Een nieuw bus-station aan de JnlianasingeL Ons zonderling gedrag tegenover heiligen. Imposante plechtigheid in de St. Petrns Banden Ingezonden Fokvereniging .Vooruit" Oirlo-Casteoray de TFLf >J\S/E specialist Huidgenezing UR Zaterdag 8 augustus 1959 No 32 TACHTIGSTE JAARGANG - "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIBMA VAN DEN MUNCKHOF WPPlfRT AH VOOi? VPWPAV ÜAJ HAAQTOPPPIM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. perm.m. ABONNEMENTS- GBOTESTBAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 W CErlVDijiiiJ V UUIV V ErillV/i I CtlH UlViü 1 IXDlVCriN PRIJS PER KWARTAAL I 1.40 BUITENVENBAY f 1.60 In deze overpeinzingen rond de aktualiteit van ons leven-als-katho liek besteden we zelden of nooit aandacht aan de heiligen. Behalve dan misschien op het feest van Allerheiligen. Dat is wel gemakkelijker, omdat we dan de hele verzameling tegelijk hebben. Toch zit er iets scheefs in, om nu nooit eens over een heiligen leven na te denken. En nog veel erger is het er nooit eens over te lezen. Nu weet ik wel, dat er een tijd lang alleen maar heiligenlevens werden geschreven in een stijl, waar iedereen om lachte of waar van ieder walgde. Het traditionele voorbeeld hier van is wel de legende omtrent St. Aloysius, die als kind z,g. de moe derborst weigerde, omdat hij een aangeboren en van God meegegeven „kuisheid" bezat. Dergelijke dingen zouden je in derdaad tegen'alle heiligen en zelfs tegen het heilig-zijn in opstand brengen. Er is veel verbeterd In de laatste jaren, ofschoon er nog veel kaf onder het koren schuilt. Schrijvers hebben er naar gezocht de heiligen als mensen te zien, als gewone mensen. Ze durven tegen woordig ook iets vertellen over hun gebreken en rarigheden. Nog sterker. Kort geleden heeft men een bekende Italiaanse psy choloog de handschriften van enige zeer beroemde heiligen voorgelegd, zonder dat hij wist van wie ze waren. Het was verbazingwekkend, wel ke slechte karakteraanleg ook deze mensen hadden, zo heilig als ze waren. Waarom ik dit alles schrijf op deze zondag? Wel omdat vandaag het feest wordt gevierd van B. J. Vianney, beter bekend als de pas toor van Ars. Een heilige, die pas honderd jaar geleden stierf en als mens dicht bij onze tijd stond. Hij was een doodgewone boeren jongen, die tenslotte maar priester werd gewijd, omdat er geen betere aanmeldingen kwamen. En ze heb ben hem als pastoor in een plaats je laten zitten, waar hij geen kip kwaad kon doen. Deze man is een begenadigd mens geworden. Hij kon het ook niet helpen, dat hij van goede wil was tegenover God en zijn best deed om goed te leven. Dat zit er natuurlijk wel in bij ieder heiligenleven; dat er bijzon dere dingen gebeuren. Maar zo iets heeft met de heilig heid niets te maken. Voor de zalig verklaring let de Kerk nauwelijks op de bijzondere gaven. De?e spelen geen rol. Maar wèl de goede wil. Als we eens de moed konden op brengen de heiligenlevens zo te lezen. En niet zo te griezelen bij won derbare gebeurtenissen in een hei- ligenboek. Staan zulke dingen in uw avond blad, dan leest U ze van a tot z. Dan is het fijne sensatie, die vaak half waar, half gefantaseerd is. Maar bij heiligenboeken, als de zaak wetenschappelijk goed uitge plozen is, vinden we het griezelig en afstotelijk. We leggen het boek weg. Wat zijn wij toch een rare chris tenen! Bij alle grootse plannen, die Venray voor de nabije toekomst