Zieken-triduum 1959 Ons Nijverheidsonderwijs op de helling Toren tuinfeest Zilveren jubileum van burgemeester Rutten op 14, 15, en 16 juli in Sint Anna Gevonden: Bejaarden naar Handel Kerkelijke Diensten Zaterdag 11 juli 1959 No 28 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNOKHOF WPPtCRf AH VOOR VPNRAY PW OMQTRPïfPlVI AüVERTKNTIE-PBIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENT8- QROTE8TRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 VV O V KJ\JE\ VEtlNIXAI CtïH VJlVlO 1 IxErlYIMN prijs PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY t 1.60 door Pater Simeon Bozestraten O.F.M. Nog enkele dagen en het zieken-triduum 1959 Is een feit. Zal het een zegen zijn voor onze zieken? Voor ons gezonden? Ongetwijfeld, als wij allen ons hart wagenwijd openstellen voor de Heer, die eindeloos goed voor ons is. Op de harten van enkelen, Heer Die als gloeiende kolen zijn Legt Gij Uw genade neer Kostbare wierookkorrels Opdat er wolken van zoete geur zullen rijzen Blijdschap voor heel de wereld. De winden zullen de vreugd tot al hun broeders dragen. Het leven is een gave van de Heer, maar ook een opgave, een overgave. In alle omstandigheden van het leven moeten we ja dur ven zeggen tegen God, Hem een blanco volmacht durven geven. Dat kan pijn doen, dat kan tranen kosten. Maar uiteindelijk zullen we door dit verdriet, door die tranen heen Hem vinden, die reeds hier op aarde ons Geluk en Vreugde Is. Bidden wij dikwijls dit mooie gebed van overgave van de H. Theresia: „Ik ben de Uwe, 'k werd voor U geboren; Wat wilt Gij, dat met mij geschieden zal? Ik ben de Uwe, want Gij hebt mij geschapen; de Uwe, want Gij hebt mij verlost; de Uwe, want Gij hebt mij verdragen; de Uwe, want Gij hebt mij geroepen; de Uwe, want Gij hebt op mij gewacht; de Uwe, want Gij liet mij niet verloren gaan; Wat wilt Gij, dat met mij geschieden zal? Gij ziet voor U mijn hart: ik leg het in Uw handpalm. Mijn lichaam, mijn leven, mijn ziel, Mijn binnenste en mijn genegenheid. Zoete Bruidegom en Verlosser, Ik bied mij geheel aan U. Wat wilt Gij, dat met mij geschieden zal Momenteel worden in de gemeen ten Meerlo en Wanssum, drukke voorbereidingen getroffen voor de viering van het zilveren ambts jubileum van burgemeester J.G.A. ïutten. Sedert maart staat burgemeester Rutten aan het hoofd van genoem de gemeenten en voordien was hij rond twintig jaar in gelijke functie werkzaam in Broekhuizen. Toen de heer Rutten —zoon van wijlen het oud-lid der Tweede Kamer meester Rutten zijn eerste schreden op de ambtelijke loopbaan was dat in een der gemeenten, waarvan hij nu burgemeester is, nl. enkele jaren werkzaam geweest als gemeentesecretaris te Wans sum, waarna hij in 1932 benoemd werd tot gemeentesecretaris in Broekhuizen, destijds onder burge meester Hanssen, die hij op 15 mei 1934 opvolgde als burgemeester en sedertdien tot maart 1954 de func ties van burgemeester-secretaris der gemeente Broekhuizen vervuld heeft. Een zeer vruchtbare ambtsperiode is de tijd in Broekhuizen geweest; vooral de crisisjaren eisten veel tact en inzicht van de burgemeester. Onder leiding van burgemeester Rutten, heeft deze gemeente een voorspoedige groei mogen door maken en het was dan ook met lede ogen, dat de gemeentenaren de heer Rutten in 1954, zijn benoeming tot burgemeester der