is alleen als er op staat' Jaarverslag Schoolartsendienst Goede voorbeelden doen goed volgen! Proleten komen technicolor en drukinkt Voor de politierechter SbSxk8ikaIi°^ve ™foonn5i2enS— WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN P BiIJ s'' P E b' KWAB TAAL f 1A0 BUITBN VEiVBAY t 1.80 Uit Peel en Maas Het menu van een tourrenner Pastoor Poels overleden Jaarvergadering Sociaal Charitatief Centrum Venray. Zaterdag 3 juli 1959 No 27 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS Het jaarverslag van de school artsendiensten van het district Venray over 1958 is thans versche nen. Wel een tikkeltje laat, maar daarom toch niet minder interes sant. Dit verslag vertelt dan, dat er 7194 kinderen onder controle staan. Voornamelijk de kinderen van de lagere scholen en de B.L.O. Met enige spijt constateert het verslag, dat ook in het afgelopen jaar het nii verheids- en middelbaar onderwijs nog steeds op een regel matig toezicht wacht en dat ook de kleuterscholen nog steeds niet in het onderzoek worden betrokken. In het afgelopen jaar werden alle leerlingen van de le, 3e en 6e klas onderzocht. Hiervan vertoonde slechts 19 pet. geen afwijkingen. Hetgeen wij voor ons een bedenke lijk klein percentage achten. 6716 kinderen werden onderzocht op tuberculose, wat tot resultaat had dat 4 schoolkinderen moesten wor den opgenomen in een sanatorium. Van de onderzochte kinderen was de lichamelijke toestand bij 81,2 pet. goed te noemen, van 17,1 pet. maar matig en van 1,7 pet. onvoldoende. Het blijkt dat in de plaatsen waar het daar bestaande kleuterbureau zeer intensief en regelmatig be zocht wordt, de beste resultaten worden geboekt, omdat daar alge mene begrippen over lichaams- hygiëne, samenstelling en hoeveel heid van de kindervoeding beter ingeburgerd zijn en b.v. melk en groente een belangrijk deel uitma ken van het dagelijks menu. Geen kinderarbeid, wel rust Ernstig wordt in dit jaarverslag weer gewaarschuwd dat te veel kinderen te weinig nachtrust ge nieten. Ze hebben deze rust, on danks huiswerk, televisie, thuiswerk enz., bitter hard nodig voor een gezonde en evenwichtige groei en daarnaast recht op een ongestoord en onbezorgd spel. Wat de algemene toestand be treft van de onderzochte kinderen, mogen dan hier nog enkele cijfers volgen: Hoofd-onrein 3,3 pet. (1957 2,6 pet) Afw. gezichtsscherpte 17,5 pet Verminderd gehoor 3,3 pet Gebit goed 47,7 pet matig 30,7 pet slecht 21,6 pet Bij dit onderdeel waarschuwt het jaarverslag tegen het overmatig snoepen, dat nog steeds veelvuldig voorkomt en vraagt de aandacht voor het tandenpoetsen, dat nog te weinig wordt gedaan. Het blijkt verder, aldus dit rapport, dat kin deren, die door de dienst naar de tandarts verwezen worden, lang niet allemaal een bezoek aan de tandarts brengen, maar dat slechts 28 pet. hiervan bij de tandarts terecht komen (speciaal onderzoek m de gemeente Venray). Hoe dwaas dit van de ouders is, behoeft niet onderstreept te worden. Het toont wel aan dat een dergelijk gebrek aan begrip voor de nood zaak van een goede tandverzorging in onze gemeente nog schering en inslag is. Gestoorde spraak 5 pet Struma 18,2 pet Asthma 1,9 pet Hartafwijkingen 2,7 pet Spier en beenderstelsel 15,3 pet Platvoeten 11,2 pet Het jaarverslag constateert dank baar, dat op het gebied van licha melijke opvoeding langzaam maar zeker, mede door de inrichting van gymnastieklokalen e.d. vooruitgang te bespeuren is, hetgeen zijn guns tige invloed zal hebben op de af wijkingen in spier- en beender stelsel. Het jaarverslag dringt aan, in verband met kleinere en grotere moeilijkheden in de opvoeding en met gedragsafwijkingen, een school psycholoog in te schakelen en zo lang dit niet verwezenlijkt wordt minstens een voorpost van het Medisch Opvoedkundig Bureau in Venray in het