De verhouding van kom tot kerkdorpen SPORT Gemeente-klassificatie Hoe het ook kan.. Priesterfeest op de Smakt Eigen Premie-bouw... De nieuwe verkeersregeling De taal is gans een volk HUIZENBOUW Tweede ioentiog tegen diph theric, kinkhoest en tetanus. Zaterdag 22 augustus 1959 No 34 TACHTIGSTE JAARGANG BPEEL EN MAAS lil DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WCPITtll AD VHOD \TPAID A V DM rtAACTDPlTCM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. perm.m. ABONNEMENT8- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 612 GIRO 150662 II CuIVOLinU V\JUI\ V I EdN UlVlj 1 llljlvull PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENBAV f 1.90 Sinds jaar en dag wordt er o.a. in de gemeenteraad gefoeterd tegen de z.g. gemeente-klassificatie. Zoals "men weet heeft men in het grijze verleden een landelijke inde ling van de gemeenten gemaakt in vijf klassen, variërend van grote steden tot gehuchten. Voor zelfde arbeid kreeg men in de grotere plaatsen meer uitbetaald dan in de kleinere plaatsen, omdat op 't plat teland het leven immers een stuk goedkoper was Daar had immers ieder zijn eigen moestuintje, zijn eigen appelboompje en zijn eigen varkentje. Nu mag dat op een gegeven mo ment inderdaad waar geweest zijn en mag men misschienop het plat teland inderdaad wat goedkoper ge leefd hebben dan in de stad, maar 1 dit vond toch ook zijn oorzaak in 't feit, dat men op dat platteland lang zo veel eisen niet stelde aan het le ven als in een grote stad. Intussen is echter een en ander al lang achterhaald en het eigen var kentje en eigen appelboompje zijn uit de meeste grotere plattelands gemeenten al moeten vei'dwijnen. Trouwens als men al de arbeid betaald moest hebben, dan kan men aan dat varkentje en dat boompje soms beter naar de slager en de groenteboer wandelen Ook het plateland is zijn eisen gaan stellen, o.a. op 't cultureel ter rein, wenste beter onderwijs e.d. meer en om dat te kunnen bereiken moet de doorsnee-plattelander meer kosten maken dan de stedeling, die scholen, leeszalen, schouwburgen en wat dies meer zij vlak bij de hand heeft, terwijl de plattelander alleen maar kosten en moeite heeft omdat zelfde peil te halen. Zoals over het algemeen hij meer kosten zal heb ben om het stadse levenspeil te be reiken. Desondanks is de gemeente- klassificatie blijven bestaan. De duitsers hebben er onder de oorlog handig gebruik van gemaakt en in de na-oorlogse tijd, in de tijd van inspanningen in de lonen, heeft geen regering het aangedurfd om deze totaal verouderde differentiatie weg te doen De gelijkschakeling kost miljoe nen en dit is natuurlijk een-twee drie niet op te brengen. En zo werkt dit onderscheid nog altijd door. In loonregelingen, in pen sioenregelingen, in de honderd-en- een gevallen dat salaris, loon of pen sioen moet worden uitbetaald. Nu kan men hoogstens zien te „versieren", dat men een loonklasse hoger komt, en dat hebben we ge zien in Venray, waar men van de 5e naar de 4e en in een enkel geval ook al in de 3e klas terecht is gekomen. Maar desondanks is het verschil tussen de verschillende gemeenten nog steeds van dien aard, dat veel mensen voor dat dubbeltje meer per uur liever naar de grotere plaatsen gaan werken, temeer waar hun reis geld en ook reisuren worden ver goed. Dat dit aantal belangrijk is blijkt wel uit het feit, dat men in verschil lende metaalverwerkende bedrijven in onze plaats de stellige overtuiging heeft, dat als dit klasse-onderscheid er niet was, het h$el wat gemakke lijker zou zijn personeel aan te trek ken. Personeel dat thans terwille van het klasse-onderscheid naar el ders is gegaan. Zo ziet men dus, dat enerzijds de regering maatregelen neemt om te komen tot industrialisalisering door subsidie-verlening voor de aanleg van industrieterreinen, industriehal len, sportvelden en wat dies meer zij een miljoenaffaire terwijl zij van de andere kant door handha ving van de gemeente-klassificatie, juist de mensen naar de grotere ste den toe drijft. Nu we in de tijd gekomen