Kwesties rond het Lollebeekplan Venrays Vroede Vaderen vergaderden Industrieraad ingesteld. Schouwburg gaat komen! Zaterdag 3 juli 1959 No 27 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VAN LUIT'-"'" -EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNOKHOF WPPTTRT AH VOOR VFNRAY PN HM^TRFïCFW ADVERTENTIEPRIJS: 8 ot. perm.m. ABONNEMENTS- GROTE8TRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 W CfürlVDJLALÏ V UV-liX VEflYlXAI EflY VJlVlO 1 I\DJ\EtIN PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 In het kader van de voorlich tingsavonden, waarin reeds eerder de industrievestiging en het sport park uitvoerig voor de raad werden toegelicht, waren dinsdag j.l. de beide hoofd-ingeneuren der Cultuur Technische Dienst, de heren Simons en Mohrman, ter raadsvergadering genodigd om een overzicht te geven van de stand van zaken in het grote Lollebeek-herverkavelings- plan. Deze voorlichting is aan de hand van kaarten inderdaad uitvoerig gegeven, maar de raad heeft van haar hart geen moordkuil gemaakt en enkele brandende kwesties meteen uitgebreid behandeld. Het is ons natuurlijk onmogelijk i.v.m. plaatsruimte van een en ander een letterlijk verslag te geven, maar hopen hieronder in vogelvlucht de voornaamste feiten weer te geven. 12000 h.a. Uit de toelichting van ir. Mohr man bleek, dat men een ruilverka veling ter grootte van het Lolle beekplan in Limburg nog niet onder handen heeft gehad. Een oppervlakte, bijna zo groot als het eiland Walcheren zal in het kader van de waterbeheersing worden gesaneerd en herverkaveld. Aan de voorbereidingen hiertoe is nu ruim 21/» jaar gewerkt en zijn b.v. in alle betrokken kerkdorpen voor lichtingsavonden gegeven en uit voerige studies gemaakt van aller lei onderdelen. Zo is thans gereed gekomen het plan voor wegen en waterlossingen. Over het plan der wegen zou hij gaarne de raad nadere inlichtingen geven. Het herverkavelingsplan moet met zijn wegen rekening houden met de objectieve behoeften, die in het plan bestaan en tevens zor gen voor een zo goed mogelijk structueel opgebouwd wegennet. Hoe ligt nu die situatie Als primaire weg kan men in deze streek aanmerken de nieuwe E 4 weg, die van Antwerpen via SevenumMaasbreeVenlo naar Duitsland loopt. Deze wordt gesne den door de secundaire weg: de Midden-Peelweg, die dwars door het herverkavelingsgebied loopt en o.a. Venray met Oss en Roermond zal verbinden. Daarnaast liggen de tertiaire wegen, als b.v. de weg van Deurne via Venray naar Wanssum. Wegomleggingen Er bestaan plannen om deze weg rond Venray om te leggen, dus vanaf Veltum, langs de Zuivel fabriek, naar het Station en langs Trans Cedron naar de Wanssumse weg. Met deze omlegging wil men nog dit jaar starten. Een tweede tertiaire weg is de verbinding van Venray met Horst, waarvoor plannen be staan om die vanaf Castenray in de richting Venray te gaan verleg gen, ook weer achter Venray om, met afsnijding van de bochten in Leunen. Hiertoe is men thans bezig met een onderzoek. Dit zijn dus de wegen voor het hoofdverkeer, waar automatisch het landelijk verkeer van geweerd wordt, maar desniet temin toch goede contactpunten mee nodig heeft. Dit contact wordt verkregen door de zg. landbouw wegen, die op hun beurt weer verdeeld zijn in wegen met 5 meter verhardingsbreedte en 3 meter verhardingsbreedte. In het plan zijn wegen met 5 meter ge projecteerd lopende van America via Veulen naar Leunen en van Leunen via Oirlo naar Wanssum Daarnaast komt nog een