Yenrays Vroede Vaderen vergaderden Plancommissie gaf overzicht Klachten over de waterleiding Verkeersregeling in het geding Statenkring Horst vergaderde Ingezonden bedevaart Kevelaer Verkouden ?1 DAMPO Zondagsdienst huisartsen Vanaf 1 oktober winkelsluiting in Venray om 18 u. Zaterdag 3 October 1959 No 40 TACHTIGSTE JAARGANG ÜPEEL EN MAAS EU DRUK EN UITGAVE FIRMA VANDEN MTOOTHOF WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ^fp^KWARTiAV/ ^ÏJlTEN VSAYTÏIO GROTESK A AT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 Wethouder van Boven en het raadslid van der Sterren, onbraken op het appèl, dat de Voorzitter hield voor de laatste raadsvergadering, die dinsdagavond j.l. werd gehouden. Met volle charge ging het door een lange maar zeer onduidelijke agenda heen. Bij de ingekomen stukken, die voor het merendeel goedkeuringen waren van genomen raadsbesluiten door Ged. Staten kwamen echter al de eerste opmerkingen. Het bleek dat Ged. Staten de be slissing verdaagd hebben van hei i-aadsbesluit om de grond bij hei Vlakwater beschikbaar te stellen van de Commissie speeltuin. VERMEULEN attendeerde er op dat indertijd vanachter de bestuurs tafel de raad verteld was, dat alles zo in orde zou ijn. Ook bij Ged. Staten. Nu blijkt echter weer anders De raad is dus weer eens verkeerd ingelichtwas zijn conclusie. waarop geen commentaar gegeven werd. COLSEN vroeg om toezending van de stand van woningzoekenden aan de raadsleden, opdat zij thuis deze overzichten eens bekijken en bestu deren kunnen. Dat werd toegezegd. OMLEGGING WEG In verband met de uitbreiding van Mulders' ketelfabx-iek, is het noodza kelijk, dat de verbindingsweg tussen Stationsweg en Oirloseweg, welke langs de Muvero loopt, iets verlegd wordt. De raad had er geen bezwaar te gen, maar DERICKX zou graag zien dat ook het oude gedeelte wat op geknapt zou worden. VERMEULEN vroeg zich af, of men niet beter de hele weg kan la ten vervallen, daar hij door deze en vroegere opschuivingen practisch van geen nut meer is. Daar was DERICKX toch wel te gen, ook al omdat er nog mensen aan wonen en het toch nog altijd 'n bedrijf sweg is voor verschillende boeren, die daar in de buurt lanc hebben liggen. Wethouder WINTELS beloofde da; Openbare Werken een en ander ceni zullen bekijken. De BRUYN vroeg wat de kosten van een en ander waren voor de ge meente. Volgens de VOORZITTER waren er geen. Muvero heeft n.l. op zich genomen het nieuwe stuk zelf in goede staat te brengen. PLAN WEST Het volgende agenda-punt was de verhuur van een gemeente-woning en wat grond aan L. V oil eb er j Kempweg 44. Fr. JANSSEN vroeg verbaasd hoe dat nu kan. De gemeente is toch im mers volop aan het procederen met deze man, die indertijd niet goed schiks grond en huis af wilde sraan voor de verwezenlijking van de aan leg van de verlengde Hoebertweg en plan West. De VOORZITTER vertelde dat in derdaad met deze man geprocedeerd is. De gemeente heeft op alle fron ten gewonnen en de man is dus wei accoord moeten gaan met de voor gestelde regeling. Dat heelt hij dan ook gedaan, met het gevolg dat zijn huis nu gemeente-eigendom is go- worden. Aangezien zijn. nieuw huis nog niet klaar is, moet hij dus een huurcontract met de gemeente slui ten. Hiervoor gaf de raad natuurlijk zijn toestemming. De verhuur van een gedeelte van de gasfabriek aan dhr. Dreyer kreeg de goedkeuring van de raad. Het contract loopt tot 1962, maar de be trokkene kan rustig bouwen als hij wil, dan wordt het contract auto matisch ingekort. Dit laatste n. a. v. een opmerking van COLSEN dat be trokkene dan misschien niet gaai bouwen. Een stuk gemeentegrond aan het Schoor van bijna 1 h.a. werd weder om voor een jaar verpacht aan P.H. Janssen, Overbroek. Aangezien dit perceel als ruilobject dient voor de gemeente, is deze korte pachttijd aangehouden. Ook enkele percelen aan de Deur- neseweg en de Testrik werden op nieuw verpacht, maar deze stukken voor de gebruikelijke 6 jaren. En als men dan ziet wat er een hoeveelheid papier vuil gemaakt