zijn van vrije loonvorming en juist deze re gering in haar programma loon- overeenkomsten heeft staan, die in onderling overleg tussen werkne mers en werkgevers kunnen wor den vastgesteld, mogen we vertrou wen, dat ook een geleidelijke ver dwijning van dit onderscheid be werkt zal worden. Het jongste rapport van de KAB Limburg, waarin zij o.m. aandringt op een verheffing tot een hogere ge meenteklasse van verschillende lim- burgse gemeenten een rapport, waaraan men jammer genoeg te weinig aandacht heeft geschonken toont aan, dat men in werkne merskringen van het belang van 'n soort vervlakking overtuigd is. Ge zien de vele klachten over pende laars, die men in verschillende jonge industrie-gemeenten zelf goed zou kunnen gebruiken, zal ook van werkgevers-zijde, juist in de lager geklassificeerde gemeenten weinig bezwaar bestaan, zodat - er alle aan leiding is ook voor de gemeenten hier hun stem tegen te blijven ver heffen. Wil men tot behoorlijke industria lisering komen, waarbij de levens belangen van een bepaalde streek zo goed mogelijk worden gewaar borgd, dan is een opheffing en zeker een verzachting van de huidige ver schillen in de lonen en salarissen tussen verschillende gemeenten een zeer belangrijke zaak, waaraan niet genoeg aandacht besteed "kan wor den. „Mijnheer", zo schrijft een ver ontwaardigd Oostrums lezer, „het is toch wel bar, dat men in een ge meenteraad durft zeggen dat Oos trum voldoende heeft aan twee stra ten in het uitbreidingsplan, terwijl men in de kom al prachtige wegen heeft liggen in plan-Zuid, waar 's avonds de lampen schijnen over onkruid, klaprozen en nog geen wo ning te bekennen is. En bovendien durft de brieven schrijver naar Oom Piet zo maar te zeggen, dat de kermissen op de kerk-dorpen weg moeten en dat er een grote kermis voor de gehele ge meente moet komen en dan natuur lijk in de kom Waarmede we dan weer eens mid den in het probleem kom-kerkdor- pen zitten. Een probleem, dat en wij herhalen dat voor de zoveelste maal niet die aandacht krijgt, die het verdient. Want de eeuwenoude afgesloten heid van kerkdorpen en kom moge dan al in deze moderne tijd door wegen, vervoer en communicatie middelen doorbroken zijn, ieder kerkdorp op zich voelde en voelt zich nog een zelfstandige gemeen schap met eigen sfeer, eigen belan gen en eigen problemen. En de nieu we tijd mag dan al die omslotenheid doorbroken hebben, betere contac ten geven, en ruimer inzicht; door hedendaagse maatregelen, als de ver drijving van de landbouw uit de kom naar de kerkdorpen, schept men daar weer specifieke proble men, waar men in de kom geen weet van heeft. De kom wordt kriebelig als het gaat over de kerkdorpen en dé kerk dorpen ergeren zich aan de kom. Het briefje van hierboven is daar een bewijs ten overvloede van. Als wij in de kom zeggen, dat een uitbreidingsplan in zijn geheel klaar gemaakt moet worden, omdat een dergelijk plan binnen 34 jaren volgebouwd is, in die zin, dat dan langs alle straten mensen wonen en woningen zijn gebouwd, en dat het dus geen zin heeft om dit jaar die straat en komend jaar een andere straat te gaan aanleggen, dan zegt de kerkdorper: Oké, maar ons uitbreidingsplan dat kan wel in gedeelten. Daar legt men nu 2 straten aan en de rest daar moeten we dan maar laten wachten Dan aan die twee straten binnen 34 jaren ternauwernood kans is op 20 woningen, is iets dat men over het hoofd ziet. Men voelt naar zijn tenen, want daar is men op getrapt. Nu kan men daar onderling ruzie over gaan maken, maar de feiten liggen er. Als een nuchter mens zich afvraagt of een kermis in een ge meente één maand lang moet duren en minstens een maand gaat ver loren met de 10 kermissen in onze gemeente dan wijst men beschul digend met de vinger. Men vergeet op de kerkdorpen, dat er in de kom ruim de helft van het aantal inwoners wonen van onzejj gemeente en dat juist het grootste gedeelte van de bewoners der kerk dorpen. En men vergeet in de kom, dat 't heus zo'n lolletje niet is,altijd in de smeerlapperij te