heeft, als de bouw van een Cultu reel Centrum, de uitbreiding en vergroting van het Ziekenhuis en de bouw van de toren van de St. Petrus Banden, heeft zich nog een nieuw gemeld, nl. de bouw van een busstation voor de Zuid-Ooster. Men moet daar niet te min over denken, want wie zich voor dit doel zo'n soort grote garage voor stelt, zal op bijgaande tekening zien, dat een en ander dermate grootse proporties heeft gekregen, dat men moeilijk nog van een garage kan spreken. Trouwens architect Lerou, aan wie door de Zuid-Ooster de opdracht gegeven is voor het ontwerpen van een permanent gebouw in Venray is van een heel ander standpunt uit gegaan. Men kreeg na de bevrijding een tamelijk wrakke garage op het Henseniusplein ter beschikking en een noodbehuizing voor het ver eiste kantoor. Ondanks het feit dat de chauffeurs ware heksentoeren uit moesten halen om de zware bussen in de garage te krijgen en men iedere morgen weer opnieuw met de vrees rondliep, dat nu het totaal versleten dak wel naar be neden gekomen zou zijn, was men er tevreden mee. Het vertrekpunt van de bussen lag Immers centraal en men had de toezegging dat het terrein aan de Schoolstraat,- waar vroeger de jongensschool stond, voor een busstation gereserveerd was. Maar eerst moesten natuurlijk de noodwoningen verdwijnen. Men weet intussen uit eigen be schouwing, dat de noodwoningen er nog staan en de chauffeurs heb ben in al die jaren door zo'n erva ring gekregen in het laveren der zware bussen door de nauwe ingang, dat ze dat kunstje niet meer telde. In betrekkelijk korte tijd zijn nu echter alle plannen rigoreus ge wijzigd. Het bleek immers na een betreffend onderzoek, dat in Ven ray een schouwburg moest komen. Door de planologen werd daartoe de driehoek gereserveerd, die al die jaren voor het nieuwe bus station zou dienen. Maar tevens besloten diezelfde planologen dat het busstation zou komen op de hoek Julianasingel—Pr. Bernhard- straat, achter het daar liggend plantsoentje. Nu is dat een flinke lap grond (ongeveer 3500 m2), maar betrek kelijk ondiep. Architect Lerou stond voor de opgave hierop een nieuw busstation te ontwerpen, waaraan o.a. door de ligging, ver schillende eisen werden gesteld. Verder moest er een soort nacht verblijf voor de bussen worden ingericht en er moest voldoende ruimte komen voor aankomst en vertrek. Men heeft deze opgaven gecom bineerd naar het voorbeeld van Amerikaanse busstations en zo krijgt Venray een Europeese pri meur op dat gebied. Want dezèlf- de ruimte, waarin de bussen 's nachts staan, wordt overdag ge bruikt voor aankomst en vertrek plaats. De bussen rijden dus over dag langs de verschillende perrons, die in drie grote hallen zijn onder gebracht, terwijl 's avonds de grote stalen kanteldeuren dicht gaan en dan de ruimte bestemd is als nacht verblijf voor de bussen. Op bijgaande tekening ziet men de grote deuren, die overdag op electrische wijze tegen het plafond gekanteld worden en hierachter liggen dan in het grote gebouw de verschillende perrons. De bussen rijden via de Pr. Bernhard- straat binnen en rijden via de Ju lianasingel weg. In de hallen zijn 6 halteplaatsen met perrons, waar het publiek in en uit de desbetreffende bus stapt. Op de hoek van het gebouw is een wachtlokaal geprojecteerd, waar de reiziger rustig kan wachten en desgewenst iets gebruiken kan. (Dit is echter niet verplicht). Voor het vertrek der bussen wordt de reizigers via een oproepsysteem gewaarschuwd. Verder is in het hoekgebouw ondergebracht een inlichtingen bureau, dat later misschien het V.V.V.