moet worden om 2 m2 grond aan te kopen ter verbetering van de Maas- neseweg - grond die weer door-ver kocht wordt aan de provincie - dan kost dat allemaal heel wat meer dan die paar meter grond! Maar ja, de raad maakte er geen woorden aan vuiL GRONDVERKOPEN De heer van de Bekerom, die in dertijd een stuk bouwgrond kocht aan de Prins Hendrikstraat, schijnt dit niet meer nodig te hebben. De raad nam het zonder commentaar terug en verkocht het aan een ander (aan wie, was uit de stukken niet duidelijk). Trouwens men verkocht dog 2 andere stukken in die straat, (aan wie, stond ook niet in de agen da) en bovendien nog een kavel aan de Oude Oostrumseweg en een in Ysselsteyn. COLSEN had wel bezwaar tegen de voorgenomen kavel-indeling in Ys selsteyn. Aan de hand van een voor beeld toonde hij aan, dat de toekom stige bouwers aldaar wel in de knel komen en geen mogelijkheid krijgen eens iets anders te doen dan anders. Na enig her en der gepraat bleken ook B. en W. wel bereid die kavel indeling niet strak vast te houden en de aspirant-bouwers daar de gele genheid te wilen geven ook breder uit te bouwen dan nu feitelijk voor geschreven is. Toen was de zaak o.k. VERKEERSREGELING Enkele kleine veranderingen in de bestaande nieuwe verkeersregeling, en o. m. een handhaving van het wachtverbod in de Paterslaan, was voor BERKHOUT aanleiding om eens te attenderen op een ingezon den stuk in Peel en Maas, waarin o.m. door een middenstander ge klaagd wordt over deze verkeers regeling. Wat is het oordeel van B. en W. hierover. De VOORZITTER vond deze re actie begrijpelijk. Ieder nieuw ding ontvangt critiek. Of het juist is dat door deze regeling echter minder mensen zullen kopen in Venrayse zaken moet hij betwijfelen. Steek proeven elders genomen tonen aan, dat hiervan bij een dergelijke rege ling geen sprake is. En waarom zou dat in Venray dan wel zijn? Men kan over de voor- en nadelen lang twisten, maar het voornaamste waar het om gaat is, dat z.i. de ver keersveiligheid toegenomen is en dat er mensen zijn, die nu met een neel wat geruster hart winkelen gaan. Spreker meende, dat men eerst jens een half jaar of een jaar aan moet zien, tot men wat gewend is aan deze regeling. Fr. JANSSEN kon ook de reacties begrijpen, al moest hij protesteren „egen de bewerking in dit stuk, dal de verkeerspolitie met deze regeling niet accoord ging. Dat is ze wel ge gaan. Trouwens ook het merendeel van de middenstand is indertijd met deze regeling accoord gegaan. Minstens 80% vroeg op een desbetreffende enquete om wagens toe te laten in de winkelstraten en ze ter plaatse te laten parkeren. Die mogelijkheid is er nog altijd. VERMEULEN merkte op, dat men indertijd bij alle mogelijke bedrijfs panden bedrijfsstraatjes moest heb ben. Nu ze er zijn, moet nog op straat geparkeerd worden. Fr. JANSSEN antwoordde, dat deze straatjes er lang niet allemaal zijn gelukkig maar - en dat ze dan nog bedoeld waren voor laden en lossen, hetgeen iets anders is dan parkeren. De laatste spreker kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat men wel eens kleinzielig te werk gaat bij de beoordeling van de verkeersrege ling en dat men eigen zaak hoger stelt dan verkeersveiligheid. Nu heeft de raad wederom een wachtverbod ingesteld in de Paters laan. Had men indertijd de daar lig gende groenstroken laten vervallen en hier pax'keerruimte van gemaakt, dan had nu niemand last gehad. En spreker is er van overtuigd, dat deze binnen afzienbare tijd inderdaad voor dat doel geruimd moeten wor den. Het toenemend verkeer zal dat beslist gaan eisen. (Nog ander com mentaar op genoemd ingezonden stuk vindt U elders in dit blad, waarbij ook in een ingezonden stuk stelling wordt genomen tegen de be weringen van de „middenstander". Red.) MIDDEN PEELWEG De lening van 89.000 bij de bank van Ned Gemeenten voor de finan ciering van het gemeentelijk aan deel in de aanleg van de Midden Peelweg, werd door de raad dank baar geaccepteerd. Alleen wilde VERMEULEN weten of dat geld nu allemaal