zitten van zandwe gen, van half aangelegde trottoirs, het te moeten doen zonder water leiding, gas of electriciteit en zo kunnen we door blijven gaan. Landbouw stelt andere eisen. In dustrie stelt andere eisen. De een vraagt om betere wegen, de ander om grote en frisse woonwijken. Zo zijn oude tegenstellingen nieuw ge worden en oud zeer doet opnieuw pijn. En laten we reëel zijn. Er is nie mand die er zich wat aan gelegen laat liggen dat men in Oostrum tobt met halve trottoirs, met een open zandvlakte midden in de kom en met zandwegen.. Niemand die zich druk maakt over de waterleiding in Castenray, over de Heidse Peelweg in Ysselsteyn, over het schoolpro bleem in het Veulen, over de riole ring in Leunen en ga zo maar door. Van de mensen die met de genoem de problemen tobben, kan men toch moeilijk eisen dat hun hart vol" is van een zwembad, van een sport park, van een schouwburg enz. Zo loopt men naast elkaar, zonder veel begrip voor elkaar. En zij die dergelijke feiten als van geen belang zijnde langs zich neerleggen, hebben weinig weet van wat leeft in de Venrayse gemeen schap en weinig besef van de moei lijkheden die men ondervindt bij or ganisatie van het een of ander. Hoe men dit op wil lossen? We moeten zeggen, het niet te we ten. We hebben de indruk dat men soms al zo ver van elkaar is afge dwaald, dat een hernieuwde poging om meer begrip nutteloos schijnt. Maar dat men van de andere kant toch ook wel eens wat anders wil, bewees al het gesprek dat enkele raadsvergaderingen geleden gehou den werd, toen er gevraagd werd of het niet de taak was van een plan commissie om de urgentie en daar mede de doelmatigheid van verschil lende plannen»4e*bepalen. Hieruit bleek dat de raadsleden zelf door onderling overleg meer kennis en daardoor meer begrip van elkanders moeilijkheden hadden wil len krijgen. Doch de plan-commissie rekende dit niet tot haar taak. We willen' ons niet verdiepen in de vraag of dit terecht of ten on rechte was. Noch door een taakom schrijving, noch door verklaring van deze commissie zelf, hebben we kunen nagaan wat haar taak nu fei telijk wel is en wat ze heeft gedaan in het afgelopen jaar, maar zeker is, dat een soort inventarisatie van re delijke wensen en verlangens ook voor vele raadsleden en voor het Venrayse publiek belangrijk zou zijn. Evenals het belangrijk zou zijn aan de hand van deze lijst eens pre cies te vertelen, waarom dit zus en waarom dat zo gebeurd, waarom in de kom dit wel, maar op een kerk dorp dat niet gebéurd. Aan de hand hiervan zou meer kennis en begrip worden bijge bracht aan sommigen die door te kortzichtigheid alleen de bomen, an deren die uit achteloosheid alleen 't bos maar zien. Er zou een betere onderlinge ver standhouding groeien die nu te dik wijls afwezig is en soms spijkers op laag water doet zoeken. Zo langzaam maar zeker zijn de verkeersborden rond en in de kom van Venray te voorschijn gekomen en menigeen heeft al van de politie een seintje gekregen, dat hij of zij fouten aan het maken was. Fouten die binnenkort geld gaan kosten, want de politie gaat nu bonnetjes schrijven. Voor de goede gang van zaken geven we hieronder in het kort nog even de voornaamste nieuwe maat regelen weer. Voorrangswegen: Maasheseweg, Stationsweg en Langstraat. V oor rangskruising en Alle kruispunten van de Juliana- singel met andere wegen. Alle kruispunten van de Lange- weg met andere wegen. Alle kruis punten van de Schoolstraat met an dere wegen. De kruispunten van de Overloonseweg met Gasstraat en Beekweg. Eeurichting- verkeer Men mag alleen rijden in: a. de Paterstraat en Grotestraat uit zuidelijke richting (Leunse kant); b. de Marktstraat uit Oostelijke richting, vanaf de Markt. c. de Schoolstraat en Leeuwstraat uit Noordelijke richting (Over- loonse kant); d. de Henseniusstraat uit _nnw- _delijker"Tichting (v.af Paterslaan of Langstraat). Stopverbod: a. beide zijden van de Hofstraat j.en "Henseniusstraat tussen Pa- u^'-lersjaarfen Leeuwstraat; b. de Westzijde van Grotestraat, Paterstraat en