Yenrays Vroede Vaderen vergaderden 8 Landenl Gouden Helm Kermis Een ernstig woord aan de bevolking van Venray Ziiverea Jubilé Ziekenhuis. Vacantie Zaterdag 1 augustus 1959 No 31 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VAN F* w "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DBUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPPgRI A H VflflP VPNR&V PM flfvAQTOCWCM ADVBBTBNTIÏ-PBIJ8: 8 ot. perm.m. ABONNEMENT8- GBOTESTBAAT 28 TELEFOON 512 OIBO 150652 VV E< Ei IX. DL, AU V UUI\ V Uil l\2A I E,l\ UiVlJ 1 KullCIN PRIJS PER KWARTAAL t 1.40 BUITEN VENRAY f 1.80 Een interessante agenda lag dit maal klaar voor de maandelijkse vergadering van Venrays Vroede Vaderen, die welgemoed van start gingen, om voor de vacantie nog enkele gewichtige besluiten te ne men. Traditiegetrouw werd begon nen met de schrijvens van Ged. Staten voor kennisgeving aan te nemen, te meer waar het allemaal goedkeuringen betroffen van reeds genomen raadsbesluiten. Het intussen ook al traditionele overzicht van het aantal woning zoekenden. dat voor 30 juni 300 per sonen als zodanig aanwees, ontlokte zowel Vermeulen als Berkhout en Colsen enkele opmerkingen. VERMEULEN zou in dit over zicht ook graag vermeld- zien het aantal woningen wat in zo'n periode toegewezen is, terwijl COLSEN op nieuw vroeg naar een specificatie van de mensen, die als woningzoe kenden staan ingeschreven. Het bleek dat het schema hiervoor klaar ligt en dat in een komend verslag met. beider wensen rekening zal worden gehouden. BERKHOUT vroeg tenslotte of in genoemd aantal ook inbegrepen zijn de mensen, die eerlang in de Schoolstraat uit de noodwoningen moeten. Dit bleek niet het geval te zijn. Kermisregeling Dan werd de raad mededeling ge daan van de verkeersomleggingen, die men met de kermis van plan is te voeren om een veiliger verkeer te waarborgen. Hiervan vindt U el ders in dit blad de officiële bekend making. Op VERMEULEN zijn voorstel om de Gx'otestraat gedurende die dagen in zijn geheel voor het snel verkeer af te sluiten, ontspon zich een debat, dat uiteindelijk tot resul taat opleverde, dat men zou bekij ken of men in de drukke uren niet tot deze maatregel zou overgaan. 12 uur heit de klok Het voorstel om het sluitingsuur voor de Venrayse café's het gehele jaar door op 12 uur n.m. te zetten, kreeg de goedkeuring van de raad, die hiermede de ontwikkeling van onze gemeente ook op dit terrein onderschreef. De verhuur van de kippenkooi, alias arbeidsbureau, aan het rijk voor f 407,07 kreeg commentaar van PONJEE. Die stond het kennelijk niet aan, dat het rijk dit gebouwtje met ingang van l-l-'60 voortaan van maand tot maand wil huren, maar de VOORZITTER meende, dat dit zijn oorzaak vindt in een voorgenomen reorganisatie van de arbeidsbureaux, waarbij het rijk dus de handen vrij wil houden. Industrieuitbreiding De vraag van de N.V. Custers om een optie te krijgen op het naast haar hallen gelegen industrieterrein ter grootte van 1 ha, werd door de raad bevestigend beantwoord. Deze N.V. kan dus bij voorkeur koper worden, maar dan binnen 5 jaar. Zij moet verder, als zij dit terrein gaat gebruiken als opslagruimte e.d., een huur betalen van f 400 per jaar. De aanvraag van de N.V. Metaal- warenfabriek Venray i.o. om 2,8( ha van het industrieterrein te kun nen kopen voor de oprichting van een fabriekshal, met een oppervlak te van 10.000 m2, waarin men zo spoedig mogelijk een 150-tal men sen aan het werk wil hebben voor de vervaardiging van stalen frame meubelen, kreeg natuurlijk de goed keuring van de raad, die bij monde van BARTELS haar genoegdoening uitsprak over dit snelle en afdoend besluit, dat mede zal helpen de werkgelegenheid in Venray te ver groten. Nieuw busstation En met een zelfde voortvarend heid keurde de raad 't