Industrie-aantrekking, maar... de arbeiders Recreatie-mogelijkheden van groot belang Wegen in Peelstreek op tertiair wegenplan WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Proefstation voor in Horst Mater Amabilisschool Venray Waarheid, eenheid, vrede **BABYDERM HUPSS Zondagsdienst huisartsen Zaterdag 11 juli 1959 No 28 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF GBOTESTRAAT 23 TELEFOON 512 GIRO 150652 Wie de kans heeft aangegrepen om zaterdag of zondag j.l. door het St. Odapark te wandelen, bij ge legenheid van de toren-tuinfeesten, is een moment stil geweest van de schoonheid die daar in de natuur viel te genieten. Hetzelfde over komt de mens, die in de Geisterse bossen dwaalt en de prachtige bomen ziet, de verscheidenheid van loofhout, de duizend-en-een dingen, die weer eens even Gods schone schepping accentueren. We vinden datzelfde terug in de Merselose bossen, waar Staatsbos beheer al jaren pogingen in het werk stelt om inderdaad tot een zo wisselend mogelijk beeld in het natuurschoon daar ter plaatse te komen. Daar komt de mens van heden even tot rust, vindt hij zichzelf terug en kan genieten van al het mooie wat de natuur biedt. Een recreatie bij uitstek. Het is daarom gelukkig en prij zenswaardig, dat men het nieuwe kinderbad in zulk een unieke om geving heeft weten te leggen, waar klein en groot genieten kan van rust, temidden van de natuur. En dat men eindelijk toe is tot de plannen van een recreatie-oord, van een wandel- en speelpark in de nabijheid yan de kom van het dorp. Wie ^op een zonnige dag eens rijdt langs onze grote wegen, vindt daar tegenwoordig een heel nieuw verschijnsel. Honderden zijn hun woonplaatsen ontvlucht en bij een bosrijk plekje wordt de wagen ge parkeerd, stoelen en tafels uitgela den en men gaat er zitten. Men picknickt er of leest een boek, maar wordt altijd weer opgejaagd door de politie, die nu eenmaal van mening is, dat een grote rijks weg geen picknickplaats is. Wie op een zondag, als nu voor bij is, het Qooi eens inrijdt, moet met verbazing constateren, dat het daar op elk plekje natuurschoon krioelt van mensen, die* hier in alie mogelijke uitrustingen naar toe gekomen zijn om de stad te ontvluchten, met zijn hitte en zijn drukte, om hier rust op te doen. Zo is het in 't Gooi, zo is het op de Veluwe en zo is het langs de Maas, van Mook tot Maastricht. Dit toont wel duidelijk aan, dat de mens van nu recreatie zoekt in de natuur. Ook de mensen van Staatsbos beheer, die onze bossen bewaken, krijgen al langer hoe meer met deze mensen te doen en de aan vraag voor wandelkaar ten voor de Geijsterse bossen, heeft dit jaar een recordhoogte bereikt. In Venray en omgeving vraagt de mens dus ook ai langer hoe meer om recreatie-ruimte, een plaats voor spel, sport en ontspan ning* Een vraag, die in de loop der jaren alleen maar toe zal nemen, als de vrije tijd toeneemt en de mogelijkheden voor sport en spel groter worden. En aangezien besturen, vooruit zien betekent, is het dus van het grootste belang, dat ook in Venray niet alleen plannen worden opge steld, maar ook zo spoedig moge lijk tot uitvoering komen. De evolutie, die op dit terrein van ontspanning en recreatie zich bezig is te voltrekken, zal men op de voet dienen te volgen ZWEMBAD Hetzelfde geldt voor het grote zwembad, of liever voor het zwem bad voor de groten. Na de geslaag de actie voor het kinderbad heeft de warmte van de laatste dagen vele Venrayers (en slechts een zeer klein percentage kan nog maar zwemmen) doen verzuchten, waar toch het grote zwembad blijft. Inderdaad is dit nog een zeer groot gemis, dat des te heviger wordt gevoeld, naarmate de zon feller is. En dan is het verhaal dat hiervoor plannen in de maak zijn, maar een klein pleistertje. Nu is het zo, dat men de moei lijkheden om te komen tot een be hoorlijk zwembad voor de groteren niet