goede verbinding van Ysselsteyn met Griendtsveen. Deze wegen volgen waar nodig de reeds bestaande tracee, maar worden dus aanmer kelijk uitgebreid en verhard. Wat de 3 meter landbouwwegen betreft, zal men ongeveer een 100 km. van de bestaande zandwegen moeten gaan verharden. Er blijven er dus nog wel wat liggen, al moet men bedenken, dat ongeveer de helft van de nu bestaande zand wegen zal gaan vervallen, juist doordat in de herverkaveling een beter wegennet mogelijk wordt. De voornaamste verbetering in het kader van deze wegen zijn: Verharde zandwegen a. verbinding Ysselsteyn met Mussenkeet (dus het Brabantse); b. wegen rond Ysselsteyn-kom; c. Heidse Peelweg met haar nieuwe verbindingen met de Deur- neseweg en haar doorverbinding met het Veulen en het Schoor; d. rondweg t.o.v. Leunen; e. verbinding Kl.-Oirlo-Tienray; f. paralleiverbinding Zandhoek- Klein-Oirlo; g. verbetering rond de Schadijk- Castenray; h. mogelijke verbinding van Cas tenray via de Lorbaan met de Midden-Peelweg. De kaarten met de nieuwe opzet zijn thans gereed en de enquêteurs hebben deze in hun bezit. Men kan deze rustig bekijken en voor even tuele op- en aanmerkingen houdt de commissie vdn voorbereiding zich gaarne aanbevolen. Want het is geen wet van Meden en Perzen dat een en ander er uit zal gaan zien, zoals thans op de kaart staat, integendeel, met gerechtvaardigde wensen e.d. zal gaarne rekening worden gehouden. Men zij echter zelf zo actief deze plannen, waar van reproducties in kranten e.d. niet mogelijk zijn, te bekijken, daar ze nog al afwijken van de deze winter getoonde plaatjes. Kosten wegen Van de gelegenheid om vragen te stellen werd gretig gebruik ge maakt door de raad, die zeer tevre den was over de duidelijke uiteen zetting over de wegen-kwesties. Naar aanleiding van een en ander blijkt, dat aanleg van de landbouwwegen in het algemeen door de belanghebbenden i.e. de boeren betaald moet worden. Wil de gemeente echter i.p.v. een ge plande weg van 3 meter een weg van 5 meter dan zal zij de 2 meter extra moeten betalen. Tegen een subsidie t.o. van de andere wegen, waardoor dus de kosten voor de belanghebbenden lager worden, bestaat natuurlijk geen bezwaar. MERSELO Verschillende raadsleden wilden nu wel eens horen waarom in dit grootse plan nu juist dat stuk van Venray is overgeslagen, n.l. Mer- selo, dat juist het meest van allen herverkaveling nodig heeft. Zowel ir Mohrman als ir Simons, gaven in een uitvoerig betoog hun mening weer. Op de eerste plaats werd gesteld, dat practisch alle oudere landbouwgronden herver kaveling dringend nodig hebben. Maar zowel het Rijk als andere instanties stellen bepaalde eisen voordat men aan 'n herverkaveling kan gaan beginnen. Er was van een herverkaveling rond Venray of Horst, voorlopig zeker geen sprake geweest, als men niet in het kader der waterbeheer sing, hier een grootse proef wil nemen. Daarvan profiteren nu de 12.000 ha rond deze plaatsen. Die heeft men echter niet willekeurig genomen. Zij zijn gelegen rond de juist voor die waterbeheersing zo noodzakelijke Lollebeek, dus tussen Defensiekanaal en Maas (i.e. spoor lijn VenloVenray). Het water wordtin het Defensie kanaal gepompt en komt dus via waterlossingen etc. meer, door de herverkaveling terug naar de Maas. In het noorden heeft men toen een logische grens getrokken langs de Deurneseweg, in het zuiden langs de spoorweg VenloHelmond. Dit complex is dermate groot, dat men nu al spreekt van een monster verkaveling en dat de