Venrays Vroede Vaderen vergaderden I960.... een belangrijk jaar voor Venray I SPORT Uitbreiding Zuivelfabriek „Venray" Maria's ja-woord Boe droog het was en Zaterdag 15 augustus 1959 No 33 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNOKHOF VUT+T+lTTll AT\ UOHP \7P1MI>AV PM OH/f QTï>PïfPM ADVERTENTIE-PRIJ8: 8 ot. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 012 GIRO 150652 VV IwI^IVOLiiU V UUIV V LjlliV/i I JCrJLl UlVlJ 1 ULrlVlwll PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITENVENRAT t 1.60 Schouwburg-buurt wordt gesaneerd Op de minuut af een kwartier duurde de raadsvergadering van j.l. dinsdag en zal als een der kortste na de bevrijding in de annalen ko men. Wethouder van Boven en het raadslid Janssen ontbraken op het appèl toen Voorzitter, loco-burge meester WINTELS, om half 7 de vergadering opende. De raad had toen al een half uur lang in comité-generaal bijeen ge zeten en schijnbaar al haar kruit verschoten, want met een korte ha merslag werd het enigste agenda punt van deze vergadering: de wij ziging van het wederopbouwplan Venray, zonder boe of ba geaccep teerd. Het ging hier om de driehoek, die begrensd wordt door de Schoolstraat Jan Hensenstraat en Merseloseweg. Indertijd bij het opmaken van het wederopbouwplan was deze drie hoek feitelijk gereserveerd voor een nieuw busstation. Maar zoals de le zer ongetwijfeld wel weet, zijn de plannen nog al drastisch veranderd en zal dat busstation nu gebouwd gaan worden op de hoek Juliana- singelPr. Bernhardstraat. De ge noemde driehoek moet nu gereser veerd worden voor het cultureel centrum, of zo men dat liever wil, voor de toekomstige schouwburg van Venray. Wat de raad er in comité-generaal van gezegd heeft is natuurlijk ge heim en de mensen uit die buurt, die apart naar deze vergadering ge komen waren om misschien wat wijzer te worden beleefden de te leurstelling van hun leven, toen in openbare zitting zonder enig com mentaar deze „plan-wijziging" de goedkeuring kreeg. Maar eigenaardig genoeg kwam er in de dan volgende rondvraag wel commentaar los. VAN HAAREN stookte het vuur tje aan, met de opmerking, dat het z.i. toch spijtig was, dat het bussta tion nu naar de villa-wijk ging ver trekken i.p.v. midden in de kom te blijven liggen. VERMEULEN vroeg waarom Van Haaren dan geen commentaar ge geven had bij het besluit uit vorige vei'gadering, toen deze zaak ter sprake is gekomen. Trouwens hij wilde nog wel eens openlijk vertel len, dat de Julianasingel helemaal geen villa-wijk is. Dat blijkt ook al uit de grondprijzen, die men daar heeft moeten betalen. De duurste was f 6 per m2, terwijl in plan-Zuid heel wat duurdere stukken liggen. De VOORZITTER wilde, ondanks het feit, dat een en ander vorige vergadering reeds afgehandeld is, toch nog even ingaan op Van Haa- rens opmerking. Op de eerste plaats zijn verkeersdeskundigen het er over eens, dat een busstation aan de Julianasingel zijn grote voordelen heeft boven de Schoolstraat. Be trekkelijk dicht bij de kom is men nu meteen op de uitvalswegen, waarmede het verkeer in de kom ontlast wordt en de bussen vlotter kunnen rijden. Op de tweede plaats zal het gebouw, dat daar komt in deze wijk helemaal niet misstaan, want de plannen zijn uitstekend. COLSEN vond het prima, dat men op deze driehoek een schouwburg gaat bouwen, maar vroeg zich be nauwd af, hoe de bebouwing rond deze driehoek wel uit zal komen, als dat nieuwe ding er staat. Z.i. zal het een bedroevend beeld zijn. Is het niet hoog tijd, dat men ook eens