Yenrays Vroede Vaderen vergaderden Hoe kon Hitier de oorlog beginnen Jaarlijkse Collecte voor bet Koningin Ïïilhelmina-Fonds Geen draad omroep meer voor 1200 abonnees. Electriciteit uit de Maas Zaterdag 5 september 1959 No 36 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS SU DRDR EN ÜITGAVE FIRMA VAN DEN MDNORHOF WJ«P1CRI AH VOOR VPNRAV R1M OTVAQTOÏTITRIVI ADVEBTENTIE-PBIJS: 8 et. perm.m. ABONNEMENTS- GBOTESTBAAT 28 TELEFOON 512 GIBO 150052 W CErlVDljHU V EtiXivA I EriN VJlViO 1 KCriVlwiN PBIJS PBB RWABTAAL f 1.40 BUITENVENBAY f 1.00 De vergadering van vrijdag 26 aug j.l. verliep onder voorzitter schap van loco-burgemeester WIN- TELS in een vlot tempo. De ingekomen stukken, voor het merendeel goedkeuringen van ge nomen raadsbesluiten door Ged. Sta ten, gingen voor kennisgeving onder de hamer door. Weg met de schuurtjes Het voorstel van B. en W. om de bouwverordening zodanig te wijzi gen, dat voortaan ook vergunning nodig is voor het oprichten van schuurtjes, washokken, bergplaat sen en ander bijgebouwtjes op open erven achter huizen, kreeg natuur lijk commentaar. De Raad kon zich over het alge meen met deze maatregel verenigen, daar ook zij bepaald niet enthousiast is, om de soms bizarre bouwsels, die men links en rechts ziet verschijnen. Alléén vroegen PON JEE en VAN HAAREN zich af, of een en ander niet omslachtig wordt. De mensen moeten aanvragen indienen, met te keningen en wat dies meer zij en dat kost naast moeite ook geld. De VOORZITTER wees er op, dat er inderdaad aanvraagformulieren moeten worden ingevuld en teke ningen moeten worden gemaakt, maar men zal geen zware eisen hier aan stellen. Maar orde moet er zijn. JANSSEN zijn bezwaren gingen 'n heel andere richting uit. Hij had lie ver gezien, dat B. en W. met een voorstel gekomen was om de hele bouwverordening 'ns onder de loupe te nemen. Dit is trouwens al lang beloofd, maar nog nooit is men er toe gekomen. De huidige bouwverordening stamt van 1934 en is totaal verouderd. Hier staan dingen in, waaraan men heden ten dage niet meer voldoet, terwijl de verordening zelf op vele punten hopeloos achter is. Met enkele voorbeelden illustreer de spreker dit. Hij hoopte, dat nu eindelijk de belofte van indertijd ge stand zou worden gedaan en dat met enkele deskundigen de bouwveror dening in zijn geheel zal worden verbeterd en aangepast aan de eisen die men thans stelt. Een wens die ook DE BRUYN en COLSEN onderschreven Ook deze laatste toonde aan, dat de huidige bouwverordenng in strijd is met verschillende bepalingen van wederopbouw. De VOORZITTER beloofde, dat op korte termijn werk gemaakt zal worden van 'n verbetering en aan passing der bouwverordening. Grond aan- en verkopen De indertijd met Th. Willemsenin Castenray aangegane aan- en ver koop van grond kreeg niet de goed keuring van Ged. Staten, die eiste, dat Willemsen voor dat stuk, dat als bouwgrond gebruikt kan worden, de hogere prijs nl. van 2,50 per m2 zal betalen. Willemsen kan daarmee accoord gaan en dus vond de Raad het ook goed De aankoop van enkele stukjes grond voor de aanleg van de Midden Peelweg kreeg ook geen commen taar, maar iets anders was het met de aankoop van de grond in Yssel- steyn BAATBELASTING Zoals bekend is er reeds enige tijd herrie over een stuk grond in Yssel- steyn, dat men nodig heeft voor de ontsluiting van het uitbreidings plan aldaar. In de laatste raadsvergadering is er zelfs een geheimzinnige tante uit Roermond aan te pas gekomen, maar nu schenen dan alle obstakels uit de weg geruimd, want 't voor- s'tel kwam ter tafel om voor ontslui ting 1610 m2 grond aan te kopen voor 1,50 per m2 