u Reserveer uw geld voor... WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN advertentieprus et. p« m.™ ABONNEMENT*- Gouden feest van Venrays KABO als Cosmas en Damianns K.V.P. kader kring Horst vergadert „Mam, you see, it's excellent" Wanneer wordt Peerke Donders zalig verklaard Zaterdag 26 september 1959 No 39 TACHTIGSTE JAARGANG Ei PEEL EN MAAS El GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 Zelden is een gouden bestaans- feest zo uitbundig en stijlvol gevierd als zondag j.l., toen de Katholieke Bond voor Overheidspersoneel afde ling Venray, haar 50-jarig bestaan herdacht. In een plechtige hoogmis werd Gods zegen afgesmeekt, terwijl het koor van Huize Servatius de Misge zangen keurig verzorgde. Dan volgde in zaal'Wilhelmina 'n drukke receptie, waarop tal van gas ten hun gelukwensen kwamen aan bieden en ook stoffelijke blijken van belangstelling achterlieten. Voorzitter Peeters heette hen har telijk welkom en gaf in een kort overzicht een beeld van wat de KA BO deed en thans nog doet voor haar leden. Hij wees er op, dat in deze 50 jaren zeer veel ten goede veranderd is, maar dat de strijd nog steeds niet ten einde is. Dit beklemtoonde ook de bonds voorzitter A.C.M. Weijters uit Den Haag, die in zijn felicitatiewoord enkele hedendaagse problemen aan sneed. Zo wees hij op de ondexTxandelin- gen met de regering over het salaris van het overheidspersoneel, ond<=r handelingen die feitelijk al te lang duren. Hij wees op de pensioen -eisen welke de bond stelt en de plannen welke zijn opgesteld om te komen tot bezitsvorming voor 't -^verheids- personeel. Maar in onderlinge sa menwerking zullen ook die proble men opgelost worden. En over de samenwerking tussen de Venx'ayse afdeling on het hoofd bestuur kon de bondsvo yrzif-er niets dan grote lof hebben. Zij is 'n voor beeld voor alle andere afdelingen Kapelaan van Leipsig voerde als geestelijk adviseur en als vertegen woordiger van de Heer Deken (die uitstedig was) vervolgens het woord. Hij wees er op, dat de strijd naar buiten en naar binnen thans nog even goed gevoei'd moet worden. De strijd naar buiten om beters mate riële voorzieningen, zonder welke 't Er waren eens twee heel gewone artsen, die de zieken behandelden uit louter liefde. Zij hielpen de suk kels, alle mensen met kwalen en nare stinkende wonden zonder ex- geld voor te vragen. Het waren twee dokters, wier na men wij nu nog kennen en die in de katholieke wereld een vermaarde klank hebben: Cosmas en Damianus. Van dat soort dokters zijn er nu nog een aantal te vinden, misschien meer dan we denken. En dat zijn dan niet alleen dokters, die in de missie gaan werken, melaatsen andex-e zieken verplegen in vaak heel primitieve ziekenhuisjes. Het zijn ook dokters in steden en dorpen, die altijd klaar staan, zich niet achter dokterstelefoons ver schuilen en beslist niet op de pen ning kijken. Maar er zijn ook van die rakkers, die probex-en uit de nood van de evenmens een goed slaatje te slaan. Er zijn er die zich peperduur laten betalen. Ze zetten, datgene wat aan de belasting moeten afdragen liever nog boven op de prijs van de behandeling en men kan vermoeden, dat zij (als zij zich contant laten be talen) dit liever doen om het niet in de boeken te hoeven verantwoorden. Twee typen dus: de menslievenden en de geldduivels. Toen Cosmas en Damianus nu leefden en dat was omstreeks 300 na Christus waren er in de we reld meer geldduivels en uitpersers dan tegenwoox-dig, dat mogen we aannemen. Daarom zijn beide artsen, die latex- in hun heldhaftige medische werk zaamheden ook nog gemax-teld zijn, zulke opvallende