daaraan op gaat en zo neen, wat er met het restant gebeurt. De VOORZITTER en Fr. JANS SEN waren van mening, dat er wel niet veel over zou schieten, al is de aanbesteding bar meegevallen. Laten we niet vergeten dat eerst het gemeentelijk aandeel 8 ton was, aldus de VOORZITTER en dat we nu met 90.000 kunnen volstaan. Men hoopt zo spoedig mogelijk te beginnen met het stuk dat ligt tus- sen ingang vliegveld-Deurneseweg, waarvan de aanbesteding maandag plaats had. SCHOLEN Ook de lening van 95.000 van de Boerenleenbank werd geaccepteerd voor de bouw van een kleuterschool en verandering op de lagere school op de Heide. De raad gaf de gevraagde mede werking aan het schoolbestuur van St. Petrus Banden om boeken te kunnen aankopen voor ULO- en Dr. Poelsschool, terwijl het bestuur van de meisjesscholen een vergoeding betaald zal worden voor de uit eigen middelen aangeschafte leerlingen sets. En het besluit om op de parkeer plaatsen in de Schoolstraat 'napax-te heffing van precariorechten te leg gen i.v.m. de autobus-stations, die daar zouden komen, werd vernietigd omdat die bussen elders een stand plaats krijgen. VUILNISBELT In de begrotingswijzigingen, altijd het laatste punt van de agenda, kwam een post voor van 15.000 voor het opruimen van het laatste restant vuilnisbelt op het industrie terrein. Fr. JANSSEN kon het allemaal niet meer volgen. Al 2, 3 keren is de x-aad om geld gevraagd voor de vuil nisbelt, maar die schijnt onuitputt< lijk. Ook wat Jiet geld betreft. Spre ker wou wel eens een overzicht heb ben, wat dat hele zaakje nu feitelijk heeft gekost. PONJEE had er minder moeilijk heden mee, vroeg zich alleen af, waarom deze prijs verhoogd was, want bij het indertijd genomen prin cipiële besluit gaf B. en W. een la gere prijs. Hoewel hij eerst een poging waag de om staande deze vergadering een overzicht te geven van de totaalkos ten, moest de VOORZITTER dit al snel opgeven. Men zal eens een lijstje opstellen, maar gezien de inkomsten, die het puin en het compost hebben opgeleverd, zal een en ander wel meevallen. Dat deze post nu hoger is geworden, komt doordat een van de laagste inschrijvers zich terug getrokken heeft. WATERLEIDING STEEGHS gooide zij het mis schien onbewust een knuppel in 't hoenderhok, door nogmaals drin gend te verzoeken om voor Casten- ray waterleiding mogelijk te maken. Hij wees er op, dat men in Casten- ray van een nood-toestand kan spre ken en dat een enquete dat zeker zou bewijzen. Als financiën een be zwaar zijn, dan kan de watex-leiding- mij bij gelegenheid van haar 10- jarig bestaan, net als de PLEM, eens een flinke duit in het zakje doen, waardoor ook Castenray de water kraan los kon draaien. De VOORZITTER gaf hem weinig kans bij dat jubileum. Ten opzichte van de PLEM is de waterleiding een arme neef, die zelfs bij het 10-jarig jubileum niets kan doen. Maar hij wilde alsnog een poging wagen om voor Castenray wat los te krijgen. Maar nu was dan het woord wa terleiding gevallen -en o.a. VAN HAAREN kon niet bepaald enthou siast zijn over de service van deze waterleiding in de afgelopen maan den. Ongemak voor de mensen en geen reclame voor de gemeente Toen de VOORZITTER een poging deed oimle waterleiding in bescher ming te nemen en te wijzen op de uitzonderlijk droge zomer, werd Fr. JANSSEN een tikkeltje giftig. Als een particuliere onderneming een dergelijke service had durven geven, als de waterleidingmij in de afgelopen zomer geboden heeft, al dus deze spreker, dan was hij al lang failliet geweest. De waterleidingmij heeft op zich genomen Venray van water te voorzien. Aan die opgave heeft ze niet voldaan. En nu mag men met argumenten komen als een droge zomer en wat dies meer zij, feit is, dat in andere plaatsen water genoeg was. In Brabant had mens en vee ge noeg water en kon men rustig zijn tuintjes sproeien, zonder kans op verbalen. Als men hier niet genoeg water had, dan had men tijdig voor zieningen moeten treffen. Dit is niet gebeurd. Maar de rekening zal men toch wel indienen, ondanks