en 200 extra voor een daar staande broeikas. Dat was wat er in de officiële toe lichting van de agenda stond, maar er scheen nog een addertje in 't gras te schuilen, want tot grote verbazing van de publieke tribune vroeg JEN- NISKENS, op welke wijze men de daar te vestigen baatbelasting dacht door te voeren. Uit wat men zo links en rechts kon opvangen, bleek dat bij de raads stukken een schrijven van B. en W. was gevoegd, waarin deze haar voor nemen te kennen gaf, om bij nieuwe straten en wegen te komen tot een soort baatbelasting. Zij scheen onder meer een berekening gegeven te heb ben, hoe ze kwam tot de kostprijs van de grond in Ysselsteyn en daar bij verteld te hebben, dat bij een eventuele stijging van de kostprijs, het meerdere verhaald zou worden via een baatbelasting. De vraag van JENNISKENS sloeg dus kennelijk op dit voornemen, maar de VOORZITTER probeerde 't vuur nog te blussen met de mede deling, dat men nog niet aan 't hef fen van een baatbelasting toe is en dat het tijd genoeg is om die vraag te beantwoorden, als het zo ver is. De BRUYN scheen voor een baat belasting te zijn, daar het volgens hem beter is ten halve te keren dan ten hele te dwalen. De VOORZITTER wees er op, dat in het verleden door de gemeente véél was bijgedragen in de kosten, die wegen en straten met zich brach ten. Dit kon niet meer, omdat er geen geld voor beschikbaar kwam. Men zal er dus in de toekomst reke- nig mee moeten houden, dat even tuele verbeteringen via baatbelas tingen betaald worden. Als een zand weg wordt verbeterd of verhard, profiteert daarvan de eigenaar van de gronden aan die weg; het is dus billijk, dat hij zijn deel via een baat belasting opbrengt. Maar men is zo ver nog niet.was zijn waarschu wing. JANSEN bleek toch wel geschrok ken van die plotselinge opkomst van de baatbelasting en meende dat de invoering daarvan zeker voor de oude nieuwe wegen, als die b.v. in plan Oost, de nodige moeilijkheden met zich brengen. Maar de VOORZITTER wees er prompt op, dat baatbelasting alléén te maken zal hebben met nog aan te leggen wegen en dus niet met oude... Waaruit wel bleek, dat ook de Raad nog geen zuiver oordeel had van de eventueel in te voeren baat belasting Wie zal dat betalen JANSSEN en de Raad lieten ver der de belastng de belasting, maar hij wilde toch wel zijn verwonde ring uitspreken, dat die kwestie Ys selsteyn al met al zo lang heeft ge duurd. Ondanks de belofte in vorige raadsvergadering gegeven, dat de mensen binnen 8 dagen de grond prijzen zouden weten, hebben ze eerstdaags voor deze vergadering iets gehoord. Dus alweer tijd ver knoeit en alweer tijd verloren. Trouwens, hij Snapte nog steeds maar niet, waarom deze aspirant bouwers maar hadden.moeten wach ten op de aankoop van dit stuk grond. Ze hadden al lang aan 't bou wen kunnen zijn. Dat wachten heeft alléén maar tot gevolg, dat de men sen veel meer geld moeten betalen en grote schade lijden. Is het billijk, dat deze mensen door laksheid van de gemeente die extra lasten krijgen te dragen? We hebben de mond vol, aldus deze spreker, dat we particuliere bouw moeten helpen, maar in Ys selsteyn hebben we gezien, wat er in de praktijk van terecht komt. En niet alleen in Ysselsteyn. Al jaren weet men dat plan Zuid er komt, maar verkaveld is er nog steeds niets en geen mens kan er een stuk krijgen. Spreker vond dit beneden peil. De VOORZITTER bood zijn excu ses aan, dat men de mensen in Ys selsteyn langer op antwoord had moeten laten wachten, dan eerst de bedoeling was. Vacantie en de in voering van de baatbelastingen had den echter belemmerend gewerkt. Dat door het talmen van