precies vast gaat leggen hoe die be bouwing er uit moet zien en dat men voor sanering in de buurten gaat zoi'gen. De VOORZITTER antwoordde, dat men in B. en W. reeds hierover ge sproken heeft en dat dus eerdaags hierover meer mededelingen zullen volgen. De BRUYN had tot zijn genoegen gezien, dat een wijziging van het wederopbouwplan heel wel moge lijk is. Misschien dat nu ook eens dat plan zodanig gewijzigd kan worden, dat in de Schoolstraat al leen nog maar winkelpanden ge bouwd mogen worden. Dan krijgt men tenminste een behoorlijke win kelstraat er bij en wordt ook aan zijn lang geuitte wens tegemoet ge komen. Ook dat zal bekeken wor den. NOZEMS BARTELS had zich met de ker mis geërgerd aan het gedrag van de nozempjes, vooral van de duitse, die hier met hun bromfietsen de zaak onveilig komen maken en met de kermis o.m. meisjes lastig vielen en andere mensen. Bovendien wilde hij wel eens onderzocht hebben waar deze knapen altijd logeren. Want de geruchten, dat deze jongelui hun kampement in de bossen opslaan, zijn veelvuldig en hardnekkig. De VOORZITTER vertelde, dat de bromfietsende jongelui reeds eerder onderwerp van gesprek geweest zijn tussen hem en de politie. Ook al in verband met de concerten. Dit „duitse" vraagstuk zal met diezelfde instanties besproken worden. KERKDORPEN EN KOM DERICKX wilde weten wanneer men begon met de bouw van de 10 woningen in Oostrum. De VOORZITTER vertelde dat er nog een contract gesloten moest worden tussen aannemer en onder aannemer. Dan vroeg DERICKX hoe het uit breidingsplan Oostrum uitgevoerd zal worden. De VOORZITTER vertelde, dat men dit jaar twee straten hoopt klaar te maken met trottoirs en dergelijke, maar dit was schijnbaar niet naar de zin van Derickx, die betoogde dat men in de kom ge woonlijk de straten en trottoirs van een heel uitbreidingsplan tegelijk klaar maakt, waarom dan ook niet in Oostrum. Toen de VOORZITTER vertelde dat Oostrum voorlopig aan die twee straten voldoende heeft, bleef DE RICKX bij zijn standpunt dat men hier kennelijk met twee maten meet en dat men bij de kerkdorpen altijd direct klaar is met gebrek aan fi nanciën, als die eens wat uitgevoerd willen hebben. Trouwens hij herin nerde aan de belofte dat tegelijk met de uitvoering van het uitbreidings plan ook de twee zandwegen ver hard zouden worden en dat de over ige trottoirs betegeld zouden worden. De VOORZITTER beloofde een en ander nog eens te zullen bekijken. BERKHOUT besloot de rondvraag met zijn vraag hoe het staat met dè. nieuwe verkeersregeling op de kerk dorpen, maar de VOORZITTER vroeg respijt om eerst in de kom de nieu we regeling in te laten gaan, waarna de resp. kerkdorpen vanzelf aan de beurt komen. 1958 een goed jaar De leden van de Zuivelfabriek [waren zaterdagavond opgeroepen, om hun oordeel uit te spreken over een voorgenomen grondaankoop. Zaal Wilhelmina was goed bezet, toen voorzitter Asselberghs, samen met directeur Kroon; tekst en uitleg gaven van het plan van aankoop. Het blijkt, dat de plannen om te komen tot een verbindingsweg van de Deurneseweg met de Leunseweg door de provincie waarschijnlijk nog dit jaar zullen worden verwezenlijkt. Dat heeft tot gevolg dat de Zuivelfa briek voortaan ingesloten wordt door een drietal wegen, nl. de Wieënweg, (die blijft zoals hij is), de Leunse weg en dan de nieuwe weg die de noordzijde van het fabrieksterrein gaat begrenzen. In het westen, aan de achterkant van de fabriek, ligt de boerderij van Jenniskens, die ook eigenaar is van het stuk grond