moet onderschatten en dat de aanleg daarvan heel wat meer vraagt dan het betrekkelijk een voudige kinderbad. Maar het is ook al zo, dat we in jaargangen van 20 jaren geleden in ons blad al ingezonden stukken aantreft, die zich afvragen waarom nabij Maas hees wel een zwembad gemaakt kan worden en waarom hier niet. Intussen zijn we een generatie verder en is er nog niets gebeurd. Terwijl een schoolartsendienst bv. er op wijst, dat het met de hygiëne nu niet bepaald denderend gesteld is en we bv. mensen uit de vreemde hebben aangetrokken ih het kader van Venrays industria lisatie, die vroeger in de stad een zwembad doodgewoon vonden. Ook hier weer vrije-tijdsbesteding, ook hier weer sport en spel waar men niet langer meer buiten kan. Terwijl ook voor een verdere in dustrialisatie van onze plaats o.i. een zwembad een troef temeer is in de strijd om fabrieken. Want ook daar dient men ernstig rekening te houden met de moge lijkheden tot recreatie, sport en spel. WATER... De trek naar het water kan men constateren in de Maasweiden (in ons blad van vorige week stond nog een advertentie waarin een Maasweide werd aangeboden) bij plassen en meren en veel Venrayers kennen al de natuurbaden in het Brabantse, terwijl bij de „Seen" aan de overkant van de grens, nabij Breiell e.d., steeds meer Ven- rayse gezichten opduiken. Men doet dus mee aan die algemene trek, waarvan voorlopig alleen zij kun nen profiteren, die beschikken over een wagen. Is het vreemd om in het kader van de ruilverkaveling b.v. eens te proberen de Rouwkuilen te maken tot een soort watersportcentrum. Hier moeten mogelijkheden voor handen zijn, getuige het feit, dat hier een dertig jaren geleden een behoorlijke watervlakte lag, die in het kader van de recreatie prachtig bruikbaar is. Men ontkomt in deze tijd niet er aan voor 'smensen recreatie ter reinen te reserveren, klaar te maken, plannen op te stellen en uit te voeren, willen zij over tientallen jaren ons niet verwijten hierin geen betere voorzieningen getrof fen te hebben. Terwijl het publiek van heden al langer hoe meer vraagt om mogelijkheid tot recrea tie. Deze vragen wachten op een antwoord op niet te lange termijn. „Men praat over industrie-aan trekking, men benoemt tot dat doel een industrie-raad en de thans gevestigde fabrieken kunnen met de beste wil van de wereld niet aan genoeg personeel komen, kijk maar naar de advertenties in je eigen krant...", aldus is menigmaal het commentaar, als men praat over het aantrekken van nieuwe industrie. Inderdaad heeft het er de schijn van of de bestaande industriën in het Venrayse land de Venrayse mensen genoeg werkgelegenheid bieden. Vooral degenen, die met meisjes werken, zijn niet bepaald enthou siast over het aanbod, dat men heeft. De N.V. Beeren heeft daar bij gelegenheid van de opening van het nieuw atelier reeds op gewe zen en ook anderen klagen over een chronisch meisjes-tekort. In de metaal-sector, waarin dan voornamelijk de werkgëlegenheid voor de Venrayse arbeiders gezocht moet worden, is men ook al niet bijster gelukkig, al ligt hier in ieder bedrijf de situatie weer wat anders. Het ene bedrijf klaagt over zg. losse arbeiders, terwijl het ander zich met zorg afvraagt, hoe 't aan hoger personeel, als technische tekenaars, constructie-mensen e.d. moet komen. Nummer drie vraagt zich af waar toch de jongelui van de am bachtsschool blijven, waarvan er ieder jaar meer in de metaal-sector terecht komen, maar waar schijn baar nooit iemand wat van ziet. Gaat men verder op deze materie in, dan blijkt, dat bepaalde tekor ten toch nog andere oorzaken hebben. Zo is er om ons tot de metaal- sektor te beperken een grote groep pendelaars, die in Tegelen, Venlo of Eindhoven gaan werken, daarvoor de nodige reisuren over hebben, omdat deze plaatsen in een hogere gemeente-klasse staan en er dus meer te veraienen