types geweest. Meer nog, ze hebben in de practijk gebx-acht wat eigenlijk altijd, door alle eeuwen heen fce opdracht van de verloste mens geworden is: zij hebben zich bekleed met de nieuwe mens, met het beeld van God. Degenen, die niet huij wex-kwijze en hun gedrag gevolgd hebben, hielden het bij de heidense geest. Zij zijn door alle eeuwen heen blijven bestaan, tot op de dag van vandaag. Wij noemen ze modex-ne heidenen. Zoals beide dokters in hun beroep geprobeerd hebbexx het christendom gestalte te geven, niet zozeer door 't te spx-eken en te mox-aliseren maar door christen te zijn. In het epistel van deze zondag na Pinksteren heet dat: de nieuwe mens aandoen. Hoe we het allemaal heb ben te verwerkelijken staat verder in het epistel van djezelfde dag aan gegeven. Al 2000 jaren gelden die richtlijnen, zij zijn nog altijd even nieuw en even dwingend. De wereld van vandaag zal hei dens of christelijk zijn in de mate waarin ieder van ons zich gedx-aagt als Cosmas en Damianus. zo moeilijk is een goed Christen te zijn. De strijd naar binnen orr de le den beter mens en daardoor beter Christen te maken. Hij beklemtoonde dat ook in de huidige tijd de vak en standsorgani saties van het grootste belang zijn en vertrouwde, dat het voorbeeld en de offers der ouderen ook de jeugd zou aanspx-eken en zou doen beslui ten een goed lid te zijn of te worden van hun resp. stands- en vakorgani saties. Districtsbestuux-der J. van Bex-g, mocht vervolgens de „oudgedienden" de zilveren jubilarissen, de zilveren bondsspeld opspelden. Hij deed dat graag omdat hierin de mannen eerd worden, zoals hij zei, die de Venrayse afdeling zo lange jaren hebben geschi-aagd en door hun voorbeeld anderen hebben aangezet ook ld te worden van de vakorgani satie, waarin ze thuis horen. Dan reikte hij aan de volgende hei-en het zilveren bondsinsigne uit: G. Linders, G. Schols, G. Peters (in richtingen) J. W. Loonen Overloon, Chr. Wijnhoven, G. Barents, J. van Sinten. Th. Sijbex-s en H. Philipsen (P.T.T.) Bui-gemeester Janssen maakte zich de tolk van geheel Venray toen hij de gouden afdeling de gelukwensen overbi-acht van het gemeente-be stuur. Ook hij wekte de jongeren op, toch het voorbeeld der ouderen te volgen en niet te menen, dat alles vanzelf tot stand is gekomen. Een apart woord van gelukwens richtte hij tot de zilveren jubilax-is- sen, die hij o.a. de mannen van het eerste uur noemde. De heer Cox spx-ak namens de KAB een woord van gelukwens, waarin ook hij een ovex-zicht gaf, van wat in 50 jaren tot stand is ge bx-acht door onderlinge samenwer king. Hij hoopte dat deze samenwer king zou mogen blijven bestaan en dat ook in de komende tijd de KABO in samenwex-king met de KAB en andere vak- en standsox-ganisaties veel tot stand zou mogen brengen. De heer Peters dankte als voor zitter voor de vele, vele gelukwen sen die waren aangeboden. De KABO was getroffen door deze blijken van medeleven, die voor haar een aansporing temeer zouden zijn om te blijven werken voor het heil van hun leden, voor het heil ook van Venrays gemeenschap. De felicitatieregisters werden o.m. getekend door de Bui-gemeester, de Wethouders, Pater Rector, het be stuur van de Commissie Samenwer king der Standsorganisaties, ver schillende x-aadsleden, bestuurderen van vakorganisaties, sociale charita tieve instellingen en vele particu lieren. In de avonduren wex-d dan de 250 leden en hun dames een ontspan ningsavond aangeboden, o.l.v. Johny v. Deursen, waarin men zich koste lijk heeft geamuseex-d en waarin vooral de Limburgse humor een ruime plaats kreeg. UNIVERSITEITS-ZONDAG Zondag