dat aan de noordzijde ligt, tussen de fa briek en de nieuwe weg. Over deze grond, 29 are, gaat nu de zaak. De eigenaar is benaderd door ver schillende benzine-maatschappij en, die op de hoek Leunsewegnieuwe weg een benzinestation willen ves tigen. Ze hebben daarvoor goed geld geboden, maar tenslotte is er dan één als overwinnaar uit de bus ge komen. Het bestuur der Zuivelfa briek heeft natuurlijk een en ander nauwlettend gevolgd. Want dit stuk grond is ook voor haar van groot be lang, omdat het voorlopig de enigste uitwijk-mogelijkheid is. Directeur Kroon kon natuurlijk moeilijk concreet aangeven, waar voor dit terrein dan wel dienstig zou zijn, maar hij wees op de groei van Venray, die als gevolg heeft een gestadige klanten-toename. Als in 1951 23 van de verkoop uit fles- sen-goed bestaat, dan is dat percen tage in 1959 al 54% geworden. Dat betekent meer opslag-ruimte en meer vervoer, dat op zijn beurt weer onderdak vraagt. Hij wees verder op een betere melk-aanvoer-moge- lijkheid en een eventuele kaasfabri- cage, waarover al eens is gesproken. Dit alles kan op dit terrein nog gebeuren, mits de fabriek het in handen, krijgt. Men is daarom met Jenniskens gaan onderhandelen, die bereid is dit stuk grond te verkopen aan de fabriek, mits deze op haar beurt ongeveer 8,5 are afstaat aan de benzinemaatschappij voor het stichten van een benzinestation. Voor de bouw hiervan moet eerst nog verlof komen uit Maastricht, maar als die goedkeuring er komt, moet de fabriek dat stukje afstaan aan de maatschappij. Het gehele stuk kost f 29.000, waarvan dan eventueel f 12.000 voor het benzine station retour komt. Natuurlijk moest de vergadering over eên dergelijk duur stukje nog wel eens even praten. Daarvoor kreeg ze dan voldoende gelegen heid, terwijl verschillende vragen stellers duidelijk antwoord kregen. Men vroeg zich af of dat nu alle maal maar zo kon, die hoge prijzen en of via ruilverkaveling, of latere aankoop van de benzinemij de grond niet goedkoper te krijgen zou zijn. Maar al die mogelijkheden waren al uitputtend behandeld door het door het dagelijks bestuur, dat geen kans zag de grond anders in han den te krijgen dan door dit bedrag op tafel te leggen. Is de benzinemij eenmaal koper van het hele stuk, dan is alle kans verkeken. Noch ruilverkaveling, noch uitbreidings plannen veranderen hier maar iets aan en Jenniskens kan zo duur ver kopen als hij wil.... Toen moest de vergadering wel onder het juk door. Vier van, de ruim 150 aanwezigen verklaarden zich echter pertinent tegen, maar hun aantal was nu eenmaal te klein om gewicht in de schaal te leggen. KWALITEITSKEURING Directeur Kroon nam meteen de gelegenheid te baat enkele mede delingen te doen. Allereerst ver zocht hij aandacht voor de nieuwe melkmachinecursus, van belang voor allen, die machinaal melken of dit willen gaan doen. Dan verzocht hij met warm weer de gekoelde ochtendmelk af te wil len dekken met een witte molton deken. Deze houdt de warmte weg. Is de melk echter niet gekoeld, dan geen deken gebruiken. Over de kwaliteitskeuring gaf hij ook nog enige toelichting. In 1958 bleek 47% van de aange voerde melk (14 miljoen liter) 1ste klas te zijn, 23% 2e Idas 30% 3e klas. Venray ligt hiermede boven 't lan delijk gemiddelde. De kwaliteits keuring wordt in 1960 nog belang rijker omdat dan het kwaliteitsver- verschil met 2 cent gehonoreerd zal worden, reden temeer om hier dus extra op te letten, Bij melk die later op de dag aangevoerd wordt en dus dikwijls langer langs de weg