besluit goed om aan de Zuid-Ooster op de hoek Julianasingel-Prins Bernhardstraat een complex grond te verkopen van ruim 3000 m2 voor f 38.718,75. Dit complex zal dienen voor de oprich ting van een busstation met kan toorruimte, waardoor dus eindelijk een einde gaat komen aan het vrij primitieve gedoe op het Hensenius- plein. Het verzoek van de meisjesschool St. Ursula om de goedkeuring te verlenen voor de aankoop van 96 leerlingen-sets, ter vervanging van oude en versleten schoolbanken, deed Fr. JANSSEN weer eens een stokpaardje bestijgen. Hij had n.l. in de stukken gezien, dat het her haald verzoek van de raad om in deze gevallen ook Venrayse hande laren in te schakelen weer totaal genegeerd was. Hij vond het zonde en jammer, Voortaan om 12 uur sluitingsuur NIEUWE INDUSTRIE. Busstation van Zuid-Ooster op Julianasingel. De Midden-Peelweg goedkoper. dat ook de Venrayse middenstand geen kans krijgt om de toch ook op deze meubelen gebruikelijke winst marge in de zak te steken en ver zocht B. en W. de verschillende schoolbesturen hier nog eens uit drukkelijk op te wijzen. Dat werd voor de zoveelste maal dan ook weer toegezegd. Steun aan eigen-bouwers Verschillende aanvragen om ga ranties van betaling van rente en af lossing van hypotheken t.b.v. eigen bouwers werden vlot verleend, zo dat ook deze mensen weer verder kunnen werken. Van enkele anderen werd op ver zoek van Ged. Staten rente-percen tages aan bestaande toestanden aan gepast e.d. meer. Het ging allemaal even vlot onder de hamer door. Tuindersregeling Tuinders die geld op willen ne men ter verbetering van hun be drijf moeten dikwijls borgen hebben of hypotheken sluiten. Dit laatste is echter moeilijk voor hen, die gepacht zitten, terwijl ook het zoeken van borgen geen een voudige zaak is. Voor deze mensen is een borgstel lingsfonds in het leven geroepen, dat 50% van het benodigde bedrag beschikbaar stelt. Voor de andere helft heeft men nu een instituut op gericht, dat dan een krediet-garan tie geeft die voor 15% van de pro vincie, 15% van de gemeente, 10% van de veiling en 10% van de boe renleenbank komt. De tuinder kan dus vooruit. PONJEE vroeg wat er wel ge beurde als de man door eigen schuld in de put kwam te zitten. Moet dan ook dit fonds bijspringen, was zijn vraag. De VOORZITTER stelde hem ge rust met de mededeling, dat ge noemd instituut natuurlijk een en ander zal onderzoeken en dat eigen schuld ook door de betrokkene zelf betaald zal moeten worden. Voor het overige ging de raad er gaarne mee accoord. Het voorstel om de pompbedien den van de brandweer, die om beurten zaterdagsmiddags en zon dags thuis moeten blijven een extra beloning te geven van f 100 per per soon per jaar, kreeg ook de goed keuring van de raad. Alleen BERKHOUT wilde weten of men geen lelijke gezichten ging maken. De VOORZITTER wees er op, dat alle spuitgasten f 1.75 per uur krij gen en hierdoor dus een beloning ontvangen. Bij de pompbedienden is er ech ter de noodzaak, dat een van dé drie met een week-einde thuis blijft, omdat zonder hem de spuitgasten, die eventueel nog te vervangen zijn, niets kunnen. Hier ligt de zaak dus anders dan bij een gewone spuit gast, omdat niemand die verhinde ren kan zondags of zaterdags uit te gaan en bij eventuele brand ver stek te laten gaan. Goedkope Midden-Peelweg Meende men aanvankelijk, dat de gemeente in de kosten van de Mid den-Peelweg f 833.430 zou moeten betalen, nu blijkt, dat dit een heel stuk minder is geworden. Want van de totaal-kosten van het stuk van de N.Br. grens tot aan de Deurne- seweg (f 1.350.000) neemt nu de province 40% voor haar rekening, het rijk 45%, zodat de gemeente slechts 15% of f 88.885 moet betalen. Een nogal groot en voordelig ver schil, dat de raad natuurlijk gaarne aannam. Zij ging