gemeenten Meerlo en Wanssum aanzagen. In deze korte periode van vijf Sinds jaar en dag wordt in Ven- ray nijverheidsonderwijs gegeven. De jongelui kunnen er via twee jaarlijkse dag-cursussen opgeleid worden in de vakken metaalbewer king, timmeren en metselen. Nu is in de loop der jaren wel gebleken, dat de overgang van lagere school naar nijverheidschool voor dé meeste jongelui een te grote stap is en dat het feitelijk over laden schoolprogramma van de ambachtschool te veel voor hen is. Dat heeft soms minder prettige gevolgen, zoals zitten- blijven, zenuw achtige kinderen, teveel huiswerk e.d. meer. Men is dan ook reeds lang aan het zoeken naar een oplossing, die men meent gevonden te hebben door de vorming van voorbereiden de klassen, die zonder op de vak theorie zelf dieper in te gaan, de jongelui toch enige algemene prin cipes bij zal brengen, waarop in de latere vak-lessen teruggrepen kan worden. Hierdoor wordt een betere over schakeling mogelijk en krijgt de leerling zelf meer kans het onder wijs vruchtbaarder te volgen. De cursussen worden dan feitelijk wel 3-jarig maar de voordelen zijn groot. Zo kan men wijzen op het volgende: Komt nu een jongen zich aan melden, dan wordt hij psychologisch getest of het bepaalde vak inder daad voor hem het juiste is. Nu is zo'n test alleszins waarde vol, maar het blijft per slot van rekening bij een zeer minimaal con tact tussen pcycholoog en a.s. leerling, In de voorbereidende klas heeft men meer gelegenheid om de leer ling te „bekijken" en kan men na een jaar, aan de hand van zjjn be haalde cijfers en zijn algemene indruk, in samenwerking met de psycholoog een heel wat beter at test aan de jongen en zijn ouders geven voor zijn toekomst. Er is dus alle reden voor om te komen tot deze z.g. voorbereidende klassen, temeer ook waar hier jongens toegang hebben, die de 6 klassen van de lagere school heb ben doorlopen, ongeacht hun leef tijd. Thans moeten ze wachten tot ze 12 jaren en 8 maanden oud zijn en dat scheelt voor sommige jon gens beduidend. Het schoolbestuur van de nijver heidsschool heeft al jaren alles in het werk gesteld deze voorbereiden de klassen er door te krijgen, maar ondervond daarbij een grote handi cap, n.l. het gebrek aan ruimten in de school. Want naast de voorbe reidende klassen zou men graag nog enkele andere vakcursussen gaan geven, zoals schilderen en ook die moest onder de pannen. Het is het schoolbestuur gelukt, dit jaar niet alleen te starten met een cursus schilderen, maar ook van het ministerie toestemming te krijgen voor de oprichting van twee voorbereidende klassen. Dit Is meer een symbolisch gebaar, zoals de lezer begrijpen zal. Want men heeft thans drie le klassen metaalbewer kers en een le klas voor resp. de cursussen timmeren, metselen en schilderen. Men zal dus minstens 6 voorbereidende klassen moeten hebben. Dp de nu op te richten 2 voor bereidende klassen kunnen dus alle jongelui lang niet geplaatst wor den en velen zullen dus voor dit jaar.b.v. nog naar Boxmeer moeten. Maar deze erkenning van het Mi nisterie, houdt tevens in, dat voor bereidingen getroffen kunnen wor den tot de bouw van enkele theorie lokalen bij de bestaande school, zodat dus binnen afzienbare tijd alle voorbereidende klassen wel gegeven kunnen worden. Dat men bij deze uitbreiding en verbouwing dan ,ook meteen 'n be hoorlijke gymnastiekzaal encantine- zaal zal kunnen bouwen, is een andere vurige wens, waarvan de verwezenlijking thans in het ver schiet ligt. Door deze maatregel is de mo gelijkheid geopend, dat binnen enkele jaren heel wat meer jongelui aangenomen kunnen worden en dat het thans zittende aantal leerlingen van ruim 250 zal kunnen worden uitgebreid tot een kleine 400. In verband met Venrays indus trialisatie een gewichtige schrede voorwaarts, als zij nogmaals be nadrukt, dat men zeker voor dit nieuwe schooljaar geen te grote verwachtingen van de oprichting van 2 voorbereidende klassen moet hebben. We hebben zelden mensen een hardgrondiger zucht horen slaken dan zaterdagavond, toen Venrays Harmonie met volle muziek het St Odapark binnenmarcheerde en zo de muzikale omlijsting kwam ver zorgen van de opening van de torentuinfeesten. Die zucht kwam van de dames en heren van het werkcomié, dat de laatste dagen onder hoogspan ning had gestaan om alles tip-top in orde te krijgen. En vooral van de mannen die de verlichting hadden verzorgd en nu opeens 3000 lampen zag aanflitsen tussen het groen en langs de wegen die van het St Odapark 'n sprookjes- tuin maakten. Er sprongen geen stoppen, alles marcheerde naar wens. En buiten aan de poort verdrongen zich de mensen om binnen te komen. Deken Loonen wist kennelijk niet goed hoe hij zijn vreugde over dit alles zou uitspreken. Het weer werkte mee, de organi satie was goed, alles klopte, en Venray zelf bleek bereid om hier ook haar steentje bij te dragen voor de toren. Zelfs in die mate, dat Deken Loonen eerlijk moest be kennen zo'n medewerking nooit verwacht te hebben. Toen eenmaal het besluit ge vallen was om de toren te her bouwen, waarbij ongeveer een ton voor rekening kwam van de Ven- rayse gemeenschap, had hij er een zwaar hoofd in gehad. Maar nu was het zo, dat alle mogelijke instanties voort moeten maken met hun goed keuringen, wil Venrays bevolking hen niet voor zijn met het geld. jaren heeft de burgemeester zich ook hier doen kennen als een be kwaam bestuurder, maar evenzeer als een hoogstaand en edel mens, wanneer de belangen der gemeente naren en gemeente op het spel staan. Al is het misschien moeilijk con crete, markante punten aan te wijzen uit deze korte ambtsperiode zou toch op enkele voor de ge meenten zeer belangrijke feiten gewezen kunnen worden. O.a. de ruilverkaveling Wanssum—Oost, waarbij ook een gedeelte der ge meente Meerlo betrokken was en de op stapel staande vrijwillige ruilverkaveling Wanssum—West; de zo geslaagde egalisatie van het gemeentebroek; de uitbreiding der haven en het industrie-terrein, alsnaar de uitbreiding der in beide gemeenten gevestigde industrieën; de voorzieningen ten behoeve van de sportvereningen; de nieuwbouw uitbreiding van scholen en de ver nieuwde inrichting hiervan en zo zou men nog kunnen doorgaan. Al viert burgemeester Rutten in de gemeenten Meerlo en Wanssum eigenlijk pas zijn eerste lustrum, toch is de conclusie gewettigd, dat het een voorspoedige ambtsperiode geweest is. En moge het de zilveren jubilaris gegeven zijn ook de resterende jaren als burgemeester nog de beste krachten te mogen geven aan de behartiging der belangen der ge meenten Meerlo en Wanssum. Op Zondagmorgen is de huldi ging door de bevolking. Natuurlijk' was hij