-kantoor van Venray gaat worden, enkele dienstvertrekken, voor chef, chauffeurs en conductri ces, terwijl een lange en brede gang het hoekgebouw verbindt met de perrons. Boven is dan een dienstwoning geprojecteerd, met een soort dakterras. De tekening spreekt verder voor zich zelf. Degenen, die vrezen, dat het plantsoen aan dit busstation ten offer zal vallen, worden gerust ge steld. Het plantsoen blijft, alléén zal van een hoek iets afgenomen worden ter verbreding van de straat. De plannen voor dit riant gebouw zijn intussen naar Den Haag voor goedkeuring en men verwacht bin nen afzienbare tijd te kunnen aan besteden, want men zou graag voor 1961 het gebouw klaar hebben. Directeur Bruins verklapte op de persconferentie, dat met 't nieuwe gebouw ook nieuwe bussen zullen komen, daar men deze thans niet op de Venrayse lijnen kan zetten, daar de thans in gebruik zijnde garage te laag is. Daarnaast vertelde hij ook, dat hij buitengewoon te spreken was over het Venrayse personeel, dat een model is voor alle chauffeurs van de Zuid-Ooster, door hun ijver, leergierigheid en saamhorigheid. Een verdiend compliment voor de dames en heren, die dag in dag uit de Venrayse passagiers naar alle kanten brengen. Zijn laatste mededeling was ten slotte, dat de dienst op Helmond a.s. winter ge-reorganiseerd zal worden, dat men aan het onderzoe ken Is, of de dienst op Overloon en Gennep verbetert dient te wor den en dat bij de nieuwe garage een grote fietsenstalling Is gepro jecteerd om de talloze fietsers, die met de bussen verder reizen, een veilige schuilplaats voor hun kar retjes te geven. fo)U j «1AKM ÜVPOtfwfetfn c—J JULIANASINGEL M'tlllf. 1061 (K4780) Het is een goede gedachte geweest van de geestelijke overheid om de priesterwijdingen aan kloosterlingen meer in de parochiesfeer te doen plaatsvinden dan in de kloosterker ken. Het gelukige gevolg ervan is, dat de plechtigheden nu meer tussen het gewone volk in komen te staan en meer gelovigen ervan getuige kunnen zijn. Vorige week zaterdag vond in de St. Petrus-Barfien alhier de pries terwijding plaats van twee fraters van de Ongeschoeide Karmelieten van de Smakt. Om tien uur droeg mgr. Petrus Moors, bisschop van Roermond, een pontificale H. Mis op met assistentie van pater Dionysius Frijns, neder- lands provinciaal van de paters O. C., en deken P.A.H. Loonen. Tijdens deze hoogmis wijdde mgr. Moors de fraters Alfonsus Kroese uit Ensche de en Stefanus Zijlmans uit Waspik tot priester. Tot diaken werd gewijd de fraters Ghereon Dohmen uit Ge leen en Ignatius Wishaupt uit Maas tricht, tot Subdiaken werd gewijd Pater Gabriël Tillmanns uit Geleen. De plechtigheid werd bijgewoond door familieleden der wijdelingen en door vele parochianen. De scola can torum van de Ongeschoeide Karme lieten van de Smakt verzorgde op keurige wijze de gezangen. Na de hoogmis vond er in het pensionaat Jerusalem de receptie plaats waar velen de wijdelingen hun opwach ting maakten. 