valt. Terwijl anderen, die ook al weer om de verdiensten van vak ver wisseld zfjn en bijv. in de klei- waren een zeer behoorlijk loon te pakken krijgen. Dat men daarvoor vroeg uit de veren moet en 's avonds eerst laat thuis is, schijnt men er graagjvoor over te hebben om het hogere loon te kunnen krijgen. Van een bepaald tekort kan men dus niet praten, want de groep pendelaars schijnt zelfs dermate groot te zijn dat zij ruimschoots het tekort van thans zouden aan vullen. Eind vorig jaar werkten meer dan 400 Venrayse mensen buiten Venray en dit aantal is zeker niet afgenomen, eer toege nomen. Hoe groot het percentage was dat werkzaam is in de metaal sector is onbekend, maar al stelt men het maar op 50 pet. dan wer ken er nog altijd ruim 200 metaal arbeiders buiten Venray. Hetgeen toch nog altijd de moeite waard is. De N. V. INALFA als een der grootste bedrijven in deze sector naar haar bevindingen gevraagd, bevestigde, dat rnen inderdaad soms moeite heeft met personeel aan te trekken, al is men heus niet pessimistisch. Integendeel, men heeft de indruk dat de pendelaars langzaam maar zeker overtuigd worden dat Oost West, thuis best ook hier opgaat en dat verschild lende naar Venray terug willen. Trouwens het aantal jongeren, dat ieder jaar komt aankloppen, wordt iedere jaargang groter, dus van een werkelijk tekort wil men daar helemaal niet spreken. Men heeft er rustig de zeer grote order van de DAF-fabrieken geac cepteerd voor de bumpers van de nieuwe DAF-wagen en men twijfelt er niet aan, dat daar geen perso neel voor komt. Dit is dus een ander, meer opti mistisch geluid. Het feit, dat in deze tijd van hoogconjunctuur in een of meer dere sectoren een misschien grote vraag naar personeel bestaat, houdt helemaal niet in dat men daarom maar rustig aan moet doen met industrialiseren. Rustig aan heeft dezelfde betekenis als niets doen en dit is in geen geval verantwoord. De grote naoorlogse geboorte-piek zal eerstdaags zich aanmelden voor werm Dé gering ste terugslag zal veel pendelaars huiswaarts dwingen, terwijl de latente werkloosheid met het jaar duidelijk zal gaan spreken door het jaarlijks minder wordende grond- areaal. En tenslotte is er de nog steeds groeiende geboorte-aanwas in onze gemeente en de gehele streek. Vier redenen om niet tp versagen, maar alles in het werk te stellen een zo gedeffentieerde arbeidsmarkt in Venray op te bouwen. De rijkssteun wordt gegeven en we mogen ons gelukkig prijzen dat den Haag niet zo pessimistisch is als misschien vele Venrayers. De regering heeft terecht open oog gehad voor de vele mogelijkheden, maar ook moeilijkheden die in Venray en de door haar beheerste streek liggen. We moeten van deze mogelijkheden gebruik maken. Dat hierin de industrieraad voor moet gaan, is het doel van haar bestaan, Het doet alleen vreemd aan als men twee pas benoemde leden van deze raad hoort vertellen, dat zij noch daarvoor zijn uitgenodigd noch gevraagd, maar dat zij tot hun verbazing hun namen in ons blad hebben gevonden. Of bij de samenstelling dus die ernst be tracht is, die men voor de samen stelling van een dergelijk gewich tig college mocht verwachten, blijkt hieruit allerminst. Maar na deze slechte en o.i. ook psychologisch te langzame start moge het dit college echter ge geven zijn op korte termijn inder daad resultaten te mogen behalen. Waarmede we niet alleen het oog gericht houden op vestiging van nieuwe fabrieken, maar op alle problemen, die met industrialisatie nauw verband houden. De toeneming van het aantal ver keersongevallen in 1957 (die zich in 1958 inmiddels nog^heeft voort gezet) heeft verschillende leden van Prov. Staten van Limburg aanlei ding gegeven daarover hun ernstige verontrusting uit te spreken in de vergaderingen van de vier af delingen. In dit verband hebben sommige Statenleden gewezen op het voor beeld van