vaklui inder daad zich al eens krabben waar het niet jeukt. Men was en is dus niet meer bereid om hierbij ook nog eens Merselo te gaan nemen. Spijtig voor Merselo, maar zo liggen nu eenmaal de kaarten. Want men moet zich toch wel realiseren, dat alleen al voor de uitvoering van dit Lollebeekplan ongeveer 20 jaren nodig zullen zijn en dan moet alles nog goed verlopen en b.v. de resp. ministeries hun toestemming blijven geven. Men weet, dat op het ogenblik al een strijd gaande is over de ruilverkavelingen en dat een en ander helemaal niet gemak kelijk ligt Venray profiteert in zoverre, dat men bezig is met dit plan, maar ook andere plannen, waar de si tuatie nog veel beroerder ligt dan in Merselo, moeten blijven wachten. Er is maar één mogelijkheid open en dat is Vrijwillige verkaveling Als alle boeren in Merselo er van overtuigd zijn, dat herverkaveling de oplossing is voor hun bestaande en ongetwijfeld nog komende pro blemen, dan kunnen zij vrijwillig een herverkaveling aanvragen, die direct in behandeling komt. Wellicht kunnen zij dan ook pro fiteren van de uitwijkmogelijkheden die bijv. door de ontginning van de Heydse Peel ontstaan. Daarnaast kunnen echter reeds nu de drie kavels, die nog in de Vredepeel openliggen en de ander halve kavel, welke in de Meerselse peel ligt, voor saneringsdoeleinden in Merselo worden gereserveerd. Maar gemakkelijk zal een en ander toch wel niet zijn, omdat bijv. de commissie zeer voorzichtig zal dienen te zijn bij de aankoop van oude boerderijen e.d., daar een en ander weer op de verschillende belanghebbenden moet worden ver haald. Een en ander kost tijd en overleg. TJtiliteits-werken Nadat nog verteld was, dat in deze herverkaveling ook de utili- teitswerken goedkoper dan anders Deze raadsvergadering, waarin de heer Colsen ontbrak, werd be gonnen met een schrijven van de bewoners van de Langstraat, om zouden worden gerealiseerd, werd aan de hand van cijfers verteld, dat bv. waterleiding voor de belang hebbenden in dit plan zal gaan kosten f 500 per woongelegenheid en f 50 per ha. en de electriciteit- aanleg f 400 per woongedeelte en f 40 per ha. Daarnaast zal men nog proberen de kwestie van de kengetallen in dit telefoondistrict te verbeteren. Heydse Peel De kwestie Heydse peel kwam ook nog ter sprake. Zoals bekend, is de gemeente van plan deze grond in te brengen in dit verkavelings plan, opdat deze, na ontgonnen te zijn, kan dienen voor sanering van andere bedrijven. De Raad heeft indertijd èls voor waarden aan deze inbreng verbon den: a. dat de gronden alleen worden gebruikt voor de sanering van de Venrayse bedrijven; b. dat de kavelgrootte niet gro ter wordt dan 15 ha. Ir Simons vertelde, dat hiertegen bezwaren bestonden. De betreffen de commissie wenst vrij te zijn om de gronden te kunnen saneren, waar dat nodig is. Of dat er nu een Venrayse of Horster boer van profiteert, moet niets ter zake doen. De hele ruilverkaveling is één ge meenschap. De bedrijven in de Heidse peel zullen zeker groter moeten worden dan 15 ha. Niet alleen is hierop de landbouw- en subsidieëringspolitiek van heden gericht, maar deze indeling heeft een andere betekenis als in een ontginningsgebied, waarin bv. al leen jonge boeren komen. Deze zullen misschien genoeg hebben aan 10 ha., maar in deze ontgin ning kómen geen jonge boeren. Hier moeten we, aldus Ir Simons, iemand naar toe kunnen brengen bv. uit Oirlo, die in die omgeving 12 ha. heeft liggen, welke we heel prachtig kunnen gebruiken om