Rolduc en Gemert Wist U.... Bevolkingsonderzoek-T.B.C, in Venray Godsvertrouwen en verzekeringspremie Voor de politierechter Film-agenda Gaat de zegening van krnntwis verdwijnen? Zaterdag 22 augustus 1959 No 34 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MDNOKHOF WPPïfRT AH VOOR VPNPAV PM HMQTPPïfRlM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.i GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 W EfErlVOLiiU V UUIV V EtilUA I Erll UlVlO 1 KIwlVErlN PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VEN RAY t 1.60 i.m. ABONNEMENTS- Wie onlangs heeft gelezen dat een militair zonder dat hij het zelf wist, oorzaak was dat verschillende an dere dienstplichtigen met tb-bacillen werdén besmet en nu geruime tijd in een sanatorium moeten doorbren gen, voelt een huivering. Want dui delijk is daarmede wel, dat deze ge vaarlijke volksziekte nog lang niet bedwongen is en dat zij haar slacht offers blijft maken. Slachtoffers, die op hun beurt, zonder dat zij het zelf beseffen, weer andere slachtoffers maken En telkens als men zo'n bericht leest, schrikt men even, want feite lijk waren we er zo'n beetje van overtuigd, dat deze ziekte verdwe nen is De doktoren mogen dan wel waar schuwingen laten horen, .dat men alsnog voorzichtig moet zijn, maar „die praten immers voor hun brood je". Zo'n krantenbericht toont dan echter duidelijk, dat de situatie nu niet zó is, als wij dan misschien wel zouden wensen. En dat men inder daad nog steeds op moet passen. Het is daarom dan ook, dat men van „hogerhand" weer eens besloten heeft in Venray een algemeen bevol kingsonderzoek op tbc te gaan hou den. Nu zijn er mensen, die dit flauwe kul noemen. Wat moeten zij een foto van hun borstkas laten nemen, ter wijl ze in jaren geen dokter nodig hebben gehad, zich fit en gezond voelen? Maar zij vergeten, dat juist dit onderzoek bestemd is voor men sen, die zich gezond en fit voelen, voor mensen, die al jarenlang geen dokter op bezoek hebben gehad. Want wie kan hen de garantie geven, dat ze inderdaad zo gezond zijn Wil men de tbc inderdaad uit kun nen roeien dan is een vrij geregeld onderzoek noodzakelijk. Dan is het noodzakelijk, dat iedereen die daar voor in aanmerking komt, dus U en ik, voor het röntgen-apparaat ver schijnen en de doktoren de kans ge ven om eens binnen-in te kijken. Zo is alleen de verradelijke tbc te over winnen, verradelijk omdat een z.g. gezond mens met deze ziekte be smet kan zijn. En zo een gevaar kan zijn voor zichzelf en anderen. Het eerste bevolkingsonderzoek, enkele jaren geleden, is een groot succes geworden. Succes in die zin, dat practisch alle opgeroepenen voor de camera's zijn verschenen. Succes ook, omdat toen enkele lichte geval len zijn ontdekt, die met enkele maanden rust te genezen waren «n waarbij de besmetting in de kiem werd gesmoord. Zo moet ook dit bevolkingsonder zoek weer ons allen paraat vinden om mee te helpen bij de bestrijding van de tbc. Voor ons zelf, voor onze kinderen, voor onze plaatsgenoten. De eerste enquetekaarten zijn deze week verzonden. Geef uw medewer king door ze juist in te vullen. U kunt hierop onder meer uw voor keur uitspreken voor bepaalde tij den voor vervoer van gebrekkigen en wat dies meer zij, waarna U ten slotte de oproepingskaart zult ont vangen. Iedere Venray er vanaf 15 jaar komt voor het bevolkingsonderzoek in aanmerking. Dit wordt gehouden: Wijk Onderzoek periode Oirlo 14 sept. Oostrum 15 sept. Merselo 