België, waar langs ver keerswegen borden zijn geplaatst, waarop de ernstige verkeersonge vallen staan aangegeven, welke zich ter plaatse hebben voorgedaan. (Ten onzent is rijkswaterstaat sterk gekant tegen het plaatsen van mededelingen langs de (rijks)wegen welke de aandacht van de wegge bruikers zouden kunnen afleiden van de weg. Niettemin doen er zich bijv. te Heyen vele ongevallen voor. Misschien zou het daarom toch zin hebben om het eens met dergelijke waarschuwingsborden te proberen, Red.) Het waterverontreinigings- en visdrama in Zuid-Holland heeft ook de Limb. Statenleden bewogen tot een verzoek aan het provinciaal bestuur om nadere gegevens met betrekking tot de vervuiling van de openbare wateren in Limburg. Nu het rijk heeft besloten om financiële steun te verlenen aan de bouw van zogenaamde Hiltonhotels, is bij de commissie van voorzitters en rapporteurs de vraag gerezen of het ook op de weg van de overheid kan liggen meer daadwerkelijke steun te verlenen aan eenvoudiger vormen van toerisme. De gedachten gaan hierbij uit aan hulpverlening inzake het ver beteren van bestaande kampeerter reinen en aan het tot stand brengen van voldoende goed ingerichte nieu we kampeerterreinen, - Op de zomerzitting der Prov. Staten zal het voorstel van Ged. Staten ter sprake komen, om de zogenaamde Peelweg, ter lengte van 26,1 km gelegen onder de ge meenten Venray, Horst, Sevenum, Maasbree en Helden op het ter tiair wegenplan te plaatsen zo mede een verbindingsweg van deze Peelweg via Ysselsteyn naai Griendtsveen, ter lengte van 5,2 km. Het rijk heeft toegezegd rijks- gelden voor deze wegaanleg be schikbaar te zullen stellen, in het kader van de rijkssteun voor de ontsluiting van het Peelgebied. Door de afdelingsvergaderingen is gevraagd om medewerking, ten einde zo mogelijk de wederopen- stelling van de grensovergang Hek kens—Grunewald bij Ottersum te bespoedigen. De minister van landbouw en vis serij, mr. Marijnen, heeft maandag middag in Horst het nieuwe proef station voor de champignonteelt ge opend. Het is het eerste in Neder land. Minister Marijnen, zei in zijn toe spraak ondermeer, dat een van de pijlers waarop de welvaart in de ge meente Horst rust, de ondernemings lust is van de kwekers, boeren en tuinders. Op het nog jonge terrein van het champignononderzoek kan volgens de minister pionierswerk verricht worden. De minister, die mededeelde, dat het onderwijs in de champignon cultuur de volle aandacht van zijn departement heeft, hoopte dat het vijfde internationale champignon cultuurcongres in Nederland zal kunnen worden gehouden. In begin sel zegde hij de steun van de rege ring toe bij de organisatie van dit congres. De heer J. K. Geurts, voorzitter van het stichtingsbestuur en bur gemeester van Horst, gaf een kort overzicht van de geschiedenis en de tegenwoordige stand van de cham pignonteelt. Hij deelde ondermeer mede, dat Nederland thans 520 kwekers telt. Daarna spraken de heer Coiïny Riber Rasmussen, di recteur van de afdeling champig nonteelt van het proefstation in Kopenhagen en de heer P. Guio- chon uit Parijs, vice-voorzitter van de Franse champignonkwekersver- eniging. Buitenlandse belangstelling De directeur van het proefstation, drs. P. J. Bels, gaf een opsomming van de talrijke teeltproblemen en de vraagstukken bij het eigenlijke kweken. Hij sprak de hoop uit, dat de staf van het station spoedig zal worden uitgebreid en dat het werk van het station internationaal zal worden georiënteerd. Het Nederlandse station is een van de vier, die binnen een jaar gereed zijn gekomen. Het is een instituut voor wetenschappelijk onderzoek en er zb'n problemen te kust en te keur om te onderzoeken. Die welke het meest urgent zijn voor de Nederlandse kwekers zul len het eerst aan de beurt komen. Dit zijn mestbehandeling, synthe tische compost, dekaarde en wijze van