Wmt op Uw hoede Wederom belangrijke historische vondsten Laat uw zoon doorstuderen Aanhoudende droogte teistert landbouw Ook onze Gemeente zwaar getroffen Ie maatschappij heeft behoefte aan academisch gevormden Zaterdag 3 October 1959 No 40 TACHTIGSTE JAARGANG i9 PEEL EN MAAS EB DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPPIfUT AH VOOR VPNRAY P1VT O P1M ADVERTENTIEPRIJS 8 ct. per m.m ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 »I CiAwUDL<rtU V VJ V-TAX VLrlllvni U1V1Ü 1 l\L<IV.Ull PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 De 5 maanden lange droogte, slechts onderbroken door twee ua- gen regen in net begin van augustus hebben dit jaar de landbouw^ewas- zeer ongunstig beïnvloed. Het noodzakelijke gevolg hiervan is, dat de opDrengst van ue gewas sen aanmerkelijk lager is dan in an dere jaren, neigden voor ïeuere boer, maar vooral voor de jonge boer zeer nadelige gevolgen met zien mee brengt. We hebben een bezoek gebracht aan een drietal boerderijen, twee m het Peeigebied en een in de buurt van Oirlo. Het is duidelijk, dat in het alge meen de opbrengst van de gewassen slechts een derde zal zijn van de op brengst in een normaal landbouw jaar. Vanzelfsprekend is de aangerichte schade bij iedere boer verscmlienu. Hoger gelegen gronden hebben heèx wat meer van de droogte te lijden. Een preciese taxatie van de scha de is niet mogelijk, omdat deze bij ieder gewas verschillend is. Het beeld, dat wij op de drie boer derijen kregen kan als maatstaf ge rekend worden voor het hele zand gebied van onze gemeente. MINDER OPBRENGSTEN Op een van de Peelboerderijen vertelde de boer, dat de normale op brengst van haver per hectare 3400 kilo bedraagt, terwijl dit jaar slechts 1200 kilo is gehaald. Deze verhou ding klopt, met uitzondering van tarwe, vrij goed met de overige graangewassen. Het stro, dat de boer zo hard no dig heeft voor de wintermaanden, heeft eveneens slechts een derde van het normale kilo aantal opgebracht. Levert de boer normaal 50.000 kilo suikerbieten per hectare, dit jaar komt hij slechts aan 10.000 kg, waar van slechts een derde aan de fabrie ken leverbaar is. Dit betekent voor de boer een te kort van 2000 gulden per ha.. De stoppel knollen, veevoeder voor de wintermaanden, zullen bij het aanhouden van dit droge weer gro tendeels omgeploegd worden. Nog niet te taxeren is de schade, toegebracht aan de graslanden. Te meer, omdat de gevolgen hiervan veel verder reiken dan bij de andere gewassen. Zeker is, dat de schade aan de weilanden het meest van al de beurs van de boer treft. Geen gras betekent geen hooi voor de wintermaanden en het veel te vroeg aanslaan van andere winter voorraden, als strobietenkoppen en stoppelknollen. VEEVOEDER TEKORT Het stro is op de meeste plaatsen reeds opgevoerd, terwijl bietenkop pen en stoppelknollen in het geheel niet voorradig zijn. Dit laatste heeft mede tot gevolg, dat de silo's dit jaar leeg zullen blij ven. Het aankopen van veevoeder, dit jaar door de droogte bovendien voor abnormaal hoge prijs, is noodzakelijk geworden. Wanneer we bedenken, dat de boer normalerwijs 180 dagen met zijn wintervoorraad moet kunnen toekomen, een tijd, die nu nog niet eens aangebroken is, dan kunnen we de zorgelijke trek op het gezicht van LANDBOUW EN VEETEELT Opleiding voor aardappelselekteur Vanwege de toenemende belang stelling voor poterkombinatieteelt en de uitbreiding die we daarvan ver wachten, bestaat er behoefte aan gediplomeerde aardappelselekteurs De laatste jaren hebben we ver schillende selekteurs elders moeten aantrekken. In overleg met