heeft gestaan, wordt met die omstandig heden rekening gehouden en heeft de wachttijd dus practisch geen in vloed op de kwaliteit. In 1958 was de melkaanvoer 8,5% hoger dan in 1957. Er blijkt dus nog vooruitgang. Trouwens ook landelijk werd een verhoging van 5% gecon stateerd. Tot nu toe is al weer meer melk (5%) aangevoerd dan in 1958, ondanks de droogte-periode, die een sterke invloed had op de melkaan voer. In 1958 was het vetgehalte geste gen van 3,65 tot 3,70 (land-gemdd, 3,78) maar in 1959 is een zeer aan zienlijke daling te verwachten. Directeur Kroon liet duidelijk uit komen, dat ook de financiële resul taten in 1958 zeker gelijk zouden zijn aan die van 1957 toen men f 92.000 als voordelig saldo kon boe ken. Maar eerst moet de controle het juiste bedrag nog verifiëren. Hij bleek ook een voorstander te zijn van een zondagse meikont- vangst aangezien dit niet alleen de kwaliteit der melk ten goede komt, maar ook een betere verwerking van de melk waarborgt en een vlot tere en goedkopere aanvoer moge lijk maakt. In verband daarmede werd o.m. de aandacht gevestigd op het uitvoeren van melkritten met 'n tractor. Hij waarschuwde er voor, dat men niet moet verwachten in 1959 een na-uitkering van dezelfde grootte te krijgen als vorig jaar, want de ge middelde prijs ligt nu reeds 4 cent hoger dan in 1958. Men ontvangt dus nu al wat men vorig jaar ach teraf bijbetaald kreeg. Dat was dan het einde van deze warme en bewogen vergadering, die Voorzitter Asselberghs begon met een herdenkingsrede over de over leden Th. Peters, die hij in een kort woord schetste als een der grote landbouwpioniers van Limburg. Zijn rede werd staande aanhoord en men nam enige minuten stilte in acht. Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der hulsartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. L. COENEN,Henseniusstr. Telefoon 1878. Uitsluitend voor spoedgevallen. Het volgend jaar is een belangrijk jaar voor Venray. In meer dan een opzicht. Allereerst op het gebied van bouwen: De plannen voor een nieuw busstation voor een nieuwe schouw burg, voor uitbreiding en vergroting van het ziekenhuis, voor een nieuwe toren, misschien zelfs een gemeen schapshuis in het rectoraat der pa ters zullen dan waarschijnlijk ver wezenlijkt worden. Daarnaast zullen er culturele eve nementen zijn bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Venrays Mannenkoor en het eeuwfeest van Venrays Harmonie. Dan ligt in het verschiet het gou den feest van huize St. Anna en voor onze industrie zal de bouw van de nieuwe hallen voor de Metaalindus trie Venray en de uitbreiding van 't industrieterrein in volle gang zijn. Enheel misschien begint men dan ook aan een zwembad met bij behorende entourage. Ook de laatste rest Peel wordt ontgonnen en de ontsluiting middels de Midden-Peelweg wordt een feit. Het derde lustrum van Venrays bevrijding toont dus wel op veler lei terrein een ongekende activiteit. We moesten hieraan denken toen we - op vacantie - in Tilburg de grote tentoonstelling „Het hart van Brabant" bezochten. Het trotse Til burg toont daar metterdaad waarin een plaats groot kan zijn. Groot, op velerlei terrein. En onwillekeurig gaat men dan vergelijkingen treffen Men denkt aan de grote land bouwtentoonstellingen van vroeger, en men vraagt zich af of in Venray een tentoonstelling in nieuwe- stijl, zoals die in Tilburg te zien gegeven werd en wordt, ook niets voor Ven ray en omgeving is. Venray, dat binnenkort de kroon gaat zetten op zijn wederopbouw- werk