de gemeen te de mensen schade berokkend zal zijn, ontkende hij. De meeste aan vragers heben na 15 april hun pre mie-aanvrage ingediend en vallen dus al in de nieuwe regeling. Men kon niet eerder de gronden uitgeven zonder dat men deze toegangsweg had gekregen i.v.m. de grondprijzen, waar immers ook deze wegprijs in verrekend moet zijn. JANSSEN was het met deze rede natie niet eens. Men had de prijs van deze weg kunen ramen en zeker voorlopige aktes künnen opmaken. Dan was men eerder aan het bou wen geweest, want niet alleen krijgt men nu te. doen met een on gunstiger premie-regeling, maar ook met een hogere loonregeling bij de bouwvakkers. En vacanties op het gemeentehuis moeten nooit oorzaak zijn, dat andere mensen hiervan de dupe worden PLAN-ZUID In het vervolg van zijn antwoord vertelde de VOORZITTER, dat in derdaad in plan Zuid-de verkaveling nog niet klaar is. Maar iedere eigen bouwer kart er terecht want men gaat voorlopig stroken verkopen van 1,5 m breed. Plan Zuid is dus voor eigenbouwers open. Hierop werd de vraag gesteld, of de Raad ook eens niet een grond prijs-berekening a la Ysselsteyn zou kunnen krijgen voor plan Zuid. En deze werd vanachter de bestuurs tafel toegezegd. Dat was het dan Omlegging Deurneseweg Het volgende voorstel, om enkele weggedeelten aan het openbare ver keer te onttrekken, in verband met de op stapel staande omlegging van de Deurnesewg door de Wieën naar de Leunseweg, kreeg geen commen taar. Alléén wilde VAN HAAREN eens horen of de middenstand dergelijke omleggingen wel toejuicht. Hij kreeg ten antwoord-, dat deze omleggingen niet zo zeer met middenstand als wel met veiliger verkeer te doen hebben en dat uit de praktijk blijkt dat gewoonlijk een en ander wel meevalt voor de neringdoenden. SCHOLEN De aanvrage van de meisjesschool van Leunen om vóór 155,75 nieuwe leermiddelen te kunnen kopen kreeg de goedkeuring van de Raad. Even zo goed mag de school in Oirlo voor ruim 2.000 aanschaffen i.v.m. de samenvoeging der lagere scholen en kan het schoolbestuur in de kom bijna 18,5 duizend gulden besteden om de le gymnastiekzaal in te richten. En tenslotte kan de oude meisjes school in Oirlo worden omgetoverd in een 'kleuterschool, waarmede we dan door de agenda heen waren. Uitbreidingsplan Castenray Dan zaten we in de rondvraag waarin STEEGHS helemaal niet op timistisch bleek t.a.v. uitbreidings plannen in Castenray. Men zit daar nu al jaren met grond te tobben en met de grond, die men met veel moeite heeft gekregen, kan men weer niets doen. Zijn vraag was of een en ander niet eens opnieuw be keken kan worden en herzien, waar door zij het misschien na onteige ning uiteindelijk ook in Casten ray gelegenheid tot uitbreiding mo gelijk is. De VOORZITTER zei dat een her ziening van het uitbreidingsplan Castenray inderdaad op het pro gramma staat. VAN HAAREN had klachten ver nomen van een nood-wonig-bewo- ner aan de Broekweg, die al geruime tijd geen water heeft. De VOORZITTER was hierover wel verwonderd, want bij Gemeen tewerken was zo ver hem bekend, door de bewoner nooit geen klacht ingediend. Maar een en ander zal worden nagegaan. JENNISKENS vroeg naar de ver keersregeling op de kerkdorpen, maar zal nog geduld moeten hebben, aangezien men eerst de kom klaar wil hebben, voordat men op de huchten begint. COLSEN informeerde naar de plannen voor het sportpark en zwembad, maar kreeg in deze openbare vergadering nul op het rekest. Zijn we goed geïnformeerd, dan is later op de geheime vergaderng dit onderwerp wel ter sprake ge komen i.v.m. een gunstiger subsi die-regeling, die in de lucht schijnt te hangen. BARTELS