'sAvonds vond er in. Smakt onder grote belangstelling en met mooi zo mers weer op het kerkplein de hul diging plaats van de plaatselyke meenschap, waar bij monde van de heer Kérsten de bevolking van dit kerkdorp zijn hulde uitsprak voor de jonge priesters. Pater Alfonsus Kroese sprak het dankwoord. Het geheel werd opgeluisterd door de muziek van de fanfare van het O.L. Vrouwe-Gilde en werd ook door het gehele kloosterconvent bijgewoond. GEMEENSCHAPSHUIS OIRLO -Steeds meer hoort men in Oirlo vertellen dat de noodzaal -een oude barak, erfenis van de Arbeidsdienst binnenkort gesloopt zal worden. In derdaad is dit noodgeval, eigendom van het Kerkbestuur, nog alleen dienstig voor afbraak. Er zit echter een grote consequentie aan vast: Oir lo komt dan zonder zaal te zitten. Nu is dat nog niet erg want dank zij bemoeienissen van o.a.' de Commis sie Sociale Planning kan op betrek kelijk goedkope wijze in Oirlo een nieuw gemeenschapshuis worden gebouwd in de trant van Oostrum en Ysselsteyn, waarvoor door Rijk en Provincie gelden beschikbaar wor den gesteld. We zullen U niet ver moeien met cijfers, maar we stellen vast dat het Oirlose aandeel met de inbreng van grond practisch be taald zal zijn. De grond is eigendom van het Kerkbestuur, dus men zou denken dat de zaak wel in orde is. Dat is ze echter niet, zoals uit het volgende wel zal blijken. Voorwaarde voor een spoedige bouw van dit gemeenschapshuis is, dat voor 1 september a.s. door een soort stichting, waarin de voornaamste or ganisaties van Oirlo lid zijn, 'n aan vraag daartoe indienen. Gebeurt dit later, dan is voorlopig de kans op een spoedige bouw beslist van de baan -zeker voor de eerst komen de jaren. Nu is 't vreemde, dat hoe wel dit bekend is, noch een stichting geformerd wordt, noch plannen wor den gereed gemaakt. Zelfs waarom men dit niet doet, wordt niet duide lijk. Is het Kerkbestuur bang haar zelfstandigheid prijs te geven Zijn de plaatselijke verenigingen te laks? Wat er van zij als Oirlo deze kans piet aangrijpt, verspeelt het moed willig de kans om op snelle wijze'n behoorlijke vervanging te krijgen van het noodgeval, maar ook het recht later hierover te klagen. Oirlo let dus op Uw zaak.! Enkele dagen geleden hebben de leden van deze vereniging een op- gaveformulier aan huis toegestuurd gekregen om in te schrijven tot deel name aan de fokveekeuring, die als andere jaren ook nu weer gehouden zal worden. •Zo langzamerhand is het traditie geworden dat deze plaats vindt op Castenrayse kermis-dinsdag, dit jaar dus op 1 september a.s. Om een goe de organisatie te bevorderen worden de leden vriendelijk doch dringend verzocht de hun toegezonden in schrijfformulieren zo spoedig moge lijk en op de juiste wijze ingevuld, toe te sturen aan de heer C. Hesen te Oirlo óf aan secretaris Th. Wil- lemsen te Castenray. Dit jaar zal deze fokdag op geheel nieuwe wijze in elkaar worden gezet. Ook zal men meer dieren kunnen aanvoeren, n.l. geboortig v.a. 1950. Er zullen 4 wisselbekers beschik-, baar worden gesteld, n.l.: Ie de beste koe; 2e de beste vaars; 3e beste groep van 3 stuks vee; 4e de beste groep van 4 stuks vee. Behalve deze bekers zijn er ook nog geldprijzen aan deze keuring verbonden, n.l.: iedere le prijs f 2.50; iedere 2e prijs f 2.- én iedere 3e prijs f 1.50 Ter opluistering van het geheel zullen er luidsprekers op het terrein aanwezig zijn met tevens muziek. Wat betreft 't schets-nr.: T.B.C.- schets deze is nodig i.v.m. aanvrage Gezondheidsdienst. Voorgaande is duidelijk aangegeven op het opgave- formulier, welk u vóór 10 aug. a.s. dient in te leveren bij een der ge noemde adressen, om deel te kun nen nemen aan deze groots opgezet te fokdag. van 9 tot en met 15 augustus Vrijdag is het Vigilie van O.L.Vr. Hemelvaart. GEEN geboden vasten dag, wel onthoudingsdag. Zaterdag feest van O.L.Vrouw Hemelvaart, verplichte zondag. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan Heymans 12e Zondag na Pinksteren; 6.30 u. Henri Janssen en echtg. 7.30 u. v.d. Vegt-v.d. Bogaart; 8.30 Willy Ron gen; 9.15 voorde parochie; 10.30 ovl. fam. Deriet-Maessen; 7 u. lof. Maandag; 6.45 over. parochianen 7.30 Joh. Jacobs en fam.; 8.15 Joa. Henckens-Tiessen; 8.15 A. v. Rijs wijk, echtgen. en overl. kinderen. Dinsdag; 6.45 P. Takken en fam 7.30 Hendr. Manders-Janssen; 8.15 Hendrik Poels en Gertr. Camps 3e kl 8.15 int. Paus Joh. 23. Woensdag; 6.45 Janssen-Cox; 7.30 G. Ligthart; 8.15 Peter J. Berkens en echtg. en ovl.fam.; 8.15 Dr. Bloemen. Donderdag; 6.45 N. Bekkers, echtg., dochter en kl.kinderen; 7.30 Sacram, hoogmis; 8.15 J. Trienes, A. Camps, P. vd. Broek en H. Camps; 8.15 b.int. Vrijdag; 6.45 fam. v. Haren; 7.30 u. z.int.; 8.15 Joha. Grutters, H. vd Wil denberg en kinderen; 8.15 Godfr. Oudenhoven-van Tilburg. BIECHTGELEGENHEID van 6-8 u. voor Maria Ten Hemelopneming. Zaterdag: Maria ten Hemelopnem. 6.30 overl. fam. Backus-Thuyls; 7.30 E. Beerkens (pers.Servatius)8.30 u. kindermis Gert. en Joha. v. Heijster; 9.15 hoogmis uit dankbaarheid; 10.30 Ant. Laurensen; 7 uur lof. In de maand augustus is er geen H. Familie, geen Christelijke Moeders en geen Congregatie. RECTORAAT PATERSKERK Priester v.d. week: Pater Urbanus 12e Zondag na Pinksteren: de H. Missen om 6.30, 7.45 en 1030, de hoogmis om 9 uur, de eerste collecte voor de kerk, de 2de v. bijz. noden, 7 uur lof met overweging. Maandag: St. Laurentius marte laar. Dinsdag: Mis van de vorige zon dag, 7.30 lof t.e.v. St Antonius. Woensdag: S. Clara, maagd. Donderdag: Z. Joannes en gezel len, belijders. Vrijdag: vigilie van Maria ten he melopneming, van 58 gelegenheid tot biechten, géén lof. Zaterdag: Maria ten Hemelopne ming, te vieren als zondag, de H. Missen als op zondag, 7 uur lof met rozenhoedje en litanie. MIS-INTENTIES Zondag: 6.30 overl. ouders G. Vér- meulen-Hendriks, 7.45 overl. ouders HulsRemmen, 10.30 uur Hendrina Franssenv. Gerven vanwege de buurt. Maandag tot en met vrijdag om 6.15 voor overl. ouders Philipsen- Goosens en zoons Martin en Peter. Maandag: 7.45 Jacq. Mommen, 8.30 overl. fam. Clephas-de Jong, Dinsdag: 7 uur Jan Jenniskens als lid v.d. D.O., 7.45 Henri Slits. Woensdag: 7.45 Jacq. Mommen. Donderdag: 7 uur overl. vader. Vrijdag: 7 uur Henri Slits. Zaterdag: 6.30 Willem Lemmen, 7-45 overl. fam. Peeters-Michiels, 9 uur Coenraad Esser en Elisabeth Timmer v. Geffen, 10.30 Johanna Peek-Darrestein. TEL. 1070 PABOCHIE OOSTBÜM 12e Zondag na Pinksteren; 7 u. H. Communie; 7.30 Vroegmis; 9 uur H Communie; 10 u. Hoogmis; 3 u. Lof. Maandag; 7.30 best. zielemis voor Petronella en Johanna Litjens. Dinsdag; 7.30 gest.gez. jaargt. voor G. v.d. Berg en echtgen. Woensdag; 7.30 best. zm. voor vr. Henr. Janssen. Donderdag; 7.30 best. zm. L. Maas. Vrijdag; 7.30 H. Mis tot zek. inten. Zaterdag; feest van Maria Ten He melopneming, geboden feestdag; 6.30 H. Communie; 7 u. H. Mis; 8.30 wij ding der kruiden en 2e H. Mis; 10 u. pl. Hoogmis en preek voor de bede vaart van Oirlo; 3 u. Lof met preek en ommegang over de Vlasakker. A.s. zondag 6.30 H. Communie; 7 en 9 uur de twee H. Missen ten ge rieve van de parochie; 10 u. pl. H. Mis met preek voor de bedevaart v Geijsteren. PAROCHIE OIRLO 12e Zondag na Pinksteren: 2de zondag der maand, lm om 7 uur en 8.30, parochiemis om 10 uur zieled. Theod. Peters best. door de zuivel fabriek, 3 uur Kruisweg en lof, le coll. voor de kerk, 2e voor ft" bisdom. Maandag. 