het feit, dat er 's morgens om 6 uur soms nog te weinig water was om de lippen nat te maken. Spreker noemde dit een schan daal. En wat denkt men te gaan doen als het volgend jaar hier étage-bouw is. Mensen die nu een-hoog zaten, hebben het deze zomer practisch zonder water moeten stellen. Dit lijkt niet op service en we maken ons belachelijk t.o.v. andere plaat sen. Als dit niet verandert zal de gemeente andere maatregelen die nen te nemen, desnoods zelf met waterleiding moeten beginnen. JENNISKENS meende de fout te moeten zoeken bij tuinders in een naburige gemeente, die de gehele dag de waterkraan maar open laten staan, maar Fr. JANSSEN repliceer de dat als die mensen voor dat wa terverbruik betalen en daar zorgt de wateiieiding wel best voor dan hebben deze mensen daartoe het volste recht. De VOORZITTER kon het vuur alleen blussen door de mededeling dat op de Breehei een nieuwe filter kelder zal worden aangelegd en de pompen verzwaard, waardoor in de toekomst meer water komt al.zal men met sproeien voorzichtig dienen te zijn INDUSTRIALISATIE VAN HAAREN had in de kranten verschillende artikelen gezien over de industralisatie van Oost-Brabant, die zo geweldig vlot schijnt te ver lopen (zie onze overpeinzingen Red.) Maar hij merkte zo weinig van Ven ray, wordt hier niet te weinig recla me voor industrie gemaakt. De VOORZITTER vertelde, dat men volop bezig is plannen op te stel len, ook voor reclame. Z.i. is het ge makkelijk om industrie aan te trek ken, maar of daar nu precies de verschillende gemeenten wel mee gebaat zijn is een andere vraag. Hij ziet op dit moment als de voor naamste opdracht de infra-structuur dus wegen, ontspannings-mogelijk- heden e.d. goed te maken, dan komt industrie vanzelf. VAN HAAREN dacht hardop aan de waterleiding, maar daar werd toen maar niet verder op ingegaan. ELECTRIFICATIE JENNISKENS vroeg of er geen mogelijkheid was om de laatste 7 woningen in Ysselsteyn van electri- citeit te voorzien Die mogelijkheid, aldus de VOOR ZITTER is practisch uitgesloten. Men is thans een plan aan het op stellen voor alle nog niet aangeslo ten woningen in onze gemeente, maar voor deze 7 heeft men op voor hand al gezegd, dat dit dermate grote kapitalen gaat kosten, dat hieraan niet te denken is. Fr JANSSEN vroeg voor de zo veelste maal om vx-oegere toezen ding van de agenda en kreeg voor de zoveelste maal te horen, dat dit in orde kwam. VERMEULEN wilde weten, waar om nog steeds geen gemeente-eigen dommen als huizen e.d. verkocht worden, ondanks het feit, dat hierop bij de begrotingsbehandelingen al meermalen is aangedrongen. De VOORZITTER vertelde, dat hiervoor taxatie-commissies n ^dig waren, waax-op VERMEULEN kort en bondig zei: Zorg dat ze er komen. En daar wachten we dan maar op. MILJOENEN-NOTA VOOR VENRAY? BERKHOUT zou graag zien, dat in navolging van de regeringsnota ook op het einde van dit jaar een soort miljoenennota voor Venx-ay zou komen, waarin dan het beleid over het afgelopen jaar en in de naaste toekomst ondeirwerp van ge sprek zal zijn, maar kreeg op deze suggestie geen commentaar. Geen commentaar kreeg hij feitelijk ook op zijn vraag of Venray een aandeel had opgeëist van het kwantum wo ningen dat beschikbaar is gesteld voor Ambonezen, die men uit de kampen wil halen. De VOORZITTER wist alleen te vertellen, dat men deze regeling ken de, maar hier verder nog niets aan gedaan had omdat men verwachtte, dat rijksgebouwendienst, waaronder een en ander valt, zelf wel regelin gen daartoe stellen zullen. Maar hiervan was BERKHOUT niet overtuigd. Dit duel bleef echter onbeslist. De vergadering was hiermede af gelopen, maar kreeg nog een geheim staartje, waarin PONJEE o a. net bouwbeleid in verband met de wo ningbouwverenigingen eens onder de loupe wilde nemen. Een overzicht van wat COLSEN namens de plan-commiss'e in deze. vergadering ter sprake bracht, v.ndt U elders in dit blad. Op de jl. zaterdag te Well ge houden Statenkring-vergadering gaf het Tweede Kamer-lid Jan Peters uit Roosteren de daar