Onrust in Afrika Jeugd-vierdaagse De school begint weer Melkvervoer van boerderij naar fabriek Welvarende middenstand SPORT Zaterdag 29 augustus 1959 No 35 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VAN II "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DRÜK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNOKHOF WPP1TRT AT> VHHP VPWPAV DM HMCTOPlfPM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. perm.m. ABONNEMENT8- OBOTESTBAAT 28 TELEFOON 512 GIBO 150652 ÏT CEflVDlj AU V V-JV-JIY V C(lll\/1 I Etl\ \Jl\lO 1 I\.C/I\.E#lN PRIJS PEB KVABTA AL f 1.40 BUITEN VENBAT f 1.60 Vernieuwde aandacht voor de jeugd Het begin van het schooljaar wordt zowel door de kinderen als door de ouders met verschillende ge voelens begroet. Voor de oudere kinderen, die naar een nieuwe school gaan, kan het een even grote onderneming zijn als voor de kleintjes, die voor het eerst met het schoolleven kermis maken. Het kan een opwindende belevenis zijn of een benauwend avontuur. Het is bekend, dat vooral de klein tjes, die voor het eerst na de kleu terperiode waarin zij met veel be schermende zorg in een „veilige" omgeving opgroeiden naar de grote school gaan, in het eerste schooljaar moeite ondervinden bij de aanpassing aan de nieuwe omge ving en dagindeling. Maar ook oudere schoolkinderen, die na de lagere school een nieuw schoolleven beginnen, zullen veel nieuwe indrukken te verwerken krijgen. Bovendien zullen zij niet zelden grotere afstanden van en naar school moeten afleggen en een zwaarder dagprogramma hebben. Zouden de kinderen door genoem de omstandigheden weinig eetlust vertonen, dan kunt U daar het best weinig of geen opvallende notitie van nemen en er niet op aandringen, dat zij even veel of meer eten dan anders. In het algemeen zal een aantal punten met betrekking tot de voe ding bij het begin van de schooltijd, vernieuwde aandacht verdienen. Voldoende etenstijd Het is van belang, dat er voldoen de tijd beschikbaar is voor de kin deren om rustig te eten, zowel vóór schooltijd als tussen de middag. Het ontbijt is steeds een belangrijke maaltijd, die niet in alle gezinnen voldoende verzorgd wordt. Laat ook dit ontbijt alle aandacht krijgen en denk eraan, dat melk een of pap naast een goed belegde bo terham en wat fruit beter is dan thee met brood of beschuit. Is de tijd tussen de middag krap, probeert u er dan voor te zorgen, dat het eten klaar en de tafel gedekt is wanneer de kinderen uit school komen. Is er ruim voldoende tijd voor de middagmaaltijd, dan is het daarentegen wel eens beter de kin deren eerst tot rust te laten komen vóór ze aan tafel gaan. Wordt de middagmaaltijd een en al gehaast en gevlieg, dan verdient het misschien aanbeveling de kin deren te laten „overblijven" wan neer daar op school een goede gele genheid voor is. Het broodtrommeltje Geeft u brood mee naar school voor tussen de middag, druk de kin deren dan op het hart, dat dit brood werkelijk voor die tijd bestemd is en niet voor het speelkwartier. Hebben zij om half elf zoveel trek, dat zij hun middagboterham niet met rust kunen laten, dan kunt u ze be ter wat steviger laten ontbijten (als dat tenminste lukt) of speciaal iets voor 's ochtends meegeven een snee brood extra of een stukje kaas of een vrucht en een flesje melk als ze niet kunnen profiteren van de schoolmelkvoorziening. Kinderen vergelijken graag met elkaar wat er in de diverse brood trommeltjes zit. De uwe zullen zeker wel eens aankomen met het verzoek of ze dit of dat ook op de boterham of „mee" kunnen krijgen. Probeer