er verschillende beroerde stukken in Oirlo zelf te verbeteren. Maar die hoer zal nooit gaan, indien hij in de Heydse peel niet beter wordt, dus meer land krijgt. Bovendien moet men zich wel realiseren, dat de kosten van deze totaal-verhuizing grotendeels komt op de schouders van belanghebben den. Bij de bouw van minder boer derijen (dus bij grotere kavels) zijn de bouwkosten, kosten wegen, electriciteit, waterleiding e.d. een stuk lager dan bij kleinere kavels en meer boerderijen. Men maakt een verhuizing met kleine kavels niet aantrekkelijk, maar wel stukken duurder. Dat is de reden, waarom men dergelijke grote kavels projecteert. Wil de Venrayse gemeenteraad hjer niet aan, dan wordt de grond niet aangekocht en blijft hij onont gonnen liggen. Want men moet zich wel realiseren, dat alleen ont ginning mogelijk is in herverkave- lingsverband. In andere gevallen wordt geen verlof voor ontginning meer gegeven, daar 't Rijk derge lijke grondaanwinsten te duur acht. Dan kan alleen gesaneerd worden via de polders en voor boeren van de zandgrond blijkt de zware klei niet zo geschikt. Over deze kwestie werd, evenals die van Merselo lang en breed door de Raad gesproken. Practisch alle raadsleden namen deel aan de verschillende debatten. De voorzitter bracht echter op een gegeven moment de vraag te berde, wat men nu met de Heydse peel moest doen. Laat men de eens gestelde voorwaarden niet vallen, dan wordt de grond niet ontgonnen. Nadat de commissie voor Land- bouwaangelegenheden als haar oordeel had uitgesproken, dat zij zich met de zienswijze van Ir Si mons kon verenigen, bracht men in stemming om de reeds genoem de voorwaarden te laten vallen. De heren Jenniskens en Vermeu len waren tegen, de andere heren voor. Daarmede was deze voorlichtings vergadering teneinde, waarin een zeer brede toelichting werd gegeven en het voor en tegen van verschil lende punten diepgaand besproken werden. Wel werd tot slot de wens uit gesproken, dat de gestelde tijds limiet van 20 jaren veel te hoog zou zijn en dat het werk eerder gereed zou komen. En dat zeker niet deze herver kaveling als smoesje zou gebruikt worden om dringend noodzakelijke herstellingen aan wegen enz. uit te stellen „omdat ze immers in herverkavelingsverband zullen wor den opgeknapt." Hetgeen de voorzitter braaf be loofde, maar toch prompt ten ge hore bracht, toen later in de raadsvergadering de wegverbinding Oirlo—Meerlo ter sprake kwam het laatste gedeelte toch a.u.b. wat veiliger te maken. B. en W. voelde hier weinig voor daar h.i. de wegomlegging bij de Veltumse kapel, waarmede in aug. a.s. begonnen wordt, juist dit stuk weg belangrijk zal ontlasten. Fr. JANSSEN was daar niet van overtuigd, omdat het uit Venray uit gaande verkeer (met de vele Duit sers op weg naar het Kerkhof) dit wegstuk gevaarlijk zal doen blijven. Aan minstens een kant van de weg zuilen z.i. de bomen moeten wor den omgehakt, waardoor de weg 1 m breder kan worden en veiliger wordt. Ook VERMEULEN deelde deze mening, maar de BRUYN nam het voor de voetganger op, die nu nog kansen heeft achter de bomen de veiligheid te zoeken, maar dan weerloos wordt. Uiteindelijk werd besloten de zaak aan te houden, totdat de omleg ging klaar is en dan eens in de praktijk te zien, hoe een en ander zal lopen. Nieuwe schattingen Bij de aan- en verkoop van gron den maakte vroeger de gemeente gebruik van de schattingen van grond- en pachtzaken. Dit bureau is opgeheven en om nu toch een neutrale beoordeling te