ook accoord met een dankbriefje aan Ged. Staten voor de buitengewone coulante manier, waarop de gemeente hier behandeld is. Maar daarnaast zou men graag weten wanneer het gedeelte Deur- neseweg- Ysselsteyn -Horstergrens, en verder zou komen. Anderen wilden weten wat er in de richting Volkel nu wel op stapel staat. De VOORZITTER wees er op, dat de Midden-Peelweg feitelijk kop noch staart heeft. Men gaat nu dus beginnen en men hoopt daar dit jaar mee te starten om destaart af te maken. Het eerste gedeelte gaat dan van de Rips naar de Deurneseweg en een komend jaar hoopt men via Ys selsteyn dan verder naar het Zui den te zakken. Wat de kop betreft, men is in Brabant druk doende om de verbinding Volkel-Oss klaar te krijgen, terwijl men in de Betuwe met de daar opgezette ruilverkave lingsplannen ook met de verdere uitbouw en verlenging van deze weg rekening houdt. Het begin is n.l., de grote middennoot en na de vlotte afwerking van het Venrayse gedeelte mogen we hopen, aldus de VOORZITTER, dat ook de rest bin nen afzienbare tijd gereed komt. COLSEN vroeg, hoe het dan met de aansluiting op Venray via Beek- weg wel zal lopen en kreeg ten ant woord, dat B.en W. hopen voor het komende jaar de plannen daartoe klaar te hebben. JENNISKENS wees al vast op het gevaar voor de schoolgaande jeugd van Ysselsteyn, die nu allemaal over die snel-verkeersweg moeten. Er zijn knipperbollen, aldus de VOORZITTER en verkeersbriga- diertjes, maar dat probleem kan nog even wachten. Zo ver zijn we nog niet. Gymnastiekzaal Dat het voorstel om de gelden van de Heidse Peel en de verkoop van onze effecten te bestemmen voor de bouw van een nieuwe gymnastiek zaal enige commentaar zou krijgen, was te verwachten. Zo wilde Fr. JANSSEN allereerst weten, waarom B. en W. nu in de toelichting spraken van een nieuw plan, terwijl er toch reeds eerder 'n plan te voorschijn is gehaald, tege lijkertijd met de zaal aan de ULO school. En vervolgens wilde hij we ten, waarom men nu juist de gel den van de Heidse Peel voor dit doel beschikbaar moest stellen, waarom niet die van het industrieterrein of Zuid-Ooster. DERICKX vroeg zich af of er nu werkelijk geen urgenter dingen waren dan die gymnastiekzaal. Hij dacht b.v. aan de zandwegen in Oostrum, aan de nög steeds niet be tegelde trottoirs. Is dat niet urgen ter? Hij had verwacht, dat de nieuw opgerichte plan-commissie juist wat de urgentie betrof met de plannen voor de dag gekomen zou zijn. Maar men ziet en hoort niets. EMONTS had liever gezien, dat de gelden, die hier uit landbouw grond kwamen ook voor landbouw doeleinden beschikbaar zouden wor den gehouden, waarbij hij dacht aan het opknappen van grintwegen e.d. VAN HAAREN meende, dat men nu grond ging verkopen en de op brengst ging steken in onrendabele dingen als een gymnastiekzaal. De VOORZITTER diende de sprekers tot antwoord, waarbij hij allereerst vertelde, dat het plan voor deze gymnastiekzaal in zo verre nieuw was, dat het een spiegelbeeld is van de ULO-zaal. Dat men de opbrengst van de Heidse Peel (f 110.277.50) en de effecten-verkoop (f 44.028.50) be schikbaar stelt om de nieuw'e gym nastiekzaal ad f 154.306.te kun nen bouwen, vond zijn oorzaak in de rijks-bepaling dat de gemeente met het geld op tafel moet komen, voordat ze toestemming krijgt om te gaan bouwen. Hij wilde wel uitdrukkelijk stel len, dat eventueel ook andere gel den daarvoor beschikbaar kunnen komen, maar op heden heeft men geen andere garantie voor het rijk dan deze verkopen. Het geld voor gronden uit het wederopbouwplan (Zuid-Ooster) moet in het plan blijven, maar die van het industrie terrein kunnen hiervoor wellicht gebruikt worden. Dit kan men echter intern regelen. Hoofdzaak is, dat men het rijk de garantie geven kan, dat het geld er is. Nu kan