met de toren van de St. Petrus Banden, en dan een. complex maat regelen afsluit, die van het kleine boerendorp van voor de oorlog een stadje gemaakt hebben dat er zijn mag en wiens wederopbouw en uit breiding voor vele plaatsen 'n voor beeld is geweest. Venray, dat in een machtig Lolle- beekplan een der grootste ruilver kavelingen in ons. land denkt ten uitvoer te gaan brengen, als een waardige afsluiting van de mach tige peelontginningen van de laats te 40 jaren. Venray, dat sinds de oorlog een complex fabrieken en ateliers wist te bouwen, om eigen mensen in eigen plaats nieuwe mogelijkheden te geven voor het dagelijks bestaan, Venray, dat als een van de weini ge plaatsen in het land ook thans weer van Rijkswege weer aangewe zen is als te stimuleren kern. Venray, dat ook na de oorlog de vele onderwijs-mogelijkheden op ieder terrein heeft uitgebouwd en ge stimuleerd en daarmede mogelijk heden geopend heeft voor de jeugd van deze streek, die men elders ter nauwernood evenaart. Al deze dingen, deze feiten, die wij ieder voor ons zo doodgewoon vinden, zijn in feite niet gewoon^Ze tonen een groei en een evolutie, waarvoor men oprechte bewonde ring mag en moet hebben. Die feiten mag men ook wel eens aan de grote klok gaan hangen. Moet men zelfs, want evenals een zaak die geen re clame maakt ten gronde gaat, zo gaat ook een gemeente, die niet op gezette tijden van zich doet horen, uit de belangstelling. Een belang stelling, die ook een gemeente op de dag van vandaag niet missen kan. We hebben in Venray de schone traditie gehad van de landbouw- en middenstandstentoonstellingen. We geloven, dat die tijden voorbij zijn, dat deze nog groot nut afwer pen. Het zal grootser en uitgebrei der dienen te gebeuren en b.v. onze industrie met alles wat daar aan en bij komt, zal een hartig woord die nen mee te spreken. De vraag mag zelfs gesteld worden of we ons tot Venray dienen te beperken. Of het niet zo moet zijn dat deze gehele streek, waarbij we ook tellen het Brabantse achterland hier niet bij betrokken moet worden. Deze representatie zal en voor Venray en voor de gehele streek van groot belang zijn, indien ten minste dit goed wordt georganiseerd en aan vakmensen wordt opgedra gen, die elders in den lande bewe zen hebben dit vak te verstaan. Men make zich niet de illusie, dat dit allemaal zo eenvoudig zal zijn. Integendeelmaar de kost gaat nu eenmaal voor de baat uit en men heeft de voldoening, dat nog eens extra de aandacht op onze gehele streek gevestigd wordt. Redenen voor de opzet van een dergelijk festijn hebben we hier boven al genoeg gegeven. Het zal echter zaak zijn op korte termijn hierover de hoofden eens bij elkaar te steken en eens te zien of er kans van slagen is. Als men echter allemaal met de goede intentie bezield is en inder daad begrijpt hoe nodig een derge lijke representatie voor Venray is, dan zijn we er van overtuigd, dat er een weg gevonden zal worden om al datgene wat in de vijftien voorbije jaren tot stand is gebracht ook in bredere kring bekend te maken. Tot heil van allen, die er wonen en wer ken. Geestelijk artikel Vele mensen vooral de jonge ren hebben moeite met de heili genverering. De vanzelfsprekendheid waarmee ouderen de H. Clemens Maria Hofbauer als patroon van aanstaande moeders aanroepen, de H. Clara met een worst proberen te vermurwen tot goed weer en de H. Antonius verloren voorwerpen laten terugvinden, is voor vele anderen onbegrijpelijk. Die verandering in de waardering der heiligen, vóór de heiligen, is