de NAK zal daarom getracht worden in de a.s. winter een kursus te organi seren. Hebt U belangstelling hiervoor? Laat het dan even weten aan de Rayonassistent van de R.L.VD. Automatische drinkwater voorziening Sleept U nog dagelijks met em mers water naar varkens- en kip penhokken? Dan is het hoog tijd dat U daar vanaf komt, want U verdient er het zout in de pap niet mee. Als U op het waterleiding net bent aange sloten, kunt U van een hydrofoon- installatie gebruik maken. Door een leiding loopt het water naar elk ge wenst punt en U hoeft er niet aan te torsen. Automatische drinkwater voorziening in varkens- en kippen hokken is niet kostbaar en 't spaart veel tijd. Likstenen in de weide De herfsttijd brengt dikwijls kou de nachten. Bovendien heeft het weidegras een andere samenstelling als in de zomer. Om die redenen is het zeer gewenst dat de dieren in de komende weken over likstenen kunnen beschikken. U doet er daar om goed aan nu likstenen in de wei de te hangen. de boer begrijpen, als hij vertelt, dat hij nu reeds 100 dagen voor 10 gul den extra per dag heeft moeten aanschaffen om zijn vee van het noodzakelijke voeder te kunnen voorzien. Schadepost op schadepost, want een ander gevolg is weer een schade van 12 gulden aan melk per dag. De enige oplossing die nu nog mo gelijk zou zijn is het verkopen van vee, maar ook dit behoox't tot de on mogelijkheden, omdat niet verkocht kan worden dan tegen een zeer on rendabele prijs. Zou de boer daarenboven in het komende voorjaar zijn veestapel willen aanvullen, dan staat hij voor de tegenovergestelde moeilijkheid, een zeer hoge prijs voor het vee te moeten betalen. MINDER AARDAPPELEN Wat betreft de aardappelen in deze streek staat de zaak er al even somber voor. Brengt een ha aardap pelen normaal 35.000 kilo op, dit jaar komt men in het algemeen niet ver der dan 15.000 kilo, waarvan nog 45 pet. afval vanaf gaat tegen normaal 15 pet. Nu heerst een dergelijke noodtoe stand niet bij iedere boer. Een an dere boer vertelde ons, dat dit jaar voor hem slecht was, maar toch nog niet zo slecht als het natte jaar 1956. EEN BAGATEL De schijn bestaat, dat men van overheidswege de laatste maanden stelselmatig geprobeerd heeft, de na delige gevolgen van het gebrek aan voldoende regen te veel te baga telliseren. Maar nu is het dan zover, dat de landbouworganisaties zelf een hulpactie hebben ingeluid, waarbij de boeren die minder last van de droogte gehad hebben, verzocht wordt, de bietenbladeren en -koppen niet onder te ploegen, maar beschik baar te houden voor distributie on der de door de droogte bijzonder ge troffen boeren: in Drente, Ovei-ijsel, Gelderland, Oostelijk Brabant en Noord-Limburg. Eindelijk is er dan de erkenning van de calamiteit, een ramp waar van misschien gelukkig! nog niemand precies de omvang kent. Niemand kan voorspellen, wat winter we gaan krijgen, hoe koud en hoe langdurig. Hoe kan de z.g. kostwinnende boer, dat is de man zonder belangrijke financiële leser- ves, de komende maanden door ko men, zodat hij in de nieuwe lente weer zal kunnen ploegen? De buitenstaander oordeelt zo gauw op titel van de schone schijn. Vele boeren hebben inderdaad en wij vinden dat voor de meeste ge vallen verstandig nogal belang rijke investeringen gedaan. Maar hoe vaak moest dat gebeuren met be hulp van de boerenleenbanken? Het is echt allemaal geen goud wat er blinkt onder de boeren! Een ramp als die van de waters nood kan zich in één nacht voltrek ken, er zijn óók rampen die een half jaar nodig hebben, om tot volledig bestaan te komen. Zeker is nu al, dat 1959 voor