Overpeinzingen Begroting I960 SPORT Te Merselo begint de victorie in Fokveekeuring te Oostrum Mogelijkheden voor opleiding tot beton-timmerman de TFL£M\S/E specialist Huidgenezing UROL Zaterdag 19 september 1959 No 38 TACHTIGSTE JAARGANG US PEEL EN MAAS 19 DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPFÏCRÏ AH VOHR VPNPAV 171VT OIWPTM ADVERTENTIEPRIJS 8 ct. per m.m ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 ULtliULiAU V UU1\ V L#11I\A I EtL\ U1V1J 1 IVCrliUil PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 HET BEGON IN SEPTEMBER is de titel van het verhaal, dat zich 15 jaren geleden heeft afge speeld bij de bevrijding van Venray. Een bevrijding, die tientallen bur gers het leven heeft gekost en hon derden militairen. Kon er een betere getuigenis zijn van deze zware tijd, dan een her bouwd en vernieuwd Venray, met zijn oorlogskerkhoven, met zijn bronzen platen waarop de namen van hen, die vielen. Het Venray, dat 15 jaren geleden in kelders of geëvacueerd het trieste feest der bevrijding vierde Het Venray, dat 15 jaren geleden een puinhoop was, een frontstad, zoals we die kenden van oorlogs foto's uit 14—18 in Vlaanderen. Dat alles is voorbij en de jeugd van nu weet al niet anders meer, of er is nooit iets gebeurd. Ze schendt een oorlogskerkhof en de namen van hen die vielen zeggen hun niets Bevrijdingsfeesten zoals men el ders kende, zijn er hier nooit ge weest. Een haastig ingelast lof, een Onze Vader bij het oorlogsmonu ment, dat al jaren wacht op de bran dende lampen, naast de bronzen platen. Een krans, een bidtocht Terwijl elders de bevrijdingsfak kel van Frankrijk uit naar Neder land werd overgebracht, terwijl men in Veghel een monument onthult ter nagedachtenis aan de daar ge lande Amerikaanse troepen, terwijl in Overloon ieder jaar opnieuw En gelse Detachementen met generaals aan het hoofd op bezoek komen, maken wij ons er feitelijk af met 'n kort lof en een Onze Vader Misschien dat hier of daar op school een leerkracht buiten de les uren om nog eens vertelt van deze donkere dagen, maar dat is een uit zondering. Het zal zo wel goed zijn, nemen we aan, want reden om te feesten is er niet. De namen der doden manen tot herdenken, niet tot feesten, maar toch vragen we ons af of diezelfde namen ons ook niet manen onze jeugd te vertellen van de offers die zijn gebracht voor Venrays en Ne derlands bevrijding. En wat feitelijk vrijheid wel zeggen wil. Toch vragen we ons af, of die na men ons ook niet manen eens na te gaan, wat er terecht gekomen is van alle goede voornemens en plannen, die we maakten. Wat er terecht gekomen is van de vurige beloften, die- we hebben af gelegd, als we maar levend tussen het puin en de rotzooi uit zouden komen. Misschien dat dit derde lustrum aanleiding zou kunnen geven om aan die oproep eens gehoor te geven en ook in Venray eens een stijlvolle herdenking te krijgen, die men el ders reeds jaren kent. DRAADOMROEP De PTT heeft besloten binnen af zienbare tijd de draadomroep in en kele uithoeken onzer gemeente op te heffen, omdat ze onrendabel zijn. Dat wil dus zeggen, dat deze men sen maar moeten zien dat ze radio krijgen, maar zeker niet van de PTT. De zoveelste schop naar mensen, die beslist zelf niet voor de lol in de een of andere hoek van onze nu een maal uitgebreide gemeente zijn gaan wonen. Geen electriciteit. geen wa terleiding, geen gas en de radio-dis