slechts een onderdeel van de grote wijzigingen, die zich in de beleving van geloof en godsdienst aan het voltrekken zijn. Er is echter één op vallend facet in de nieuwere gods dienstbeleving, waarin de heiligen als het ware iets terugtreden om Christus' schittering beter te laten uitkomen. Eén heilige blijft onverminderd in zijn zelfde belangstelling en verering staan: Maria, Moeder van God. Nog sterker: naarmate Christus ons na derbij komt in onze beleving van 't geloof in Hem, des te meer verering hebben wij voor Zijn Moeder. Onze grote eerbied voor Christus, omdat Maria haar grootheid ont leent aan haar Zoon. Hoe meer wij Christus liefhebben Hes te meer be minnen wij Zijn Moeder. Onze protestantse broeders kun nen ons hierin niet volgen. Zij zijn bevreesd Gods eer te beknotten, wanneer zij Gods Moeder in hun verering zonden betrekken. Dat wij in onze Maria-verering uiteindelijk God eren, zien zij niet. En toch vinden zij in de Bijbel even goed als wij de diepste reden van onze verering van Maria. Het zou ook hun basis kunnen zijn. De woorden namelijk van Maria tot de Engel: „Zie de dienstmaagd des Heren". God stelde Zijn verlossingswerk afhankelijk van de vrije toestem ming van Maria. Deze droeg één moment het lot van de wereld in haar handen. En om haar ja-woord deelt zij thans in de glorie van haar Zoon. Dit overzicht gaat tot en met de 26e. Op de 27e juli begon het te re genen, hoewel de hoeveelheden de eerste dag nog niet veel te beteke nen hadden. In de periode van 1 mei tot en met 26 juli viel er in De Bilt ruim 50 mm regen. De kans dat in die periode een dergelijke geringe "hoeveelheid neerslag valt is slechts éénmaal per tachtig jaren. Deze pe riode van droogte kan dus zeer zeld zaam worden genoemd. Wat de temperatuur betreft zijn er geen records geweest, maar het aan tal uren zonneschijn was -in de maand juni zo groot als sedert het begin van de waarnemingen nog niet werd geregistreerd. Ook juli was tot en met de 26e buitengewoon zonnig. In De Bilt werden 285 uren zon neschijn gemeten, terwijl de hele maand juli normaal slechts 206 uren zon geeft. Over het tijdvak 1 mei tot en met 26 juli scheen de zon in De Bilt 868 uren, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van bijna negen en een half uur per dag. Gemiddeld schijnt de zon in de zomermaanden iets langer dan vijf uren per dag. Ook fruit onder de maat De neerslaghoeveelheden waren niet overal gelijk. Als we over de laatste drie maanden rekenen, dan viel de meeste neerslag in 't noord oosten van het land. Aan de stand van de gewassen is dit ook te zien. In Groningen en in de Drentse Veen koloniën vindt men nog redelijk goede gewassen. Het zuidwestelijk kleigebied had minder neerslag en daar is de stand van veel gewassen dan ook minder gunstig. Zwaar door de droogte ge troffen werden de zandgebieden van Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijsel. Van de zijde van de fruittelers komen steeds meer klachten. Men vreest dat het fruit onder de maat zal blijven. Ook hier komt hier en daar een slechte bladstand voor. De toestand van het grasland is op veel plaatsen zeer slecht en men ver wacht voor 'n deel van het grasland dat het, ook al gaat het langdurig regenen, in dit seizoen weinig meer zal opleveren. JEUGD-SPORTDAG Kermis-donderdag werd door het bestuur van de buurtvereniging „het Molenplein", in samenwerking met verschillende leden een jeugd- sportdag georganiseerd. Er werden twee voetbalwedstrijden gespeeld tussen de jeugd van de buurt