aanwezige K. V.P. leden een uitgebreid overzicht over de stand van zaken in de na tionale- en internationale politiek. Allereerst wijdde hij aandacht aan de voorgestelde sluiting van de mijn Beatrix te Vlodrop waarin thans al voor ruim 60 millioen is geinves teerd en die van groot belang is voor een verdere ontwikkeling van Mid den en Noord-Limburg Dan sprak hij over de Europese eenwording, die voor Nederland i.v. m. zijn grondstoffen-armoede, zeer noodzakelijk is. Ook het defensie-beleid had zijn aandacht, meer speciaal de eventu ele inkorting van de diensttijd. Hij zelf scheen voor een verkorting van de diensttijd tot 16 maanden. Over de sociale voox-zieningen sprekend, vertrouwde hij dat een gewijzigde invaliditeitswet spoedig tot stand zou komen Wat de bouwmarkt betrof, wees hij er op dat, met name in Noord Limburg, nog vele bouwvakarbei ders naar Duitsland moeten, omdat in eigen streek geen wex-k meer is. Eigenaardig, maar verklaarbaar, omdat de nieuwe premieregeling ve len het bouwen nog onmogelijk maakt. Spreker drong aan op een spoedige bekendmaking der nieuwe premie-regeling, die mede kan wer ken tot bezitsvorming voor iedereen. De Kringvergadering sprak zich uit als voorstander van het voort bestaan der K.V.P.-jongeren-orga- nisatie. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Emonts met grote meerderheid Voor de Venrayse middenstanders bestaat gelegenheid deel te nemen aan de internationale middenstands bedevaart naar Kevelaer op zondag 11 oktober a.s. Men wil dan om half twee uit Venray vertrekken en om half drie op de Kappellenplatz te Kevelaer samenkomen. Vandaar uit begint men dan een gezamelijke kruisweg. Om kwart over vier zal in de basiliek een pontificale Hoogmis worden opgedragen. Na deze Hoog mis zullen de middenstanders en de jonge middenstanders hun standge noten uit België en Duitsland - die ook aan deze bedevaart deelnemen - kunnen treffen in de verschillende gelegenheden van Kevelaer. In de kx-ant van zaterdag 26 sept. schrijft een middenstander een ar tikel over de volgens hem voor hun zo schadelijke verkeersegeling in de kom van Venray. Ik ben het echter lang niet met hem eens, en-wel om de volgende redenen: Eerst schrijft hij dat de auto's veel harder rijden. Het is mij niet opge vallen dat ze boven de maximum snelheid komen, en er is bovendien toch ook wel eens politie, die dit dan ook wel ziet. Dan beweert hij, dat men het de mensen van buitenaf zo moeilijk maakt om in de winkelstra ten te komen. Ik zou niet weten waarom. Men mag toch door alle straten rijden, al is het dan ook niet in alle richtingen. Als er mensen uit Over- loon komen, dan maakt het in de af stand toch geen verschil of ze door de Marktstx-aat naar de Grote straat rijden of over het Henseniusplein om en dan door de Grote straat te rug, want dat blijft hetzelfde. Als er iemand in een vreemde stad komt, dan is het overal uitkijken ge blazen naar de diverse verkeers borden, want in alle steden komt men tegenwoox-dig die bekende witte richting pijlen tegen, evenals die dwars balken, en dan weet iedereen en zeker iedere autobestuurder wat dit betekent. Maar om nu een voorbeeld te ne men wat kort bij huis is, en dus ve len bekend. Als U vanuit Venray naar Venlo rijdt, en U wilt in de voornaamste winkelstraat zijn van deze stad, dan gaat U waarschijnlijk naar de Vleesstraat. Vanaf de roton de mag U er heen, maar even verder ziet U alweer het bord éénrichtings verkeer. Komt U echter op zaterdag als er in Venlo max'kt is, dan is men nau welijks langs C. A. of er staat een wegverspeiTing van de ene zijde van de weg tot de andere, zodat er nog geen wagen meer door kan, dus dan is de binnenstad geheel voor het motorverkeer gesloten. Toch leest men daar geen ingezonden stukken over. En ook vind ik het vreemd dat juist de grootste winkels in Ven lo schijnbaar bij voorkeur aan deze „dode" straat wilen liggen. Zij lijden schijnbaar dan toch niet zo heel erg onder deze verkeersbeperking, want dan bouwde ze wel bij voorkeur