de „droogzittende" boeren een ramp jaar is! EEN ANDERE ONZEKERE FACTOR is het toekomstig regeringsbeleid. De regering beoogt, zoals men al kon lezen, een omstelling van het landbouwbeleid. Met name wil zij af van de thans geldende garantierege lingen, zij wil meer terug naar een markteconomie, waarbij dus de wet van vraag en aanbod maatgevend is. De bedoeling is duidelijk: de over heid wil de enorme sommen die uit de schatkist in het Landbouwegali- satiefonds moeten worden gestort, drastisch verkleinen. We vragen ons wel eens af, of dit nu allemaal wel rechtvaardig is. Want waartoe schonk de overheid haar miljoenen oorspronkelijk? Om de boterham van de werkers op fabriek en kantoor niet te duur te laten worden. Dit had tot gevolg, dat wij tegen gunstige prijzen kon den exporteren, niet alleen onze landbouwproducten (één derde van onze uitvoer), maar ook allerlei in dustrie-artikelen. Het wonder van ons snelle economische herstel is o.i. vooral daai-aan te danken. Nu brengt de regering een ander beleid in gereedheid. De tendens is duidelijk, de zaak zelf is echter fei telijk nog te weinig uit de verf, om een gefundeerd oordeel mogelijk te maken. Het garantiebeleid voor de toe komst proeven we namelijk al wel, maar zo lang men tenslotte de exac te garantie-prijs niet kent, praat men gauw te vroeg. Maar dat er aller- wege beduchtheid heerst, is nu al duidelijk! Deze onzekerheid en de gevolgen van de droogte doen onze boeren niet bepaald optimistisch de toe komst in kijken. Zeker niet de jonge boeren want het zijn vooral de jonge boeren die in de grootste financiële moeilijk heden geraken. Reden waarom een behoorlijke waterregeling in deze contreien een der belangrijkste eisen, is, die men thans stelt! De keuken is gevaarlijk terrein Ontelbaar is het aantal ongeluk ken, dat zich in de keuken, het do mein van de vrouw, voordoet. Van alle kanten loert er gevaar. Groot is het aantal dodelijke onge lukken, ernstige verwondingen, schrammen, sneden enz. Ja, zelfs het vergif ontbreekt niet in de keuken. Ogen en oren open en nadenken Hoevele brandwonden zijn er ont staan doordat zonder er bij na te denken oren, stelen en zelfs pannen uitsteken over de rand van de tafel of van het gasstel? Het gevolg is dat men er langs loopt en zo'n pan van tafel trekt niet alle gevolgen van dien. Kleine Jan- neman komt eens kijken of moeder al gauw klaar is en is natuurlijk ook nieuwsgierig. Hij wil eens kijken in de nan op het gasstelen het is al te laat als moeder niet goed oplet. Tanne- man trekt het pannetje met kokend water om en hij is overdekt met brandwonden. Gas en electra De elektrische stroom die wij in de keuken gebruiken, kan in vele gevallen dodelijk zijn. Hoe vaak ge beurt het niet dat moeder de vrouw met natte handen electrische appa raten bedient, die soms niet eens geaard zijn. Als de melkboer belt en zij is aan het strijken, wil ze misschien gauw de stekker uit het stopcontact trek ken, maar zij heeft pas wat strijk goed ingevocht en vergat haar han den af te drogen. Kinderen peuteren graag in de ronde gaatjes in een stopcontact en als het nu beperkt blijft tot één gaatje is het nog daaraan toe, neen zij steken hun kleine vingertjes in beide tegelijk en het is al te laat. Het is meer dan eens gebeuld, hoe vreemd het ook moge klinken, dat onze kleinen hun tongetje in zo'n gaatje steken. Denk dus na en kijk uit, het leed is niet te overzien Branden Ontelbare branden ontstaan, door dat vergeten wordt de strijkbout uit te schakelen als er even gerust moet worden. Het gevolg zal menige huis vrouw reeds spoedig