men over de urgentie van een en ander natuurlijk breed voerig van gedachten wisselen, maar feit is, dat het ministerie bepaalt waar en wanneer een zaal gebouwd kan worden. En als men bedenkt, dat volgens deskundigen Venray-kom 5 zalen moet hebben, dan is het toch dom deze kans niet aan te grijpen, temeer waar op het ministerie een waslijst van zalen hangt, die nog verwezenlijkt moet worden, maar waarvoor geen geld beschikbaar is. Trouwens dat Oostrum zo lang heeft moeten wachten, heeft een andere oorzaak, daar wilde men namelijk een en ander in DACW-verband klaar maken, maar er zijn geen werk lozen en dus kan men niets doen. Intussen is men begonnen met het plantsoen en we willen hopen, aldus de VOORZITTER, dat ook de rest nu vlot afgewerkt zal worden, Om de gelden van de Heidse Peel beschikbaar te stellen voor de verbetering van wegen, mag aardig klinken, maar spreker vond een verbetering vla de Cult. Techn. Dienst heel wat beter en goedkoper. En tenslotte wees spr. er op, dat de Heidse Peel nog steeds niets opgeleverd heeft, maar dat het kapitaal, gestoken in een gym nastiekzaal, zowel rente op zal leveren, als een gezondere en beter Door het hoofd van de sectie Nederland van de Im perial War Graves Commission, is bij mij een officieel beklag gedaan over de vernielingen welke aan het Engels Kerkhof alhier werden aangebracht. Het boek waarin de namen vermeld staan van hen die hun leven in de strijd voor ook onze bevrijding gaven en op het kerkhof hier ter aarde werden besteld, werd zwaar beschadigd, terwijl in het bezoekersboek werd ge klad, aantekeningen van vaak schunnige aard werden ge steld, of getekend werd. Met mij zult ook U ongetwijfeld van oordeel zijn, dat dit op zich reeds ergelijk gedrag, in dit geval bijna misdadig te noemen, een blijk geeft van een totaal gemis aan begrip van de grootte van de door onze bondgenoten gebrachte offers en van de omvang van het leed dat aan zovele gezinnen en families werd berokkend. Met te meer afschuw vervult mij dit gebeurde, om dat zulks nergens ter wereld is voorgekomen en overal de soldaten-kerkhoven met de grootste piëteit worden om ringd, bezocht en verzorgd. Ik kan U de verzekering geven, dat de verbolgen heid en verontwaardiging over hetgeen bij herhaling ge beurd is, bij de Engelse autoriteiten zeer groot is en ik acht het geenszins uitgesloten, dat bij verdere klachten men zal overgaan tot overplaatsing van het kerkhof naar een andere gemeente. Wat zulks voor onze gemeente en haar bevolking vcor een schande zou zijn behoef ik zeker niet te zeggen. De meesten van ons zullen zich nog de bange dagen herinneren welke aan de bevrijding voorafgingen en zul len zich nog voor de geest kunnen halen het leed en de ontbering welke toen werd geleden. Onze gedachten zullen dan ook uitgaan naar hen die ons de bevrijding brachten en wel in het bijzonder aan die soldaten die ver van hun land, onder onmenselijk lijden soms, hun leven lieten. Men heeft hun graven aan onze zorgen toevertrouwd en familie-leden komen van ver om te zien waar zij ter ruste zijn gelegd. Denken wij ons dan in wat het voor een vader, moeder, echtgenote of verloofde betekent, wanneer op de meest grove wijze baldadigheid gepleegd wordt aan het -kerkhof waar zij naar toe zijn gekomen. Ik doe dan ook een ernstig beroep op U allen en vraag U om Uw medewerking en hulp om een herhaling van het boven geschetste wangedrag voorgoed te voorko- men. Het moet ons allen duidelijk zijn, dat het wangedrag dat heeft plaats gehad de naam van Venray ten schande maakt. Venray. 