aan een andere straat. Nogmaals ik geloof niet dat deze regeling zo funest is als de inzender schrijft. Als we een jaar verder zijn, dan zijn we aan de veranderde om standigheid gewend, en weten niet beter meer, en dan geloof ik niet dat er nog iemand over zal klagen, want het is in praktisch alle steden zo, dat men niet mag rijden waar men wil, en alleen in het begin is het opletten omdat men het zo nu eenmaal ge wend was, en het nu anders moet. Verder hoop ik het beste voor de middenstand ondanks de eenrich- tingsvoorschriften en dan dank ik de uitgever voor de verleende plaats ruimte. EEN GEREGELDE WEGGEBRUIKER van stemmen wederom tot voox-zitter gekozen voor de eerst komende 4 jaren. De bestuursverkiezing gaf het volgende beeld te zien: J. Beterams, Wanssum 132 st. J. Stevens, Oirlo 132 st. v.d. Broek, Gennep 130 st. Weys, Siebengewald 97 st. Daemen, Bergen 121 st. Linders, Broekhuien 107 st. Mej. Nahuis, Bergen 103 st. Wijs, Sevenum 127 st. Aex*ts, Arcen 98 st. De candidaten v.d. Vugt Oostrum, en Mej. Reintjes, Bergen, konden geen voldoende meerdei'heid van de stemmen krijgen. Voor de bestuurs raad en partijraad werden verschil lende personen afgevaardigd. In zijn openingswoox-d van deze vergadering herdacht de voorzitter de overleden leden Th. Peters, lid van Ged. Staten, en van Enckevort uit Sevenum. In deze vergadering werd nogal enige kritiek uitgeoefend op het ont breken van notulen en financiële verslagen. Als wij dan tenslotte nog enige aantekeningen mogen maken: Venray dat meerdere leden in het Statenkring-bestuur altijd heeft ge had, is daarin nu vertegenwoordigd door zegge en schrijven één man. Terwijl men vroeger vertegen woordigd was in de Partijraad, en kele jaren zelfs door 2 Venrayers, in het kringbestum* Limburg en in ver schillende adviescolleges van de kring Limburg, is daar thans nie mand uit Venray, die daarin zitting heeft. We geloven dat dit een ernstig te kort is en geven de verschillende K.V.P.-afdelingen in onze gemeente sterk in overweging de oox-zaken van deze teruggang eens te bezien en in hemelsnaam toch te willen zorgen, dat er de zo broodnodge samenwer king komt, die ook in het jongste verleden voox-beelden genoeg heeft gegeven hoe het wel en hoe het niet moet. De Statenkring-vergadering heeft in dat opzicht weer een dure les geleerd. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Telefoon 1335 Uitsluitend voor spoedgevallen. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. J. Janssen Leunen K 3 tel. 1361 GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de kerk dorpen. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 16, le lid dei- Drankwet (S 1931 no. 476) ter open bare kennis, dat op 15 september 1959 is ingekomen een verzoek van Vex-bruggen, Albertus Johannes, caféhouder, wonende te Venray Leunseweg 12, ter bekoming van een slijtvergunning voor de voorkamer ter grootte van 14 m2 van het per ceel Leunseweg 13 te Venray. Binnen twee weken na dagteke ning dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verlenen der vergun ning schriftelijke bezwaren bij bur gemeester en wethouders inbrengen. Venray, 23 september 1959. Burgmeester en wethouders voorn. A.H.M. JANSSEN, burgemeester H. VORST, secretaris GESLAAGD: Te Tegelen slaagde voor het di ploma ziekenverpleging A, mej. Jo Dietz uit Leunen. MATER AMABILISSCHOOL VENRAY Zaterdag 26 september werd op 't afscheidsbal van de oud-leerlingen een begin gemaakt met de oprich ting van de M.A.-kring. Op deze avond werden uit de oud leerlingen de volgende dames geko zen om in het bestuur zitting te ne men: Tilly Erben, Dely v. Gerven, Truus Gommans, Elly v. Gooi, May Kateman, Jo Kersten, Roos v. Lip- sig, Stien Verhallen. Het nieuwe bestuur zal binnen kort bii elkaar komen en gezamelijk een programma opstellen voor het komende jaar. Hierna zullen alle oud-leerlingen van de jaren 1958 en 1959 bericht ontvangen over de aan melding en de eerst volgende acti viteit.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1