bespeuren in de vorm van brandlucht. Tegenwoordig zijn er vele huis houdelijke hulpmiddelen, b.v. vlees snijders. Vergeet men deze uit te schakelen als er gebeld wordt, dan snijdt de machine rustig door; denkt u er naderhand niet om, dan zijn het uw vingers die het zullen bemer ken. Er zijn verder „pressure cookers". We zullen de laatsten zijn, die het gemak er van zullen ontkennen. Zij besparen veel tijd envitaminen maar u moogt daarbij nooit verge ten de gebruiksaanwijzing vooraf goed te bestuderen, anders loopt u grote kans dat ze uit elkaar sprin gen. De hete stoom zal dan ontsnap pen en veroorzaakt brandwonden. Even vergeten Als kinderen bij de gootsteen klimmen, kunnen ze in een onbe waakt ogenblik aan de heetwater- kraan komen met hun grijphandjes. Hoe gauw moeder weer ter plaatse is, ze kan niet verhinderen, dat de kleine handjes reeds overdekt zijn met brandwonden. Een niet goed bevestigde gasslang kan de oorzaak zijn van ongeluk ken met dodelijke afloop. Laat het gewoonte worden, steeds de hoofd kraan te sluiten als u het gas niet meer nodig hebt. U bent dan veilig. Zet draagbare electrische apparaten veilig weg, opdat de kleinen er niet mee kunnen gaan spelen. Vet gevallen Op uw mooie spiegelglad geboende vloerzeil is wat vet gevallen; het ge volg is uitglijden, immers er is niets zo glad als gesmolten vet. Een been is gauw gebroken en dat betekent vele weken zitten. Versleten vloerbedekking kan eveneens een gevaar opleveren; men kan er over struikelen. Even een bankje nemen om een of ander voorwerp vast te maken is goed, maar let er op, dat het bankje uw gewicht kan dragen en dat het goed staat. Zet geen stoel op een ta fel om ergens bij te kunnen komen, neem liever een goede huishoudtrap, die vooral stevig in elkaar zit! Ver vang gammele leertjes door nieuwe voor het te laat is. Scherp blik, glas en zuren Blikopeners horen in een keuken 10.000 jaar v. Chr. reeds bewoners in Merselo Voordat we in onderstaand artikel melding maken van enkele nieuwe en zeer belangrijke vondsten onder onze gemeente, een enkel woord vooraf over de ouderdomsbepaling van verschillende vondsten. Verschillende mensen menen, dat men hier zo'n beetje met de pet naar gooit. Niets is minder waar. De betreffende wetenschap heeft namelijk verschillende methoden waarmede men vrij nauwkeurig de ouderdom kan bepalen van de vondsten. Zo kent zij b.v. de stratigrafie, de beschrijving n.l. van de verschillen de grondlagen en hun onderling ver band. Hieruit kan men vrij goed af leiden in welke tijd een bepaald voorwerp gebruikt moet zijn. Daarnaast kent men het fluoor- onderzoek voor beenderresten, dat ook weer de ouderdom vrij nauw keurig vaststelt. De pollenanalyse is een ander hulpmiddel, waardoor men aan de hand van gevonden stuifmeelkorrels van bomen en kruiden ook weer tot bepaalde gegevens komt. Dan heeft ook de radio-activiteit van praehi'storische organische ma terialen grote betekenis voor de ouderdomsbepaling, terwijl men ver der ook door vroegere studies be paalde typen-kenmerken kan thuis brengen in bepaalde perioden. Dit is echter slechts een greep uit de vele mogelijkheden, welke de on derzoekers en wetenschapsmensen hunner beschikking hebben. VENRAYSE RENDIERJAGERS Bovengenoemde methodes hebben ertoe bijgedragen, dat men de vondsten, die onlangs onder Merselo zijn gedaan, kan rangschikken de z.g. Tjongercultuur 10.009000 vóór Christus. Deze Tjongercultuurvondsten wor den teruggevonden in de z.g. Usselo- laag, welke op enkele plaatsen in onze provincie meer of minder diep in de dekzanden uit de laatste Ijstijd