16 sept. Castenray 17 sept. Leunen 18 sept. Veulen 21 sept. Heide 22 sept. Ysselsteyn 23 sept. Venray-Smakt 24 sept.2 oct. In de kei'kdorpen Oirlo, Oostrum, Merselo, Castenray, Leunen, Veulen, Heide en Ysselsteyn, zal uitsluitend in de middag- en avonduren onder zoek plaatsvinden. De tijdstippen waarop dit onderzoek plaats vindt kan men daar dus 's middags of 's avonds kiezen. Verondersteld wordt, dat de en quetekaarten binnen 14 dagen na verzending weer op het gemeente huis zijn terugontvangen. In de afgelopen weken zijn een aantal prominenten uit de sociale organisaties en sociale beweging bij een geweest om gedurende een drie tal dagen zich te bezinnen op actuele sociale problemen. Dit had plaats te Rolduc en Gemert. Rolduc heeft voor 80% deelne mers uit Limburg, vooral uit KAB kringen, die in Gemert komen voor al uit het Bosse Bisdom en ook over wegend uit de kringen der arbei dersbeweging. Die tn Rolduc bestaan al 25 jaar. Ook politieke persoonlijkheden zijn daar dikwijls aanwezig. We her inneren ons uit Roldus tenminste de „oude" Ruijs -de Beerenbroek, Dr. Poels, Weiter e.a. Ook pater Muckermann hebben we daar getroffen en het lid van de Duitse Rijksdag Dr. Joos. Dat was in de tijd van Poels. Vroeger waren deze studiedagen meer collegedagen, maar geleidelijk aan is dit uitge groeid tot een gedachtenwisseling over de punten, waarover de inlei der had gesproken. Het belangrijkste op zulke dagen is de sfeer. Men is er echt als broe ders en zusters onder elkaar. In de vrije uren kan men contact opnemen met wie. men wil. Afstand bestaat er in feite niet. Men begrijpt dat het in zo'n sfeer gemakkelijk discussieren is. De onderwerpen van deze beide studiedagen sloten geheel op elkan der aan. In Rolduc werd gesproken over de gemeenschap en de kerste ning van de arbeid, te Gemert werd de aandacht gevraagd voor de vrije tijdsbesteding als gevolg van de kor tere werktijd, die overal op handen is. Die vrijetijdsbesteding moet dan vooral scheppend zijn, dus een goede besteding van de vrij komende tijd, zodat de mens er rijker door wordt, dus meer mens. In Rolduc ging men van de opvat ting uit, dat op sociaal terrein de ar- beidsorde, de sociale zekerheid be reikt, en dat nog alleen binnen de onderneming de verhoudingen ver beterd moeten worden. Hierbij werd teruggegrepen op de ervaringen van een intellectuele dame, die geruime tijd in een bedrijf was gaan werken om ervaring op te doen over de werkelijkheid. Zij werkte in een groot bedrijf en toen zij weer in de vrije wereld was schreef zij aan de directie: „Wat ik heb ondergaan tijdens mijn werken in de fabriek heeft zo'n blijvend kenmerk in mij achtergela ten, dat ik mij niet kan onttrekken aan de indruk, dat er een pijnlijke vegissing moet zijn, wanneer iemand me niet ruw aanspreekt! Het is bo vendien niet de ondergeschiktheid gelf die mij schokte, doch de nood zaak van gehoorzamen als verstand, schranderheid, wilskracht en be roepseer hiertegen in verzet komen. Ook dat men voortdurennd bezorgd moet zijn om de leiding niet te mis hagen, zodat de werker niet meer dan „een ding" is. 