daar uitermate dankbaar voor en hij hoopte even natuurlijk dat dit tuinfeest weer een lieve duit in het intussen al aardig gevulde torenzakje zou doen. Dat heeft men inderdaad gedaan, want zaterdagavond reeds waren er meer dan 1000 bezoekers en zondag was men ver over de 2000 mensen heen. Men heeft niet alleen het schone park bewonderd en de fantastische verlichting, maar ge geten, gedronken en gedanst en de stemming was er opperbest. Burgmeester Janssen was het comité dankbaar voor deze organi satie en kon met recht zijn bewon dering namens Venrays gemeen schap uitspreken over het gepres teerde. Intussen is alweer 'n grote worst naar St Clara gegaan voor dit week einde, want heden zaterdag en mor gen zondag gaat alles nog eens van voren af aan beginnen en zal men wederom de kans krijgen voor een paar gezellige avonden. Degenen, die er al geweest zijn behoeven geen aanbeveling meer om er nog eens naar toe te gaan, en zij die er nog niet geweest zijn worden aangespoord het voorbeeld van hun duizenden voorgangers te volgen. Zij zullen er beslist geen spijt van hebben. Hedenavond geeft het Venrays Mannenkoor concert in het park. sjaal, vd. Veer, Gussenstraat 14, Leunen; muntbiljet f 2.50, Dijk- mans, St. Odastr. 26; huissleutel, vd. Kerkhof, Laagh.weg 6; bos sleutels, H. Claessens, Leunen K 67; bruine kinderschoenen, Kengen Maasheseweg 52; huissleutel no 10 Politiebureau. Een stoet van 35 wagens en een grote bus bracht Dinsdagmiddag de Venrayse bejaarden naar Handel en St Anthonis. Het jaarlijks uitstapje, dat voor heen verzorgd werd door een klein comité uit het Sociaal Charitatief Centrum, was nu georganiseerd door Venrays middenstand, die be reidwillig wagens en chauffeurs beschikbaar stelde. Het was een uitermate vlot ge zelschap wat op stap ging, alles bij elkaar meer dan 10.000 jaren zoals een van hen opmerkte, en men had plezier genoeg. Na een kort lof in Handel kon men daar de omgeving en o.a. het processiepark eens verkennen en een boterhammetje eten. Tegen de avond ging het naar S t Anthonis, waar een goed borreltje gedronken werd, veel werd voor gedragen en veel plezier gemaakt. Dan ging de tocht wederom naar huis, waar om goed 9 uur de lange processie wagens na een toer door de kom onze bejaarden netjes op het Henseniusplein afleverde. Het volgend jaar zijn we weer allemaal van de partij, was het op timistische vaarwel, dat de organi sators in ontvangst mochten nemen. 13 tot en met 18 juli mis door de KRO uitgezonden Daarom is de tweede H. Mis om half 8 en de hoogmis om half 9. Men kome niet te laat, ook niet in de hoogmis, dat zou erg storen voor de radio-uitzending. Woensdag, gasten. Woensdag a.s. zal om 7.45 Dr. Galema, Rector van het Lyceum, een plechtige Hoogmis In onze kerk opdragen bij de sluiting van het studiejaar. Mag ik onze parochia nen verzoeken in die H. Mis de eerste 17 rijen banken in de kerk vrij te laten voor de jongens. Het achterste is dan nog beschikbaar voor de parochianen. En voor deze laatsten zal om 8 u. de Communie worden uitgereikt. Woensdag geen kindermis. PAROCHIE OOSTRUM 8e Zondag na Pinksteren: 7 uur H. Comm., 7.30 vroegmis, 9 u. H. Comm., 10 u. hoogmis, 3 u. lof. Maandag: 7.30 best. zm voor vr. Henricus Janssen. Dinsdag: 7.30 best. zm voor Will. Loonen en Elisabeth van Heyster. Woensdag: 7.30 H. Mis