27 juli 1959. De burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN toezicht is ook op datgene waarmee ze zich vermaken. Het uit- en aankleden tussen de struiken enbomen. wordt gewijzigd. Er komen nl. twee centrale kleed ruimten bij, een voor jongens en een voor meisjes. Tegen de wan den van deze ruimten zijn rekken aangebracht, waar de kinderen hun kleren kunnen bergen. Ouders vertelt dit aan uw kin deren, want. hiermee wordt het toezicht vereenvoudigd en het zoek raken van kledingstukken tot een minimum teruggebracht. Tenslotte is de m^andkaart voor augustus op de bekende adressen tegen f 2 weer verkrijgbaar. De kleur van deze kaart is nu Oranje-rood. ZONDAG 2 AUG. 3 uur naar het Stadion 's-Hertogenbosch NEDERLAND - ZWEDEN - AUSTRALIË - SCHOTLAND DENEMARKEN - FINLAND - DUITSLAND - ENGELAND Grootste en laatste Speedway Programma 1959 gevormde jeugd, hetgeen toch ook wat betekent. (Vervolg Tweede Blad) Het 25-jarig bestaan van het St. Elisabeth-Ziekenhuis alhier, is op wens van de Zusters zeer beschei den gevierd. Ze wilden immers geen feest, omdat een deel van hun zieken nog steeds ligt in een noodbehuizing en ze wilden liever wachten, totdat met de nieuwbouw alle problemen zijn opgelost. Maar de nieuwbouw duurt nog wel even, al werken architect en stichtingsbestuur ook nog zo hard om reeds dit jaar nog te kunnen beginnen, En daarom zijn de zus ters uiteindelijk gezwicht om dit jubileum thans te vieren. Vrijdag droeg Pater Rector in de kleine kapel een plechtige H. Mis op, waarna door de communiteit het zilveren bestaansfeest in intie me kring werd gevierd. Zondagmorgen droeg de H.Ew. Heer Deken aldaar een plechtige H. Mis op, daarbij geassisteerd door de Rector van het ziekenhuis, pater dr. Adelbert Epping en pater Leers. De feestpredicatie in deze H. Mis, die o.a. werd bijgewoond door de heren Doktoren met hun dames, alsmede de heer Burgemees ter. werd gehouden door pater Rector, die er op wees, dat door de zondeval der mensheid, ziekten en nood de mens zijn deel gewor den zijn. Door het charitatieve werk der zusters, die de lijdende mens in zijn nood by staan en helpen, wordt het verlossingswerk door het Doopsel voltrokken, vervolmaakt en vol tooid. Na een feestelijk ontbijt van de communiteit, de staf der doktoren en de kleine kring van gasten, begon een drukbezochte receptie, die natuurlijk geopend werd door Deken Loonen en Burgemeester Janssen, maar waarop velen volg den. Afgevaardigden van maat- rchappelijke en sociale organisaties, oud-patiënten, kortom honderden handen had de Algemene Overste Zuster Leonie en haar mede-be- stuurderen te drukken. Dat zij, die zovele jaren hier in Venray werkzaam was, nog velen terugkenden, was aanleiding tot het ophalen van oude herinnerin gen, waarbij ook b.v. Moeder Fran- cisca zich niet onbetuigd liet. Uit alles bleek, dat Venray in hun congregatie een goede naam heeft en dat zij, in de 25 jaar van bestaan hier vele en goede vrienden heeft gemaakt. In de avonduren bood men het stichtingsbestuur en de staf een diner aan, waarna in de loop van de week telkens in kleine kring, vanwege de plaatsruimte, verpleeg sters, dienstpersoneel e.a. ook hun aandeel in de feestviering kregen. Heden is er nog een reünie van oud-verpleegsters en dan zijn de zusters van plan om alle mogelijke spoed te gaan betrachten voor de tot standkoming van de zo dringend nodige Uitbreiding, die de kroon zal zetten op hun 25-jarig verblijf in onze gemeente. Het is dan weer zo ver, dat de kermis in het land is. Het perdjes- spul is verrezen, de andere spullen zijn volop in opbouw en de jeugd kijkt zich de ogen uit naar de ver vaarlijke beren, in de berenkooivan het varieté-theater. De gemeente gooit de betonnen voeten voor de versieringspalen langs de wegen en dus is het kermis. Kermis, vroeger het enige evene ment in een gemeente, nu een van de vele. Vroeger het tijdstip, waar op ontzaggelijke hoeveelheden vlees, brood en drank verorberd werden, thans de tijd, waarop