Henseniusstraat (tussen Markt en Leeuwstraat). c. Oostzijde van Schoolstraat en Leeuwstraat; d. Noordzijde van de Marktstraat; VVachtverbod: a. weg langs de witte huizen op de Prins Bernhardstraat; b. weg langs de oostelijke wonin gen op de Kolkweg; d. noordzijde Kempweg. Wagens langer dan 11 meter: mogen alleen de kom binnenrij den via Merseloseweg en Post- straat. Dit zijn dan de voornaamste regels en wij kunnen U geen beter advies geven dan de borden te leren en te kijken waar ze staan. Denkt er om: het kost geld als U zondigt! Het einde van de georganiseerde vacantie is nabij. Het kindervacantiewerk sluit weer voor een jaar haar zegenrijk werk af. Zegenrijk, want ze behoedt de kinderen voor verveling, de ouders voor te veel overwerk. En ze leert watWant vlak voor de sluiting De Smakt mag dan misschien het kleinste kerkdorp zijn, maar wat zij jongstleden zaterdag wist op te brengen, daarin kan menig groter dorp haar benijden. Het feit, dat voor het eerst sinds 20 jaren een neomist zijn plechtige eerste H. Mis in de kapel op zou dragen, heeft de bewoners geïnspi reerd tot een feestviering, die een voorbeeld mag heten voor vele an deren. Pater" Piet Geurts van de missio- narisèn van Scheut, was de jonge priester, die in zijn geboortplaats dit altijd weer aangrijpende feest mocht vieren. Gewijd door Mgr. Bekkers, in de kerk te Rosmalen mocht hij op Maria Hemelvaart dan in de Smakt zijn eerste plechtige H. Mis opdragen. Geheel de Smakt had gewerkt om niet alleen de ouderlijke woning en de kerkweg zo mooi mogelijk te ver sieren, maar ook de kerk zelf was een bloementuin gelijk. En in de zo merzon, die aan alles extra glans gaf formeerde zich dan 'n stoet, om dejonge priester kerkwaarts te ge leiden. De fanfare, het oude gilde en tien tallen bruidjes met de neomist en zijn familie in hun midden trokken ter kerke, waar hij met assistentie van Rector Heinen als presbyter-as- sistens Pater Sandering een studie genoot, als diaken en Pater Gabriël als subdiaken het H. Misoffer op droeg. Pater Sandering hield de feestpre- dicatie, waarin hij nog eens de na druk legde op de grote waardigheid van het priesterschap, die Christus zelf plaatst tussen de mensen. Het koor verzorgde op keurige wijze een 3 stemmige Mis onder lei ding van Pater Paulinus. Na de H. Mis die- door practisch alle bewoners van de Smakt in een overvolle kerk werd bijgewoond, werd de neomist naar huis geleid, waar enkele bruidjes het tradionele versje opzegden en de jonge pries ter een bouquet bloemen aanbood. Het hoofd der school, de heer Wijnhoven, sprak namens de Smak- se gemeenschap een woord van ge lukwens op deze voor de neomist zo belangrijke dag en beloofde dat de gemeenschap, waaruit hij geboren was, immer met gebed en offer ach ter zijn priesterlijke activiteiten zou staan. Als blijk van medeleven met zijn feest bood hij de priester een schrijfmachine aan, het cadeau van de Smakt. Na een dankwoord van de neomist die aandrong op een sterk thuisfront voor alle priesters in deze tijd, be gon dan een druk bezochte receptie, waaraan velen deelnamen. In de namiddag droeg de neomist een plechtig lof op, terwijl in de avonduren de fanfare nog eens een klinkende serenade kwam brengen bij de ouderlijke, prachtig versierde, woning, waarbij de heer Fr. Kersten nogmaals &e gelukwensen onder streepte, die de neomist, die dag had mogen ontvangen. Vorige week hebben we in een ar tikel gewezen op het feit, dat het voor een eigen-bouwer in Venray geen gemakkelijke taak is, om op korte termijn te komen tot verwe zenlijking van zijn plannen. Als eerste oorzaak is genoemd 't gebrek aan bouwgrond in onze ge meente. Ondanks het feit, dat de ge meente in de kom en in mindere mate op de kerkdorpen grond noeg heeft, kan de aspirant-bouwer niets krijgen want er zijn geen ver kavelingsplannen en eventueel ver kavelde grond blijkt altijd reeds aan anderen toegezegd, al heeft men in gemeenteraadsvergaderingen hier van nooit iets gehoord. Een tweede oorzaak is de aanvra ge voor premie. Dit