klimaatregeling in de kweek- huizen. De opening werd behalve door 300 Nederlandse en 50 buitenland se kwekers bijgewoond door: ir. A. N. van de Plassche, directeur-gene raal van de landbouw, vertegen woordigers van de Nederlandse Mycologische Vereniging in Am sterdam en van het Natuurhistori sche Genootschap in Limburg. Het leven van een meisje kan mooi en gelukkig worden, maar dan moet zij ook op dat leven worden voorbereid. De Mater Amabilisschool wil dit meisje graag de weg helpen vinden naar een mooie toekomst, naar een gelukkig leven, Maar het meisje moet zelf deze kans gebruiken. Wat biedt de Mater Amabilis school In de wintermaanden worden de volgende vakken gegeven: Godsdienst door een priester. Opvoedkunde door een paedagoge Medische raad door een arts. Kinder- en ziekenverzorging door een verpleegster. Naaien door een naailerares. Koken door een lerares koken. Gymnastiek door een gymleraar. Zang en muziek door een muziek leraar. Smaak, ontwikkeling dóór een lerares aesthetische vorming. Sociale wetgeving door een jurist. In de zomermaanden kun je deel nemen aan: Een Volley-club. Een Sportclub. Een Handenarbeid-club. Excursies. Uitstapjes. r- Men kan zich opgeven bij mej. Sloot, Wilhelminastr. 17. tel. 1987 tussen de middag op 't clubhuis 12 30—2 uur. De M.A.-school, die in 1956 in Venray begon, is uitgegroeid tot een instituut van algemene bekend heid in Venray en omstreken. Wij mogen ons dan ook zeker verheugen bij de gedachte, dat de vele moeiten en kosten niet ver geefs zijn geweest om de cursisten bij hun natuurlijke groei van meis je naar volwassen vrouw, op veler lei gebied een ruime en veelzijdige ontwikkeling mee te geven. In de overtuiging, dat 't M.A.- werk een heel eigen en belangrijke plaats 'is gaan innemen in Venray en kerkdorpen, hopen wg dit vor mingswerk in 't belang van de vrouwelijke, niet meer leerplichtige jeugd, in de komende tijd met nog meer vrucht te kunnen voortzet ten. Wat doen wy met onze 15-jarige dochters Wanneer een meisje 15 of 16 jaar is geworden gaat zij meestal in een betrekking. Zou zij deze verandering van school naar werkkring aankunnen OUDERS, het bestuur van de Mater Amabilisschool wil Uw doch ter bij deze overgang helpen. In september beginnen wij met een Jongeren-cursus, speciaal bestemd en gericht op deze meisjes van 15 en 16 jaar. Wij willen' ze helpen zelfstandig te worden in hun nieuwe werk kring, zij ontmoeten leeftijdsgenoten enz. De vakken die zij krygen zijn: Levensvorming. Door gesprekken over vragen en onderwerpen, die de meisjes bezig houden en interes seren. Verder door excursies naar bedrijven, winkels, tentoonstellin gen. Lichamelijke opvoeding d. gym nastiek, ritmiek. Koken. Godsdienst. Handenarbeid, naaien, handwer ken, applicatie enz. De jaarlijkse feesten worden op gezellige en passende wijze gevierd. De cursus wordt gegeven in de huishoudschool één middag in de week. Kosten zijn f 1 per week. De cursus begint in sept. en duurt 't hele jaar door. Encycliek Ad Petri Cathedram een lijvig stuk werk De eerste encycliek in het ponti ficaat van Paus Joannes XXIII een lijvig stuk werk van 21 ge drukte pagina's en ruim 11.000 woorden is een spirituele be schouwing van de wereldsituatie. De drie woorden, welke de ency cliek typeren: waarheid, eenheid en vrede, typeren tevens de grootste gebreken van de wereld van nu. De wereld heeft de waarheid vermengd met allerlei dwalingen, de eenheid verloren, omdat zij de waarheid niet heeft bewaard. En er heerst een toestand van onvrede wegens het ontbreken van eenheid. Deze simpele redenering ligt ten grondslag aan de encycliek Ad Petri Cathedram, Bij de Stoel van Petrus. Zij is tevens een schets van de doelstellingen, welke de Paus bij Zijn pontificaat voor ogen heeft gehad. Een taak overigens, welker zwaarte wij amper kunnen besef fen. Maar de Paus hoopt, zo