is gevormd, en een gematigd pool- klimaat had. Een klimaat met een vrijwel aan eengesloten begroeing, waarin zelfs het berkendennenbos niet ontbrak. Zeer typerend voor de Usselolaag is 't voorkomen van vrij veel houts kooldeeltjes. Men schrijft deze alge meen toe aan grote bosbranden, die mogelijk in relatie staan met de vulcanische uitbarstingen van het Eifelgebied in Duitsland. Vulcanische as is op verschillende plaatsen in Allerödafzettingen, tot vrij ver in dit gebied," waargenomen. Behalve als geologische „gidslaag" heeft de Usselolaag ook voor de Ar- chaeologie een wel bijzonder bete kenis. Het blijkt dus n.l. dat in de iets warmere Allerödperiode Noord- en Midden-Limburg het jachtgebied waren van groepen rendierjagers van de Tjonger-cultuur, die naar hun jachtwapens en andere stenen gebruiksvoorwerpen te oordelen, wel tot een grote cultuureenheid te re kenen zijn. In Limburg werd deze cultuur in stratigrafisch verband in de Usselo laag aangetroffen in: Haelen, Horn, Nederweert, Kessel, Neer en Mont- foort. De vindplaatsen zijn meestal te vinden op zandhelingen bij een wa terloop, moeras of 'n dal. Dit is ook het geval bij de pas ont dekte Tjongercultuurvindplaats on der Merselo, waar diverse Tjonger- klingen, spitsen en schrabbers ont dekt werden. De meest kenmerkende vuursteen typen uit deze cultuur zijn de als Tjongerspitsen (gravette-spitsen) en mesjes aangeduide voorwerpen. Het zijn als regel lange smalle klingen met door retoucheren stomp gemaakte rug. De functie van de Tjonger-spits als pijlbewapening wordt doeltref fend geïllustreerd door een buiten thuis, maar ze laten bij gebruik dik wijls scherpe randen na, waaraan u of uw peuters zich kunnen bezeren. Snijdt brood, maar kijk ut; het is wel eens voorgekomen, dat 't brood mes uitgleed en moeder haar slag ader doorsneed en doodbloedde. Vele huisvrouwen gebruiken zout zuur om de w.c. schoon te maken. Zet na gebruik van dit gevaarlijke goedje het flesje weg, onbereikbaar voor de jeugd, die ook wel eens wil zien (en proeven) wat er in zo'n flesje zit. Schrijf met duidelijke let ters op het flesje wat er in zit, liefst op een blauw papiertje. Zet alle flessen achter slot of zo hoog mogelijk. Beste lezeres, het bovenstaande is niet zo maar neergeschreven, maar met zorg uitgezocht uit ons zo rijk voorzien archief, met als opschrift „ongelukken". Het bovenstaande is maar een kleine greep uit één map ener zijn veel meer voorbeelden aan te halen! gewoon belangrijke recente vondst bij Roermond: de onderkaak van een reuzenhert met ingeschoten Tjon ger-spits. Om terug te komen op de vind plaats onder Merselo, deze is even eens gelegen op 'n zandhelling, aan de westelijke kant van een breed, langgerekt dal, 4 meter lager ge legen, thans een uitgestrekte weide- vlakte. Het is duidelijk, dat hier eens een groot water heeft gelegen. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat onder deze zandrug 'n nederzet ting verborgen ligt. De menselijke natuur vex-andert maar weinig en een nedex'zetting der rendierjagers zo dicht bij de oever gelegen heeft alle mogelijke voor- werpen in het water gegooid. Deze zijn dan bewaard gebleven door de voortdurende vochtigheid van de gestage opeenhoping van resten van waterplanten. Uit een opgraving te Stelmaar in N.W.