vroeg waar de waar schuwingsborden blijven in de na bijheid van de kleuterschool op de Eindstraat en wilde wéten waarom aldus 'n lid van Ged. Staten door de gemeente nog nimmer moei te gedaan is, voor een hogere sala riëring van de wethouders. De borden komen er en het lid van Ged. Staten is slecht op de hoogte, want de betreffende aan vrage om salaris-verhogng ligt al maanden in Maastricht Uitbreiding Oostrum DERICKX wilde weten, wanneer de woningen in Oostrum nu wel ge bouwd gaan worden en waarom het werk aan de wegen hier nu al drie weken stil ligt. Het laatste was niet bekend, men zou hier naar informeren, maar met de bouw van woningen zou worden begonnen, want Vandevenne heeft deze aangenomen van de hoofdbou wer. En dat was het dan. Alle raadsle den waren op deze vergaderng pre sent, alleen; wethouder VAN BO VEN moest wegens ziekte verstek laten gaan. De Raad ging na sluiting van de openbare vergadering, nog in gehei me zitting over. De ontwikkeling van de medische wetenschap heeft de laatste tiental len jaren enorme vorderingen ge maakt. Zeer ernstige ziekten, die vroeger vele slachtoffers eisten, heb ben hun vrees-aanjagend karakter verloren. Dank zij de grotere kundigheid van onze medici, de uitvoering van nieuwe therapeutische methoden, verbeterde hygiëne en het beschik baar zijn van een heel arsenaal van nieuwe geneesmiddelen, hebben ve len hifti leven met tal van jaren zien verlengd. Voor deze vooruitgang op medisch terrein kunen wij niet dankbaar ge noeg zijn. En het is zeker niet te veel van ons gevraagd, die dankbaarheid in een offer om te zetten. Daartoe krijgen wij Van 7 t.e.m. 12 sept. a.s. de gelegenheid, wanneer voor het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding de collecte-zakjes bij U aan huis worden opgehaald, die in de afgelopen week door de Posterijen bij U aan huis zijn be zorgd. Het Koningin Wilhelmina Fonds, dat thans tien jaar bestaat, heeft de steun van iedere Nederlander nodig, want de wetenschap is helaas nog niet zo ver gevorderd, dat de oor- 20 jaar geleden begon de 2de wereldoorlog Hoe ter wereld is het mogelijk geweest, dat een land als Duits land, geslagen door de eerste we reldoorlog, gekortwiekt en gemuil korfd door het dictaat van Ver sailles, reeds twintig jaar later met een aantal brutale agressies het risico durfde nemen van een tweede wereldbrand? En hoe ter wereld kon een man als Hitier, met psychopatische neir gingen, zelf militair nauwelijks bekwaam, het Duitse volk brengen tot over de grenzen van deze nieu we razernij? En dan nog: hoe ter wereld heeft hij het klaar kunnen spelen, de Duitse oorlogsmachine zodanig op gang te brengen, dat binnen korte tijd een groot deel van Euro pa onder de voet was gelopen en dat het er, wanneer Hitier een beter inzicht zou hebben gehad over de werkelijke verhoudingen, voor de geallieerden zeer slecht zou hebben uitgezien? Het verdrag van Versailles legde de Duitsers op, het gehele gebied ten westen en ook nog een strook ten posten van de Rijn te demilitarise ren. Het leger moest worden terug gebracht tot niet meer dan honderd duizend man (zeven infanterie- en drie cavaleriedivisies) uitsluitend ge schikt voor verdediging tegen een eventuele aanval van buiten af of voor het bewaren van de orde bin nenslands. Bovendien gold een abso luut verbod voor het onderhouden van een luchtmacht of vervaardi gen van tanks. Waar zo de zaken stonden, moest elke gedachte aan een wederople ving van het Duitse militarisme en aan een herstel van het militaire ap paraat in de oude vorm wel bij voor baat belachelijk worden genoemd. Wat deed Hitier? Het is in