't Is scherp gezegd, doch volkomen juist. Het werd schrijver dezes dezer dagen nog bevestigd, ook door een min of meer intellectuele werkne mer (was beroepsofficier geweest en nu afgekeurd) over de wijze, waar op hij zich de behandeling moest la ten welgevallen in een bepaald be drijf, waar hij met de productie was belast en de verantwoording hier voor droeg. Of in een ander geval, waarbij een werknemer met 40 dienstjaren en nu 64 jaar oud overbodig wérd, omdat hij niet voldoende met de nieuwe techniek meekon, en de tegenwoor dige eigenaar van dat bedrijf geen „morele" binding had met het 40- jarig dienstverband. We zijn wat afgedwaald van het onderwerp. Men neme ons dit niet kwalijk. Wij kunnen ook niet helpen dat de realiteit hier en daar soms anders is, dan vrome zielen menen. Wanneer het vroeger onweerde, riep moeder de huisgenote bij elkaar om het evangelie van St. Jan samen te bidden. En zij ging rond met palmtak en wijwater om zo van God te verkrijgen, dat de bliksem het huis niet zou treffen. Nu plaatsen wij een bliksemafleider op het dak. Vroeger baden de boeren dat de oogst gespaard'zou blijven voor gro te droogte en schadelijk ongedierte. Nu laten zij het kunstmatig rege nen. Ze spuiten het gewas en geen kwade vlieg durft zich te vertonen. Wanneer vroeger een grote reis werd gemaakt, bad men het reisge- bed. Nu sluit men een verzekering tegen alle soorten schade. De moderne mens heeft geleerd zichzelf te helpen. In veel dingen heeft hij God niet meer nodig. In derdaad zijn betere inzicht in de dingen der natuur heeft hem veel zelfstandiger gemaakt, waar vroeger de mens nog voor een duister vraag teken stond en bevreesd was voor onbekende gevaren. Maar zoals gewoonlijk hebben wij geen maat kunnen houden. In ons sociale bestel zijn wij onderhand verzekerd van wieg tot graf. De premies voor de verzekeringen vor men het grootste deel van het bud get. En nu komt de Kerk en die leest ons voor wat Christus gezegd heeft over al die voorzorgen voor ons li chamelijk welzijn. Dan krijgen wij te horen, dat wij ons niet angstig be zorgd moeten maken voor al die dingen, die ons lichaam nodig heeft. Er zijn belangrijkere dingen, zegt Christus. En het enig belangrijke, het enig werkelijke belangrijke, in een mensenleven is, dat hij er op de eerste plaats naar streeft om God te dienen door een deugdzaam leven. God zegt niet, dat wij ons niet zouden mogen verzekeren tegen brand en inbraak, tegen ongeluk en ziekte, tegen werkloosheid en gebrek in de oude dag, maar wel zegt Hij: dat deze dingen niet op de voor grond mogen treden. Een huisvader, die goed voor zijn gezin zorgt, trouw de verzekerings premies betaalt zodat vrouw en kin deren nimmer iets tekort zouden ko men, is in de ogen van God geen goed huisvader, wanneer hij vergeet zijn gezin voor te gaan op de weg, die naar de hemel voert. Weest nu niet al te bezorgd, zegt Christus, over het nieuwe pak, over het nieuwe jurkje, over de auto en het tv-apparaat. Dat doen mensen, die niet in God geloven, tenslotte ook. God weet dat we al die dingen no dig hebben. Probeert daarom eerst een goed christen te zijn. De rest komt ook wel. De stoere tijd van kamperen is achter de rug. De kampeerder van nu moge sportieve kleren dragen, hij is in niets te vergelijken met zijn baanbrekende voorganger van voor de oorlog. De kampeerders van vroeger wa ren woudlopers, die de woede der elementen trotseerden. Zij fietsten of liepen. Van moderne vervoer middelen als auto's maakten zij geen of slechts zelden gebruik. Zij was ten zich in de beek, zagen de natuur, kookten hun eigen potje en kwamen vermagerd terug. Hoe heel anders gaat dat nu in z'n werk. Men strijkt per auto neer op een kampeerterrein, dat in het Ne derlands camping heet. Men laadt een villa uit, die na