kunnen krijgen is door de Limburgse kring der Gemeenten, in samenwerking met de LLTB een schattingsbureau opgericht, dat in de toekomst, maar nu tegen betaling der kosten, de schattingen verricht. De vraag was nu of ook de gemeente Venray zich bij dat bureau aan zal sluiten. Toen STEEGHS geantwoord was, dat men nog altijd vrij bleef te doen en te laten wat men zelf wilde, ging de raad met dit voorstel ac coord. Aankoop woningwetwoningen De verkoop van een woningwet woning de vorige maal uitge steld omdat de commissie van open bare werken hier haar oordeel over wilde geven ging nu zonder slag of stoot onder de hamer door. Fr. JANSSEN kwam met de zelfde suggestie als wij elders in dit blad doen, n.l. om de Cuykse regeling over te nemen en zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen het thans door hen van de gemeente gehuurde huis te kopen. Het bleek, dat een en ander nog zo heel gemakkelijk niet is, maar in overleg met de commissie openbare werken zal een regeling worden opgesteld, die dan aan het publiek duidelijk kenbaar zal worden ge maakt. Staande deze vergadering bleek al, dat de meningen over een be paalde differentiatie in de woning prijzen niet direct werden gedeeld, maar hopenlijk komt de commissie met een goede opzet te voorschijn. Aan- en verkoop van grond Voor de verbetering van een bocht in Leunen werd 9 m2 grond aan gekocht. In de Prins Hendrikstraat werd wederom een bouwterrein verkocht maar ook het raadsbesluit van een vroegere verkoop weer ingetrokken. De koper van toen had de grond nu niet meer nodig. De raad gromde tevreden, dat nu de f 100 inschrijfgeld voor de ge meente kwam. 40 m2 grond overgebleven voor een verbetering van de S makter- weg werden weer verkocht, terwijl 'n 500 m2 voor dezelfde verbetering werden aangekocht. De slagersvereniging kreeg de goedkeuring van haar vacantie- regeling en de raad ging accoord met 'n uitbreiding van 't leerprogramma van de nijverheidsschool met de cursus schilderen. Vooral VERMEULEN toonde zich vrij enthousiast over deze uitbrei ding en BARTELS wist te vertel len, dat reeds 15 jongelui zich voor deze cursus hadden aangemeld. Een gevraagde.garantie vooreen hypotheek, t.b.v. van een woning bouwer werd onder de gewone voor waarden gegeven en de vergoeding voor een gymnastiekleraar aan de ULO, werd zonder commentaar goedgekeurd. Dat werd ook de regularisatie van de begroting van het Arm bestuur over 1958. Schouwburg „Men is druk doende met de voorbereiding van de oprichting van een stichting, welke zich ten doel stelt te komen tot de bouw en de exploitatie van een culureel centrum in onze gemeente"... aldus de fraaie, maar weinig zeggende aanhef bij de toelichting van het voorstel van B. en W., om deel te nemen in die stichting (voor hoe veel weet nog geen mens) en om maar vast f 10.000 disponibel te stellen voor de aanloopkosten van deze stichting. JANSSEN, die meende, dat men voor dat bedrag al aardig lopen kon, wilde wat meer licht in deze tamelijk duistere materie, maar toen de VOORZITTER tien minuten gepraat had, wist men nog even veel als toen hij begon. Hetgeen VERMEULEN de op merking deed maken, dat de duis ternis nog altijd bleef hangen, maar dat dit zijn reden wel zou hebben. En daarmede was de kous af. Het enige wat men nog verder aan de weet kwam is, dat er wer kelijk plannen bestaan en dat zelfs opdracht verleend is aan een archi tect om een schetsplan op te zetten. Voor het overige geen nieuws aan dit front.... Verbouwing