leven te roepen. In het overzicht van de scholen, waarmede dit rapport sluit en dat voor onze gemeente op een kleine uitzondering na, goed te noemen is, vraagt de schoolarts nog eens uitdrukkelijk, dat haar dienst inge schakeld zal worden bij de bouw van nieuwe scholen, waarin ook zij gaarne adviezen zal geven. Een nog al vrij logische vraag zou men denken, maar de ervaring leert dat juist deze dienst niet om advies gevraagd wordt. Bungalow-park In Overloon is men druk bezig met de bouw van een groots bungalow-park op De Vers. Hier laat het R.K. Haags Vacantie- comité op een ongeveer 10 ha groot •stuk een 40-tal bungalows bouwen, die resp. voor 6, 8 of 12 personen plaats bieden. De 12-persoonsbungalow bevat een grote kamer en drie slaap kamers, verder een douchegelegen heid en een toilet, terwijl verschil lende kasten opbergmogelijkheden genoeg geven; de keuken is een af geschermde hoek van de grote kamer. Alle huisjes zijn voorzien van radio en van de geheel benodigde inventaris. Uitgezonderd lakens, slopen, dekens en linnengoed be hoeven de vacantiegangers niets mee te brengen. Het overige tref fen zij bij hun komst aan, evenals gas, water en electriciteit. De meu bilering is van rotan en bestaat voor een groot gedeelte uiteraard uit gemakkelijke stoelen. Midden in het park komt een grote cantine, waarin ook een. cen traal televisie-toestel wordt ge plaatst. Het park, dat bestemd is voor 450 vacantiegangers, schiet goed op. Men is reeds verschillende huisjes aan het afwerken en binnenkort hoopt men de wekelijkse dienst op Den Haag te gaan beginnen. Iedere week komen dan nieuwe gasten, terwijl de ouderen met dezelfde bussen terug gaan. Het blijkt, dat huisjes voor deze zomer reeds zijn volgeboekt. Met de bouw vaneen grote kamp- winkel is men doende en juist toen we vertrokken arriveerde een bil jart, terwijl de kampbeheerder belde waar de boeken voor de bibliotheek bleven en waar de ping-pongtafels. Wie dit park ziet liggen in dat kleine Overloon krijgt de indruk een dorp in een dorp gevonden te hebben. Men hoeft geen profeet te zijn dat dit park vele voordelen voor Overloon heeft. Mensen leren daar het natuurschoon kennen, vinden er rust en kunnen alleen maar reclame maken voor dit kop pige plaatsje, dat dingen wist te bereiken, waar menig grotere plaats niet aan durft te beginnen. In vroeger tijden heeft men hier ook eens gepraat over een bunga low-kamp, zo rond de Smakter Bergen, maar sinds lang hoort men hier niet 'meer over spreken. De kampeerder, de caravanen-enthou- siast moet ook al verder, want hij mag in Venray noch kamperen, noch met zijn caravan staan. Dit laatste heeft Venray Vooruit wel in studie en we zullen hopen dat men hier een oplossing voor vindt, maar een bungalow-kamp, waar 's zomers duizenden mensen hun vacantie in zalig nietsdoen en zalige rust door kunnen brengen blijft tot de vrome wensen behoren... Misschien dat we in Overloon wat leren kunnen... Huizen-verkoop. Nu de Regering een huurverho ging van rond 20 pet. aankondigt, zullen de vele huurders minder prettige gevoelens krijgen. Weliswaar staat hier tegenover een loonsverhoging van enkele procenten, maar al met al Snijdt het mes toch diep in de huuraf- deling. En velen zullen nu onderhand toch wel de wens gaan koesteren een eigen huis te hebben, dat wel iswaar ook zijn geld kost, maar waarvan de op te brengen percen tages toch niet telkens schrikbaar stijgen. Voor de aankoop van een eigen huis zal men dikwijls bij de ge meente moeten aankloppen, die na de oorlog vooral huisverhuurder is gaan spelen, omdat zij is gaan bouwen, toen particulier initiatief mede door de huurvoorschriften van het Rijk verstek liet gaan. We mogen dan al twisten of het een gemeentetaak is om huizen te bouwen, de feiten liggen er nu eenmaal, dat de