tot zek. int. Donderdag: 7.30 best. gez. H. Mis voor Mart. Peeters en echtg. Vrijdag: 3e vrijdag der maand, dus Missievrijdag voor de jeugd, 7.30 best. zm voor overl. familie PlukKleuskens, onder de H. Mis gem. H. Comm. v.d. kind. voor de Missie. Zaterdag: 7.30 best. zm voor Hu- bertus Linskens, 7.30 Marialof. PAROCHIE OIBLO van PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kap. van Leipsig 8e Zondag na Pinksteren: 6.30 Jqh. en Theo Janssen en overleden otfders, 7.30 Chris Janssen, 8.30 Willy Rongen, 9.15 hoogmis voor de parochie en vruchten der aarde, 10.30 overl.fam.Peeters-Beetz, 11.30 Congregatie voor de kleinen op Jerusalem, 5 uur H. Familie, 7 u. lof. Maandag 6,45 Th. van Eisen, 7.£0 Cornelis Linders, 8.15 Math. Verriet beide echtg. lh., 8.15 Godefrida Oudenhoven-van Tilburg. Dinsdag 6.45 Eraiel Beerkens vd. buurt, 7.30 Fr. Vermaaten (kaart club) 8.15 H. Poels, Gerty v.Meijel en Jaca Bistervels 3kl., 8.15 voor verjaardag, 7.30 namiddag Christ, moeders. Woensdag 6.45 Harrie Jacobs, 7.30 Ligthart, 8.15 dr. Bloemen, 8.15 Piet Rongen. Donderdag 6.45 M. Verstegen, echtg. en overl.fam., 7.30 Sacram.- hoogmis, 7.30 fam. Janssen-Klaes- sen, M. en G. Janssen, 8.15 P.J. Derks en Maria Wismans 3kl. Vrijdag 6.45 Winnen-Jacobs, 7.30 z.int.R., 8.15 best.jd. G. Stoot en echtg., 8.15 P. J. Claessens en echt genote. Zaterdag 6.45 o.l.v. hoogmis, 7.30 Emiel Beerkens (pers. Servatius) 8.15 G. Peeters (buurt) 9.30 pl. huwelijk Theunissen-Kusters, 7 u. pl. Lof, 5.307.30 biechten. Zondag 19 juli preek en collecte voor de missie van onze parochiaan Pater Peeters van de Hiept. RECTORAAT PATERSKERK Priester van de week: Pater Urbanus 8e Zondag na Pinksteren: H.H. Missen 6.30, 7.30 en 10.30, hoogmis half 9, le coll. voor de kerk, 2de bissch. noden, 7 u. lof m. overw. Maandag, H. Franc. Sol. belijder. Dinsdag, H. Bonaventura, bissch. en kerkleraar, 7.30 lof t.e.v. St. Antonius. Woensdag, feest van het H. Graf- Donderdag, H. Maria vd. Carmel Vrijdag, H. Alexius, belijder, 7.30 lof Zaterdag, H. Camillus, belijder, 38 biechten. MIS-INTENTIES Zondag 6.30 Joanna Hoex en Jo sef ina v.Stiphout, 7.30 Henri Slits, 8.30 Albertus vd. Boogaart, 10.30 overl. ouders Janssen-Maurus. Van maandag t.e.m. vrijdag elke dag om 6.15 lm. voor overl.ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin en Peter. Maandag 7 u. welslagen examen, 7.45 Piet Thijssen, 8.30 overl.fam. Bouten-Verschuren. Dinsdag 7 u. Jan Jenniskens als lid D.O., 7.45 bijz. int. Woensdag 7 u. Jan van Meijel Donderdag 7 u. Engelb. Emonts, 6.15 bijz.int., 8.30 José Kremer-Vul- !inghs, 7.45 Harry Zwitserlood. Vrijdag 7 u. Henri Slits, 7.45 bijz.int. Zaterdag 6.15 Jan vd. Munckhof, 6.15 Pater Paschasius, 7 u. Engelb. Emonts, 7.45 Joannes Hoppe. Zondag andere Mistyden. Deze zondag dus wordt de Hoog 8e Zondag na Pinksteren: 2e zon dag der maand, 6.30 H. Comm., lm 7 uur en 8.30, 7 u. lm t.e.v. de H. Anna voor de bijz. intenties, 8.30 lm Theod. Claessens, 10 u. parochie hoogmis, 3 u. kruisweg en lof, le coll. vd. kerk, 2e voor 't bisdom. Maandag: 7.30 zieled.Theod Peters door de voetbalvereniging. Dinsdag: 7.30 zieled. Engelbertus Martens, 10 u. huwelijksmis bruids paar GoossensHesen. Woensdag: 7.30 zieledienst Anna Louisa Bos. Donderdag: 7.30maandst. Joanna v.d. Ven. Vrijdag: 7.30 zieled. Petronella