a.s. zal er weer een aan slag wox-den gepleegd op uw porte- monnaie, want dan is het Universi- teitszondag, de dag waarop eenieder nog eens extra met zijn neus op de problemen van het katholiek hoger onderwijs wordt geduwd. Met recht schrijven we problemen, want wie de miljoenen-nota ziet die de St. Radboud-stichting heeft opge steld voor de R.K. Universiteiten te Nijmegen en Tilburg, voor de bij zondere leerstoelen aan niet-katho- lieke Univex*siteiten en hogescholen en voor de katholieke studentenox-- ganisaties, die merkt meteen, dat ondanks de ovex-heidssubsidies al leen al dit jaar meer dan 1 miljoen mjoet worden bijeengebx-acht door katholiek Nederland. Dit is beslist geen kleinigheid. Maar het katholiek hoger onder- wijs is ook geen kleinigheid... Hier worden immers de mensen gevormd die in katholieke geest en -zin Ne derland in binnen en buitenland lei ding geven en vertegenwoordigen, op vrijwel alle gebied. In deze tijden nu de katholiek voor volwaardig wox-dt aangezien en dat is nog maar sinds kort - mag deze stelling misschien wat hoog dravend klinken, de nuchtere wer kelijkheid toont aan, dat de eman cipatie van de katholieken nog lang niet voltooid is. In Nedex-land daar buiten niet Daarom is het zo jammer dat het begrip voor de noodzaak en het be lang van het katholiek hoger onder wijs nog te w-einig leeft in de bx-ede lagen van het katholieke volk. We. zullen niet twisten over wat daar de qprzaak van is, en of de schuld niet ligt bij zovele afgestudeex-den van dit ondex-wijs die hun taak niet ver staan, of dat er andere x-edenen zijn aan te wijzen. We willen alleen maai* wijzen op het ontzaggelijke grote goed wat het katholiek hoger ondex*- wijs is voor ieder van ons, al besef fen we het misschien veel te weinig en nemen we het als te vanzelfspre kend aan. Wanneer dan a.s. zondag een be roep op ons wordt gedaan om dit ondex-wijs te steunen, weet dan dat ge door uw offer meewerkt aan de uitbouw, de spreiding, de verbete- x-ing en het onderhoud van die in stellingen welke noodzakelijk zijn voor de opbouw van een katholieke maatschappij in ons land. Als katho liek hebben we de dux-e plicht dit apostolaatwex-k te steunen, uit alle kracht. RECLASSERING Dan wordt er in uw brievenbus een envelop gedeponeerd, waarmee vex-wacht wordt dat u er iets zult doen t.b.v. de reclassering. Zo gauw men over i'eclassering begint te px-aten, dan hoort men de meest dwaze verhalen, omdat de massa geen weet heeft van het wex-k dezer instelling, óf er een totaal verkeerd begrip van heeft. Reclassering poogt niets anders te doen, dan de mens, die een straf baar feit heeft gepleegd, te helpen Te helpen, vóór het vonnis, door de rechters op de hoogte te brengen van de oorzaken welke geleid kun nen hebben tot het strafbaar feit, en van de omstandigheden waarin hij leefde. Kortom, door de menselijke kant van het gebeuren op de juiste wijze naar voren te brengen. En na de veroordeling wil zij pogen de mens weer terug te brengen in de maatschappij, zonder dat hij in zijn oude fout(en) vervalt, hem dus hel pen het goede pad te blijven bewan delen. Geen eenvoudige opgave is dit, want de mensen waarmee de reclassering te maken krijgt, zijn voor een gx-oot deel mensen die een slechte kans hebben gehad in hun jeugd, of die van nature overmatig kwetsbaar zijn voor moeilijkheden, mensen die onvoldoende geleei'd heb ben van de spelx-egels in onze maat schappij of die geen spelregels kon den leren Deze mensen te helpen, weer een kans te geven in het leven, weer vertrouwen te geven, ziedaar de vrijwillig op zich genomen taak der Reclassering. Een