enkele handgre-; pen links en rechts uit meèrdere vertrekken blijkt te bestaan. Lastige vogels worden verjaagd met behulp van radio-muziek. De romantiek van de schemering wordt verjaagd met gas- of elektrisch licht. Men pick nickt in zeven gangen en men graaft geen hutten meer. Nog slechts enkelen zijn er over gebleven van de oude garde. Zij sle pen hun vergeelde sheltertjes door het land; zij versmaden de zon van Italië en die van Spanje. En pas in de regen zijn zij in hun element. Deze stoeren kan men verdelen in twee groepen. De overeenkomst is, dat zij de luxueuze kampeerterrei nen mijden. Het verschil is, dat de ene de eenzaamheid zoekt om van het restje natuur te genieten, ter wijl de andere dat doet uit afschuw tegen de mensheid. Tot de laatste groep behoorde deze verdachte. Met zijn harige benen had hij de gehele dag zijn zwaar beladen fiets door het zonnige landschap getrapt. Toen de avond viel, zette hij het tentje op in een pad, dat tussen twee akkers liep. Hij vleide zich in zijn slaapzak en keek *naar de lucht. Want het tentje was zeer oud en af tands. Men kon de sterrenhemel dwars door het tentdoek zien. Ver volgens sliep hij de_slaap des recht vaardigen. Zo heel rechtvaardig was hij ech ter niet. Want onze goede vacantie- moeder de A.N.W.B., heeft duidelijk gezegd, dat men steeds de eigenaar van de grond toestemming dient te vragen, voor men zijn tentje opslaat. En dat had deze man verzuimd. Hoe gruwelijk kan een klein ver zuim zich wreken! De ochtend be gon te gloren en een vroege leeuwe rik schraapte zijn keel. In het stru weel rekten de spinnen zich uit, en de wespen deden hun best de juiste zoemtoon voor deze dag te vinden. Tegelijk met de natuur ontwaakte ook de eenvoudige landman, want boeren schijnen over het algemeen, en 's zomers in het bijzonder, met weinig slaap toe te kunnen. De eenvoudige landman keek naar de lucht en zag, dat het weerbericht wéér gelijk kreeg: droog. Hij greep met zijn arbeidzame en door noeste arbeid vereelde hand de waterkraan en zette de installatie voor de kunst matige beregening van zijn landou wen in werking. Op dit ogenblik ging de kampeer der dromen dat het regende. Hij woelde onrustig in het gescheurde tentje. Hij werd wakker toen hij een ferme scheut water in zijn gezicht kreeg. De man schoot zijn tent uit gelijk een kogel uit de loop van een geweer. Meteen ontdekte hij dat de beregeningsinstallatie van de prille landman hem dit grapje leverde. Hij rende naar de boerenhoeve en begon daar woorden te spreken die men niet pleegt te drukken. Hij had een strop, want de wacht meester was die nacht met de jacht opziener op zoek geweest naar stro pers, en de mannen genoten op dit moment ter plaatse juist hun och tendkoffie. Actief schreef de wacht meester de scheldende kampeerder op. En de politierechter heeft hem vijfentwintig gulden boete laten be-| talen. deTfL£V\SfE specialist We vragen deze week uw aan dacht voor een tweetal filmen die in het Luxor Theater gaan draaien en metterdaad boven het gemiddel de peil uitsteken. Dat is op de eerste plaats de film Operatie Amsterdam, waarin het verhaal verfilmd is van een drietal mannen, die in de mei dagen van 1940 de opdracht kregen een grote partij industrie-diamant onder de neus van de optrekkende duitsers uit Amsterdam weg te ha len en naar Engeland over te bren gen. Een en ander is met veel elan verfilmd en men zal het oude Am sterdam nog eens terug zien, dat in deze