-Duitsland eveneens een ren dier-jagersnederzetting, kwamen 1300 rendiergeweïen en honderden vuui'steenai'tefacten te voox-schijn. Van de rendierjagers in 't alge meen is, op grond van overvloed van details gebleken, dat deze toen- dra nomaden in gx-oepen van 20 man rondzwierven, de rendieren volgend, wanneer de rendiertrek be gonnen was. De jagers waren bewapend mét harpoenen en de boog, gezien de kleinere doox-boringen die alleen door pijlen veroorzaakt kunnen zijn. Van de rendierhuiden hebben zij hun kleren vervaax-digd, met het rendiervlees hebben zij^ zich gevoed Men zou ze het best kunnen verge lijken met de Lappen, die men in Noorwegen en Finland nog vindt. De vondsten onder Merselo wet tigden een onderzoek en contact werd opgenomen met het Biologisch Archaeologisch Instituut te Gronin- |gen, onder de leiding van Dr. Boh- mers, die momenteel beschouwd wordt als de meest deskundige op vuursteen gebied in West-Europa. Gezien de belangrijkheid en zeld zaamheid der Fjongerwondsten, heeft een zijner assistenten een dezer da gen ter plaatse een onderzoek inge steld en vastgesteld dat men hier inderdaad te doen heeft met vonds ten uit de Tjongercultuur. Een stratigrafisch profiel ('n dooi"- snede der diverse grondlagen) op de zandhelling toonde duidelijk de z. Usselolaag aan. Toegezegd werd dat binnenkort 'n uitgebreid onderoek zal volgen, een ondei'zoek dat we gaarne overlaten aan beroepsarchaeologen. Inmiddels staat dus vast, dat de Venrayse bodem x-eeds x-uim 10.000 jaar geleden menselijke bewoning heeft gekend en het mag gerust een verheugend feit genoemd worden, dat in 'n betx-ekkelijk korte tijd van 23 jaren navorsingen door rnkele leden van de Hist. Kring in de Ven rayse histox-ie, een dergelijke belang rijke en zeldzame vondst ontdekt werd. LATE BEKERCULTUUR ONDER OIRLO Een tweede belangrijke vondst werd inmiddels gedaan op 'n voor malig aspergeveld onder Oirlo. Hier wex'den 'n 30 fragmenten van versierd Urnen-aardewerk en 'n ze vental pijlpunten gevonden die door Dr. Modderman, conservator van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemondex-zoek, bij zijn bezoek on langs aan Venray gebracht, geda teerd werden uit de late Bekercul tuur 1500—1000 vóór Chr.) Ook hier zal 'n opgraving volgen, temeer daar men vermoedt te doen te hebben met 'n nederzetting uit bo vengenoemde cultuur, welke tot he den in Nederland niet eerder opge graven is. Dr. Moddex-man heeft het bewuste terx*ein bezocht, maar wil liever wachten tot het komende voorjaar, aangezien zulks momenteel wegens terreinomstandigheden niet kan ge schieden. PRAEHISTORISCHE BEWO NERS IN VENRAY-ZUID Vermeld dient verder te worden het vinden van Urnenscherven uit de Ijzertijd (Urnenveldtijd) (400begin onzer jaartelling) onder de reok van Venray zelf, n.l. in 't z.g. Venrayse veld (Venray-Zuid) Bij graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw ontdekten arbeidex-s een 25 Urnenfx-agmenten, daterend uit reeds genoemd tijdperk. Reeds eerder werd vlak in de buurt van de jongste vindplaats 'n praehistorische schotel opgegraven, welke thans in 't Oudheidkundig Museum is tentoongesteld. Bij de nieuwe vondst werden geen crematie-resten gevonden, zodat vermoed wordt de scherven afkoms tig zijn van gebruiksaardewerk. Het is nog te voorbarig uit deze vondsten enige conclusie te trekken. Onze oproep tot melding der oud heidkundige vondsten is" niet tever geefs geweest. Alle 3 bovengenoemde vondsten (2 hiervan zijn zeer belangrijk te noemen), zijn het resultaat van 'n tijdige melding! De vondsten uit de Tjongercultuur werden door 'n arbeider van de Ned. Heidemij, de bekercultuurvondst door 'n ambtenaar van de cultuur- technische dienst, de Urnenscherven door 'n opzichter van 'n aannemei's- bedrijf, gemeld. Alle drie personen hebben begre pen waar het om gaat. Hopenlijk zullen deze meldingen nog door meerdere gevolgd