gemeenten en Vemay is daarop geen uitzondering voor huisbaas zijn gaan spelen. Dat zij van die taak feitelijk wel af willen, is te begrijpen en dat ook Venray in deze richting wil, hebben we in de laatste raadsver gadering al kunnen horen, toen er gemeente-woningen verkocht wer den aan al degenen, die thans ge huurd hebben. Nu zijn de koopprijzen voor deze huurhuizen niet hoog. Eerlijkheids halve zal men dat moeten erken nen. Dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat deze woningen verkocht worden tegen boekwaarde, die in het algemeen ver onder de taxatie waarde ligt. Men kan dus betrek kelijk goede huizen voordelig kopen. Maar de koopsom is voor velen toch een bezwaar, zeker om die in zijn geheel op tafel te brengen en hypotheek-gevers zijn moeilijk te vinden. Is het niet mogelijk om het Cuijckse voorbeeld te volgen, waar de gemeente besloten heeft om crediet te verlenen voor 90 pet van de toch al lage boekwaarde. Deze som Is af te lossen in 30 jaren tegen 4,5 pet waarin dan rente en aflossing zijn gedisconteerd. Extra aflossing is altijd mogelijk, waarna de annuïteit opnieuw wordt bere kend. Die van Cuijck maken het hun huurders toch wel zeer gemakkelijk, om in het bezit te komen van een eigen huis. En dat Cuijck er finan cieel beter voor staat dan Venray, dat Ged. Staten in den Bosch coulanter zijn dan die van Limburg weigeren we op voorhand te ge loven. Het zou daarom prachtig zijn om dit initiatief ook in Venray te volgen, waardoor de gemeente van de huurhuizen af komt en de bewoners de kans krijgen een huis betrekkelijk goedkoop het hunne te mogen noemen. tegenwoordig in In vroeger tijden, toen het met de techniek nog heel erg slecht gesteld was en toen de mensen niet zo dicht op elkaar gepakt leefden als wij, waren de profeten, de ge leerden, de onderwijzenden, van veel groter belang dan tegenwoor dig. De doorsnee-mens ging weinig of niet naar school. Een beetje ontwikkeling kreeg hij van de priester, die tegelijk ook de ge leerde was. Tegenwoordig is dat allemaal gescheiden. Tegenwoordig tellen we overal deskundigen. Terwijl dus de geleerde priester vroeger ook de rol van profeet vervulde, d.w.z. voor de mensen de wil van God tot uitdrukking bracht, ziet hij deze taak nu door een heel andere groep overgenomen. Niet alleen de school met de on derwijzer, ook de schriftelijke cur sus neemt zijn plaats in. En niet alleen die, ook de krant, de radio en televisie zijn de moderne pro feten voor de mens geworden. Het wil mij voorkomen, dat Christus, toen Hij tegen de een voudige joden in het midden-Oos ten van zijn tijd, de waarschuwing heeft doen horen, tegen de valse profeten, Hij ook gedacht heeft aan ons, mensen van de twintigste eeuw. Hij zag de hele ontwikkeling van de wereld beslist duidelijk voor zich. Hij wist van de atoombom en van de electronische machines en van de T.V. En Hij heeft zeker ook de pers gekend, in zijn machtige invloed op de grote massa. Hij heeft zeker aan die machten gedacht, aan de universiteiten en de ontwikkelings cursussen van de vakbeweging en aan de consultatiebureaux van de sexuele hervorming. Heel het leger van profeten heeft Hem voor ogen gestaan, toen Hij ons vermaande toch op te passen voor de valse profeten. Hij zeide terecht, dat deze allen in valse kleeren verschijnen. Hij bedoelde: in de vorm van kleuren films, of in de vorm van mooie geillustreerde omslagen. Christus heeft zeker de verlok kelijke frontpagina's van die bladen gekend, die aan de kiosken te koop hangen. Mooi van buiten allemaal. Maar van binnen vol vuiligheid, in soms heel beschaafde vormen. Hij heeft ook de prachtig opge schilderde en modern ingerichte gebouwen gekend van instituten, die beweren de mens te helpen en voor te lichten, maar die hem ze delijk de afgrond in werken. Er bestaat