standvastig te blijven wanneer ze om veel zoet beleg of veel snoep zeuren. Zoals U weet, is dit niet be- vordelijk voor de toestand van het gebit en heeft weinig of geen waarde voor de gezondheid. Wanneer U de kinderen regelma tig fruit of een tomaat meegeeft zal dit voor de anderen misschien een goed voorbeeld zijn. Probeer zo veel mogelijk te voor komen, dat de kinderen een groot deel van hun zakcenten versnoepen. Zoetigheid, ijs, maar ook hartige hapjes, kort voor de maaltijd, be nemen de eetlust. Tracht de maaltijden zo te verzor gen, dat ze door gezelligheid tot de plezierigste momenten van de dag behoren. Na de oorlog viel het te verwach ten dat nu ook in Afrika de nationa listische bewegingen van zich zou den doen spreken. Het minst hoort men van de Portugese koloniën, die het minst zijn ontwikkeld en die minder contakten hebben met de rest van het zwarte werelddeel door gebrek aan voldoende moderne ver bindingen. Zij zijn officieel delen van het moederland, en aangezien daar ook geen democratie bestaat, is het ver schil in politieke status tussen Por tugezen en negers niet zo groot als elders. Wel zijn de sociale tegenstel lingen groot, maar die bestaan ook tussen de feodale stamhoofden en hun onderdanen, die nog heren diensten moeten verrichten. Hoe meer ontwikkeld echter door de contacten met de westerse civilisa tie, hoe opstandiger de inheemsen worden. In Belgisch Kongo heeft men dat moeten ervaren. Daar dacht men dat verhoging van het levenspeil en economische ontwikkeling wel aan het politieke nationalisme de groots te scherpte zouden ontnemen. Doch dat is niet het geval gebleken, en de regering in Brussel staat voor een ernstig probleem. Staat zij te snel vormen van zelfbestuur toe, dan schrikt dit de blanken en de geld schieters af, die nu al protesteren tegen te veel concessies. Laat zij het na, dan stijgen de spanningen. Zuid-Afrika Het is begrijpelijk dat de gekleur- den in de Unie van Zuid-Afrika meer in beweging zou brengen dan voorheen. Men vergete niet dat er in Zuid-Afrika slechts drie miljoen blanken zijn, tegen minstens elf mil joen gekleurden. Tot deze laatste groep behoren negen miljoen negers, anderhalf mil joen halfbloeden en een half mil joen Aziaten, in de Britse tijd uit Voor-Indië gekomen. De laatste twee categoriën leven geheel te miden van de blanken, maar zij hebben geen politieke rech ten van enige betekenis. Alleen de halfbloeden van de Kaap worden in het parlement (door vier blanken!) vertegenwoordigd. "Wat de negers betreft is de toe stand zo, dat zij in de vroegere Kaapkolonie drie blanke parle mentsleden mogen aanwijzen. De anderen hebben helemaal geen ver tegenwoordigers in de organen van het bestuur. Van de negen miljoen negers nu leven er drie miljoen te midden van de blanken: in de steden vormen zij reeds de meerderheid der bevolking, grotendeels als proletariërs. Verder arbeiden zij in de mijnen, werken op boerderijen der blanken, en'^de an deren zijn in de reservaten gehuis vest. De negers in de blanke gebieden zijn het roerigst. Zij wonen in aparte ï&ken, maar zij werken in de be drijven samen met blanke opzich ters en hebben toegang tot winkels der Europeanen. Hun lonen zijn veel lager, maar hoog genóeg om aan wat meer ont wikkeling te doen, zodat er een soort .stedenproleriaat" ontstaat, dat eisen begint te stellen. Relletjes in Natal In Natal nu hebben vooral vrou wen relletjes verwekt. Blanken zijn geboycot, er is geweigerd belasting te betalen, verkeer is onderbroken. De' negers eisen meer werk en het