en ander kost na- tuui'lijk geld, want zonder geld kan schijnbaar niets in deze wereld. Het ligt aan uw offer of de Reclassex-ing haar taak kan blijven vei'vullen Het kader van de Katholieke Volks Partij in de Statcnkieskring Horst, dit zijn de afdelingen van Ai-cen tot Mook en van Sevenum tot de Smakt, zijn opgeroepen voor deStatenkring- vergaderng. welke heden zatex-dag 26 september om 3 uur in zaal Klab- bers te Well zal worden gehouden. Dhr. Jan Peters uit Roosteren, zal voor dit kader „enige grepen uit de miljoenennota der regering nader toelichten". Bestuursvei-kiezing is aan de orde en aftx-edend zijn H. Emonts, voor zitter; Linders, secretaris; J. Daemen Bergen, penningmeester; J. Stevens, Oirlo; C. v.d. Bx-oek, Gennep; Weijs, Siebengewald; L. Aerts, Arcen; J. Beterams, Wanssum, terwijl in de floor overlijden ontstane vakature van de heer van Enckevort Sevenum moet worden voox-zien. Voor de eerste maal zal in dit Statenkringbestuur 'n dame zitting gaan nemen, omdat dit door het re glement wox-dt voorgeschreven. DAM PO MEN" viert bevrijdingsfeest. We den mensen nabij de plek van aan- Novene ter gelegenheid van 150ste geboortedag 27 Oktober herdenken wij, dat Pe trus Dondex-s, beter bekend als Peer ke Dondex-s en als apostel van sla ven, bosnegei-s, Indianen en melaat sen in Suriname, 150 jaar geleden in Tilburg werd geboren. Er bestaat een goede kans, dat deze Tilburgse armeluiszoon binnen afzienbax-e tijd zalig zal worden ver klaard. Twee wondex-bare genezin gen op voox-spraak van deze Nedex*- landse missionaris zijn ter goedkeu ring aan Rome voorgelegd. Ontel baar zijn de mensen, die hem voor verkregen gunsten dankbaar zijn. Nu op 27 oktober de 150ste ge- boortedag hei-dacht wox-dt roept de vice-postulator van het zaligverkla- ringsproces, pater F. de Witte C.ss.R. heel kaholiek Nederland op om deel te nemen aan de novene van 18 ok tober tot en met 26 oktober ter ver krijging van een spoedige zaligver klaring. Dit proces bereikte op 25 maart 1945 zijn voorlaatste stadium, want op die dag verklaarde Pius XII plechtig, dat de eex-bied waardige Dienaar Gods in zijn x-uim 77-jarige leven alle goddelijke en zedelijke dieugden in heldhaftge gi'aad had be oefend. Dood arm was het gezin Donders. De ax-moede van de 19e eeuw kun nen wij ons niet voorstellen. De va der van Peerke Donders was een huiswever, die de ene tegenslag na de ander kreeg te verwerken. Peei-ke was de oudste van twee kinderen uit het dex-de huweijkvan zijn vader. Maar hij werd opgevoed door zijn vadex-s viei-de vrouw, want zijn eigen moeder was gestorven toen hij amper zes was. Nu hoeft gebrek aan geld geen beletsel meer te zijn voor de pries terstudie. In die dagen wel. Toen hij als 11-jarige de lagei'e school afging, heeft Peerke tien jaar zijn vader ge holpen de kost voor het gezin te ver dienen. In het najaar van 1831 werd hij als knecht-student op het Klein seminarie „Beekvliet" te St Michiels- Gestel aangenomen. Hij was bijna 22 jaar oud! Zijn taai doorzettingsvermogen deed hem alle moeilijkheden met de studie en het geplaag van zijn veel jongere mede-studenten glansrijk te boven komen. Zijn pogingen om na zijn lagere studies bij de paters Jezuieten, Re demptoristen en Fx-anciscanen te worden aangenomen mislukten. Daarom werd hij 4 oktober 1837 tot het Groot-Seminarie te St. Mi- chiels-Gestel toegelaten. Twee jaar later verhuisde hij met de overigen naar Haaren. De studie vlotte hier veel beter en om zijn deugd be schouwde men hem als een tweede Aloysius. 