gemeentehuis Een begrotingswijziging a raison van f 45000 voor een kleine ver bouwing aan het gemeentehuis, was al in dezelfde duistere nevels gehuld, maar hier wilde de raad toch hom of kuit. Het bleek, dat men nu eindelijk wil gaan beginnen aan de uitbrei ding van het gemeentehuis door op het achterste gedeelte van de secretarie een verdieping op te zetten. VERMEULEN kon dat niet be paald een klein verbouwinkje vin den en vroeg met DE BRUYN of deze uitbreiding wel past in het grote plan. Verder wilde hij weten waarom de commissie Openbare Werken hier niet in gekend is. Uit het antwoord bleek, dat in derdaad deze uitbreiding past in het grotere plan en dat de commis sie nog op de hoogte zal worden gesteld van wat een en ander worden gaat. Dan keurde de raad ook deze begrotingswijziging goed. Rondvraag In de dan volgende rondvraag klaagde STEEGHS, dat het zo lang duurde voordat eens definitief ge zegd wordt hoe en wanneer de toe- voerweg naar het nieuwe boeren bondsgebouw in Castenray verbe terd zal worden. Weth. WINTELS vertelde, dat de plannen klaar zijn en nog deze week in B. en W. zouden komen. VAN HA AREN maakte zich de spreekbuis van enkele mensen van de Heide, die klaagden dat de ker mis dit jaar niet volgens afspraak aan de Deurneseweg gehouden is. JANSSEN kon daar ook geen vrede mee hebben, want indertijd is afgesproken, dat ze met de on even jaren aan de Deurneseweg, op de even jaren in de Heide zelf zou komen. Nu plaatst men die zonder meer over. De VOORZITTER vertelde, dat men tot deze maatregel gekomen was omdat het steeds intensievere verkeer op de Deurneseweg last heeft van die kermisgangers. Nu in de Heide zelf een kern gevormd is, is het onlogisch om de kermis naar de drukke verkeersweg te brengen. Trouwens voor een en ander is ook een verzoek van ver schillende Heidse mensen binnen gekomen. Zij het dan aarzelend kon de raad begrip hebben voor dit standpunt en zal dus Heidse kermis voortaan midden in de Heide gevierd moeten worden. JANSSEN wilde weten, hoe het zit met de eigen-bouwers in Yssel steyn. Deze mensen hebben sinds jaar en datum aanvragen inge stuurd, maar de zaak blijft maar hangen en dat gaat nu die mensen dik geld kosten i.v.m. de verlaging der bouwpremies. Weth. WINTELS vertelde, dat aan een en ander nog al haken en ogen gezeten hebben i.v.m. grond- kwesties, maar dat men deze week aan een einde hoopt te komen met de onderhandelingen, waarna de aspirant-bouwers hun plannen kun nen indienen. VERMEULEN wou nu eindelijk ook wel eens een oplossing hebben voor het plein in Oostrum. Volgens de VOORZITTER bestaan hiervoor verschillende plannen, maar door geldgebrek kunnen ze niet worden uitgevoerd. Alsnog zal bekeken worden wat men kan doen. EMONTS wilde weten hoe het stond met de bouw van de woning- wei woningen in Merselo en kreeg te horen, dat daarmede begonnen zal worden zo gauw de grondaan kopen door Ged. Staten zijn goed gekeurd. Pers-Overheid BARTELS hield een uitvoerig betoog over de verhouding Pers- Overheid, die samenwerkend met elkaar veel plezier van elkaar kun nen hebben. De een doordat inder daad een voorlichting gegeven kan worden, de ander doordat zij het publiek op de hoogte kan stellen van besluiten en plannen die er leven. Ieder op hun terrein kan het zijne doen om ook het publiek zo breed mogelijk in te lichten en z.i. was het onjuist deze voorlich ting te schaden door onnodig ge- heimdoenerij, waardoor b.v. de pers gepikeerd raakt. Men heeft dit kunnen merken