men er eens uittrekt om met familie eens uit de sleur van het dagelijkse le ven te komen. De jeugd zal zijn plezier aan de kermis hebben, de ouderen aan de vrije dagen, die er mede inhaerent zijn. Over 't nut van vacantie hou den, d.w.z. van er eens uittrekken, van eens iets anders doen dan an ders, zullen we niet meer schrijven. De meesten onder ons voelen zelf hoe noodzakelijk het is om in deze drukke tijden eens wat anders te doen, wat te luieren, wat te reizen en te trekken. Ze weten, dat vrije dagen geen overbodige luxe zijn, maar 'n drin gende noodzaak om lichaam en geest weer eens op te frissen en op te monteren. En al zal het voor ve len niet zijn weggelegd om dit op- frissertje in het buitenland te halen ook in het eigen land en in eigen streek is er nog veel te zien, veelte beleven zonder dat het kapitalen gaat kosten en zonder dat het der mate grote aanslagen op de spaar pot maakt dat men weer maanden nodig heeft om bij te komen, en kruidenier, bakker en slager met de rekeningen zitten te wachten. Zo heeft dan ook kermis 1959 zijn blijde kanten van ieder jaar. De jongeren zullen genieten van de kermisspullen, die nu eenmaal op de jeugd haar grootste aantrek kingskracht hebben en de ouderen kunnen van de vrije dagen profi teren. Dat deze voor ons allen een pret tige en zonnige tijd moge zijn wenst U ook Uw lijfblad van harte toe, dat volgende week weliswaar trouw maar dun, ook vanwege de vacantie weer bij U hoopt aan te kloppen. Kinderspeeltuin en zwembad met de kermisdagen geopend, behalve kermis-zondag. Voor vele betekent het woord va cantie een uitkomst, een tijd van eens anders doen als gewoon. Voor velen betekent dit een tijd, waarin men mee doet, waar men zin in heeft. Maar wat betekent de vacantie- tijd voor een moeder, die haar spruiten met hun rapporten thuis ziet komen, want haar kinderen willen in deze tijd ook doen waar zij zin in hebben. Daarom gaat de kinderspeeltuin „Vlakwater" a.s. maandagmorgen om 10 uur open. Zij kunnen daar echt doen, waar zij zin in hebben. De speeltoestellen zijn uitgebreid met een aantal schommels. Er staat zelfs een bok met acht schommels en wij hopen, dat de kleuter-draaimolen in de eerste helft van augustus nog gereed zal komen. Over het kinderbad behoeft niet meer gepraat te worden, want vele kinderen spartelen en „zwemmen" op hun manier, alsof zij uit een waterland komen. Betreffende het bad, wil ik toch even memoreren, dat dit onder controle staat der Inspectie van de Limburgse Gezondheidsdienst. Deze schrijft de Stichting voor het water te gloren en neemt op gezette tijden monsters van dit water mee naar haar laboratorium. U ziet, er is niet alleen toezicht in de speeltuin op uw kinderen als zij daar spelen en zichzelf zijn, het Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Tel. 1335 Uitsluitend voor spoedgevallen. Waarnemende Wijkverpleegster Zr. WILMSEN Tel. K 4780—1651 GROENE KRUIS: Maandag CEEN Kleuterbureau. Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de Kerk dorpen. VERKEERS-EXAMENS Aan de jeugd-verkeers-examens namen dit jaar in onze gemeente 425 scholleren deel aan het schrif telijk gedeelte, waarvan er 406 slaagden en 384 aan het practisch gedeelte, waarvan er 378 slaagden. In onderstaand overzicht vindt U in de eerste kolom de geslaag den voor het schriftelijk gedeelte, in de tweede kolom de geslaagden voor het practisch gedeelte. St. Ursula A 28 26 St. Ursula B 57 49 Petrus Banden 51 43 Dr. Poels 67 60 Hensenius 53 52 B.L.O. 15 15 St. Clara 21 19 Ysselsteyn 32 32 Oirlo meisjes 8" 8 Oirlo jongens 11 li Leunen meisjes 11 li Leunen jongens 9 9 Heide 23 23 Veulen 20 20 GESLAAGD Te Eindhoven slaagde voor Ban- ketbakker de heer A. SchaeUers Fzn. alhier.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1