tributie nu ook verdwenen. Waarom de PTT eerst wel, maar nu niet deze mensen bedienen kan, is ons een raadsel. Men neemt van particulieren de kleine radio-distri butie-netten in beslag, ook al omdat deze mensen alleen naar de zake lijke kant keken en de sociale zijde vergaten, en dat zou dan de PTT wel eens even anders doen. En ja wel men deed het anders, men maakte de mensen lekker, die blij waren van dat gekledder met bat terijen af te zijn en men nam draad omroep. Die omroep waarvan je op alle mogelijke plaatsen kunt lezen, dat ze toch zo'n puike beste muziek geeft. Wat ze nu laat horen, lijkt echter niet op muziek en het liedje over de sociale kant van deze zaak heeft men intussen maar verreweg opge borgen. Wie weet wat Tante Pos nog alle maal gaat doen. Want dat brieven bestellen achter in de Vredepeel en telefoons tegen de Griendtsveense grens aan nu allemaal zo rendabel zijn, believen we ook niet te gelo ven. Men kan dus nog van alles gaan beleven NIEUWE VERKEERSREGELING De nieuwe verkeersregeling is nu al enige tijd in werking en de politie kan op enkele gouden weken terug zien. Er zijn namelijk nog al wat bonnetjes uitgedeeld, zo links en rechts, aan mensen, die of er niet aan dachten, als ze midden in de straat boodschappen hadden gedaan, of de borden niet hadden gezien, of niet wisten wat die borden bete kenden. Hoewel het misschien nog wat vroeg is om reeds een definitief oordeel hierover uit te kunnen spre ken is de middenstand in de „getrof fen" straten bepaaldelijk niet ent housiast over de genomen maatregel. Men heeft gemerkt dat door 't stre ven om het doorgaand verkeer fei telijk te dwingen rond de kom te rijden ^en groeiende bron van in komsten voor velen wordt afgesne den. Want vele automobilisten pau seren graag eens, zien wat liggen, dat ze wensen mee te nemen, maar worden of rond de kom geleid, of hebben hun aandacht nodig voor alle mogelijke verkeersborden- En of het voor de winkelende mensen nu allemaal zo gemakkelijk is om met de fiets aan de hand te wandelen door de kom is een vraag, die menig middenstander misschien in zijn kassa opgelost krijgt. Van ter zake kundige hand von den we dit bevestigd in een artikel over dit onderwerp waarin men tot de conclusie kwam dat het een le vensbelang is voor iedere gemeente het doorgaand verkeer midden door de gemeente te leiden, dus de moge lijkheden te scheppen, dat dit zon der veel stoornis midden in de win kelstraten terecht kwam. We geloven niet dat de nieuwe verkeersregeling, dat precies beoogt en als ze dat wel beoogde is het ef fect toch averechts, want de meeste automobilisten en fietsers gaan hier de kom mijden en fietsen liever bui ten om Een opmerking moge ons nog van het hart. Herhaalde malen zien we de grote zware melkwagens (zeker langer dan 11 meter) nog rustig mid den door de kom rijden. Aangezien deze zeker niet hoeven te lossen of te laden, vragen we ons af, waarom hier geen einde aan gemaakt wordt. S.V.V.