zegt Hij ergens in Zijn encycliek, dat men onbevooroordeeld naar Hem zal luisteren, omdat Hij geen land of volk toebehoort en dus boven alle nationale en internationale span ningen staat. De wortel van alle kwaad, aldus de Paus, is de onbekendheid met de waarheid, een onbekendheid, welke soms in uitgesproken min achting is ontaard. De eenheid moet voortkomen uit de kennis der waarheid, want alle tweedracht heeft haar eerste uitgangspunt in de onbekendheid met of de afwij zing van het kwaad. De Paus eist allereerst, dat wij naar de waar heid zullen zoeken, om aldus de eenheid te bereiken. God heeft de mensen niet als vijanden, maar als broeders ge schapen. De verschillende volkeren zijn gemeenschappen van broeders, die niet alleen in zichzelf een doel hebben, maar die ook in broeder lijke eenheid het welzijn van de gehele mensheid moeten nastreven. Uitvoerig gaat de Paus in het derde deel van zijn encycliek in op de sociale vrede, een facet van de totale vrede. Hij constateert ver heugd, dat in vele landen de klas senstrijd veel minder gespannen en moeilijk is geworden. De arbeiders in de bedrijven worden lang niet meer alleen beoordeeld naar hun economische waarde. Vanzelfsprekend weidt de Paus ook uitvoerig uit over het door Hem aangekondigde oecumenische concilie. Christus' gebed „opdat allen één mogen zijn" is voor Hem de directe aanleiding geweest het plan voor het concilie te ontwer pen. Het voornaamste doel van het concilie is, aldus de encycliek, de vernieuwing en heiliging van de zeden der Christenen, maar daar naast ook de kerkelijke wetgeving de tucht aan te passen aan de eisen, die onze tijd stelt. De encycliek bevat dan ook een hartstochtelijk beroep op alle afge scheiden Christenen: „Staat ons toe, dat wij u met innig verlangen broeders en zonen noemen. Laat ons hoop koesteren op uw terug keer." Wij wenden ons derhalve tot allen, die van ons gescheiden zijn met de woorden van de H. Augustinus, die zegt: „Of gij wilt of niet, gij zijt onze broeders. Alleen dan zult gij ophouden onze broeders te zijn, wanneer gij ermee ophoudt te zeggen Onze Vader". Voer hef fere Boby-huidje Nieuws uit Venray en Omgeving Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 Telefoon 1393 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS: Donderdag a.s.: - Zuigelingen-bureau voor de Kom. Geslaagd De heer H. Storms te Venray slaagde in Den Haag voor het laborante-examen van de foto vakschool. Te Nijmegen «slaagde voor het diploma algem. secretaresse, mej. K. van Haren te Venray. Amsterdamse kinderen in augustus naar Venray De Vincentlusvereniging te Am sterdam doet ook dit jaar weer een dringend beroep op de katho lieke gezinnen in Venray en omge ving om Amsterdamse kinderen in hun gezinnen op te nemen van 1529 augustus. Zowel de heren van de St. Vin centlusvereniging als de ouders van de kinderen zijn vol lof over de gastvrijheid en de liefde, waar mee deze kinderen het vorig jaar in Venray ontvangen en verzorgd zijn. Helpt U ook dit jaar weer mee met dit mooie werk van barmhar tigheid? U kunt zich hiervoor opgeven bij broeder Portier, minderbroeders- klooster, Leunseweg 1, tel. 1502. Tennisbaan by San Damiano De tennisbaan is geheel hersteld en ligt gereed voor eventuele lief hebbers. Men kan nu ook gebruik maken van kleedlokalen, toiletten en wasgelegenheid. Inlichtingen worden verstrekt, door de heer H. Vollebergh, Paters- laan 8, tel. 826. Kleermakerspatroonscursus De afdeling Venray van de r.-k. kleermakerspatroonsbond „St. Mar- tinus gaat een patroonscursus geven voor haar leden. De cursus wordt gehouden van september 1959 tot februari 1960 in de Technische school te Venray. Broeder Raphaël s.v.d. uit Deurne zal als leider' van de cursus op treden. Reeds 15 patroons hebben zich als cursist lat inschrijven.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1