7.30 maandstond Joan na van de Ven. Dinsdag: 7.30 maandstond ^una Maria van Arsen. Woensdag: 7.30 gest. jaarget. Jo sef Tielen en Anna Boesten en kin deren. Donderdag: 7.30 zieled. Theod. Pe ters vanwege de K.A.B. Vrijdag: 7.30 zieled. Engelbertus Martens. Zaterdag: Hoogfeest van Maria ten hemelopneming jaarlijkse pro cessie naar Oostrum, lm om 6.30 en 7.30, 9 uur vertrek der processie naar Oostrum waar-om 10 uur de hoogmis, voor de ouden van dagen zal om 9.30 een autobus vertrekken ■vanaf de kerk, na terugkomst aan de kerk Tantum ergo en zegen. Vrijdagavond biechtgelegenheid van 57 uur. PAROCHIE LEUNEN 12e Zondag na Pinksteren: 7 uur voor de parochie; 8 u. overl. ouders Claessens-Gussen en zoon Gerard; 9 u. Jan v. Meijel vanwege Fokver. 10 u. Hoogmis overl. fam. Engels- Koonings; 3.30 Lof. Maandag: 7 u. Mina Keijsers; 7.30 gest. jrg. Peter Willemse en echtgen. Dinsdag: 7 u. Petr.a. Asselbergs; 7.30 sol. gest. jrg. Martinus Derks; Woensdag: 7 u. H. en P. Claes sens; 7.30 gest. jrg. W. Wismans en echtgen. Donderdag: 7 Jenniskens-Friezen en dochter Johanna; 7.30 gest. jrg. Johanna Litjens. Vrijdag: 7 u. H. Mis; 7.30 gest. jrg. W. Baltussen, beide echtgen. en fam. Biechten van 6-8 uur. Zaterdag: feest van Maria ten He melopneming; 7 u. voor de parochie; 8 u. Piet Reintjes; 9 u. Peter Emons v.h. Liefdewerk Bedevaart Lourdes.; .10 u. Hoogmis Wed. Vorstermans- vd. Munckhof. Voor de hoogmis wij ding der kruiden. 3.30 u. Lof. Kerkpoetsen: Miep Martens en Mariet Reintjes. PAROCHIE CASTENRAY 12e Zondag na Pinksteren: 10 uur hoogmis voor de vruchten der aarde en de andere geest, en tijd. nood wendigheden van de parochie. Daar na congregatie afd. jongens. 3 uur Lof en rozenhoedje. Daarna H. Fa milie, afdeling Mannen. Maandag: 7.30 gez. Jaard. voor P. Duykers. Dinsdag: 7.30 gez. H. Mis voor overl. fam. Maes-Baeten Woensdag: 7.30 gez. H. Mis voor overl. fam. Tielen-Thielen. Donderdag: 7.30 gez. maanddienst voor Henricus Vissers Vrijdag: 7.30 mnd.dienst Catharina Keijsers-Helligers; van 6-8 biechten. Zaterdag: Feest van O.L.Vrouw Hemelvaart; 7.30 t.e.v, O.L.Vrouw van Altijdd.Bijst. tot int van hen die daarvoor offerden. 10 u Wijding der der kruiden waarna hoogmis voor de parochianen. 3 u. Lof met rozen hoedje. Kerk poetsen: Thea Willemsen en Antoinette Smits. RECTORAAT HEIDE 12e Zondag na Pinksteren: 7.30 uit dankbaarheid; 10 u. Hoogmis voor de intenties v.h. Apost. des Gebeds.; 3 uur Lof. Maandag: H. Laurentius; 7.30 uit dankbaarheid. Dinsdag: 7.30 Linders- v. Dijk en Wilhelmina Bruns. Woensdag: 7.30 Janssen-Claessens. Donderdag: 7.30 Wilh. Jenniskens. Vrijdag: 7.30 G. en J. v. Heijster; 7-9 biechten door een Eerw. Pater. Zaterdag: Feest van O.L. Vrouw ten Hemelopneming; 7.30 t.e.v. O.L. Vrouw v. Altijdd. Bijstand; 10 uur Hoogmis; 2.30 Lof voor PasJL J. Poels PAROCHIE MERSELO 12e Zondag na Pinksteren: 6.30 H. Comm., 7 uur vroegmis voor de pa rochie,, 8.15 lm voor speciale int., 10 uur hoogmis uit dankbaarheid, 2.30 lof met rozenhoedje. Maandag: feest van de H. Lau rentius, 7 uur jgt. voor Martinus v. Meijel en Maria Muysers, 8 uur lm voor speciale intentie. Dinsdag: 7 uur