en tevens werden er wedstrijden ge houden in hardlopen, koekhappen, eierenloop, ringsteken, hoela-hoepla en hardlopen met hindernissen. Een jury, bestaande uit vier per sonen, garandeerde een juiste toe kenning van de 100 prijzen, welke door de jeugd verdiend konden worden. Dat alle buurtbewoners zich ook interesseerde in de prestaties der jeugd, bleek wel uit de belangstel ling die men aan de dag legde alsmede uit de financiële steun der leden ter bekostiging van deze dag. Rondom het Molenplein waren ver schillende luidsprekers geplaatst zodat ook de musicale noot op deze jeugddag niet ontbrak. VOLLEYBAL V.C. Rooy heeft haar oefenwed strijd tegen Advendo uit Vortum met het kleinst mogelijke verschil 3—2 gewonnen. De uitslag valt echter in het niet bij het prachtige en enthousiaste spel dat aan beide zijde werd vertoond. In deze vorm kan V.C. Rooy niet alleen het Volley-toürnooi in Vier lingsbeek (15 augustus) met ver trouwen tegemoet zien, maar ook een hartig woordje meespreken in de komende competitie. Ook de dames zullen met een team aan het tournooi deelnemen. Hoewel voor de eerste keer moeilijk op succes gehoopt kan worden, zal de wetenschap, dat met teamgeest er> goede wil reeds veel bereikt kan worden, ongetwijfeld een stimu lans zq'n om tot een zo goed moge lijk resultaat te komen. RUITERSPORT Bij het jubileum-concours van de Landelijke Rijverenigingen te Horst wat zondag j.l. werd gehouden, werd Ysselsteyn le bij het nummer dressuur achttallen zwaar. Bij de middel dressuur werd Castenray 2e en Leunen 5e. Leunen werd ook 5e bij de middel dressuur voor 4-tallen. Bij lichte dressuur werd Wans- sum le. Bij de individuele dressuur werd Fr. v.d. Weijer uit Ysselsteyn 2e in het zware nummer, Marcellis uit Ysselsteyn 4e in het middel num mer, Philipsen uit Castenray le en Weijs, Castenray 3e in het lichte nummer. In datzelfde nummer, maar an dere ring werd Weichs de Wenne le, Lemmen uit Ysselsteyn 2e, Lit- jens uit Wanssum en Geelen uit Leunen 5e. Bij springen licht werd Loonen, Oirlo le, bij het middelnummer 6e. In het springen zwaar werd Voer- mans, Leunen le en Loenen, Leu nen 4e. Bij het défilé werd Castenray le, terwijl Ysselsteyn 4e-werd by het patrouille springen. S try bos uit Castenray werd 5e bij poprennen. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de Kerk dorpen. Waarnemende Wijkverpleegster ZUSTER M. JANS, Overloon Telefoon K 4788-262 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat het besluit van de raad dier gemeente van 31 maart 1959, no. 23 tot vaststelling van de veror dening regelende de heffing van reinigingsrechten in de gemeente Venray, bij koninklijk besluit van 9 juli 1959, no. 13, is goedgekeurd en van heden af, gedurende drie maanden ter secretarie ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar Venray, 29 juli 1959 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voorne mens zijn aan de raad dezer ge- me*!nt,e. ,het voorstel te doen tot onttrekking aan het openbaar ver keer van een gedeelte van de weg, gelegen te Oostrum, ten zuiden van de Stationsweg, voorzover gelegen tussen de percelen sectie E 3137 en 3138. Het betreffende voorstel ligt met de daarbij behorende tekening, waarop de aan het openbaar ver keer te onttrekken weggedeelten in kleur staan aangegeven, van 3 augustus 19o9 af, gedurende drie weken ter inzage op de gemeente secretarie, afdeling I. Belanghebbenden kunnen gedu rende genoemde termijn bezwaren

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1