5 juni 1841 ontving hij de priester wijding uit de handen van Mgi\ van Wijckersloot te Oegstgeest bij Lei den. Volgens een afspraak met de toen malige Apostolisch Prefect van Su- riname Mgi\ Joh. Grooff, die in de loop van 1838 het Gx-oot-Seminax-ie had bezocht, vertrok hij op 1 augus tus 1842 naar diens Missiegebied om daar zonder enige onderbreking tot aan zijn dood toe bijna 45 jaar lang te arbeiden aan de bekering van de plantage-slaven en bosnegers, van de Indianen en vooral van de me laatsen. Vanaf zijn aankomst, 16 september 1842, was hij 14 jaar achtereen als kapelaan en later als pastoor werk- mochten daarvan getuige zijn in een feestelijk en stijlvol vex-siex-d Veghel, waar Prinses Irene een standbeeld kwam onthullen ter nagedachtenis aan de Amerikaanse luchtlandings troepen die in september 1944 in deze buux-t zijn gevallen. We mochten daarvan getuige zijn in Eindhoven, waar het een licht- kleux-enfeest geworden is, dat tot ver in den lande bezoekers ti-ektenwaar het vuur van de Fx-anse kust ge bracht wox-dt tot in 't hart der stad. Waar de jeugd optx-ok in bonte uitbundigheid in laaiende optochten de volksliederen klonken als nooit tevoren. "We mochten ook in Overloon het bevrijdingsfeest meemakent en zien hoe daar het vuur van Bayeux ook ontstoken werd temidden van het saamgestroomde volk. En het meest van deze feesten i: ons niet bijgebleven het feestelijk versiei-de Veghel, al gaf het een pi-acht voorbeeld hoe met simpele middelen een dox-p stijlvol vei-sierd kan worden, zonder betonnen voet blokken en paaltjes met vlaggetjes. Niet de pompeuze feestelijkheden in Eindhoven, waar men een week lang temidden van een grandioos lichtfestijn bevrijding viert. Niet de simpele maar daardoor nog sprekender hartelijkheid der Over- loonse bevolking; maar wel, hoe men in deze plaatsen juist de jeugd in dit alles heeft betrokken. Toen vox-ige week in Eindhoven het bevrijdingsvuur uit Frankrijk zou arriveren, stonden tienduizen- zaam in de hoofdstad Paramaribo. De enige pax-ochie aldaar telde onge veer 3 a 4000 zielen. Iedere dag ging hij op huisbezoek. De zieken en ar men hadden zijn voorkeur. Aan deze laatsten gaf hij letterlijk alles weg, tot zijn eigen kleren toe. Maar bovendien sloofde hij zich uit voor de evangelie-prediking onder de plantage-slaven langs de grote x-ivieren, die hij jax-enlang periodiek bezocht. God zegende zijn arbeid hier en in de stad overvloedig. Hij mocht vele bekeringen maken. Na deze periode werd hij door zijn bisschop. Mgr. G. Schepers, 'aange steld tot pastoor van de melaatsen kolonie „Batavia", gelegen aan de Coppenamerivier. Voor deze uiterst moeilijke post had hij zich vrijwil lig aangeboden. Ruim 27 jaar heeft hij onder deze uitgestotenen van de menselijke sa menleving gewex-kt, de eerste 10 jaar alleen. Op 14 januari 1887 de dag en het uur had hij zelf voorspeld stiei-f hij. Duizenden pelgrims gaan elk jaar naar de kapel, die in Til- bui-g voor hem is opgericht en waar iedex-e woensdag een z.g. smeekuur gehouden wordt. HORSTER ONTGINNINGEN De Horster gemeenteraad is voor gesteld de ontginningen van 545 ha peelgrond goed te keux-en. Hiervan liggen 315 ha in de Gx-iendtsveense peel, waarin men boei-dex-ijen wil projecteren en 51 tuinbouwbedrijven van 2 ha. Dit laatste ondanks het feit, dat de rijks- tuinbouwconsulent niet bepaald enthousiast is over dit plan. gezien de samenstelling van de grond en de moeilijke watei-beheersing. 