recht, zelf bier te brouwen, o.a. een bronvan inkomsten van veel vrou wen. Er is echter ook een sterk inheems nationalisme werkzaam. Het is door de apartheid aangewakerd, omdat de blanke voorstanders daarvan beto gen, dat de gekleurden geen echte leden zijn van de Zuidafrikaanse natie. Voor de negers willen zij aparte „staten" scheppen, een soort koloniën met een geringe mate van zelfbestuur. En de Bantoes in de ste den worden als vreemdelingen be schouwd, als burgers van die zwarte staten, die tijdelijk bij de blanken werken. Het ziet er naar uit, dat inderdaad Zuid-Afrika wordt verdeeld in ge scheiden gewesten. Maar dan nog moet de status worden bepaald van de negers, Aziaten en halfbloeden in de blankegebieden. En men zal er wel niet aan ontkomen aan mede zeggenschap van de ontwikkelde lei ders van deze groepen aan het be stuur, aan een compromis, waardoor de apartheid als beginsel wordt op geheven. Zoals thans zal de toestand niet houdbaar blijken. wordt gemolken, gaat de melk direct van de koe via een melkleiding naar een grote roestvrij stalen tank. In de tank wordt de melk onmiddellijk diep gekoeld met een klein koel- aggregaat. Eén keer per dag, soms ook wel om de andere dag komt de tankauto van de fabriek langs, die de melk uit de bewaartank van de boerderij oppompt. Dit geschiedt eerst nadat de hoeveelheid melk is vastgesteld en monsters- zijn geno men voor de bepaling van vetgehal te en kwaliteit. De melkvervoerder is hier een be langrijk persoon met grote verant woordelijkheid, mede omdat hij moet beslissen of hij melk met niet geheel normale geur, zal accepteren. Uitschakeling van bussen levert enerzijds zowel voor de boer als voor de fabriek verschillende voordelen op. Anderzijds moet niet uit het oog worden verloren, dat met aanschaf fing van een roestvrij stalen tank voorzien van koelaggregaat op de boerderij vrij grote kapitaalinveste ringen zijn gemoeid. De fabrieken verlenen de boeren daarbij 'heel vaak financiële hulp. Daarenboven moet men bedenken, dat dc prijs, die daar de boer voor de melk ontvangt, een dergelijke uitgaaf meestal beter toelaat dan in vele andere landen het geval is. Het voordeel van de boer bestaat vooral hieruit, dat hijzelf geen bus sen en melkgerei meer behoeft schoon te maken, op te slaan, en te vervoeren en dat de zeer snelle koe ling hem in staat stelt, practisch al tijd eerste kwaliteit melk te leveren. Ook voor de fabriek zijn er niet onbelangrijke, financiële voordelen aan te wijzen, vooral als deze in de gelegenheid is geheel op tankver- voer over te schakelen. Een vrij grote melkontvangst met rolbanen en kannenwasmachines is niet meer nodig, terwijl ook het koelen van de aangevoerde melk komt te verval len. Zodoende kan men bij de bouw van een nieuwe fabriek met veel minder investeringskosten volstaan. Een belangrijk winstpunt is tevens, dat het lawaai van bussen geheel verdwijnt. Het wordt in de fabriek uitermate rustig. Hoe er voor de fabriek werkelijk financiële voordelen uit voortvloeien bewijst dè aandrang op de veehou ders om over te schakelen op tank- melk door het verstrekken van een extra premie per liter. Dit ma aki het ook voor de boer aantrekkelijk. Op het gebied van het vervoer van melk van de boerderij naar de fa briek heeft zich vooral in de na-oor- logse jaren buiten onze landsgren zen een ontwikkeling voltrokken, die onze aandacht verdient. Deze ontwikkeling is begonnen in Amerika, waarna Nieuw-Zeeland en Australië volgden, terwijl op be perkte schaal ook in Engeland met een nieuwe wijze van