Ophey. Zaterdag: 7.30 lm, 10 u. huwelijks mis bruidspaar LindersMartens 7 uur Marialof, biechten v. 5—7 u. PAROCHIE LEUNEN 8e Zondag na Pinksteren: 7 uur H. Mis vd. parochie, 8 u. voor Jan van Meijel, 9 uur voor overl. fam. CoxVervuurt, 10 u. hoogmis als gest. jgt. voor Piet Weijs, collecte vd. St Pieterspenning, 3.30 lof. Maandag: 7 uur voor Willemse— Geerarts, 7.30 voor Mina Keijzers. Dinsdag: 7 u. v. Anna Kuenen— Thijssen, 7.30 sol. jgt. Gertrudis van DijckSmits. Woensdag: 7 u. v. Antoon Michels en Johanna v.d. Voort, 7.30 voor overl. fam. Claessens—Wilms. Donderdag: 7 u. voor Petronella Asselberghs, 7.30 voor wed. Vorster- mansvan den Munckhof. Vrijdag: 7 uur H. Mis, 7.30 voor afgest. fam. Claessens—Gussen. Zaterdag: 7 u. H. Mis, 7.30 voor overl. fam. Goemans-Peeters, biech-* ten van 4—5 en 7.30—8 uur, 8 uur Marialof. Kerkpoets: Annie Claessens en Nellie Willemse. PAROCHIE YSSELSTEYN 8e Zondag na Pinksteren: 6.30 lm. Petronella Verheijen-Peters,8.10 overl. fam. Philipsen-Peters, 9.15 kindermis, 10.15 hoogmis overl.fam. Janssen-Marcellis, 2 u. lof, 2.30 H. Familie voor de mannen. Maandag 7.30 gez. jg. Johannes Keijzers en Anna C. Janssen. Dinsdag 7.30 lm. overl, fam. Verhoeven-Arts. Woensdag 7.30 gest. lm. Peter Joh. v. Lipzig en Elisabeth Ver hoeven. Donderdag 7.30 lm. overl. fam. Vogels-Jeurlssen. Zaterdag 7.30 maanddlenst Ant. S winkels, 7 u. Marialof, tot 8 uur gelegenheid om te biechten. PAROCHIE CASTENRAY 8e Zondag na Pinksteren 10 u. hoogmis voor de vruchten der aarde en andere geestel. en tijdel. noodwendigheden van de parochie, 3 u. lof en rozenhoedje. Maandag 7.30 gest. gez. jaarg. fam. P.J. Weijs-Friesen. Dinsdag 7.30 gez. H. Mis overl. fam. Donders-Verlinden. Woensdag 7.30 gez. maanddienst H ïricus Vissers. Donderdag, feest v. O. L. Vrouw vd. berg Carmel: 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw tot dankzegging, int. fam. Drüggen-Peeters. Vrijdag 7.30 gez. H. Mis Maria Philipsen-Philipsen en Herman Philipsen. Zaterdag 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vr. v. A.B., t.i. van hen, die hiervoor offerden, 6—7 biechten, 7 u. lof en rozenhoedje. a.s. Zondag preek met collecte voor de Medische Missiezusters te Imstenrade, 7.30 vroegmis voor de parochie, 10 u. hoogmis t.i. Boeren leenbank voor haar directeur Th. Peters, Kerkpoets: Mia Philipsen, Anny Dinghs. RECTORAAT SMAKT 8e Zondag na Pinksteren: 6.15 lm uit dankbaarheid, 7.30 t.e.v. St Jozef, 10 u. hoogmis tot zekere in tentie, 6 uur lof. Maandag 6.30 lm. tot genezing van een zieke, 7.30 gez. jaardienst Pastoor Asselberghs. Dinsdag 6.30 lm. voor een goede levensstaat, 7.30 Gerard Hanssen. Woensdag 6.30 lm. Ant. Janssen, ,30 ter ere van St. Jozef. Donderdag, feest van O.L.Vrouw vd. berg Carmel, 6.30 lm. t.e.v. O.L.Vrouw, 7.30 gez. H. Mis t.e.v O.L.Vrouw. Vrijdag 6.30 lm. t.e.v. H. Hart .30 voor welslagen van examen. Zaterdag 6.30 lm. vd. missies, 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O. L. Vr. vd. berg Carmel voor welslagen examen. a.s. Zondag plechtige viering vh. feest van O.L. Vrouw vd. berg Carmel. In verband hiermee kan vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot en met zondag door iedereen een volle aflaat verdiend worden onder de gewone voorwaarden telkens als men 6 x het Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan de Vader bidt. Zaterdagmiddag van 5—5 30 en van 7 uur tot na het lof biechtgelegen heid, 7.30 lof. RECTORAAT HEIDE 8e Zondag na Pinksteren, 7.30 Petrus Broers, 9 u. H. Communie, 10 u. hoogmis t.e.v. O.L. Vrouw v. Lourdes. Maandag 7.30 voor 'n overledene. Dinsdag 7.30 Mechelina Muijsers- Martens. Woensdag, H. Henricus, 7.30 tot een bijzondere intentie. Donderdag, O.L. Vr. vd. berg Car mel, 7.30 voor een overledene. Vrijdag 7.30 G. en J. van Heijster. Zaterdag 7.30 overl.fam. Janssen- Claessens, 7 u. biechten, 7.30 lof PAROCHIE MERSELO Achtste zondag na Pinksteren 6.30 Communie-uitreiken, 7 uur leesmis v. overl. fam. Bistervels- Geurts, 8.15 lm. uit dankbaarheid t.e.v. de H. Joseph en H. Antonius (Michels), 10 hoogmis v.d. parochie, 2.30 lof met rozenhoedje, Maandag, 7 uur gez. H. Mis v. Mar. L'Ortye-Lipperts, 8 uur lm.v. eerstvolgende overledene. Dinsdag, 7 uur sol. gest. jrg. v. Egbertus Beckers en echtg., 8 uur lm. v. speciale int. (Muijsers). Woensdag, 7 uur hoogmis bijz. int., S uur lm. v. Maria Hendrix. Donderdag, 7 uur sol. gest. jrg. v. Peter Joh. Ewals, 8 uur lm. v. overl. fam. Verhaeg-Heijnen, Vrijdag, 7 uur sol. gest. jrg. voor Ant. Masbroeks en Hendrina Poels, 8 uur lm. t.e.v. O.L. Vr. Moeder v. Barmhartigheid (Meijer). Zaterdag, 7 uur gest. jrg. voor Joannes Muijsers en Bartholina Bergmans, 8 uur lm. v. Henricus Michels, 5 uur biechten v.d. kinde ren van het 4e schooljaar, daarna v. anderen tot 7 uur, 8 uur Maria lof. A.s. zondag speciale maandelijkse collecte v.d. noden van onze kerk. RECTORAAT VBEDEPEEL Achtste zondag na Pinksteren. 6.30 en 8.30 gelegenheid om te Communiceren, 7 uur H. Mis uit dankbaarheid v.d. fam. Wismans- Geurts, 10 uur hoogmis v. juffr. Torbecke te Haarlem overleden, 2.30 lof met rozenhoedje vd. vervolgden en vluchtelingen. Maandag, 7.30 H. Mis v. Gerrit J anssen Dinsdag, 7.30 H. Mis tot Int. van fam. Bos-Jansen (Ysselsteyn). Woensdag, 7.30 H. Mis uit dank baarheid v. fam. v. Bakel-v. Gooi. Donderdag, feest v. O.L. Vrouw v.d. Carmel, 7.30 H. Mis v. Lamb. Poels en echtgenote (Merselo). Vrijdag, 7.30 H. Mis v. Nicolaas v. Tilburg en echtgenote (Merselo). Zaterdag, 7.30 H. Mis tot int. van fam. Cornelissen-Jacobs, 's avonds 7.30 biechten, 8 uur lof met rozen hoedje v.d. vluchtelingen. Woensdagmiddag kerkschoonmaak voor Til v.d. Pas en Tr. Lenskens. N.B. Van zaterdagavond 18 juli tot maandagavond 20 juli wordt hier in de Vredepeel het Vredefeest gevierd ten bate van onze Gemeen schap. Onze leuze is: Voor 'n kerkje In de Vredepeel Nü nog een schoollokaal Is 't kleinste offer wellekom Van U en allemaal RECTORAAT VEULEN Achtste zondag na Pinksteren 6.30 gelegenheid tot communiceren» 7 uur lm. tot int., 10 uur hoogmis als jrg. v. Peter Joh. Ewals, 2.30 lof Maandag, 7.30 lm. v. Jac. Verbugt en overl. kinderen. Dinsdag, 7.30 lm. tot dankzegging Woensdag, 7.30 hoogmis alszesw. dienst v. Leonard Heidens. Donderdag, 7.30 lm. voor Peter Smedts, echtg. en overl. kinderen en kleinkind. Vrijdag, 7.30 lm. v. W. Nijssen. Zaterdag, 7.30 lm. v. Ger. v. Rens, biechtgelegenheid van 6.30 tot 7.30, 8.30 lof t.e.v. Maria. Kerkpoetsen: Bertha Janssen en Alda Smedts. Accolieten: Harrie Willems en TInie van Staveren. Katechlsmus: klas 1 en 2 proef werk, klas 3 en 4 proefwerk.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1