentebe stuur en de heer v. Berg namens de diocesane bond. Hij wees er op, dat 50 jaren geleden niemand had dur ven voorspellen, dat een arbeider zou worden gedecoreerd en dat zo wel geestelijke, als wereldlijke auto riteiten hierbij aanwezig zouden zijn, om niet te spreken van de werkge vers. Maar de heer Snoeks de direc teur van het Postkantoor was er als oud werkgever ook en ook hij bracht gelukwensen naar voren. Dan kwam de Harmonie een da verende serenade brengen, waarbij president Laurensse felicitaties aan bood namens de Venrayse gemeen schap. Dat gebeurde dan plat-Ven- roads en hij wees op de grote ver diensten, die Beterams immer heeft gehad door zijn taak van postbode al die jaren door zo goed mogelijk te vervullen. De Kringvoorzitter der KAB, de heer van Els uit Wanssum, sprak nog woorden van gelukwens als mede de heer Maurer als vice-voor- zitter van 't kerkkoor, die Beterams een der trouwste leden noemde.. Het was logisch dat de heer Bete rams een tikkeltje beduusd was van deze decoratie en al de lof, die hem was toegezwaaid. Hij meende niet meer dan zijn plicht gedaan te heb ben en mochten er inderdaad resul taten geboekt zijn, dan was dit door de goede samenwerking van allen gekomen. Als zodanig vatte hij deze onder scheiding ook op en hij bracht dank aan Z.H. Paus en alle anderen, die zich hiervoor hadden ingezet. De voorzitter der KABO de heer Peeters, sprak tenslotte nog een dankwoord aan allen en bood o.m. Venrays Harmonie voor haar muzi kale medewerking een enveloppe met inhoud aan. Zoals bekend heeft de Derde Ox-de afd. Venray de organisatie van een Rome-reis in 1960 op zich genomen. Hier volgen nadere mededelingen over deze Rome-Assisiëreis welke in de Paasvakantie van 1960 zal gehou den worden. Er is in Venray en omgeving veel belangstelling voor deze reis. Reeds ruim 70 deelnemers hebben zich op gegeven. De reis is per trein en duurt 13 dagen. De kosten zijn 325, (zakgeld niet inbegrepen). Alle deelnemers (ook de bagage) zijn verzekex-d vanaf het moment, dat ze hun huis verlaten totdat ze na de reis weer in hun woning zijn teruggekeerd. Men vex*trekt op Witte donderdag 14 april 1960 vanuit Arnhem per expres via Keulen langs de Rijn met zijn romantische kastelen en logeert die nacht in een hotel in Olten of Lucern. De volgende dag wordt de reis voortgezet en men komt 'savonds in Rome aan. Volledig pension in een rustige en prachtige omgeving, 2 pers. kamers met stromend water. In Rome zijn tegen vergoeding van 15 enkele éénpersoonskamers te verkrijgen. Tijdens 't verblijf in Rome wordt er o.a. één hele dag besteed aan een gratis rondrit door Rome met een bezoek aan de meest beroemde merkwaardigheden. Op één der da gen audiëntie bij Z.H. Paus Joannes XXIII en tevens een bezoek aan het graf van Paus Pius XII. Op de 9e dag vertrek per touring car naar het wereldberoemde stadje Assisië, waar o.a. een bezoek ge bracht wox'dt aan alle heiligdommen van Franciscus en Clara. Op de 12e dag vertrek, overnach ting in Olten of Lucern. Op de 13e dag aankomst 's avonds in Arnhem. In Assisië wordt geslapen in kloos- Ach hoe zuur viel het deze bakker deze 25 boete te moeten betalen! Hij zag glimlachend naar de groene tafel, maar lachte alleen uit beleefd heid. In zijn hart blééf hij van me ning, dat hij geen straf had verdiend. En dan nog wel wegens een mis drijf! Want het doorrijden na een verkeex-songeluk is geen overtx-eding, maar een misdrijf, volgens de wet gever. Dit alles is in eerste aanleg het gevolg van een aanbod op de kaartclub. De slager had lange ver halen opgehangen over het feest dat hij zou gaan vieren op de dag dat hij vader werd. „En op die dag", zei de bakker, „krijg je van mij honderd beschuiten met muisjes, direct, zodra je me opbelt". Op de dag van het feest laadde de bakker inderdaad honderd beschui ten met muisjes in zijn bestelwagen en reed naar zijn vriend de slager en beval zijn knechtje naast hem plaats te nemen om ze netjes af te leveren. Nu is vader worden geen gemak kelijke zaak, hoe licht' men daar soms ook over denken mag. En ook zijn vrienden lijden in stilte met hem mee. Of dit de oorzaak was van het komende drama, blijft hier ver der buiten beschouwing maar onze bakker kwam op een gegeven