transport proeven zijn genomen. Sinds betrekkelijk korte tijd heeft men eveneens kunnen waarnemen, dat in Duitsland gebruik wordt ge maakt van dit systeem, zij het in enigszins andere vorm. De melk wordt niet meer in bus sen naar de fabriek vervoerd maar per tankauto. In Amerika, waar men vele grote tot zeer grote boerderijen aantreft en waar hoofdzakelijk machinaal Het gaat goed met de midden stand, heeft dr. Luijcks op de studie dagen van de Middenstand te Hees- wijk vastgesteld. In vijf jaar tijds is volgens zijn gegevens het gemiddel de inkomen van onze middenstand met ongeveer 80 percent toegeno men. „Zelfs wanneer men rekent met de waardedaling van de gulden met 15 pet. is dit een voortreffelijk resultaat", tekende „Stuwing" daar bij aan. Maar er zitten aan deze welvaart stijging bedenkelijke kanten. Deze gunstige ontwikkeling is" mede het gevolg van het wegvallen van vele kleine bedrijven en de toename van het inkomen in de overblijvende kleine ondernemingen. Heel wat zwakke broeders hebben het loodje moeten leggen! Lang niet iedere zakenman zag zijn inkomen in een dergelijke mate stijgen! Maar het meest bedenkelijke is wel, dat er blijkbaar geen trek meer in de middenstand zit. Ook dat moest dr. Luijckx vaststellen. Sinds 1940 is het aantal midden- standsbedrijven voortdurend ge daald. Voor menige middenstander is het op het ogenblik zeer moeilijk een geschikte opvolger te vinden. „De groep, die geen of te weinig nieuwe krachten krijgt toegevoerd, gaat aan bloedarmoede lijden", schreef „Stuwing". Wat hebben onze zakenmensen aan mooie bedrijfsuitkomsten als de toekomst van hun zaken feitelijk on zeker is door een tekort aan mensen, die ze kunnen voortzetten? Is een middenstand, die zich dus niet gezond kan ontwikkelen, inder daad welvarend? RECTIFICATIE Vorige week plaatsten wij een be richtje -over de huldiging van de heer Stalman, chef bij het filiaal Al- bert Heijn alhier. In dit berichtje vermeldden wij abusievelijk het 40- jarig dienst jubileum, dat moet zijn 25-jarig dienstjubileum. Het berei ken van zijn 40-jarig dienstjaar wensen wij de heer Stalman gaarne toe. RECTIFICATIE In ons bericht omtrent het over lijden van Dr. H.F de Vries, v.h. di recteur-geneesheer van Huize Ser- vatius, vermeldden wij als plaats van overlijden de St. Bavo stichting te Noord wij kerhout. Dit is een ver gissing onzerzijds. Dr. de Vries over leed te Haarlem in het Ziekenhuis Johannes de Deo, alwaar hij sedert enkele dagen verpleegd werd. Wie zaterdagavond de jongens en mëisjes met handenvol bloemen ach ter de muziek aan Venray zag bin nen trekken, was getuige van een wérkelijk aardig slot van de eerste jeugdvierdaagse in onze gemeente. Men heeft lang geaarzeld om deze jeugd-avondvierdaagse die in andere plaatsen zulk een groot succes heeft opgeleverd, ook in Venray door te voeren. Niet alleen kost dit een geweldige hoop werk en organisatie-vermogen, maar men had daarnaast ook niet veel fiducie in de belagstelling van ouders en kinderen voor dit evene ment. Iedere avond 4 dagen lang 10 of 15 km wandelen vraagt im mers nog al wat energie en het was de vraag of Venrays jeugd die in de vacantie zou opbrengen. Maar goed, men heeft de stap ge waagd, ook al omdat men in het kindervacatiewerk gemerkt heeft dat georganiseerd vacantie houden zo wel kinderen als ouders aanspreekt. En het aantal inschrijvingen dat over de 400 liep bevestigden het ver moeden, dat ook dit sportgebeuren genoeg liefhebbers zou krijgen. Men, schrok zelfs een beetje van dat gé- tal, omdat men voor de