-NIEUWS De diverse Venray-Horst-ontmoe- tingen van j.l. zondag zijn met één uitzondering alle~ in een Venray vic torie geëindigd. Uiteraard stond de wedstrijd in Horst, tussen de beide eerste elftal len, in het middelpunt der belang stelling. Een beste wedstrijd is het niet geworden, spanning was er in voldoende mate aanwezig en deze steeg naarmate de speeltijd verstreek bij de 00 stand. De ploeg welke er in zou slagen te doelpunten kon bijna zeker zijn van de overwinning. In de 13 min. van de 2e helft hield ieder rechtgeaard Venray-supporter in grote getale aanwezig zijn hart vast voor wat komen ging. Horst kreeg de gelegenheid om na een strafschop de leiding te nemen en niemand die er aan durfde twij felen of dit zou gelukken. Eén man echter was vastberaden om dit te voorkomen, n.l. doelman van Boven. Tot het uiterste geconcentreerd stond hij het ogenblik af te wachten dat spil Duyf het vonnis zou vol trekken. Weliswaar loste deze een geweldig hard schot doch recht op onze keeper af die met een snelle reactie de bal op zijn vuisten nam en het veld instompte. Grote vreugde bij het Venray-le- gioen, doch helaas van korte duur, want de scheidsrechter besliste dat de strafschop overgenomen moest worden. Voordat dit kon gebeuren moest echter eerst van Boven opgeknapt worden daar deze bij zijn helden daad gewond was geraakt. Wat nie mand voor mogelijk had gehouden presteerde onze doelman door ten tweede male het flitsende schot uit zijn doel te ranselen, ditmaal was het schot beter geplaatst doch van Boven kende geen pardon. Door dit meesterstuk geïnspireerd werd er door onze jongens 'n schep je opgedaan en Horst op eigen helft gedrukt. Voordat het winnende doel punt kon worden gescoord moest onze keeper echter nog eenmaal met een meesterlijke duik in de hoek een Horsterdoelpunt voorkomen. Pal hierop week Kusters met de bal aan de voet uit op de linkervleugel om vanaf deze plaats een hoge voorzet op het Horsterdoel te geven. Onze enige man in de voorhoede die zich door zijn lengte in een kopduel kon meten met de lange Wittenhorst- achterhoedespelers was op het juiste moment op de juiste plaats en met een machtige kopstoot was hij doel man Peters de baas en bracht vreug de in de Venray-harten en de stand op 01. In het resterende kwartier, dat nog te spelen was bleef Venray in de aanval en overtuigend sterker, doch tot een doelpunt bracht men 't niet meer al deden zich nog een paar mooie kansen voor. De eerste pun ten zijn binnen en een altijd moei lijke hindernis overwonnen. Ook het 2e elftal startte met een overwinning op Wittenhorst 2. De uitslag was hier 32 en ook in deze wedstrijd speelde de doelman een voorname rol met enkele meester lijke reddingen. Er werd door onze reserves een goede wedstrijd ge speeld, de doelpunten vielen als ge volg van uitstekende combinaties waartegen de Horster - reserves machteloos waren. Eveneens een keurig resultaat. Venray 3 kon het in Horst niet bolwerken en verloor van Witten horst 3 met 52 in een onprettige ontmoeting waarvan te hard spel de oorzaak was. Venray 4 speelde geen al te beste wedstrijd toch slaagde er middels een 21 overwinning op Witten horst 4 in ook de tweede competitie wedstrijd met sukses te beëindigen. Volhouden zo. Venray 5 sloot de rij van overwin ningen door Merselo met 31 de baas te blijven. Een hoopvolle ver richting van dit voor het merendeel zeer jeugdig elftal. Programma voor a.s. zondag: Venray I ontvangt Budel. De al gemene verwachtingen zijn dat de gasten voor a.s. zondag één der se rieuze kanshebbers in onze afdeling zullen blijken, afgaande op hun eerste competitiewedstrijd behaalde 72 overwinning op Alamania. Aan onze spelers nu de taak om door 'n overwinning alvast een voorsprong te nemen. Geen gemakkelijke taak maar o.i. toch wel mogelijk. Venray 2 moet op bezoek bij Roer mond 2. Enkele