mo ment in de verdrukking. En wel door de schuld van een verkeerszuil Hij had die bocht altijd goed kun nen nemen, maar nu stond plotse ling de zuil hem in de weg. Dus ge lastte hij het knechtje uit te stappen, om toe te zien, dat er geen ongeluk ken gebeurden. Vervolgens ging hij met zijn bestelwagen aan 't laveren om heelhuids de hoek om te komen. Het ijverige knechtje zwaaide met de ax*men naar links en naar rechts, verwees enkele bejaarden naar het trottoir, joeg spelende kinderen weg, deed kortom alles wat van hem ver langd werd. Maar hij vergat één ding: hij lette niet op de gloed nieuwe verkeerszuil. En juist deze zou het slachtoffer worden van de met beschuiten beladen wagen. Terwijl de bakker amechtig aan 't stuurwiel draaide, hoorde 't knechtje plotseling gekraak. Hij schreeuwde en stormde toe, nog juist op tijd om de vallende verkeerszuil in zijn ar- ters met frisse ruime kamers. Hier zijn echter 2-persoons, 4-pers. zelfs 6-pers. kamers. Voor elke groep van 30 personen is een geestelijke leidsman (tevens gids) aangewezen. Niemand behoeft bij de groep te blijven. De persoon lijke vrijheid wordt zoveel als maar mogelijk is, gerespecteerd. Belangstellenden voor deze Rome- Assisiëreis kunnen schriftelyk (post zegel insluiten) een folder aanvra gen met volledige richtlijnen bij Pa ter Urbanus van Gemert O.F.M.. Leunseweg 1, Venray. Voor alle deelnemers worden er 2 lezingen met lichtbeelden gegeven over Rome en Assisië in San Da- miano, door Dr. Wolfgang Schmitz. In verband met de Olympische spelen, die het volgend jaar te Rome worden gehouden moeten de hotels en pensions tijdig besproken worden. Zij die van plan zijn mee te gaan, worden verzocht zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier, dat aan de folder is bevestigd, in te vullen. men op te vangen als ware het een flauwgevallen filmster. Geschrokken klom de bakker van zijn zitplaats. Samen met 't knechtje zette hij de zuil weer op de bestem de plaats. De draden van de elektri sche aansluiting bleken te zijn ver broken. Geen nood. Met behulp van zijn zakmes maakte hij alles weer orde, en vervolgens Stormde hij met de beschuiten-wagen naar het huis van de boreling, om daar de zoete lading af te leveren. De belofte was vervuld, maar het viel de politie onmiddellijk op, dat de nieuwe verkeerszuil er zo scheef bij stond. Een daartoe ontboden des kundige van gemeentewerken bleek in staat te zijn de zuil met één hand heen en weer te bewegen. Daarom moest hij nu terecht staan „terzake dat hij als bestuui-der van een motorrijtuig, daarmede rijdende op de openbare weg, na een ongeval op die weg, ontstaan als gevolg van een botsing of aaniijdnig van dat motor-rijtuig", enz. enz. De rechter vond dat hier sprake was van zéér bijzondere omstandig heden. Dat vond de bakker ook. Maar de rechter vond dat de om standigheden de bakker niet vrij pleitten. De wet heeft niet in wed den schappen voorzien. Als sluitstuk van de actie „Rijdt Veilig 1959" die ook dit jaar weder om door de afdelingen Venray Wanssum van het Verbond Voor Veilig Verkeer werd georganiseerd, vond op 18 oktober j.l. de traditio neel géwordén oriëntatie-rit te Ven ray plaats. Om 13.01 werd alhier op het Hen- seniusplein het startsein gegeven en vervolgens werd elke volgende mi nuut een motorrijtuig gestart. De uitgezette route die liep over de ge meenten Venray, Wanssum en Geijs- teren, was wederom geheel verzorgd door de heer Fr. Janssen, bestuurs lid van. de afd. Venray. Ook moes ten een vijftal verkeersvragen wor den beantwoord. Aan genoemde rit werd deelgeno men door: 9 bromfietsen en 43 auto's die tevens deel hadden genomen aan de actie „Rijdt Veilig 1959" en 14 auto's die niet aan genoemde actie hadden deelgenomen. Uitslag bromfietsen: le prijs te vens wisselbeker gemeente Wans sum (voor de 2e maal): F. v. Opber gen, Venray Kolkweg 15, (102 straf- punten); 2e L.A. Hellegers, Oirlo E8a (133 strafp.); 3e H. Stevens, Venray Pr. Marijkestraat 15 (181 strafp.) Uitslagen auto's: le A. Huijbers Bontekoestraat 4 (72 strafp.); 2e M. Jans Overloon (93 strafp.); 3e G. Janssen, Nassauplein 2 (117 strafp.) Uitslagen auto's A klasse: le te vens wisselbeker gemeente Venray: J. v. Haren Grotestraat 2 (18 strafp.); 