n.a.v. de weigering om de per3 toe te laten bij de be sprekingen met het ETIL en de Grontmy. VERMEULEN meende, dat die samenwerking nog immer goed is te noemen, wat ook de VOORZIT TER bevestigde. Dat de pers nog voldoende gelegenheid zal krijgen om een goede voorlichting te geven over industrievestiging en over het sportpark en wat dies meer zij, daarvan was hij overtuigd. Hij begreep dan ook niet goed waarom de pers gepikeerd zou zijn over de jongste weigering, terwijl dit bovendien een kwestie is van de raad. Die beslist of de pers toe gelaten wordt tot het comité- generaal. VAN DER STERREN informeer de of de verbetering aan de weg Oirlo-Meerlo nabij de gemeente grens nog lang op zich zal laten wachten. De raad begon te lachen toen de VOORZITTER zei, dat dit moest wachten op de ruilverkaveling, waarna hij retireerde en beloofde, dat deze zaak onderling besproken zal worden. Kleuterschool Leunen BERKHOUT wees er op, dat men met de kleuterschool in Leunen hopeloos vast komt te zitten. Voor het komende schooljaar kunnen nog niet eens alle 5-jarige kinde ren een plaats krijgen. Is er geen noodoplossing te vinden De VOORZITTER wees er op, dat de gemeente graag alle mede werking zou willen geven, maar dat dit op de eerste plaats een taak is van het school- of kerkbestuur. Tot heden heeft men van die kant geen plan of iets dergelijks inge diend. Weth. VAN DIJCK wist echter te vertellen, dat van die kant nu alles in het werk gesteld wordt om zo spoedig mogelijk met plannen te komen. Industrieraad De VOORZITTER besloot dan deze vergadering met het bekend maken van de instelling van een industrieraad, waarin dan de vol gende mensen zitting hebben. Voorzitter: Burgemeester Janssen Secretaris: H. Vorst. Leden de heren: Colsen, Bartels, De Bruyn, Laurensse, P. Burgman en drs. v. Haren. De Raad kon met deze samen stelling akkoord gaan. Toen was 't half elf geworden en konden de vroede vaderen met recht zeggen, dat 't welletjes was.... Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der hulsartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. W.J.A. BLOEMEN Stationsweg 15 Tel. 04780-1465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS: Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de Kerk dorpen. PATER DOMITIUS GAAT VENRAY VERLATEN Pater Domitius van de Burgt, die sinds enige tijd om gezondheids redenen in het Patersklooster te Vorden (Geld.) verblijft, zal de volgende maand in een andere plaats als kapelaan benoemd wor den. Hij is sinds het najaar 1946, d.i. 12V; jaar lang, als kapelaan in Venray werkzaam geweest. BEZOEK UIT ENGELAND Op zaterdag 11 juli a.s. zullen verschillende nabestaanden van de Engelse soldaten, die hier op het Engelse kerkhof rusten, een bezoek brengen aan de Venrayse begraaf plaats. Ze zijn daartoe in staat gesteld door het Nederlandse Oor logsgraven-Comité, dat hiertoe de gelden verzameld via de bekende Klaproos-collecte. Zondag 12 juli vindt er op de grote Britse begraafplaats Jonker- bos bij Nijmegen een herdenkings dienst plaats. Maandag 13 juli worden enkele reizen gemaakt, waaronder een boottocht over de Rijn van Arnhem naar Oosterbeek, waar de Britse gasten een indruk krijgen van het gevechtsterrein van de Slag om Arnhem. Dinsdags vertrekt het gezelschap weer per vliegtuig vanaf Zestien hoven naar Engeland. GESLAAGD Te Arnhem slaagde voor het diploma Bouwkundig Uitvoerder de heer J. G. W. Relntjes uit Leu nen.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1