film tot nieuw leven komt. Op de tweede plaats is er de film: Een nacht om nooit te vergeten. Deze film heeft, voor de zoveelste maal, de ramp van de „Titanic" tot onderwerp. De ouderen onder ons herinneren zich zeker de gebeurte nissen in het voorjaar van 1912 - en de jongeren hebben er beslist van gelezen - hoe daar het pas gereed gekomen passagiersschip met bijna 3000mensen vrolijk en blij de oceaan overstak, want dit nieuwe schip was immers onzinkbaar door de electri- sche bediende waterdichte schotten. Een ijsberg maakte een einde aan deze illusie en de „Titanic" moest zinken Volgens authentieke gege vens is het filmverhaal vastgesteld en men zal nu kunnen zien wat er gebeurde in die afgrijselijke nacht, waarin meer dan 1500 mensen de dood vonden, terwijl de scheepska- pel het 'Nader mijn God tot U' bleef spelen. Een film, die naast de menselijke kleinheid, lafheid en nietigheid toch ook menselijke zielenadel en groot heid kan tonen in een uniek verhaal van 'n ondergaand schip, dat tevens de ondergang was van een tijdperk vol grote sociale tegenstellingen. JULIANAS1NGEL41 'tekf.M] (K4780) De grootste feestdag ter ere van O.L.Vrouw is vanouds het feest van Maria ten Hemelopneming. In de glorie van Haar ten hemelopneming vindt Haar heiligheid haar bekroning en wordt ons de grootheid van Haar uitverkiezing op bijzondere wijze openbaar. Dit feest ter ere van de Moeder Gods kenden de kerken van het Oosten reeds ten tijde van het Con cilie van Chalcedon (451). In Gallië en misschien ook te Rome werd het in de 6e eeuw ingevoerd. Het oude geloof der Kerk, waaraan deze feest dag beantwoordt, heeft Paus Pius XII in het jaar 1950 als de zekere leer der Kerk uitgesproken. Het feest van Maria ten Hemelop neming heet ten onzent „Kruutwis", hetgeen zeer duidelijk een verbaste ring is van O.L.Vrouw Kruidwijding. De wijding der kruiden op deze dag zou volgens de folklorist Ter Laan een gebruik zijn, dat uit Duitsland lange tijd geleden werd ingevoerd. Volgens Durandus worden op Maria ten Hemelopneming de kruiden ge zegend, omdat Maria vergeleken wordt met de roos en de lelie. Deze bloem, aldus de dichterlijke verbeel ding van een Engelse anonieme dichter uit de 12e eeuw, is bij Haar opneming ten hemel van de aarde naar het paradijs overgeplant. Ook de legende Aurea brengt de rozen en leliën in verband met O.L. Vrouw. Volgens deze oude en eer biedwaardige legende zijn deze bloe men, die na Maria's ten Hemelopne ming in Haar graf zouden gevonden zijn, een beeld der- martelaren, be lijders en maagden. 'TEL. 1070 ken. Bij onweer of gevaar wordteen van het kruid verbrand. De folklorist v.d. Ven deelt in zijn Feestelijk jaar mede, dat in de kroedwis te Asselt voorkwamen: drie aren tawe, spelt, haver en rogge een takje van een pruimen- en een appelboom, noteblaren boerenworm- kruid, els en korenbloemen. Te Gre- venbicht bestaat de kroedwisch uit hazegerf (duizendblad), els en reine- varen. Te Bergen (Noord-Limburg) moeten er zeven kruiden in voor komen. Volgens de atlas van Roukes komt dekroedwisch voor in geheel Nederl. Limburg, ook in Belgisch Limburg, in de streek rond Hasselt, Tongeren en Maastricht; verder in de Rijnpro vincie. In de Kempen en Noord-Bra bant schijnt de kroedwisch niet voor te komen. Bij de wijding der kruiden wordt gebeden voor de welvaart van lich aam en ziel, om bescherming tegen demonische en andere boze machten voor degenen, die in vrome gezind heid er