ons verband niet nodig te schetsen hoe Hitier aan de macht kwam. Het partijgewroet, de Rijks dagbrand, de instelling van S.A. en S.S., de affaire-Röhm en tal van an dere zak enhebben hier toe geleid In elk geval kan gezegd worden, dat Hitier zich het ideaal van een her leefd Duitsland, van militaire macht, van Europese en misschien wel van wereldheerschappij permanent voor ogen zag zweven. Het eerste wat hij daarom deed was: het verscheuren van het Ver drag van Versailles. Het tweede was het vormen van een Wehrmacht. Het derde het tegen elk verbod in be zetten van het Rijngebied (1936). Het vierde de Anschlusz van Oostenrijk (1938) en het vijfde de systematische overheersing van Tsjecho-Slowakije. Van onbetaalbaar belang is bij dit alles voor Hitier geweest het organi satorisch vermogen van General- oberst van Freiherr von Seeckt, de lste Oberbefelshaber van de Reichs- wehr. Deze man heeft kans gezien, ondanks alle controlemaatregelen van de geallieerden, een generale staf in het leven te roepen (in bur ger), hem van de nodige instructies voor een moderne oorlogvoering te voorzien en het (toegestane) leger van 100.000 man te maken tot een zo perfect werkend apparaat, dat het kon gelden als kern en kader voor een in korte tijd te vormen dienst plichtig leger van niet minder dan 63 divisies. Militair vermogen Geen luchtmacht mocht Duitsland er op na houden. Maar heel wat pi loten kregen een degelijke training zaken van kanker en de ware aard van de kankercel bekend zijn. Wèl kan in een groot aantal gevallen reeds op doeltreffende manier wor den ingegrepen; kan veel leven wor den behouden, veel lijden verzacht. De medici en ander wetenschaps mensen spannen echter hun uiterste krachten in, ook deze gevreesde ziekte geheel „onder de knie" te krijgen. Maar voor al dit tijdrovende en kostbare werk is geld, veel geld no dig. Het is een kwestie van duizen den, neen, het gaat om miljoenen, vele miljoenen guldens. Onderzoekingen moeten op ruime schaal worden verricht; laboratoria gebouwd en van dure instrumenten voorzien; ziekenhuizen moeten be schikbaar zijn; deskundigen moeten worden opgeleid en daarna in de ge legenheid gesteld hun onderzoe- kings- en genezingswerk onbelem merd uit te voeren. Nogmaals: DAARVOOR ZIJN MILJOENEN NODIG. Laten wij in dit jubileumjaar 'ns extra diep in onze beurs tasten. Er wordt van ons terecht een offer ge vraagd. Laten wij geen dubbeltje in de bus stoppen, als het wel een gul den zou kunnen zijn. BESTRIJDT HET LEED DAT KANKER HEET! bij de vier Duitse luchtvaartmaat schappijen. En er bestond geen ver bod voor het oprichten van zweef- vliegclubs. Die rezen als paddestoe len uit de grond. Bovendien vonden heel wat Duitse officieren een goede leerschool bijde Russische land en luchtmacht. Zo groeide het militair vermogen van Duitsland in stormachtig tempo. Nu kon Hitier ook niet langer wacrt- ten. Tegen de adviezen van de hem omringende deskundigen in, ging hij al in 1938 tot de actie tegen Oosten rijk over. En hij slaagde. Als een roofdier dat bloed heeft geproefd, maakte dit hem wild van agressie- enthousiasme. Door zijn onmiskenbare demago gische talenten wist hij bovendien het volk rijp te maken voor de oor log. En in kort tijd was er reeds zo'n ontzagwekkend militair apparaat opgebouwd, dat Hitier geen vijand hoefde te vrezen. De lont in het kruit Hitiers verlangen naar een in het Duitse Rijk opnemen van de vrij stad Dantzig en naar annexatie van de Poolse corridor, die oost-Pruisen scheidden van de rest van het rijk, stond niet op zichzelf. Heel Polen moest hem in feite onderworpen zijn. Dat nu leidde tot