worden. BERN. KRUYSEN Corr. R.O.B. Onder de zogenaamde „deftige,, mensen treft men nogal eens de fout aan, dat zij hun kind tot elke prijs de hogere studies injagen, aldus schrijft pater J. Dankelman CssR in het Katholieke Gezin. Of hun kin deren de capaciteiten ervoor hebben doet in hun ogen minder ter zake. Zy achten het aan hun stand ver plicht hun kinder(en) op de Uni versiteit, de Economische of Techni sche Hogeschool te hebben. Onder de zogenaamde gewone, eenvoudige mensen heerst daarentegen een ander fout. Zy huldigen veelal onbe wust het standpunt, dat hogere stu die voor hun kinderen taboe is. Zij vinden dat te hoog gegrepen. Er bestaat in de tegenwoordige tijd 'n stijgende behoefte aan academisch gevormden. Het aantal studenten neemt weliswaar geleidelijk toe. maar volgens experts zal het aanbod in de eerstkomende tien jaar toch nog aanzienlijk beneden de vraag blijven- Onder de studenten, die momen teel de Universiteiten en Hogescho len bevolken, ontbreken nog te veel de jongelui uit de eenvoudige milieus. Daar zijn vex-schillende redenen voor aan te geven. Allereerst waren tot voor kort in stellingen voor Hoger Onderwijs bij na uitsluitend geconcenti-eerd in het westen en noorden van ons land, zo dat de vertegenwoordigers van de eenvoudige milieus in het oosten en zuiden des lands niet gemakkelijk gelegenheid vonden om de hogere studie te beginnen. Hierin komt thans verbetering. De oprichting en de plannen tot oprichting van Technische Hoge scholen in Eindhoven, Twente en Zuid-Limburg wijzen op een bewust streven naar een betere spreiding. Vervolgens zijn de studiekosten voor velen van hen een bezwaar. Wel worden van Rijkswege gelde lijke bijdragen ter beschikking ge steld, maar die zijn doorgaans net ge noeg om te studeren, maar niet om student te zijn. Een belangrijke reden schijnt ech ter nog te liggen in de misplaatste bescheidenheid, welke wij reeds sig naleerden. Veel eenvoudige mensen vinden Universiteiten en Hogescholen nog altijd „luxe ax-tikelen", welke niet voor hun kinderen bestemd zijn, maar voor rijkelui's zoontjes. Als zij een bijdrage voor deze instituten ge ven, hebben zij het gevoel, dat zij geld verspillen aan instellingen op de maan, dat wil zeggen: van een an dere wereld. Dat is niet juist. Universiteiten en Hogescholen zijn er voor iedere in telligente jongen en ieder intelligent meisje. En het ware te wensen, dat met name uit onze zogenaamde een voudige milieus meer vertegenwoor digers de hogere studie begonnen. Nog altijd is er gebrek aan leiden de figuren uit ons katholieke volks deel. Er zijn industriecentra in het oosten en zuiden van ons land, waai de hogere en lagere leiding groten deels in handen van niet-katholieke ingenieurs en specialisten, die van elders zijn gekomen. Ons advies is daarom: laat uw zoon door-studeren, als hij 'n goed stel hersens heeft en de financiële mogelijkheid ook maar enigszins ge vonden kan worden. Technische vakken Iedereen heeft er de mond van vol dat wij het tijdperk van de indus trialisatie, de techniek, de automati sering en de kern-physica zijn bin nen getreden. Maar men is zich te weinig bewust van de konsekwen- ties, welke dat feit meebrengt voor wat de vakkeuze betreft. Vast staat, dat het gx-ootste deel van de hedendaagse jeugd zijn toe komst in de industrie zal moeten vinden. De mogelijkheden in de landbouw zijn vervuld. De winst aan werkge legenheid in de drooggelegde Zui- derzee-polders wordt te niet gedaan door de steeds toenemende mecha nisatie in de landbouwbedrijven

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1