gebruik van maken. Het is jammer dat, zeker in de kom, dit oude gebruik verloren gaat. Slechts 'n enkeling brengt de kroet- wisch nog ter kerke, terwijl het ook op de kerkdorpen (volgens insiders) veel minder wordt. NOZEMPJES In de laatste raadsvergadering is gevraagd of er niets gedaan kan worden tegen de Duitse gasten, die in de meest vreemde kledij en ge woonlijk op nogal lawaaierige bromfietsen zaterdags en zondags de hoofdstraten van onze kom- onveilig maken. Men zal daar, zo werd ge zegd, tegen op gaan treden. Uit de aard der zaak hebben we van dit verschijnsel kennis kunnen nemen, aangezien een en ander zich in de buurt van het redactie-bureau afspeelt, waar immers het verzamel punt van deze jongelui schijnt te liggen. Men doet dan dikwijls rare ont dekkingen. Want kan men van de ene kant de komst van deze jonge lui zien als een soort afstraling van de ver-broedering, die men thans nastreeft tussen de volkeren, van de andere kant loopt het niet zo den derend met die verbroedering. De meeste Venrayse jongelui vin den deze opvallende Halb-starken maar vreemde snuiters en bekijken ze een tikkeltje argwanend. Iets anders is het met de Eva's dochters van rond de 1415 jaren. Voor hen schijnt de vreemdeling, die hen in het Hoog-duits onbegrij pelijke dingen na-schreeuwt een soort Ellis Prestly of hoe-die-snui ters heten-mogen. te zijn. Zoals een mot om de lamp blijft vliegen, zo blijven deze grietjes op- en-neer fietsen tot de meest bru tale hen eindelijk aanspreekt en dan is het een en al verbroedering wat de klok slaat. Dan duurt het niet lang of onze Duitsers fietsen met het grietje weg of gaan wat staan te smoezen in portieken of poortwegen of men zoekt het buiten af We geloven inderdaad, dat men op dit soort verbroedering wel wat beter letten' mag. Want de mot, die rond de lamp danst, danst zo lang tot ze haar vleugels heeft verbrand. Het was in Venray eveneens een gebruik, dat op 15 augustus voor de hoogmis de kruiden werden geze gend. Uit ieder gezin werd een „kruutwis" (kruidwis wis bete kent tuil) mee ter kerke genomen. In de Venrayse „kruutwis" vond men enige halmen haver, rogge of tarwe, soms een blad van een voer- biet. Velen voegen hieraan toe een op een stokje gestoken appel of peer. Na de thuiskomst kreeg mens en dier ziin deel van de „kruutwis". De rest werd op zolder gehangen om op voorspraak van O.L.Vrouw Gods zegen over huis en hof af te sme dat een Engelse krant van haar le zeressen wilde weten, hoe zij zich de ideale echtgenoot voorstellen en dat er talrijke antwoorden op de redactie van de krant binnen kwamen. De beste kreeg een prijs. Deze beweerde: dat de ideale echtgenoot ervan over tuigd moet zijn, dat hij de meest volmaakte vrouw ter wereld heeft getrouwd. dat de ideale echtgenoot zijn vrouw altijd met dezelfde beleefdheid en vriendelijkheid moet bejegenen, waarmee hij een vreemde dame tegemoet zou treden. dat de ideale echtgenoot in beslis sende problemen zijn vrouw ener giek, maar op rustige wijze, van de juistheid van zijn standpunt dient te overtuigen. dat de ideale echtgenoot zijn vrouw in kleinigheden dient toe te geven, in beslissende vraagstukken ech ter op zijn standpunt moet blijven staan. dat de ideale echtgenoot zich steeds zo moet gedragen, dat hij door zijn vrouw gerespecteerd kan worden. Respect voor een man is de zekerste weg naar het hart van de vrouw. dat de ideale echtgenoot alle aange name dingen, die hij buitenshuis