de aanval op dit ongelukkige land op 1 sept. 1939 nadat Hitier zich door een niet-aan- valsverdrag met Rusland op 23 aug. in het oosten had beveiligd. Maar dit was tevens de lont in het kruit. Lang, te lang, hadden de ge allieerden toegezien en toegegeven. Chamberlains befaamde en bescha mende tocht naar München kan gei den als exponent van de geallieerde slapheid. Nu was het echter genoeg. Op 3 september verklaarden Enge land en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. Hitler deed de aanval op Polen met 60 divisies, waarbij alle negen pantserdivisies. Aan de Duitse west grens stonden 40 divisies, zij het van mndere gevechtskwaliteit. In totaal beschikte Duitsland toen naar geal lieerde schatting over minstens 116 divisies. Hier kon Polen er dertig te genover stellen. Frankrijk beschikte over 84 tot 86 mobilisale divisies, Nederland en jpelgië samen over een twintigtal. Het expeditieleger, dat de Engel sen uitzonden, bestond uit 4 divisies. Tesamen konden de geallieerden dus een zo groot aantal soldaten stellen tegenover de Duitse agressors, dat ze zich, afgezien van hun mindere i vechtskracht, volstrekt niet behoef den te laten intimideren door Hitiers horden. Zij deden dit echter wel! Geheim van Duits succes Hier sprak terdege het belangrijke pre dat de Duitsers bezaten in het hoge moreel van hun troepen. Zij waren niet alleen bereid de strijd te aanvaarden, maar tevens om het hoogste offer te geven, op elk mo ment van de strijd en overal waar dit van hen werd gevraagd. Daar stond tegenover, dat de geallieerde soldaten in het geheel net, of slecht, op oorlog waren voorbereid. Boven dien heerste er in het geallieerde kamp een geest van permanent af wachten, die eerst in politiek opzicht al fataal was gebleken, maar die het nu ook op militair terrein nog zou blijken te zijn. En wat het militaire materiaal aangaat, dat van de Duitsers was hypermodern, terwijl de geallieer den met verouderd oorlogstuig zaten opgescheept. Daar komt nog bij, dat de Duitse taktiek en strategie van 'n zodanig gehalte waren, dat de aan gevallenen er om zo te zeggen reeds aan waren ten ofer gevallen voor zij er erg in hadden. Toen Hitier Polen binnenviel, zon der de oorlog te verklaren, beschikte hij reeds over 4333 vliegtuigen, ter wijl de Duitse industrie in staat was er jaarlijks 4700 bij te leveren. De geallieerden begonnen met 3534 vliegtuigen, maar deze waren ten dele van een verouderd type. Overmacht en onmacht De Duitsers probeerden steeds met hun overmachtige luchtstrijdkrach ten reeds in het begin van de strijd hun tegenstanders murw te beuken en de vijandelijke luchtvloot, al thans zijn vliegveldenarsenaal uit te schakeien. Daar naast beschikten zij over een groot aantal superieure gevechtswagens, terwijl bijv. hun gevreesde 8,8 cm kanonnen zowel voor pantser- als voor luchtafweer geschikt waren. Met hun omsinge- lingstaktiek, de beruchte tangbewe ging, hadden de Duitsers vrijwel steeds succes. En zo heeft het voor al in het begin lange tijd de schijn gehad, of de oorlog voor hen een ge wonnen en voor de geallieerden een verloren zaak was. Dat dit uiteindelijk niet het geval is geweest, heeft verschillende oor zaken. Aan geallieerde zijde moet met name genoemd worden het op treden van Churchill. Met zijn nuch tere kijk op de zaken, zijn rust en kalmte, zijn droge redevoeringen tot het Engelse volk, heeft de oude vechtjas tot de overwinning ontzag gelijk veel bijgedragen. Zeker, toen de Amerikaanse oorlogsmachine eenmaal goed op gang was, kon Hit- Ier zijn invasieplannen wel opgeven. Maar daarvoor is het van het grootste belang