eerste keer zo'n belangstelling niet verwacht had En zo is dan de jeugd woensdag aan het wandelen geslagen, hebben zich groepen geformeerd en heeft men 4 avonden plezier gehad. Geen uitvaller meldde zich, al waren er blaren en al begon men op het einde toch te merken, dat 40 of 60 km in to taal toch nog een behoorlijke opgave is. Maar dat alles was vergeten toen zaterdagavond Venrays Harmonie de tippelaartjes opwachtte om hen in triomf door de kom te voeren. Met handen vol bloemen, en rode gezichten kwamen de groepen en in dividuele wandelaars en groepen door de straten, waar Deken Loonen en het Gemeentebestuur op het bor des op het raadhuis met kennelijk plezier Venrays jeugd aan zich voor bij zagen trekken. De publieke belangstelling was groot, al hadden we verwacht dat nog meer blijk van meeleven met Venrays jeugd zouden hebben ge geven. Maar nu men de eerste keer dan heeft gezien, welk een plezier deze avond-vierdagse Venrays jeugd wel bezorgd, kan men voor het vol gend jaar zeker op een grotere be langstelling rekenen. Op het Henseniusplein kregen de deelnemers na afloop van het défilé het zo begeerde ereteken van deze avondvierdaagse, waarna de prijs uitreiking verschillende groepen ge lukkig maakte. S.V.V.-NIEUWS Met genoegen hebben we zondag j.l. kunnen vaststellen dat de voor bereidingen op de a.s. competitie door onze spelers op een buitenge wone serieuze wijze worden aange pakt. Ondanks de voor een winter sport als voetbal totaal ongeschik te temperatuur werd door alle elf tallen welke binnen de lijnen kwa men, met volledige toewijding ge speeld als ware het competitiewed strijden. Een dergelijke juiste opvat ting omtrent oefenwedstrijden met daarbij een regelmatige training (ook voor onze lagere elftallen) geeft den burger moed en met ver trouwen zien we de competitieaan- vang naderen. Het eerste elftal gaf duidelijk blijk dejuiste cadans gevonden te hebben. Het elftal vormde een team zoals dit vereist is om goede resultaten te kunnen boeken. Door een hoog tem po en een snel afwisselend spel waarin op tijd de vleugels werden betrokken, werd Roermond reeds voor de rust overspeeld, wat dan ook in de 41 voorsprong tot uitdruk king kwam. Ook na rust bleef men constant volhouden, de doelpuntenhonger was nog niet gestild en nog 4 keer werd raak geschoten terwijl Roermond er niet meer in slaagde om onze verde diging te passeren. Ook het2e elftal deed in schot vaardigheid niet onder en wist tegen Roermond 2 eveneens 8 maal te doelpunten. De warmte had blijk baar ook op onze reserves geen in vloed want ook zij speelden voor wat zij waard waren en wonnen met 84. Een complement. Venray 3 speelde de eerste oefen wedstrijd tegen Geijsteren 1ge lijk. Met de produktiviteit was he' nog sober gesteld maar dit kan in de verdere oefenwedstrijden nog wel worden opgevoerd. Venray 4 tenslotte won met 41 van Oostrum 2 en we zijn beniuwd hoe of deze ploeg het zal klaren in de voor hen nieuwe omgeving waar in zij dit seizoen gaan spelen. De reeks oefenwedstrijden worden a.s. zondag voortgezet. Wederom is ditmaal voor het le elftal een af gaande op de resultaten van verle den jaar sterkere tegenstander gezocht. De Spechten uit Eindhoven zullen als tegenstanders fungeren en wij twijfelen er niet aan of ons le zal de handen vol krijgen aan deze sterke le klasser. Voor de tien kilometer kwamen de volgende uitslagen uit de bus: 1. Jonge Garde Oirlo 127 p.