meemaakt aan zijn vrouw dient te vertellen, over kleinigheden echter die hem ergerden, dient hij te zwijgen. dat de ideale echtgenoot zijn zorgen aan zijn vrouw moet meedelen. Hij moet proberen haar tot zijn troosteres en helpster te maken. Het vleit de vrouw, als ze haar man met raad terzijde kan staan. dat de volmaakte echtgenoot zijn appetijt niet buitenshuis mag stil len, maar steeds met een goede eetlust naar huis dient te komen. Is er iets dat hem niet smaakt, dan moet hij zijn ergenis niet la ten blijken, hoogstens met humor naar voren brengen. dat de volmaakte echtgenoot onder alle omstandigheden de nieuwe japon van zijn vrouw dient te be wonderen ook als deze hem niet bevalt. Het mag hem vooral niet ontgaan als zijn vrouw iets nieuws draagt. Ze draagt het im mers voor hem. (Ook voor haar vriendinnen! Red.) dat ideale echtgenoot zijn vrouw minstens een keer per dag een compliment moet maken. Dat kost niets en het doet de vrouw veel plezier. dat met deze „10-geboden voor de ideale man" de aanstaande brui degom dus maar vast rekenen moet houden. en tenslotte, dat de vrouw deze 10- geboden beter niet onder de ogen kan krijgen? dat inbrekers de universiteit van Newton binnendrongen en aan de haal gingen met 28 schrijfmachi nes. Een lieten ze er staan, waar mee ze op een vel papier schre ven: „De andere zijn kwijt". dat een dame in Sacramento 50.000 dollar schadevergoeding wil heb ben van een dokter. De man prik te haar zijn initialen op haar rug, toen hii bezig was haar te onder zoeken. De initialen zullen er nooit meer uitgaan, want de ent stof bleek ongeveer gelijk, met die welke voor tatoering gebruikt wordt. dat twee Amerikaanse werklozen een trein hebben laten ontsporen om daardoor werk te krijgen bij de opruiming van de ravage? dat de vissers van Jutland niet wil len zwemmen leren, omdat zo als ze zeggen hun lijden daardoor alleen maar verlengd wordt wan neer hun boot zinkt of wanneer ze overboord slaan? dat volgens Amerikaanse deskundi gen de eerste maanreiziger een robot zal zijn met radio en tele visie uitgerust en in staat om ver dorie te zeggen, wanneer iets niet naar wens gaat? dat een meneer in St Louis een jaar over tijd een boek terugbracht naar de uitleenbibliotheek. „Ik was het vergeten" zei hij. Het boek heette: „Hoe kweek ik een perfect geheugen?" dat de zeventienjarige juffrouw Penny Bishop en de twee jaar ouder Gordon Davidsen op de rol- schaatsbaan v. Brownsbay (Austr.) 26 uur en 20 minuten gerolschaatst hebben. Daarmee hebben zij het oude wereldrecord (26 uur en 15 minuten) verbeterd. Zij vinden dat belangrijk. dat het gloeiend heet was in Napels en er groot tekort aan water heerste. Maar toch wilde de film ster Valentina Cortese een uitge breid bad nemen. Water was er niet, dus „haal een auto vol fles sen mineraalwater", sprak Valen- tia. Zij goot die uit in het bad. Het was heerlijk. Het koste 35 gulden. dat bij de ingang van een grote par keerplaats in Richmond een bord staat waarop een toepasselijk ge dicht is geverfd. Het luidt aldus: ..Toen Noë over de blauwe oceaan voer had hij dezelfde perikelen die U heeft. Veertig dagen voer hij met zijn ark rond, voordat hij een parkeerplaats- vond". dat de bond van Amerikaanse pilo ten heeft gëist dat de vliegtuig maatschappijen hun toestellen droogleggen. „Het is geen doen, zegt de bond, zoals onze stewar dessen met dronken passagiers

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1