geen enkele reden om de herders-uitdrukkingen, die Christus tot zijn onderontwikkeld gehoor gebruikte, terzijde te schui ven en als verouderd uit ons woordenboek te schrappen. De hedendaagse mens wordt op precies dezelfde manier bedreigd als de oud-testamentische jood. Alleen het geschiedt wat moderner, met meer technische knepen en met veel grotere verfijning. „...en die hond dacht bij z'n eigen: daar heb je die falderabbes weer. Laat ik 'm in de gaten houden. En die hond had goed gedacht, edel achtbare. Want mee datie de hoek om komt..." De getuige haalde even adem om het verdere verloop van de avond lijke ontmoeting eveneens met verve te kunnen schetsen. Of misschien pauzeerde zij maar even om meer indruk te maken, zoals sprekers dat ook gaan doen als zij iets heel ergs gaan zeggen. De rechter sneed haar evenwel de pas af. „Ik gelóóf niet dat honden denken", zei hij, pontificaal langzaam. „De mijne wèl", beet de dame terug. Zij wilde net gaan vertellen hoe wijs de hond, die de naam Molly droeg, haar kon aankijken als zij tegen hem praatte, toen de officier veertig gulden boete eiste. „Veel te weinig", vond de dame, maar de parketwachter drong haar terug naar de getuigenbank. De verontwaardiging van deze getuige was in laatste instantie ge wekt op een vrijdagavond in april. De verdachte, een jongeman van even in de twintig, keerde huis waarts nadat hij zijn meisje te be stemder plaatse had afgeleverd. Onderweg rookte hij een sigaret. En die sigaret was bijna op toen hij de hondelijn ontwaarde, met aan de ene kant Molly en aan de andere kant de buurvrouw. Er was nog 'een tweede buur vrouw ook. Die kwam als getuige verklaren wat er was gebeurd. Zij had namelijk koude voeten, die avond, aldus deze buurvrouw onder ede. Zij besloot vroeg naar bed te gaan. Te dien einde draaide zij de kachel uit en deed zij de gordijnen open. „De buurt hoeft niet te zien hoe laat ik 's morgens opsta", zo vertrouwde zij de politierechter toe. Het gordijn geopend hebbende boog zij zich voorover om de toestand van haar geraniums te inspecteren. Haar blikken zwierven toen door het venster naar buiten. Zij zag buurvrouw met de hond en de ver dachte jongeman. De verdachte jongeman schoot met behulp van zijn wijsvinger de peuk van zijn sigaret naar de hond. De buur vrouw wilde hem een mep geven met de hondelijn. Op zijn beurt gaf de jongeman toen de buurvrouw een oplawaai. deTfL£M\SfE specialist >TEL. 1070 „De hond blafte alsof hij me wilde aanvallen", verklaarde de verdachte somber. „Hij keft altijd blij als hij mee mag naar buiten", vertelde de eigenares. „Maar toen hij hem dat peukje in z'n gezicht schoot, toen dacht die hond bij z'n eigen..." „Honden denken niet", zei de rechter. „Ik geloof dat ik dat al had gezegd". „Dat schieten met die peuk is eigenlijk nog het misselijkste van alles", meende de officier. „In de grond van de zaak vind ik dat erger dan de mishandeling". „Aan de andere kant moet u er wel voor zorg dragen, dat anderen geen hinder ondervinden van uw huisdieren", beleerde de rechter de geslagen dame. „Die hele hond is geen veertig gulden waard", smaalde de ver dachte. Nog voor de bazin van Molly hierop had kunnen repliceren, had de rechter zijn vonnis geveld: vier tientjes boete, of anders acht dagen naar het hondehok van de Staat. van zaterdag 3 juli 1909 Voor de vervulling van vier plaatsen in Venrays gemeenteraad hebben zich niet minder dan 13 can- didaten opgegeven. Wij laten hier het lijstje volgen: Th. Asselberghs, Schelde Jan Bekkers, Schoolstraat Gerard Camps, Oostrum Theodor Camps, Grote Markt P. J. Derks, Veltum(aftredend) P. Duykers, Hoogrlebroek J. H. Geurts, Castenray Fr. van Opbergen, Hofstraat W. Schmitz, Oostrum Mathijs Smits, Schoolstraat H. Tillemans, Eindstraat G. Willems, O verbroek W. Wijnhoven, Langstraat (aftredend) van 30 juni 1934 In de vacature ontstaan door het overlijden van P.A. Jacobs te Leunen, als lid van de gemeente raad, werd benoemd P.J.H.G. Poels. De boerderij van G. van Meijel te Leunen, groot 9 ha werd publiek verkocht aan A. VoermansLitjens, voor de som van f 16.000. De ravitailleringsorganisatie van de Tour de France is dit jaar in handen van de Franse Spar. Het is verbazingwekkend te zien hoe veel een tourrenner In drie weken opeet. Hieronder volgt een lijst, die niet alleen doet watertanden, maar ook doet verwonderen. 