(beker) 2. Desselke 112,5 p. (beker); 3. De Tippelaars van de Leunse- weg 102,5 p. (lauwerkrans); 4. St Oda Merseloseweg 101,5 p.; 5. Molenplein 99 p.; 6. St Antoniusschool Veulen 89,5 p. 15 kilometer: 1. St Christoffel heren 136 p.; 2. Hoeve de Klef 134,5 p.; 3. St Christoffel dames 131,5 p.; 4. Patronaat 117,5 p.; 5. Jonge Garde Geijsteren 116,5 p.; 6. Molenplein 1, 110,5 p.; 7. St Jozef Gasstraat 110 p.; 8. Verkenners Maashees 107,5 p.; 9. Molenplein 2, 105,5 p.;" 10. Jonge Garde Oostrum 104 p.; 11. SVL Leunen 103,5 p.; 12. Jonge Garde Leunen 102 p.; 13 Inalfa-jeugd 99,5 p.; 14. Schoolstraat-jeugd 87,5 p.; Ruim 400 bassen bloemen voor onze Jeugd-vierdaagse Uit het grote gezonde gezin van het kindervacantiewerk is een jonge télg geboren. „Jeugd vierdaagse" is haar naam. Met groot enthousiasme heeft deze vierdaagse gelopen. De deelnemers kwamen van bin nen en buiten Venray. Ruim 400 kinderen liepen deze vierdaagse, van 10 of 15 km naar keuze, op voortreffelijke manier. Belangrijk is ook dat het bestuur van buitenaf belangstelling heeft gekregen. Vooral de laatste dag, was deze vierdaagse een machtig ver toon. Zonder mededinging naar prijs, liepen alle leiders en leidsters van het kindervacantiewerk mee. De harmonie Euterpe liet zich nog weer eens van haar goede kant zien, door met hun feestklanken de kin deren tegemoet te treden, en voor te gaan naar het eindpunt op 't Hen seniusplein. Vierhonderd bossen bloemen wer den aan de deelnemende kinderen uitgereikt. Onze loco-burgemeester Wintels met wethouder van Dijk toonden hun belangstelling. De Hoog Eerw. Heer Deken reikte de prijzen uit. Het zou te ver gaan om Verder na men van belangstellenden te gaan noemen, daar het getal zeer groot is. De „geboorte" van de jeugd vier daagse is dus vlot verlopen. Met belangstelling zien wij uit naar de „groei" van deze jonge spruit. Venray 2 speelt gelijktijdig tegen de reserves van De Spechten en wij zijn benieuw of ook in hun spel een blijvende stijgende lijn valt waar te nemen. Venray 3 speelt vooraf tegen Overloon en voor 4e en 5e elftal wordt naar een tegenstander uitge zien. HANDBOOG Zondag werd op de doelen van St. Antonius Halfweg, het 3e Districts concours gehouden. De uitslag was als volgt: Ere-Klasse: le pr. Batavieren I 457 pnt.; 2e pr. St Hubertus I 450 pnt.; 3e pr. St Oda I 445 pnt.; 4e Diana I 439 pnt.; 5e St Anna I 422 pnt.; 6e Ons Genoegen I Ysselsteyn 422 pnt.; 7e St Antonius I 419 pnt.; 8e Diana II 396 pnt.; 9e St Sebastiaan I 388 pnt. Klasse A: le pr. Batavieren II 436 pnt.; 2e pr. Ons Genoegen I America 428 p.; 3e pr. Willem-Tell I 419 pnt.; 4e pr. St Oda II 413 pnt.; 5e pr. De Een dracht I 397 pnt.; 6e pr. St Joris 393 pnt. 7e pr. Rare Schutters I 388 pnt.; 8e St Hubertus II 340 pnt.; 9e Diana III 301 pnt. Klasse B: le Batavieren III 417 pnt.; 2e Ons Genoegen II Ysselsteyn 413 pnt.; 3e St Antonius II 336 pnt.; 4e St An na II 318 pnt.; 5e St Agatha I 289 p.; 6ö St Sebastiaan II 289 pnt.; 7e Dia na IV 280 pnt.; 8e Griendtsveen Uit spanning I 239 pnt.; 9e St Oda III 235 pnt. Klasse C: le Ons Genoegen II America 374 pnt.; 2e Rare Schutters II 343 pnt.; 3e De Eendracht II 336 pnt".; 4e St Jozef I 317 pnt.; 5e St Hubertus III 283 pnt.; 6e Ons Genoegen III Yssel steyn. 