230 ha van dit ontginningsplan lig gen in de Dorpei-peel en zullen na ontginning dienst doen als herverka- lingsgrond in het Lollebeekplan Men verwacht met de ontginning van de Dorperpeel te kunnen be ginnen tezelfdertijd als men in de Heydse peel begint te ontginnen. komst en langs de entrée-route op gesteld. Achter ons stond 'n airborner met z'n vrouw, een Amerikaans para chutist die mee had gevochten in de corridor. De twee zeiden haast geen woord tegen elkaar. Ze beschouwden aan- j dachtig de voorbij trekkende jeugd van Eindhoven, gymnastiek- en sportgroepen in schier eindeloze rij. Ze voerden vlaggen mee en wan neer de vaandeldx-agei's dan het zo pas gearriveerde bevrijdingsvuur passeei-den, dan negen zij hun dun doeken. Op een gegeven ogenblik, toen het défilé ten einde liep, sprak de para chutist achter ons één enkele zin tot zijn vrouw. Hij zei: „mam, you see, it's excellent". Zij knikte slechts. Maar ze begreep, dat hij zeggen wilde: „we hebben weliswaar veel mee moeten maken, maar als je la ter nog eens kunt terugzien op al je opoffex-ingen, dan werkt die terug blik als een tx-otse bemoedering". Zo heeft die oud-strijder te Eind hoven het ondex-gaan, deze manifes tatie van dankbaax-heid, zo stijlvol gebracht door de Eindhovense jeugd, aan wie de geallieei'den nieuwe le venskansen bex-eidden, zelfs nog vóór de kinderen geboren waren. Eerder zal hij in het verre Amerika tegen zijn vrouw hebben verteld over het vei-loop van de strijd, over de angst en de vreugde die hij daar bij doorstaan moest. En hij zal ook hebben vei'haald van de dankbaar heid die de bevrijde bevolking van Nederland jegens de geallieerden hadden ten toon gespreid. Een on- vei-gankelijke dankbaarheid? Daar van kon zijn vrouw nu zelf, na 15 jax-en. 't bewijs zien. „Mam, you see it's excellent!" Hij had haar niet te veel gezegd. We zijn nooit dieper van onze plicht tot het koesteren van blijven de dankbaarheid jegens onze bevrij- dex*s overtuigd geweest dan op dat ogenblik bij die gi'ote, blijkbaar ge voelige en ontvankelijke soldaat. Maar het is niet alleen die plicht van dankbaarheid die ons bewegen moet, om telkens opnieuw tot een gestyleerde hei-denking van onze be vrijding te komen. We mei-kten, dat weer in Eindho ven, waar een Franse jongen 't feest met alle aandacht volgde. Op een gegeven ogenblik speelde het muziekkox-ps naast de andex-e volksliederen ook de Marseillaise. De menigte zong het lied zo goed en zo kwaad mogelijk mee, maar toen het loeiende refrein kwam, dat begint met de woorden: „Aux armes.cito- yens", toen zong die jongen uit volle borst en kennelijk ook uit volle over tuiging mee, bijzonder de woorden, waarin de tyrannie wordt afgewezen. Natuurlijk vond deze jongen de inspiratie voor zijn eigen hartelijk heid in het prachtige vertoon daar vóór hem, waarvan hij volop de zin verstond, ofschoon hij natuurlijk niets begi-eep van de meeste woor den welke er werden gesproken. Vrijheid is de scheppende bron vo r alle menselijke leven en stre ven en het is de grote waarde ook van een incidentele bevrijdingsher denking, zoals hier, dat zij besef van en inzicht in de betekenis van HET menselijke vrij-zijn kan opi'oepen en voeden. Wij, hier in Venray en omgeving, zijn de week binnengeti-eden. waar in we nu vijftien jaar geleden de pijnlijke verlossing begon van het Duitse juk. De Duitsers zijn middelerwijl onze bondgenoten geworden, juist omdat de vrijheid opnieuw bedreigd wordt. Wij wapenen ons opnieuw: onze eigen Nedei'landse soldaten leren omgaan met geleide projectielen; boven ons hoofd dreunen machtige eskaders vliegtuigen met alles ver nietigende bommen aan boord. Onder dat explosieve „dak" pi*o- beren wij rustig te leven. Maar hoe sterk dit schild ook mag zijn, het zal bi-os en kwetsbaar blijken, als in onze harten, en bijzonder in de har- ten van de jeugd de vrijheidszin niet brandend aanwezig is. Om die positieve instelling te ver krijgen en te behouden moet het bij bevrijdingsherdenkingen allereerst begonnen zijn. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uux-, wox-dt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DER MEER Patei-sstraat 30 Telefoon 1887 Uitsluitend voor spoedgevallen. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. Janssen. Kard. van Rossum- straat 4, tel. 1504. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de kerk dorpen. JEUGD EN GODSDIENST Door het Dekenaal Sociaal Carita tief Centx-um is een vormingsavond geoi-ganiseerd. Op deze avond zal door Drs. F. Huyts, priester-psycho loog, het thema worden ingeleid: JEUGD EN GODSDIENST. Deze avond vormt een onderdeel in de cyclus, welke in februari 1959 werd ingezet met het ondei-werp: Jeugd en Industrie. Voor vex*dex-e vormingsavonden is het programma als volgt samenge steld: een inleiding door Dr. L. Schnei der uit Driebergen, over „De Ontwikkeling van het Maat schappelijk werk"; „Huwelijk en Gezinsleven in 'n nieuwe samenleving" in te lei den door mej. Dra Wintermans uit Eindhoven; „De Bejaarden een Nieuwe So ciale Groep", te behandelen door Drs Munnichs uit Nijmegen; „Het belang van de Beroeps keuzevoorlichting", voox-dx-acht door Drs Koster uit Maastricht; „Het Vraagstuk van de Immi gratie". Voor de inleiding van dit thema moet nog een spreker worden aangezocht. De verschillende data waarop deze avonden zullen worden gehouden moeten nog werden vastgesteld. MILJOENEN-OPDRACHT Aan het aannemersbedrijf Gebr. Janssen N.V. is door Rijksgebou wendienst opdracht verleend voor de bouw van een Rijkskantoren-ge bouw in Terneuzen. Reeds eerder is dit bouwbedrijf op gedragen de bouw van 'n Huishoud school in sHoensbi-oek. Beide op- drachten belopen meer dan 1,5 rnil- lioen. BRANDWEERPLOEG P.T.T. Op 31 mei 1958 behaalde de brand weerploeg PTT op de Provinciale Algemene Bx-andweerwedstrijden te Voerendaal de le prijs met wissel- beker in klasse IV (object bekend), waardoor zij overging naar de 3e klasse. Op 30 mei 1959 ging zij in deze afdeling (object onbekend) bij de Provinciale wedstrijden te Valken burg weer met de le prijs strijken en wisselbeker, hierdoor gaat zij over naar de 2e klasse en moest zij ook uitkomen in de Landelijke wedstrijd, welke werd gehouden op 19 septem ber j.l. te Nieuw Schoonebeek(Di\) Hier wist zij beslag te leggen op de 2e prijs. 15 ploegen uit het gehele land, allen van gelijke kracht, na men hieraan deel. Voorzeker een grote prestatie, hulde aan de commandant de heer Jans. de instructuur de heer Cus- ters en de ploeg. L.-L.T.B.-VERG ADERING IN YSSELSTEYN Op de jongste LLTB-vergadering in Ysselsteyn, werd medegedeeld, dat de bouw van de nieuwe kunst mest en bx-andstoffenloodsen, wel ke bij de silo worden opgericht goed opschiet. De aannemers Theunissen en Gooren zijn volop bezig met 't stor ten van de beton. De aanschaf van een nieuwe trieur was een ander voorbeeld van de nog steeds groeien de omzet van deze afdeling. Op deze vergadering was nog al wat critiek op de waterleidingttiij die zoals verteld werd ,,'t mes vies ient verke han laote staeke". Men zal van bestuui-szijde trachten verbete ring in de toestand te brengen, al zal veel van het weer afhangen. HEIDE. De Toneelvereniging „Erika" Heide, heeft in studie geno men de klucht: „Je moet er niet mee spelen", door Hans Nesna. Onder regie van A. Sanders hoopt de vereniging op 15. en 16 novem ber dit stuk te te geven ten bate van de vereniging.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1