weken geleden in een vriendschappelijke wedstrijd 'n zacht kluifje maar ditmaal zal het niet zo gemakkelijk gaan. Hierbij komt dan nog, dat afgelopen zondag een paar spelers blessures hebben opgelopen zod^t men niet volledig in het veld zal komen. Mogelijk kan enthousiasme en vol houden een en ander compenseren. Bij voorbaat kansloos achten wij onze reserves in elk geval niet. Venray 3 speelt thuis tegen DIS. Ook nu zal het voor onze jongens niet meevallen enige winst uit deze ontmoeting te halen. In elk geval de beste beentjes voor en spelen voor wat je waard bent. Venray 4 gaat op bezoek bij DIS II en achten wij toch zeker in staat om beide puntjes mee naar huis te brengen. Venray 5 is vrij, waarschijnlijk door een gebrek aan scheidsrecnters waaraan in Limburg nog steeds een groot tekort is. Wie wil helpen dit tekort op te heffen? NATIONAAL JEUGDTOURNOOI Op het nationaal jeugdtournooi, dat in Stiphout werd gehouden boek ten onze jeugdige Venrayse schut ters grote successen. A. Loonen van St Oda wist met 418 pnt. het tournooi te winnen. L. Swinkels van Diana schoot zich met 390 pnt. op de 5e plaats, terwijl P. Claes van Sebastianus en L. Strij- bosch van Castenray met resp. 378 en 347 pnt. de 8e en 14e plaats be zetten. L. Janssen en H. Peters beide van St Oda zorgden voor een eer volle 16e en 19e plaats temidden van de 50 beste jeugdschutters van Nederland. Zij behaalden resp. 338 en 331 pnt. Men stond in Stiphout wel wat met de ogen te knipperen over deze Venrayse successen. HOCKEY-NIEUWS Met het nieuwe hockey-seizoen in zicht startte MHCV „het nieuwe jaar" met een vergadering, waar van de nieuwe bestuursverkiezing het belangrijkste punt vormde. Behalve de voorzitter, Dr. van Winden, die voor een tijdsduur van 3 jaar het heft in handen heeft, tra den mej. D. van Baar en de heren H. Steerneman, L. Wijnen en H. Poels af, waarvan de laatste twee zich niet meer herkiesbaar stelden. De stemming formeerde het vol gende bestuur (naast de aanblijven de voorzitter zoals boven vermeld) de heer Hohbach secretaris; K. Tho massen penningmeester en mej. D. van Baar en de heer A. Veraart als alg. bestuursleden. Als voorbereiding op de competi tie speelde een herenelftal tegen R.A.F. Laarbruch in Wemb. Did. Misschien lag het aan het tropische weer of mogelijk aan de lange rust periode, een feit was het, dat we in de match met 40 aan het kortste eind trokken. Na de wedstrijd werd er gretig ge bruik gemaakt van het prachtige zwembad van onze Engelse gast heren, waarna nog een gezellig sa menzijn met militaire vrienden plaats had. De MHCV-dames beginnen zondag a.s. met een verjongd elftal de com petitie met een thuiswedstrijd tegen Sittard. We durven nog geen prog nose te doen; we wensen hen een goede start en veel sukses!! SCHAAKNIEUWS Donderdagavond speelde de SCV een vriendschappelijke wedstrijd in Gemert tegen de schaakvereniging „De Commandeuse". Er werd ge- gespeeld aan 22 borden. Aan de eer ste 10 borden behaalden wij de over winning, n.l. met 6-4. Aan de lagere borden was Gemert de sterkste. De einduitslag van deze spannen de en prettige wedstrijd was 111/2 - 101/2 in het voordeel van Gemert. In^'-ïvenvachlin^ Zo heef dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dot gratis is in gesloten bij een Babyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje. IpwATMiT^HABOT MAAKT ivSOÈiry Enkele cijfers uit de begroting 