geweest, dat de ge allieerden de kans hebben gezien, de Führer in de waan te brengen, dat zij enorm veel sterker waren dan in werkelijkheid het geval was. Hitier heeft zijn kans voorbij laten gaan. Hitier heeft echter nog andere, principiële, fouten gemaakt. Hij overschatte niet alleen de geallieer den, maar vooral zichzelf. Admiraal Ruge schrijft hier onder meer het volgende over: .Hitler wenste kennelijk, dat de draden van de politieke, militaireen economische oorlogvoering uitslui tend in zijn handen tezamen kwa men en begreep niet, dat het ver bo ven zijn capiciteiten ging, dit alles met succes te verwerken en in juiste besluiten om te zetten. Hij ontwik kelde zich niet tot staatsman, maar bleef revolutionair en profeet, wie 't niet zo zeer aankwam op het kun nen van zijn medewerkers als op het onvoorwaardelijk geloof van zijn volgelingen". Dat geloof heeft hem tenslotte niet kunnen redden. Binnen een termijn van 3 maan den tot een jaar zullen een aantal draadomroepnetten of gedeelten daarvan worden opgeheven. Dit be tekent dus dat inwoners van die ge bieden niet meer op de draadom roep aangesloten of dat degenen die nu wel aangesloten zijn, zullen wor den afgesloten. In totaal zijn bij deze opheffingsmaatregel 4200 abon nees betrokken. In Limburg worden de netten Horst, Vaals en Waubach en uit lopers van de netten Beek, Geleen, Maastricht, Meersen en Venray opgeheven. De PTT gaat tot deze maatregel over omdat het draadomroepnet in de betrokken gebieden bijzonder on rendabel is. De abonnees die door deze maatregel getroffen worden zullen nog nader bericht ontvangen, waarbij ook medegedeeld zal wor den hoelang de opzeggingstermijn gesteld wordt. In geval deze korter dan een jaar zal zijn een compensa tie worden gegeven. Stroomtarieven de helft lager Prof. Gelisen, direkteur der PLEM heeft tijdens een persconferentie ter gelegenheid van de a.s. viering van het 50-jarig bestaan dezer onderne ming, medegedeeld, dat heel onlangs aan de minister van Verkeer en Waterstaat een rapport is ingediend van de door de regering op 9 sep tember 1953 ingestelde „Commissie energiewinning Maaswater". De mi nister heeft dit rapport thans in studie. Deze commissie is indertijd op aandringen van prof. Gelissen inge steld teneinde de mogelijkheid na te gaan van plannen voor de bouw van waterkrachtcentrales in de Maas en Julianakanaal. De commissie is van oordeel, dat de bouw van water krachtcentrales hier ekonomisch verantwoord is. Ze is dan ook tot de konklusie ge komen, dat waterkrachtcentrales in het Julianakanaal te Born en Maas- bracht en in de Maas bij Linne ge bouwd zouden dienen te worden. De capaciteit van deze water krachtcentrales zou op rond 150 mil joen kwh kunnen worden bepaald, en de aanlegkosten zouden rond 25 miljoen bedragen. Dit betekent, dat de stroomprijzen van elektriciteit, gewonnen door wa terkrachtcentrales, op minder dan de helft van de klassieke thermische centrales kunnen worden gesteld. Voorgesteld is om het beheer over deze waterkrachtcentrales toe te ver trouwen aan een samenwerking van het departement van waterstaat en de PLEM in een „Limburgse Water krachten Centrales maatschappij." Als de minister met het voorstel der commissie akkoord zou gaan prof. Gelissen koestert deze ver wachting zouden de drie water krachtcentrales al binnen drie a vier jaar kunnen draaien. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DER MEER Patersstraat 30 Telefoon 1887 Uitsluitend voor spoedgevallen. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. JANSSEN Leunen K 3 Tel. 1361

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1