275 pnt.; 7e St Joris II 230 pnt. Klasse D: le Willem Tell II 400 pnt.; 2e St. Antonius III 287 pnt.; 3e Batavieren IV 263 pnt.; 4e Willem Tell III 252 pnt.; 5e Rare Schutters III 223 pnt.; 6e Ons Genoegen III America 199 pnt.; 7e Batavieren V 141 pnt.; 8e St Sebastiaan III 140 pnt.; 9e St Aga tha II 120 pnt.; 10e Willem Tell IV 90 pnt. Kampioen Ere-Klasse St Oda I 1335 punten. Kampioen klasse A Ons Genoeg. I America 1196 punten. Kampioen Klasse B Ons Genoegen II Ysselsteyn 1161 punten. Kampioen Klasse C Rare Schut ters II 954 punten. Kampioen Klasse D Willem Tell II 1019 punten. Personele prijzen: le J. Wijnhoven St Anna 48 pnt.; 2e Fr. Jansen Ons Genoegen Yssel steyn 3x10; 3e L. Hellegers Willem Teil 5x9 n.L; 4e H. v.'Kuijck Batavieren 4x8; 5e M. Willems Rare Schutters 4x7; 6e J. v. Osch St Joris 4x6; 7e L.Siebers Diana 3x5; 8e J. v.d. Bekerom St Oda 3x4; 9e L. Baltissen St Agatha 2x3; 10e H. Dinghs Batavieren 3x2; 11e H.Donders Batavieren 3x1. Drietallen: le St Oda 129 pnt.; 2e Willem Teil 121 pnt.; 3e St Hubertus 120 pnt. Hoogste schutter over 3 concour sen, J. Siebers Diana 262 pnt. Hoogste Koning, J. Wijnhoven St Anna 88 pnt. Schutters beneden 16 jaar: le J. Rambaghs Batavieren 59 pt; 2e H. Willems St Joris 54 pnt.; 3e A. v. Hees Willem Teil 39 pnt.; 4e P. v. Gassel Eendracht 38 pnt.; 5e W. Voermans Willem Teil 34 pnt. Schutters boven 60 jaar: le G. Aarts Diana 78 pnt.; 2e J. v. Osch St Hubertus 77 pnt.; 3e J. Arts St Oda 76 pnt.; 4e H. Baltissen St Agatha 72 pnt.; 5e W. Aarts St Anna 72 pnt.; 6e H. Hendriks St Antonius 68 pnt. A.s. zondag gaat handboogschut terij St Oda naar Doorn,het revali datiecentrum van Nederlandse oor logsgewonden, waar 'n nieuwe baan wordt geopend. Op 6 sept.worden te Geverik (Beek L.) de korpskampioenschap pen van Nederland gehouden. St Oda gaat daar als districtskampioen aan deelnemen, met 17 zestallen uit 17 districten. De wintervergadering van ons dis trict wordt gehouden op 22 nov. a.s. bij St Antonius Halfweg. qïï» «Ttt&«nn$cti ftypóthafeiin -5 financierm^&i JUL1ANA5INGEL 41 'tekf. 1061 (K4780) NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de practijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Telefoon 1335 Uitsluitend voor spoedgevallen. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. M. JANS Overloon Tel. K 4788—262 GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de kerk dorpen. CARILLON IN GEBRUIK GENOMEN Zonder officieel vertoon is zon dagmorgen het door de fa. Eijsbouts uit Asten geleverde carillon bestaan de uit 24 klokken, in gebruik geno men op 't Duitse Kerkhof. Dit carillon werd bespeeld door een beiaardierster mevr. De Lauw en deze zal tijdens druk bezoek Duitse liederen spelen. Het was voor de vele Duitse be zoekers een verrassing deze liederen te horen en zij waren vol lof over de aanwinst van dit carillon op 't Duit se „Friedhof" in Nederland. RAADSVERGADERING Gisteravond hielden Venrays Vroede Vaderen een openbare ver gadering waarin o.m. de volgende punten werden behandeld: voorstel van B. en W. tot wijzi ging van de bouwverordening wat betreft het plaatsen van schuurtjes washokken etc., ach ter woningen vanwege de ont sierende werking van dergelijke „doe het zelf" produkten, wil men in het vervolge regelend en dwingend kunnen optreden; b. diverse voorstellen tot aan- en verkoop van gronden, o.a. t.b.v. de Midden Peelweg en t.b.v. het uitbreidingsplan Ysselsteyn. Voor dit plan komt ruim 1.600 m2 grond voor bebouwing ter beschikking; voorstel van B. en W. tot over dracht van enkele weggedeelten, en het onttrekken van deze weg gedeelten aan het openbaar ver keer in verband met het feit, dat de provincie eerstdaags over gaat tot de aanleg van een nieu we verbinding tussen de Deurne- seweg en de Leunseweg. Over deze punten en wat nog meer tijdens deze vergadering te berde werd gebracht zullen wij U in ons volgend nummer uitvoerig in lichten.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1