1959 in miljoenen guldens. INKOMSTEN. Indirecte belastingen: omzetbelasting 1.412 invoerrechten 801 accijnzen 678 overige 307 Directe belastingen: inkomstenbelasting 1.644 loonbelasting 1.159 vennootschapsbelasting 969 overige 414 andere inkomsten 925 Totaal 8.309 UITGAVEN. defensie 1.702 politie en justitie 346 onderwijs en cultuur 1.431 waterstaat en verkeer 851 sociale voorzieningen 782 handel nijverheid en landbouw 650 volkshuisvestiging 1.122 nationale schuld 1.014 overige 1.362 Totaal 9.260 Tekort 951 miljoen. Van iedere gulden die de staat ontvangt levert de omzetbelasting 17% invoerrechten 10% accijnzen 8% inkomstenbelasting 20% loonbelasting 14% vennootschapsbelasting 12% overige belastingen 9% andere ontvangsten 10% is 100% Van iedere gulden die de staat uit geeft gaat naar: defensie 19% onderwijs 16% waterstaat 9% handel nijverheid en landbouw 7% soc. voorzieningen 8% volkshuisvesting 12% nationale schuld 11% overige 18% Oostrumsekermis dinsdag 15 sept. jl., werd een fokveekeuring gehou den door de fokvereniging „Volhar ding". De jury noemde na afloop der keuringen de kwaliteit van het aan gevoerde vee goed, ondanks enkele onregelmatige toch mooie rubrieken. Het bestuur en inzenders waren te vreden over deze zéér goed geslaag de fokveekeuring. De met een eerste prijs bekroonde dieren waren: Rubriek 1. Pinken geboren 1 juni —31 dec. 1958. la Marie I Gebr. Wijnhoven; lb Nel 14 en lc Nel 13, W. Jansen. Rubriek 2. Pinken geb. 1 febr. 31 mei 1958. la Nella 9, Jos. Claessens. Rubriek 3. Pinken geb 1-31 jan. '58. la Irma, W. Janssen; lb Marie 14, Th. Pouwels; lc Truus 4, H. Ver- heijen. Rubriek 4. Vaarzen geb. 1 aug.— 31 dec. 1957. la Jet 11, Kind. Jenniskens; lb Gerda 9, L. v. Dijck; lc Jet 12, en ld Drika 8, Kind. Jenniskens. Rubriek 5. Vaarzen geb. 1 jan. i april 1957. la Drika 7, Kind. Jenniskens; lb Nella 8, Jos. Claessens; lc Frieda 4, Jos. Thielen. Rubriek 6. Koeien geb. 1 april 31 dec. 1956. la Roosje 1, L. v. Dijck; lb Marie 12, Jos. Claesens; lc Tony, B. Broe- ren; ld Netje 1, C. Vink. Rubriek 7. Koeien geb. 1 febr. '55 1 febr. 1956. la Woda 7, J. L<enssen; lb Hilda 11 Jos. Claessens; lc Jet 7, Kind. Jen niskens; ld Cato 5, Jos. Thielen. Rubriek 8. Koeien geb. 1 jan.31 dec. 1954. la Fientje 2 en lb Martha, Kind. Jenniskens; lc Gerda 6, L. v. Dijck. Rubriek 9. Koeien geb. vóór '54. la Nella 4, Jos. Claesens; lb Truus 2, H. Verheijen; lc Jet 3, Kind. Jen niskens. Groepen keuring. la en lc Kind. Jenniskens; lb Tos. Claessens; ld W. Janssen. Kampioenkoe: Nella 4, van Jos. Claessens. Kampioenvaars: Drika 7. Jenniskens. Kind. De mogelijkheid om op latere leeftijd nog een vakopleiding te vol gen wordt door velen overwogen. Enerzijds, omdat men de tijd voor een opleiding bij een ambachtsschool EINDE VAN VENRAYS PETROLEUMLAMP IN ZICHT De ruim 150 mensen, die in de 33 huizen wonen rond Daland, Ende poel, achter in 't Ven, op de Kamp en in het Vlakwater, waar men nog steeds zit te prutsen met flessegas en zelfs petroleum voor huisverlichting, hebben afgelopen week een diepe zucht geslaakt. Wan toen zijn er grote vrachtwagens in die buurten verschenen met kabels, met licht masten e.dEen van de chauf feurs zei gekscherend: We komen het verjaardagscadeautje van Papa Gelissen brengen.en ze gooiden de spullen aan de kant van de weg. Inderdaad een verjaardagscadeau. Want door het gulle gebaar van onze Electriciteitsmaatschappij