6 kippen 8 kilo rauw vlees 4 kilo verse vis 44 sandwiches 110 rijstkoekjes 60 eieren 660 suikerklontjes 4 kilo tomaten 3 kilo spercleboontjes 2 kilo doperwtjes 5 kilo aardappelen 2 kilo leverpastei 15 slaatjes 2 kilo kaas 1 kilo koekjes 44 vruchtengebakjes 16 kilo perziken 10 kilo peren 44 bananen 440 pruimen 4 kilo jam 4 kilo appelmoes 3 kilo sinaasappelen 1 kilo citroenen 15 kilo brood 1,5 kilo boter 2 kilo cocolade 25 liter mineraalwater 15 liter wijn 15 liter melk 6 liter bier 6 liter thee 10 liter groentesoep 3 liter koffie 6 liter koffie met melk 2 liter bouillon Woensdag werd te Venlo onder grote belangstelling het stoffelijk overschot ter aarde besteld van em. pastoor J. Poels. Pastoor J. Poels werd in 1891 te Venray geboren, Hij werd in 1921 priester gewijd en benoemd tot leraar aan het bisschoppelijk col lege in Roermond. Na in Weert kapelaan te zijn ge weest werd hij in 1935 benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe H. Familiekerk te Venlo, die hij in 1939 op luisterrijke wijze kon openen. In 1950 werd Pastoor Poels door een ernstige ziekte gedwongen zijn pastoraat neer te leggen. Naast zijn parochiaal werk is Pastoor Poels vooral bekend als schrijver en leraar. Enkele boeken verschenen van zijn hand als: In het heiligdom van uw huis, Verdedi ging van de Vastenavond en Voor het Katholieke Huisboek, terwijl daarnaast in vele bladen, missie tijdschriften e.d. artikelen van zijn hand zijn verschenen. Ook als spreker voor de KRO was hij bekend en zijn ziekenpreek- jes genoten veel belangstelling. Donderdag jl. hield het Sociaal Charitatief Centrum haar jaarver gadering. Voorzitter L. Laurensse bracht in zijn openingswoord dank aan de gemeentebesturen van Ven ray en Wanssum, die het centrum door hun finantiële medewerking in staat stellen haar werk te kun nen blijven doen. Als actie-punt voor een komend jaar staat op het programma een activering van de verschillende parochiële comité's, alsmede een betere onderlinge samenwerking. Naar aanleiding van 't jaarver slag wees Dr. vd. Hombergh traditiegetrouw op de nog steeds onvoldoende bejaardenzorg. Hij was en is voor een zo breed mogelijke samenwerking tussen centra in een bepaalde streek en andere vereni gingen, die bejaardenzorg aangaan, om zo te komen tot een zo goed mogelijke zorg voor de bejaarden, waaronder thans nog dikwijls on gekende en verborgen nood heerst. De voorzitter beloofde ook weer traditiegetrouw dat een speciale commissie de mogelijk heden op dit terrein zou bekijken. Al hoewel over de kwestie bejaar den-tehuizen, verzorgingscentra etc. niet dieper werd ingegaan, bleek toch wel uit een enkele opmerking, dat het initiatief van de gemeente om speciale bejaarden-woningen te bouwen zeer op prijs werd gesteld. Uit het jaarverslag van de pen ningmeester bleek nog dat er ruim f 20.000 door het centrum zijn uitgegeven. Zijn verslag werd goed gekeurd evenals dat van de voogdij- vereniging en St. Lidwina. Deken Loonen bracht namens de geestelijkheid dank voor het vele en moeilijke werk, wat door het centrum is gedaan t.b.v. de lijdende evenmens en beval op zijn beurt de bejaardenzorg in de voortduren de aandacht van het centrum aan.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1