houdt dermate lang op, dat wachttijden van meer dan een half jaar geen zeldzaam heid zijn. Wat er de oorzaak van is, is moei lijk te achterhalen, maar algemeen hoort men beweren, dat er 'n soort over-voering van de bouwmarkt heeft plaats gehad, die men door iets rustiger premie-verlening wil tegen gaan. Nu is het zo dat b.v. in het Wes ten van het land, rond de grote ste den, inderdaad van een soort over- besteding gesproken kan worden, maar als wij ons beperken tot Ven ray, dan blijken hier nog al wat bouwvakarbeiders in Duitsland te werken, die dit bepaald niet uit luxe doen, maar om de eenvoudige reden dat in eigen plaats en eigen streek te wemig te doen is. Een andere reden die wordt opge geven is, dat de nieuwe huurrege- ling in april a.s. een premie-verla ging noodzakelijk maakt en dat veel eigen-bouwers uit schrik hiervoor reeds nu een aanvrage indienen en daarmede het gestelde kwantum ver overschrijden, reden waarom men nu volgens tijdstip en binnen komst en voor zover het kwantum dit toelaat premies verstrekt. Deze maatregel heeft dus tot ge volg dat een eigen-bouwer, die thans een premie-aanvrage indient en die baseert op de huidige regeling en premies alle kans loopt een veel on gunstiger regeling toegewezen te krijgen, waardoor meer eigen geld van hem geëist wordt. En aangezien niet iedere eigenbouwer een dikke portemonnaie heeft, geeft dat na tuurlijk grote moeilijkheden. hebben leiders en leidsters de kin deren gebracht naar het Engelse Kerkhof en daar verteld van oorlog en bevrijding. Daar gewezen op het grote aandeel wat de mannen, die daar rusten, gehad hebben in Ven ray s bevrijding. Heel simpel en heel duidelijk, zonder overdreven pathos, zonder de ellende van die barre da gen extra aan te dikken. Maar ze hebben die kinderen daar midden in de vacantie-tijd respect bijgebracht voor de nagedachtenis van hen, die aan onze bevrijding zulk een groot aandeel hebben ge had en ze hebben de kinderen ge vraagd van dat kerkhof geen speel tuin te maken, met de vingers over al van af te blijven, maar integen deel zo nu en dan eens een bloe metje te brengen en eens een Onze Vader te bidden. En onder de in druk zijn de kinderen daar weg ge gaan. Ze hebben de les gekregen, die ze niet gauw vergeten zullen. En zij zullen in de toekomst geen open brieven nodig hebben, omdat hen nu geleerd is wat te doen en te laten. Zo kan het ook Gelukkig heeft over deze geschie denis de heer J. Maenen lid van de Eerste Kamer der KVP de minister om uitsluitsel gevraagd, waardoor eigen-bouwers thans reeds weten waar ze af en aan zijn. Maar een antwoord op de vraag waarom eigen-bouw in het gehele land moet worden afgeremd, als in een bepaalde streek de bouwmarkt overvoerd is, is niet te krijgen. Het zou misschien op de weg van Ven- rays raad liggen zowel over de "grondzaken als over de premie-ge schiedenis eens de meest mogelijke klaarheid zien te krijgen en aan te dringen dat beide remmen voor eigenbouw in eigen plaats worden ingetrokken. We ontvingen een schreven met de volgende inhoud: Oorloo 16—7 1959 Ge achte dru ke rij Ge lieve deze at vir tenzi te plaatse in u blat. (Daar we ech ter geen opdrachtgever vermeld vonden, plaatsen we het onder 't nieuws), het is stren Verbooden dreiv Jachten te howden in wU lant waar Vee in loopt er zal sten op ge let Worden eenlge abones van u blat Tijdens de studiedagen van de K.A.B. in het bisdom Den Bosch heeft drs. Verdijk een behartens- waardige opmerking gemaakt. In zijn rede over vrijetijdsbeste ding heeft hij namelijk gezegd, dat de nieuw gebouwde woning meestal niet in overeenstemming is met- de eisen, die het gezin aan de woning moet en kan stellen. De huidige woning biedt inderdaad slaapruimte, maar het is de vraag, of de huizen van de oorlog ook leef ruimte bieden. Vooral in de gezinnen met opgroeiende kinderen wordt de behoefte aan leefruimte een nijpend probleem. De huidige drie- en vier- kamerwoningen, en heel in het bij zonder de flatwoningen, maken wer kelijke recreatie onmogelijk. Het is helemaal geen uitzondering wanneer dé ouders na zeven uur op gedempte toon gaan spreken, omdat in de aangrenzende kamer, slechts door een glaswand gescheiden, kin deren moeten slapen. Grote gezin nen verkeren voortdurend in een dwangpositie. Het is hoog tijd, dat na de hausse in flatwoningen thans een politiek gevoerd wordt, welke de voorkeur geeft aan een-gezinswoningen met behoorlijke ruimte èn geluidsisolatie. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING S.V.V.-NIEUWS Het le elftal speelde zondag j.l. een nuttige en aardige oefenwed strijd tegen de Helmondia-combina- tie. Ondanks een drietal invallers werd uitstekend partij gegeven, al kreeg speciaal voor de rust onze achterhoede het wel eens zwaar te verduren. Was voor de rust Helmondia het meest in de aanval en moesten de onzen het hebben van enige snelle uitvallen. Na de rust waren de rol len omgekeerd en vooral in het laatste gedeelte van de wedstrijd bleek duidelijk het resultaat van de training der laatste weken. De 11 eindstand deed er minder toe doch een overwinning was zeker verdiend geweest. Ook de lagere elftallen speelden nuttige oefenwedstrijden welke alle in een overwinning werden omgezet. Voor a.s. zondag staan de volgen de wedstrijden op het programma: Venray I krijgt gelegenheid zich op eigen veld te meten met de 1ste klasser Roermond. Hopenlijk kan men volledig voor de dag treden en dan zullen de krachten elkaar niet ver ontlopen Een interessante wed strijd ligt in de lijn der verwach tingen. Venray 2 speelt thuis gelijktijdig met het le elftal tegen Roermond 2. Venray 3 speelt vooraf tegen Geijsteren en komt dus ook weer 'ns aan bod. Voor het 4e en 5e elftal verwij zen we naar de normale bekendma king bij de opstellingen daar mo menteel hieromtrent nog geen ze kerheid is voor wat betreft de te spelen wedstrijden. VOLLEYBAL Het tournooi in Vierlingsbeek is voor V.C.Rooy niet erg succesvol geweest. De heren bereikten weliswaar een tweede plaats achter Advendo(Vor- tum), maar in de kwartfinale moes ten zij het hoofd buigen voor T.V.C. (Venlo). Hopenlijk is er 'n volgende keer meer succes weggelegd want qua sterkte hoeft niet voor de tegenstan ders te worden ondergedaan. De dames hebben zich bij hun de buut uitstekend geweerd ook al werd er geen winst behaald. Maar al doende leert men en wan neer er intensief verder getraind wordt zal succes in de toekomst ze ker niet uitblijven. Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DER MEER, Patersstraat 30 Telefoon 1887 Uitsluitend voor spoedgevallen. Waarnemende Wijkverpleegster Zr. Helmerich, Horst, tel. 4709—223 GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de Kom. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, dat de twee de inenting tegen diphterie, kink hoest en tetanus zal plaats hebben: In de kerkdorpen Ysselsteyn, Veulen, Heide en Merselo op vrijdag 28 augustus a.s. In de kerkdorpen Leunen, Castenray, Oirlo en Oostrum op vrijdag 4 september a.s. op beide dagen en dezelfde uren en plaatsen, waarop en waar de eerste inenting heeft plaats gehad. De dagen waarop de derde inen ting zal plaats hebben, zullen nader bekend worden gemaakt. Venray, 13 augustus 1959. Burgemeester en weth. voornoemd, Th. WINTELS, l.Burgemeester H. VORST, secretaris. GESLAAGD: Te Utrecht slaagde voor meester in het herenmaat kleermakers- bedrijf de heer Jac. Nooyen uit Oirlo. Aan de Ned. Kath. Schildersschool „St. Lucas" te 3oxtel slaagde voor vakbekwaamheid huisschilderen C. P. M. Jansen, Venray. Kynologen-succes Op de tentoonstelling te Nijme gen behaalde de heer A. Martens met zijn duitse herder (reu) een eervolle vermelding Z.G., evenals de heer Th. Brok uit Leunen met zijn boxer. ENGELS BEZOEK AAN HET KERKHOF. Heden zullen in 't kader van de aktie van het Nederl. Oorlogsgra ven-comité nabestaanden van En gelse gesneuvelden een bezoek aan het Engelse kerkhof te Venray brengen. Ztf maken deel uit van een groep van 103 Britse nabestaanden.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1