gest. jgt. voor Jo annes van Helden, 8 uur lm voor Maria Hendrix. Woensdag: 7 uur gez. H. Mis voor genezing van een zieke, 8 uur lm v. Nicolaas v. Tilburg en echtgenote. Donderdag: 7 uur gez. H. Mis v. overl. fam. v.d. Hogenhof-v. Rijs-- wijck, 8 uur lm voor Pet. Hub, Ron gen en zoon Joannes, 's avonds van 79 uur biechten. Vrijdag: 7 uur gez. H. Mis voor 'n zalige dood, 8 uur lm voor Gerardus Arts en Maria Vervoort, van 57 u. biechtgelegenheid bij een Eerw. Pater. Zaterdag: feest van O.L.Vrouw ten Hemelopneming, geboden feest dag, 6.30 H. Com.. 7 uur lm t.i. van fam. Tijssen-v. Asten, 8.15 lm v. Math. v. Cuyck en echtgenote. PAROCHIE YSSELSTEYN .12e Zondag na Pinksteren: 6.30 lm. Jan Geurts; 8.15 lm. A. Swinkels; 9.15 Kindermis; 10.15 hoogmis voor de vruchten der aarde, tot zek. int.; 2 uur Lof. Maandag: 7.30 lm. Petr.a. Verheij- en-Peeters. Dinsdag: 7 uur lm uit dankbaarh. v.d. fam. Willems-Maessen, 7.30 gez. H. Mis uit dankb. bij gelegenheid v. het 12 en half jarig huwelijk Bus Meulendijks. Woensdag: 7 uur lm v.d. overl. fam. BovéeCuypers, 7.30 lm voor Petronella Kemmelings. Donderdag: 7 uur lm uit dankb. v.d. fam. PhilipsenLemmen, 7.30 lm v. overl. fam. Teunissen-Gerrits. Vrijdag: 7 uur lm uit dankb. v.d. fam. Poels-v. Dijck, 7.30 weekdienst v. Gerardus Vergeldt. Zaterdag: feest van Maria ten he mel opneming,, verplichte feestdag, 6.30 lm uit dankb. t.e.v. O.L.Vrouw en de H. Gerardus v.d. fam. Wil- lemsMaessen, 8.10 lm uit dankb. v. d.fam. ClaessensMuysers, 9.15 kin dermis, 10.15 gez. jaarg. v. Huber- dina Bleeck en Hendrik Ingenbleek, 7 uur Marialof, tot 8 uur gelegen heid om te biechten. RECTORAAT VEULEN 12e Zondag na Pinksteren: 7 uur H. Comm., 7.30 lm tot genezing van een zieke, 10 uur hoogmis tot int., 2.30 lof, vandaag is de 2e coll. voor de gezinszorg van Venray. Doet uw best om het streefbedrag te halen. Maandag: 7.30 lm voor Fra Aarts. Dindag: 7.30 lm t.e.v. St Antonius tot dankzegging. Woensdag: 7.30 hoogmis als zes- wekendienst voor Leonardus Hei dens. Donderdag: 7.30 lm v. W. Nijssen. Vrijdag: 7.30 lm tot genezing van een zieke, 's avonds biechten van 89 uur. Zaterdag: feest van O.L.Vrouw ten Hemelopneming, verpl. feestdag. 7 uur H. Comm., 10 uur best. hoog mis voor overl. familie Janssen Groetelaars, 7.30 lm, 2.30 lof. Kerkpoetsen: Joke Leijssen en Doortje van Rijswijk. Accolieten: Erben Willy en Wim Smedts. RECTORAAT SMAKT 12e Zondag na Pinksteren: 6.15 u. lm. tot zek. int.; 7.30 lm. uit dank baarheid voor verkr. gunst; 10 uur hoogmis, gez. jrg. voor R. Zeegers; 6 u. Lof. Maandag: 6.30 l.m. voor een overl. moeder; 7.30 lm. voor de missies. Dinsdag: 6.30 lm. voor W. Janssen en zijn overl. ouders en familieleden; 7.30 lm. voor de zielen in het vage vuur. Woensdag: 6.30 lm. voor Antoon Janssen; 7.30 lm. t.e.v. St. Jozef. Donderdag: 6.30 lm. t.e.v. het H. Sacrament; 7.30 lm. tot zek. int. Vrijdag: 6.30 lm. voor Antoon Janssen, best. door het Liefdewerk v. O.L.Vr. v. Lourdes; 7.30 lm. t.e.v. O.L.Vrouw. Dinsdag, woensdag en donderdag van 7-8 biechtgelegenheid. Zaterdag: Feest van O.L. Vrouw Hemelvaart; 6.15 lm. t.e.v. O.L.Vr.; 7.30 lm. uit dankbaarh.; 10 u. pl. hoogmis, op te dragen door de neo mist pater P. Geurts. 'sNamiddags zal de eerw. pater Geurts ook het plechtig Lof celebreren. Huidzuiverheid - Huidgezondheid Voelgn tp abtls tri» da«i Purol-poedei

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1