bij haar gouden jubileum, die bij monde van haar directeur Prof. Dr. Gelissen een miljoen beschikbaar stelde voor z.g. onrendabele aansluitingen, is het nu mogelijk geworden, dat in deze 33 woningen electrisch licht komt. Men moet hier niet zo simpel te gen aan kijken. De meesten onzer zouden de hemel geen raad weten als ze geen stroom of electriciteit hadden. We verlichten onze huizen en werkplaatsen er mee, we hebben electrische aparaten, we doen er de was mee en de radio speelt de hele dag. Maar in ruim 70 Venrayse wo ningen is tot heden deze zegen van de moderne tijd, zoals men electri citeit wel eens noemt nog nimmer doorgedrongen. Daar moest men zich behelpen met petroleum of gas uit flessen, dat dikwijls uitgerekend 's avonds op is en waar dan niets anders op zit dan in bed te kruipen Daar moet men zich behelpen met de ouderwetse strijkbout, met een wasmachine uit verre vooroorlogse tijden, waar men zich zelf voor kan spannen, als een boer zijn paard vroeger voor de dorsmachine. Betekent dat al een ontzaggelijk ongemak in huis, vraag niet naar de schade voor 't bedrijf Wat anderen op hun sloffen af kunnen met elec trische machines kost het slachtoffer soms veel tijd en moeite, moet soms zelfs helemaal achterwege blijven. Het is dus bepaald geen wonder, dat deze 70 huisgezinnen, van onge veer een 350 mensen blijven aan dringen om ook electriciteit te krij gen. Maar het zijn gewoonlijk die hui- en die ver van de verschillende dor pen af liggen en de PLEM moet voor dergelijke aansluitingen dermate hoge bedragen vragen, dat ondanks hulp van gemeente en andere in stanties deze mensen eenvoudig niet eraan denken kunnen electriciteit te nemen. Zo is dat ook gegaan met de bo vengenoemde 33 woningen. Toen hier de plannen voor electrificatie werden opgezet, moest ondanks de hoogste gemeente subsidie, ondanks het feit, dat reeds diep werd geput in het fonds voor onrendabele aan sluiting, nog gemiddeld 2.400 per huisgezin gevraagd worden. Voor de een mag dan 2.400 wei nig betekenen, voor een ander is dat een te grote last. En zo ook hier. Dus voor de zoveelste maal gingen de mooie plannen de lade in. Het gou den jubileum van de electriciteits maatschappij zou redding brengen, daar dit fonds op eens liefst een mil joen rijker werd. Wat dit betekent kan men begrij pen als we nu horen wat de kosten voor de betrokken gezinnen zijn. 460 gemiddeld i.p.v. 2.400. Met recht dus een feestcadeau, waarvan deze mensen nu profiteren. Het zal dus niet lang meer duren of ook deze mensen kunnen van de zelfde gemakken profiteren, waar van anderen reeds lang de zegenin gen kennen. En met deze aansluiting wordt wel een fikse streep gehaald door de achteruit-stelling van onze gemeen te op het terrein van de electrifi- tie. Want mag dan Limburg inder daad het hoogst aantal aangeslo tenen hebben van Nederland, in dat zelfde Limburg kwam Venray ge heel achteraan. We komen nu weer in de rij, al blijven nog altijd ruim 40 gezinnen over die nog geen elec triciteit hebben. Nu is het inderdaad zo, dat van deze laatste verschillende nooit of te nimmer electriciteit zullen krij gen, om de eenvoudige reden, dat aansluiting een dermate hoge inves tering betekent, die nooit op te bren gen is. Maar anderzijds zal een groot ge deelte daarvan nog wel electrici teit kunnen krijgen, mits men uit dit millioenenfonds nog eens extra diep grijpen kan. We