2e R. Tacken Oostrum D 8 (26 straf- pnt.); 3e F. Poels Grotestraat 26 (57 strafp.); 4e W. v. Enkevort, Wans sum (57 strafp.); 5e J. Colsen, Lang straat 27 (58 strafp.); 6e tevens win naar beker Forddealer v. Haren voor best geklasseerde Fordwagen L. Poels Leunseweg 14 (67 strafp.); 7e P. v. Leendert Wanssum (67 strafp.); 8e H. Vollebergh Eindstraat 13 (70 strafp.); 9e M. Clephas Beekweg 24 (72 strafp.); 10e G. Bom Landweert- weg 6 (74 strafp.) Commissie samenwerking standsorganisaties Deze week vergaderde de commis sie samenwerking standsorganisa ties, waarbij verschillende punten onderwerp van bespreking uit maak ten. Zo werd het 100-jarig bestaans- feest van Harmonie Euterpe bespro ken, waarvan het feestelijk begin zal gemaakt werden op 25 juli in het komende jaar. Op de zondag daiax-op volgende zal hier het bondsconcours gehouden worden van de Limburgse Federatie van Muziekgezelschappen, terwijl men in de daarop volgende week verschillende festiviteiten zal orga niseren. Of het mogelijk zal zijn om gedurende die tijd in Venray een grote tentoonstelling te houden, zal nader door de commissie bekeken worden en men zal hiertoe overleg plegen met ter zake deskundigen. Een tweede punt van bespreking was het onderzoek om te komen tot een Stichting Eigen bouw, die het mogelijk moet maken dat in Venray particulieren op gunstige voorwaar den eigen-bouw kunnen plegen. Er zal met het Gemeentebestuur dienaangaande overleg worden ge pleegd en vei'gaderd worden, waar bij de verschilende mogelijkheden nader bestudeerd zullen worden. Een volgend punt was de organi satie van de vastelaovend. Het bleek dat de Vastelaovend- vereniging bereid is om de vrij wille keurig gekozen particulieren in haar vereniging te vervangen door af- gevaax-digden van groeperingen, die practisch de gehele Venrayse be volking vertegenwoordigen. Aan de standsoi'ganisaties is door haar ge vraagd afgevaardigden te willen be noemen. Men kon zich met deze zienswijze verenigen en uit de verschillende standsorganisaties zullen nu zo spoe dig mogelijk mensen naar de Vastel- vereniging worden afgevaardigd. Dor de Commissie Sociale Plan ning Ontwikkelingsgebied was aan de commissie gevraagd welke moge lijkheden zij ziet om het particu liere aandeel in de aanleg van 'n ge deelte van het Venrayse sportpark, te verwezenlijken. Immers naast de Gemeente zal ook een deel van de inrichtingskosten door particulieren moeten wórden betaald. Hierover is breedvoerig van gedachten gewis- seldseld. Aan de hand van deze ge- dachtenwisseling zal 'n rapport wor den opgesteld, wat naar de Commis sie zal worden gezonden. LOTERIJ THUISFRONT Nationaal Katholiek Thuisfront organiseert een loterij t.b.v de bouw van militaire tehuizen onder de naam Samen Paraat Deze loterij - 1 miljoen loten a 25 ct. - moet de laatste twee ton bijeen brengen die nodig zijn om de bouw te financieren van acht nieuwe mili taire tehuizen. De totale bouwsom van deze R.K. tehuizen bedraagt acht ton. Hiervan worden vier ton voor wat betreft rente en aflossing door het Ministe rie van Oorlog gegarandeerd, terwijl Katholiek Thuisfront dan de overige 400.000 dient op te brengen. De helft ervan heeft men reeds bijeen gebracht door middel van de in het voorjaar van 1958 gehouden loterij-actie „Wintermanoeuvres". OPERA „LA BOHEME" IN DUISBURG Die Deutsche Oper am Rhein zal op zondag 15 november om 19.30 u. LA BOHEME" van Giacomo Pucci ni voor het publiek brengen. Puccinikenners en critici hebben van La Bohème gezegd: „Deze opera is het beste dat Puccini gemaakt heeft". Van een volmaakte opvoe ring kunt U verzekerd zijn. De reis wordt gemaakt met auto bussen. Vertrek van Eindhoven om 15.00 - van Helmond 15.20 u. - Deurne 15.50 u. - van Venray 16.10 u. en van Venlo om 16.45 u. Om 15.00 wordt ook van Nijmegen vertrokken met aansluiting in Gen nep, Cuyk, Boxmeer en Venray. Opgave bij de bekende verkoop adressen. Verkoopadres voor Ven ray: fa vd. Munckhof Grotestraat 28. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 Telefoon 1393 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de kerk dorpen. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. WILMSEN Telefoon 1651

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1