geloven dat het de opgave van het jaar zal zijn voor ons gemeente bestuur om dat te zien te verwezen lijken, opdat met deze aansluiting in Merselo inderdaad het einde van de ellende in zicht is. Huidzuiverheid Huidgezondheid Voeten en oksels Iris door Purol-poeder heeft laten voorbijgaan en ander zijds, omdat de keuze van een be paald beroep niet de juiste oplos sing bleek te zijn en omschakeling de oplossing zou kunnen brengen. Vooral voor deze laatste categorie die het niveau van de vakman wist te bereiken en terug zou moeten vallen op een ongeschoold beroep, betekent dit een hard gelag! En dan te weten, dat het bedrijfs leven zo'n dringende behoefte heeft aan vakarbeiders. Uit deze behoefte is nu ook een opleidingsmogelijkheid ontstaan voor het beroep van beton-timmerman bij de regionale werkplaatsen voor vakontwikkeling, welke cursus door het bedrijfsleven zeer sterk wordt gepropageerd. Overigens ook een beroep, dat zeer sterk spreekt tot de verbeelding van de plattelander en door 't steeds meer toepassen van betonconstruc ties, vooral bij grote bouwwerken, ook steeds meer betonvaklieden vraagt. Tijdens de opleiding wordt een tweetal excursies georganiseerd naar dergelijke bouwwerken, om de cursisten nog meer vertrouwd te maken met hun toekomstige ar beidsplaatsen en werkomstandig heden. Gezien de grote urgentie van deze cursus moeten gegadigden zich hier voor zo spoedig mogelijk aanmelden, daar op 28 september 1959 te Eind hoven reeds met deze opleiding wordt begonnen. Uiteraard zullen er nog veel vragen overblijven, die een antwoord behoeven, maar daarvoor kunnen belangstellenden terecht bij het arbeidsbureau van hun woon plaats, waar men alle gewenste in lichtingen kan verkrijgen. Zoals we reeds meldden heeft de Drumband van Harmonie Euterpe, zondag j.l. deelgenomen aan het na tionale drumbandconcours in So meren. En met goed gevolg, hetwelk al bleek toen de overige leden van de Harmonie zondagavond hun col lega's stonden op te wachten. Want men had gebeld dat Venrays band in de tweede afdeling een dikke 1ste prijs had verdiend met 194 en een half punt, terwijl daarnaast de tam- boer-maitre, de heer Bakens, met 75 pnt. zich een der best geclassificeer de kan noemen van dit tournooi, waaraan j.l. zondag alleen al 18 corpsen uit geheel Nederland deel namen. Zijn tamboer-maitre-stok werd bij aankomst in Venray dan ook terecht verwisseld voor een groot bouquet bloemen, een hulde, waarin de ge hele drumband deelde. Na een muzikale rondwandeling door de kom werden de mannen-van de trommen in zaal Wilhelmina toe gesproken door de president de heer Laurensse, die er trots op was, dat in de betrekkelijk korte tijd. dat Venrays Harmonie een drumband rijk was, reeds zulke opmerkelijke resultaten behaald konden worden. Hij noemde dit een goede prestatie waaruit bleek, dat de mannen met animo en doorzettingsvermogen had den geoefend, waardoor zij tevens aan anderen een goed en navolgings- waardig voorbeeld hebben gegeven. Natuurlijk zal deze bekroning van weken hard werken nog wel eens gevierd worden en men is nu vol goede moed om ook in de eerste af deling een goed figuur te gaan slaan. Letterlijk en figuurlijk. Temeer, waar in samenwerking met patro naat niet alleen voor jeugdige aan voer wordt gezorgd, maar ook zelfs klaroenblazers aan het corps zullen worden toegevoegd.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1